Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc."

Transkript

1 Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag: Antal normalsider: 116 Forfattere: Thomas Boding Mads Korning Vejleder: Jens Peter Thomassen Censor: John Andersen

2 Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Anvendte forkortelser Indledning og problemformulering Indledning Problemformulering Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen Metodiske overvejelser Afgrænsning Struktur i afhandlingen Kapitelstruktur Dataindsamling Kildekritik Anvendte begreber Målgruppe Teoretisk grundlag for afhandlingen Agent-principal teorien Koalitionsmodellen Forventningskløften Indholdet af revision og udvidet gennemgang Kapitlets formål Revision Udvidet gennemgang Sammenligning af revision og udvidet gennemgang Delkonklusion Virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang Formål Selvkritik Analyse af besvarelserne Delkonklusion Bankernes holdning til udvidet gennemgang Formål Analyse af interviews Delkonklusion... 86

3 7 Fordele og ulemper ved udvidet gennemgang Formål Fordele og ulemper Alternativ til standarden Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste

4 Executive summary On 6 December 2012, the Danish Parliament adopted a new Danish assurance engagement standard designated extended review. The purpose of an extended review is to provide reporting class B enterprises with an alternative to an audit reducing the administrative burden while assuring the stakeholders of the accuracy of the disclosures in the financial statements. To assess whether an extended review is a real alternative to an audit, we have analysed how the two assurance engagements are different from one another. In addition, we have examined how Danish enterprises and banks approach the extended review and on this basis analysed the advantages and disadvantages of an extended review. In this connection we have outlined how to optimise the assurance engagement standard and discussed what a likely alternative to an extended review could be. Based on our analysis of the two assurance engagements, we can establish that the auditor s extended review report resembles the auditor s report and that the conclusion and the audit opinion are both phrased positively. The principal difference between an audit and an extended review is that the auditor expresses reasonable assurance in an audit whereas the auditor only expresses limited assurance and additional assurance in an extended review. The particular level of assurance provided in an extended review is also a key issue to the banks. Our examination among the banks shows that the majority of them will not accept an auditor s extended review report as they, based on the work performed, do not regard the assurance provided in an extended review as sufficient. The fact that the banks do not regard the assurance provided in an extended review as sufficient means that an extended review is not a real alternative to an audit. Our examination among the enterprises also shows that only 4% of the enterprises asked have decided on an extended review of the financial statements for the coming financial year in spite of 40% of the respondents consider an extended review to be a good alternative to an audit. However, the enterprises rejection of an extended review is not only caused by the banks view on the matter, but also by the fact that the enterprises have little knowledge of extended reviews. The enterprises lack more information about extended reviews, including the level of assurance provided by an auditor s extended review report. Consequently, the lack of clarity in the level of assurance provided by an auditor s extended review report is a great disadvantage to extended reviews for which reason we recommend that the concept moderate assurance be implemented to extended reviews. However, an extended review also has various advantages, e.g. that the enterprises have the possibility of a review of their financial statements that is less in scope than an audit. Yet, we believe that a better alternative to an audit would be to raise the limits thus the enterprises, which at present can opt for either an audit or an extended review, instead are given an option to opt for a review according to ISRE 2400 (revised). This will reduce both the administrative burden and the audit costs of the enterprises while allowing them individually to opt for the performance of agreed-upon procedures according to ISRS 4400 if needed. 1

5 Anvendte forkortelser FSR: Foreningen af statsautoriserede revisorer/fsr danske revisorer REVU: Revisionsteknisk udvalg i FSR DI: Dansk Industri ERST: Erhvervsstyrelsen ÅRL: Årsregnskabsloven RL: Revisorloven ISA: International Standard on Auditing IAASB: The International Auditing and Assurance Standards Board ISRE: International Standards on Review Engagements ISAE: International Standards on Assurance Engagements ISRS: International Standards on Related Services Erklæringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 385 om godkendte revisorers erklæringer 2

6 Afhandlingens struktur Kapitel 1 Indledning og problemformulering Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen Kapitel 3 Teoretisk grundlag for afhandlingen Kapitel 4 Revision og udvidet gennemgang Revision Udvidet gennemgang Sammenligning af revision og udvidet gennemgang Kapitel 5 Virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang Kapitel 6 Bankernes holdning til udvidet gennemgang Kapitel 7 Fordele og ulemper ved udvidet gennemgang Kapitel 8 Konklusion Kapitel 9 Perspektivering

7 1 Indledning og problemformulering 1.1 Indledning Den 6. december 2012 vedtog Folketinget en ny erklæringsstandard kaldet udvidet gennemgang 1. Standarden udvidet gennemgang skal ses som et alternativ til revision for mindre virksomheder. Formålet med standarden er at skabe balance mellem de samfundsmæssige hensyn til at gøre det lettere at drive virksomhed og hensynet til at bevare en fornuftig kvalitet og troværdighed i den information, som virksomhederne videreformidler 2. Indførelsen af udvidet gennemgang betyder, at virksomheder, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, nu frit kan vælge, om disse vil have foretaget revision eller udvidet gennemgang. Dermed kan denne type virksomheder i højere grad vælge at få foretaget en gennemgang, der er tilpasset virksomheden og virksomhedens regnskabsbrugeres behov. En lempelse af de administrative byrder for mindre selskaber har også tidligere været på den politiske dagsorden. I Europa har der i de seneste år været en stigende politisk interesse i at lempe de administrative byrder for denne type virksomheder. I den forbindelse har der været fokus på den lovpligtige revision, hvilket har betydet, at denne er fjernet for mindre virksomheder i de fleste europæiske lande 3. Dette gælder også for Danmark, hvor de helt små virksomheder siden 2006 har haft mulighed for at fravælge revision, og dermed har kunnet aflægge deres årsrapport uden erklæring fra en tredjemand 4. 1 Lov nr af 18. december Revision & Regnskabsvæsen nr. 6, juni 2013, side Kapitel 1 Indledning og problemformulering

8 I 2010 blev grænserne hævet yderligere, således at virksomheder i regnskabsklasse B, der har en balancesum på mindre end 4 mio.kr., en omsætning på mindre end 8 mio.kr., og mindre end 12 ansatte i dag er fritaget for revision 5. En anden ting, der igennem flere år er blevet diskuteret både nationalt og internationalt, er de mindre virksomheders økonomiske omkostninger i forbindelse med en revision. En revision foretages på baggrund af 37 internationale revisionsstandarder uanset virksomhedens størrelse, og i den forbindelse kan det diskuteres, om det giver mening, at det er de samme standarder, der gælder for revision af henholdsvis en børsnoteret virksomhed og en lille entreprenørvirksomhed, eller om dette blot udsætter de mindre virksomheder for unødvendigt høje omkostninger i forbindelse med gennemgangen af deres årsregnskaber. Interessenternes informationsbehov vil nemlig være vidt forskelligt, afhængig af om der er tale om årsrapporten for f.eks. Mærsk eller en lille entreprenørvirksomhed. De små virksomheders omkostninger ved revision har også været i fokus i forbindelse med indførelsen af udvidet gennemgang i Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet hævdede i forbindelse med lanceringen af standarden, at de virksomheder, som standarden er relevant for, fremadrettet kan forvente at spare ca. 25 pct. af udgifterne til revision. Det vil ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet betyde, at den samlede besparelse, hvis den nye standard anvendes i alle de mindre virksomheder, der i dag er omfattet af lovpligtig revision, samlet vil udgøre 130 mio.kr. årligt for de i alt ca klasse B-virksomheder Problemformulering Som nævnt i indledningen er udvidet gennemgang indført som et alternativ til revision, således at den administrative byrde for mindre virksomheder lettes. Men hvis den administrative byrde skal mindskes, og de mindre virksomheder skal opnå de besparelser, der er lagt op til i forbindelse med introduktionen af udvidet gennemgang, kræver det, at erklæringsstandarden også i praksis anses som et alternativ til revision. For at kunne vurdere om udvidet gennemgang egentlig er et alternativ til revision, er det relevant at undersøge forskellene mellem udvidet gennemgang og revision, herunder bl.a. hvilken grad af sikkerhed de to erklæringstyper hver især giver. 5 (fritagelsen gælder for virksomheder, der ikke overskrider 2 af de 3 størrelsesgrænser i 2 på hinanden følgende år) 6 Erhvervs- og Vækstministeriets Fakta om indsatsen for enklere regler, marts 2012, s. 2. 4Kapitel 1 Indledning og problemformulering

9 Derudover er det interessant at afdække virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang, og undersøge om deres opfattelse af udvidet gennemgang stemmer overens med den gældende regulering. Det vil også være interessant at undersøge, hvor mange virksomheder der har valgt udvidet gennemgang for det kommende regnskabsår nu hvor de for første gang har haft muligheden samt undersøge årsagen til deres valg/fravalg. Foruden ovenstående anser vi det også som interessant at undersøge holdningen til udvidet gennemgang blandt virksomhedernes interessenter. For hvis virksomhedernes interessenter sidestiller udvidet gennemgang med review, eller hvis de forsat efterspørger et regnskab, der indeholder en traditionel revisionspåtegning, bliver virksomhederne nødt til at fastholde revision af deres årsregnskab, og dermed vil udvidet gennemgang ikke være et egentligt alternativ til revision, hvilket i praksis vil gøre standarden overflødig. Derfor vil vi undersøge, hvordan virksomhedernes interessenter forholder sig til udvidet gennemgang, og i den forbindelse har vi valgt udelukkende at fokusere på bankerne. Dette har vi valgt, da vi antager, at bankerne stiller de skrappeste krav til revisors erklæring, hvorfor en revisorerklæring, som accepteres af bankerne, derfor også må formodes at blive accepteret af de øvrige interessenter. På baggrund af virksomhedernes og bankernes holdning til udvidet gennemgang vil vi afslutningsvist analysere, hvilke positive elementer og udfordringer der findes i standarden om udvidet gennemgang, og om standarden eventuelt kan optimeres. Derudover vil vi også diskutere om der eventuelt findes et bedre alternativ. Med udgangspunkt i ovenstående er følgende problemformulering formuleret. Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? For at kunne besvare problemformuleringen baseres analysen på nedenstående underspørgsmål. 1. Hvordan adskiller udvidet gennemgang sig fra revision? 2. Hvad er virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang? 3. Hvad er bankernes holdning til udvidet gennemgang? 4. Hvilke fordele og ulemper findes der i forbindelse med udvidet gennemgang, hvordan kan standarden eventuelt optimeres, og findes der et bedre alternativ? 5Kapitel 1 Indledning og problemformulering

10 Afhandlingens struktur Kapitel 1 Indledning og problemformulering Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen Kapitel 3 Teoretisk grundlag for afhandlingen Kapitel 4 Revision og udvidet gennemgang Revision Udvidet gennemgang Sammenligning af revision og udvidet gennemgang Kapitel 5 Virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang Kapitel 6 Bankernes holdning til udvidet gennemgang Kapitel 7 Fordele og ulemper ved udvidet gennemgang Kapitel 8 Konklusion Kapitel 9 Perspektivering

11 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen Formålet med dette kapitel er at beskrive og begrunde valget af metode i afhandlingen. 2.1 Metodiske overvejelser Der er valgt en eksplorativ 7 tilgang i afhandlingen, da formålet er at opnå en forståelse af, hvordan virksomhederne og deres interessenter forholder sig til udvidet gennemgang. Analysen af indholdet af både udvidet gennemgang og revision vil primært tage udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelser og standarder. Fokus vil primært være rettet mod hvilke handlinger, det er påkrævet, at revisor udfører ved henholdsvis revision og udvidet gennemgang, samt hvilken grad af sikkerhed revisor erklærer sig med. Graden af sikkerhed i revisors erklæring er relevant, i forhold til hvor stor tillid regnskabsbrugere kan have til årsregnskabets indhold. Undersøgelsen af virksomhederne og bankernes holdning til udvidet gennemgang er designet som et survey-studie 8 i form af en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews. For virksomhederne er der tale om et standardiseret spørgeskema, hvor respondenterne er valgt ved en enkel, tilfældig udvælgelse ud fra et Web-Direct udtræk, som er nærmere beskrevet i afsnit Der er tale om indhentelse af primære data af både kvalitativ og kvantitativ karakter 9, da der både spørges til respondenternes personlige holdninger og fakta vedrørende deres virksomheder. Analysen vil til dels indeholde subjektive elementer, da en del af undersøgelsen vil handle om virksomhedernes og bankernes holdning til udvidet gennemgang. Derudover vil analysen også indeholde objektive elementer, da det blandt andet undersøges, om virksomhederne har valgt revision eller udvidet gennemgang. 7 Den skinbarlige virkelighed, side 22 8 Den skinbarlige virkelighed, side Den skinbarlige virkelighed, side 152 6Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen

12 2.2 Afgrænsning I dette afsnit forklares de afgrænsninger, der er foretaget i forbindelse med afhandlingen. Da afhandlingen omhandler udvidet gennemgang i forhold til revision, er der foretaget en afgrænsning, således at afhandlingen udelukkende vedrører virksomheder, der kan vælge mellem udvidet gennemgang eller revision. Dermed betyder afgrænsningen, at der ikke vil blive fokuseret på virksomheder i regnskabsklasse B, der har mulighed for helt at fravælge revision. Afhandlingen vil således fokusere på selskaber, der tilhører regnskabsklasse B, med en balancesum på mere end 4 mio.kr., en omsætning på mere end 8 mio.kr. og mere end 12 ansatte 10. I afhandlingen er virksomhedernes interessenter afgrænset til primært at være bankerne, da det er den interessent, som antages at stille de strengeste krav til årsrapporten. Derudover vurderes banken at være altafgørende for de fleste virksomheders fortsatte drift, da det er banken, der stiller virksomhedens kreditfaciliteter til rådighed. Som nævnt i indledningen hævdede Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med lanceringen af udvidet gennemgang, at de virksomheder, der fremadrettet vælger udvidet gennemgang, kan forvente en besparelse på 25% i forhold til deres nuværende revisionshonorar. At analysere hvorvidt dette udsagn er korrekt, har vi valgt at afgrænse os fra i denne afhandling, da dette vil kræve en undersøgelse af, hvordan ministeriet er kommet frem til netop denne besparelse, hvilke parametre der ligger til grund for beregningen, om det er realistisk etc. Derudover vil en sådan analyse kræve en dybdegående undersøgelse af, om revisors reducerede arbejdsmængde ved udvidet gennemgang ligeledes vil underbygge en reduktion af revisionshonoraret på 25%, og dette kan i sig selv udgøre en kandidatafhandling. I forbindelse med gennemgangen af henholdsvis revision og udvidet gennemgang har vi valgt at afgrænse os således, at kun blanke påtegninger diskuteres. Afhandlingen vil derfor ikke beskæftige sig med påtegninger, der indeholder forbehold eller supplerende oplysninger eller drøfter problemstillingerne i forbindelse med disse af de 3 størrelsesgrænser skal være overskredet i 2 på hinanden følgende år. 7Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen

13 2.3 Struktur i afhandlingen I figur er udarbejdet en grafisk præsentation af afhandlingens opbygning, som har til formål at tydeliggøre sammenhængen i afhandlingen. Figuren skal læses oppefra, og kapitelnumrene er angivet ud for hver del af afhandlingen. Figur Afhandlingens struktur Kapitel 1 Indledning og problemformulering Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen Kapitel 3 Teoretisk grundlag for afhandlingen Kapitel 4 Revision og udvidet gennemgang Revision Udvidet gennemgang Kapitel 5 Virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang Sammenligning af revision og udvidet gennemgang Kapitel 7 Fordele og ulemper ved udvidet gennemgang Kapitel 8 Konklusion Kapitel 9 Perspektivering Kapitel 6 Bankernes holdning til udvidet gennemgang 8Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen

14 2.4 Kapitelstruktur Dette afsnit har til formål at uddybe figur ved at give en kort beskrivelse af indholdet i hvert kapitel i afhandlingen. Kapitel 1 Indledning og problemformulering: Kapitlet er et introduktionskapitel, som har til formål at beskrive opgavens fokus, hvilket leder op til afhandlingens problemformulering. Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen: I dette kapitel introduceres afhandlingens fremgangsmetoder, foretagne afgrænsninger, dataindsamling samt målgruppe. Kapitel 3 Teoretisk grundlag for afhandlingen: Dette kapitel har til formål at introducere de valgte teorier i afhandlingen samt begrunde, hvorfor netop disse teorier er valgt. Der vil især blive fokuseret på, hvad teorierne kan fortælle, og hvori deres begrænsninger ligger. Kapitel 4 Indholdet af revision og udvidet gennemgang: Kapitlet benyttes til at undersøge gældende regulering for henholdsvis revision og udvidet gennemgang for at kunne besvare underspørgsmål 1 i problemformuleringen. Fokus vil især ligge på, hvilke handlinger revisor skal udføre, og hvilken grad af sikkerhed erklæringen udtrykker. Herudover foretages en sammenligning af de to erklæringstyper, og samlet skal dette kapitel være med til at danne grundlag for analysen af, hvilke fordele og ulemper der findes ved udvidet gennemgang. Kapitel 5 Virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang: I dette kapitel analyseres resultaterne af de udsendte spørgeskemaer. Formålet er at klarlægge virksomhedernes opfattelse af den samlede værdi af en udvidet gennemgang sammenlignet med en revision. Dette skal danne grundlag for at besvare underspørgsmål 2 i problemformuleringen. 9Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen

15 Kapitel 6 Bankernes holdning til udvidet gennemgang: I dette kapitel analyseres resultaterne af de foretagne interviews. Formålet er at analysere bankernes opfattelse af den samlede værdi af udvidet gennemgang i forhold til revision. Dette skal danne grundlag for at besvare underspørgsmål 3 i problemformuleringen. Kapitel 7 Fordele og ulemper ved udvidet gennemgang I dette kapitel samles resultaterne fra kapitel 4, 5 og 6 for at kunne foretage en samlet analyse af, hvilke fordele og ulemper som henholdsvis virksomhederne og bankerne oplever ved udvidet gennemgang. I den forbindelse inddrages FSR s argumenter for, hvorfor erklæringsstandarden har fået den nuværende udformning, da dette er et interessant indspark i en sådan diskussion. Derudover vil vi i dette kapitel diskutere hvordan erklæringsstandarden eventuelt kan optimeres, og om der eventuelt findes et bedre alternativ. Samlet set vil kapitlet danne grundlag for at besvare problemformuleringens underspørgsmål 4. Kapitel 8 Konklusion: I dette kapitel konkluderes det, om den nye erklæringsstandard vedrørende udvidet gennemgang er overflødig eller den er et alternativ til revision, og dermed besvares den overordnede problemformulering. Kapitel 9 Perspektivering: I dette kapitel vil vi diskutere, hvilke forhold der kan være afgørende for, om udvidet gennemgang bliver en succes i fremtiden, samt drøfte hvilke løsninger, der eventuelt kunne overvejes i denne forbindelse. Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 10

16 2.5 Dataindsamling Primære data I nedenstående afsnit har vi redegjort for vores valg af primære data Spørgeskemaer Vi har valgt at sende spørgeskemaer til 1000 virksomheder i regnskabsklasse B 11, som har mulighed for at vælge udvidet gennemgang 12. Hermed forventes at kunne indhente et tilstrækkeligt analysegrundlag til at kunne besvare den del af problemformuleringen, der vedrører virksomhedernes holdning til udvidet gennemgang. Spørgeskemametoden er valgt, da det giver mulighed for at indhente oplysninger fra en forholdsvis stor population 13. Det er endvidere valgt primært at benytte låste svarmuligheder, dog med mulighed for at respondenterne kan uddybe deres svar. For at udvælge en stikprøve af virksomheder til spørgeskemaundersøgelsen er der indhentet udtræk fra Web-Direct 14, da der herved er mulighed for at trække data direkte ud i Excel. Fra databasen er følgende oplysninger trukket: CVR-nr., -adresse samt omsætning, balancesum og antal ansatte i seneste regnskabsår. Der blev foretaget tre udtræk for at sikre, at alle klasse B-virksomheder, som har mulighed for at vælge udvidet gennemgang, indgik. I det første udtræk søgtes på virksomheder med ansatte og en omsætning på 8 72 mio.kr. I det andet udtræk søgtes på virksomheder med en omsætning på 8 72 mio.kr. og en balancesum på 4 36 mio.kr. I det tredje udtræk søgtes på virksomheder med ansatte og en balancesum på 4 36 mio.kr. Endelig blev alle tre lister lagt sammen og dubletter blev fjernet Bilag 6 viser en kopi af det udsendte spørgeskema 12 Dvs. selskaber, der ikke overskrider 2 af følgende 3 kriterier i 2 på hinanden følgende år: balancesum mellem 4-32 mio.kr., omsætning mellem 8-72 mio.kr. og mellem ansatte. 13 Undersøgelsessoftwaren SurveyXact, som er tilgængelig via CBS Library, er benyttet. 14 Web-Direct er en database over danske virksomheder 15 Listen kan rekvireres hos afhandlingens forfattere Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 11

17 Der blev udelukkende sendt spørgeskemaer til aktie- og anpartsselskaber for at undgå at komme til at udvælge virksomheder i regnskabsklasse A. Derudover viste det sig nødvendigt at tilpasse den samlede liste yderligere, da det ikke var alle virksomheder, hvor antallet af ansatte og adresse fremgik. Ud fra den endeligt tilpassede liste blev virksomheder valgt til spørgeskemaundersøgelsen, hvilket vurderes som et særdeles solidt datagrundlag 16. Inden udsendelsen af spørgeskemaerne var der en forventning om en svarprocent på ca. 10 til 15, da der er benyttet postspørgeskemaer 17, som er udsendt via . Nogle af fordelene ved denne metode er, at det er bekvemt for respondenterne at svare, når det passer dem, og det giver mulighed for at spørge en stor mængde af virksomheder. Herudover er det nemt at efterbehandle de indsamlede data. Ulemperne ved denne metode består derimod i, at der ofte vil være en lav svarprocent, og at det ikke er muligt for respondenterne at få uddybet spørgsmålene, hvis de er i tvivl om betydningen. En anden ulempe er, at der ikke er mulighed for at spørge nærmere ind til respondenternes svar og få uddybende forklaringer. Der er primært tale om lukkede svarmuligheder, men respondenterne har i en række spørgsmål mulighed for at uddybe deres svar. Spørgeskemaet er konstrueret med henblik på, at det ikke må være for langt og uoverskueligt. For at sikre dette er det elektroniske spørgeskema designet, så respondenten kun ser de relevante spørgsmål. Dette er foretaget ved at programmere skemaet, så det automatisk springer videre til det næste relevante spørgsmål afhængig af svaret på f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt respondenten er bekendt med udvidet gennemgang. De første spørgsmål vedrører virksomhedens hovedaktivitet, og om virksomheden har optaget lån i banker eller realkreditinstitutter og i givet fald størrelsen af engagementerne. Dette giver mulighed for at analysere, om der findes en sammenhæng mellem virksomhedstype og valg/fravalg af udvidet gennemgang, samt om der findes en sammenhæng mellem valg af påtegning og størrelsen på engagementer med bankerne. 16 Listen over udvalgte virksomheder findes som bilag Den skinbarlige virkelighed, side Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 12

18 Dernæst er der stillet spørgsmål om, hvorvidt respondenterne har kendskab til klasse B- virksomheders mulighed for at få foretaget udvidet gennemgang, hvilket har til formål at give en indikation af, i hvor høj grad den nye erklæringstype er blevet almen kendt blandt relevante virksomheder. Efterfølgende er det valgt at spørge om, hvorvidt respondenterne er enige eller uenige i en række udsagn, hvilket har til formål at give en indikation af den generelle holdning til anvendeligheden af udvidet gennemgang. Det er ligeledes valgt at spørge til den grad af sikkerhed, respondenten tillægger revisors erklæring i forbindelse med henholdsvis revision og udvidet gennemgang. Formålet med dette er at undersøge, om respondenterne har forståelse for graden af sikkerhed, som revisor erklærer sig med. Derudover er der spurgt til, hvilken værdi virksomhederne vurderer at bankerne tillægger henholdsvis revision og udvidet gennemgang. Formålet med dette spørgsmål er at analysere, om der er overensstemmelse mellem den værdi, som bankerne og virksomhederne reelt tillægger henholdsvis revision og udvidet gennemgang. Som afrunding af spørgeskemaet er det valgt at spørge om, hvorvidt respondentens virksomhed har valgt udvidet gennemgang eller revision, og hvad der har ligget til grund for valget. Derudover er der spurgt om størrelsen af revisionshonoraret og om, virksomhederne har opnået rabat på revisionshonoraret ved at vælge udvidet gennemgang Interview Bankernes kreditchefer For at indhente datagrundlag til at kunne analysere bankernes holdning til udvidet gennemgang 18 er der foretaget interviews med kreditchefen eller tilsvarende i 4 forskellige banker. De interviewede personer er ansat i henholdsvis Danske Bank, Sydbank, DiBa og en bank der har ønsket at være anonym. Interviewene er både foretaget telefonisk og ved personligt møde afhængigt af afstanden til interviewpersonen. Det er valgt at interviewe personer i både store og små banker for at undersøge, hvorvidt de forholder sig forskelligt til udvidet gennemgang. I forbindelse med udvælgelsen af banker er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets opdeling af bankerne, hvor Danske Bank og Sydbank placeres i gruppe 1, 18 Underspørgsmål 3 i problemformuleringen Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 13

19 mens DiBa placeres i gruppe 3. Den anonyme bank ligger i gruppe 1 eller 2, men for at bevare anonymiteten oplyses gruppen ikke nærmere. På denne måde mener vi, at vi rammer et bredt udsnit af danske banker, hvilket dermed sikrer, at vores stikprøve kan anses som repræsentativ. 19 Det er valgt at foretage informantinterviews 20, da der ikke har været mulighed for at observere i bankerne. Normalt vil et informantinterview være udformet som et åbent interview, men det er valgt at foretage standardiserede interviews 21, hvor der er anvendt en interviewguide med fastlagte spørgsmål, men hvor der samtidigt er gjort plads til, at de interviewede kan komme med uddybende kommentarer. Denne kombination er valgt for at sikre, at interviewene er mest muligt sammenlignelige samtidig med, at der er plads til at undersøge interessante emner undervejs. Der er taget udgangspunkt i en interviewguide med en række spørgsmål, der er opbygget således, at interviewene omhandler hovedparten af de spørgsmål, som også er stillet til virksomhederne i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. Interviewguiden er brugt som udgangspunkt for interviewene, men undervejs i interviewene er enkelte spørgsmål uddybet, og andre spørgsmål er frafaldet ud fra en vurdering af, hvad der var mest hensigtsmæssigt. Samtlige interviews er startet med at spørge ind til bankernes generelle holdning til udvidet gennemgang for at få et input, der ikke er påvirket af drøftelsen af de øvrige spørgsmål. På denne måde kommer de interviewedes uforbeholdne meninger til udtryk fra starten, hvorefter interviewet uddybes ved hjælp af de øvrige spørgsmål Øvrige interviewede interessenter Udover interviewene med bankernes kreditchefer er der foretaget interview af Kim Gerner fra Revisionsteknisk Udvalg (REVU) i FSR. Kim Gerner har medvirket til udarbejdelsen af FSR s standard om udvidet gennemgang, hvorfor det vurderes, at han besidder en omfattende indsigt i tankerne bag den konkrete udformning af standarden. Formålet med interviewet var at få yderligere grundlag til diskussionen af hvilke fordele og ulemper, der findes ved udvidet gennemgang. 19 Finanstilsynets opdeling er indhentet via: 20 Den skinbarlige virkelighed, side Den skinbarlige virkelighed, side 170 Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 14

20 Øvrige primære kilder Øvrige primære kilder består af gældende lovgivning, bekendtgørelser og standarder udstedt af FSR og IAASB Sekundære data Udover primære kilder har vi benyttet os af en række sekundære kvantitative og kvalitative kilder i form af artikler og faglige tidsskrifter, offentligt tilgængelige analyser samt bøger og kompendier fra CBS bibliotek og databaser. 2.6 Kildekritik Det vurderes at lovgivning, bekendtgørelser samt standarder fra FSR og IAASB er objektive, valide kilder. De øvrige primære kilder i form af spørgeskemaer og interviews vurderes ligeledes at være valide kilder, hvilket der er foretaget nærmere begrundelse for i de enkelte kapitler, hvor kilderne er anvendt. Ved anvendelsen af de sekundære kilder er der taget stilling til, om kilderne er pålidelige. De anvendte kilder vurderes pålidelige, da der primært er tale om lærebøger, fagtidsskrifter og analyser foretaget af anerkendte institutioner. 2.7 Anvendte begreber I dette afsnit defineres relevante begreber, som er benyttet i afhandlingen. Det antages, at læseren er bekendt med revisions- og regnskabsmæssige begreber, hvorfor begreberne kun uddybes i det omfang, det vurderes, at læseren vil kunne være i tvivl om begrebets betydning. Regnskabsbrugere og interessenter benyttes som udtryk for det samme i løbet af afhandlingen. Der anvendes primært begrebet årsregnskab, hvorved menes årsrapportens bestanddele, eksklusive ledelsesberetningen. Da revisor ikke erklærer sig omkring ledelsesberetningen i forbindelse med revision og udvidet gennemgang 22, ligger fokus primært på årsregnskabet. 22 Medmindre dette foretages i overensstemmelse med ISAE 3000 Kapitel 2 Metodiske overvejelser og struktur i afhandlingen 15

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Master Thesis, Cand.merc.aud, Aarhus University - Business and Social Sciences Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Quality in the auditor's report on audit,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Institut for økonomi Afleveringsdato: d. 3. marts 2014 Cand. merc. aud. Antal anslag: 127.802 (inkl. figurer) Kandidatafhandling 2014 En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Forfatter:

Læs mere

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang!

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang! Besparelser ved valg af udvidet gennemgang Er det praktisk muligt? Speciale Allan Paulsen Cand.merc.aud Vejleder: Hans B. Vistisen 9. april 2014 Aalborg Universitet 1 Indholdsfortegnelse 2 Executive summary

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Extended review Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling cand.merc.aud. Antal anslag 239.633/normalsider

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor Sommer 12 Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor - I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol Louise Kildelund Hänsch Karina Thougaard Thomsen Vejleder: Karsten Andersen Cand.merc.aud.

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Copenhagen Business School - 2010 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision KANDIDATAFHANDLING LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Udarbejdet af: Vejleder: Hakan Keser

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisoransvar ved besvigelser

Revisoransvar ved besvigelser School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet Cand. Merc. Aud studiet Kandidatafhandling Revisoransvar ved besvigelser - Analyse af forventningskløft mellem revisor og interessenter Udarbejdet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere