Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse"

Transkript

1 Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr ellerviae mail: A.Oplysningeromansøger Heranføresnavn,adressem.v.påansøger.Ansøgererden,somønskeratetablerekystbeskyttelsen,ogansøgerer ikkenødvendigvisejerafejendommen,hvorkystbeskyttelsenplaceres.seeksemplerivejledningen. Erdertaleomflereansøger,kanoplysningeromdissefremgåafsamtykkeerklæringervedlagtansøgningen. SamtykkeerklæringkanfindespåKystdirektoratetshjemmeside Klikher Navn RudersdalKommune,att.AllanCarstensen Adresse Øverødvej2 Postnr. By 2840 Holte Telefonnr. Mobilnr. E mail Eransøgerejerafejendommenhvorkystbeskyttelsenplaceres? Ja Nej.Oplysningeromejerfremgårafsamtykkeerklæringvedlagtansøgningen B.Oplysningeromeventuelrepræsentantforansøger Punktetudfyldes,hvisansøgerønskeratladesigrepræsentere eksempelvisnabo,rådgiver,entreprenøre.l.denne vilværekontaktpersontilkystdirektoratetundersagensforløb. Husksamtykkeerklæringfraansøger.EksempelpåsamtykkeerklæringkanfindespåKystdirektoratets hjemmeside Klikher Navn Hasløv&KjærsgaardArkitektfirma,att.IngolfJensen Adresse NyØstergade32 Postnr. By 1101 KøbenhavnK Telefonnr. Mobilnr. E mail Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

2 C.Anlæggetsplacering HvisanlæggetstrækkersigoverflereejendommekandissenævnesunderpunktK Andreoplysninger Hvisejendommen,hvorpåanlæggetønskesetableret,ikkeudelukkendeejesafejerensomoplystunderpunktA, skaldervedlæggessamtykkeerklæringerfrasamtligeandreejere.eksempelpåsamtykkeerklæringkanfindespå Kystdirektoratetshjemmeside Klikher Adresse VedbækStrandvej366og368 Postnr. By Kommune 2950 Vedbæk RudersdalKommune Matrikelnr. Ejerlav 2e Vedbækby,Vedbæk D.Hvadsøgesderombeskyttelsemod? Erosion Oversvømmelse UdfyldpunkterneE H UdfyldpunkterneE FogI J Ja,hvilken Skråningsbeskyttelse Sandfodring Høfde Bølgebryder Dige Andet: Nej Delvisnedbrudtplanke støttemurmedstenkastningtilsikringaf opfyldtbagstrandognedbrudtestenkastningertilsikringafgræs arealbagvedbagstranden Hvisja,angivdok.nr.forevt.tilladelse: eller Omtrentligtårforetablering: Findesderalleredekystbeskyttelsepåejendommen? E.Beskrivelseafeksisterendeforhold Ældre Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

3 F. Værdier Hvilkeværdierønskesbeskyttet? Husellerandenbebyggelsemedfasteinstallationer Infrastruktur(vej,sti,kloakm.v.) Andet,hvilket: Rekreativtstrandarealogbagvedliggendegræsareal Hvorforerkystbeskyttelsenødvendig?(Beskrivf.eks.hyppighedenaftidligereoversvømmelser,kysttilbagerykningensom Baggrundenforansøgningen VedbækNordstrandønskesretableretefterskadernefradesenesteårsstorme.Somenintegreretdelafudbygnin genafvedbækhavnønskesetableretennyhøfdeistrandensnordligeende.detkysttekniskeformåleratfastholde enfrembyggetnordstrandmedtilførtsandsombeskrevetidhi srapport:vedbæknordstrand,hydrauliskeogkyst tekniskeforhold,rudersdalkommune,marts2014,somvedlæggesdenneansøgning. IforbindelsemedoprydningefterødelæggelserneforårsagetafstormenBodilogudbygningenafVedbækHavnjf. KystdirektoratetsVVM tilladelseaf9.oktober2012erdegamlekystsikringskonstruktionerfjernet,ogoverskydende stenerplaceretmidlertidigtienbunkeivandkante,derhvordennyehøfdetænkesopført.herudovererdertilført endelstrandsandtilnordstrandeniforåret2014,såledesatstrandenkunnebenytteshenoversommeren,mende endeligereguleringogoprydningafstrandentilbagestår. Medhenblikpåatetablereetopdateretgrundlagfordimensioneringenafhøfdenerområdetopmåltultimodecem ber2014.opmålingenervedlagt.denforeslåedehøfdeogdenforeslåedeombygningafvedbæknordstrander præsenteretmeddennenyeopmålingsombaggrund. NysikringafVedbækNordstrandherunderopførelseafnyhøfdemedopholdsplatform Dennyehøfdessamledelængdeerca.30mmåltfrasenestregistreredelandlinje.Høfdennårudtilenvanddybde påca.0,8mogerudformetmedenskråovergangtilkystenpådennordligeogdensydligesidemedhenblikpåat minimererisikoenfortangansamlinger.udstrækningenudtilca.0,8mvanddybdeeridhi srapportvurderetsomet passendekompromismellemdekysttekniskekravtilhøfdenogdeøvrigekrav,somerfølgende: Indbliksgener Arkitektoniskeforhold Udsigtsmæssigeforhold Høfdenbeståraf3hovedelementer;enydredelmedenkronekotepå1,25moverdagligvande,enbredere,indre delmedtopkote+1,75mogenlavopholdsplatformmodsydikote+0,50m. Foratsikrefriudsigtfraejendommennordforhavnenogbegrænseindbliksgenerfordeprivateejendommeumid delbartnordforstrandenetableresderikkeopholdsmulighederpådenlave,ydredelafhøfden.høfdensnordvend tedeludformesmedenstenkastningmedopbygningafral,filterstenogdæksten.høfdenbyggesoptilkoteca.+ 2,00mbagstrandlinjenforatundgåerosionbagomhøfden.Modsydudformesdenindredelafhøfdensomen opholdsplatformafvarierendebreddemedstøttemurmoddækstenen.platformenvilbliveetattraktivtsydvendt stedforophold,badningogsolbadning,medudsigtoverstrandenimodsydogoversundetimodøst.platformener trukkettilbage,såindkigtilnaboenundgås. Platformogstøttemurstøbespåstedetiarmeretbeton.Modlandbliveropholdsplatformensdækdelvistdækketaf strandenssand,såledesatderbliverenjævnovergangmellemstrandogplatform.allevandrettebetonoverflader fremstårsomglittetbeton. Påstøttemurenetableresensiddebænkitræ,ogpåplatformenssydvendtesideetableresettrinikote0,25msom adgangtilvandet. SomnævnterrehabiliteringenogsikringenafVedbækNordstrandenintegreretdelafudbygningenafVedbæk Havn.Somendelafretableringenogsikringenafstrandenogopførelsenafdennyehøfdetilpassesudformningenaf strand ogbundprofilsombeskrevetidhi sovennævnterapport.bundprofilettilføresca m3rentsand fang,skaderefteroversvømmelseellererosionm.v.) Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

4 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 vedsandfodringudoverdealleredetilførte7.000m3,senedenfor. IKystdirektoratetsVVM tilladelseaf9.oktober2012tiludvidelseafvedbækhavnmedtilhørendejusteringafden sydligedelafvedbæknordstrandblevdergivettilladelsetilatændredeneksisterendetræ høfdebeliggendepå midtenafvedbæknordstrand.ændringenbestårifjernelseafdeneksisterendehøfdeogopførselafenstørrehøfde veddennordligeafslutningafstranden.herudovererderindirektegivettilladelstilaffjernedeneksisterendebe skyttelseafforstrandenlangsdensydligehalvdelafvedbæknordstrandbeståendeafenplanke støttemurmed tilhørendestenkastning(delvissanddækket),idetdennebeskyttelsemedstrandudvidelsenvilblivedækketafsand. IforbindelsemednærværendeansøgningomrehabiliteringogsikringafheleVedbækNordstrandforeslåsdet,at følgendeældrekonstruktionerligeledesfjernes: DeneksisterendehårdekystbeskyttelseafforstrandenlangsdennordligehalvdelafVedbækNordstrand beståendeafenplanke støttemurmedtilhørendestenkastning.dennedelafstøttemurenvarikkesand dækket Deneksisterendesikringafovergangenmellembagstrandentildetbagvedliggendegræsareallangsden nordligehalvdelafvedbæknordstrand,sombestodafenstenkastning SåvelhøfdensomstøttemurenogstenkastningenvaridårligforfatningogblevvoldsomtskadetunderstormenBodil ogstodderforforanenomfattendeudbedring,såfremtmanhavdevalgtatbibeholdedissekonstruktioner. Dengamlehøfdehavdedenfunktion,atdendelvisstabiliserededensydligehalvdelafVedbækNordstrand.Støtte murenhavdeentopkoteica.+0,6moverdagligvande,ogdenvaropførttilsikringafdenopfyldtenordligehalvdel afvedbæknordstrand.dettekoncepthardoggennemmangeårvistsigatfungeredårligt,idetmurenblevoverskyl letunderhøjvandeogbølgerfranordligeretninger.detbetød,atsandetpåbagstrandenblevskylletbort.stenkast ningeniovergangenmellembagstrandenoggræsarealetvarikkestabil.herudovervarstøttemurenogstenkastnin genuhensigtsmæssigeirelationtildenrekreativebenyttelseafarealet.afovennævnteårsagererdetbesluttetat ændresikringskonceptetforvedbæknordstrandiforbindelsemedudbygningenafhavnenefterfølgenderetnings linjer: UdbygningenafVedbækHavngiveranledningtil,atderkanetableresenbredereligevægtsstrandpåden sydligehalvdelafvedbæknordstrand.dennestrandetableressåbredoghøj,atdenkansikrerestaurant Nautilusimodoversvømmelsesamtsikre,atvandetvedekstremehøjvandeikkeløberbagomrestauranten, somdetsketeunderbodil.dennedelafrehabiliteringenafnordstrandeneromfattetafdenoprindelige VVM. SikringskonceptetpådennordligehalvdelafVedbækNordstrandændresfraenhårdsikringmedstøttemur ogstenkastningtilenblødsikringviaetableringafenbredereogstabilsandstrandsuppleretmedsikringaf skræntenopimodgræsarealetmedennyudformningafskræntsikringen,somogsåinkludererrekreativ udnyttelseafområdet.etableringafenstabilsandstrandpådennelokalitetkræverenstøttekonstruktion imodnordtilafgrænsningafdetsvagtbugtformedestrandforløb.dettekonceptvarimindreskalamedvir kendetilatstabiliseredendelstranden,somvarbeliggendesydfordenoprindeligehøfde.detteerden tekniskebegrundelseforetableringafhøfdenidennordligeafgrænsningafstranden.dekysttekniskeana lyserafdennyestranderbeskrevetiovennævntedhirapport. Dennyehøfdeønskesherudoverindrettetmedenopholdsplatformafhensyntilområdetsrekreativebrug. Projektetsmiljømæssigekonsekvenser Høfdensmiljømæssigekonsekvensererbeskrevetidetfølgende. Kysttekniskeforhold SandtilførslentilstrækningennordforhavnenvarførudbygningenafVedbækHavnmegetbeskeden,fordihavneni mangeårharblokeretforbypassafsand.detteerforegåetvedat: Dereraflejretsandpåsydstranden Dereraflejretsandudlangsøstmolen Derertrængtsandigennemøstmolen,hvordeteraflejretmellemmolenogbroen,somløberparalleltmed molen

5 DisseforholdresulteredeiennordgåendetransportafsandlangskystennordforVedbækNordstrandafstørrelses ordenengodt1.000m3/år,menstransportkapacitetenskønnesatværeafstørrelsesordenen4000m3/årimodnord. DettehargennemårenemedførterosionlangskystennordforVedbækNordstrand,hvorforderikkeernogensand strandpåstrækningennordherfor. MedudvidelsenafhavnenogudbygningafVedbækNordstrand,herunderforeløbigtilførselafca.7.000m3sandog bygningafhøfdenidennordligedelafstranden,viltransportforholdeneblivesomfølger: Transportudafområdetudenomhøfden:300m3/år Efterca.10årviltilsandingenafindsejlingenbegynde,ogdennevilefterenårrækkekommeoppåsamme mængdesomtidligere,dvs.optilca.2.000m3/år.dererivvmtilladelsentilhavneudvidelsenanført,at Kystdirektoratetvilstillevilkårom,atfremtidigeoprensningerafikkeforurenetsandfrasejlrendenoghav nebassinetskalfodreskystnærtnordforhavnen Ideførsteca.10årvilområdetnordforVedbækNordstrandsåledesmodtageca.300m3/år.Nårtilsandingen,op rensningogkystnærfodringstarterefterca.10årvilområdetnordforvedbæknordstrandmodtagestigende mængder,samletoptilgodt2.000m3/årefterskønsmæssigtca.20år.detkansåledeskonkluderesatområdetnord forvedbæknordstrandigennemsnitoveren20årigperiodevilmodtageca.1.000m3/år,hvilketerafsammestør relsesordensomdenresulterendetransportidennuværendesituation.detteermereenddennestrækningmodtog førhavneudvidelsen.detteskyldeskravetomkystnærbypassforfremtidigeoprensninger.kystennordforhavnen vilsåledesikkebliveudsatforøgeterosiongrundethavneudvidelsen DeafsluttendejusteringerafVedbækNordstrandpåregnesudførtindenbadesæsonen2015. Aflejringaftang Isituationenførhavneudvidelsenaflejresendeltangihjørnetnordforhavnen,hovedsageligsomopskylledetang voldepåstenkastningen.derforekomogsålejlighedsvisstoreansamlingeraftangihavnebassinet,specieltiden sydligedelafhavnenieftersommeren. Idenfremtidigesituationvilderforekommesammemængdertangansamlingerihjørnetnordforhavnen,mendisse ansamlingervilhovedsageligforekommeiformafopskylledetangvoldepådennyesandstrandihjørnetumiddelbart nordfornordmolen.dissetangvoldeviljævnligtbliveskyllettilhavsisituationermedvestligevindeoghøjvande. Såfremttangvoldeneertilgene,vildeletkunneoprensesmaskineltfrastrandenimodsætningtiltidligere,hvorder varvanskeligtatfjernetangaflejringernefrastenkastningen. Grundethavnemundingensudformningskønnesdet,atderifremtidenviltrængemindretangindihavnenend tidligere. Ansøgersovervejelseromkring værdienoglevetidenafdet,derønskesbeskyttet iforholdtiludgifternetiletablering ogvedligeholdelseafkystbeskyttelsenoverenlængereperiodepå25 50år: Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 Dereraflejretsandiindsejlingentilhavnen,hvorfradeteroprensetogforstørstedelensvedkommende klappetpåklappladsiøresund.

6 Anlæggetvurdereslangsigtetoveren20 årsperiodeatkunnefastholdeenstabilnordstrand. G.Kystbeskyttelsesmetodemoderosion Hvilkentypekystbeskyttelsesøgesderomtilla delsetil: Fodring(sand/ral) Etableringafnykystbeskyttelse Skråningsbeskyttelse Genopbygningafanlægtiloprindeligstand Høfde Forstærkning/renoveringafanlæg Bølgebryder Fjernelseafeksisterendeanlæg* Andet: Etableringafbrederelige vægtsstrand Erdertaleom: *)erderalenetaleomfjernelseafeteksisterendeanlæg,eren forudgåendetilladelseikkenødvendig H.Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemoderosion Materialepånedenståendelisteskalvedlæggesansøgningen Kort,dervisermatrikelgrænser,bebyggelse/infrastrukturogskræntkant.Påkortetskalafstandenfrabe byggelsetilskræntkantenangives,ogkystbeskyttelsensplaceringskalfremgåtydeligt. Målsattesnittegninger,derviserkystbeskyttelsensopbygningogmaterialevalg.Forsandfodringskalmæng deudlagtmaterialepr.løbendemeterkystsamtlagetstykkelseogprofiloplyses.forkystbeskyttelsesanlæg skalmaterialestørrelse,tykkelseaflag,hældningogtop ogbundkoteidvr90fremgå. Redegørelseforanlæggetsdimensionering.Kystdirektoratetforbeholdersigrettilatstillekravomudarbej delseafdimensionsgivendeberegningerforkystbeskyttelseniløbetafsagsbehandlingen,hvisdetteskøn nesnødvendigt. Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

7 Enbeskrivelseafkystbeskyttelsenseffektover25 50årpådendelafkyststrækningen,sompåvirkesafkyst beskyttelsen. Kystbeskyttelse,sometablerespåsøterritoriet,skalindtegnespåsøkort. Fotosafstedethvorkystbeskyttelsenønskesetableretogsomviserafstandenmellemskræntenogdet,der ønskesbeskyttet.vedlægogsågernefotosderviserstrækningenpåhversideaflokaliteten Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

8 I. Kystbeskyttelsesmetodemodoversvømmelse Hvilkentypekystbeskyttelse Dige Etableringafnykystbeskyttelse Højvandsmur Genopbygningafanlægtiloprindeligstand Fodring(hævningafterrænmedsand/ral) Forstærkning/renoveringafanlæg Andet Fjernelseafeksisterendekystbeskyttelse* J. Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemodoversvømmelse Erdertaleom: *)erderalenetaleomfjernelseafeteksisterendeanlæg,eren forudgåendetilladelseikkenødvendig Kort,dervisermatrikelgrænseroghøjdekurver.Påkortetskalbebyggelse/infrastruktursamthøjvandsbe skyttelsensplaceringfremgåtydeligt. Målsattesnittegninger,derviserkystbeskyttelsensopbygningogmaterialevalg. Topkote,hældninger,breddem.v.afkonstruktionenskalfremgåafsnittegningerne. Redegørelseforanlæggetsdimensionering.Kystdirektoratetforbeholdersigrettilatstillekravomudarbej delseafdimensionsgivendeberegningerforkystbeskyttelseniløbetafsagsbehandlingen,hvisdetteskøn nesnødvendigt. Enbeskrivelseafkystbeskyttelsenseffektover25 50årpådendelafkyststrækningen,sompåvirkesafkyst beskyttelsen. Nedenståendelisteskalvedlæggesansøgningen Fotosafstedet,hvorkystbeskyttelsenønskesetableretogsomviserejendomogdetomkringliggendeom råde. Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

9 K. Andreoplysningerafrelevansforansøgningen Beskrivelseafplanlagtearbejdsmetoder Etableringafhøfdenfaseopdelesgrundetplaceringenafopholdsplatformensindepåhøfden: Fase1:Ral lagpåhøfdensyderste10meterudlæggesifuldtomfang.detsammegælderfordennestrækningsfilter. ogdækstenslag. Fase2:Konstruktionafopholdsplatformibetoninklusivstøttemur. Fase3:Færdiggørelseafstenarbejderforhøfdenpådennordligesideafstøttemuren. Fase4:Apteringafopholdsplatform. Allearbejderforetagesfralandsiden. Materialertilhøfdekonstruktionenerdelvisoplagretitætnærhedafhøfdensfremtidigeplacering.Tilførtestenmate rialermodtagesfralandsiden.arbejderogmaterialerforopholdsplatformenudføresogmodtagesfralandsiden. Kanevt.uddybesibilag L. Offentliggørelseafansøgningen DeterKystdirektoratetspraksis,atansøgningensoplysningerfrapunkterneC KoffentliggørespåKystdirektoratets hjemmeside Detskersomledidenhøringogorientering,somKystdirektorateterforpligtigettil atgennemføre.hervedopnåseneffektivoghurtigerebehandlingafsagen. Ihenholdtilpersondatalovenvilpersonfølsommeoplysningerogoplysningeromrentprivateforhold,uansetdenne acceptikkebliveoffentliggjort.detsammegælderoplysninger,somefteroffentlighedslovenerundtagetfraaktind sigt JegerindforståetmedatoplysningerfrapunkterneC KkanoffentliggørespåKystdirektoratetshjemmeside Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

10 M.Erklæringogunderskrift Undertegnede(ansøgerellerpartsrepræsentant)erklærer,atoplysninger,derståriansøgningen,erioverensstem melsemeddefaktiskeforhold. Dato Fuldenavn(benytblokbogstaver) Underskrift AllanCarstensen,RudersdalKommune Ansøgningensendesmedposttil: Kystdirektoratet Højbovej1 Postboks Lemvig Ellerviae Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

11 Vejledningtilansøgningsskema (vedrørendeansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse) Hvisdererspørgsmåltilansøgningsskemaet,kanKystdirektoratetkontaktespåtlf ellerpåe mail: Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 PunktA.Oplysningeromansøger Ansøgererden,somønskeratetablerekystbeskyttelsen,ogansøgererikkenødvendigvisejerafejendommen,hvor kystbeskyttelsenplaceres.derkanf.eks.væretaleombeskyttelseafbebyggelsepålejetgrundelleratkystbeskyttelsen foretagespåenubebyggetstrandmatrikel,somikkeejesafden,derønskerogopnårfordelafkystbeskyttelsen.så fremtansøgerikkeergrundejer,skalderfremsendessamtykkeerklæringfragrundejer.samtykkeerklæringkanfindes påkystdirektoratetshjemmeside. Erdertaleomflereansøgere,kanoplysningeromdisseligeledesfremgåafsamtykkeerklæringervedlagtansøgningen. PunktB.Oplysningeromansøger,hvisdenneikkeergrundejeren Ansøger,somønskeratetablerekystbeskyttelse,kanvælgeatladesigrepræsentereafeksempelvisenrådgiver,en treprenørellerenandengrundejere.partsrepræsentantenvilfungeresomprojektansvarligogværekontaktpersontil Kystdirektoratetundersagensbehandling.Afgørelsemedtilhørendevilkårudstedesaltidtilansøger. Hvisansøgervælgeratladesigrepræsentereafandenpart,skalderfremsendessamtykkeerklæringfraansøger.Ek sempelpåsamtykkeerklæringkanfindespåkystdirektoratetshjemmeside. PunktC.Anlæggetsplacering Herangiveshvorkystbeskyttelsenfysiskskalplaceres,hvisdetteikkeskerpåejersfolkeregisteradressesomoplyst underpunkta.kystbeskyttelsenkanf.eks.etablerespåejerssommerhusadresseellerpåetfællesarealunderen grundejerforening. Hvisdenansøgtekystbeskyttelsestrækkersigoverflerematrikler,skalansøgningenvedlæggessamtykkeerklæringer fraalleberørtegrundejere.detervigtigt,atejendommensmatrikelnummerogejerlavsbetegnelseangives.disseop lysningerkanfindesiejendommensskøde,indhentesfrakommunenellerfindespåf.eks.www.miljoeportal.dk. PunktD.Hvadsøgesderombeskyttelsemod Herangivesomdersøgesombeskyttelsemodhavetserosionellermodoversvømmelse.Inogletilfældekandervære behovforbeggedele. Foratfåtilladelsetilerosionsbeskyttelse(f.eks.sand ellerralfodring,skræntfodsbeskyttelse,høfde,bølgebryder)skal derværeetreeltbehovforbeskyttelsemoderosion.behovforerosionsbeskyttelsesigesatværetilstede,nårvæsent ligeværdiersombebyggelseoginfrastrukturrisikererødelæggelsesomfølgeafhavetserosionindenforenkortere årrække.kystdirektoratetvurdererbehovetbådeudfraforholdenepådenenkelteejendompåstrækningensomhel hed,idetviudfrakystbeskyttelseslovenskalafvejeenrækkehensyn.dukanlæsemereomhensynenepåvores hjemmesidewww.kyst.dk. Foratfåtilladelsetilhøjvandsbeskyttelse(f.eks.dige,skråningsbeskyttelse,højvandsmure,sand ellerralfodring)skal derværeetreeltbehovforbeskyttelsemodoversvømmelse.behovforbeskyttelsemodoversvømmelsesigesatvære tilstede,nårmarkanteellergentagendeoversvømmelserfrahavetmedførervæsentligeskaderpåejendom(materiel, løsøre,bebyggelse,landbrugsjord,infrastrukturm.v.).kystdirektoratetvurdererbehovetbådeiforholdtildetman ønskeratbeskytteogiforholdtilstrækningensomhelhed,idetviudfrakystbeskyttelseslovenskalafvejeenrække hensyn.dukanlæsemereomhensynenepåvoreshjemmesidewww.kyst.dk. PunktE.Oplysningeromeksisterendeforholdpåejendommen Detervigtigtforsagensbehandling,atdeeksisterendeforholdpåejendommenbeskrives,herunderomderereksiste rendekystbeskyttelseoghvornårogafhvemdeneretableret.erdertidligereudstedtentilladelsetilkystbeskyttelse

12 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 påmatriklen,anførestilladelsensdokumentnummer(sesiøverste,højrehjørnepåtilladelsen).hvisderereteksiste rendeanlæg,udenatdererkendskabtilentilladelse,anføresanlæggetsformodedeetableringsår. PunktF.Værdibetragtning Deterikkeudenomkostningeratetablereogvedligeholdekystbeskyttelse,ogdetvilderforværeenfordelforgrund ejeratgøresigtankeromhvorvidtomkostningernestårmålmeddeværdier,somønskesbeskyttetikystbeskyttelsens levetid.faktorersomdenforventedelevetidafdetbeskyttedeogafkystbeskyttelsen,hvorstorenskadederkanske (isærvedoversvømmelse)samtaffektionsværdiafdetbeskyttedekanmedtagesivurderingen. Iansøgningerombeskyttelsemodoversvømmelsekandetligeledesværerelevantatbeskriveeventuelletidligere oversvømmelserafgrunden. PunktG.Kystbeskyttelsesmetodemoderosion Valgafkystbeskyttelsesmetodeskaltræffesudfrabehovetforkystbeskyttelsepåejendommen,udfradenaturgivne forholdpåstedetogudfraområdetsomhelhed.denrigtigekystbeskyttelsesløsningskalydedenfornødnebeskyttelse udenatværestørreendnødvendig.kystbeskyttelseskalindpassesomgivelsernebedstmuligtogmedmindstmulig påvirkningafnaboejendommene.dukanlæsemereomforskelligemetodertilerosionsbeskyttelsepåkystdirektora tetshjemmesidewww.kyst.dk. Erosionsbeskyttelsekanmedbådetekniskogøkonomiskfordeludføressomensamletløsningforflereejendomme. PunktH.Nødvendigebilagtilansøgningomkystbeskyttelsemoderosion Detervigtigtforsagensbehandling,atallenødvendigeoplysningerforeligger.DelsafhensyntilKystdirektoratetsegen sagsbehandling,menogsåafhensyntilhøringafandremyndighederogorienteringafnaboeroginteresseorganisatio ner. Kortmateriale:Kort,medmatrikelgrænserskaltydeligtvisedetbeskyttedeogafstandenfradettesamtdennesafstand tilskræntkantensamtlængdenafkystbeskyttelsen.anlæg,afstandemv.kanf.eks.indtegnesmedtuschpåkortet. Kortetkansuppleresmedetortofoto(luftfoto).Kortogortofotoskanfindespåf.eks.www.miljoeportal.dkellerpå hjemmesidenhosmangekommuner. Målsattesnittegninger:Påsnittegningenangivesf.eks.tykkelseafsandlag,stenstørrelse,højde,breddesamthældning afkystbeskyttelsen.tegningenskalforsynesmedkoter,somerhøjdenoverdagligvande,måltimeter.allekoteangi velserskalopgivesidvr90(danskvertikalreference1990).principskitser,derviseropbygningenafforskelligeformer forbeskyttelsemoderosion,kanfindespåwww.kyst.dk. Anlæggetsdimensionering:Kystbeskyttelseskalikkeværestørreendnødvendigt,mendetskalogsåydedenfornødne beskyttelse,ogdetbørovervejesomderskaltageshøjdeforklimaændringer.derforskalkystbeskyttelsendimensione reskorrekttilkyststrækningensaktuelleforholdsombølgepåvirkning,vindretningerogstatistiskehøjvandssituationer. Detervigtigt,atkystbeskyttelsenprojekteres,såoffentlighedenspassagelangsstrandensikres.Hvisprojektetbevirker, atafstandenmellemkystlinjeogskræntvednormalvandstandblivervæsentligmindrepga.kystbeskyttelsensomfang ellerkystenstilbagerykning,skaldervedprojekteringentageshøjdefordetteiformafsandfodring,etableringafpas sageianlæggetellerandet. Informationeromhøjvandshændelser,bølgeenergi,kysttyperm.v.kansespåhjælpeværktøjet Kystplanlæggeren på Kystbeskyttelsenseffekt:Kystbeskyttelseeretindgrebidennaturligedynamikpåkysten.Etableringafkystbeskyttelse, isæriformafhårdekonstruktionersomskråningsbeskyttelse,høfderogbølgebrydere,medførerkonsekvenserfor andreejendommepåkysten,f.eks.iformaføgeterosionnedstrøms.detskalderforvurdereshvilkeneffektkystbe skyttelsenvilhaveoverenlængereårrække.hervedklarlæggesbl.a.landskabeligogvisuellepåvirkningerogomder børsuppleresmedsandfodringforatkompensereforsandtab.påwww.kyst.dkkanmanlæsemereomkystbeskyttel sesindvirkningpåkystensudviklingognaturligeprocesser.

13 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 Søkort,hvorpåanlæggeterindtegnet,skalvedlægges,hviskystbeskyttelsenstrækkersigudpåsøterritoriet. Fotos:Fotosskalvedlæggesforatbelysesagenbedstmuligt.Detervigtigt,atbilledernesågodtsommuligtillustrerer kystensbeskaffenhed,ogdetbørogsåangivespåkortet,hvordeenkeltefotosertaget. PunktI.Kystbeskyttelsesmetodemodoversvømmelse Valgafkystbeskyttelsesmetodeskaltræffesudfrabehovetforkystbeskyttelsepåejendommen,udfradenaturgivne forholdpåstedetogudfraområdetsomhelhed.denrigtigekystbeskyttelsesløsningskalydedenfornødnebeskyttelse udenatværestørreendnødvendig.kystbeskyttelseskalindpassesomgivelsernebedstmuligtogmedmindstmulig påvirkningafnaboejendommene.dukanlæsemereomforskelligemetodertilhøjvandsbeskyttelsepåwww.kyst.dk Højvandsbeskyttelsekanmedbådetekniskogøkonomiskfordeludføressomensamletløsningforflereejendomme. PunktJ.Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemodoversvømmelse Detervigtigtforsagensbehandling,atallenødvendigeoplysningerforeligger.DelsafhensyntilKystdirektoratetsegen sagsbehandling,menogsåafhensyntilhøringafandremyndighederogorienteringafnaboeroginteresseorganisatio ner. Kortmateriale:Kortmedmatrikelgrænseroghøjdekurver,skaltydeligtvisebebyggelseoghøjvandsbeskyttelsensplace ring,f.eks.linjeføringenafetdige.ligeledesskaldetområde,somopnårfordelafhøjvandsbeskyttelsenmarkeres. Kortetkansuppleresmedetortofoto(luftfoto).Kortogortofotoskanfindespåf.eks.www.miljoportalen.dkellerpå hjemmesidenhosmangekommuner. Målsattesnittegninger:Påsnittegningenangivesf.eks.etdigeskronehøjdeog breddesamthældningerpåfor og bagskråning.endvidereskaldigetsopbygningogmaterialevalgfremgå.tegningenskalforsynesmedkoter,somer højdenoverdagligvande,måltimeter.allekoteangivelserskalopgivesidvr90(danskvertikalreference1990).prin cipskitser,derviseropbygningenafforskelligeformerforbeskyttelsemodoversvømmelse,kanfindespåwww.kyst.dk. Anlægetsdimensionering:Anlægtilbeskyttelsemodoversvømmelseskalikkeværestørreendnødvendigt,mendet skalogsåydedenfornødnebeskyttelseogdetbørovervejesomderskaltageshøjdeforklimaændringer.derforskal anlæggetdimensionereskorrekttilkyststrækningensaktuelleforholdsomf.eks.bølgepåvirkning,vindretningerog statistiskehøjvandssituationer.beskyttelsemodoversvømmelsebørgenerelttrækkessålangttilbagefrakystensom muligt.informationeromhøjvandshændelser,bølgeenergi,kysttyperm.v.kansespåhjælpeværktøjet Kystplanlæggeren påwww.kyst.dkogwww.klimatilpasning.dk. Kystbeskyttelsenseffekt:Kystbeskyttelseeretindgrebidennaturligedynamikpåkysten.Etableringafhøjvandsbeskyt telsekanmedførekonsekvenserforandrearealerpåkysten,f.eks.tørlægningafnaturområder,somførblevover svømmetjævnligt.detskalderforvurdereshvilkeneffektkystbeskyttelsenvilhaveoverenlængereårrække.herved klarlæggesdet,omprojektetbørindeholdekompenserendeforanstaltninger.påwww.kyst.dkkanmanlæsemereom kystbeskyttelsesindvirkningpåkystensudviklingognaturligeprocesser. Fotos:Fotosvedlæggesforatbelysesagenbedstmuligt.Detervigtigt,atbilledernesågodtsommuligtillustrererky stensbeskaffenhed,ogdetbørogsåangivespåkort,hvordeenkeltefotosertaget. PunktK.Andreoplysninger Heranføresandreoplysninger,derkanhaverelevansforansøgningen. PunktL.Offentliggørelseafoplysninger Kystdirektorateterforpligtigettilatorienterenaboerogandreberørteparteromansøgningeromtilladelsetilkystbe skyttelse.endviderehørerviandrerelevantemyndighederomprojektetseventuelleindvirkningpåderesforvaltnings områder.

14 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 VedatgivetilladelsetiloffentliggørelseafoplysningernepåKystdirektoratetshjemmeside,lettessagsgangenbetyde ligt,dadetdermedundgås,atoplysningerneskalfremsendespr.posttilhverenkeltberørtpart.

15 Vedbæk Nordstrand Hydrauliske og kysttekniske forhold Rudersdal Kommune Rapport Marts 2014

16 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse med ISO 9001for kvalitetsledelse vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

17 Vedbæk Nordstrand Hydrauliske og kysttekniske forhold Udarbejdet for Rudersdal Kommune Repræsenteret ved Allan Carstensen Vedbæk Nordstrand d efter stormen Bodil Projektleder Karsten Holger Mangor Kvalitetsansvarlig Ida Brøker Projektnummer Godkendelsesdato 18. marts 2014 Revision Final 1.0 Klassifikation Begrænset DHI Agern Alle Hørsholm Telefon: Telefax:

18 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold Aftale mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn i forbindelse med udbygning af havnen... 3 Andre forhold Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Nuværende forhold... 5 Udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Profilopmålinger Meteomarine forhold Vandstandsforhold Bølgeforhold Korrelation mellem bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller Bølgeforholdene langs Nordstranden efter havneudvidelsen Foreslået fremtidige udformning af Nordstranden Det fremtidige kystprofil Strandens planform Sand- og tangaflejringer ved kystforlandet og i hjørnet nord for havnen Sandaflejringer Tangaflejringer Referencer FIGURER Figur 3.1 Figur 3.2 Figur 3.3 Figur 3.4 Figur 3.5 Figur 4.1 Figur 4.2 Figur 4.3 Figur 4.4 Figur 5.1 Figur 5.2 Google Earth billede af Vedbæk Nordstrand, med forlænget vinterbadebro nordligst og nedtagelig sommerbadebro sydligst Vedbæk Nordstrand d kl. 9.45, hvor vandstanden var ca. 0,7 m over daglig vande Tangvolde opskyllet på stenkastningen ud for Nautilus d kl Oversigtskort med udvidelsen af Vedbæk Havn, fra VVM rapporten, Ref. /4/ Vedbæk Havn Havneudvidelse, Oversigtsplan, Tegning C3_100, , udarbejdet af NIRAS... 9 Profilopmålingsplan for Vedbæk Nordstrand, suppleret med et profil på Sydstranden. Opmålingerne udført d af Mølbak Landinspektører A/S.på vegne af DHI Opmålinger af Nordstranden d på baggrund af luftfoto fra 3013, men før Bodil Opmålt profillinje på Sydstranden, opmålt d Opmålte profillinjer på Nordstranden, opmålt d , 2 er sydligst og 6 er nordligst DMI s bud på vandstandsstigninger, 18 Målt vandstand i Vedbæk Havn under stormen Bodil d i

20 Figur 5.3 Figur 5.4 Figur 5.5 Figur 5.6 Figur 5.7 Figur 6.1 Figur 6.2 Figur 6.3 Figur 6.4 Bølgerose for bølgehøjder ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgehøjdegrupper Bølgerose for bølgeperioder Tp ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgeperiodegrupper Signifikante bølgehøjder HS som funktion af procentuel forekomst i procent af tiden Plot af sammenhørende bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, samt gennemsnitlige korrelationer. Fra et punkt i Øresund ca. 2,3 km fra kysten mellem Rungsted og Vedbæk "Offshore" bølgerose (øverst) og bølgeroser på nordlige og sydlige del af Nordstranden Beregnet ligevægtsprofil samt anbefalet udformning af stranden. Ved afslutningen af det aktive kystprofil udføres en overgang til det eksisterende kystprofil med en maksimal hældning på 1: Transportforhold og ligevægtsretninger for nordlige (venstre) og sydlige (højre) del af Nordstranden. Sydgående transport er positiv og nordgående er negativ Skitsering af nyt stabilt strandforløb (gul linje) af Vedbæk Nordstrand under forudsætning af at udbygningen af Vedbæk Havn er gennemført som planlagt Transportens fordeling i profilet på den nordlige del af Nordstranden for en strandorientering af 90, dvs. ligevægtsorienteringen. Nordgående transport er negativ TABELLER Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 6.1 ii Ekstreme vandstande i Hornbæk og København, og skønnede forhold i Vedbæk i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990: DVR Stigning i vandstanden/stormflodsvandstanden i m i forhold til 2000 for indre danske farvande for forskellige levetider Acceptabel sandsynlighed for svigt S [i %] for et konstruktionselement som funktion af levetiden L [år] og returperioden for den dimensionsgivende hændelse Td [År]. Fra Mangor (2004) Dimensionsgivende vandstande [m] i forhold til DVR(90) som funktion af levetid, acceptabel risiko og returperiode Niveauer for kystlinje, bagstrand, strandlinje og forstrand for nuværende forhold (2010) og i fremtiden (2040) for normale (1 år) og ekstreme (30 år) forhold. Alle niveauer i meter i forhold til DVR Signifikante bølgehøjder som forventes overskredet i 3 timer per år, per 10 år, per 30 år og per 50 år Karakteristisk kystprofil for sand med d50=0,25 mm. Afstande fra vandlinje til udvalgte niveauer. Negative afstande betyder ind i landet vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

21 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 1 Indledning Vedbæk Nordstrand blev voldsomt skadet under stormen Bodil d december Blandt andet på denne baggrund henvendte Rudersdal Kommune, ved Allan Carstensen, Chef Teknik og Miljø, sig til DHI og Hasløv & Kjærsgaard med anmodning om assistance til rehabilitering af Nordstranden. Der blev afholdt møde d med repræsentanter fra kommunen, Vedbæk Havn, naboen imod nord samt DHI og H&K, hvor projektet blev diskuteret. På grundlag af dette møde fremsendte DHI d tilbud til kommunen på udarbejdelse af skitseprojekt for rehabilitering af Vedbæk Nordstrand. Tilbuddet er udarbejdet på vegne af rådgivergruppen bestående af DHI, Hasløv og Kjærsgaard og NIRAS. Tilbuddet blev accepteret af Rudersdal Kommune med mail af med tillæg på kr til udførsel af profilopmålinger. Der er følgende årsager til, at Rudersdal Kommune ønsker at rehabilitere Vedbæk Nordstrand: - Stranden blev voldsomt medtaget under stormen Bodil d december 2013, hvor der var en vandstand på ca. 1,6 m i Vedbæk. Det meste af sandet på den nordlige del af Nordstranden, den del som er afgrænset af en ca. 0,8 m høj støttemur, blev borteroderet, og der forekom ligeledes en voldsom erosion i skrænten, som udgør overgangen mellem stranden og græsplænen - Under stormen var der voldsom bagskylning bag om Nautilus bygningen - Vinterbaderne skal flytte domicil fra Vinterbadehuset til Vedbæk Strandvej 366, som er det hus, som er beliggende midt på Nordstranden. Der skal derfor opføres en ny permanent bro til vinterbaderne ud for deres nye domicil, dvs. omtrent hvor den eksisterende høfde er lokaliseret - Den nuværende permanente vinterbadebro tænkes ombygget til en kommunal badebro - Vedbæk Havn er ved at blive udbygget, hvorved bølgeforholdene langs Vedbæk Nordstrand ændres. Dette medfører ligeledes ændringer i stabilitetsforholdene for Nordstranden. Derfor er det allerede planlagt, som en del af havneudvidelsesprojektet, at regulere forløbet af Nordstranden, således at den bliver stabil under de nye forhold. Den nye udformning af Nordstranden forudsætter således, at Vedbæk Havn udbygges som planlagt - Der forekommer stort set hvert efterår/vinter en udvaskning af sand fra specielt den nordlige del af Nordstranden, hvilket kræver årlig vedligeholdelse i form af tilførsel at nyt sand. Kommunen ønsker at reducere denne vedligeholdelse Formålet med skitseprojektet er at belyse mulighederne for at ændre strandens karakter, så den får en mere naturlig overgang imellem land og vand uden langsgående støttemure og stenkastninger i strandkanten samt at undersøge, hvordan overgangen imellem den øvre del af strandprofilet og græsarealerne kan udformes både smukkere og mere velfungerende, såvel rekreativt som teknisk. Skitseprojektet skal tage hensyn til, at vinterbaderne flytter til nr. 366, og at deres gamle bygning nedrives. Som nævnt forudsættes en ny permanent vinterbadebro opført ud for nr. 366, og den gamle vinterbadebro tænkes bibeholdt og benyttet som offentlig badebro. Sommerbadebroen, som normalt opsættes hvert forår mellem havnen og vinterbadebroen, vil i fremtiden ikke blive opsat. 1

22 Nærværende rapport indeholder følgende afsnit: Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 2 Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn Profilopmålinger Meteomarine forhold Kysttekniske forhold Skitseprojekt for rehabilitering af stranden Prisoverslag vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

23 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 2 Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold 2.1 Aftale mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn i forbindelse med udbygning af havnen Rudersdal kommune oplyser, at der er indgået følgende aftaler mellem Vedbæk Havn (VH) og Rudersdal Kommune (RK) i forbindelse med udvidelsen af Vedbæk Havn: - På Nordstranden fjernes de nuværende sten i hjørnet mod havnens nordlige mole, og stranden udvides med ca m 2 som en del af VH's anlægsprojekt - Som konsekvens af havneprojektet og den deraf følgende udvidelse af stranden tilbyder VH at forlænge den nuværende vinterbadebro og at anlægge en ny vinterbadebro med en nordligere placering. Begge broer anlægges og finansieres af VH. Udformning og placering aftales mellem VH og RK - Den nuværende sommerbadebro udgår - VH kan efter Kystdirektoratets og kommunens nærmere godkendelse placere overskydende sten og materialer fra havneprojektet, der kan tage form og fungere som en ny høfde ved Nordstrandens nordlige del - Ved udvidelsen af hhv. Nord- og Sydstranden søges der skabt en bedre forbindelse og passagemulighed fra strandarealerne til havnearealet. Den konkrete udformning skal ske efter aftale mellem RK og VH - RK har ansvaret for den fremtidige drift og vedligehold af strandarealer og broer. Vælger kommunen at udbyde opgaven, har VH mulighed for at byde på opgaven. Opgaven med rengøring af toiletterne kan indgå i udbuddet eller aftales særskilt jf. andet punkt om overdragelsen af toiletbygningerne Det er således en del af aftalen med VH, at havnen skal forlænge den eksisterende vinterbadebro, at havnen skal anlægge en ny vinterbadebro ved den eksisterende høfde, og at havnen kan levere materialer til anlæggelse af en ny høfde på den nordlige del af Nordstranden. Det er ligeledes aftalt, at stenene, som er placeret i bunden af bugten til beskyttelse af Nautilus s terrasse, skal fjernes. Det vil dog, som en del af strandprojektet, blive genovervejet, hvorvidt fjernelsen af stenene er hensigtsmæssigt, idet stenene ydede en god beskyttelse imod tangaflejringer og oversvømmelse af Nautilus s terrasse under stormen d Udbygningen af Nordstranden forudsætter, at udvidelsen af Vedbæk Havn er gennemført, idet det er de nye bølgeforhold i bugten efter udbygningen af havnen, som muliggør anlæggelse af en bredere stabil strand i hjørnet lige nord for havnen. Projektet til rehabilitering af Vedbæk Nordstrand vil blive udarbejdet under forudsætning af, at Vedbæk Havn er udbygget, idet det forudsættes, at de ydre værker af havnen er færdigbygget inden efteråret 2014 eller inden vinteren 2014/2015. Projektet vil blive udarbejdet uafhængigt af hvem der ifølge gældende aftaler skal udføre/betale for de forskellige dele af projektet. Disse forhold vedrører udelukkende udgiftsfordeling og fordeling af anlægsopgaver; udredning af disse forhold er ikke en del af nærværende opgave. 3

24 2.2 Andre forhold RK anfører, at der ikke er afsat midler til at foretage noget anlægsarbejde i øvrigt på Nordstranden. Der er udelukkende afsat midler til nedrivning af eksisterende vikingebadehus, ombygning af den hvide villa på Vedbæk Strandvej 366, nyt toilet, veranda m.m. Kommunen anfører således, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gennemføre en total renovering af strandarealet med støttemur og stiareal over støttemuren etc. Det er konsulenternes forståelse, at RK vil skaffe midler til oprydning på og ud for stranden, herunder fjernelse af udtjente og skadede konstruktioner, til tilførsel af sand i fornødent omfang samt til bygning af en nordlig høfde/forland, hvortil VH har leveret materialerne. Kompletteringen af projektet med støttemur imod græsplænen og andre tiltag må således komme senere. Derfor vil skitseprojektet blive udformet således, at det kan etapeinddeles. Projektet vil derfor blive udformet således, at der kan etableres en ny strand, som i kombination med havneudbygningen og med den planlagte høfde/forland på den nordlige del af stranden vil udgøre en stabil strand. Den endelige udformning af overgangen mellem bagstranden og græsplænen med en støttemur etc. er således ikke en del af første fase af projektet vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

25 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 3 Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden 3.1 Nuværende forhold Vedbæk Nordstrand er afgrænset mod vandet af en relativ lav træ støttemur, som forefindes i to niveauer: Topkote ca. 0,8 m på den nordlige halvdel af stranden og noget lavere på den sydlige halvdel. Der er en ca. 15 m lang træhøfde i overgangen mellem de to sektioner, se nedenstående udsnit af Google Earth billede i. Der er stenkastning ud for hele støttemuren, men den sydlige støttemur inkl. foranliggende sten er ofte (delvis) sanddækkede. Som følge af tilstedeværelsen af støttemuren med tilhørende stenkastning er stranden uden en brugsmæssig attraktiv sammenhæng med vandet, specielt på den nordlige halvdel af stranden. Figur 3.1 Google Earth billede af Vedbæk Nordstrand, med forlænget vinterbadebro nordligst og nedtagelig sommerbadebro sydligst Overgangen imellem den øvre del af strandprofilet og de bagvedliggende græsarealer er præget af delvist nedbrudte stensætninger, som er både funktionelt uheldige og uæstetiske, se foto af området fra d i Figur

26 Figur 3.2 Vedbæk Nordstrand d kl. 9.45, hvor vandstanden var ca. 0,7 m over daglig vande Det bemærkes på fotoet, at selv ved en vandstand på 0,7 m er der kraftigt overskyl af støttemuren langs den nordlige del af stranden. Når vandet løber retur imod syd, trækkes sandet med ud. Der ses også en voldsom erosion i overgangen mellem stranden og græsplænen. Der er opført en høj stenkastning i hjørnet ud for Nautilus, som forhindrer, at tang skylles ind på terrassen ud for restauranten. Til gengæld lejrer der sig store tangmængder på stenkastningen, hvorfra de er vanskelige at fjerne, se foto i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

27 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur Tangvolde opskyllet på stenkastningen ud for Nautilus d kl Udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Vedbæk Havn planlægges udvidet. Udvidelsen er beskrevet i VVM rapporten, Ref./4/ : VVM redegørelse og miljøvurdering Miljørapport for udvidelse af Vedbæk Havn Udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard på vegne af Vedbæk Havn for Kystdirektoratet og Rudersdal Kommune April 2012 Udformningen af udvidelsen af Vedbæk Havn som den fremgår af VVM redegørelsen er præsenteret i Figur

28 Figur 3.4 Oversigtskort med udvidelsen af Vedbæk Havn, fra VVM rapporten, Ref. /4/ Det er en del af havneudvidelsen at foretage udbygning af Vedbæk Nordstrand i hjørnet mellem havneudvidelsen og Vedbæk Nordstrand som antydet på figuren. Under udarbejdelsen af anlægsprojektet for havnen er udformningen af havneudvidelsen blevet modificeret en smule, således at det endelige projekt for havneudvidelsen er som vist i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

29 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 3.5 Vedbæk Havn Havneudvidelse, Oversigtsplan, Tegning C3_100, , udarbejdet af NIRAS Udstrækningen af havneudvidelsen i de to planer er identiske, men den endelige udformning af nordmolen er ændret i anlægsprojektet, idet den gamle nordmole ikke er bevaret, men er erstattet af et mere retlinet moleforløb. Den lille nordvestvendte udsigtsplads ved overgangen fra den gamle mole til den nye mole, som var en del af VVM projektet, er således udgået. Dette betyder dog ikke noget for det overordnede forløb af Nordstranden på den sydlige halvdel af Nordstranden, idet dette forløb udelukkende bestemmes af skyggevirkningen for bølgerne fra den nye havneudvidelse. Mht. udformningen af Nordstranden er det aftalt mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn, at Nordstranden skal rehabiliteres yderligere i forhold til den udbygning af stranden, som er en del af havneudvidelsen. Dette er begrundet i, at Nordstranden blev voldsomt skadet under stormen d , samt at principperne for Nordstrandens opbygning ønskes ændret, således at de eksisterende delvist nedslidte konstruktioner (støttemur, stenkastninger og høfde) fjernes, således at man får en mere naturlig og brugervenlig strand. Dette kræver dog, at der skal opføres en høfdelignende konstruktion (forland) på den nordlige del af stranden for at forhindre/minimere tab af sand ud af projektområdet. 9

30 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

31 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 4 Profilopmålinger Der er blevet opmålt kystprofiler d , 5 stk. på Nordstranden og et profil på Sydstranden, jævnfør opmålingsplan i Figur

32 Figur 4.1 Profilopmålingsplan for Vedbæk Nordstrand, suppleret med et profil på Sydstranden. Opmålingerne udført d af Mølbak Landinspektører A/S på vegne af DHI Detaljer fra opmålingerne på Nordstranden er vist på Figur 4.2. Det fremgår, at højden af den østlige afgrænsning af græsplænen landværts for Nordstranden er beliggende i højder varierende mellem ca. 2,4 m imod nord til lidt over kote 3 ud for Strandvejen nr. 366 og aftagende igen til ca. 2,3 m i den sydlige del af stranden. Under Bodil stormen var der overskyl bag om Nautilus, dvs., at bølgeopskyllet nåede op til mindst kote 2,3 m under stormen vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

33 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 4.2 Opmålinger af Nordstranden d på baggrund af luftfoto fra 2013, men før Bodil Opmålingerne er projiceret ind på rette linjer gennem de udførte målepunkter resulterende i profillinjer som præsenteret i Figur 4.3 for Sydstranden og i Figur 4.4 for Nordstranden. 13

34 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

35 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 4.3 Opmålt profillinje på Sydstranden, opmålt d Figur 4.4 Opmålte profillinjer på Nordstranden, opmålt d , 2 er sydligst og 6 er nordligst 15

36 16 nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be / vedbæk

37 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 5 Meteomarine forhold 5.1 Vandstandsforhold Vandstandsforholdene i Øresund er nogenlunde ensartede fra Helsingør til København. Kystdirektoratet foretager vandstandsmålinger på mange stationer langs de Danske kyster. De stationer som ligger nærmest Vedbæk er Hornbæk og København. Vandstandsforholdene ved Vedbæk er derfor beskrevet ud for forholdene i København og Hornbæk. De normale vandstandsvariationer i Øresund under rolige vindforhold er styret af tidevandet, men de store vandstandsvariationer forekommer i forbindelse med kraftige vinde over Danmark. Tidevandet i Øresund er meget beskedent. Forskellen mellem middel springtidshøjvande og middel springtidslavvande er 0,2 m. Ved kraftige vinde mellem vest og nord presses vandet fra Nordsøen og Kattegat ned i Øresund, hvilket forårsager højvende, op til ca. 1,5 m i ekstreme situationer. Tilsvarende forårsager kraftige vinde mellem øst og syd lavvande i Øresund. Der er således normalt højvande ved fralandsvind og lavvande ved pålandsvind. I publikationen i Ref. /1/ 2012 Højvandsstatistikker udgivet af Kystdirektoratet, er ekstreme vandstandsforhold for forskellige stationer analyseret, herunder bl.a. for København og Hornbæk. København er dog mest repræsentativ for forholdene i Vedbæk. Af denne publikation fremgår ekstreme vandstandsforhold som angivet i nedenstående tabel. Tabel 5.1 Ekstreme vandstande i Hornbæk og København og skønnede forhold i Vedbæk i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990: DVR90 Returperiode i år Vandstandsforhold i m DVR90 Hornbæk København 1,15 0,95 1,51 1,31 1,55 1,35 1,61 1,41 1,68 1,50 Vedbæk 1,0 1,36 1,40 1,46 1,55 Klimaændringerne vil forårsage en stigning i havspejlsniveauet i fremtiden. Stigningstakten i havspejlsniveauet analyseres løbende af FN s Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Deres nyeste rapport er fra 2013, jævnfør Ref. /2/ IPCC (2013). Foreløbige resultater fra denne rapport og andre relevante undersøgelser er bearbejdet for Danske forhold af DMI og GEUS. Resultaterne af disse analyser er publiceret på og på Kystdirektoratets hjemmeside Resultaterne er rapporteret i Ref. /3/ KDI 2012 Denne rapport angiver de sandsynlige havspejlsstigninger som vist i Figur 5.1. Da der er stor usikkerhed omkring disse forudsigelser, anbefaler myndighederne, at der udføres sensitivitetsanalyser for varierende vandstandsstigninger: 17

38 Figur 5.1 DMI s bud på vandstandsstigninger, Da vandstanden stiger med tiden, er det vigtigt at medtage den forventede levetid/planlægningshorisont for projektet, idet der skal tillægges en vandstandsstigning i dimensioneringsgrundlaget afhængig af levetiden for projektet eller for visse dele af projektet. I Tabel 5.2 er angivet stigningen i stormflodsvandstanden som funktion af levetiden/planlægningshorisonten for et kystprojekt. Tabel 5.2 Stigning i vandstanden/stormflodsvandstanden i m i forhold til 2000 for indre danske farvande for forskellige levetider Udløb af levetid for projektet/planlægningshorisont i år 2040/ / /~100 0,2 0,3 0,8 Når man har valgt levetiden for de forskellige projektelementer, skal man ligeledes vælge den acceptable procentuelle sandsynlighed/risiko for svigt af konstruktionen indenfor levetiden, hvorefter man kan bestemme returperioden for den dimensionsgivende hændelse i henhold til Tabel vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

39 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Tabel 5.3 Levetid (L) i år Acceptabel sandsynlighed for svigt S [i %] for et konstruktionselement som funktion af levetiden L [år] og returperioden for den dimensionsgivende hændelse Td [År]. Fra Mangor (2004) Returperiode (Td) i år , ,1 0, ,01 0,05 0,10 0,2 0,3 0, ,001 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5 Levetid og acceptabel risiko for svigt vælges i forhold til projektets følsomhed for svigt, størrelse og fleksibilitet. Det anbefales i princippet, at dimensionere strandene for 30 års levetid og en acceptabel sandsynlighed for svigt på 64%, hvilket giver en returperiode på 30 år. For de faste konstruktioner, som jo ikke er fleksible, anbefales det, at dimensionere for 50 års levetid og en acceptabel sandsynlighed for svigt på ca. 40%, hvilket giver en returperiode på 100 år. Det viser sig imidlertid, at der ikke er plads nok til at dimensionere strandprofilet efter disse principper, hvorfor der vælges en alternativ metode, hvor strandprofilet dimensioneres for de nuværende vandstandsforhold uden hensyntagen til fremtidige vandstandsstigninger og for normalt forekommende situationer, dvs. for en returperiode på 1 år. Dette giver en smallere strand og en lavere topkote af bagstranden. Til gengæld må det anbefales, at afslutte stranden med en eller anden form for kystbeskyttelse, som danner overgangen til baglandet, som i dette tilfælde er det eksisterende græsareal. Strandprofilet og kystsikringen af baglandet dimensioneres derfor for følgende forhold: Strandprofilet udformes for de nuværende vandstandsforhold for en returperiode på 1 år Overgangen fra stranden til baglandet dimensioneres for en levetid på 50 år med tilhørende vandstandsstigning på 0,3 m og en stormflodshændelse med en returperiode på 100 år. Dette vil sikre baglandet (risiko 40%) imod erosion i 50 år under hensyntagen til den stigende vandstand Udformningen af strandprofilet under hensyntagen til disse forhold diskuteres nærmere i afsnit 6.1. Ved anvendelse af disse forudsætninger får man de dimensionsgivende vandstande, som er angivet i Tabel 5.4. Tabel 5.4 Dimensionsgivende vandstande [m] i forhold til DVR(90) som funktion af levetid, acceptabel risiko og returperiode. Projektelement Strand, normale forhold Strand, ekstreme forhold* Faste konstr. Levetid, år Acc. Risiko, % Returperiode, år Vandstandsstigning Stormflodsvandstand ,0 Dimensionsgivende vandstand 1, ,2 1,4 1, ,3 1,55 1,85 * Benyttes ikke af pladshensyn 19

40 Til sammenligning kan det anføres, at vandstanden i Vedbæk under stormen Bodil var 1,55 m, jævnfør Figur 5.2. Dette var en ekstrem hændelse med en returperiode på 100 år, jævnfør Tabel 5.1. Til sammenligning kan det anføres, at en stormflodsvandstand på 1,55 m kan forventes at optræde med en returperiode på ca. 30 år i år 2040 og med en returperiode på ca. 10 år i år Dette viser betydningen af de forventede vandstandsstigninger på de dimensionsgivende vandstande. Figur 5.2 Målt vandstand i Vedbæk Havn under stormen Bodil d I tillæg til de dimensionsgivende vandstande vist i Tabel 5.4 skal bagstranden dimensioneres for bølgeopskyl for at opnå en højde af bagstranden, som ikke overskylles af bølger for den dimensionsgivende hændelse. Der må påregnes følgende bølgeopskyl, jævnfør Figur 5.5, som viser de dimensionsgivende bølgeforhold for den nuværende situation: Normale forhold, returperiode 1 år: Ekstreme forhold, returperiode 30 år: Bølgehøjde: HS = 1,3 m, Opskyl R = 0,3 m Bølgehøjde: HS = 1,8 m, Opskyl R = 0,45 m Ovennævnte vurderinger af bølgeopskyl er benyttet til fastlæggelse af koten for bagstranden under normale såvel som under ekstreme forhold, jævnfør nedenstående beskrivelse. Til dimensionering af strandprofilet er det nødvendigt at definere forskellige vandstandsniveauer, idet hældningen af bagstranden og af forstranden kan være forskellige. Forstranden er defineret som den del af stranden som under normale forhold (tidevand og små bølger) er varierende over og under vandoverfladen Bagstranden er tør under normale forhold og overskylles kun under ekstreme hændelser med højvande og store bølger Strandlinjen adskiller forstranden og bagstranden Kystlinjen er den bagerste del af bagstranden, dér hvor erosionsskrænten eller vegetationen starter under naturlige forhold Nedenstående Tabel 5.5 giver en oversigt over de forskellige niveauer, som vil blive benyttet i afsnittet om udformningen af den fremtidige strand vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

41 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Tabel 5.5 Form element Kystlinie Bagstrand Strandlinie Forstrand Vandlinie Niveauer for kystlinje, bagstrand, strandlinje og forstrand for nuværende forhold (2010) og i fremtiden (2040) for normale (1 år) og ekstreme (30 år) forhold. Alle niveauer i meter i forhold til DVR90 Årstal Forhold Returperiode [år] Vandstandsstigning Stormflodsvandstand Bølgeopskyl Kote Øvre kote Nedre kote Kote Øvre kote Nedre kote Kote 2010 Normal 1 0 1,0 0,3 +1,3 +1,3 +0,4 +0,4 +0,4-0,2 0, Ekstrem* ,4 0,45 +1,85 +1,85 Normal* 1 0,2 1,0 0,3 +1,5 +1, ,6 +0,6-0,1 +0,2 Ekstrem* 30 0,2 1,4 0,45 +2,05 +2,05 * Benyttes ikke af pladshensyn Som beskrevet anbefales det at benytte koterne for normale nuværende forhold (2010) til dimensionering af strandprofilet, hvilket vil sige, at bagstranden kun vil blive ført op til kote +1,3 m. Praktiske forhold medfører således, at bagstranden afsluttes i kote + 1,3 m, men beskyttelsen af baglandet skal udføres, så den yder beskyttelse for ekstremt højvande og bølgepåvirkning med en levetid på 50 år og for en returperiode på 100 år. Kystbeskyttelsen af bagstranden skal således dimensioneres for følgende forhold: Dimensionsgivende vandstand i år 2060: + 1,85 m Bølger, som er løbet over stranden opnår højden: HS = 0,7 x lokal vanddybde på bagstranden: (1,85 1,3) HS = 0,7 x (1,85 1,3) = 0,4 m Opskyllet på konstruktionen sættes til: R = 1,5 HS = 0,6 m Topkoten af skråningsbeskyttelsen bliver således: 1, = 2,45 m 5.2 Bølgeforhold Der er tidligere i forbindelse med andre projekter i området etableret en Øresundsbølgemodel, som dækker hele Øresund. Denne model blev anvendt i forbindelse med VVM projektet og nedenstående beskrivelser og analyser stammer for hovedpartens vedkommende fra VVM rapporten. Fra den eksisterende Øresundsbølgemodel, hvor der er simuleret bølgeforhold i Øresund for en række karakteristiske kombinationer af vindhastigheder og vindretninger, er der udtrukket bølgedata ud for Vedbæk på 6 m vanddybde. Disse data er benyttet til at udarbejde en retningsbestemt statistisk fordeling af bølgerne, en såkaldt bølgerose, jævnfør Figur

42 Figur 5.3 Bølgerose for bølgehøjder ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgehøjdegrupper Det skal bemærkes, at ekstreme bølgehøjder ikke kan ses på figuren, idet hyppigheden af disse er så små, at man ikke kan se dem, men de er med i den underliggende dataanalyse. Det fremgår af bølgerosen, at den hyppigste bølgeretning er SØ, men der forekommer ligeledes bølger med en ikke ubetydelig hyppighed og størrelse fra NNØ. Bølgeperioderne er analyseret på lignende måde som bølgehøjderne og er præsenteret i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

43 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 5.4 Bølgerose for bølgeperioder Tp ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgeperiodegrupper Det fremgår, at de største bølger er af størrelsesordenen 4 til 5 sekunder. Det skal bemærkes, at modellen ikke medtager de karakteristiske lange bølger, som kan forekomme ved storm fra NV til N, idet modellen ikke omfatter Kattegat, hvor disse bølger dannes. Disse bølger vurderes på grundlag af observationer i Vedbæk og Rungsted samt bølgemålinger foretaget i Skovshoved under Bodil, til at have bølgeperioder af størrelsesordenen 5-6 s. Der er udført varighedsanalyse på de beregnede bølgehøjder, som er præsenteret i Figur ,5 Bølgehøjde Hs [m] 2 1,5 1 0,5 0 0,0001 0,001 0,01 0, Årlig forekomst i procent af tid Figur 5.5 Signifikante bølgehøjder HS som funktion af procentuel forekomst i procent af tiden 23

44 Af varighedskurven kan udledes følgende ekstreme bølgeforhold som vist i Tabel 5.6. Tabel 5.6 Signifikante bølgehøjder som forventes overskredet i 3 timer per år, per 10 år, per 30 år og per 50 år HS [m] år 1,3 Varighed i 3 timer per 10 år 30 år 1,7 1,8 50 år 1,9 Korrelation mellem bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller Fra en kombineret bølge- og vandstandsmodel for De Danske Farvende er udtrukket data for samtidige bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, jævnfør Figur 5.6. Figur 5.6 Plot af sammenhørende bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, samt gennemsnitlige korrelationer. Fra et punkt i Øresund ca. 2,3 km fra kysten mellem Rungsted og Vedbæk Det bemærkes, at der oftest forekommer lavvande i forbindelse med store bølger fra mellem S og Ø, og at der oftest forekommer højvande i forbindelse med store bølger fra mellem V og NØ (kun intervallet N NØ er vist på figuren) vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30 Erosionsatlas Metodeudvikling og Pilotprojekt for Sjællands nordkyst This project was delivered under the DHI Business Management System certified by DNV to be in compliance with ISO 9001: Quality Management

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf)

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf) From: tfors@gribskov.dk Sent: 19. juni 201412:19:40 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Subject: Tilladelse til kystsikring Hej Marianne, jeg sender her som aftalt ansøgning om tilladelse til retablering af

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008 Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk vurdering Juni 2008 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Risikoanalyse af Ribe Kog. - basisår 2002

Risikoanalyse af Ribe Kog. - basisår 2002 Risikoanalyse af Ribe Kog - basisår 2002 Projekt Risikoanalyse af Ribe Kog - Basisår 2002 Startdato: Juli 2002 Slutdato: December 2005 Projektgruppe: Projektansvarlig (PA): Projektleder (PL): Projektmedarbejdere

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl Personligt Børsgade 4 1215 København K. Skagen d.

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Risskov Badebro Att: Formand Per Lykke Jacobsen Skrænten 5 8240 Risskov Mail:perlykke@oncable.dk og Digital Post Side 1 af 12 Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Referat af generalforsamling den 6. juni 2015. Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje

Referat af generalforsamling den 6. juni 2015. Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje Liseleje 12. juli 2015 Referat af generalforsamling den 6. juni 2015 Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje Deltagere 22 deltagere og dertil kommer bestyrelsen Fra bestyrelsen er mødt: Frits Thaulow

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Badevandsprofil Kollund Strand

Badevandsprofil Kollund Strand Badevandsprofil Kollund Strand Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Jane Torpegaard Andersen og Morten Kvistgaard Vesterbrogade 36, 3 1620 København V Kystdirektoratet J.nr. 11/00608-103 Ref. Ilse Gräber 16-06-2015 Tilladelse til skråningsbeskyttelse og kompenserende fodring

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus

Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til badestederne

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 Side 1 Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt : 30.6792.09 Udarbejdet : DOR Kontrolleret : RUD

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Bagenkop Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse

Kystsikring Halsskov. Informationsmøde for interessekendegivelse. Dagens program. Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Kystsikring Halsskov Informationsmøde for interessekendegivelse Søndag d. 5. oktober 2014 /Kulturhuse Dagens program 12:00 Velkomst - Hvorfor er vi her i dag? 12:05 Hvad er der sket? Hvor er vi nu? Hvad

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Invitation. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september

Invitation. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september Invitation 2013 Køge, 11. og 12. september Erfaringer Risikokort Kysterosion Klimaplaner 2 Invitation til Dansk Kystkonference De danske kyster er et kompleks samlingssted for naturprocesser såvel som

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012.

Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012. 1 Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Inge Feldbæk valgtes som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt

Læs mere

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST Side 1 Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse Skitseprojekt Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Revision : 0 Projekt : 30.6792.09 Udarbejdet : DOR Kontrolleret

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S. Transportministeriet Selskabscenteret 17. februar 2011 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att: Hans Christian Schmidt Astrid Kragh Møller Kristina Lochmann Høringssvar vedr. forslag til lov om

Læs mere

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2027981 Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

2012 Hotel Storebælt i Nyborg.

2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Oplæg til højvandssikring af Udarbejdet i juni 2013 2012 Hotel Storebælt i Nyborg. Siolit A/S Fuglebakken 43 DK 5610 Assens Telefon: +45 64711115 Henrik J. Eriksen og Christian Jensen E-mail: Siolit@siolit.com

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Invitation/program. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september

Invitation/program. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september Invitation/program 2013 Køge, 11. og 12. september Erfaringer Risikokort Kysterosion Klimaplaner 2 Invitation til Dansk Kystkonference 2013 De danske kyster er et komplekst samlingssted for naturprocesser

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Digesagen ved Næsby Strand

Digesagen ved Næsby Strand Til Digelag under Stiftelse (DuS) Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Digesagen ved Næsby Strand Orientering om interessetilkendegivelsen og den videre proces Slagelse

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere