Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)"

Transkript

1 Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke Huess (VH) Per Berg (PER) Peter Henriksen (PET) Jørgen Bendtsen (JOB) Jan Strømberg Jan Rasmussen Erik Buch Torben Vang Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Marin Økologi J.nr.: 112/ Ref.: PET/JOB 4. juli 2006 Mødet i følgegruppen for det marine modekompleks fandt sted mandag 19. juni 2006 fra kl hos Danmarks Miljøundersøgelser. Opgave Ansvarlig Tidsfrist Henvendelse til den marine styregruppe vedr. behov for landbaserede belastningsopgørelser SAAB, JOB Inden næste møde i den marine styregruppe (primo august) i forhold til den marine modellering Bøjedata tilgængelige fra FTPserver ISH? Evaluering af SMHI s belastningsopgørelser JOB 4. september (næste MMK møde) Tilføjelser til DHIs rapport(er) af, ISH? hvorledes der er ændret på havmodellen siden evalueringen sidste år Undersøge, om DMU kan lægge JOB? SMHIs data fra Læsø Øst på hjemmesiden frit tilgængelige samt adgang til tyske data Sammenligninger af TN/TPberegninger ISH? foretaget i dette projekt og i Vandudsigten Status for nye bøjer BEB Orientering på næste møde (september) Orientering om fem arbejdsgrupper SAAB, JOB og BEB? 1/7 MMK_Ref doc

2 1. Velkomst m.v. JOB bød velkommen. 2. Godkendelse af dagsorden Det blev foreslået, at punkt 9 ang. årlig evaluering af afstrømningsdata blev rykket frem til punkt 5 i dagsordenen samt at der ville blive givet en orientering om nyt bøjesystem under punkt 8. Den ændrede dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat Referatet fra sidste møde var godkendt via . Dog blev der påpeget en rettelse til punkt 11 ang. mængden af TBT, der anvendes på en bøje. De anførte 7 g er ikke pr. bøje, men pr. sonde. 4. Meddelelser m.v. JOB orienterede om afbud fra Jan Strømberg, Torben Vang, Bjarne Büchmann og Jane Brøns Hansen. JOB meddelte at revision af krav til havmodellen og teknisk anvisning for fjordmodellering er sendt videre til den marine styringsgruppe og godkendt. De tekniske anvisninger vil blive lagt på hjemmesiden. SAAB kom ikke som planlagt til Sverige for at lægge målebøje ud, da skibet skulle bruges som isbryder. Bøjen med en profilerende sonde er siden blevet lagt ud. Halvdelen af bøjen er betalt af Forum Skagerrak, resten af SMHI. SAAB vil sende oplysninger om projektet videre. ACE har kontaktet styringsgruppen for ferskvand ang. besparelser på afstrømningsmålinger (tilførsler af N og P til marine områder). Der er tilsyneladende sat arbejde i gang om at lave en model til beskrivelse af tilførslerne. Det henstilles at den marine styringsgruppe tager stilling til problemet. JOB foreslog i første omgang at sikre bibeholdelse af opgørelser for niveau 2+ områderne. JOB blev ansvarlig for henvendelse til den Marin Styringsgruppe med forespørgsel om hvilket arbejde, der foregår og præsentation af behov. ACE er med i den arbejdsgruppe der er nedsat under ERFA gruppen for marine modellører, der skal se på behovsopgørelser for N- og P-tilførsler. ACE mente, at der var flere muligheder for at planlægge belastningsopgørelserne og at der bør være et samarbejde mellem ferske- og marine faggrupper. ISH meddelte, at DHI vil kunne sørge for, at bøjedata vil kunne hentes ned fra FTP-server. Det vil kræve et par dages arbejde, der skal dækkes som 2/7

3 ekstraudgift. JOB meddelte, at der ikke er penge i kassen. Såfremt der er et stort ønske/behov, mente ISH, at det kunne lade sig gøre, men at ekstra arbejde fremover vil skulle aflønnes. Filtrerede, men ikke endeligt kvalitetssikrede data lægges ud, inkl. data fra Århus bøjen og Karrebæksminde bøjen, når den kommer i vandet igen. ISH kommenterede processen omkring revidering af kvalitetskrav til modellen og de reviderede krav. Han mente, at det havde været en uheldig proces og et dårligt resultat. DHI har bedt om udsættelse af behandling af kravene i styringsgruppen, da kravene skal være klart formulerede, gennemførlige og formålet og konsekvensen af ikke-opfyldelse beskrevet. DHI er kede af, at det blev sendt til styringsgruppen. Kravspecifikationerne er ikke blevet gode nok. Hertil kommenterede JOB, at diskussionen startede i august sidste år og materialet har ligget til diskussion gennem et halvt år. Det er pointeret, at kravspecifikationen er en løbende proces. ACE kommenterede, at det naturligvis er nødvendigt på et tidspunkt at forholde sig til konsekvenserne skal være, hvis kravene ikke kan opfyldes, og foreslog at statistikere involveres i processen med at finde relevante statistiske mål for kvaliteten af modelberegningerne. JOB påpegede, at kravene ikke var blevet mere stringente kravene var blevet slækket. ISH var uenig han mente, at kravene var skrappere, end det DHI havde budt ind med, hvorefter der var blevet skrevet kontrakt. JOB mente, at det ikke var dette forum, hvor evt. problemer omkring kontrakten skulle drøftes. Hensigten har ikke været at sætte DHIs model i dårligt lys, men at specificere de behov, der er til modellen. Evt. kan specifikationsprocessen diskuteres på et møde, som sikrer, at den forløber bedre næste gang. ACE savnede tests af konsekvenserne af afvigelserne defineret i specifikationerne (hvilken konsekvens har det fx for vandgennemstrømning i indre danske farvande, om der er krav om 10 eller 15 cm vandstandsafvigelse?). Foreslog, at der blev lavet scenarieberegninger til analyse af konsekvensen af forskellige afvigelser og at disse kunne ligge til grund for fastsættelsen af de endelige krav til modellen. JOB mente, at der på et senere møde kan præsenteres scenarieberegninger, mens evalueringen kan diskuteres på det næste møde samtidig med, at det vurderes om kravene til modellen skal revurderes. VH fortalte, at Erik Buch pga. stort arbejdspres prøver at trække sig lidt ud af diverse grupper. Vibeke Huess og Per Berg vil gerne med i gruppen i stedet for Erik. ISH vil gerne have Majbrit Kronborg med i gruppen. Det blev desuden aftalt at kontakte Jan Rasmussen for at få bekræftet, om han har interesse i at fortsætte. 3/7

4 BEB gjorde gruppen opmærksom på, at det via en artikel i Ingeniøren var blevet gjort klart, at amternes miljøskibe ikke skal samles i Fåborg, som der ellers havde været stillet forslag om. 5. Status fra DMU herunder årlig evaluering af afstrømningsdata (egentlig punkt 9 i dagsorden) Der bliver samlet modelberegnede afstrømningsværdier for delområder og lavet en årlig sammenligning. Lægges på nettet (11 sider). ACE spurgte ind til evalueringen af de beregnede afstrømningsberegninger. Det blev aftalt at JOB skulle undersøge om der fandtes data fra vandføringer fra et antal større kilder til Østersøen for derigennem at kunne fortage en egentlig evaluering af de benyttede belastningsdata. ISH mente, at det ville være rart at tjekke om SMHI-værdierne er rigtige. JOB undersøger om SMHI foretager en sådan evaluering hvert år. 6. Demonstration af dataarkiv v. DHI (egentlig punkt 5 i dagsorden) Der var problemer med at få adgang til internettet og i ventetiden blev den oprindelige dagsordens punkt 8, Status fra amter herunder status for bøjer, gennemgået: BEB fortalte, at deres bøje blev hentet ind i marts med tæring af fortøjningen, der er blevet udbedret. Bøjen blev lagt ud igen i maj, men der er stadig problemer med at kommunikere med den det kan muligvis skyldes for lav spænding på bundbatteriet. Bundbatteriet er siden blevet skiftet, men det løste ikke problemet. I Århus fungerer bøjen, men den bliver taget op til december, hvor amtet nedlægges. Herefter er dens skæbne uvis. Til Læsø Rende er der indkøbt tre nye store bøjer, der efter planen skal sættes i vandet med måleudstyr i næsten uge. Intet nyt fra Lillebælt. Fra Bjarne Büchmann, FRV, kunne JOB meddele, at der havde været problemer med fremsendelsen af bøjedata til DHI via DMI. Dette kunne evt. skyldes den filtrering, som data gennemgår inden de lægges ud på hjemmesiden. DMU får data fra SMHIs bøje ved Læsø Øst, men har ikke lagt dem på hjemmesiden, da det ikke er helt klart, om data kan lægges ud frit tilgængeligt. JOB vil undersøge dette. 4/7

5 ISH spurgte til Tyske bøjer. DHI har data. JOB havde endnu ikke fået checket med tyske myndigheder Efter etablering af adgang til internettet demonstrerede ISH dataarkivet under Der var forslag til et par mindre justeringer. Generelt blev der udtrykt stor tilfredshed med funktionaliteten. 7. Status fra DHI herunder årsrapport og modeldokumentation for havmodellen v. DHI (egentligt punkt 6 i dagsordenen) ISH gennemgik havmodellens opdeling i en del dækkende Nordsøen og Østersøen samt den østlige del (Østmodellen), der dækker Østersøen, Kattegat og Skagerrak. Rapporten med modeldokumentationen ligger på hjemmesiden. Der er beskrevet, hvad der er blevet ændret i modellen siden sidste år. Årsrapporten ligger på nettet. Jan-dec 2005 er blevet genberegnet med model efter justering. Det var ISHs vurdering, at usikkerhederne på beregningerne af TN- og TP-transporterne ikke er blevet mindre. Der var tilfælde, hvor ISH påpegede meget store spring i TN/TP værdierne. SAAB efterlyste en beskrivelse af de ændringer i modellen, der er lavet siden evalueringen sidste år. Det blev aftalt at ISH skulle forsøge at lave sammenligninger mellem de, i dette projekt beregnede transporter af TN/TP, og dem der beregnes med Vandudsigten (økologisk model drevet af DHI). 8. Status fra DMI herunder evalueringsrapport for 2005 (egentligt punkt 7 i dagsordenen) DMI har evalueret modelleringen i 2005 både med og uden dataassimilering. Der indgik data fra 40 vandstandsstationer, 6 bøjer og 7 strømbøjer. DMI har ikke gjort meget ud af strøm, da denne parameter kræver megen tid (ca. halvdelen af deres tid bruges til at hente strømdata) samt at der ikke er fastlagt operationelle kriterier for denne. Vandstand: Kravet er, at std. < 10cm. På halvdelen af stationerne opfyldes kravene ikke uden dataassimilering, hvorimod 30 ud af de 40 stationer opfyldes med dataassimilering. Low pass filtreret vandstand: Kravet er 5 cm, hvilket ikke kan opfyldes uden, men fint med dataassimilering. Tidevand (dominerende tidevandskonstituenter): fase på M2 opfylder kravet indtil sydlige Kattegat for stor amplitude. 5/7

6 Temperatur: Modellen gør det øvre lag for koldt om vinteren. Dataassimilation forbedrer fejlstatistikken, men introducerer spikes i modelresultaterne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Generelt kan kravet på < 1 grad ikke opfyldes. Salt: Krav < 1 i Nordsøen og < 2 i Indre farvande. Nogle steder kommer der fejl ved dataassimilering. Nogle stationer afviger meget fx Ven (st 431), hvor der gennem længere tid er målt 35 o/oo i hele vandsøjlen!! Her var der enighed om, at data måtte være forkerte. Konklusionerne var, at det er svært for modellen at opfylde kravene. Anbefalingen fra DMI var at fokusere på temperaturen. ISH kommenterede DMIs evaluering som følger: - Grundigt arbejde - Havmodellen ikke en fjord/øhavsmodel, så nogle S/T stationer burde udelades - WL målinger for Ballum, Husum og Sheerness er ikke repræsentative for modellen - Fejl i DHI leverande vedr. Storebælts station S/T modelresultater - Usikkerhed om tilpasning af måletidsserier til 00/30 minut modelresultater (forskydning eller interpolation?) - BIAS vedr. vandstand er ikke en fejl DHI har allerede indførte forbedringer (fra januar 2006): - For lav saltholdighed i Øresund: Justeret ved uddybning i Helsingør-Helsingborg snit - Over/undershooting i S/T DA: DA metode justeret DHI vil komme med yderligere forslag inden næste møde. 9. Status fra amter herunder status for bøjer (egentligt punkt 8 i dagsordenen) Punktet var gennemgået i ventetiden inden præsentationen af dataarkivet (punkt 6). Der var desværre ikke tid til BEBs orientering om status for nye bøjer, der udsættes til næste møde. 10. Status fra DMU (egentligt punkt 9 i dagsordenen) JOB gav en kort orientering, da mødet nærmede sig sin afslutning. I forhold til den modelopsætning der blev præsenteret på forrige møde er en opdateret og parallel version af modelkoden ved at blive implementeret. 6/7

7 11. Næste møde Næste møde blev aftalt til mandag den 4. september. 12. Eventuelt SAAB orienterede om workshop, hvor der blev nedsat fem arbejdsgrupper til bestemmelse af: behov for belastningsopgørelser for N og P, usikkerhed på randtransporter, behov for teknisk anvisning for vandstandsmålinger, arbejdsgruppe for modelindikatorer, arbejdsgruppe om målrettet prøvetagning til modeller, heri indgår diskussionen om behov for bedre data til beskrivelse af sedimenter. Der afholdes en ny workshop i efteråret (oktober). SAAB sender orientering ud om arbejdsgrupperne. JOB takkede for mødet og god ro og orden. 7/7

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere