Årsberetning Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service"

Transkript

1 Årsberetning 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

2 Indhold Bestyrelsens beretning Side 3 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard Side 4 Projekt Coaster - den rigtige løsning til mindre fragtskibe Side 5 Vi arbejder for dansk søfart Side 6 Fakta om Søfartens Arbejdsmiljøråd Side 7 Trivsel om bord Side 8 Når teknologien letter arbejdsbyrden Side 9 Revisionspåtegning Side 10 Resultatopgørelse og Balance Side 11 2

3 Bestyrelsens beretning Gennem de sidste syv år har Søfartens Arbejdsmiljøråd bistået rederier og besætninger med at efterleve lovgivningens krav om sikkerhed og sundhed. Det har bl.a. betydet, at stadig flere rederier har set fordelen i at yde en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og dermed reducere antallet af arbejdsulykker. Det viser, at Rådets arbejde har en synlig virkning. En fortsat succes fordrer imidlertid en mere effektiv indsats. Vi skal derfor i endnu højere grad styrke vores udadvendte arbejde med flere skibsbesøg og udvikle brugbare arbejdsmiljøløsninger til den danske handelsflåde. Vi er allerede godt i gang. Således så flere nye tiltag dagens lys i år 2000, hvor vi bl.a. fik udgivet 2. udgaven af vores kemikalie CD-rom. Der er nu 15 rederier og 2150 produkter med i den kemiske database, og det er lykkedes at få mange leverandører og producenter til at medvirke aktivt ved indlevering af relevante data. CD-rommen er et godt eksempel på, hvordan en lovbefalet opgave kan løses både kvalificeret og med et minimum af papirarbejde. Rådet har også udviklet sin første branchevejledning, der handler om Faldsikring. Den viser samtidig, hvordan erhvervet selv kan gå ind og definere god praksis. Der er hermed afstukket en kurs for nye branchevejledninger, der forventes opbygget efter samme metode: Repræsentanter for redere og søfolk indbydes til sammen med Rådets faglige eksperter at finde de praktiske løsninger på den nye arbejdsmiljølovgivning. Hermed sikres det, at alle parter kan leve med resultatet. Desuden afholdt Rådet i 2000 sin første store temadag om arbejdsmiljø til søs. Med 240 deltagere var interessen overvældende, og det var efterfølgende glædeligt at konstatere, at temadagen på meget fin vis fik videregivet budskabet om, at et godt arbejdsmiljø ikke kun er til fordel for søfolkene, men også er en helt naturlig del af rederiets daglige drift. Sekretariatet er en væsentlig brik i Rådets samlede indsats. Sekretariatet koordinerer og igangsætter de mange opgaver og initiativer. I øvrigt betjener sekretariatet sig i stor udstrækning fortsat af eksterne fagkonsulenter ikke mindst via samarbejdet med søfartsgruppen hos BST Århus. Regnskabet viser i år et mindre overskud, men afspejler i øvrigt et øget aktivitetsniveau med flere nye produktioner til gavn for rederierne. Salg af produktioner og ekstern indtægtsdækket virksomhed er derfor de primære årsager til det gode resultat. Formand Niels-Jørgen Hilstrøm Næstformand Eigil Gøbel 3

4 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard, adm. dir. i Danmarks Rederiforening Lovgivningen på arbejdsmiljøområdet er øget markant de seneste år. Hvordan ser danske rederier på det? Det er klart, at alle danske rederier vil forsøge at leve op til de normer for sikkerhed og sundhed, der gælder for arbejdstagere i Danmark. Men selvom rederierne gennem mange år har været vant til at skulle opfylde de omfattende internationale sikkerhedskrav, er der ingen tvivl om, at Søfartsstyrelsens regler på arbejdsmiljøområdet er blevet modtaget med skepsis og usikkerhed. Det skyldes dels, at reglerne ofte er upræcise og uklare, dels at danske rederier i vidt omfang ser arbejdsmiljøreglerne som nutidens danske særregler. Det er ikke særlig motiverende at se f.eks. andre europæiske landes skibe sejle rundt uden tilsvarende krav og navnlig, når kunderne ikke økonomisk honorerer det. Derfor har Rederiforeningen også vedtaget en strategi- og handlingsplan for arbejdsmiljøet til søs i et forsøg på at løse de problemer, som Søfartsstyrelsens håndtering af de nye krav har medført. I den forbindelse har vi involveret Søfartens Arbejdsmiljøråd aktivt i arbejdet. Ikke mindst i tillid til den udmelding, Rådet er kommet med, nemlig at overordnet set er arbejdsmiljøet i danske skibe fuldt på højde med det, der findes på virksomheder i land. Hvor meget fylder arbejdsmiljøet i rederiernes dagligdag? Sikkerheden er en integreret del af dagligdagen, men arbejdsmiljøet kan godt komme til at fylde for meget grundet de mange nye regler på området. Rederierne bruger mange ressourcer på at sende såvel deres danske som udenlandske besætning på arbejdsmiljøkurser. Jeg håber imidlertid ikke, at alle disse kurser skal fortsœtte i tilsvarende omfang. Alle, der står til søs, får en søfartsuddannelse, og jeg finder det helt naturligt, at arbejdsmiljølære i tilstrækkeligt omfang bliver en obligatorisk del af uddannelserne. Der tales meget om psykisk arbejdsmiljø. Er det et fœnomen og en debat, som rederierne kan bruge til noget? Muligvis men efter min mening er snakken om psykisk arbejdsmiljø blevet brugt som en ny etikette for velkendte synspunkter omkring kvalifikationer, besætningsstørrelser, arbejdstider og udmønstringsperioder. Vi har selvfølgelig alle en stor interesse i, at besætningen fungerer godt om bord. Men personligt synes jeg, det er endnu mere vigtigt at fokusere på betydningen af et godt og tillidsfuldt samarbejde skibene og rederikontorerne imellem. Hvilken rolle spiller Søfartens Arbejdsmiljøråd i dansk søfart, og hvordan kan Rådet forbedre sin position i årene fremover? Jeg tror efterhånden, at de fleste i vort erhverv er klar over, at Søfartens Arbejdsmiljøråd ikke er en lovgivende myndighed men et serviceorgan for såvel besætningen som rederierne. I årene fremover bliver det fortsat Rådets fornemmeste opgave at bistå erhvervet med gode og brugbare løsninger. På længere sigt er det da også mit håb, at Rådet ikke bliver brugt så meget som problemknuser, men i højere grad bliver et sted, hvor det er naturligt for erhvervet at søge råd og vejledning. Men pas på med at kaste nye bolde i luften, før de andre er bragt på plads. Så gør man sagen en bjørnetjeneste! 4

5 Projekt Coaster - den rigtige løsning til mindre fragtskibe Ofte er det på mindre fragtskibe, der sker flest arbejdsulykker. Det kan skyldes, at mængden af regulativer fra Søfartsstyrelsen umiddelbart virker uoverskuelig, og at et godt arbejdsmiljø bliver forbundet med endnu en udgiftspost. Men sådan behøver det ikke at være. Derfor har vi søsat Projekt Coaster, fortæller Hildur Friis, rejsende arbejdsmiljøkonsulent hos Søfartens Arbejdsmiljøråd. Målet er først og fremmest at hæve arbejdsmiljøniveauet om bord på de mindre fragtskibe, uden at indsatsen virker uoverskuelig og bureaukratisk. Projektet går i alt sin enkelthed ud på, at Søfartens Arbejdsmiljøråd udarbejder en arbejdspladsvurdering om bord. Her påpeger Hildur Friis de områder, der skal udbedres og anviser brugbare løsninger herpå. Rapporten underskrives af såvel rederiet som Søfartens Arbejdsmiljøråd. Udbedringerne skal ske inden for et år. I denne periode fredes skibet for arbejdsmiljøsyn. Ved at lempe på kravene over for de mindre rederier skulle antallet af arbejdsulykker gerne halveres inden udgangen af år Men det kræver en større forståelse for, at et godt arbejdsmiljø faktisk betaler sig. Det kræver ofte ikke de store penge eller holdningsændringer at indføre nye rutiner, som er både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Tværtimod. Reducerer man antallet af arbejdsulykker, højner det automatisk sikkerheden. Og det smitter i sidste ende af på trivslen om bord, hvilket kun kan være i alles interesse, fastslår Hildur Friis. I de kommende år vil Hildur Friis opsøge samtlige coasterrederier i Danmark og fortælle om de mange fordele, der er forbundet med at være med i Projekt Coaster. Hildur Friis har netop afsluttet en medsejlads om bord på skibet Jytte Bres hos rederiet Nielsen & Bresling. Her efterlever man de arbejdsmiljømæssige krav, men har indimellem følt, at man er ved at drukne i bureaukrati. Det problem håber teknisk chef Peter Sneistrup, at Projekt Coaster vil være med til at afhjælpe. Han betragter projektet fra Søfartens Arbejdsmiljøråd som et godt initiativ, der vil komme mange mindre coasterrederier til gavn. Medsejlads og undervisning Der er et stort behov for direkte kontakt til skibe og besætning, hvis holdningerne skal vendes. Regler og brochurer gør det ikke alene. Arbejdsmiljøkurser og medsejladser er derfor et vigtigt instrument for Søfartens Arbejdsmiljøråd. Tonna Holm, der er certificeret underviser, lægger vægt på den personlige kontakt og dialogen, når budskabet skal sælges: Der findes simple løsninger på indviklede problemer. Som eksempel nævner hun APV. Om bord har det vist sig let, at få besætningen engageret, når blot man tager fat i konkrete eksempler fra hverdagen. Den samme erfaring kan bruges på arbejdsmiljøkurser, hvor man kan pille de komplicerede regler ned til enkle eksempler. Så fremover vil den direkte kontakt til rederier, skibe og besætninger blive opprioriteret i Rådets arbejde. Det er om bord at de synlige resultater skal findes. Skrivebordsløsninger er sjældent tilstrækkelige, siger Tonna Holm 5

6 Vi arbejder for dansk søfart Søfartens Arbejdsmiljøråd har nu eksisteret i syv år og stadig flere rederier får øjnene op for, hvad de kan bruge os til. Målet med Rådets arbejde er først og fremmest at gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af rederiernes personalepolitik. Og fordelene er til at få øje på. Formår vi at minimere risikoen for arbejdsulykker og nedslidning samt sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, er det nemmere at tiltrække og fastholde dygtige søfolk. Ofte kræver det ikke de store ændringer, og forvrider ikke konkurrenceevnen over for de lande, der har langt mere lempelige krav på området. Men desværre er der også mange, der stadig er i tvivl om Rådets funktion og formål, samt hvilken rolle vi spiller i forhold til Søfartsstyrelsen. Så lad os slå det fast med det samme. Søfartens Arbejdsmiljøråd er en uafhængig organisation, der finansieres via årlige indbetalinger fra rederne. Det koster derfor ikke ekstra at benytte sig af vores tilbud og tjenester. Tværtimod. Vi arbejder for dansk søfart og vores fornemmeste opgave er at omsætte regler og direktiver til brugbare værktøjer for såvel rederier som besætning. Og vores erfaring viser, at der er brug for os. Inden for de sidste 5-6 år er lovgivningen på arbejdsmiljøområdet blevet skærpet. Det har udløst en række bekendtgørelser og forskrifter, der umiddelbart kan virke uoverskuelige at omsætte i praksis. Derfor udgiver Rådet løbende vejledninger med praktiske og brugbare løsninger. Vort sekretariat er bemandet med fem arbejdsmiljøkonsulenter samt eksterne eksperter med speciale inden for kemi, ergoterapi, psykisk arbejdsmiljø, ventilation, støj, trivsel og kultur. Udover at bistå med råd og vejledning tager konsulenterne gerne på medsejlads eller besøger skibet, mens det ligger i havn. Derved opnås et godt indblik i de aktuelle problemstillinger og mulighed for at anvise nogle brugbare retningslinier. Vi er allerede nået et langt stykke vej inden for arbejdsmiljøområdet. Mange rederier har taget godt imod os og har stor glæde af de løsninger, vi udvikler til skibene. Men det er først, når alle er med om bord, at vi når helt i land. Derfor vil vi gerne opfordre endnu flere til at bruge Rådet og gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af dagligdagen. 6

7 Fakta om Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution, oprettet i december 1993, der arbejder som bedriftssundhedstjeneste for den danske handelsflåde. Alle dansk registrerede handelsskibe med en bruttotonnage over 20 er automatisk tilmeldt ordningen. Målsætning: Fremme sikkerheden og sundheden blandt de ansatte på de danske handelsskibe. Forebygge arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Fremme grundlaget for sikkerhedsorganisationernes funktion om bord på skibene. Bistå sikkerhedsorganisationerne med at løse sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Arbejdsområder: Informationsarbejde, Manualer, Video, Konferencer, CD-Rom, Pjecer og fjernundervisningsmateriale, Tidsskriftet SøSikker, Branchevejledninger Konsulentydelser, Foredrag, Medsejladser, Temadage, Krisehjælp, Risikovurderinger, Arbejdsmiljøløsninger i nybygninger, Afhjælpning af synskrav Faste konsulenter: DTC, CASA, Weilbach, BST Århus, PTV Film, Larsen og Partner, Tegneriet Bestyrelsen er sammensat af seks rederrepræsentanter og seks fra personaleorganisationerne. Bestyrelsen består (i 2001) af: Niels-Jørgen Hillstrøm, Metal Søfart (formand) Eigil Gøbel, Danmarks Rederiforening (næstformand) Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening Mikael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen for mindre skibe Jørgen Folmer, Rederiforeningen af 1895 Peter Burkal, HORESTA Finansministeriet, (vakant) Ole Philipsen, Dansk Sø-Restaurationsforening Jens Fage-Pedersen, Dansk Navigatørforening Leif Dolleris, Maskinmestrenes Forening Søren Sørensen, Sømændenes Forbund Henrik Hansen, RBF Hildur Friis Rejsende arbejdsmiljøkonsulent Baggrund: Overstyrmand og skibsfører Ansvarsområde: Projekt Coaster, arbejdsmiljøløsninger om bord Jan L. Høyer Arbejdsmiljøkonsulent Baggrund: Styrmand Ansvarsområde: Teknisk arbejdsmiljø, kemikalier, IT Erik Green Arbejdsmiljøkonsulent Baggrund: Skibsingeniør og organisationsarbejde Ansvarsområde: Psykisk arbejdsmiljø Tonna Holm Seniorkonsulent Baggrund: Radiotelegrafist Ansvarsområde: Arbejdsmiljøkurser, formidling, økonomi Morten Vinter Sekretariatschef Baggrund: Speciallæge arbejdsmedicin Ansvarsområde: Ledelse, sundhedsfremme, arbejdsskader 7

8 Trivsel om bord Når man taler om arbejdsmiljø, har der i mange år været sat fokus på den fysiske nedslidning, kemikalier eller ulykker om bord. Men arbejdsmiljø er meget mere end det. Trivslen i dagligdagen spiller også en væsentlig rolle for sømandens evne til at engagement og har indflydelse på den enkeltes sikkerhed og trivsel. Det kan ofte være svært og er en lang proces, hvorfor kulturen flere steder er kommet højt på dagsordenen. Jeg arrangerer derfor løbende temadage og foredrag, der sætter fokus på indgå i et team. Sikkerheden og sundheden afhænger ikke mindst af besætningsmedlemmernes mulighed for at forstå og samarbejde med hinanden også på tværs af kulturelle skel. De fleste danske handelsskibe sejler i dag med flerkulturelle besætninger. Det fungerer ofte fint og gnidningsløst men desværre ikke altid. Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Erik Green kan det skyldes manglen på interkulturelle kompetencer. Vores kulturelle baggrund farver måden, vi gør tingene på. Det betyder, at to personer med ens uddannelsesmæssig baggrund fra tid til anden kan opleve, at de misforstår hinanden. De kan således have en forskellig opfattelse af, hvordan man kommunikerer, samarbejder, spiser og hjælper hinanden. Skal man løsne op for de kulturelle barrierer, gælder det derfor om at tilpasse sig hinandens værdier og normer at kende de faktorer, der er specifikke for kulturen og som motiverer, skaber problemet og ikke mindst, hvordan man kan blive bedre til at erkende, forstå og tackle det. Og det kan betale sig. Et godt psykisk arbejdsmiljø kan være afgørende for, at man kan fastholde kvalificerede medarbejdere og tiltrække nye til erhvervet, udtaler Erik Green. I dag skal besætningen bestride flere funktioner og løse mere komplicerede problemstillinger. Den er blevet et større aktiv, man gerne vil have glæde af i mange år. Det bliver stadig flere rederier opmærksomme på, og de er derfor også mere villige til at ofre flere ressourcer på området", fortæller Erik Green og fortsætter: "Der er derfor heller ikke nogen tvivl om, at der i fremtiden vil blive sat lige så meget fokus på personaletrivsel som det øvrige arbejdsmiljø. Det stiller ikke blot Søfartens Arbejdsmiljøråd over for nogle nye spændende udfordringer på området, men også erhvervet som helhed. 8

9 Når teknologien letter arbejdsbyrden Søfartens Arbejdsmiljøråd udgav i år udgave af CD-rommen Workplace Instructions" med stor succes. Det skyldes ikke mindst, at CD-rommen har været med til at forenkle den administrative håndtering af kemikalier om bord og har givet samme måde kan rederierne udveksle erfaringer med andre kolleger, den enkle leverandør eller Søfartens Arbejdsmiljøråd. Mulighederne er mange, fortæller Jan Høyer. Hvornår det nye projekt bliver søsat er endnu ikke helt fastlagt. flere rederier betydelige besparelser på budgettet. 15 rederier har tilmeldt sig den frivillige ordning og har fået mere end 2000 produkter registreret i Søfartens kemikaliedatabase. Hvert enkelt produkt er blevet indplaceret i systemet efter kemiske egenskaber og vedhæftet et opdateret sikkerhedsdatablad fra leverandørerne. Herefter har man i Søfartens Arbejdsmiljøråd udformet en rammebrugsanvisning for de enkelte hovedproduktgrupper, der gør det betydeligt nemmere at udarbejde de lovbefalede arbejdspladsbrugsanvisninger på skibene. Men der er også andre fordele forbundet med kemikalieregistreringen. Den giver et godt overblik over, hvilke kemikalier der kan substitueres eller helt undværes samt det faktuelle forbrug af kemikalier om bord. Og det har givet rederierne en økonomisk sidegevinst i form af mindre forbrug og bedre leverandøraftaler. Arbejdsmiljøkonsulent Jan Høyer er primus motor på arbejdet omkring kemikalieregistreringen. Han arbejder i øjeblikket på et nyt projekt, der på længere sigt vil gøre ordningen endnu mere fleksibel. Vi er i gang med at lave en internetportal, hvor det er tanken, at rederier og leverandører kan mødes. Her kan begge parter se, hvilke produkter de har liggende i kemikaliedatabasen og løbende ajourføre deres oplysninger eller justere fejl. På En synlig succes Samarbejdet mellem søfolk, rederier og Rådets eksperter giver resultater til gavn for de danske handelsskibe. I forbindelse med nye arbejdsmiljøkrav er der opstået et behov for lette, prisbillige og ikke alt for omfangsrige ventilationssystemer. Det har resulteret i, at Rådet i samarbejde med BST Århus har udviklet et nyt ventilationssystem, der er sat i produktion og solgt med stor succes. Det skyldes dels, at systemet er utroligt let at installere, og dels at prisen er 25% lavere end for tilsvarende ventilationssystemer på markedet. 9

10 Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000 for den selvejende institution Søfartens Arbejdsmiljøråd. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København den 10. april 2001 BUUS JENSEN Statsautoriserede revisorer Anvendte regnskabsprincipper Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for aflæggelse af årsregnskaber. Regnskabsprincipperne er uændrede i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter er periodiseret. Selskabet er ikke skattepligtigt i henhold til bestemmelserne i selskabsskatteloven. Balancen Aktiverne er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget over aktivernes forventede brugstid. Indretning af lejede lokaler, aktiver med anskaffelsespris under kr samt edb-software udgiftsføres straks. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter individuel vurdering til de værdier som de skønnes at ville indbringe. Gert Olsen Statsaut. Revisor 10

11 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Indtægter Aktivitetsudgifter Bruttoresultat af aktiviteter Personaleudgifter Andre driftsudgifter Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Balance pr. 31. december / / Aktiver Deposita Driftsmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra redere Periodeafgrænsningsposter Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 Søfartens Arbejdsmiljøråd vejleder rederier, besætninger og skibe i alle spørgsmål, der omhandler arbejdsmiljøet på danske handelsskibe. Vi arbejder tæt sammen med førende specialister på området og kan derfor altid tilbyde en kompetent og professionel rådgivning til vore kunder. Vores fornemmeste opgave er at omsætte regler og direktiver til brugbare værktøjer i dagligdagen. Det gør vi gennem konsulentarbejde, publikationer, videoer og IT formidling. Målet er herigennem at skabe et godt og produktivt arbejdsmiljø for dansk søfart. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Amaliegade 33 B DK-1256 København K Tlf Fax

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17.

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17. CHRISTENSEN KJÆRULFF PERSNLIGT ENGAGEMENT STATSAUTRISERET REVISINSAKTIESELSKAB STRE KNGENSGADE 68 PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR- 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33131991 E-MAIL: WEB, CK@CK.DK VIJVVINCK.DK

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere