Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke som dirigent - OB N.F. Jøhncke blev valgt. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen for rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Aflæggelse af beretning. Formanden aflagde årsberetningen. (Se bilag 1). Der var følgende spørgsmål til beretningen: Vagn Hove Takkede for en god beretning. Ang. hans bemærkninger om bladet DBB var det ikke ment som en kritik, men en opfordring til museet om at skrive lidt mere i bladet. Svend Erik Jensen Sidste år ville Vagn Hove finde kr. til museet har han fundet ud af hvor han kan skaffe dem?? Vagn Hove Han troede de kunne hentes på vareslaget, men da det ikke er en intrigeret del af museet kan det ikke lade sig gøre. Leo Petersen Takkede for en god beretning, var det ikke en ide at få den bragt i bladet DBB?? Hvordan ser museet ud om 10 år?? (Her fik han svaret i formandens beretning). Hvad er der blevet af planerne om et museum i Værløse?? Har man forsøgt at få Kulturudvalget ned og se museet, de kan jo evt. presse Ministeren?? Hører man noget fra vores protektor?? Formanden svarede: Planerne om et museum i Værløse er nedlagt, der var bl.a. ikke penge til det. Hærmuseet i Oksbøl har indtil videre 4 mio. kr. Kulturudvalget vil vi overveje, men i sidste ende er det jo Ministeren der træffer beslutningen om hvad kultur midlerne skal bruges til. Ang. protektoren, så er vi på jule- og fødselsdagskort de sidste par gange har det dog været hans adjudantstabschef, som har svaret for ham!! Derudover har vi ikke haft en anledning til at invitere ham til at besøge museet. Leo Petersen Hvis Museet engang skal flyttes til Oksbøl, kan man så ikke være bange for at besøgstallet falder pga. beliggenheden?? Formanden Det tror jeg ikke de militære museer som allerede ligger i området er godt besøgt. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Aflæggelse af årsregnskab. Kassereren (Thorkild Kay) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2). Årets resultat før afskrivning og renter blev et flot overskud på ca kr. Thorkild kunne fortælle at Museets indestående i Sydbank bliver forrentet med 4%, så der var en pæn renteindtægt på ca kr. Årets resultat efter afskrivning og renter et overskud på kr. Der var følgende spørgsmål til regnskabet: Vagn Hove Har man forsøgt at indhente tilbud på forsikringer andre steder?? Hvorfor afskriver Museet, det er ikke lovpligtigt??

2 Thorkild Nej det har vi ikke, forsikringerne har vi ved et firma som har indgået af tale med Museum Sønderjylland, så det fås nok ikke billigere desværre. Ang. afskrivning, så slides og forældes vores udstyr jo, derudover er det en god ting når vi skal søge fonde m.v. 4. Forelæggelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet for år 2009 (se bilag 3). Der var ingen spørgsmål til budgettet. Generalforsamlingen godkendte budgettet for Godkendelse af de af bestyrelsen fastsatte kontingenter. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev godkendt. Per Hj. havde derefter en orientering omkring vareslaget. Varesalget havde en omsætning på ca kr. i 2007, heraf udgør issalget ca. en tredjedel. Ved jubilarstævnet i Antvorskov og sommerstævnet i Holstebro var der samlet et salg på ca kr. Varesalget har derefter ca kr. på bogen og et varelager der ca. udgør kr. Varesalget kunne igen i år uddele lidt af overskuddet til Museet kr. som skal øremærkes til nye skjorter til kustoderne samt noget elektronik som kan bruges til at ind scanne alle Museets gamle dias. 6. Indkomne forslag. Der var modtaget et forslag - Se vedlagte (bilag 4). Dirigenten oplæste en del af 9 (Vedtægtsgodkendelse/vedtægtsændringer) i museets vedtægter: Vedtægterne kan ændres med godkendelse af fem bestyrelsesmedlemmer og efter beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. På ordinær generalforsamling skal 2/3 del af de tilstedeværende, som ikke må være under halvdelen af forenings medlemmer, stemme for, idet ellers ændringer kan ske ved en derefter afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om ændringer af vedtægterne kan træffes med alene den majoritet af de tilstedeværende, men alt under forbehold af fondsmyndighedernes godkendelse, idet alternativet er museets nedlæggelse ved ophør af den selvejende institutions virke. Dirigenten oplæste derefter det indkomne. Dirigenten konstaterede at der ikke var nok af foreningens medlemmer til at træffe en afgørelse. En evt. afgørelse skal derfor træffes på en evt. ekstra ordinær generalforsamling, men dirigenten syntes vi skulle diskutere forslaget også var det jo optil bestyrelsen om de vil gå videre med sagen i det der jo også skal være min. 5 bestyrelsesmedlemmer som syntes om forslaget. Dirigenten efterlyste herefter personer som havde været med til at udarbejde forslaget, så det kunne blive yderligere uddybet. Svend Erik Jensen, DBB Nordvestjylland Vores lokalforeningen er også medunderskrivere af forslaget og jeg kan uddybe det lidt nærmere. Vi mener at FN Museet vil stå stærkere hvis det har en valgt formand. Leo Pedersen Jeg syntes vi skal forsætte som hidtil. Per B. Krogh Jeg kan på bestyrelsens vegne sige at der ikke er 5 i bestyrelsen som kan Side 2

3 bakke op om dette forslag. Personligt vil jeg ikke sidde i en bestyrelse hvor formanden vælges Da FN Museets bestyrelse er en arbejdende bestyrelse er det vigtigt at alle i bestyrelsen bakker op om og støtter formanden. Dirigenten sluttede med at konstatere at forslaget blev afvist. 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. På valg til bestyrelsen er følgende: Per B. Krogh, Thorkild E. Kay og Bent Johansen. På valg som suppleanter er Per Røn, Gert T. Knudsen og Jørgen Hegelund Knudsen. Formanden fremlagde bestyrelsen forslag til valg af bestyrelse: Per B. Krogh ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet for foreslås Per a. Rasmussen. Thorkild E. Kay og Bent Johansen ønsker begge genvalg. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Formandens forslag blev vedtaget. Formanden fremlage bestyrelsens forslag til suppleanter: Gert T. Knudsen, Jøgen Hegelund og Per Røn ønsker alle genvalg. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Formandens forslag blev herefter godkendt. Thorkild E. Kay gjorde forsamlingen opmærksom på at det var hans sidste periode i bestyrelsen så om 2 år skal der findes en afløser. 8. Valg af revisorer samt suppleant. På valg som revisorer er AKM Revision og Viggo Frederiksen, Horsens, som suppleant er Vagn Hove. Alle var villig til genvalg Dirigenten spurgte om de fremmødte havde et forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev alle tre valgt. 9. Valg af fanebærer samt fanevagt. Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 10. Eventuelt. Fru Hegelund Kan konerne ikke også få sit navn på skiltet som kustode og kan vi ikke også få skjorte m.v.?? Svar Jo det vil der blive kigget på. Erik Sennels I kustodeinstruksen/orienteringen mangler der oplysninger om at man godt må medbringe konen m.v. som hjælper/med kustode. Svar Det vil blive indføjet i kustodeinstruksen. Leo Petersen Det var en stor overraskelse for mig at Per B. Krogh ikke ønskede genvalg. Kan det ikke skrives i indkaldelsen til generalforsamlingen, hvem der ønsker genvalg m.v.?? Svar Det vil blive rettet til næste år. Maja Kan der ikke indkøbes nogen større skjorter?? Svar Jo der vil blive indkøbt større skjorter. Side 3

4 Jan Bech Andersen Hvad er rygepolitikken i museet?? Svar Der må ikke ryges i soverum og udstillingen. Gæster/besøgende må ikke ryge i museet (der henvises til bænken udenfor). Kustoderne må ryge i vagtstuen (husk at lufte godt ud) I tørre perioder er der rygeforbud i lejren. Jørgen Hegelund overrakte protokollen fra DBB Grønlandsforening til museet. Per Hj. takkede Per B. Krogh for hans store arbejdsindsats som formand. Han tilbød Per Krogh en plads en præsidiet. Per Krogh sagde ja tak til at blive en del at museets præsidium. OB P.K. Pedersen overrakte effekter fra Eritrea til museet. En CD med billeder fra mission, flagstanderen fra Generalens bil, samt det Dannebrog der vajede i den danske lejr. Per Hj. overrakte kr. til museets kasserer dette var fra en privat indsamling i forbindelse med hans fødselsdag. Per Krogh kunne oplyse at Fodfolks Pionerforeningen fra Søgaard, har fået indføjet i deres vedtægter, at den dag foreningen nedlægges tilgår dens midler FN Museet. Dirigenten takkede for god ro og orden. Per B. Krogh takkede for fremmødet. Viborg, d. 25. april 2008, Jens F. Søndergaard. Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen: Formand: Per Hjortshøj Jakobsen Næstformand: Jørgen Fried Pedersen Kasserer: Thorkild E. Kay Sekretær: Jens F. Søndergaard Kustodeleder: Knud Spangsø Bestyrelsesmedlem: Per A. Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Bent Johansen Suppleanter: Jørgen Hegelund Knudsen Gert Thisted Knudsen Per Røn Tilsynsførende: Arne Christensen Præsidium. Formand: Oberst P.K. Pedersen Rigspolitichefen Torsten Hesselbjerg Oberst Kurt Bache Oberst P.B. Krogh Oberst Bjarne Hesselberg Oberstløjtnant C.B. Brockmeyer Oberstløjtnant R.K. Jacobsen Oberstløjtnant O.A.B.C. Hansen Oberstløjtnant Jørgen Storm Major Lorenz Asmussen Major Bent Agger Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde d. 15. maj 2008 i Museet. Side 4

5 Bilag 1 Formandsberetning ved FN Museets generalforsamling 29. marts 2008 Generalforsamling 2007: På sidste års generalforsamling var der specielt to emner, der vakte diskussion. Først Vagn Hoves kritik af, at Museet ikke udnyttede muligheden for at skrive om Museet i bladet Den Blå Baret. Denne kritik har vi taget til os, og i årets løb har Knud Spangsø i bladet oplyst om hvilke støttemedlemmer, der i de enkelte uger ville forrette kustodetjeneste på Museet og i de seneste numre om, hvilke uger der i 2008 var ledige. Tilsvarende har Per Hjortshøj indrykket servicemeddelelser om nye bøger i udsalget der evt. kunne have interesse for Soldaterforeningens medlemmer, og selv har jeg berettet om årets gang på Museet og om fremtidige tiltag. Dermed mener jeg, vi har udnyttet den spalteplads, bladet har stillet til rådighed for os. Det andet emne var ligeledes rejst af Vagn Hove nemlig spørgsmålet om at tilbyde gæster gratis adgang, for derved at øge besøgsantallet. Dette forslag blev afvist med den begrundelse, at et eventuelt mersalg i udsalget næppe ville kunne dække vort økonomiske behov. Til gengæld har vi rettet henvendelse til såvel Forsvarsminister som Kulturminister om økonomisk dækning for en indtægtsnedgang, hvis vi fjernede entréen. Vort argument var, at vi syntes, at flere af landets borgere skulle få et indblik i, hvor stor en indsats Danmark i virkeligheden yder til fredsstøttende operationer rundt om i verden. Resultatet var desværre negativt, da Forsvarsministeren ikke må støtte kulturelle formål, og Kulturministeren ikke mente at have råd til et sådant formål. Heldigvis viste det sig, at besøgende, der ellers ville have vendt rundt i døren var mere villige til at tage pungen op når kustoderne fortalte, at så havde de også betalt for alle museer! Resultatet vil vi erfare, når kassereren aflægger beretning. Generelt: Der har i årets løb været tilløb til uoverensstemmelser mellem De Blå Baretter og Museet. Det har skabt rygter om, at forholdet mellem Bjarne Hesselbjerg og mig, har været skyld i miseren. Dette rygte vil jeg gerne tilbagevise. Bjarne og jeg har, som de fleste ved, haft en fælles fortid i Hæren. Jeg har oplevet Bjarne som forhandlingsleder under hans chefvirke i Kroatien, og både der og ved Hærens chefmøder har jeg oplevet hans store faglighed og saglighed. Senere har Bjarne som chef for DANILOG og formand for Museets Præsidium været en stor hjælp for Museet. At vi så har et forskelligt syn på forholdet mellem Museets og Soldaterforeningen er en anden sag. Det er korrekt, når Bjarne hævder, at FN Museet er skabt af De Blå Baretters medlemmer, og at det var dem, der i begyndelsen stillede effekter til rådighed for Museet, og det er også rigtigt, at halvdelen af vore støttemedlemmerne også er medlemmer af DBB. Omvendt må jeg fastholde, at dette museum er et museum for alle de langt over soldater fra alle værn, politifolk, læger, sygeplejersker, præster og andre, der har været udsendt i fredsstøttende operationer altså mange flere end DBB har organiseret. Det er blandt andet derfor, vi retter en stor tak til Bent Agger, der har påtaget sig den vanskelige opgave, at udvide observatør-udstillingen til at beskrive alle de missioner, danske observatører har deltaget i. Ikke mange forestiller sig, at det drejer sig om 37 missioner på lokaliteter, hvis eksistens vi næppe før har hørt om. Den grundlæggende uenighed går dog på et forskelligt syn på Museets forhold til omverdenen. DBB ser gerne Museet knyttet nærmere til Soldaterforeningen, evt. som en lokalafdeling, hvorved vi kunne modtage et tilskud i lighed med de øvrige lokalafdelinger.

6 Omvendt ser vi gerne, at Museet knyttes til den øvrige museumsverden, som jeg skal omtale om lidt. Det vil ikke være muligt, hvis vi bliver en underafdeling af De Blå Baretter. Bjarne og jeg har drøftet disse nuancer i vores opfattelser, men vi er enige om, at vi har en fælles interesse i dette museums fremtid, og vil derfor bestræbe os på ikke at komme til at grave grøfter. Fra Museets side har vi som sagt et stærkt ønske at knytte os til den del af den danske museumsverden, vi har et geografisk eller fagligt fællesskab med. Det er lykkedes for os at blive optaget som associeret medlem af det Museum Sønderjylland, som blev en realitet fra årsskiftet. Museum Sønderjylland omfatter alle de store museer i landsdelen og har flere af de mindre, men selvstændige museer, tilknyttet ved hjælp af en associeringsaftale. Dette indebærer at vi kan hente både faglig og økonomisk bistand hos denne paraplyorganisation. Det kan som kuriosum tilføjes, at DBB og Museum Sønderjylland har fælles protektor, da HKH Prins Joachim i slutningen af januar også påtog sig at være protektor for Museum Sønderjylland. Den faglige tilknytning søger vi desuden i en, måske kommende, nytænkning på museumsfronten. Man har i forsvaret langt om længe indset, at fortiden skal bevares, og der er hertil nedsat en museumskommission, der skal klarlægge hvor forsvaret er i dag og hvor man vil hen, idet bl.a. historikken om hærens opbygning, virke og indsats skal bevares for eftertiden. Kommissionens indstilling er nu afleveret i Forsvarskommandoen til Tim Slot Jørgensen, der som bekendt er den kommende forsvarschef.. Det ser ud til, at planerne skal udmønte sig til en opdeling i tre niveauer med Det Danske Forsvarsmuseum (det tidligere Tøjhusmuseum) i spidsen. Herunder skal være de tre værnspecifikke museer, der skal levendegøre forsvarets hverdag. Der eksisterer i dag et Orlogsmuseum, der dækker Søværnet og et flymuseum i Karup. For hærens vedkommende kunne dette museum hedde Hær Museet. Herunder skal så indplaceres de lokale museer og centre, hvoraf vi jo er en naturlig del. Fælles for planerne er, at det skal være en helhed, hvor man arbejder sammen om at præsentere forsvaret før, nu og i fremtiden. En mulig placering af et sådant museum kunne blive Oksbøl. Her har man pladsen og er miljømæssigt ikke hæmmet af byzoner, der ofte lægger begrænsninger på et arbejdende museums handlemuligheder og på positivsiden fremhæves også, at man her har værkstedskapacitet, der spænder fra echelon, hvilket vil sige at man her kan foretage hovedreparationer og genopbygning af køretøjer. Tænk, hvilke muligheder, det kunne byde os: Opstilling af observationsposter, vejspærringer, sandsækkestillinger og lignende samt muligheden for eksempelvis at kunne beholde Elefanten, som vi måtte levere tilbage til det tidligere Tøjhusmuseum af pladsmæssige hensyn. FN Museet deltog den 1. februar i en stiftende generalforsamling for denne nyskabelse, og mødte stor imødekommenhed for vores interesse i at deltage i dette arbejde, da det jo er vort museum, der frem for noget andet museum beskriver Hærens nuværende hovedopgave de fredsstøttende operationer. Samarbejde: Til dette punkt kan jeg heldigvis påvise nogle positive tiltag mellem Museet og De Blå Baretter. Sidste vinter blev det tidligere bibliotek indrettet til orienteringsrum for DBB og specielt for Kammeratstøtteordningen. I denne vinter er sket en yderligere udbygning af dette rum, idet Familienetværket, som er en del af KSO, har tilbudt i forbindelse med åbningen at ophænge Partiet Venstres Frihedspris 2006, som er værket Spring af kunstneren Simone Side 6

7 Aaberg Kærn. Ved åbningen af museet for et år siden overdrog en delegation af Cypern veteraner, anført af Erik Hansen, ved en smuk ceremoni det mindekors over sergent Niels V. H. Larsen, der i skiftende udformninger har stået på det sted, hvor sergenten i 1965 blev dræbt. Den 1. november afleverede Lokalafdeling Fyn ved Egon Aaskov og Leif Dannerfjord en smuk antik krukke, som hold 1 i 1964 hjembragte fra Cypern. Med krukken fulgte en montre i moseeg, fremstillet af den tidligere nævnte Erik Hansen. Vi takker for begge de nævnte gaver. Der har mellem kustoderne fra vort museum, Hjemmeværnsmuseet og Beredskabsstyrelsens Museum været meget fine relationer sæsonen igennem. Man har besøgt hinanden, og flere kustoder er efter fyraften mødtes over en øl eller lignende for at udveksle erfaringer eller bare hygge sig. Desuden har vi mødt stor hjælpsomhed fra specielt Hjemmeværnsmuseet, der lige som os er associeret medlem af Museum Sønderjylland. Fra Efterskolen har vi sæsonen igennem fået og udnyttet invitationer til at overvære skolens forskellige arrangementer og elevforestillinger. Dette gode forhold afspejler sig også i dag, hvor skolen lægger lokaler til denne generalforsamling og leverer den frokost flere af os herefter skal nyde. Jeg skal også igen nævne Museum Sønderjylland, som i år har givet os et tilskud på kroner. Udvikling af Museet: Af denne vinters udvikling af museet skal først og fremmest nævnes den visualisering af vort billedmateriale ved hjælp af PC-styrede fladskærme. Dette er blevet muligt ved et tilskud fra Danske Spil (Tipstjenesten) på kroner og et stort installationsarbejde af Knud Spangsø og Bent Johansen. Det var bestyrelsens håb, at vi kunne have vist inventar fra Briefing-rummet ved den danske bataljon i Irak indrettet i Museets PREFAB. Inventaret fra dette rum er hjemtaget af det tidligere Tøjhusmuseum og befinder sig i øjeblikket på Forsvarets depot i Brørup. Vi kan låne dette inventar, og en museumsinspektør fra Tøjhusmuseet vil gerne arrangere udstillingen, men har desværre ikke haft tid til at yde os denne service inden denne dag, men vi håber, dette kan ske i løbet af året. Dernæst vil jeg gentage, at observatørstanden er ført up-to-date med beskrivelser af og billeder fra de enkelte missionsområder. Den udskiftning af skillerum, der blev påbegyndt sidste år, er fortsat i resten af udstillingsområdet. Med andre ord er der sket en del i denne vinter, som jeg håber, de fleste tilstedeværende vil gå over og se efter denne generalforsamling. Herefter vil jeg overlade beretningen til forsamlingens bemærkning Per B.Krogh Side 7

8 Bilag 2 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Bilag 3

12 Bilag 4 Viborg, den 08. marts 2008 Til Formand Per B. Krogh, Berberisvej 16, Egeskov 7000 Fredericia. Emne: Ændringsforslag til behandling på FN-Museets ordinære generalforsamling d. 29. marts Ref..: Vedtægternes 2, 4, 5 og 9. Under De Blå Baretters formandsmøde d. 1. marts 2008 i Odense, blev hovedbestyrelse og formandskabet enige om at slutte op om FN Museet i Frøslevlejren, med udgangspunkt i det af Per Kofoed udarbejdede dokument Idégrundlag og visioner, opdateret i november Formandsmødet konstaterede, at bortset fra nogle få lokalforeninger, var Landsforeningen og lokalforeningerne alle 600,- kr. støttemedlemmer, ligesom det konstateredes, at ca. 68% af museets støttemedlemmer udgøres af medlemmer af De Blå Baretter. Landsforeningen og formændene for lokalforeningerne, i deres egenskab af støttemedlemmer, besluttede i enighed, at fremsætte nedenstående forslag til ændring af FN Museet i Frøslevlejrens vedtægter: Ændringsforslag til FN-museets vedtægter 4, hvor vi ønsker indsat et 4. afsnit ( ny line) med teksten: Formanden (vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen). I 5. afsnit slettes formanden: Hvorefter afsnittet hedder: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Begrundelse: Det er De Blå Baretters generelle og klare opfattelse, at formanden skal vælges på museets ordinære generalforsamling og ikke ved konstituering! Forslagsstillere er enkeltpersoner og støtteforeninger ved: De Blå Baretter, Sønderjylland, Viborg og Omegn, Østjyderne, Fyn, Kronjylland, København, Midtjylland, Midtsjælland, Næstved, Nordsjælland, Sydøstjylland, Sydvestjylland, samt Bjarne Hesselberg, Poul Erik Schroll, Niels Anton Nielsen, Jens Hougaard. Herning, d. 8. marts 2008 Poul Erik Schroll. Side 12

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere