Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse"

Transkript

1 Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr ellerviae mail: A.Oplysningeromansøger Heranføresnavn,adressem.v.påansøger.Ansøgererden,somønskeratetablerekystbeskyttelsen,ogansøgerer ikkenødvendigvisejerafejendommen,hvorkystbeskyttelsenplaceres.seeksemplerivejledningen. Erdertaleomflereansøger,kanoplysningeromdissefremgåafsamtykkeerklæringervedlagtansøgningen. SamtykkeerklæringkanfindespåKystdirektoratetshjemmeside Klikher Navn RudersdalKommune,att.AllanCarstensen Adresse Øverødvej2 Postnr. By 2840 Holte Telefonnr. Mobilnr. E mail Eransøgerejerafejendommenhvorkystbeskyttelsenplaceres? Ja Nej.Oplysningeromejerfremgårafsamtykkeerklæringvedlagtansøgningen B.Oplysningeromeventuelrepræsentantforansøger Punktetudfyldes,hvisansøgerønskeratladesigrepræsentere eksempelvisnabo,rådgiver,entreprenøre.l.denne vilværekontaktpersontilkystdirektoratetundersagensforløb. Husksamtykkeerklæringfraansøger.EksempelpåsamtykkeerklæringkanfindespåKystdirektoratets hjemmeside Klikher Navn Hasløv&KjærsgaardArkitektfirma,att.IngolfJensen Adresse NyØstergade32 Postnr. By 1101 KøbenhavnK Telefonnr. Mobilnr. E mail Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

2 C.Anlæggetsplacering HvisanlæggetstrækkersigoverflereejendommekandissenævnesunderpunktK Andreoplysninger Hvisejendommen,hvorpåanlæggetønskesetableret,ikkeudelukkendeejesafejerensomoplystunderpunktA, skaldervedlæggessamtykkeerklæringerfrasamtligeandreejere.eksempelpåsamtykkeerklæringkanfindespå Kystdirektoratetshjemmeside Klikher Adresse VedbækStrandvej366og368 Postnr. By Kommune 2950 Vedbæk RudersdalKommune Matrikelnr. Ejerlav 2e Vedbækby,Vedbæk D.Hvadsøgesderombeskyttelsemod? Erosion Oversvømmelse UdfyldpunkterneE H UdfyldpunkterneE FogI J Ja,hvilken Skråningsbeskyttelse Sandfodring Høfde Bølgebryder Dige Andet: Nej Delvisnedbrudtplanke støttemurmedstenkastningtilsikringaf opfyldtbagstrandognedbrudtestenkastningertilsikringafgræs arealbagvedbagstranden Hvisja,angivdok.nr.forevt.tilladelse: eller Omtrentligtårforetablering: Findesderalleredekystbeskyttelsepåejendommen? E.Beskrivelseafeksisterendeforhold Ældre Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

3 F. Værdier Hvilkeværdierønskesbeskyttet? Husellerandenbebyggelsemedfasteinstallationer Infrastruktur(vej,sti,kloakm.v.) Andet,hvilket: Rekreativtstrandarealogbagvedliggendegræsareal Hvorforerkystbeskyttelsenødvendig?(Beskrivf.eks.hyppighedenaftidligereoversvømmelser,kysttilbagerykningensom Baggrundenforansøgningen VedbækNordstrandønskesretableretefterskadernefradesenesteårsstorme.Somenintegreretdelafudbygnin genafvedbækhavnønskesetableretennyhøfdeistrandensnordligeende.detkysttekniskeformåleratfastholde enfrembyggetnordstrandmedtilførtsandsombeskrevetidhi srapport:vedbæknordstrand,hydrauliskeogkyst tekniskeforhold,rudersdalkommune,marts2014,somvedlæggesdenneansøgning. IforbindelsemedoprydningefterødelæggelserneforårsagetafstormenBodilogudbygningenafVedbækHavnjf. KystdirektoratetsVVM tilladelseaf9.oktober2012erdegamlekystsikringskonstruktionerfjernet,ogoverskydende stenerplaceretmidlertidigtienbunkeivandkante,derhvordennyehøfdetænkesopført.herudovererdertilført endelstrandsandtilnordstrandeniforåret2014,såledesatstrandenkunnebenytteshenoversommeren,mende endeligereguleringogoprydningafstrandentilbagestår. Medhenblikpåatetablereetopdateretgrundlagfordimensioneringenafhøfdenerområdetopmåltultimodecem ber2014.opmålingenervedlagt.denforeslåedehøfdeogdenforeslåedeombygningafvedbæknordstrander præsenteretmeddennenyeopmålingsombaggrund. NysikringafVedbækNordstrandherunderopførelseafnyhøfdemedopholdsplatform Dennyehøfdessamledelængdeerca.30mmåltfrasenestregistreredelandlinje.Høfdennårudtilenvanddybde påca.0,8mogerudformetmedenskråovergangtilkystenpådennordligeogdensydligesidemedhenblikpåat minimererisikoenfortangansamlinger.udstrækningenudtilca.0,8mvanddybdeeridhi srapportvurderetsomet passendekompromismellemdekysttekniskekravtilhøfdenogdeøvrigekrav,somerfølgende: Indbliksgener Arkitektoniskeforhold Udsigtsmæssigeforhold Høfdenbeståraf3hovedelementer;enydredelmedenkronekotepå1,25moverdagligvande,enbredere,indre delmedtopkote+1,75mogenlavopholdsplatformmodsydikote+0,50m. Foratsikrefriudsigtfraejendommennordforhavnenogbegrænseindbliksgenerfordeprivateejendommeumid delbartnordforstrandenetableresderikkeopholdsmulighederpådenlave,ydredelafhøfden.høfdensnordvend tedeludformesmedenstenkastningmedopbygningafral,filterstenogdæksten.høfdenbyggesoptilkoteca.+ 2,00mbagstrandlinjenforatundgåerosionbagomhøfden.Modsydudformesdenindredelafhøfdensomen opholdsplatformafvarierendebreddemedstøttemurmoddækstenen.platformenvilbliveetattraktivtsydvendt stedforophold,badningogsolbadning,medudsigtoverstrandenimodsydogoversundetimodøst.platformener trukkettilbage,såindkigtilnaboenundgås. Platformogstøttemurstøbespåstedetiarmeretbeton.Modlandbliveropholdsplatformensdækdelvistdækketaf strandenssand,såledesatderbliverenjævnovergangmellemstrandogplatform.allevandrettebetonoverflader fremstårsomglittetbeton. Påstøttemurenetableresensiddebænkitræ,ogpåplatformenssydvendtesideetableresettrinikote0,25msom adgangtilvandet. SomnævnterrehabiliteringenogsikringenafVedbækNordstrandenintegreretdelafudbygningenafVedbæk Havn.Somendelafretableringenogsikringenafstrandenogopførelsenafdennyehøfdetilpassesudformningenaf strand ogbundprofilsombeskrevetidhi sovennævnterapport.bundprofilettilføresca m3rentsand fang,skaderefteroversvømmelseellererosionm.v.) Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

4 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 vedsandfodringudoverdealleredetilførte7.000m3,senedenfor. IKystdirektoratetsVVM tilladelseaf9.oktober2012tiludvidelseafvedbækhavnmedtilhørendejusteringafden sydligedelafvedbæknordstrandblevdergivettilladelsetilatændredeneksisterendetræ høfdebeliggendepå midtenafvedbæknordstrand.ændringenbestårifjernelseafdeneksisterendehøfdeogopførselafenstørrehøfde veddennordligeafslutningafstranden.herudovererderindirektegivettilladelstilaffjernedeneksisterendebe skyttelseafforstrandenlangsdensydligehalvdelafvedbæknordstrandbeståendeafenplanke støttemurmed tilhørendestenkastning(delvissanddækket),idetdennebeskyttelsemedstrandudvidelsenvilblivedækketafsand. IforbindelsemednærværendeansøgningomrehabiliteringogsikringafheleVedbækNordstrandforeslåsdet,at følgendeældrekonstruktionerligeledesfjernes: DeneksisterendehårdekystbeskyttelseafforstrandenlangsdennordligehalvdelafVedbækNordstrand beståendeafenplanke støttemurmedtilhørendestenkastning.dennedelafstøttemurenvarikkesand dækket Deneksisterendesikringafovergangenmellembagstrandentildetbagvedliggendegræsareallangsden nordligehalvdelafvedbæknordstrand,sombestodafenstenkastning SåvelhøfdensomstøttemurenogstenkastningenvaridårligforfatningogblevvoldsomtskadetunderstormenBodil ogstodderforforanenomfattendeudbedring,såfremtmanhavdevalgtatbibeholdedissekonstruktioner. Dengamlehøfdehavdedenfunktion,atdendelvisstabiliserededensydligehalvdelafVedbækNordstrand.Støtte murenhavdeentopkoteica.+0,6moverdagligvande,ogdenvaropførttilsikringafdenopfyldtenordligehalvdel afvedbæknordstrand.dettekoncepthardoggennemmangeårvistsigatfungeredårligt,idetmurenblevoverskyl letunderhøjvandeogbølgerfranordligeretninger.detbetød,atsandetpåbagstrandenblevskylletbort.stenkast ningeniovergangenmellembagstrandenoggræsarealetvarikkestabil.herudovervarstøttemurenogstenkastnin genuhensigtsmæssigeirelationtildenrekreativebenyttelseafarealet.afovennævnteårsagererdetbesluttetat ændresikringskonceptetforvedbæknordstrandiforbindelsemedudbygningenafhavnenefterfølgenderetnings linjer: UdbygningenafVedbækHavngiveranledningtil,atderkanetableresenbredereligevægtsstrandpåden sydligehalvdelafvedbæknordstrand.dennestrandetableressåbredoghøj,atdenkansikrerestaurant Nautilusimodoversvømmelsesamtsikre,atvandetvedekstremehøjvandeikkeløberbagomrestauranten, somdetsketeunderbodil.dennedelafrehabiliteringenafnordstrandeneromfattetafdenoprindelige VVM. SikringskonceptetpådennordligehalvdelafVedbækNordstrandændresfraenhårdsikringmedstøttemur ogstenkastningtilenblødsikringviaetableringafenbredereogstabilsandstrandsuppleretmedsikringaf skræntenopimodgræsarealetmedennyudformningafskræntsikringen,somogsåinkludererrekreativ udnyttelseafområdet.etableringafenstabilsandstrandpådennelokalitetkræverenstøttekonstruktion imodnordtilafgrænsningafdetsvagtbugtformedestrandforløb.dettekonceptvarimindreskalamedvir kendetilatstabiliseredendelstranden,somvarbeliggendesydfordenoprindeligehøfde.detteerden tekniskebegrundelseforetableringafhøfdenidennordligeafgrænsningafstranden.dekysttekniskeana lyserafdennyestranderbeskrevetiovennævntedhirapport. Dennyehøfdeønskesherudoverindrettetmedenopholdsplatformafhensyntilområdetsrekreativebrug. Projektetsmiljømæssigekonsekvenser Høfdensmiljømæssigekonsekvensererbeskrevetidetfølgende. Kysttekniskeforhold SandtilførslentilstrækningennordforhavnenvarførudbygningenafVedbækHavnmegetbeskeden,fordihavneni mangeårharblokeretforbypassafsand.detteerforegåetvedat: Dereraflejretsandpåsydstranden Dereraflejretsandudlangsøstmolen Derertrængtsandigennemøstmolen,hvordeteraflejretmellemmolenogbroen,somløberparalleltmed molen

5 DisseforholdresulteredeiennordgåendetransportafsandlangskystennordforVedbækNordstrandafstørrelses ordenengodt1.000m3/år,menstransportkapacitetenskønnesatværeafstørrelsesordenen4000m3/årimodnord. DettehargennemårenemedførterosionlangskystennordforVedbækNordstrand,hvorforderikkeernogensand strandpåstrækningennordherfor. MedudvidelsenafhavnenogudbygningafVedbækNordstrand,herunderforeløbigtilførselafca.7.000m3sandog bygningafhøfdenidennordligedelafstranden,viltransportforholdeneblivesomfølger: Transportudafområdetudenomhøfden:300m3/år Efterca.10årviltilsandingenafindsejlingenbegynde,ogdennevilefterenårrækkekommeoppåsamme mængdesomtidligere,dvs.optilca.2.000m3/år.dererivvmtilladelsentilhavneudvidelsenanført,at Kystdirektoratetvilstillevilkårom,atfremtidigeoprensningerafikkeforurenetsandfrasejlrendenoghav nebassinetskalfodreskystnærtnordforhavnen Ideførsteca.10årvilområdetnordforVedbækNordstrandsåledesmodtageca.300m3/år.Nårtilsandingen,op rensningogkystnærfodringstarterefterca.10årvilområdetnordforvedbæknordstrandmodtagestigende mængder,samletoptilgodt2.000m3/årefterskønsmæssigtca.20år.detkansåledeskonkluderesatområdetnord forvedbæknordstrandigennemsnitoveren20årigperiodevilmodtageca.1.000m3/år,hvilketerafsammestør relsesordensomdenresulterendetransportidennuværendesituation.detteermereenddennestrækningmodtog førhavneudvidelsen.detteskyldeskravetomkystnærbypassforfremtidigeoprensninger.kystennordforhavnen vilsåledesikkebliveudsatforøgeterosiongrundethavneudvidelsen DeafsluttendejusteringerafVedbækNordstrandpåregnesudførtindenbadesæsonen2015. Aflejringaftang Isituationenførhavneudvidelsenaflejresendeltangihjørnetnordforhavnen,hovedsageligsomopskylledetang voldepåstenkastningen.derforekomogsålejlighedsvisstoreansamlingeraftangihavnebassinet,specieltiden sydligedelafhavnenieftersommeren. Idenfremtidigesituationvilderforekommesammemængdertangansamlingerihjørnetnordforhavnen,mendisse ansamlingervilhovedsageligforekommeiformafopskylledetangvoldepådennyesandstrandihjørnetumiddelbart nordfornordmolen.dissetangvoldeviljævnligtbliveskyllettilhavsisituationermedvestligevindeoghøjvande. Såfremttangvoldeneertilgene,vildeletkunneoprensesmaskineltfrastrandenimodsætningtiltidligere,hvorder varvanskeligtatfjernetangaflejringernefrastenkastningen. Grundethavnemundingensudformningskønnesdet,atderifremtidenviltrængemindretangindihavnenend tidligere. Ansøgersovervejelseromkring værdienoglevetidenafdet,derønskesbeskyttet iforholdtiludgifternetiletablering ogvedligeholdelseafkystbeskyttelsenoverenlængereperiodepå25 50år: Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 Dereraflejretsandiindsejlingentilhavnen,hvorfradeteroprensetogforstørstedelensvedkommende klappetpåklappladsiøresund.

6 Anlæggetvurdereslangsigtetoveren20 årsperiodeatkunnefastholdeenstabilnordstrand. G.Kystbeskyttelsesmetodemoderosion Hvilkentypekystbeskyttelsesøgesderomtilla delsetil: Fodring(sand/ral) Etableringafnykystbeskyttelse Skråningsbeskyttelse Genopbygningafanlægtiloprindeligstand Høfde Forstærkning/renoveringafanlæg Bølgebryder Fjernelseafeksisterendeanlæg* Andet: Etableringafbrederelige vægtsstrand Erdertaleom: *)erderalenetaleomfjernelseafeteksisterendeanlæg,eren forudgåendetilladelseikkenødvendig H.Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemoderosion Materialepånedenståendelisteskalvedlæggesansøgningen Kort,dervisermatrikelgrænser,bebyggelse/infrastrukturogskræntkant.Påkortetskalafstandenfrabe byggelsetilskræntkantenangives,ogkystbeskyttelsensplaceringskalfremgåtydeligt. Målsattesnittegninger,derviserkystbeskyttelsensopbygningogmaterialevalg.Forsandfodringskalmæng deudlagtmaterialepr.løbendemeterkystsamtlagetstykkelseogprofiloplyses.forkystbeskyttelsesanlæg skalmaterialestørrelse,tykkelseaflag,hældningogtop ogbundkoteidvr90fremgå. Redegørelseforanlæggetsdimensionering.Kystdirektoratetforbeholdersigrettilatstillekravomudarbej delseafdimensionsgivendeberegningerforkystbeskyttelseniløbetafsagsbehandlingen,hvisdetteskøn nesnødvendigt. Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

7 Enbeskrivelseafkystbeskyttelsenseffektover25 50årpådendelafkyststrækningen,sompåvirkesafkyst beskyttelsen. Kystbeskyttelse,sometablerespåsøterritoriet,skalindtegnespåsøkort. Fotosafstedethvorkystbeskyttelsenønskesetableretogsomviserafstandenmellemskræntenogdet,der ønskesbeskyttet.vedlægogsågernefotosderviserstrækningenpåhversideaflokaliteten Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

8 I. Kystbeskyttelsesmetodemodoversvømmelse Hvilkentypekystbeskyttelse Dige Etableringafnykystbeskyttelse Højvandsmur Genopbygningafanlægtiloprindeligstand Fodring(hævningafterrænmedsand/ral) Forstærkning/renoveringafanlæg Andet Fjernelseafeksisterendekystbeskyttelse* J. Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemodoversvømmelse Erdertaleom: *)erderalenetaleomfjernelseafeteksisterendeanlæg,eren forudgåendetilladelseikkenødvendig Kort,dervisermatrikelgrænseroghøjdekurver.Påkortetskalbebyggelse/infrastruktursamthøjvandsbe skyttelsensplaceringfremgåtydeligt. Målsattesnittegninger,derviserkystbeskyttelsensopbygningogmaterialevalg. Topkote,hældninger,breddem.v.afkonstruktionenskalfremgåafsnittegningerne. Redegørelseforanlæggetsdimensionering.Kystdirektoratetforbeholdersigrettilatstillekravomudarbej delseafdimensionsgivendeberegningerforkystbeskyttelseniløbetafsagsbehandlingen,hvisdetteskøn nesnødvendigt. Enbeskrivelseafkystbeskyttelsenseffektover25 50årpådendelafkyststrækningen,sompåvirkesafkyst beskyttelsen. Nedenståendelisteskalvedlæggesansøgningen Fotosafstedet,hvorkystbeskyttelsenønskesetableretogsomviserejendomogdetomkringliggendeom råde. Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

9 K. Andreoplysningerafrelevansforansøgningen Beskrivelseafplanlagtearbejdsmetoder Etableringafhøfdenfaseopdelesgrundetplaceringenafopholdsplatformensindepåhøfden: Fase1:Ral lagpåhøfdensyderste10meterudlæggesifuldtomfang.detsammegælderfordennestrækningsfilter. ogdækstenslag. Fase2:Konstruktionafopholdsplatformibetoninklusivstøttemur. Fase3:Færdiggørelseafstenarbejderforhøfdenpådennordligesideafstøttemuren. Fase4:Apteringafopholdsplatform. Allearbejderforetagesfralandsiden. Materialertilhøfdekonstruktionenerdelvisoplagretitætnærhedafhøfdensfremtidigeplacering.Tilførtestenmate rialermodtagesfralandsiden.arbejderogmaterialerforopholdsplatformenudføresogmodtagesfralandsiden. Kanevt.uddybesibilag L. Offentliggørelseafansøgningen DeterKystdirektoratetspraksis,atansøgningensoplysningerfrapunkterneC KoffentliggørespåKystdirektoratets hjemmeside Detskersomledidenhøringogorientering,somKystdirektorateterforpligtigettil atgennemføre.hervedopnåseneffektivoghurtigerebehandlingafsagen. Ihenholdtilpersondatalovenvilpersonfølsommeoplysningerogoplysningeromrentprivateforhold,uansetdenne acceptikkebliveoffentliggjort.detsammegælderoplysninger,somefteroffentlighedslovenerundtagetfraaktind sigt JegerindforståetmedatoplysningerfrapunkterneC KkanoffentliggørespåKystdirektoratetshjemmeside Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

10 M.Erklæringogunderskrift Undertegnede(ansøgerellerpartsrepræsentant)erklærer,atoplysninger,derståriansøgningen,erioverensstem melsemeddefaktiskeforhold. Dato Fuldenavn(benytblokbogstaver) Underskrift AllanCarstensen,RudersdalKommune Ansøgningensendesmedposttil: Kystdirektoratet Højbovej1 Postboks Lemvig Ellerviae Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

11 Vejledningtilansøgningsskema (vedrørendeansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse) Hvisdererspørgsmåltilansøgningsskemaet,kanKystdirektoratetkontaktespåtlf ellerpåe mail: Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 PunktA.Oplysningeromansøger Ansøgererden,somønskeratetablerekystbeskyttelsen,ogansøgererikkenødvendigvisejerafejendommen,hvor kystbeskyttelsenplaceres.derkanf.eks.væretaleombeskyttelseafbebyggelsepålejetgrundelleratkystbeskyttelsen foretagespåenubebyggetstrandmatrikel,somikkeejesafden,derønskerogopnårfordelafkystbeskyttelsen.så fremtansøgerikkeergrundejer,skalderfremsendessamtykkeerklæringfragrundejer.samtykkeerklæringkanfindes påkystdirektoratetshjemmeside. Erdertaleomflereansøgere,kanoplysningeromdisseligeledesfremgåafsamtykkeerklæringervedlagtansøgningen. PunktB.Oplysningeromansøger,hvisdenneikkeergrundejeren Ansøger,somønskeratetablerekystbeskyttelse,kanvælgeatladesigrepræsentereafeksempelvisenrådgiver,en treprenørellerenandengrundejere.partsrepræsentantenvilfungeresomprojektansvarligogværekontaktpersontil Kystdirektoratetundersagensbehandling.Afgørelsemedtilhørendevilkårudstedesaltidtilansøger. Hvisansøgervælgeratladesigrepræsentereafandenpart,skalderfremsendessamtykkeerklæringfraansøger.Ek sempelpåsamtykkeerklæringkanfindespåkystdirektoratetshjemmeside. PunktC.Anlæggetsplacering Herangiveshvorkystbeskyttelsenfysiskskalplaceres,hvisdetteikkeskerpåejersfolkeregisteradressesomoplyst underpunkta.kystbeskyttelsenkanf.eks.etablerespåejerssommerhusadresseellerpåetfællesarealunderen grundejerforening. Hvisdenansøgtekystbeskyttelsestrækkersigoverflerematrikler,skalansøgningenvedlæggessamtykkeerklæringer fraalleberørtegrundejere.detervigtigt,atejendommensmatrikelnummerogejerlavsbetegnelseangives.disseop lysningerkanfindesiejendommensskøde,indhentesfrakommunenellerfindespåf.eks.www.miljoeportal.dk. PunktD.Hvadsøgesderombeskyttelsemod Herangivesomdersøgesombeskyttelsemodhavetserosionellermodoversvømmelse.Inogletilfældekandervære behovforbeggedele. Foratfåtilladelsetilerosionsbeskyttelse(f.eks.sand ellerralfodring,skræntfodsbeskyttelse,høfde,bølgebryder)skal derværeetreeltbehovforbeskyttelsemoderosion.behovforerosionsbeskyttelsesigesatværetilstede,nårvæsent ligeværdiersombebyggelseoginfrastrukturrisikererødelæggelsesomfølgeafhavetserosionindenforenkortere årrække.kystdirektoratetvurdererbehovetbådeudfraforholdenepådenenkelteejendompåstrækningensomhel hed,idetviudfrakystbeskyttelseslovenskalafvejeenrækkehensyn.dukanlæsemereomhensynenepåvores hjemmesidewww.kyst.dk. Foratfåtilladelsetilhøjvandsbeskyttelse(f.eks.dige,skråningsbeskyttelse,højvandsmure,sand ellerralfodring)skal derværeetreeltbehovforbeskyttelsemodoversvømmelse.behovforbeskyttelsemodoversvømmelsesigesatvære tilstede,nårmarkanteellergentagendeoversvømmelserfrahavetmedførervæsentligeskaderpåejendom(materiel, løsøre,bebyggelse,landbrugsjord,infrastrukturm.v.).kystdirektoratetvurdererbehovetbådeiforholdtildetman ønskeratbeskytteogiforholdtilstrækningensomhelhed,idetviudfrakystbeskyttelseslovenskalafvejeenrække hensyn.dukanlæsemereomhensynenepåvoreshjemmesidewww.kyst.dk. PunktE.Oplysningeromeksisterendeforholdpåejendommen Detervigtigtforsagensbehandling,atdeeksisterendeforholdpåejendommenbeskrives,herunderomderereksiste rendekystbeskyttelseoghvornårogafhvemdeneretableret.erdertidligereudstedtentilladelsetilkystbeskyttelse

12 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 påmatriklen,anførestilladelsensdokumentnummer(sesiøverste,højrehjørnepåtilladelsen).hvisderereteksiste rendeanlæg,udenatdererkendskabtilentilladelse,anføresanlæggetsformodedeetableringsår. PunktF.Værdibetragtning Deterikkeudenomkostningeratetablereogvedligeholdekystbeskyttelse,ogdetvilderforværeenfordelforgrund ejeratgøresigtankeromhvorvidtomkostningernestårmålmeddeværdier,somønskesbeskyttetikystbeskyttelsens levetid.faktorersomdenforventedelevetidafdetbeskyttedeogafkystbeskyttelsen,hvorstorenskadederkanske (isærvedoversvømmelse)samtaffektionsværdiafdetbeskyttedekanmedtagesivurderingen. Iansøgningerombeskyttelsemodoversvømmelsekandetligeledesværerelevantatbeskriveeventuelletidligere oversvømmelserafgrunden. PunktG.Kystbeskyttelsesmetodemoderosion Valgafkystbeskyttelsesmetodeskaltræffesudfrabehovetforkystbeskyttelsepåejendommen,udfradenaturgivne forholdpåstedetogudfraområdetsomhelhed.denrigtigekystbeskyttelsesløsningskalydedenfornødnebeskyttelse udenatværestørreendnødvendig.kystbeskyttelseskalindpassesomgivelsernebedstmuligtogmedmindstmulig påvirkningafnaboejendommene.dukanlæsemereomforskelligemetodertilerosionsbeskyttelsepåkystdirektora tetshjemmesidewww.kyst.dk. Erosionsbeskyttelsekanmedbådetekniskogøkonomiskfordeludføressomensamletløsningforflereejendomme. PunktH.Nødvendigebilagtilansøgningomkystbeskyttelsemoderosion Detervigtigtforsagensbehandling,atallenødvendigeoplysningerforeligger.DelsafhensyntilKystdirektoratetsegen sagsbehandling,menogsåafhensyntilhøringafandremyndighederogorienteringafnaboeroginteresseorganisatio ner. Kortmateriale:Kort,medmatrikelgrænserskaltydeligtvisedetbeskyttedeogafstandenfradettesamtdennesafstand tilskræntkantensamtlængdenafkystbeskyttelsen.anlæg,afstandemv.kanf.eks.indtegnesmedtuschpåkortet. Kortetkansuppleresmedetortofoto(luftfoto).Kortogortofotoskanfindespåf.eks.www.miljoeportal.dkellerpå hjemmesidenhosmangekommuner. Målsattesnittegninger:Påsnittegningenangivesf.eks.tykkelseafsandlag,stenstørrelse,højde,breddesamthældning afkystbeskyttelsen.tegningenskalforsynesmedkoter,somerhøjdenoverdagligvande,måltimeter.allekoteangi velserskalopgivesidvr90(danskvertikalreference1990).principskitser,derviseropbygningenafforskelligeformer forbeskyttelsemoderosion,kanfindespåwww.kyst.dk. Anlæggetsdimensionering:Kystbeskyttelseskalikkeværestørreendnødvendigt,mendetskalogsåydedenfornødne beskyttelse,ogdetbørovervejesomderskaltageshøjdeforklimaændringer.derforskalkystbeskyttelsendimensione reskorrekttilkyststrækningensaktuelleforholdsombølgepåvirkning,vindretningerogstatistiskehøjvandssituationer. Detervigtigt,atkystbeskyttelsenprojekteres,såoffentlighedenspassagelangsstrandensikres.Hvisprojektetbevirker, atafstandenmellemkystlinjeogskræntvednormalvandstandblivervæsentligmindrepga.kystbeskyttelsensomfang ellerkystenstilbagerykning,skaldervedprojekteringentageshøjdefordetteiformafsandfodring,etableringafpas sageianlæggetellerandet. Informationeromhøjvandshændelser,bølgeenergi,kysttyperm.v.kansespåhjælpeværktøjet Kystplanlæggeren på Kystbeskyttelsenseffekt:Kystbeskyttelseeretindgrebidennaturligedynamikpåkysten.Etableringafkystbeskyttelse, isæriformafhårdekonstruktionersomskråningsbeskyttelse,høfderogbølgebrydere,medførerkonsekvenserfor andreejendommepåkysten,f.eks.iformaføgeterosionnedstrøms.detskalderforvurdereshvilkeneffektkystbe skyttelsenvilhaveoverenlængereårrække.hervedklarlæggesbl.a.landskabeligogvisuellepåvirkningerogomder børsuppleresmedsandfodringforatkompensereforsandtab.påwww.kyst.dkkanmanlæsemereomkystbeskyttel sesindvirkningpåkystensudviklingognaturligeprocesser.

13 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 Søkort,hvorpåanlæggeterindtegnet,skalvedlægges,hviskystbeskyttelsenstrækkersigudpåsøterritoriet. Fotos:Fotosskalvedlæggesforatbelysesagenbedstmuligt.Detervigtigt,atbilledernesågodtsommuligtillustrerer kystensbeskaffenhed,ogdetbørogsåangivespåkortet,hvordeenkeltefotosertaget. PunktI.Kystbeskyttelsesmetodemodoversvømmelse Valgafkystbeskyttelsesmetodeskaltræffesudfrabehovetforkystbeskyttelsepåejendommen,udfradenaturgivne forholdpåstedetogudfraområdetsomhelhed.denrigtigekystbeskyttelsesløsningskalydedenfornødnebeskyttelse udenatværestørreendnødvendig.kystbeskyttelseskalindpassesomgivelsernebedstmuligtogmedmindstmulig påvirkningafnaboejendommene.dukanlæsemereomforskelligemetodertilhøjvandsbeskyttelsepåwww.kyst.dk Højvandsbeskyttelsekanmedbådetekniskogøkonomiskfordeludføressomensamletløsningforflereejendomme. PunktJ.Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemodoversvømmelse Detervigtigtforsagensbehandling,atallenødvendigeoplysningerforeligger.DelsafhensyntilKystdirektoratetsegen sagsbehandling,menogsåafhensyntilhøringafandremyndighederogorienteringafnaboeroginteresseorganisatio ner. Kortmateriale:Kortmedmatrikelgrænseroghøjdekurver,skaltydeligtvisebebyggelseoghøjvandsbeskyttelsensplace ring,f.eks.linjeføringenafetdige.ligeledesskaldetområde,somopnårfordelafhøjvandsbeskyttelsenmarkeres. Kortetkansuppleresmedetortofoto(luftfoto).Kortogortofotoskanfindespåf.eks.www.miljoportalen.dkellerpå hjemmesidenhosmangekommuner. Målsattesnittegninger:Påsnittegningenangivesf.eks.etdigeskronehøjdeog breddesamthældningerpåfor og bagskråning.endvidereskaldigetsopbygningogmaterialevalgfremgå.tegningenskalforsynesmedkoter,somer højdenoverdagligvande,måltimeter.allekoteangivelserskalopgivesidvr90(danskvertikalreference1990).prin cipskitser,derviseropbygningenafforskelligeformerforbeskyttelsemodoversvømmelse,kanfindespåwww.kyst.dk. Anlægetsdimensionering:Anlægtilbeskyttelsemodoversvømmelseskalikkeværestørreendnødvendigt,mendet skalogsåydedenfornødnebeskyttelseogdetbørovervejesomderskaltageshøjdeforklimaændringer.derforskal anlæggetdimensionereskorrekttilkyststrækningensaktuelleforholdsomf.eks.bølgepåvirkning,vindretningerog statistiskehøjvandssituationer.beskyttelsemodoversvømmelsebørgenerelttrækkessålangttilbagefrakystensom muligt.informationeromhøjvandshændelser,bølgeenergi,kysttyperm.v.kansespåhjælpeværktøjet Kystplanlæggeren påwww.kyst.dkogwww.klimatilpasning.dk. Kystbeskyttelsenseffekt:Kystbeskyttelseeretindgrebidennaturligedynamikpåkysten.Etableringafhøjvandsbeskyt telsekanmedførekonsekvenserforandrearealerpåkysten,f.eks.tørlægningafnaturområder,somførblevover svømmetjævnligt.detskalderforvurdereshvilkeneffektkystbeskyttelsenvilhaveoverenlængereårrække.herved klarlæggesdet,omprojektetbørindeholdekompenserendeforanstaltninger.påwww.kyst.dkkanmanlæsemereom kystbeskyttelsesindvirkningpåkystensudviklingognaturligeprocesser. Fotos:Fotosvedlæggesforatbelysesagenbedstmuligt.Detervigtigt,atbilledernesågodtsommuligtillustrererky stensbeskaffenhed,ogdetbørogsåangivespåkort,hvordeenkeltefotosertaget. PunktK.Andreoplysninger Heranføresandreoplysninger,derkanhaverelevansforansøgningen. PunktL.Offentliggørelseafoplysninger Kystdirektorateterforpligtigettilatorienterenaboerogandreberørteparteromansøgningeromtilladelsetilkystbe skyttelse.endviderehørerviandrerelevantemyndighederomprojektetseventuelleindvirkningpåderesforvaltnings områder.

14 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 VedatgivetilladelsetiloffentliggørelseafoplysningernepåKystdirektoratetshjemmeside,lettessagsgangenbetyde ligt,dadetdermedundgås,atoplysningerneskalfremsendespr.posttilhverenkeltberørtpart.

15 Vedbæk Nordstrand Hydrauliske og kysttekniske forhold Rudersdal Kommune Rapport Marts 2014

16 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse med ISO 9001for kvalitetsledelse vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

17 Vedbæk Nordstrand Hydrauliske og kysttekniske forhold Udarbejdet for Rudersdal Kommune Repræsenteret ved Allan Carstensen Vedbæk Nordstrand d efter stormen Bodil Projektleder Karsten Holger Mangor Kvalitetsansvarlig Ida Brøker Projektnummer Godkendelsesdato 18. marts 2014 Revision Final 1.0 Klassifikation Begrænset DHI Agern Alle Hørsholm Telefon: Telefax:

18 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold Aftale mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn i forbindelse med udbygning af havnen... 3 Andre forhold Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Nuværende forhold... 5 Udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Profilopmålinger Meteomarine forhold Vandstandsforhold Bølgeforhold Korrelation mellem bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller Bølgeforholdene langs Nordstranden efter havneudvidelsen Foreslået fremtidige udformning af Nordstranden Det fremtidige kystprofil Strandens planform Sand- og tangaflejringer ved kystforlandet og i hjørnet nord for havnen Sandaflejringer Tangaflejringer Referencer FIGURER Figur 3.1 Figur 3.2 Figur 3.3 Figur 3.4 Figur 3.5 Figur 4.1 Figur 4.2 Figur 4.3 Figur 4.4 Figur 5.1 Figur 5.2 Google Earth billede af Vedbæk Nordstrand, med forlænget vinterbadebro nordligst og nedtagelig sommerbadebro sydligst Vedbæk Nordstrand d kl. 9.45, hvor vandstanden var ca. 0,7 m over daglig vande Tangvolde opskyllet på stenkastningen ud for Nautilus d kl Oversigtskort med udvidelsen af Vedbæk Havn, fra VVM rapporten, Ref. /4/ Vedbæk Havn Havneudvidelse, Oversigtsplan, Tegning C3_100, , udarbejdet af NIRAS... 9 Profilopmålingsplan for Vedbæk Nordstrand, suppleret med et profil på Sydstranden. Opmålingerne udført d af Mølbak Landinspektører A/S.på vegne af DHI Opmålinger af Nordstranden d på baggrund af luftfoto fra 3013, men før Bodil Opmålt profillinje på Sydstranden, opmålt d Opmålte profillinjer på Nordstranden, opmålt d , 2 er sydligst og 6 er nordligst DMI s bud på vandstandsstigninger, 18 Målt vandstand i Vedbæk Havn under stormen Bodil d i

20 Figur 5.3 Figur 5.4 Figur 5.5 Figur 5.6 Figur 5.7 Figur 6.1 Figur 6.2 Figur 6.3 Figur 6.4 Bølgerose for bølgehøjder ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgehøjdegrupper Bølgerose for bølgeperioder Tp ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgeperiodegrupper Signifikante bølgehøjder HS som funktion af procentuel forekomst i procent af tiden Plot af sammenhørende bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, samt gennemsnitlige korrelationer. Fra et punkt i Øresund ca. 2,3 km fra kysten mellem Rungsted og Vedbæk "Offshore" bølgerose (øverst) og bølgeroser på nordlige og sydlige del af Nordstranden Beregnet ligevægtsprofil samt anbefalet udformning af stranden. Ved afslutningen af det aktive kystprofil udføres en overgang til det eksisterende kystprofil med en maksimal hældning på 1: Transportforhold og ligevægtsretninger for nordlige (venstre) og sydlige (højre) del af Nordstranden. Sydgående transport er positiv og nordgående er negativ Skitsering af nyt stabilt strandforløb (gul linje) af Vedbæk Nordstrand under forudsætning af at udbygningen af Vedbæk Havn er gennemført som planlagt Transportens fordeling i profilet på den nordlige del af Nordstranden for en strandorientering af 90, dvs. ligevægtsorienteringen. Nordgående transport er negativ TABELLER Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 6.1 ii Ekstreme vandstande i Hornbæk og København, og skønnede forhold i Vedbæk i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990: DVR Stigning i vandstanden/stormflodsvandstanden i m i forhold til 2000 for indre danske farvande for forskellige levetider Acceptabel sandsynlighed for svigt S [i %] for et konstruktionselement som funktion af levetiden L [år] og returperioden for den dimensionsgivende hændelse Td [År]. Fra Mangor (2004) Dimensionsgivende vandstande [m] i forhold til DVR(90) som funktion af levetid, acceptabel risiko og returperiode Niveauer for kystlinje, bagstrand, strandlinje og forstrand for nuværende forhold (2010) og i fremtiden (2040) for normale (1 år) og ekstreme (30 år) forhold. Alle niveauer i meter i forhold til DVR Signifikante bølgehøjder som forventes overskredet i 3 timer per år, per 10 år, per 30 år og per 50 år Karakteristisk kystprofil for sand med d50=0,25 mm. Afstande fra vandlinje til udvalgte niveauer. Negative afstande betyder ind i landet vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

21 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 1 Indledning Vedbæk Nordstrand blev voldsomt skadet under stormen Bodil d december Blandt andet på denne baggrund henvendte Rudersdal Kommune, ved Allan Carstensen, Chef Teknik og Miljø, sig til DHI og Hasløv & Kjærsgaard med anmodning om assistance til rehabilitering af Nordstranden. Der blev afholdt møde d med repræsentanter fra kommunen, Vedbæk Havn, naboen imod nord samt DHI og H&K, hvor projektet blev diskuteret. På grundlag af dette møde fremsendte DHI d tilbud til kommunen på udarbejdelse af skitseprojekt for rehabilitering af Vedbæk Nordstrand. Tilbuddet er udarbejdet på vegne af rådgivergruppen bestående af DHI, Hasløv og Kjærsgaard og NIRAS. Tilbuddet blev accepteret af Rudersdal Kommune med mail af med tillæg på kr til udførsel af profilopmålinger. Der er følgende årsager til, at Rudersdal Kommune ønsker at rehabilitere Vedbæk Nordstrand: - Stranden blev voldsomt medtaget under stormen Bodil d december 2013, hvor der var en vandstand på ca. 1,6 m i Vedbæk. Det meste af sandet på den nordlige del af Nordstranden, den del som er afgrænset af en ca. 0,8 m høj støttemur, blev borteroderet, og der forekom ligeledes en voldsom erosion i skrænten, som udgør overgangen mellem stranden og græsplænen - Under stormen var der voldsom bagskylning bag om Nautilus bygningen - Vinterbaderne skal flytte domicil fra Vinterbadehuset til Vedbæk Strandvej 366, som er det hus, som er beliggende midt på Nordstranden. Der skal derfor opføres en ny permanent bro til vinterbaderne ud for deres nye domicil, dvs. omtrent hvor den eksisterende høfde er lokaliseret - Den nuværende permanente vinterbadebro tænkes ombygget til en kommunal badebro - Vedbæk Havn er ved at blive udbygget, hvorved bølgeforholdene langs Vedbæk Nordstrand ændres. Dette medfører ligeledes ændringer i stabilitetsforholdene for Nordstranden. Derfor er det allerede planlagt, som en del af havneudvidelsesprojektet, at regulere forløbet af Nordstranden, således at den bliver stabil under de nye forhold. Den nye udformning af Nordstranden forudsætter således, at Vedbæk Havn udbygges som planlagt - Der forekommer stort set hvert efterår/vinter en udvaskning af sand fra specielt den nordlige del af Nordstranden, hvilket kræver årlig vedligeholdelse i form af tilførsel at nyt sand. Kommunen ønsker at reducere denne vedligeholdelse Formålet med skitseprojektet er at belyse mulighederne for at ændre strandens karakter, så den får en mere naturlig overgang imellem land og vand uden langsgående støttemure og stenkastninger i strandkanten samt at undersøge, hvordan overgangen imellem den øvre del af strandprofilet og græsarealerne kan udformes både smukkere og mere velfungerende, såvel rekreativt som teknisk. Skitseprojektet skal tage hensyn til, at vinterbaderne flytter til nr. 366, og at deres gamle bygning nedrives. Som nævnt forudsættes en ny permanent vinterbadebro opført ud for nr. 366, og den gamle vinterbadebro tænkes bibeholdt og benyttet som offentlig badebro. Sommerbadebroen, som normalt opsættes hvert forår mellem havnen og vinterbadebroen, vil i fremtiden ikke blive opsat. 1

22 Nærværende rapport indeholder følgende afsnit: Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 2 Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn Profilopmålinger Meteomarine forhold Kysttekniske forhold Skitseprojekt for rehabilitering af stranden Prisoverslag vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

23 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 2 Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold 2.1 Aftale mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn i forbindelse med udbygning af havnen Rudersdal kommune oplyser, at der er indgået følgende aftaler mellem Vedbæk Havn (VH) og Rudersdal Kommune (RK) i forbindelse med udvidelsen af Vedbæk Havn: - På Nordstranden fjernes de nuværende sten i hjørnet mod havnens nordlige mole, og stranden udvides med ca m 2 som en del af VH's anlægsprojekt - Som konsekvens af havneprojektet og den deraf følgende udvidelse af stranden tilbyder VH at forlænge den nuværende vinterbadebro og at anlægge en ny vinterbadebro med en nordligere placering. Begge broer anlægges og finansieres af VH. Udformning og placering aftales mellem VH og RK - Den nuværende sommerbadebro udgår - VH kan efter Kystdirektoratets og kommunens nærmere godkendelse placere overskydende sten og materialer fra havneprojektet, der kan tage form og fungere som en ny høfde ved Nordstrandens nordlige del - Ved udvidelsen af hhv. Nord- og Sydstranden søges der skabt en bedre forbindelse og passagemulighed fra strandarealerne til havnearealet. Den konkrete udformning skal ske efter aftale mellem RK og VH - RK har ansvaret for den fremtidige drift og vedligehold af strandarealer og broer. Vælger kommunen at udbyde opgaven, har VH mulighed for at byde på opgaven. Opgaven med rengøring af toiletterne kan indgå i udbuddet eller aftales særskilt jf. andet punkt om overdragelsen af toiletbygningerne Det er således en del af aftalen med VH, at havnen skal forlænge den eksisterende vinterbadebro, at havnen skal anlægge en ny vinterbadebro ved den eksisterende høfde, og at havnen kan levere materialer til anlæggelse af en ny høfde på den nordlige del af Nordstranden. Det er ligeledes aftalt, at stenene, som er placeret i bunden af bugten til beskyttelse af Nautilus s terrasse, skal fjernes. Det vil dog, som en del af strandprojektet, blive genovervejet, hvorvidt fjernelsen af stenene er hensigtsmæssigt, idet stenene ydede en god beskyttelse imod tangaflejringer og oversvømmelse af Nautilus s terrasse under stormen d Udbygningen af Nordstranden forudsætter, at udvidelsen af Vedbæk Havn er gennemført, idet det er de nye bølgeforhold i bugten efter udbygningen af havnen, som muliggør anlæggelse af en bredere stabil strand i hjørnet lige nord for havnen. Projektet til rehabilitering af Vedbæk Nordstrand vil blive udarbejdet under forudsætning af, at Vedbæk Havn er udbygget, idet det forudsættes, at de ydre værker af havnen er færdigbygget inden efteråret 2014 eller inden vinteren 2014/2015. Projektet vil blive udarbejdet uafhængigt af hvem der ifølge gældende aftaler skal udføre/betale for de forskellige dele af projektet. Disse forhold vedrører udelukkende udgiftsfordeling og fordeling af anlægsopgaver; udredning af disse forhold er ikke en del af nærværende opgave. 3

24 2.2 Andre forhold RK anfører, at der ikke er afsat midler til at foretage noget anlægsarbejde i øvrigt på Nordstranden. Der er udelukkende afsat midler til nedrivning af eksisterende vikingebadehus, ombygning af den hvide villa på Vedbæk Strandvej 366, nyt toilet, veranda m.m. Kommunen anfører således, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gennemføre en total renovering af strandarealet med støttemur og stiareal over støttemuren etc. Det er konsulenternes forståelse, at RK vil skaffe midler til oprydning på og ud for stranden, herunder fjernelse af udtjente og skadede konstruktioner, til tilførsel af sand i fornødent omfang samt til bygning af en nordlig høfde/forland, hvortil VH har leveret materialerne. Kompletteringen af projektet med støttemur imod græsplænen og andre tiltag må således komme senere. Derfor vil skitseprojektet blive udformet således, at det kan etapeinddeles. Projektet vil derfor blive udformet således, at der kan etableres en ny strand, som i kombination med havneudbygningen og med den planlagte høfde/forland på den nordlige del af stranden vil udgøre en stabil strand. Den endelige udformning af overgangen mellem bagstranden og græsplænen med en støttemur etc. er således ikke en del af første fase af projektet vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

25 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 3 Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden 3.1 Nuværende forhold Vedbæk Nordstrand er afgrænset mod vandet af en relativ lav træ støttemur, som forefindes i to niveauer: Topkote ca. 0,8 m på den nordlige halvdel af stranden og noget lavere på den sydlige halvdel. Der er en ca. 15 m lang træhøfde i overgangen mellem de to sektioner, se nedenstående udsnit af Google Earth billede i. Der er stenkastning ud for hele støttemuren, men den sydlige støttemur inkl. foranliggende sten er ofte (delvis) sanddækkede. Som følge af tilstedeværelsen af støttemuren med tilhørende stenkastning er stranden uden en brugsmæssig attraktiv sammenhæng med vandet, specielt på den nordlige halvdel af stranden. Figur 3.1 Google Earth billede af Vedbæk Nordstrand, med forlænget vinterbadebro nordligst og nedtagelig sommerbadebro sydligst Overgangen imellem den øvre del af strandprofilet og de bagvedliggende græsarealer er præget af delvist nedbrudte stensætninger, som er både funktionelt uheldige og uæstetiske, se foto af området fra d i Figur

26 Figur 3.2 Vedbæk Nordstrand d kl. 9.45, hvor vandstanden var ca. 0,7 m over daglig vande Det bemærkes på fotoet, at selv ved en vandstand på 0,7 m er der kraftigt overskyl af støttemuren langs den nordlige del af stranden. Når vandet løber retur imod syd, trækkes sandet med ud. Der ses også en voldsom erosion i overgangen mellem stranden og græsplænen. Der er opført en høj stenkastning i hjørnet ud for Nautilus, som forhindrer, at tang skylles ind på terrassen ud for restauranten. Til gengæld lejrer der sig store tangmængder på stenkastningen, hvorfra de er vanskelige at fjerne, se foto i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

27 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur Tangvolde opskyllet på stenkastningen ud for Nautilus d kl Udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Vedbæk Havn planlægges udvidet. Udvidelsen er beskrevet i VVM rapporten, Ref./4/ : VVM redegørelse og miljøvurdering Miljørapport for udvidelse af Vedbæk Havn Udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard på vegne af Vedbæk Havn for Kystdirektoratet og Rudersdal Kommune April 2012 Udformningen af udvidelsen af Vedbæk Havn som den fremgår af VVM redegørelsen er præsenteret i Figur

28 Figur 3.4 Oversigtskort med udvidelsen af Vedbæk Havn, fra VVM rapporten, Ref. /4/ Det er en del af havneudvidelsen at foretage udbygning af Vedbæk Nordstrand i hjørnet mellem havneudvidelsen og Vedbæk Nordstrand som antydet på figuren. Under udarbejdelsen af anlægsprojektet for havnen er udformningen af havneudvidelsen blevet modificeret en smule, således at det endelige projekt for havneudvidelsen er som vist i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

29 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 3.5 Vedbæk Havn Havneudvidelse, Oversigtsplan, Tegning C3_100, , udarbejdet af NIRAS Udstrækningen af havneudvidelsen i de to planer er identiske, men den endelige udformning af nordmolen er ændret i anlægsprojektet, idet den gamle nordmole ikke er bevaret, men er erstattet af et mere retlinet moleforløb. Den lille nordvestvendte udsigtsplads ved overgangen fra den gamle mole til den nye mole, som var en del af VVM projektet, er således udgået. Dette betyder dog ikke noget for det overordnede forløb af Nordstranden på den sydlige halvdel af Nordstranden, idet dette forløb udelukkende bestemmes af skyggevirkningen for bølgerne fra den nye havneudvidelse. Mht. udformningen af Nordstranden er det aftalt mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn, at Nordstranden skal rehabiliteres yderligere i forhold til den udbygning af stranden, som er en del af havneudvidelsen. Dette er begrundet i, at Nordstranden blev voldsomt skadet under stormen d , samt at principperne for Nordstrandens opbygning ønskes ændret, således at de eksisterende delvist nedslidte konstruktioner (støttemur, stenkastninger og høfde) fjernes, således at man får en mere naturlig og brugervenlig strand. Dette kræver dog, at der skal opføres en høfdelignende konstruktion (forland) på den nordlige del af stranden for at forhindre/minimere tab af sand ud af projektområdet. 9

30 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

31 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 4 Profilopmålinger Der er blevet opmålt kystprofiler d , 5 stk. på Nordstranden og et profil på Sydstranden, jævnfør opmålingsplan i Figur

32 Figur 4.1 Profilopmålingsplan for Vedbæk Nordstrand, suppleret med et profil på Sydstranden. Opmålingerne udført d af Mølbak Landinspektører A/S på vegne af DHI Detaljer fra opmålingerne på Nordstranden er vist på Figur 4.2. Det fremgår, at højden af den østlige afgrænsning af græsplænen landværts for Nordstranden er beliggende i højder varierende mellem ca. 2,4 m imod nord til lidt over kote 3 ud for Strandvejen nr. 366 og aftagende igen til ca. 2,3 m i den sydlige del af stranden. Under Bodil stormen var der overskyl bag om Nautilus, dvs., at bølgeopskyllet nåede op til mindst kote 2,3 m under stormen vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

33 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 4.2 Opmålinger af Nordstranden d på baggrund af luftfoto fra 2013, men før Bodil Opmålingerne er projiceret ind på rette linjer gennem de udførte målepunkter resulterende i profillinjer som præsenteret i Figur 4.3 for Sydstranden og i Figur 4.4 for Nordstranden. 13

34 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

35 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 4.3 Opmålt profillinje på Sydstranden, opmålt d Figur 4.4 Opmålte profillinjer på Nordstranden, opmålt d , 2 er sydligst og 6 er nordligst 15

36 16 nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be / vedbæk

37 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 5 Meteomarine forhold 5.1 Vandstandsforhold Vandstandsforholdene i Øresund er nogenlunde ensartede fra Helsingør til København. Kystdirektoratet foretager vandstandsmålinger på mange stationer langs de Danske kyster. De stationer som ligger nærmest Vedbæk er Hornbæk og København. Vandstandsforholdene ved Vedbæk er derfor beskrevet ud for forholdene i København og Hornbæk. De normale vandstandsvariationer i Øresund under rolige vindforhold er styret af tidevandet, men de store vandstandsvariationer forekommer i forbindelse med kraftige vinde over Danmark. Tidevandet i Øresund er meget beskedent. Forskellen mellem middel springtidshøjvande og middel springtidslavvande er 0,2 m. Ved kraftige vinde mellem vest og nord presses vandet fra Nordsøen og Kattegat ned i Øresund, hvilket forårsager højvende, op til ca. 1,5 m i ekstreme situationer. Tilsvarende forårsager kraftige vinde mellem øst og syd lavvande i Øresund. Der er således normalt højvande ved fralandsvind og lavvande ved pålandsvind. I publikationen i Ref. /1/ 2012 Højvandsstatistikker udgivet af Kystdirektoratet, er ekstreme vandstandsforhold for forskellige stationer analyseret, herunder bl.a. for København og Hornbæk. København er dog mest repræsentativ for forholdene i Vedbæk. Af denne publikation fremgår ekstreme vandstandsforhold som angivet i nedenstående tabel. Tabel 5.1 Ekstreme vandstande i Hornbæk og København og skønnede forhold i Vedbæk i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990: DVR90 Returperiode i år Vandstandsforhold i m DVR90 Hornbæk København 1,15 0,95 1,51 1,31 1,55 1,35 1,61 1,41 1,68 1,50 Vedbæk 1,0 1,36 1,40 1,46 1,55 Klimaændringerne vil forårsage en stigning i havspejlsniveauet i fremtiden. Stigningstakten i havspejlsniveauet analyseres løbende af FN s Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Deres nyeste rapport er fra 2013, jævnfør Ref. /2/ IPCC (2013). Foreløbige resultater fra denne rapport og andre relevante undersøgelser er bearbejdet for Danske forhold af DMI og GEUS. Resultaterne af disse analyser er publiceret på og på Kystdirektoratets hjemmeside Resultaterne er rapporteret i Ref. /3/ KDI 2012 Denne rapport angiver de sandsynlige havspejlsstigninger som vist i Figur 5.1. Da der er stor usikkerhed omkring disse forudsigelser, anbefaler myndighederne, at der udføres sensitivitetsanalyser for varierende vandstandsstigninger: 17

38 Figur 5.1 DMI s bud på vandstandsstigninger, Da vandstanden stiger med tiden, er det vigtigt at medtage den forventede levetid/planlægningshorisont for projektet, idet der skal tillægges en vandstandsstigning i dimensioneringsgrundlaget afhængig af levetiden for projektet eller for visse dele af projektet. I Tabel 5.2 er angivet stigningen i stormflodsvandstanden som funktion af levetiden/planlægningshorisonten for et kystprojekt. Tabel 5.2 Stigning i vandstanden/stormflodsvandstanden i m i forhold til 2000 for indre danske farvande for forskellige levetider Udløb af levetid for projektet/planlægningshorisont i år 2040/ / /~100 0,2 0,3 0,8 Når man har valgt levetiden for de forskellige projektelementer, skal man ligeledes vælge den acceptable procentuelle sandsynlighed/risiko for svigt af konstruktionen indenfor levetiden, hvorefter man kan bestemme returperioden for den dimensionsgivende hændelse i henhold til Tabel vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

39 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Tabel 5.3 Levetid (L) i år Acceptabel sandsynlighed for svigt S [i %] for et konstruktionselement som funktion af levetiden L [år] og returperioden for den dimensionsgivende hændelse Td [År]. Fra Mangor (2004) Returperiode (Td) i år , ,1 0, ,01 0,05 0,10 0,2 0,3 0, ,001 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5 Levetid og acceptabel risiko for svigt vælges i forhold til projektets følsomhed for svigt, størrelse og fleksibilitet. Det anbefales i princippet, at dimensionere strandene for 30 års levetid og en acceptabel sandsynlighed for svigt på 64%, hvilket giver en returperiode på 30 år. For de faste konstruktioner, som jo ikke er fleksible, anbefales det, at dimensionere for 50 års levetid og en acceptabel sandsynlighed for svigt på ca. 40%, hvilket giver en returperiode på 100 år. Det viser sig imidlertid, at der ikke er plads nok til at dimensionere strandprofilet efter disse principper, hvorfor der vælges en alternativ metode, hvor strandprofilet dimensioneres for de nuværende vandstandsforhold uden hensyntagen til fremtidige vandstandsstigninger og for normalt forekommende situationer, dvs. for en returperiode på 1 år. Dette giver en smallere strand og en lavere topkote af bagstranden. Til gengæld må det anbefales, at afslutte stranden med en eller anden form for kystbeskyttelse, som danner overgangen til baglandet, som i dette tilfælde er det eksisterende græsareal. Strandprofilet og kystsikringen af baglandet dimensioneres derfor for følgende forhold: Strandprofilet udformes for de nuværende vandstandsforhold for en returperiode på 1 år Overgangen fra stranden til baglandet dimensioneres for en levetid på 50 år med tilhørende vandstandsstigning på 0,3 m og en stormflodshændelse med en returperiode på 100 år. Dette vil sikre baglandet (risiko 40%) imod erosion i 50 år under hensyntagen til den stigende vandstand Udformningen af strandprofilet under hensyntagen til disse forhold diskuteres nærmere i afsnit 6.1. Ved anvendelse af disse forudsætninger får man de dimensionsgivende vandstande, som er angivet i Tabel 5.4. Tabel 5.4 Dimensionsgivende vandstande [m] i forhold til DVR(90) som funktion af levetid, acceptabel risiko og returperiode. Projektelement Strand, normale forhold Strand, ekstreme forhold* Faste konstr. Levetid, år Acc. Risiko, % Returperiode, år Vandstandsstigning Stormflodsvandstand ,0 Dimensionsgivende vandstand 1, ,2 1,4 1, ,3 1,55 1,85 * Benyttes ikke af pladshensyn 19

40 Til sammenligning kan det anføres, at vandstanden i Vedbæk under stormen Bodil var 1,55 m, jævnfør Figur 5.2. Dette var en ekstrem hændelse med en returperiode på 100 år, jævnfør Tabel 5.1. Til sammenligning kan det anføres, at en stormflodsvandstand på 1,55 m kan forventes at optræde med en returperiode på ca. 30 år i år 2040 og med en returperiode på ca. 10 år i år Dette viser betydningen af de forventede vandstandsstigninger på de dimensionsgivende vandstande. Figur 5.2 Målt vandstand i Vedbæk Havn under stormen Bodil d I tillæg til de dimensionsgivende vandstande vist i Tabel 5.4 skal bagstranden dimensioneres for bølgeopskyl for at opnå en højde af bagstranden, som ikke overskylles af bølger for den dimensionsgivende hændelse. Der må påregnes følgende bølgeopskyl, jævnfør Figur 5.5, som viser de dimensionsgivende bølgeforhold for den nuværende situation: Normale forhold, returperiode 1 år: Ekstreme forhold, returperiode 30 år: Bølgehøjde: HS = 1,3 m, Opskyl R = 0,3 m Bølgehøjde: HS = 1,8 m, Opskyl R = 0,45 m Ovennævnte vurderinger af bølgeopskyl er benyttet til fastlæggelse af koten for bagstranden under normale såvel som under ekstreme forhold, jævnfør nedenstående beskrivelse. Til dimensionering af strandprofilet er det nødvendigt at definere forskellige vandstandsniveauer, idet hældningen af bagstranden og af forstranden kan være forskellige. Forstranden er defineret som den del af stranden som under normale forhold (tidevand og små bølger) er varierende over og under vandoverfladen Bagstranden er tør under normale forhold og overskylles kun under ekstreme hændelser med højvande og store bølger Strandlinjen adskiller forstranden og bagstranden Kystlinjen er den bagerste del af bagstranden, dér hvor erosionsskrænten eller vegetationen starter under naturlige forhold Nedenstående Tabel 5.5 giver en oversigt over de forskellige niveauer, som vil blive benyttet i afsnittet om udformningen af den fremtidige strand vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

41 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Tabel 5.5 Form element Kystlinie Bagstrand Strandlinie Forstrand Vandlinie Niveauer for kystlinje, bagstrand, strandlinje og forstrand for nuværende forhold (2010) og i fremtiden (2040) for normale (1 år) og ekstreme (30 år) forhold. Alle niveauer i meter i forhold til DVR90 Årstal Forhold Returperiode [år] Vandstandsstigning Stormflodsvandstand Bølgeopskyl Kote Øvre kote Nedre kote Kote Øvre kote Nedre kote Kote 2010 Normal 1 0 1,0 0,3 +1,3 +1,3 +0,4 +0,4 +0,4-0,2 0, Ekstrem* ,4 0,45 +1,85 +1,85 Normal* 1 0,2 1,0 0,3 +1,5 +1, ,6 +0,6-0,1 +0,2 Ekstrem* 30 0,2 1,4 0,45 +2,05 +2,05 * Benyttes ikke af pladshensyn Som beskrevet anbefales det at benytte koterne for normale nuværende forhold (2010) til dimensionering af strandprofilet, hvilket vil sige, at bagstranden kun vil blive ført op til kote +1,3 m. Praktiske forhold medfører således, at bagstranden afsluttes i kote + 1,3 m, men beskyttelsen af baglandet skal udføres, så den yder beskyttelse for ekstremt højvande og bølgepåvirkning med en levetid på 50 år og for en returperiode på 100 år. Kystbeskyttelsen af bagstranden skal således dimensioneres for følgende forhold: Dimensionsgivende vandstand i år 2060: + 1,85 m Bølger, som er løbet over stranden opnår højden: HS = 0,7 x lokal vanddybde på bagstranden: (1,85 1,3) HS = 0,7 x (1,85 1,3) = 0,4 m Opskyllet på konstruktionen sættes til: R = 1,5 HS = 0,6 m Topkoten af skråningsbeskyttelsen bliver således: 1, = 2,45 m 5.2 Bølgeforhold Der er tidligere i forbindelse med andre projekter i området etableret en Øresundsbølgemodel, som dækker hele Øresund. Denne model blev anvendt i forbindelse med VVM projektet og nedenstående beskrivelser og analyser stammer for hovedpartens vedkommende fra VVM rapporten. Fra den eksisterende Øresundsbølgemodel, hvor der er simuleret bølgeforhold i Øresund for en række karakteristiske kombinationer af vindhastigheder og vindretninger, er der udtrukket bølgedata ud for Vedbæk på 6 m vanddybde. Disse data er benyttet til at udarbejde en retningsbestemt statistisk fordeling af bølgerne, en såkaldt bølgerose, jævnfør Figur

42 Figur 5.3 Bølgerose for bølgehøjder ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgehøjdegrupper Det skal bemærkes, at ekstreme bølgehøjder ikke kan ses på figuren, idet hyppigheden af disse er så små, at man ikke kan se dem, men de er med i den underliggende dataanalyse. Det fremgår af bølgerosen, at den hyppigste bølgeretning er SØ, men der forekommer ligeledes bølger med en ikke ubetydelig hyppighed og størrelse fra NNØ. Bølgeperioderne er analyseret på lignende måde som bølgehøjderne og er præsenteret i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

43 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 5.4 Bølgerose for bølgeperioder Tp ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgeperiodegrupper Det fremgår, at de største bølger er af størrelsesordenen 4 til 5 sekunder. Det skal bemærkes, at modellen ikke medtager de karakteristiske lange bølger, som kan forekomme ved storm fra NV til N, idet modellen ikke omfatter Kattegat, hvor disse bølger dannes. Disse bølger vurderes på grundlag af observationer i Vedbæk og Rungsted samt bølgemålinger foretaget i Skovshoved under Bodil, til at have bølgeperioder af størrelsesordenen 5-6 s. Der er udført varighedsanalyse på de beregnede bølgehøjder, som er præsenteret i Figur ,5 Bølgehøjde Hs [m] 2 1,5 1 0,5 0 0,0001 0,001 0,01 0, Årlig forekomst i procent af tid Figur 5.5 Signifikante bølgehøjder HS som funktion af procentuel forekomst i procent af tiden 23

44 Af varighedskurven kan udledes følgende ekstreme bølgeforhold som vist i Tabel 5.6. Tabel 5.6 Signifikante bølgehøjder som forventes overskredet i 3 timer per år, per 10 år, per 30 år og per 50 år HS [m] år 1,3 Varighed i 3 timer per 10 år 30 år 1,7 1,8 50 år 1,9 Korrelation mellem bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller Fra en kombineret bølge- og vandstandsmodel for De Danske Farvende er udtrukket data for samtidige bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, jævnfør Figur 5.6. Figur 5.6 Plot af sammenhørende bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, samt gennemsnitlige korrelationer. Fra et punkt i Øresund ca. 2,3 km fra kysten mellem Rungsted og Vedbæk Det bemærkes, at der oftest forekommer lavvande i forbindelse med store bølger fra mellem S og Ø, og at der oftest forekommer højvande i forbindelse med store bølger fra mellem V og NØ (kun intervallet N NØ er vist på figuren) vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Den 28. marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at 13. august 2012 Sekretariatet 1) forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Mødereferat Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Anledning til mødet: Deltagere: Referent: Erling Skipper Hansen havde indkaldt til mødet for at få klarlagt årsagerne til tangansamlingerne samt for

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG BILAG 4 REDEGØRELSE FOR ANLÆGGETS DIMENSIONERING OG VURDERING AF KYSTBE- SKYTTELSENS EFFEKT OVER EN LÆNGERE ÅRRÆKKE. DETTE BILAG ER EN SAMMENKLIPNING

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING Uddybning fra havn Skala 1:4000 NORD 0 m 50 m 100 m 200 m Kysten rykker tilbage Strandprofilet næsten væk Erosion i skråningsbeskyttelse ved vej Materialetransport

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30 Erosionsatlas Metodeudvikling og Pilotprojekt for Sjællands nordkyst This project was delivered under the DHI Business Management System certified by DNV to be in compliance with ISO 9001: Quality Management

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn Fakse Ladeplads Lystbådehavn Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn Fakse Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A. Teknisk Notat September 2010 Fakse Ladeplads Lystbådehavn Kystteknisk

Læs mere

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering Kystbeskyttelse dimensionering Kystdirektoratets administrative praksis ved tildækkede skråningsbeskyttelse af 28. april 2016 danner basis for dimensioneringen af kystbeskyttelsen, se side 9. Maksimal

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING

KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING SEPTEMBER 2014 KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014 KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to.

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to. From: Ib Rasmussen Sent: 18. juni 2014 07:34:37 To: Kystdirektoratet (kdi); Ilse Gräber (igr) Cc: Subject: VS: KDI sagsnr. 14/00501 - Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk - Ansøgning om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

Lønstrup, den 06.12.2015. Orientering vedr. udførelse af sandfodring i en 3-årig forsøgsperiode. Generelt:

Lønstrup, den 06.12.2015. Orientering vedr. udførelse af sandfodring i en 3-årig forsøgsperiode. Generelt: 1 Lønstrup, den 06.12.2015 Orientering vedr. udførelse af sandfodring i en 3-årig forsøgsperiode. Generelt: På generalforsamlingen i Sommerhusforeningen Harerenden blev det, i 2013, besluttet at gennemføre

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Helenekilde mod øst 1902 Rådgiver: COWI i samarbejde med: Helenekilde mod vest NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Vedbæk Nordstrand

Badevandsprofil. Øresund, Vedbæk Nordstrand Badevandsprofil Øresund, Vedbæk Nordstrand Badevandsprofil Øresund, Vedbæk Nordstrand Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 46 11 24

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 1 Stranden er nu 50-60 meter bred syd for Gl. Skagen og der dannes nye klitter Som vi ser på side 3 henviser kommunen nu badegæsterne til SIC stranden SIC Skagen

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten.

Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. 2015 Information Løsninger til sikring af dige ved Dalbybugten. Dige udvalget. Rev.2 Indledning: Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf)

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf) From: tfors@gribskov.dk Sent: 19. juni 201412:19:40 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Subject: Tilladelse til kystsikring Hej Marianne, jeg sender her som aftalt ansøgning om tilladelse til retablering af

Læs mere

Screening af landområder i Lolland Kommune

Screening af landområder i Lolland Kommune Lolland kommune Screening af landområder i Lolland Kommune November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Lolland kommune Screening af landområder

Læs mere

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Kystdirektoratet Maj 2016 Redaktion: Kystdirektoratet Tekst: Kystdirektoratet Grafiker/bureau: Kystdirektoratet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26.

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Kommentering vedr. oversvømmelser

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder

Kystdirektoratet J.nr. 15/ Ref. Sanne Fanøe Zimmer Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Lena Busch Nielsen Søvangen 9 5631 Ebberup Kystdirektoratet J.nr. 15/01109-9 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 15-12-2015 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse i form af høfder Kystdirektoratet meddeler hermed

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE AUGUST 2014 ODSHERRED KOMMUNE KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2014 ODSHERRED

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til. Lokalplan 1.1-1 for et sommerhusområde ved Sandager Næs

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til. Lokalplan 1.1-1 for et sommerhusområde ved Sandager Næs FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.1-1 for et sommerhusområde ved Sandager Næs Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.1-1 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.1-1 for et sommerhusområde ved

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Bønnerup Havn. Udvikling af Bønnerup Havn. Norddjurs Kommune via Hasløv & Kjærsgaard Teknisk Notat. Kysttekniske vurderinger

Bønnerup Havn. Udvikling af Bønnerup Havn. Norddjurs Kommune via Hasløv & Kjærsgaard Teknisk Notat. Kysttekniske vurderinger Bønnerup Havn Udvikling af Bønnerup Havn Kysttekniske vurderinger Norddjurs Kommune via Hasløv & Kjærsgaard Teknisk Notat Bønnerup Havn Udvikling af Bønnerup Havn Kysttekniske vurderinger Agern Allé 5

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016.

Der meddeles samtidig påbud om, at sten samt slæbested som allerede er udlagt, fjerens senest torsdag den 22. september 2016. Søren Reeh Langelinie 41 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 16/02095-17 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 28-07-2016 Afslag på ansøgning om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse samt slæbested ud for matr.

Læs mere

KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS

KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS JULI 2013 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SKITSEFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013

Læs mere

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008 Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk vurdering Juni 2008 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand På vejene af Nørlev Strand grundejerforening af 1986 Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009 Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings Vurdering af sedimenttransport og vandudskifting ved opførelse af ny høfde ved indsejling til Øer Havn.

Læs mere

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY KVITSØY KOMMUNE REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Kære Anne L.S. Østergaard, Vedr.: 13/00674

Kære Anne L.S. Østergaard, Vedr.: 13/00674 From: Simon M. Madsen Sent: 17. juni 2014 01:39:27 To: Anna Louise Seiersboel Oestergaard (aso) Cc: Subject: lovliggørelse 13-00674 - Fristudsættelse til 16.6.2014 Kære Anne L.S. Østergaard, Vedr.: 13/00674

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune Kysterne i Hjørring Kommune 62 km kystlinie Overvejende naturlig kyst med meget stor rekreativ

Læs mere

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen.

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen. Lars Hegnet Landskabsarkitekt mdl lh@kierkegaard.dk Dato: 09-07-2015 Ref: GEJ J.nr.: 20140930125 Tilladelse til etablering af badebro Ejendom: Taarbæk Strandvej 116 Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND

FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND Til Faxe Kommune Dokumenttype Baggrundsrapport Dato September 2016 Faxe Ladeplads Strand FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDERINGER HYDRAULIK

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Lokalplan for et sommerhusområde ved Sandager Næs

Tillæg nr. 1 til. Lokalplan for et sommerhusområde ved Sandager Næs Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.1-1 for et sommerhusområde ved Sandager Næs Hvad er et lokalplantillæg? Det er muligt at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende lokalplan ved at tilvejebringe en lokalplan,

Læs mere

Tekst fra ansøgning på mail sendt til Naturstyrelse som har videre sendt mailen til Kystdirektoratet. Den 26. juli 2015 Digelaget for Havnebydiget, i den sydlige ende af Rømø, ønsker at forstærke diget

Læs mere

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport.

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. . Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. November 2011 Udgivelsesdato : 11. november 2011 Projekt : 23.0820.01 Udarbejdet : Mette Würtz Nielsen Kontrolleret : Claus Michael

Læs mere

Rødvig Veststrand. Stevns Kommune. Strandforbedringer. Kystforhold og Idéforslag

Rødvig Veststrand. Stevns Kommune. Strandforbedringer. Kystforhold og Idéforslag Rødvig Veststrand Strandforbedringer Kystforhold og Idéforslag Stevns Kommune Foreløbig Rapport, Idéudkast Marts 2015 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV-GL

Læs mere

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Beskrivelse af kystsikringsanlæg 1. Bølgebrydere og stenhøfter: Id: Sted: Anlagt: Beskrivelse: Andet: Kilde: B1 Gråstenvej 1986 okt. Bølgebryder opført M. nr. 9fu Ref.

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg. Klitgårdens Grundejerforening v/ Birgit Lund Brogårdsvej 33 2820 Gentofte Dato: 06-08-2013 Dokumentnr. 12/00451-96 Sagsbehandler: Anne Binderup Sørensen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 22 Deres reference: Tilladelse

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken.

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Ny strand i Bandholm. Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Stranden udformes som en bue med en diagonal på 100 meter på langs og ca 50 meter ud. Hældningen

Læs mere

Badevandsprofil Saltofte Strand

Badevandsprofil Saltofte Strand Badevandsprofil Saltofte Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

OVERSVØMMELSESTEORIEN UNDERBYGGET AF BEREGNINGER AF SENIORFORSKER ERIK DANNENBERG

OVERSVØMMELSESTEORIEN UNDERBYGGET AF BEREGNINGER AF SENIORFORSKER ERIK DANNENBERG OVERSVØMMELSESTEORIEN UNDERBYGGET AF BEREGNINGER NOTAT AF 3 OKT 2008 AF SENIORFORSKER ERIK DANNENBERG 1. INDLEDNING I forbindelse med fremlæggelsen af planerne for etablering af Ny-Vesthavn langs Asnæskysten,

Læs mere

Århus Kommune. Digekontrol Risskov

Århus Kommune. Digekontrol Risskov Århus Kommune Digekontrol Risskov ÅRHUS KOMMUNE DIGEKONTROL RISSKOV Rekvirent Århus Kommune att. Henning Hermansen Natur og Miljø Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C 89 40 40 33 57 17 87 02 he@aarhus.dk Rådgiver

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Evaluering af sandfodring på Nordfyn Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Dokument nr P-73329-PR-01 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE

REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE Reersø Pumpelag Juli 2014, opdateret version 14. april 2015. REERSØ PUMPELAG DIGE OG KYSTBESKYTTELSE Endelig samlet rapport PROJEKT Opdateret rapport Reersø Pumpelag Projekt nr. 207922 Dokument nr. 1215422797

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG

HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG HØRSHOLM KYSTBESKYTTELSE BUKKEBALLEVEJ TIL MIKKELBORG BILAG 8 LEDNINGSANLÆG HASLØV & KJÆRSGAARD Oktober 2017 Forlængelse af udløbsledninger til Øresund mellem Bukkeballevej og Mikkelborg Dan B. Hasløv,

Læs mere

Februar Langelinie Strand Forbedring af eksisterende strand

Februar Langelinie Strand Forbedring af eksisterende strand Februar 2017 Langelinie Strand 2 Rapporten er udarbejdet for Horsens Kommune af: Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfi rma I/S Byplankonsulenter, Arkitekter MAA Marskensgade 7 2100 København Ø i samarbejde med

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelsertil etablering, renovering og udvidelse af anlæg påsøterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder Juni 2012 Bilag 12.2, dat. 2011.06.24 Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til vådområdeprojekt for Sillerslev Kær, Å og Sø i Morsø Kommune. I tabel 1 på side 2 er vist tværprofiler af diget

Læs mere

Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer

Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer Vandstand [m] Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer 260 240 220 Nuværende statistik Scenarie A1B Scenarie A2 Sceanrie B2 200 180 160 140 120 100 1 10 100 1000 Gentagelsesperiode [år] Greve

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering at virkningen at udvidelse at Fakse Ladeplads Lystbådehavn /.~

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering at virkningen at udvidelse at Fakse Ladeplads Lystbådehavn /.~ DH Fakse Ladeplads Lystbådehavn Vurdering at virkningen at udvidelse at Fakse Ladeplads Lystbådehavn ~, I~.4~ -d ~.~,.1...~. ~ ~ ~ /.~ VAND. MILJØ. SUNDHED Fakse Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A. Teknisk

Læs mere

Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 4/11 2007

Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 4/11 2007 Digebesigtigelse/digevandring Søndag den 4/11 2007 Besigtigelsen påbegyndt klokken 09.30 og afsluttet klokken 11.30. Vejret: Særdeles godt, højt solskinsvejr, svag vind N-NØ, vandstand i besigtigelsesperioden

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 7. november 2016 Notat om ralfodring kystbeskyttelse ved Dybesø I tillæg til det tidligere fremsendte materiale

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen Højvandsbeskyttelse af Halsskov Område 1: Granskoven Område 3: Strandvejen Område 2: Jægersvej-Søvænget- Værftet 06. Februar 2014 Af Jan Dietrich, NIRAS 08/01/2014 Halsskov 1 Inddeling i oversvømmelsesområder

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen TECHNICAL REPORT NO. 08 Metode til at følge vandstandsstigningstakten i de danske farvande Per Knudsen, Karsten Vognsen KMS Technical report number 08: Metode til at følge vandstandsstigningstakten i de

Læs mere