Årsberetning Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service"

Transkript

1 Årsberetning 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

2 Indhold Bestyrelsens beretning Side 3 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard Side 4 Projekt Coaster - den rigtige løsning til mindre fragtskibe Side 5 Vi arbejder for dansk søfart Side 6 Fakta om Søfartens Arbejdsmiljøråd Side 7 Trivsel om bord Side 8 Når teknologien letter arbejdsbyrden Side 9 Revisionspåtegning Side 10 Resultatopgørelse og Balance Side 11 2

3 Bestyrelsens beretning Gennem de sidste syv år har Søfartens Arbejdsmiljøråd bistået rederier og besætninger med at efterleve lovgivningens krav om sikkerhed og sundhed. Det har bl.a. betydet, at stadig flere rederier har set fordelen i at yde en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og dermed reducere antallet af arbejdsulykker. Det viser, at Rådets arbejde har en synlig virkning. En fortsat succes fordrer imidlertid en mere effektiv indsats. Vi skal derfor i endnu højere grad styrke vores udadvendte arbejde med flere skibsbesøg og udvikle brugbare arbejdsmiljøløsninger til den danske handelsflåde. Vi er allerede godt i gang. Således så flere nye tiltag dagens lys i år 2000, hvor vi bl.a. fik udgivet 2. udgaven af vores kemikalie CD-rom. Der er nu 15 rederier og 2150 produkter med i den kemiske database, og det er lykkedes at få mange leverandører og producenter til at medvirke aktivt ved indlevering af relevante data. CD-rommen er et godt eksempel på, hvordan en lovbefalet opgave kan løses både kvalificeret og med et minimum af papirarbejde. Rådet har også udviklet sin første branchevejledning, der handler om Faldsikring. Den viser samtidig, hvordan erhvervet selv kan gå ind og definere god praksis. Der er hermed afstukket en kurs for nye branchevejledninger, der forventes opbygget efter samme metode: Repræsentanter for redere og søfolk indbydes til sammen med Rådets faglige eksperter at finde de praktiske løsninger på den nye arbejdsmiljølovgivning. Hermed sikres det, at alle parter kan leve med resultatet. Desuden afholdt Rådet i 2000 sin første store temadag om arbejdsmiljø til søs. Med 240 deltagere var interessen overvældende, og det var efterfølgende glædeligt at konstatere, at temadagen på meget fin vis fik videregivet budskabet om, at et godt arbejdsmiljø ikke kun er til fordel for søfolkene, men også er en helt naturlig del af rederiets daglige drift. Sekretariatet er en væsentlig brik i Rådets samlede indsats. Sekretariatet koordinerer og igangsætter de mange opgaver og initiativer. I øvrigt betjener sekretariatet sig i stor udstrækning fortsat af eksterne fagkonsulenter ikke mindst via samarbejdet med søfartsgruppen hos BST Århus. Regnskabet viser i år et mindre overskud, men afspejler i øvrigt et øget aktivitetsniveau med flere nye produktioner til gavn for rederierne. Salg af produktioner og ekstern indtægtsdækket virksomhed er derfor de primære årsager til det gode resultat. Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Næstformand Eigil Gøbel 3

4 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard, adm. dir. i Danmarks Rederiforening Lovgivningen på arbejdsmiljøområdet er øget markant de seneste år. Hvordan ser danske rederier på det? Det er klart, at alle danske rederier vil forsøge at leve op til de normer for sikkerhed og sundhed, der gælder for arbejdstagere i Danmark. Men selvom rederierne gennem mange år har været vant til at skulle opfylde de omfattende internationale sikkerhedskrav, er der ingen tvivl om, at Søfartsstyrelsens regler på arbejdsmiljøområdet er blevet modtaget med skepsis og usikkerhed. Det skyldes dels, at reglerne ofte er upræcise og uklare, dels at danske rederier i vidt omfang ser arbejdsmiljøreglerne som nutidens danske særregler. Det er ikke særlig motiverende at se f.eks. andre europæiske landes skibe sejle rundt uden tilsvarende krav og navnlig, når kunderne ikke økonomisk honorerer det. Derfor har Rederiforeningen også vedtaget en strategi- og handlingsplan for arbejdsmiljøet til søs i et forsøg på at løse de problemer, som Søfartsstyrelsens håndtering af de nye krav har medført. I den forbindelse har vi involveret Søfartens Arbejdsmiljøråd aktivt i arbejdet. Ikke mindst i tillid til den udmelding, Rådet er kommet med, nemlig at overordnet set er arbejdsmiljøet i danske skibe fuldt på højde med det, der findes på virksomheder i land. Hvor meget fylder arbejdsmiljøet i rederiernes dagligdag? Sikkerheden er en integreret del af dagligdagen, men arbejdsmiljøet kan godt komme til at fylde for meget grundet de mange nye regler på området. Rederierne bruger mange ressourcer på at sende såvel deres danske som udenlandske besætning på arbejdsmiljøkurser. Jeg håber imidlertid ikke, at alle disse kurser skal fortsœtte i tilsvarende omfang. Alle, der står til søs, får en søfartsuddannelse, og jeg finder det helt naturligt, at arbejdsmiljølære i tilstrækkeligt omfang bliver en obligatorisk del af uddannelserne. Der tales meget om psykisk arbejdsmiljø. Er det et fœnomen og en debat, som rederierne kan bruge til noget? Muligvis men efter min mening er snakken om psykisk arbejdsmiljø blevet brugt som en ny etikette for velkendte synspunkter omkring kvalifikationer, besætningsstørrelser, arbejdstider og udmønstringsperioder. Vi har selvfølgelig alle en stor interesse i, at besætningen fungerer godt om bord. Men personligt synes jeg, det er endnu mere vigtigt at fokusere på betydningen af et godt og tillidsfuldt samarbejde skibene og rederikontorerne imellem. Hvilken rolle spiller Søfartens Arbejdsmiljøråd i dansk søfart, og hvordan kan Rådet forbedre sin position i årene fremover? Jeg tror efterhånden, at de fleste i vort erhverv er klar over, at Søfartens Arbejdsmiljøråd ikke er en lovgivende myndighed men et serviceorgan for såvel besætningen som rederierne. I årene fremover bliver det fortsat Rådets fornemmeste opgave at bistå erhvervet med gode og brugbare løsninger. På længere sigt er det da også mit håb, at Rådet ikke bliver brugt så meget som problemknuser, men i højere grad bliver et sted, hvor det er naturligt for erhvervet at søge råd og vejledning. Men pas på med at kaste nye bolde i luften, før de andre er bragt på plads. Så gør man sagen en bjørnetjeneste! 4

5 Projekt Coaster - den rigtige løsning til mindre fragtskibe Ofte er det på mindre fragtskibe, der sker flest arbejdsulykker. Det kan skyldes, at mængden af regulativer fra Søfartsstyrelsen umiddelbart virker uoverskuelig, og at et godt arbejdsmiljø bliver forbundet med endnu en udgiftspost. Men sådan behøver det ikke at være. Derfor har vi søsat Projekt Coaster, fortæller Hildur Friis, rejsende arbejdsmiljøkonsulent hos Søfartens Arbejdsmiljøråd. Målet er først og fremmest at hæve arbejdsmiljøniveauet om bord på de mindre fragtskibe, uden at indsatsen virker uoverskuelig og bureaukratisk. Projektet går i alt sin enkelthed ud på, at Søfartens Arbejdsmiljøråd udarbejder en arbejdspladsvurdering om bord. Her påpeger Hildur Friis de områder, der skal udbedres og anviser brugbare løsninger herpå. Rapporten underskrives af såvel rederiet som Søfartens Arbejdsmiljøråd. Udbedringerne skal ske inden for et år. I denne periode fredes skibet for arbejdsmiljøsyn. Ved at lempe på kravene over for de mindre rederier skulle antallet af arbejdsulykker gerne halveres inden udgangen af år Men det kræver en større forståelse for, at et godt arbejdsmiljø faktisk betaler sig. Det kræver ofte ikke de store penge eller holdningsændringer at indføre nye rutiner, som er både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Tværtimod. Reducerer man antallet af arbejdsulykker, højner det automatisk sikkerheden. Og det smitter i sidste ende af på trivslen om bord, hvilket kun kan være i alles interesse, fastslår Hildur Friis. I de kommende år vil Hildur Friis opsøge samtlige coasterrederier i Danmark og fortælle om de mange fordele, der er forbundet med at være med i Projekt Coaster. Hildur Friis har netop afsluttet en medsejlads om bord på skibet Jytte Bres hos rederiet Nielsen & Bresling. Her efterlever man de arbejdsmiljømæssige krav, men har indimellem følt, at man er ved at drukne i bureaukrati. Det problem håber teknisk chef Peter Sneistrup, at Projekt Coaster vil være med til at afhjælpe. Han betragter projektet fra Søfartens Arbejdsmiljøråd som et godt initiativ, der vil komme mange mindre coasterrederier til gavn. Medsejlads og undervisning Der er et stort behov for direkte kontakt til skibe og besætning, hvis holdningerne skal vendes. Regler og brochurer gør det ikke alene. Arbejdsmiljøkurser og medsejladser er derfor et vigtigt instrument for Søfartens Arbejdsmiljøråd. Tonna Holm, der er certificeret underviser, lægger vægt på den personlige kontakt og dialogen, når budskabet skal sælges: Der findes simple løsninger på indviklede problemer. Som eksempel nævner hun APV. Om bord har det vist sig let, at få besætningen engageret, når blot man tager fat i konkrete eksempler fra hverdagen. Den samme erfaring kan bruges på arbejdsmiljøkurser, hvor man kan pille de komplicerede regler ned til enkle eksempler. Så fremover vil den direkte kontakt til rederier, skibe og besætninger blive opprioriteret i Rådets arbejde. Det er om bord at de synlige resultater skal findes. Skrivebordsløsninger er sjældent tilstrækkelige, siger Tonna Holm 5

6 Vi arbejder for dansk søfart Søfartens Arbejdsmiljøråd har nu eksisteret i syv år og stadig flere rederier får øjnene op for, hvad de kan bruge os til. Målet med Rådets arbejde er først og fremmest at gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af rederiernes personalepolitik. Og fordelene er til at få øje på. Formår vi at minimere risikoen for arbejdsulykker og nedslidning samt sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, er det nemmere at tiltrække og fastholde dygtige søfolk. Ofte kræver det ikke de store ændringer, og forvrider ikke konkurrenceevnen over for de lande, der har langt mere lempelige krav på området. Men desværre er der også mange, der stadig er i tvivl om Rådets funktion og formål, samt hvilken rolle vi spiller i forhold til Søfartsstyrelsen. Så lad os slå det fast med det samme. Søfartens Arbejdsmiljøråd er en uafhængig organisation, der finansieres via årlige indbetalinger fra rederne. Det koster derfor ikke ekstra at benytte sig af vores tilbud og tjenester. Tværtimod. Vi arbejder for dansk søfart og vores fornemmeste opgave er at omsætte regler og direktiver til brugbare værktøjer for såvel rederier som besætning. Og vores erfaring viser, at der er brug for os. Inden for de sidste 5-6 år er lovgivningen på arbejdsmiljøområdet blevet skærpet. Det har udløst en række bekendtgørelser og forskrifter, der umiddelbart kan virke uoverskuelige at omsætte i praksis. Derfor udgiver Rådet løbende vejledninger med praktiske og brugbare løsninger. Vort sekretariat er bemandet med fem arbejdsmiljøkonsulenter samt eksterne eksperter med speciale inden for kemi, ergoterapi, psykisk arbejdsmiljø, ventilation, støj, trivsel og kultur. Udover at bistå med råd og vejledning tager konsulenterne gerne på medsejlads eller besøger skibet, mens det ligger i havn. Derved opnås et godt indblik i de aktuelle problemstillinger og mulighed for at anvise nogle brugbare retningslinier. Vi er allerede nået et langt stykke vej inden for arbejdsmiljøområdet. Mange rederier har taget godt imod os og har stor glæde af de løsninger, vi udvikler til skibene. Men det er først, når alle er med om bord, at vi når helt i land. Derfor vil vi gerne opfordre endnu flere til at bruge Rådet og gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af dagligdagen. 6

7 Fakta om Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution, oprettet i december 1993, der arbejder som bedriftssundhedstjeneste for den danske handelsflåde. Alle dansk registrerede handelsskibe med en bruttotonnage over 20 er automatisk tilmeldt ordningen. Målsætning: Fremme sikkerheden og sundheden blandt de ansatte på de danske handelsskibe. Forebygge arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Fremme grundlaget for sikkerhedsorganisationernes funktion om bord på skibene. Bistå sikkerhedsorganisationerne med at løse sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Arbejdsområder: Informationsarbejde, Manualer, Video, Konferencer, CD-Rom, Pjecer og fjernundervisningsmateriale, Tidsskriftet SøSikker, Branchevejledninger Konsulentydelser, Foredrag, Medsejladser, Temadage, Krisehjælp, Risikovurderinger, Arbejdsmiljøløsninger i nybygninger, Afhjælpning af synskrav Faste konsulenter: DTC, CASA, Weilbach, BST Århus, PTV Film, Larsen og Partner, Tegneriet Bestyrelsen er sammensat af seks rederrepræsentanter og seks fra personaleorganisationerne. Bestyrelsen består (i 2001) af: Niels-Jørgen Hillstrøm, Metal Søfart (formand) Eigil Gøbel, Danmarks Rederiforening (næstformand) Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening Mikael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen for mindre skibe Jørgen Folmer, Rederiforeningen af 1895 Peter Burkal, HORESTA Finansministeriet, (vakant) Ole Philipsen, Dansk Sø-Restaurationsforening Jens Fage-Pedersen, Dansk Navigatørforening Leif Dolleris, Maskinmestrenes Forening Søren Sørensen, Sømændenes Forbund Henrik Hansen, RBF Hildur Friis Rejsende arbejdsmiljøkonsulent Baggrund: Overstyrmand og skibsfører Ansvarsområde: Projekt Coaster, arbejdsmiljøløsninger om bord Jan L. Høyer Arbejdsmiljøkonsulent Baggrund: Styrmand Ansvarsområde: Teknisk arbejdsmiljø, kemikalier, IT Erik Green Arbejdsmiljøkonsulent Baggrund: Skibsingeniør og organisationsarbejde Ansvarsområde: Psykisk arbejdsmiljø Tonna Holm Seniorkonsulent Baggrund: Radiotelegrafist Ansvarsområde: Arbejdsmiljøkurser, formidling, økonomi Morten Vinter Sekretariatschef Baggrund: Speciallæge arbejdsmedicin Ansvarsområde: Ledelse, sundhedsfremme, arbejdsskader 7

8 Trivsel om bord Når man taler om arbejdsmiljø, har der i mange år været sat fokus på den fysiske nedslidning, kemikalier eller ulykker om bord. Men arbejdsmiljø er meget mere end det. Trivslen i dagligdagen spiller også en væsentlig rolle for sømandens evne til at engagement og har indflydelse på den enkeltes sikkerhed og trivsel. Det kan ofte være svært og er en lang proces, hvorfor kulturen flere steder er kommet højt på dagsordenen. Jeg arrangerer derfor løbende temadage og foredrag, der sætter fokus på indgå i et team. Sikkerheden og sundheden afhænger ikke mindst af besætningsmedlemmernes mulighed for at forstå og samarbejde med hinanden også på tværs af kulturelle skel. De fleste danske handelsskibe sejler i dag med flerkulturelle besætninger. Det fungerer ofte fint og gnidningsløst men desværre ikke altid. Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Erik Green kan det skyldes manglen på interkulturelle kompetencer. Vores kulturelle baggrund farver måden, vi gør tingene på. Det betyder, at to personer med ens uddannelsesmæssig baggrund fra tid til anden kan opleve, at de misforstår hinanden. De kan således have en forskellig opfattelse af, hvordan man kommunikerer, samarbejder, spiser og hjælper hinanden. Skal man løsne op for de kulturelle barrierer, gælder det derfor om at tilpasse sig hinandens værdier og normer at kende de faktorer, der er specifikke for kulturen og som motiverer, skaber problemet og ikke mindst, hvordan man kan blive bedre til at erkende, forstå og tackle det. Og det kan betale sig. Et godt psykisk arbejdsmiljø kan være afgørende for, at man kan fastholde kvalificerede medarbejdere og tiltrække nye til erhvervet, udtaler Erik Green. I dag skal besætningen bestride flere funktioner og løse mere komplicerede problemstillinger. Den er blevet et større aktiv, man gerne vil have glæde af i mange år. Det bliver stadig flere rederier opmærksomme på, og de er derfor også mere villige til at ofre flere ressourcer på området", fortæller Erik Green og fortsætter: "Der er derfor heller ikke nogen tvivl om, at der i fremtiden vil blive sat lige så meget fokus på personaletrivsel som det øvrige arbejdsmiljø. Det stiller ikke blot Søfartens Arbejdsmiljøråd over for nogle nye spændende udfordringer på området, men også erhvervet som helhed. 8

9 Når teknologien letter arbejdsbyrden Søfartens Arbejdsmiljøråd udgav i år udgave af CD-rommen Workplace Instructions" med stor succes. Det skyldes ikke mindst, at CD-rommen har været med til at forenkle den administrative håndtering af kemikalier om bord og har givet samme måde kan rederierne udveksle erfaringer med andre kolleger, den enkle leverandør eller Søfartens Arbejdsmiljøråd. Mulighederne er mange, fortæller Jan Høyer. Hvornår det nye projekt bliver søsat er endnu ikke helt fastlagt. flere rederier betydelige besparelser på budgettet. 15 rederier har tilmeldt sig den frivillige ordning og har fået mere end 2000 produkter registreret i Søfartens kemikaliedatabase. Hvert enkelt produkt er blevet indplaceret i systemet efter kemiske egenskaber og vedhæftet et opdateret sikkerhedsdatablad fra leverandørerne. Herefter har man i Søfartens Arbejdsmiljøråd udformet en rammebrugsanvisning for de enkelte hovedproduktgrupper, der gør det betydeligt nemmere at udarbejde de lovbefalede arbejdspladsbrugsanvisninger på skibene. Men der er også andre fordele forbundet med kemikalieregistreringen. Den giver et godt overblik over, hvilke kemikalier der kan substitueres eller helt undværes samt det faktuelle forbrug af kemikalier om bord. Og det har givet rederierne en økonomisk sidegevinst i form af mindre forbrug og bedre leverandøraftaler. Arbejdsmiljøkonsulent Jan Høyer er primus motor på arbejdet omkring kemikalieregistreringen. Han arbejder i øjeblikket på et nyt projekt, der på længere sigt vil gøre ordningen endnu mere fleksibel. Vi er i gang med at lave en internetportal, hvor det er tanken, at rederier og leverandører kan mødes. Her kan begge parter se, hvilke produkter de har liggende i kemikaliedatabasen og løbende ajourføre deres oplysninger eller justere fejl. På En synlig succes Samarbejdet mellem søfolk, rederier og Rådets eksperter giver resultater til gavn for de danske handelsskibe. I forbindelse med nye arbejdsmiljøkrav er der opstået et behov for lette, prisbillige og ikke alt for omfangsrige ventilationssystemer. Det har resulteret i, at Rådet i samarbejde med BST Århus har udviklet et nyt ventilationssystem, der er sat i produktion og solgt med stor succes. Det skyldes dels, at systemet er utroligt let at installere, og dels at prisen er 25% lavere end for tilsvarende ventilationssystemer på markedet. 9

10 Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000 for den selvejende institution Søfartens Arbejdsmiljøråd. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København den 10. april 2001 BUUS JENSEN Statsautoriserede revisorer Anvendte regnskabsprincipper Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for aflæggelse af årsregnskaber. Regnskabsprincipperne er uændrede i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter er periodiseret. Selskabet er ikke skattepligtigt i henhold til bestemmelserne i selskabsskatteloven. Balancen Aktiverne er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget over aktivernes forventede brugstid. Indretning af lejede lokaler, aktiver med anskaffelsespris under kr samt edb-software udgiftsføres straks. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter individuel vurdering til de værdier som de skønnes at ville indbringe. Gert Olsen Statsaut. Revisor 10

11 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Indtægter Aktivitetsudgifter Bruttoresultat af aktiviteter Personaleudgifter Andre driftsudgifter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Balance pr. 31. december / / Aktiver Deposita Driftsmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra redere Periodeafgrænsningsposter Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 Søfartens Arbejdsmiljøråd vejleder rederier, besætninger og skibe i alle spørgsmål, der omhandler arbejdsmiljøet på danske handelsskibe. Vi arbejder tæt sammen med førende specialister på området og kan derfor altid tilbyde en kompetent og professionel rådgivning til vore kunder. Vores fornemmeste opgave er at omsætte regler og direktiver til brugbare værktøjer i dagligdagen. Det gør vi gennem konsulentarbejde, publikationer, videoer og IT formidling. Målet er herigennem at skabe et godt og produktivt arbejdsmiljø for dansk søfart. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Amaliegade 33 B DK-1256 København K Tlf Fax

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere