Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse"

Transkript

1 Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr ellerviae mail: A.Oplysningeromansøger Heranføresnavn,adressem.v.påansøger.Ansøgererden,somønskeratetablerekystbeskyttelsen,ogansøgerer ikkenødvendigvisejerafejendommen,hvorkystbeskyttelsenplaceres.seeksemplerivejledningen. Erdertaleomflereansøger,kanoplysningeromdissefremgåafsamtykkeerklæringervedlagtansøgningen. SamtykkeerklæringkanfindespåKystdirektoratetshjemmeside Klikher Navn RudersdalKommune,att.AllanCarstensen Adresse Øverødvej2 Postnr. By 2840 Holte Telefonnr. Mobilnr. E mail Eransøgerejerafejendommenhvorkystbeskyttelsenplaceres? Ja Nej.Oplysningeromejerfremgårafsamtykkeerklæringvedlagtansøgningen B.Oplysningeromeventuelrepræsentantforansøger Punktetudfyldes,hvisansøgerønskeratladesigrepræsentere eksempelvisnabo,rådgiver,entreprenøre.l.denne vilværekontaktpersontilkystdirektoratetundersagensforløb. Husksamtykkeerklæringfraansøger.EksempelpåsamtykkeerklæringkanfindespåKystdirektoratets hjemmeside Klikher Navn Hasløv&KjærsgaardArkitektfirma,att.IngolfJensen Adresse NyØstergade32 Postnr. By 1101 KøbenhavnK Telefonnr. Mobilnr. E mail Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

2 C.Anlæggetsplacering HvisanlæggetstrækkersigoverflereejendommekandissenævnesunderpunktK Andreoplysninger Hvisejendommen,hvorpåanlæggetønskesetableret,ikkeudelukkendeejesafejerensomoplystunderpunktA, skaldervedlæggessamtykkeerklæringerfrasamtligeandreejere.eksempelpåsamtykkeerklæringkanfindespå Kystdirektoratetshjemmeside Klikher Adresse VedbækStrandvej366og368 Postnr. By Kommune 2950 Vedbæk RudersdalKommune Matrikelnr. Ejerlav 2e Vedbækby,Vedbæk D.Hvadsøgesderombeskyttelsemod? Erosion Oversvømmelse UdfyldpunkterneE H UdfyldpunkterneE FogI J Ja,hvilken Skråningsbeskyttelse Sandfodring Høfde Bølgebryder Dige Andet: Nej Delvisnedbrudtplanke støttemurmedstenkastningtilsikringaf opfyldtbagstrandognedbrudtestenkastningertilsikringafgræs arealbagvedbagstranden Hvisja,angivdok.nr.forevt.tilladelse: eller Omtrentligtårforetablering: Findesderalleredekystbeskyttelsepåejendommen? E.Beskrivelseafeksisterendeforhold Ældre Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

3 F. Værdier Hvilkeværdierønskesbeskyttet? Husellerandenbebyggelsemedfasteinstallationer Infrastruktur(vej,sti,kloakm.v.) Andet,hvilket: Rekreativtstrandarealogbagvedliggendegræsareal Hvorforerkystbeskyttelsenødvendig?(Beskrivf.eks.hyppighedenaftidligereoversvømmelser,kysttilbagerykningensom Baggrundenforansøgningen VedbækNordstrandønskesretableretefterskadernefradesenesteårsstorme.Somenintegreretdelafudbygnin genafvedbækhavnønskesetableretennyhøfdeistrandensnordligeende.detkysttekniskeformåleratfastholde enfrembyggetnordstrandmedtilførtsandsombeskrevetidhi srapport:vedbæknordstrand,hydrauliskeogkyst tekniskeforhold,rudersdalkommune,marts2014,somvedlæggesdenneansøgning. IforbindelsemedoprydningefterødelæggelserneforårsagetafstormenBodilogudbygningenafVedbækHavnjf. KystdirektoratetsVVM tilladelseaf9.oktober2012erdegamlekystsikringskonstruktionerfjernet,ogoverskydende stenerplaceretmidlertidigtienbunkeivandkante,derhvordennyehøfdetænkesopført.herudovererdertilført endelstrandsandtilnordstrandeniforåret2014,såledesatstrandenkunnebenytteshenoversommeren,mende endeligereguleringogoprydningafstrandentilbagestår. Medhenblikpåatetablereetopdateretgrundlagfordimensioneringenafhøfdenerområdetopmåltultimodecem ber2014.opmålingenervedlagt.denforeslåedehøfdeogdenforeslåedeombygningafvedbæknordstrander præsenteretmeddennenyeopmålingsombaggrund. NysikringafVedbækNordstrandherunderopførelseafnyhøfdemedopholdsplatform Dennyehøfdessamledelængdeerca.30mmåltfrasenestregistreredelandlinje.Høfdennårudtilenvanddybde påca.0,8mogerudformetmedenskråovergangtilkystenpådennordligeogdensydligesidemedhenblikpåat minimererisikoenfortangansamlinger.udstrækningenudtilca.0,8mvanddybdeeridhi srapportvurderetsomet passendekompromismellemdekysttekniskekravtilhøfdenogdeøvrigekrav,somerfølgende: Indbliksgener Arkitektoniskeforhold Udsigtsmæssigeforhold Høfdenbeståraf3hovedelementer;enydredelmedenkronekotepå1,25moverdagligvande,enbredere,indre delmedtopkote+1,75mogenlavopholdsplatformmodsydikote+0,50m. Foratsikrefriudsigtfraejendommennordforhavnenogbegrænseindbliksgenerfordeprivateejendommeumid delbartnordforstrandenetableresderikkeopholdsmulighederpådenlave,ydredelafhøfden.høfdensnordvend tedeludformesmedenstenkastningmedopbygningafral,filterstenogdæksten.høfdenbyggesoptilkoteca.+ 2,00mbagstrandlinjenforatundgåerosionbagomhøfden.Modsydudformesdenindredelafhøfdensomen opholdsplatformafvarierendebreddemedstøttemurmoddækstenen.platformenvilbliveetattraktivtsydvendt stedforophold,badningogsolbadning,medudsigtoverstrandenimodsydogoversundetimodøst.platformener trukkettilbage,såindkigtilnaboenundgås. Platformogstøttemurstøbespåstedetiarmeretbeton.Modlandbliveropholdsplatformensdækdelvistdækketaf strandenssand,såledesatderbliverenjævnovergangmellemstrandogplatform.allevandrettebetonoverflader fremstårsomglittetbeton. Påstøttemurenetableresensiddebænkitræ,ogpåplatformenssydvendtesideetableresettrinikote0,25msom adgangtilvandet. SomnævnterrehabiliteringenogsikringenafVedbækNordstrandenintegreretdelafudbygningenafVedbæk Havn.Somendelafretableringenogsikringenafstrandenogopførelsenafdennyehøfdetilpassesudformningenaf strand ogbundprofilsombeskrevetidhi sovennævnterapport.bundprofilettilføresca m3rentsand fang,skaderefteroversvømmelseellererosionm.v.) Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

4 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 vedsandfodringudoverdealleredetilførte7.000m3,senedenfor. IKystdirektoratetsVVM tilladelseaf9.oktober2012tiludvidelseafvedbækhavnmedtilhørendejusteringafden sydligedelafvedbæknordstrandblevdergivettilladelsetilatændredeneksisterendetræ høfdebeliggendepå midtenafvedbæknordstrand.ændringenbestårifjernelseafdeneksisterendehøfdeogopførselafenstørrehøfde veddennordligeafslutningafstranden.herudovererderindirektegivettilladelstilaffjernedeneksisterendebe skyttelseafforstrandenlangsdensydligehalvdelafvedbæknordstrandbeståendeafenplanke støttemurmed tilhørendestenkastning(delvissanddækket),idetdennebeskyttelsemedstrandudvidelsenvilblivedækketafsand. IforbindelsemednærværendeansøgningomrehabiliteringogsikringafheleVedbækNordstrandforeslåsdet,at følgendeældrekonstruktionerligeledesfjernes: DeneksisterendehårdekystbeskyttelseafforstrandenlangsdennordligehalvdelafVedbækNordstrand beståendeafenplanke støttemurmedtilhørendestenkastning.dennedelafstøttemurenvarikkesand dækket Deneksisterendesikringafovergangenmellembagstrandentildetbagvedliggendegræsareallangsden nordligehalvdelafvedbæknordstrand,sombestodafenstenkastning SåvelhøfdensomstøttemurenogstenkastningenvaridårligforfatningogblevvoldsomtskadetunderstormenBodil ogstodderforforanenomfattendeudbedring,såfremtmanhavdevalgtatbibeholdedissekonstruktioner. Dengamlehøfdehavdedenfunktion,atdendelvisstabiliserededensydligehalvdelafVedbækNordstrand.Støtte murenhavdeentopkoteica.+0,6moverdagligvande,ogdenvaropførttilsikringafdenopfyldtenordligehalvdel afvedbæknordstrand.dettekoncepthardoggennemmangeårvistsigatfungeredårligt,idetmurenblevoverskyl letunderhøjvandeogbølgerfranordligeretninger.detbetød,atsandetpåbagstrandenblevskylletbort.stenkast ningeniovergangenmellembagstrandenoggræsarealetvarikkestabil.herudovervarstøttemurenogstenkastnin genuhensigtsmæssigeirelationtildenrekreativebenyttelseafarealet.afovennævnteårsagererdetbesluttetat ændresikringskonceptetforvedbæknordstrandiforbindelsemedudbygningenafhavnenefterfølgenderetnings linjer: UdbygningenafVedbækHavngiveranledningtil,atderkanetableresenbredereligevægtsstrandpåden sydligehalvdelafvedbæknordstrand.dennestrandetableressåbredoghøj,atdenkansikrerestaurant Nautilusimodoversvømmelsesamtsikre,atvandetvedekstremehøjvandeikkeløberbagomrestauranten, somdetsketeunderbodil.dennedelafrehabiliteringenafnordstrandeneromfattetafdenoprindelige VVM. SikringskonceptetpådennordligehalvdelafVedbækNordstrandændresfraenhårdsikringmedstøttemur ogstenkastningtilenblødsikringviaetableringafenbredereogstabilsandstrandsuppleretmedsikringaf skræntenopimodgræsarealetmedennyudformningafskræntsikringen,somogsåinkludererrekreativ udnyttelseafområdet.etableringafenstabilsandstrandpådennelokalitetkræverenstøttekonstruktion imodnordtilafgrænsningafdetsvagtbugtformedestrandforløb.dettekonceptvarimindreskalamedvir kendetilatstabiliseredendelstranden,somvarbeliggendesydfordenoprindeligehøfde.detteerden tekniskebegrundelseforetableringafhøfdenidennordligeafgrænsningafstranden.dekysttekniskeana lyserafdennyestranderbeskrevetiovennævntedhirapport. Dennyehøfdeønskesherudoverindrettetmedenopholdsplatformafhensyntilområdetsrekreativebrug. Projektetsmiljømæssigekonsekvenser Høfdensmiljømæssigekonsekvensererbeskrevetidetfølgende. Kysttekniskeforhold SandtilførslentilstrækningennordforhavnenvarførudbygningenafVedbækHavnmegetbeskeden,fordihavneni mangeårharblokeretforbypassafsand.detteerforegåetvedat: Dereraflejretsandpåsydstranden Dereraflejretsandudlangsøstmolen Derertrængtsandigennemøstmolen,hvordeteraflejretmellemmolenogbroen,somløberparalleltmed molen

5 DisseforholdresulteredeiennordgåendetransportafsandlangskystennordforVedbækNordstrandafstørrelses ordenengodt1.000m3/år,menstransportkapacitetenskønnesatværeafstørrelsesordenen4000m3/årimodnord. DettehargennemårenemedførterosionlangskystennordforVedbækNordstrand,hvorforderikkeernogensand strandpåstrækningennordherfor. MedudvidelsenafhavnenogudbygningafVedbækNordstrand,herunderforeløbigtilførselafca.7.000m3sandog bygningafhøfdenidennordligedelafstranden,viltransportforholdeneblivesomfølger: Transportudafområdetudenomhøfden:300m3/år Efterca.10årviltilsandingenafindsejlingenbegynde,ogdennevilefterenårrækkekommeoppåsamme mængdesomtidligere,dvs.optilca.2.000m3/år.dererivvmtilladelsentilhavneudvidelsenanført,at Kystdirektoratetvilstillevilkårom,atfremtidigeoprensningerafikkeforurenetsandfrasejlrendenoghav nebassinetskalfodreskystnærtnordforhavnen Ideførsteca.10årvilområdetnordforVedbækNordstrandsåledesmodtageca.300m3/år.Nårtilsandingen,op rensningogkystnærfodringstarterefterca.10årvilområdetnordforvedbæknordstrandmodtagestigende mængder,samletoptilgodt2.000m3/årefterskønsmæssigtca.20år.detkansåledeskonkluderesatområdetnord forvedbæknordstrandigennemsnitoveren20årigperiodevilmodtageca.1.000m3/år,hvilketerafsammestør relsesordensomdenresulterendetransportidennuværendesituation.detteermereenddennestrækningmodtog førhavneudvidelsen.detteskyldeskravetomkystnærbypassforfremtidigeoprensninger.kystennordforhavnen vilsåledesikkebliveudsatforøgeterosiongrundethavneudvidelsen DeafsluttendejusteringerafVedbækNordstrandpåregnesudførtindenbadesæsonen2015. Aflejringaftang Isituationenførhavneudvidelsenaflejresendeltangihjørnetnordforhavnen,hovedsageligsomopskylledetang voldepåstenkastningen.derforekomogsålejlighedsvisstoreansamlingeraftangihavnebassinet,specieltiden sydligedelafhavnenieftersommeren. Idenfremtidigesituationvilderforekommesammemængdertangansamlingerihjørnetnordforhavnen,mendisse ansamlingervilhovedsageligforekommeiformafopskylledetangvoldepådennyesandstrandihjørnetumiddelbart nordfornordmolen.dissetangvoldeviljævnligtbliveskyllettilhavsisituationermedvestligevindeoghøjvande. Såfremttangvoldeneertilgene,vildeletkunneoprensesmaskineltfrastrandenimodsætningtiltidligere,hvorder varvanskeligtatfjernetangaflejringernefrastenkastningen. Grundethavnemundingensudformningskønnesdet,atderifremtidenviltrængemindretangindihavnenend tidligere. Ansøgersovervejelseromkring værdienoglevetidenafdet,derønskesbeskyttet iforholdtiludgifternetiletablering ogvedligeholdelseafkystbeskyttelsenoverenlængereperiodepå25 50år: Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 Dereraflejretsandiindsejlingentilhavnen,hvorfradeteroprensetogforstørstedelensvedkommende klappetpåklappladsiøresund.

6 Anlæggetvurdereslangsigtetoveren20 årsperiodeatkunnefastholdeenstabilnordstrand. G.Kystbeskyttelsesmetodemoderosion Hvilkentypekystbeskyttelsesøgesderomtilla delsetil: Fodring(sand/ral) Etableringafnykystbeskyttelse Skråningsbeskyttelse Genopbygningafanlægtiloprindeligstand Høfde Forstærkning/renoveringafanlæg Bølgebryder Fjernelseafeksisterendeanlæg* Andet: Etableringafbrederelige vægtsstrand Erdertaleom: *)erderalenetaleomfjernelseafeteksisterendeanlæg,eren forudgåendetilladelseikkenødvendig H.Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemoderosion Materialepånedenståendelisteskalvedlæggesansøgningen Kort,dervisermatrikelgrænser,bebyggelse/infrastrukturogskræntkant.Påkortetskalafstandenfrabe byggelsetilskræntkantenangives,ogkystbeskyttelsensplaceringskalfremgåtydeligt. Målsattesnittegninger,derviserkystbeskyttelsensopbygningogmaterialevalg.Forsandfodringskalmæng deudlagtmaterialepr.løbendemeterkystsamtlagetstykkelseogprofiloplyses.forkystbeskyttelsesanlæg skalmaterialestørrelse,tykkelseaflag,hældningogtop ogbundkoteidvr90fremgå. Redegørelseforanlæggetsdimensionering.Kystdirektoratetforbeholdersigrettilatstillekravomudarbej delseafdimensionsgivendeberegningerforkystbeskyttelseniløbetafsagsbehandlingen,hvisdetteskøn nesnødvendigt. Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

7 Enbeskrivelseafkystbeskyttelsenseffektover25 50årpådendelafkyststrækningen,sompåvirkesafkyst beskyttelsen. Kystbeskyttelse,sometablerespåsøterritoriet,skalindtegnespåsøkort. Fotosafstedethvorkystbeskyttelsenønskesetableretogsomviserafstandenmellemskræntenogdet,der ønskesbeskyttet.vedlægogsågernefotosderviserstrækningenpåhversideaflokaliteten Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

8 I. Kystbeskyttelsesmetodemodoversvømmelse Hvilkentypekystbeskyttelse Dige Etableringafnykystbeskyttelse Højvandsmur Genopbygningafanlægtiloprindeligstand Fodring(hævningafterrænmedsand/ral) Forstærkning/renoveringafanlæg Andet Fjernelseafeksisterendekystbeskyttelse* J. Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemodoversvømmelse Erdertaleom: *)erderalenetaleomfjernelseafeteksisterendeanlæg,eren forudgåendetilladelseikkenødvendig Kort,dervisermatrikelgrænseroghøjdekurver.Påkortetskalbebyggelse/infrastruktursamthøjvandsbe skyttelsensplaceringfremgåtydeligt. Målsattesnittegninger,derviserkystbeskyttelsensopbygningogmaterialevalg. Topkote,hældninger,breddem.v.afkonstruktionenskalfremgåafsnittegningerne. Redegørelseforanlæggetsdimensionering.Kystdirektoratetforbeholdersigrettilatstillekravomudarbej delseafdimensionsgivendeberegningerforkystbeskyttelseniløbetafsagsbehandlingen,hvisdetteskøn nesnødvendigt. Enbeskrivelseafkystbeskyttelsenseffektover25 50årpådendelafkyststrækningen,sompåvirkesafkyst beskyttelsen. Nedenståendelisteskalvedlæggesansøgningen Fotosafstedet,hvorkystbeskyttelsenønskesetableretogsomviserejendomogdetomkringliggendeom råde. Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

9 K. Andreoplysningerafrelevansforansøgningen Beskrivelseafplanlagtearbejdsmetoder Etableringafhøfdenfaseopdelesgrundetplaceringenafopholdsplatformensindepåhøfden: Fase1:Ral lagpåhøfdensyderste10meterudlæggesifuldtomfang.detsammegælderfordennestrækningsfilter. ogdækstenslag. Fase2:Konstruktionafopholdsplatformibetoninklusivstøttemur. Fase3:Færdiggørelseafstenarbejderforhøfdenpådennordligesideafstøttemuren. Fase4:Apteringafopholdsplatform. Allearbejderforetagesfralandsiden. Materialertilhøfdekonstruktionenerdelvisoplagretitætnærhedafhøfdensfremtidigeplacering.Tilførtestenmate rialermodtagesfralandsiden.arbejderogmaterialerforopholdsplatformenudføresogmodtagesfralandsiden. Kanevt.uddybesibilag L. Offentliggørelseafansøgningen DeterKystdirektoratetspraksis,atansøgningensoplysningerfrapunkterneC KoffentliggørespåKystdirektoratets hjemmeside Detskersomledidenhøringogorientering,somKystdirektorateterforpligtigettil atgennemføre.hervedopnåseneffektivoghurtigerebehandlingafsagen. Ihenholdtilpersondatalovenvilpersonfølsommeoplysningerogoplysningeromrentprivateforhold,uansetdenne acceptikkebliveoffentliggjort.detsammegælderoplysninger,somefteroffentlighedslovenerundtagetfraaktind sigt JegerindforståetmedatoplysningerfrapunkterneC KkanoffentliggørespåKystdirektoratetshjemmeside Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

10 M.Erklæringogunderskrift Undertegnede(ansøgerellerpartsrepræsentant)erklærer,atoplysninger,derståriansøgningen,erioverensstem melsemeddefaktiskeforhold. Dato Fuldenavn(benytblokbogstaver) Underskrift AllanCarstensen,RudersdalKommune Ansøgningensendesmedposttil: Kystdirektoratet Højbovej1 Postboks Lemvig Ellerviae Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154

11 Vejledningtilansøgningsskema (vedrørendeansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse) Hvisdererspørgsmåltilansøgningsskemaet,kanKystdirektoratetkontaktespåtlf ellerpåe mail: Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 PunktA.Oplysningeromansøger Ansøgererden,somønskeratetablerekystbeskyttelsen,ogansøgererikkenødvendigvisejerafejendommen,hvor kystbeskyttelsenplaceres.derkanf.eks.væretaleombeskyttelseafbebyggelsepålejetgrundelleratkystbeskyttelsen foretagespåenubebyggetstrandmatrikel,somikkeejesafden,derønskerogopnårfordelafkystbeskyttelsen.så fremtansøgerikkeergrundejer,skalderfremsendessamtykkeerklæringfragrundejer.samtykkeerklæringkanfindes påkystdirektoratetshjemmeside. Erdertaleomflereansøgere,kanoplysningeromdisseligeledesfremgåafsamtykkeerklæringervedlagtansøgningen. PunktB.Oplysningeromansøger,hvisdenneikkeergrundejeren Ansøger,somønskeratetablerekystbeskyttelse,kanvælgeatladesigrepræsentereafeksempelvisenrådgiver,en treprenørellerenandengrundejere.partsrepræsentantenvilfungeresomprojektansvarligogværekontaktpersontil Kystdirektoratetundersagensbehandling.Afgørelsemedtilhørendevilkårudstedesaltidtilansøger. Hvisansøgervælgeratladesigrepræsentereafandenpart,skalderfremsendessamtykkeerklæringfraansøger.Ek sempelpåsamtykkeerklæringkanfindespåkystdirektoratetshjemmeside. PunktC.Anlæggetsplacering Herangiveshvorkystbeskyttelsenfysiskskalplaceres,hvisdetteikkeskerpåejersfolkeregisteradressesomoplyst underpunkta.kystbeskyttelsenkanf.eks.etablerespåejerssommerhusadresseellerpåetfællesarealunderen grundejerforening. Hvisdenansøgtekystbeskyttelsestrækkersigoverflerematrikler,skalansøgningenvedlæggessamtykkeerklæringer fraalleberørtegrundejere.detervigtigt,atejendommensmatrikelnummerogejerlavsbetegnelseangives.disseop lysningerkanfindesiejendommensskøde,indhentesfrakommunenellerfindespåf.eks.www.miljoeportal.dk. PunktD.Hvadsøgesderombeskyttelsemod Herangivesomdersøgesombeskyttelsemodhavetserosionellermodoversvømmelse.Inogletilfældekandervære behovforbeggedele. Foratfåtilladelsetilerosionsbeskyttelse(f.eks.sand ellerralfodring,skræntfodsbeskyttelse,høfde,bølgebryder)skal derværeetreeltbehovforbeskyttelsemoderosion.behovforerosionsbeskyttelsesigesatværetilstede,nårvæsent ligeværdiersombebyggelseoginfrastrukturrisikererødelæggelsesomfølgeafhavetserosionindenforenkortere årrække.kystdirektoratetvurdererbehovetbådeudfraforholdenepådenenkelteejendompåstrækningensomhel hed,idetviudfrakystbeskyttelseslovenskalafvejeenrækkehensyn.dukanlæsemereomhensynenepåvores hjemmesidewww.kyst.dk. Foratfåtilladelsetilhøjvandsbeskyttelse(f.eks.dige,skråningsbeskyttelse,højvandsmure,sand ellerralfodring)skal derværeetreeltbehovforbeskyttelsemodoversvømmelse.behovforbeskyttelsemodoversvømmelsesigesatvære tilstede,nårmarkanteellergentagendeoversvømmelserfrahavetmedførervæsentligeskaderpåejendom(materiel, løsøre,bebyggelse,landbrugsjord,infrastrukturm.v.).kystdirektoratetvurdererbehovetbådeiforholdtildetman ønskeratbeskytteogiforholdtilstrækningensomhelhed,idetviudfrakystbeskyttelseslovenskalafvejeenrække hensyn.dukanlæsemereomhensynenepåvoreshjemmesidewww.kyst.dk. PunktE.Oplysningeromeksisterendeforholdpåejendommen Detervigtigtforsagensbehandling,atdeeksisterendeforholdpåejendommenbeskrives,herunderomderereksiste rendekystbeskyttelseoghvornårogafhvemdeneretableret.erdertidligereudstedtentilladelsetilkystbeskyttelse

12 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 påmatriklen,anførestilladelsensdokumentnummer(sesiøverste,højrehjørnepåtilladelsen).hvisderereteksiste rendeanlæg,udenatdererkendskabtilentilladelse,anføresanlæggetsformodedeetableringsår. PunktF.Værdibetragtning Deterikkeudenomkostningeratetablereogvedligeholdekystbeskyttelse,ogdetvilderforværeenfordelforgrund ejeratgøresigtankeromhvorvidtomkostningernestårmålmeddeværdier,somønskesbeskyttetikystbeskyttelsens levetid.faktorersomdenforventedelevetidafdetbeskyttedeogafkystbeskyttelsen,hvorstorenskadederkanske (isærvedoversvømmelse)samtaffektionsværdiafdetbeskyttedekanmedtagesivurderingen. Iansøgningerombeskyttelsemodoversvømmelsekandetligeledesværerelevantatbeskriveeventuelletidligere oversvømmelserafgrunden. PunktG.Kystbeskyttelsesmetodemoderosion Valgafkystbeskyttelsesmetodeskaltræffesudfrabehovetforkystbeskyttelsepåejendommen,udfradenaturgivne forholdpåstedetogudfraområdetsomhelhed.denrigtigekystbeskyttelsesløsningskalydedenfornødnebeskyttelse udenatværestørreendnødvendig.kystbeskyttelseskalindpassesomgivelsernebedstmuligtogmedmindstmulig påvirkningafnaboejendommene.dukanlæsemereomforskelligemetodertilerosionsbeskyttelsepåkystdirektora tetshjemmesidewww.kyst.dk. Erosionsbeskyttelsekanmedbådetekniskogøkonomiskfordeludføressomensamletløsningforflereejendomme. PunktH.Nødvendigebilagtilansøgningomkystbeskyttelsemoderosion Detervigtigtforsagensbehandling,atallenødvendigeoplysningerforeligger.DelsafhensyntilKystdirektoratetsegen sagsbehandling,menogsåafhensyntilhøringafandremyndighederogorienteringafnaboeroginteresseorganisatio ner. Kortmateriale:Kort,medmatrikelgrænserskaltydeligtvisedetbeskyttedeogafstandenfradettesamtdennesafstand tilskræntkantensamtlængdenafkystbeskyttelsen.anlæg,afstandemv.kanf.eks.indtegnesmedtuschpåkortet. Kortetkansuppleresmedetortofoto(luftfoto).Kortogortofotoskanfindespåf.eks.www.miljoeportal.dkellerpå hjemmesidenhosmangekommuner. Målsattesnittegninger:Påsnittegningenangivesf.eks.tykkelseafsandlag,stenstørrelse,højde,breddesamthældning afkystbeskyttelsen.tegningenskalforsynesmedkoter,somerhøjdenoverdagligvande,måltimeter.allekoteangi velserskalopgivesidvr90(danskvertikalreference1990).principskitser,derviseropbygningenafforskelligeformer forbeskyttelsemoderosion,kanfindespåwww.kyst.dk. Anlæggetsdimensionering:Kystbeskyttelseskalikkeværestørreendnødvendigt,mendetskalogsåydedenfornødne beskyttelse,ogdetbørovervejesomderskaltageshøjdeforklimaændringer.derforskalkystbeskyttelsendimensione reskorrekttilkyststrækningensaktuelleforholdsombølgepåvirkning,vindretningerogstatistiskehøjvandssituationer. Detervigtigt,atkystbeskyttelsenprojekteres,såoffentlighedenspassagelangsstrandensikres.Hvisprojektetbevirker, atafstandenmellemkystlinjeogskræntvednormalvandstandblivervæsentligmindrepga.kystbeskyttelsensomfang ellerkystenstilbagerykning,skaldervedprojekteringentageshøjdefordetteiformafsandfodring,etableringafpas sageianlæggetellerandet. Informationeromhøjvandshændelser,bølgeenergi,kysttyperm.v.kansespåhjælpeværktøjet Kystplanlæggeren på Kystbeskyttelsenseffekt:Kystbeskyttelseeretindgrebidennaturligedynamikpåkysten.Etableringafkystbeskyttelse, isæriformafhårdekonstruktionersomskråningsbeskyttelse,høfderogbølgebrydere,medførerkonsekvenserfor andreejendommepåkysten,f.eks.iformaføgeterosionnedstrøms.detskalderforvurdereshvilkeneffektkystbe skyttelsenvilhaveoverenlængereårrække.hervedklarlæggesbl.a.landskabeligogvisuellepåvirkningerogomder børsuppleresmedsandfodringforatkompensereforsandtab.påwww.kyst.dkkanmanlæsemereomkystbeskyttel sesindvirkningpåkystensudviklingognaturligeprocesser.

13 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 Søkort,hvorpåanlæggeterindtegnet,skalvedlægges,hviskystbeskyttelsenstrækkersigudpåsøterritoriet. Fotos:Fotosskalvedlæggesforatbelysesagenbedstmuligt.Detervigtigt,atbilledernesågodtsommuligtillustrerer kystensbeskaffenhed,ogdetbørogsåangivespåkortet,hvordeenkeltefotosertaget. PunktI.Kystbeskyttelsesmetodemodoversvømmelse Valgafkystbeskyttelsesmetodeskaltræffesudfrabehovetforkystbeskyttelsepåejendommen,udfradenaturgivne forholdpåstedetogudfraområdetsomhelhed.denrigtigekystbeskyttelsesløsningskalydedenfornødnebeskyttelse udenatværestørreendnødvendig.kystbeskyttelseskalindpassesomgivelsernebedstmuligtogmedmindstmulig påvirkningafnaboejendommene.dukanlæsemereomforskelligemetodertilhøjvandsbeskyttelsepåwww.kyst.dk Højvandsbeskyttelsekanmedbådetekniskogøkonomiskfordeludføressomensamletløsningforflereejendomme. PunktJ.Nødvendigebilagtilansøgningombeskyttelsemodoversvømmelse Detervigtigtforsagensbehandling,atallenødvendigeoplysningerforeligger.DelsafhensyntilKystdirektoratetsegen sagsbehandling,menogsåafhensyntilhøringafandremyndighederogorienteringafnaboeroginteresseorganisatio ner. Kortmateriale:Kortmedmatrikelgrænseroghøjdekurver,skaltydeligtvisebebyggelseoghøjvandsbeskyttelsensplace ring,f.eks.linjeføringenafetdige.ligeledesskaldetområde,somopnårfordelafhøjvandsbeskyttelsenmarkeres. Kortetkansuppleresmedetortofoto(luftfoto).Kortogortofotoskanfindespåf.eks.www.miljoportalen.dkellerpå hjemmesidenhosmangekommuner. Målsattesnittegninger:Påsnittegningenangivesf.eks.etdigeskronehøjdeog breddesamthældningerpåfor og bagskråning.endvidereskaldigetsopbygningogmaterialevalgfremgå.tegningenskalforsynesmedkoter,somer højdenoverdagligvande,måltimeter.allekoteangivelserskalopgivesidvr90(danskvertikalreference1990).prin cipskitser,derviseropbygningenafforskelligeformerforbeskyttelsemodoversvømmelse,kanfindespåwww.kyst.dk. Anlægetsdimensionering:Anlægtilbeskyttelsemodoversvømmelseskalikkeværestørreendnødvendigt,mendet skalogsåydedenfornødnebeskyttelseogdetbørovervejesomderskaltageshøjdeforklimaændringer.derforskal anlæggetdimensionereskorrekttilkyststrækningensaktuelleforholdsomf.eks.bølgepåvirkning,vindretningerog statistiskehøjvandssituationer.beskyttelsemodoversvømmelsebørgenerelttrækkessålangttilbagefrakystensom muligt.informationeromhøjvandshændelser,bølgeenergi,kysttyperm.v.kansespåhjælpeværktøjet Kystplanlæggeren påwww.kyst.dkogwww.klimatilpasning.dk. Kystbeskyttelsenseffekt:Kystbeskyttelseeretindgrebidennaturligedynamikpåkysten.Etableringafhøjvandsbeskyt telsekanmedførekonsekvenserforandrearealerpåkysten,f.eks.tørlægningafnaturområder,somførblevover svømmetjævnligt.detskalderforvurdereshvilkeneffektkystbeskyttelsenvilhaveoverenlængereårrække.herved klarlæggesdet,omprojektetbørindeholdekompenserendeforanstaltninger.påwww.kyst.dkkanmanlæsemereom kystbeskyttelsesindvirkningpåkystensudviklingognaturligeprocesser. Fotos:Fotosvedlæggesforatbelysesagenbedstmuligt.Detervigtigt,atbilledernesågodtsommuligtillustrererky stensbeskaffenhed,ogdetbørogsåangivespåkort,hvordeenkeltefotosertaget. PunktK.Andreoplysninger Heranføresandreoplysninger,derkanhaverelevansforansøgningen. PunktL.Offentliggørelseafoplysninger Kystdirektorateterforpligtigettilatorienterenaboerogandreberørteparteromansøgningeromtilladelsetilkystbe skyttelse.endviderehørerviandrerelevantemyndighederomprojektetseventuelleindvirkningpåderesforvaltnings områder.

14 Kystdirektoratet Højbovej Lem vig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg) Gr.02 04Nr.154 VedatgivetilladelsetiloffentliggørelseafoplysningernepåKystdirektoratetshjemmeside,lettessagsgangenbetyde ligt,dadetdermedundgås,atoplysningerneskalfremsendespr.posttilhverenkeltberørtpart.

15 Vedbæk Nordstrand Hydrauliske og kysttekniske forhold Rudersdal Kommune Rapport Marts 2014

16 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse med ISO 9001for kvalitetsledelse vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

17 Vedbæk Nordstrand Hydrauliske og kysttekniske forhold Udarbejdet for Rudersdal Kommune Repræsenteret ved Allan Carstensen Vedbæk Nordstrand d efter stormen Bodil Projektleder Karsten Holger Mangor Kvalitetsansvarlig Ida Brøker Projektnummer Godkendelsesdato 18. marts 2014 Revision Final 1.0 Klassifikation Begrænset DHI Agern Alle Hørsholm Telefon: Telefax:

18 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold Aftale mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn i forbindelse med udbygning af havnen... 3 Andre forhold Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Nuværende forhold... 5 Udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Profilopmålinger Meteomarine forhold Vandstandsforhold Bølgeforhold Korrelation mellem bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller Bølgeforholdene langs Nordstranden efter havneudvidelsen Foreslået fremtidige udformning af Nordstranden Det fremtidige kystprofil Strandens planform Sand- og tangaflejringer ved kystforlandet og i hjørnet nord for havnen Sandaflejringer Tangaflejringer Referencer FIGURER Figur 3.1 Figur 3.2 Figur 3.3 Figur 3.4 Figur 3.5 Figur 4.1 Figur 4.2 Figur 4.3 Figur 4.4 Figur 5.1 Figur 5.2 Google Earth billede af Vedbæk Nordstrand, med forlænget vinterbadebro nordligst og nedtagelig sommerbadebro sydligst Vedbæk Nordstrand d kl. 9.45, hvor vandstanden var ca. 0,7 m over daglig vande Tangvolde opskyllet på stenkastningen ud for Nautilus d kl Oversigtskort med udvidelsen af Vedbæk Havn, fra VVM rapporten, Ref. /4/ Vedbæk Havn Havneudvidelse, Oversigtsplan, Tegning C3_100, , udarbejdet af NIRAS... 9 Profilopmålingsplan for Vedbæk Nordstrand, suppleret med et profil på Sydstranden. Opmålingerne udført d af Mølbak Landinspektører A/S.på vegne af DHI Opmålinger af Nordstranden d på baggrund af luftfoto fra 3013, men før Bodil Opmålt profillinje på Sydstranden, opmålt d Opmålte profillinjer på Nordstranden, opmålt d , 2 er sydligst og 6 er nordligst DMI s bud på vandstandsstigninger, 18 Målt vandstand i Vedbæk Havn under stormen Bodil d i

20 Figur 5.3 Figur 5.4 Figur 5.5 Figur 5.6 Figur 5.7 Figur 6.1 Figur 6.2 Figur 6.3 Figur 6.4 Bølgerose for bølgehøjder ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgehøjdegrupper Bølgerose for bølgeperioder Tp ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgeperiodegrupper Signifikante bølgehøjder HS som funktion af procentuel forekomst i procent af tiden Plot af sammenhørende bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, samt gennemsnitlige korrelationer. Fra et punkt i Øresund ca. 2,3 km fra kysten mellem Rungsted og Vedbæk "Offshore" bølgerose (øverst) og bølgeroser på nordlige og sydlige del af Nordstranden Beregnet ligevægtsprofil samt anbefalet udformning af stranden. Ved afslutningen af det aktive kystprofil udføres en overgang til det eksisterende kystprofil med en maksimal hældning på 1: Transportforhold og ligevægtsretninger for nordlige (venstre) og sydlige (højre) del af Nordstranden. Sydgående transport er positiv og nordgående er negativ Skitsering af nyt stabilt strandforløb (gul linje) af Vedbæk Nordstrand under forudsætning af at udbygningen af Vedbæk Havn er gennemført som planlagt Transportens fordeling i profilet på den nordlige del af Nordstranden for en strandorientering af 90, dvs. ligevægtsorienteringen. Nordgående transport er negativ TABELLER Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 6.1 ii Ekstreme vandstande i Hornbæk og København, og skønnede forhold i Vedbæk i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990: DVR Stigning i vandstanden/stormflodsvandstanden i m i forhold til 2000 for indre danske farvande for forskellige levetider Acceptabel sandsynlighed for svigt S [i %] for et konstruktionselement som funktion af levetiden L [år] og returperioden for den dimensionsgivende hændelse Td [År]. Fra Mangor (2004) Dimensionsgivende vandstande [m] i forhold til DVR(90) som funktion af levetid, acceptabel risiko og returperiode Niveauer for kystlinje, bagstrand, strandlinje og forstrand for nuværende forhold (2010) og i fremtiden (2040) for normale (1 år) og ekstreme (30 år) forhold. Alle niveauer i meter i forhold til DVR Signifikante bølgehøjder som forventes overskredet i 3 timer per år, per 10 år, per 30 år og per 50 år Karakteristisk kystprofil for sand med d50=0,25 mm. Afstande fra vandlinje til udvalgte niveauer. Negative afstande betyder ind i landet vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

21 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 1 Indledning Vedbæk Nordstrand blev voldsomt skadet under stormen Bodil d december Blandt andet på denne baggrund henvendte Rudersdal Kommune, ved Allan Carstensen, Chef Teknik og Miljø, sig til DHI og Hasløv & Kjærsgaard med anmodning om assistance til rehabilitering af Nordstranden. Der blev afholdt møde d med repræsentanter fra kommunen, Vedbæk Havn, naboen imod nord samt DHI og H&K, hvor projektet blev diskuteret. På grundlag af dette møde fremsendte DHI d tilbud til kommunen på udarbejdelse af skitseprojekt for rehabilitering af Vedbæk Nordstrand. Tilbuddet er udarbejdet på vegne af rådgivergruppen bestående af DHI, Hasløv og Kjærsgaard og NIRAS. Tilbuddet blev accepteret af Rudersdal Kommune med mail af med tillæg på kr til udførsel af profilopmålinger. Der er følgende årsager til, at Rudersdal Kommune ønsker at rehabilitere Vedbæk Nordstrand: - Stranden blev voldsomt medtaget under stormen Bodil d december 2013, hvor der var en vandstand på ca. 1,6 m i Vedbæk. Det meste af sandet på den nordlige del af Nordstranden, den del som er afgrænset af en ca. 0,8 m høj støttemur, blev borteroderet, og der forekom ligeledes en voldsom erosion i skrænten, som udgør overgangen mellem stranden og græsplænen - Under stormen var der voldsom bagskylning bag om Nautilus bygningen - Vinterbaderne skal flytte domicil fra Vinterbadehuset til Vedbæk Strandvej 366, som er det hus, som er beliggende midt på Nordstranden. Der skal derfor opføres en ny permanent bro til vinterbaderne ud for deres nye domicil, dvs. omtrent hvor den eksisterende høfde er lokaliseret - Den nuværende permanente vinterbadebro tænkes ombygget til en kommunal badebro - Vedbæk Havn er ved at blive udbygget, hvorved bølgeforholdene langs Vedbæk Nordstrand ændres. Dette medfører ligeledes ændringer i stabilitetsforholdene for Nordstranden. Derfor er det allerede planlagt, som en del af havneudvidelsesprojektet, at regulere forløbet af Nordstranden, således at den bliver stabil under de nye forhold. Den nye udformning af Nordstranden forudsætter således, at Vedbæk Havn udbygges som planlagt - Der forekommer stort set hvert efterår/vinter en udvaskning af sand fra specielt den nordlige del af Nordstranden, hvilket kræver årlig vedligeholdelse i form af tilførsel at nyt sand. Kommunen ønsker at reducere denne vedligeholdelse Formålet med skitseprojektet er at belyse mulighederne for at ændre strandens karakter, så den får en mere naturlig overgang imellem land og vand uden langsgående støttemure og stenkastninger i strandkanten samt at undersøge, hvordan overgangen imellem den øvre del af strandprofilet og græsarealerne kan udformes både smukkere og mere velfungerende, såvel rekreativt som teknisk. Skitseprojektet skal tage hensyn til, at vinterbaderne flytter til nr. 366, og at deres gamle bygning nedrives. Som nævnt forudsættes en ny permanent vinterbadebro opført ud for nr. 366, og den gamle vinterbadebro tænkes bibeholdt og benyttet som offentlig badebro. Sommerbadebroen, som normalt opsættes hvert forår mellem havnen og vinterbadebroen, vil i fremtiden ikke blive opsat. 1

22 Nærværende rapport indeholder følgende afsnit: Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 2 Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn Profilopmålinger Meteomarine forhold Kysttekniske forhold Skitseprojekt for rehabilitering af stranden Prisoverslag vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

23 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 2 Relationer til udvidelsen af Vedbæk Havn og andre forhold 2.1 Aftale mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn i forbindelse med udbygning af havnen Rudersdal kommune oplyser, at der er indgået følgende aftaler mellem Vedbæk Havn (VH) og Rudersdal Kommune (RK) i forbindelse med udvidelsen af Vedbæk Havn: - På Nordstranden fjernes de nuværende sten i hjørnet mod havnens nordlige mole, og stranden udvides med ca m 2 som en del af VH's anlægsprojekt - Som konsekvens af havneprojektet og den deraf følgende udvidelse af stranden tilbyder VH at forlænge den nuværende vinterbadebro og at anlægge en ny vinterbadebro med en nordligere placering. Begge broer anlægges og finansieres af VH. Udformning og placering aftales mellem VH og RK - Den nuværende sommerbadebro udgår - VH kan efter Kystdirektoratets og kommunens nærmere godkendelse placere overskydende sten og materialer fra havneprojektet, der kan tage form og fungere som en ny høfde ved Nordstrandens nordlige del - Ved udvidelsen af hhv. Nord- og Sydstranden søges der skabt en bedre forbindelse og passagemulighed fra strandarealerne til havnearealet. Den konkrete udformning skal ske efter aftale mellem RK og VH - RK har ansvaret for den fremtidige drift og vedligehold af strandarealer og broer. Vælger kommunen at udbyde opgaven, har VH mulighed for at byde på opgaven. Opgaven med rengøring af toiletterne kan indgå i udbuddet eller aftales særskilt jf. andet punkt om overdragelsen af toiletbygningerne Det er således en del af aftalen med VH, at havnen skal forlænge den eksisterende vinterbadebro, at havnen skal anlægge en ny vinterbadebro ved den eksisterende høfde, og at havnen kan levere materialer til anlæggelse af en ny høfde på den nordlige del af Nordstranden. Det er ligeledes aftalt, at stenene, som er placeret i bunden af bugten til beskyttelse af Nautilus s terrasse, skal fjernes. Det vil dog, som en del af strandprojektet, blive genovervejet, hvorvidt fjernelsen af stenene er hensigtsmæssigt, idet stenene ydede en god beskyttelse imod tangaflejringer og oversvømmelse af Nautilus s terrasse under stormen d Udbygningen af Nordstranden forudsætter, at udvidelsen af Vedbæk Havn er gennemført, idet det er de nye bølgeforhold i bugten efter udbygningen af havnen, som muliggør anlæggelse af en bredere stabil strand i hjørnet lige nord for havnen. Projektet til rehabilitering af Vedbæk Nordstrand vil blive udarbejdet under forudsætning af, at Vedbæk Havn er udbygget, idet det forudsættes, at de ydre værker af havnen er færdigbygget inden efteråret 2014 eller inden vinteren 2014/2015. Projektet vil blive udarbejdet uafhængigt af hvem der ifølge gældende aftaler skal udføre/betale for de forskellige dele af projektet. Disse forhold vedrører udelukkende udgiftsfordeling og fordeling af anlægsopgaver; udredning af disse forhold er ikke en del af nærværende opgave. 3

24 2.2 Andre forhold RK anfører, at der ikke er afsat midler til at foretage noget anlægsarbejde i øvrigt på Nordstranden. Der er udelukkende afsat midler til nedrivning af eksisterende vikingebadehus, ombygning af den hvide villa på Vedbæk Strandvej 366, nyt toilet, veranda m.m. Kommunen anfører således, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gennemføre en total renovering af strandarealet med støttemur og stiareal over støttemuren etc. Det er konsulenternes forståelse, at RK vil skaffe midler til oprydning på og ud for stranden, herunder fjernelse af udtjente og skadede konstruktioner, til tilførsel af sand i fornødent omfang samt til bygning af en nordlig høfde/forland, hvortil VH har leveret materialerne. Kompletteringen af projektet med støttemur imod græsplænen og andre tiltag må således komme senere. Derfor vil skitseprojektet blive udformet således, at det kan etapeinddeles. Projektet vil derfor blive udformet således, at der kan etableres en ny strand, som i kombination med havneudbygningen og med den planlagte høfde/forland på den nordlige del af stranden vil udgøre en stabil strand. Den endelige udformning af overgangen mellem bagstranden og græsplænen med en støttemur etc. er således ikke en del af første fase af projektet vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

25 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 3 Beskrivelse af de nuværende forhold og planerne for udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden 3.1 Nuværende forhold Vedbæk Nordstrand er afgrænset mod vandet af en relativ lav træ støttemur, som forefindes i to niveauer: Topkote ca. 0,8 m på den nordlige halvdel af stranden og noget lavere på den sydlige halvdel. Der er en ca. 15 m lang træhøfde i overgangen mellem de to sektioner, se nedenstående udsnit af Google Earth billede i. Der er stenkastning ud for hele støttemuren, men den sydlige støttemur inkl. foranliggende sten er ofte (delvis) sanddækkede. Som følge af tilstedeværelsen af støttemuren med tilhørende stenkastning er stranden uden en brugsmæssig attraktiv sammenhæng med vandet, specielt på den nordlige halvdel af stranden. Figur 3.1 Google Earth billede af Vedbæk Nordstrand, med forlænget vinterbadebro nordligst og nedtagelig sommerbadebro sydligst Overgangen imellem den øvre del af strandprofilet og de bagvedliggende græsarealer er præget af delvist nedbrudte stensætninger, som er både funktionelt uheldige og uæstetiske, se foto af området fra d i Figur

26 Figur 3.2 Vedbæk Nordstrand d kl. 9.45, hvor vandstanden var ca. 0,7 m over daglig vande Det bemærkes på fotoet, at selv ved en vandstand på 0,7 m er der kraftigt overskyl af støttemuren langs den nordlige del af stranden. Når vandet løber retur imod syd, trækkes sandet med ud. Der ses også en voldsom erosion i overgangen mellem stranden og græsplænen. Der er opført en høj stenkastning i hjørnet ud for Nautilus, som forhindrer, at tang skylles ind på terrassen ud for restauranten. Til gengæld lejrer der sig store tangmængder på stenkastningen, hvorfra de er vanskelige at fjerne, se foto i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

27 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur Tangvolde opskyllet på stenkastningen ud for Nautilus d kl Udvidelse af Vedbæk Havn og Nordstranden Vedbæk Havn planlægges udvidet. Udvidelsen er beskrevet i VVM rapporten, Ref./4/ : VVM redegørelse og miljøvurdering Miljørapport for udvidelse af Vedbæk Havn Udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard på vegne af Vedbæk Havn for Kystdirektoratet og Rudersdal Kommune April 2012 Udformningen af udvidelsen af Vedbæk Havn som den fremgår af VVM redegørelsen er præsenteret i Figur

28 Figur 3.4 Oversigtskort med udvidelsen af Vedbæk Havn, fra VVM rapporten, Ref. /4/ Det er en del af havneudvidelsen at foretage udbygning af Vedbæk Nordstrand i hjørnet mellem havneudvidelsen og Vedbæk Nordstrand som antydet på figuren. Under udarbejdelsen af anlægsprojektet for havnen er udformningen af havneudvidelsen blevet modificeret en smule, således at det endelige projekt for havneudvidelsen er som vist i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

29 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 3.5 Vedbæk Havn Havneudvidelse, Oversigtsplan, Tegning C3_100, , udarbejdet af NIRAS Udstrækningen af havneudvidelsen i de to planer er identiske, men den endelige udformning af nordmolen er ændret i anlægsprojektet, idet den gamle nordmole ikke er bevaret, men er erstattet af et mere retlinet moleforløb. Den lille nordvestvendte udsigtsplads ved overgangen fra den gamle mole til den nye mole, som var en del af VVM projektet, er således udgået. Dette betyder dog ikke noget for det overordnede forløb af Nordstranden på den sydlige halvdel af Nordstranden, idet dette forløb udelukkende bestemmes af skyggevirkningen for bølgerne fra den nye havneudvidelse. Mht. udformningen af Nordstranden er det aftalt mellem Rudersdal Kommune og Vedbæk Havn, at Nordstranden skal rehabiliteres yderligere i forhold til den udbygning af stranden, som er en del af havneudvidelsen. Dette er begrundet i, at Nordstranden blev voldsomt skadet under stormen d , samt at principperne for Nordstrandens opbygning ønskes ændret, således at de eksisterende delvist nedslidte konstruktioner (støttemur, stenkastninger og høfde) fjernes, således at man får en mere naturlig og brugervenlig strand. Dette kræver dog, at der skal opføres en høfdelignende konstruktion (forland) på den nordlige del af stranden for at forhindre/minimere tab af sand ud af projektområdet. 9

30 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

31 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 4 Profilopmålinger Der er blevet opmålt kystprofiler d , 5 stk. på Nordstranden og et profil på Sydstranden, jævnfør opmålingsplan i Figur

32 Figur 4.1 Profilopmålingsplan for Vedbæk Nordstrand, suppleret med et profil på Sydstranden. Opmålingerne udført d af Mølbak Landinspektører A/S på vegne af DHI Detaljer fra opmålingerne på Nordstranden er vist på Figur 4.2. Det fremgår, at højden af den østlige afgrænsning af græsplænen landværts for Nordstranden er beliggende i højder varierende mellem ca. 2,4 m imod nord til lidt over kote 3 ud for Strandvejen nr. 366 og aftagende igen til ca. 2,3 m i den sydlige del af stranden. Under Bodil stormen var der overskyl bag om Nautilus, dvs., at bølgeopskyllet nåede op til mindst kote 2,3 m under stormen vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

33 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 4.2 Opmålinger af Nordstranden d på baggrund af luftfoto fra 2013, men før Bodil Opmålingerne er projiceret ind på rette linjer gennem de udførte målepunkter resulterende i profillinjer som præsenteret i Figur 4.3 for Sydstranden og i Figur 4.4 for Nordstranden. 13

34 vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

35 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 4.3 Opmålt profillinje på Sydstranden, opmålt d Figur 4.4 Opmålte profillinjer på Nordstranden, opmålt d , 2 er sydligst og 6 er nordligst 15

36 16 nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be / vedbæk

37 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 5 Meteomarine forhold 5.1 Vandstandsforhold Vandstandsforholdene i Øresund er nogenlunde ensartede fra Helsingør til København. Kystdirektoratet foretager vandstandsmålinger på mange stationer langs de Danske kyster. De stationer som ligger nærmest Vedbæk er Hornbæk og København. Vandstandsforholdene ved Vedbæk er derfor beskrevet ud for forholdene i København og Hornbæk. De normale vandstandsvariationer i Øresund under rolige vindforhold er styret af tidevandet, men de store vandstandsvariationer forekommer i forbindelse med kraftige vinde over Danmark. Tidevandet i Øresund er meget beskedent. Forskellen mellem middel springtidshøjvande og middel springtidslavvande er 0,2 m. Ved kraftige vinde mellem vest og nord presses vandet fra Nordsøen og Kattegat ned i Øresund, hvilket forårsager højvende, op til ca. 1,5 m i ekstreme situationer. Tilsvarende forårsager kraftige vinde mellem øst og syd lavvande i Øresund. Der er således normalt højvande ved fralandsvind og lavvande ved pålandsvind. I publikationen i Ref. /1/ 2012 Højvandsstatistikker udgivet af Kystdirektoratet, er ekstreme vandstandsforhold for forskellige stationer analyseret, herunder bl.a. for København og Hornbæk. København er dog mest repræsentativ for forholdene i Vedbæk. Af denne publikation fremgår ekstreme vandstandsforhold som angivet i nedenstående tabel. Tabel 5.1 Ekstreme vandstande i Hornbæk og København og skønnede forhold i Vedbæk i forhold til Dansk Vertikal Reference 1990: DVR90 Returperiode i år Vandstandsforhold i m DVR90 Hornbæk København 1,15 0,95 1,51 1,31 1,55 1,35 1,61 1,41 1,68 1,50 Vedbæk 1,0 1,36 1,40 1,46 1,55 Klimaændringerne vil forårsage en stigning i havspejlsniveauet i fremtiden. Stigningstakten i havspejlsniveauet analyseres løbende af FN s Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Deres nyeste rapport er fra 2013, jævnfør Ref. /2/ IPCC (2013). Foreløbige resultater fra denne rapport og andre relevante undersøgelser er bearbejdet for Danske forhold af DMI og GEUS. Resultaterne af disse analyser er publiceret på og på Kystdirektoratets hjemmeside Resultaterne er rapporteret i Ref. /3/ KDI 2012 Denne rapport angiver de sandsynlige havspejlsstigninger som vist i Figur 5.1. Da der er stor usikkerhed omkring disse forudsigelser, anbefaler myndighederne, at der udføres sensitivitetsanalyser for varierende vandstandsstigninger: 17

38 Figur 5.1 DMI s bud på vandstandsstigninger, Da vandstanden stiger med tiden, er det vigtigt at medtage den forventede levetid/planlægningshorisont for projektet, idet der skal tillægges en vandstandsstigning i dimensioneringsgrundlaget afhængig af levetiden for projektet eller for visse dele af projektet. I Tabel 5.2 er angivet stigningen i stormflodsvandstanden som funktion af levetiden/planlægningshorisonten for et kystprojekt. Tabel 5.2 Stigning i vandstanden/stormflodsvandstanden i m i forhold til 2000 for indre danske farvande for forskellige levetider Udløb af levetid for projektet/planlægningshorisont i år 2040/ / /~100 0,2 0,3 0,8 Når man har valgt levetiden for de forskellige projektelementer, skal man ligeledes vælge den acceptable procentuelle sandsynlighed/risiko for svigt af konstruktionen indenfor levetiden, hvorefter man kan bestemme returperioden for den dimensionsgivende hændelse i henhold til Tabel vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

39 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Tabel 5.3 Levetid (L) i år Acceptabel sandsynlighed for svigt S [i %] for et konstruktionselement som funktion af levetiden L [år] og returperioden for den dimensionsgivende hændelse Td [År]. Fra Mangor (2004) Returperiode (Td) i år , ,1 0, ,01 0,05 0,10 0,2 0,3 0, ,001 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5 Levetid og acceptabel risiko for svigt vælges i forhold til projektets følsomhed for svigt, størrelse og fleksibilitet. Det anbefales i princippet, at dimensionere strandene for 30 års levetid og en acceptabel sandsynlighed for svigt på 64%, hvilket giver en returperiode på 30 år. For de faste konstruktioner, som jo ikke er fleksible, anbefales det, at dimensionere for 50 års levetid og en acceptabel sandsynlighed for svigt på ca. 40%, hvilket giver en returperiode på 100 år. Det viser sig imidlertid, at der ikke er plads nok til at dimensionere strandprofilet efter disse principper, hvorfor der vælges en alternativ metode, hvor strandprofilet dimensioneres for de nuværende vandstandsforhold uden hensyntagen til fremtidige vandstandsstigninger og for normalt forekommende situationer, dvs. for en returperiode på 1 år. Dette giver en smallere strand og en lavere topkote af bagstranden. Til gengæld må det anbefales, at afslutte stranden med en eller anden form for kystbeskyttelse, som danner overgangen til baglandet, som i dette tilfælde er det eksisterende græsareal. Strandprofilet og kystsikringen af baglandet dimensioneres derfor for følgende forhold: Strandprofilet udformes for de nuværende vandstandsforhold for en returperiode på 1 år Overgangen fra stranden til baglandet dimensioneres for en levetid på 50 år med tilhørende vandstandsstigning på 0,3 m og en stormflodshændelse med en returperiode på 100 år. Dette vil sikre baglandet (risiko 40%) imod erosion i 50 år under hensyntagen til den stigende vandstand Udformningen af strandprofilet under hensyntagen til disse forhold diskuteres nærmere i afsnit 6.1. Ved anvendelse af disse forudsætninger får man de dimensionsgivende vandstande, som er angivet i Tabel 5.4. Tabel 5.4 Dimensionsgivende vandstande [m] i forhold til DVR(90) som funktion af levetid, acceptabel risiko og returperiode. Projektelement Strand, normale forhold Strand, ekstreme forhold* Faste konstr. Levetid, år Acc. Risiko, % Returperiode, år Vandstandsstigning Stormflodsvandstand ,0 Dimensionsgivende vandstand 1, ,2 1,4 1, ,3 1,55 1,85 * Benyttes ikke af pladshensyn 19

40 Til sammenligning kan det anføres, at vandstanden i Vedbæk under stormen Bodil var 1,55 m, jævnfør Figur 5.2. Dette var en ekstrem hændelse med en returperiode på 100 år, jævnfør Tabel 5.1. Til sammenligning kan det anføres, at en stormflodsvandstand på 1,55 m kan forventes at optræde med en returperiode på ca. 30 år i år 2040 og med en returperiode på ca. 10 år i år Dette viser betydningen af de forventede vandstandsstigninger på de dimensionsgivende vandstande. Figur 5.2 Målt vandstand i Vedbæk Havn under stormen Bodil d I tillæg til de dimensionsgivende vandstande vist i Tabel 5.4 skal bagstranden dimensioneres for bølgeopskyl for at opnå en højde af bagstranden, som ikke overskylles af bølger for den dimensionsgivende hændelse. Der må påregnes følgende bølgeopskyl, jævnfør Figur 5.5, som viser de dimensionsgivende bølgeforhold for den nuværende situation: Normale forhold, returperiode 1 år: Ekstreme forhold, returperiode 30 år: Bølgehøjde: HS = 1,3 m, Opskyl R = 0,3 m Bølgehøjde: HS = 1,8 m, Opskyl R = 0,45 m Ovennævnte vurderinger af bølgeopskyl er benyttet til fastlæggelse af koten for bagstranden under normale såvel som under ekstreme forhold, jævnfør nedenstående beskrivelse. Til dimensionering af strandprofilet er det nødvendigt at definere forskellige vandstandsniveauer, idet hældningen af bagstranden og af forstranden kan være forskellige. Forstranden er defineret som den del af stranden som under normale forhold (tidevand og små bølger) er varierende over og under vandoverfladen Bagstranden er tør under normale forhold og overskylles kun under ekstreme hændelser med højvande og store bølger Strandlinjen adskiller forstranden og bagstranden Kystlinjen er den bagerste del af bagstranden, dér hvor erosionsskrænten eller vegetationen starter under naturlige forhold Nedenstående Tabel 5.5 giver en oversigt over de forskellige niveauer, som vil blive benyttet i afsnittet om udformningen af den fremtidige strand vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

41 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Tabel 5.5 Form element Kystlinie Bagstrand Strandlinie Forstrand Vandlinie Niveauer for kystlinje, bagstrand, strandlinje og forstrand for nuværende forhold (2010) og i fremtiden (2040) for normale (1 år) og ekstreme (30 år) forhold. Alle niveauer i meter i forhold til DVR90 Årstal Forhold Returperiode [år] Vandstandsstigning Stormflodsvandstand Bølgeopskyl Kote Øvre kote Nedre kote Kote Øvre kote Nedre kote Kote 2010 Normal 1 0 1,0 0,3 +1,3 +1,3 +0,4 +0,4 +0,4-0,2 0, Ekstrem* ,4 0,45 +1,85 +1,85 Normal* 1 0,2 1,0 0,3 +1,5 +1, ,6 +0,6-0,1 +0,2 Ekstrem* 30 0,2 1,4 0,45 +2,05 +2,05 * Benyttes ikke af pladshensyn Som beskrevet anbefales det at benytte koterne for normale nuværende forhold (2010) til dimensionering af strandprofilet, hvilket vil sige, at bagstranden kun vil blive ført op til kote +1,3 m. Praktiske forhold medfører således, at bagstranden afsluttes i kote + 1,3 m, men beskyttelsen af baglandet skal udføres, så den yder beskyttelse for ekstremt højvande og bølgepåvirkning med en levetid på 50 år og for en returperiode på 100 år. Kystbeskyttelsen af bagstranden skal således dimensioneres for følgende forhold: Dimensionsgivende vandstand i år 2060: + 1,85 m Bølger, som er løbet over stranden opnår højden: HS = 0,7 x lokal vanddybde på bagstranden: (1,85 1,3) HS = 0,7 x (1,85 1,3) = 0,4 m Opskyllet på konstruktionen sættes til: R = 1,5 HS = 0,6 m Topkoten af skråningsbeskyttelsen bliver således: 1, = 2,45 m 5.2 Bølgeforhold Der er tidligere i forbindelse med andre projekter i området etableret en Øresundsbølgemodel, som dækker hele Øresund. Denne model blev anvendt i forbindelse med VVM projektet og nedenstående beskrivelser og analyser stammer for hovedpartens vedkommende fra VVM rapporten. Fra den eksisterende Øresundsbølgemodel, hvor der er simuleret bølgeforhold i Øresund for en række karakteristiske kombinationer af vindhastigheder og vindretninger, er der udtrukket bølgedata ud for Vedbæk på 6 m vanddybde. Disse data er benyttet til at udarbejde en retningsbestemt statistisk fordeling af bølgerne, en såkaldt bølgerose, jævnfør Figur

42 Figur 5.3 Bølgerose for bølgehøjder ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgehøjdegrupper Det skal bemærkes, at ekstreme bølgehøjder ikke kan ses på figuren, idet hyppigheden af disse er så små, at man ikke kan se dem, men de er med i den underliggende dataanalyse. Det fremgår af bølgerosen, at den hyppigste bølgeretning er SØ, men der forekommer ligeledes bølger med en ikke ubetydelig hyppighed og størrelse fra NNØ. Bølgeperioderne er analyseret på lignende måde som bølgehøjderne og er præsenteret i Figur vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

43 Fejl! Brug fanen Hjem til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. Figur 5.4 Bølgerose for bølgeperioder Tp ud for Vedbæk Havn på basis af bølgemodellering omfattende hele Øresund. Viser hvorfra bølgerne kommer samt hyppigheden for forskellige bølgeperiodegrupper Det fremgår, at de største bølger er af størrelsesordenen 4 til 5 sekunder. Det skal bemærkes, at modellen ikke medtager de karakteristiske lange bølger, som kan forekomme ved storm fra NV til N, idet modellen ikke omfatter Kattegat, hvor disse bølger dannes. Disse bølger vurderes på grundlag af observationer i Vedbæk og Rungsted samt bølgemålinger foretaget i Skovshoved under Bodil, til at have bølgeperioder af størrelsesordenen 5-6 s. Der er udført varighedsanalyse på de beregnede bølgehøjder, som er præsenteret i Figur ,5 Bølgehøjde Hs [m] 2 1,5 1 0,5 0 0,0001 0,001 0,01 0, Årlig forekomst i procent af tid Figur 5.5 Signifikante bølgehøjder HS som funktion af procentuel forekomst i procent af tiden 23

44 Af varighedskurven kan udledes følgende ekstreme bølgeforhold som vist i Tabel 5.6. Tabel 5.6 Signifikante bølgehøjder som forventes overskredet i 3 timer per år, per 10 år, per 30 år og per 50 år HS [m] år 1,3 Varighed i 3 timer per 10 år 30 år 1,7 1,8 50 år 1,9 Korrelation mellem bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller Fra en kombineret bølge- og vandstandsmodel for De Danske Farvende er udtrukket data for samtidige bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, jævnfør Figur 5.6. Figur 5.6 Plot af sammenhørende bølgehøjder og vandstande for forskellige retningsintervaller, samt gennemsnitlige korrelationer. Fra et punkt i Øresund ca. 2,3 km fra kysten mellem Rungsted og Vedbæk Det bemærkes, at der oftest forekommer lavvande i forbindelse med store bølger fra mellem S og Ø, og at der oftest forekommer højvande i forbindelse med store bølger fra mellem V og NØ (kun intervallet N NØ er vist på figuren) vedbæk nordstrand.dhi km.docx _1_0 /km.be /

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere