Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke som dirigent - OB N.F. Jøhncke blev valgt. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen for rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Aflæggelse af beretning. Formanden aflagde årsberetningen. (Se bilag 1). Der var følgende spørgsmål til beretningen: Vagn Hove Takkede for en god beretning. Ang. hans bemærkninger om bladet DBB var det ikke ment som en kritik, men en opfordring til museet om at skrive lidt mere i bladet. Svend Erik Jensen Sidste år ville Vagn Hove finde kr. til museet har han fundet ud af hvor han kan skaffe dem?? Vagn Hove Han troede de kunne hentes på vareslaget, men da det ikke er en intrigeret del af museet kan det ikke lade sig gøre. Leo Petersen Takkede for en god beretning, var det ikke en ide at få den bragt i bladet DBB?? Hvordan ser museet ud om 10 år?? (Her fik han svaret i formandens beretning). Hvad er der blevet af planerne om et museum i Værløse?? Har man forsøgt at få Kulturudvalget ned og se museet, de kan jo evt. presse Ministeren?? Hører man noget fra vores protektor?? Formanden svarede: Planerne om et museum i Værløse er nedlagt, der var bl.a. ikke penge til det. Hærmuseet i Oksbøl har indtil videre 4 mio. kr. Kulturudvalget vil vi overveje, men i sidste ende er det jo Ministeren der træffer beslutningen om hvad kultur midlerne skal bruges til. Ang. protektoren, så er vi på jule- og fødselsdagskort de sidste par gange har det dog været hans adjudantstabschef, som har svaret for ham!! Derudover har vi ikke haft en anledning til at invitere ham til at besøge museet. Leo Petersen Hvis Museet engang skal flyttes til Oksbøl, kan man så ikke være bange for at besøgstallet falder pga. beliggenheden?? Formanden Det tror jeg ikke de militære museer som allerede ligger i området er godt besøgt. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 3. Aflæggelse af årsregnskab. Kassereren (Thorkild Kay) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2). Årets resultat før afskrivning og renter blev et flot overskud på ca kr. Thorkild kunne fortælle at Museets indestående i Sydbank bliver forrentet med 4%, så der var en pæn renteindtægt på ca kr. Årets resultat efter afskrivning og renter et overskud på kr. Der var følgende spørgsmål til regnskabet: Vagn Hove Har man forsøgt at indhente tilbud på forsikringer andre steder?? Hvorfor afskriver Museet, det er ikke lovpligtigt??

2 Thorkild Nej det har vi ikke, forsikringerne har vi ved et firma som har indgået af tale med Museum Sønderjylland, så det fås nok ikke billigere desværre. Ang. afskrivning, så slides og forældes vores udstyr jo, derudover er det en god ting når vi skal søge fonde m.v. 4. Forelæggelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet for år 2009 (se bilag 3). Der var ingen spørgsmål til budgettet. Generalforsamlingen godkendte budgettet for Godkendelse af de af bestyrelsen fastsatte kontingenter. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev godkendt. Per Hj. havde derefter en orientering omkring vareslaget. Varesalget havde en omsætning på ca kr. i 2007, heraf udgør issalget ca. en tredjedel. Ved jubilarstævnet i Antvorskov og sommerstævnet i Holstebro var der samlet et salg på ca kr. Varesalget har derefter ca kr. på bogen og et varelager der ca. udgør kr. Varesalget kunne igen i år uddele lidt af overskuddet til Museet kr. som skal øremærkes til nye skjorter til kustoderne samt noget elektronik som kan bruges til at ind scanne alle Museets gamle dias. 6. Indkomne forslag. Der var modtaget et forslag - Se vedlagte (bilag 4). Dirigenten oplæste en del af 9 (Vedtægtsgodkendelse/vedtægtsændringer) i museets vedtægter: Vedtægterne kan ændres med godkendelse af fem bestyrelsesmedlemmer og efter beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. På ordinær generalforsamling skal 2/3 del af de tilstedeværende, som ikke må være under halvdelen af forenings medlemmer, stemme for, idet ellers ændringer kan ske ved en derefter afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om ændringer af vedtægterne kan træffes med alene den majoritet af de tilstedeværende, men alt under forbehold af fondsmyndighedernes godkendelse, idet alternativet er museets nedlæggelse ved ophør af den selvejende institutions virke. Dirigenten oplæste derefter det indkomne. Dirigenten konstaterede at der ikke var nok af foreningens medlemmer til at træffe en afgørelse. En evt. afgørelse skal derfor træffes på en evt. ekstra ordinær generalforsamling, men dirigenten syntes vi skulle diskutere forslaget også var det jo optil bestyrelsen om de vil gå videre med sagen i det der jo også skal være min. 5 bestyrelsesmedlemmer som syntes om forslaget. Dirigenten efterlyste herefter personer som havde været med til at udarbejde forslaget, så det kunne blive yderligere uddybet. Svend Erik Jensen, DBB Nordvestjylland Vores lokalforeningen er også medunderskrivere af forslaget og jeg kan uddybe det lidt nærmere. Vi mener at FN Museet vil stå stærkere hvis det har en valgt formand. Leo Pedersen Jeg syntes vi skal forsætte som hidtil. Per B. Krogh Jeg kan på bestyrelsens vegne sige at der ikke er 5 i bestyrelsen som kan Side 2

3 bakke op om dette forslag. Personligt vil jeg ikke sidde i en bestyrelse hvor formanden vælges Da FN Museets bestyrelse er en arbejdende bestyrelse er det vigtigt at alle i bestyrelsen bakker op om og støtter formanden. Dirigenten sluttede med at konstatere at forslaget blev afvist. 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter. På valg til bestyrelsen er følgende: Per B. Krogh, Thorkild E. Kay og Bent Johansen. På valg som suppleanter er Per Røn, Gert T. Knudsen og Jørgen Hegelund Knudsen. Formanden fremlagde bestyrelsen forslag til valg af bestyrelse: Per B. Krogh ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet for foreslås Per a. Rasmussen. Thorkild E. Kay og Bent Johansen ønsker begge genvalg. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Formandens forslag blev vedtaget. Formanden fremlage bestyrelsens forslag til suppleanter: Gert T. Knudsen, Jøgen Hegelund og Per Røn ønsker alle genvalg. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Formandens forslag blev herefter godkendt. Thorkild E. Kay gjorde forsamlingen opmærksom på at det var hans sidste periode i bestyrelsen så om 2 år skal der findes en afløser. 8. Valg af revisorer samt suppleant. På valg som revisorer er AKM Revision og Viggo Frederiksen, Horsens, som suppleant er Vagn Hove. Alle var villig til genvalg Dirigenten spurgte om de fremmødte havde et forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev alle tre valgt. 9. Valg af fanebærer samt fanevagt. Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 10. Eventuelt. Fru Hegelund Kan konerne ikke også få sit navn på skiltet som kustode og kan vi ikke også få skjorte m.v.?? Svar Jo det vil der blive kigget på. Erik Sennels I kustodeinstruksen/orienteringen mangler der oplysninger om at man godt må medbringe konen m.v. som hjælper/med kustode. Svar Det vil blive indføjet i kustodeinstruksen. Leo Petersen Det var en stor overraskelse for mig at Per B. Krogh ikke ønskede genvalg. Kan det ikke skrives i indkaldelsen til generalforsamlingen, hvem der ønsker genvalg m.v.?? Svar Det vil blive rettet til næste år. Maja Kan der ikke indkøbes nogen større skjorter?? Svar Jo der vil blive indkøbt større skjorter. Side 3

4 Jan Bech Andersen Hvad er rygepolitikken i museet?? Svar Der må ikke ryges i soverum og udstillingen. Gæster/besøgende må ikke ryge i museet (der henvises til bænken udenfor). Kustoderne må ryge i vagtstuen (husk at lufte godt ud) I tørre perioder er der rygeforbud i lejren. Jørgen Hegelund overrakte protokollen fra DBB Grønlandsforening til museet. Per Hj. takkede Per B. Krogh for hans store arbejdsindsats som formand. Han tilbød Per Krogh en plads en præsidiet. Per Krogh sagde ja tak til at blive en del at museets præsidium. OB P.K. Pedersen overrakte effekter fra Eritrea til museet. En CD med billeder fra mission, flagstanderen fra Generalens bil, samt det Dannebrog der vajede i den danske lejr. Per Hj. overrakte kr. til museets kasserer dette var fra en privat indsamling i forbindelse med hans fødselsdag. Per Krogh kunne oplyse at Fodfolks Pionerforeningen fra Søgaard, har fået indføjet i deres vedtægter, at den dag foreningen nedlægges tilgår dens midler FN Museet. Dirigenten takkede for god ro og orden. Per B. Krogh takkede for fremmødet. Viborg, d. 25. april 2008, Jens F. Søndergaard. Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen: Formand: Per Hjortshøj Jakobsen Næstformand: Jørgen Fried Pedersen Kasserer: Thorkild E. Kay Sekretær: Jens F. Søndergaard Kustodeleder: Knud Spangsø Bestyrelsesmedlem: Per A. Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Bent Johansen Suppleanter: Jørgen Hegelund Knudsen Gert Thisted Knudsen Per Røn Tilsynsførende: Arne Christensen Præsidium. Formand: Oberst P.K. Pedersen Rigspolitichefen Torsten Hesselbjerg Oberst Kurt Bache Oberst P.B. Krogh Oberst Bjarne Hesselberg Oberstløjtnant C.B. Brockmeyer Oberstløjtnant R.K. Jacobsen Oberstløjtnant O.A.B.C. Hansen Oberstløjtnant Jørgen Storm Major Lorenz Asmussen Major Bent Agger Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde d. 15. maj 2008 i Museet. Side 4

5 Bilag 1 Formandsberetning ved FN Museets generalforsamling 29. marts 2008 Generalforsamling 2007: På sidste års generalforsamling var der specielt to emner, der vakte diskussion. Først Vagn Hoves kritik af, at Museet ikke udnyttede muligheden for at skrive om Museet i bladet Den Blå Baret. Denne kritik har vi taget til os, og i årets løb har Knud Spangsø i bladet oplyst om hvilke støttemedlemmer, der i de enkelte uger ville forrette kustodetjeneste på Museet og i de seneste numre om, hvilke uger der i 2008 var ledige. Tilsvarende har Per Hjortshøj indrykket servicemeddelelser om nye bøger i udsalget der evt. kunne have interesse for Soldaterforeningens medlemmer, og selv har jeg berettet om årets gang på Museet og om fremtidige tiltag. Dermed mener jeg, vi har udnyttet den spalteplads, bladet har stillet til rådighed for os. Det andet emne var ligeledes rejst af Vagn Hove nemlig spørgsmålet om at tilbyde gæster gratis adgang, for derved at øge besøgsantallet. Dette forslag blev afvist med den begrundelse, at et eventuelt mersalg i udsalget næppe ville kunne dække vort økonomiske behov. Til gengæld har vi rettet henvendelse til såvel Forsvarsminister som Kulturminister om økonomisk dækning for en indtægtsnedgang, hvis vi fjernede entréen. Vort argument var, at vi syntes, at flere af landets borgere skulle få et indblik i, hvor stor en indsats Danmark i virkeligheden yder til fredsstøttende operationer rundt om i verden. Resultatet var desværre negativt, da Forsvarsministeren ikke må støtte kulturelle formål, og Kulturministeren ikke mente at have råd til et sådant formål. Heldigvis viste det sig, at besøgende, der ellers ville have vendt rundt i døren var mere villige til at tage pungen op når kustoderne fortalte, at så havde de også betalt for alle museer! Resultatet vil vi erfare, når kassereren aflægger beretning. Generelt: Der har i årets løb været tilløb til uoverensstemmelser mellem De Blå Baretter og Museet. Det har skabt rygter om, at forholdet mellem Bjarne Hesselbjerg og mig, har været skyld i miseren. Dette rygte vil jeg gerne tilbagevise. Bjarne og jeg har, som de fleste ved, haft en fælles fortid i Hæren. Jeg har oplevet Bjarne som forhandlingsleder under hans chefvirke i Kroatien, og både der og ved Hærens chefmøder har jeg oplevet hans store faglighed og saglighed. Senere har Bjarne som chef for DANILOG og formand for Museets Præsidium været en stor hjælp for Museet. At vi så har et forskelligt syn på forholdet mellem Museets og Soldaterforeningen er en anden sag. Det er korrekt, når Bjarne hævder, at FN Museet er skabt af De Blå Baretters medlemmer, og at det var dem, der i begyndelsen stillede effekter til rådighed for Museet, og det er også rigtigt, at halvdelen af vore støttemedlemmerne også er medlemmer af DBB. Omvendt må jeg fastholde, at dette museum er et museum for alle de langt over soldater fra alle værn, politifolk, læger, sygeplejersker, præster og andre, der har været udsendt i fredsstøttende operationer altså mange flere end DBB har organiseret. Det er blandt andet derfor, vi retter en stor tak til Bent Agger, der har påtaget sig den vanskelige opgave, at udvide observatør-udstillingen til at beskrive alle de missioner, danske observatører har deltaget i. Ikke mange forestiller sig, at det drejer sig om 37 missioner på lokaliteter, hvis eksistens vi næppe før har hørt om. Den grundlæggende uenighed går dog på et forskelligt syn på Museets forhold til omverdenen. DBB ser gerne Museet knyttet nærmere til Soldaterforeningen, evt. som en lokalafdeling, hvorved vi kunne modtage et tilskud i lighed med de øvrige lokalafdelinger.

6 Omvendt ser vi gerne, at Museet knyttes til den øvrige museumsverden, som jeg skal omtale om lidt. Det vil ikke være muligt, hvis vi bliver en underafdeling af De Blå Baretter. Bjarne og jeg har drøftet disse nuancer i vores opfattelser, men vi er enige om, at vi har en fælles interesse i dette museums fremtid, og vil derfor bestræbe os på ikke at komme til at grave grøfter. Fra Museets side har vi som sagt et stærkt ønske at knytte os til den del af den danske museumsverden, vi har et geografisk eller fagligt fællesskab med. Det er lykkedes for os at blive optaget som associeret medlem af det Museum Sønderjylland, som blev en realitet fra årsskiftet. Museum Sønderjylland omfatter alle de store museer i landsdelen og har flere af de mindre, men selvstændige museer, tilknyttet ved hjælp af en associeringsaftale. Dette indebærer at vi kan hente både faglig og økonomisk bistand hos denne paraplyorganisation. Det kan som kuriosum tilføjes, at DBB og Museum Sønderjylland har fælles protektor, da HKH Prins Joachim i slutningen af januar også påtog sig at være protektor for Museum Sønderjylland. Den faglige tilknytning søger vi desuden i en, måske kommende, nytænkning på museumsfronten. Man har i forsvaret langt om længe indset, at fortiden skal bevares, og der er hertil nedsat en museumskommission, der skal klarlægge hvor forsvaret er i dag og hvor man vil hen, idet bl.a. historikken om hærens opbygning, virke og indsats skal bevares for eftertiden. Kommissionens indstilling er nu afleveret i Forsvarskommandoen til Tim Slot Jørgensen, der som bekendt er den kommende forsvarschef.. Det ser ud til, at planerne skal udmønte sig til en opdeling i tre niveauer med Det Danske Forsvarsmuseum (det tidligere Tøjhusmuseum) i spidsen. Herunder skal være de tre værnspecifikke museer, der skal levendegøre forsvarets hverdag. Der eksisterer i dag et Orlogsmuseum, der dækker Søværnet og et flymuseum i Karup. For hærens vedkommende kunne dette museum hedde Hær Museet. Herunder skal så indplaceres de lokale museer og centre, hvoraf vi jo er en naturlig del. Fælles for planerne er, at det skal være en helhed, hvor man arbejder sammen om at præsentere forsvaret før, nu og i fremtiden. En mulig placering af et sådant museum kunne blive Oksbøl. Her har man pladsen og er miljømæssigt ikke hæmmet af byzoner, der ofte lægger begrænsninger på et arbejdende museums handlemuligheder og på positivsiden fremhæves også, at man her har værkstedskapacitet, der spænder fra echelon, hvilket vil sige at man her kan foretage hovedreparationer og genopbygning af køretøjer. Tænk, hvilke muligheder, det kunne byde os: Opstilling af observationsposter, vejspærringer, sandsækkestillinger og lignende samt muligheden for eksempelvis at kunne beholde Elefanten, som vi måtte levere tilbage til det tidligere Tøjhusmuseum af pladsmæssige hensyn. FN Museet deltog den 1. februar i en stiftende generalforsamling for denne nyskabelse, og mødte stor imødekommenhed for vores interesse i at deltage i dette arbejde, da det jo er vort museum, der frem for noget andet museum beskriver Hærens nuværende hovedopgave de fredsstøttende operationer. Samarbejde: Til dette punkt kan jeg heldigvis påvise nogle positive tiltag mellem Museet og De Blå Baretter. Sidste vinter blev det tidligere bibliotek indrettet til orienteringsrum for DBB og specielt for Kammeratstøtteordningen. I denne vinter er sket en yderligere udbygning af dette rum, idet Familienetværket, som er en del af KSO, har tilbudt i forbindelse med åbningen at ophænge Partiet Venstres Frihedspris 2006, som er værket Spring af kunstneren Simone Side 6

7 Aaberg Kærn. Ved åbningen af museet for et år siden overdrog en delegation af Cypern veteraner, anført af Erik Hansen, ved en smuk ceremoni det mindekors over sergent Niels V. H. Larsen, der i skiftende udformninger har stået på det sted, hvor sergenten i 1965 blev dræbt. Den 1. november afleverede Lokalafdeling Fyn ved Egon Aaskov og Leif Dannerfjord en smuk antik krukke, som hold 1 i 1964 hjembragte fra Cypern. Med krukken fulgte en montre i moseeg, fremstillet af den tidligere nævnte Erik Hansen. Vi takker for begge de nævnte gaver. Der har mellem kustoderne fra vort museum, Hjemmeværnsmuseet og Beredskabsstyrelsens Museum været meget fine relationer sæsonen igennem. Man har besøgt hinanden, og flere kustoder er efter fyraften mødtes over en øl eller lignende for at udveksle erfaringer eller bare hygge sig. Desuden har vi mødt stor hjælpsomhed fra specielt Hjemmeværnsmuseet, der lige som os er associeret medlem af Museum Sønderjylland. Fra Efterskolen har vi sæsonen igennem fået og udnyttet invitationer til at overvære skolens forskellige arrangementer og elevforestillinger. Dette gode forhold afspejler sig også i dag, hvor skolen lægger lokaler til denne generalforsamling og leverer den frokost flere af os herefter skal nyde. Jeg skal også igen nævne Museum Sønderjylland, som i år har givet os et tilskud på kroner. Udvikling af Museet: Af denne vinters udvikling af museet skal først og fremmest nævnes den visualisering af vort billedmateriale ved hjælp af PC-styrede fladskærme. Dette er blevet muligt ved et tilskud fra Danske Spil (Tipstjenesten) på kroner og et stort installationsarbejde af Knud Spangsø og Bent Johansen. Det var bestyrelsens håb, at vi kunne have vist inventar fra Briefing-rummet ved den danske bataljon i Irak indrettet i Museets PREFAB. Inventaret fra dette rum er hjemtaget af det tidligere Tøjhusmuseum og befinder sig i øjeblikket på Forsvarets depot i Brørup. Vi kan låne dette inventar, og en museumsinspektør fra Tøjhusmuseet vil gerne arrangere udstillingen, men har desværre ikke haft tid til at yde os denne service inden denne dag, men vi håber, dette kan ske i løbet af året. Dernæst vil jeg gentage, at observatørstanden er ført up-to-date med beskrivelser af og billeder fra de enkelte missionsområder. Den udskiftning af skillerum, der blev påbegyndt sidste år, er fortsat i resten af udstillingsområdet. Med andre ord er der sket en del i denne vinter, som jeg håber, de fleste tilstedeværende vil gå over og se efter denne generalforsamling. Herefter vil jeg overlade beretningen til forsamlingens bemærkning Per B.Krogh Side 7

8 Bilag 2 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Bilag 3

12 Bilag 4 Viborg, den 08. marts 2008 Til Formand Per B. Krogh, Berberisvej 16, Egeskov 7000 Fredericia. Emne: Ændringsforslag til behandling på FN-Museets ordinære generalforsamling d. 29. marts Ref..: Vedtægternes 2, 4, 5 og 9. Under De Blå Baretters formandsmøde d. 1. marts 2008 i Odense, blev hovedbestyrelse og formandskabet enige om at slutte op om FN Museet i Frøslevlejren, med udgangspunkt i det af Per Kofoed udarbejdede dokument Idégrundlag og visioner, opdateret i november Formandsmødet konstaterede, at bortset fra nogle få lokalforeninger, var Landsforeningen og lokalforeningerne alle 600,- kr. støttemedlemmer, ligesom det konstateredes, at ca. 68% af museets støttemedlemmer udgøres af medlemmer af De Blå Baretter. Landsforeningen og formændene for lokalforeningerne, i deres egenskab af støttemedlemmer, besluttede i enighed, at fremsætte nedenstående forslag til ændring af FN Museet i Frøslevlejrens vedtægter: Ændringsforslag til FN-museets vedtægter 4, hvor vi ønsker indsat et 4. afsnit ( ny line) med teksten: Formanden (vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen). I 5. afsnit slettes formanden: Hvorefter afsnittet hedder: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Begrundelse: Det er De Blå Baretters generelle og klare opfattelse, at formanden skal vælges på museets ordinære generalforsamling og ikke ved konstituering! Forslagsstillere er enkeltpersoner og støtteforeninger ved: De Blå Baretter, Sønderjylland, Viborg og Omegn, Østjyderne, Fyn, Kronjylland, København, Midtjylland, Midtsjælland, Næstved, Nordsjælland, Sydøstjylland, Sydvestjylland, samt Bjarne Hesselberg, Poul Erik Schroll, Niels Anton Nielsen, Jens Hougaard. Herning, d. 8. marts 2008 Poul Erik Schroll. Side 12

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere