Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database"

Transkript

1 Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport juni maj 2014

2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik - Øst i samarbejde med styregruppen for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database. DHHD formand: overlæge, Ph.d. Annette Settnes, Nordsjællands Hospital. DHHD tovholder: Læge, Ph.d.-studerende Märta Fink Topsøe, Nordsjællands Hospital. Databasens kliniske epidemiolog: Cand.scient., Ph.d. Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. Databasens datamanager: Carsten Agger, KCEB-Øst. Statistisk vejledning ved Rikke Kart Jakobsen (KCEB-Øst). Databasens kontaktperson: Sofia Kyndesen (vikar for Pia Frøslev), KCKS-Øst. 2

3 Indhold Rapporten udgår fra... 2 Indhold... 3 Fagligt forord og konklusioner... 5 Oversigt over samlede indikatorresultater Indikator 1: Volumen Indikator 2aI: Hysterektomimetode Indikator 2aII: Hysterektomimetode Indikator 2aIII: Hysterektomimetode Indikator 2aIV: Hysterektomimetode Indikator 2aV: Hysterektomimetode Indikator 2b: Total/subtotal hysterektomi Indikator 3: Antibiotikaprofylakse Indikator 4: Tromboseprofylakse Indikator 5: Indlæggelsestid Indikator 6: Indlæggelsestid 5 dage Indikator 7 total: Komplikationer, alle samlet Indikator 7 total uden blødning: Komplikationer, alle samlet Indikator 7 major: Alvorlige komplikationer Indikator 7a: Peroperativ blødning 1000 ml Indikator 7b: Postoperativ blødningskomplikation Indikator 7c: Infektioner, direkte kirurgisk afledt Indikator 7d: Organlæsioner Indikator 7e: Hjerte/lunge/DVT/ulcus/anæstesi komplikationer Indikator 7f: Sårkomplikationer: hernier/fascieruptur/smerter (excl. infektion) Indikator 7g: Øvrige komplikationer Indikator 8total: Genindlæggelser og genhenvendelser 30 dage postoperativt Indikator 8a: genindlæggelser af 24 timers varighed 30 dage postoperativt Indikator 8b: genindlæggelser af > 24 timers varighed 30 dage postoperativt Indikator 8c: Ambulante genhenvendelser 30 dage postoperativt Indikator 9: Re-operation 30 dage postoperativt Indikator 10: Mortalitet Indikatorresultater hysteroskopi Oversigt over samlede indikatorresultater Indikator 1a: Elektiv operativ hysteroskopi på benign indikation med resektion af fibrom Indikator 1b: Elektiv operativ hysteroskopi på benign indikation med resektion af endometrie Indikator 1c: Elektiv operativ hysteroskopi på benign indikation med destruktion af endometrie Indikator 2a: Komplikationer efter hysteroskopi med resektion af fibrom Indikator 2b: Komplikationer efter hysteroskopi med resektion af endometrie Indikator 2c: Komplikationer efter hysteroskopi med destruktion af endometrie Indikator 3a: Re-hysteroskopi efter hysteroskopi med resektion af fibrom Indikator 3b: Re-hysteroskopi efter hysteroskopi med resektion af endometrie Indikator 3c: Re-hysteroskopi efter hysteroskopi med destruktion af endometrie Indikator 4a: Hysterektomi efter hysteroskopi med resektion af fibrom Indikator 4b: Hysterektomi efter hysteroskopi med resektion af endometrie Indikator 4c: Hysterektomi efter hysteroskopi med destruktion af endometrie Indikator 5a: Cancer corpus uteri efter hysteroskopi med resektion af endometrie Indikator 5b: Cancer corpus uteri efter hysteroskopi med destruktion af endometrie Indikator 6a: Fødsler efter hysteroskopi med resektion af fibrom Indikator 6b: Spontane aborter/missed abortions efter hysteroskopi med resektion af fibrom Beskrivelse af sygdomsområdet og behandlingskvalitet

4 Datagrundlag Dataindsamling og metode Datakvalitet Statistiske analyser Styregruppens sammensætning Læge- og sekretærrepræsentanter Offentlige sygehuse Indberettende private hospitaler Publikationer udgået fra DHHD Appendiks 1: Beskrivelse af sygdomsområdet og behandling Baggrund for etablering af DHHD Organisering Faktorer med betydning for operationsforløbet Referencer Appendiks 2: Vejledning i fortolkning af resultater Appendiks 3: Deskriptive/supplerende resultater Hysterektomi Deskriptive tabeller Justerede estimater for indikator 7 total komplikationer Hysteroskopi Deskriptive tabeller Appendiks 4: Oversigt over afdelinger inkluderet i øvrige Appendiks 5: Ordliste

5 Fagligt forord og konklusioner Organisering, bevilling og dataadgang: Dansk Hysterektomi Database (DHD) blev startet i 2003, og i 2011 blev hyskobasen inkluderet. Fællesdatabasen DHHD er godkendt for de næste 3 år, og har fået forhåndstilsagn om bevilling for perioden Derudover har vi i 2014 fået en projektpuljebevilling fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram til validering af dataregistrering i LPR. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) blev dannet i september 2010, med det primære formål at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt. Databasernes fællessekretariat og Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik - Øst (KCKS - Øst) har i 2013 og 2014 gradvist overtaget DHHD's sekretariatsfunktion. Aktuelt udarbejdes der på en formaliseret driftsaftale mellem parterne, indeholdende blandt andet arbejdsopgavefordeling og tidsplan for kommende år. Derudover arbejdes der på adgang til egne data i regionernes forskellige Ledelses Informations Systemer (LIS), hvor man aktuelt i den såkaldte smalle model kan se løbende afrapportering af indikatorresultater og sammenligne sin egen afdeling med landsgennemsnit og DHHD-standarter. Der arbejdes på at få udvidet modelen således, at man også kan følge egen variabelkomplethed. Denne mulighed for at validere egne data er af væsentlig betydning for kvaliteten af data til årsrapporterne. Det er op til de enkelte afdelinger via lokale kvalitetskoordinatorer at få adgang til og indsigt i de omtalte regionale LIS systemer. Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst (KCEB-Øst) har fra 2012 foretaget databehandlingen for DHHD, og nu for andet år stået for den standardiserede årsrapport, hvor man direkte kan sammenligne årets tal med de foregående 2 års tal, opgjort efter det aktuelle indikatorsæt. Vi har i 2013 skiftet kontaktperson i både KCKS-øst og KCEB-øst, og i 2014 yderligere fået barselsvikar for den ene kontaktperson. Imidlertid har alle ydet en fantastisk indsats, og vi er nu i gang med 10 års opgørelse af data vedrørende komplikationer efter de forskellige hysterektomi-metoder - et vigtigt arbejde som udgør et af databasens kerneformål. Forskningsplan og skemarevision: I 2011 skiftede vi formand og tovholder i DHHD, og i løbet af 2012/13 er der udarbejdet og initieret en forskningsplan. Denne indeholder en række essentielle projekter med fokus på blandt andet kvalitetssikring af relevante områder indenfor hysterektomi og hysteroskopi. Disse projekter er således afgørende for, hvilke data DHHD vil monitorere i fremtiden og afspejler en relevant tilpasning af netop vores monitorering som udtryk for løbende ændringer i den kliniske praksis. Forskningsplanen består af 4 (5) Ph.d. studerende samt 3 større enkeltstudier. Der er således både multicenterstudier på tværs af regionerne og arbejder fra flere afdelinger i Danmark indeholdende samarbejde med andre databaser og registre. Forskningsplanen er helt afhængig af eksterne forskningsmidler. Som led i databasens formål og tidligere godkendte projekter, er vi i gang med revision af DHHD-skemaet, hvor gamle variable udgår (bl.a. suspension og tranexamsyre) og bliver analyseret i de respektive forskningsgrupper. I stedet vil nye variable omhandlende vaginaltoppen indgå, med henblik på kvalitetssikring af de nye minimalt invasive metoder. Dette skema vil samtidig blive opgraderet med en uddybende vejledning af dataregistreringen i LPR. Dette med henblik på at reducere risikoen for fejlregistreringer, hvilket er af afgørende betydning for DHHDs datakvalitet. Vi vil få hjælp til denne proces fra specialkonsulent i RKKP. Det nye skema tages i brug I 2014 er der tilknyttet endnu et projekt om blandt andet gynækologiske komplikationer efter sectio, en vigtig problemstilling med det stigende antal sectio'er på maternal request. 5

6 Datavalidering og indikatorer: I 2011/12 startede vi i DHHD en proces med nænsom men nødvendig revision af hysterektomiindikatorerne, der ellers har kørt uændret siden 2003, samt en grundlæggende nyfortolkning af hyskoindikatorerne. Baseret på forskningsresultater og de løbende auditresultater fra afdelingerne, underopdelte vi indikatorerne Genindlæggelse og Komplikationer, og har nu i 2 årsrapporter fået detaljerede oplysninger, som har givet os en øget forståelse af LPR-registreringen. Netop denne forståelse bidrog til at styregruppen i 2014 besluttede at reducere både hysterektomi og hysteroskopi-indikatorsættet. Databasens tovholder er aktuelt i gang med valideringsprojekt, hvor journaloplysninger sammenlignes med DHHDskemaer og med LPR-oplysninger. Det forventes at dette arbejde vil bidrage yderligere til forståelsen af LPRregistreringerne og de udfordringer, der fortsat er til stede. Samtidig arbejdes der på en overordnet opgørelse og validering af DHHDs 10 års-data. Baseret på resultater af ovenstående projekter og styregruppens beslutninger i 2014 forventes det, at indikatorsættet vil blive revideret i 2015 til brug i næste årsrapport. Indikatormål: I 2013 lavede vi 10-års status og reviderede vores målsætning: De grundlæggende 4 mål: totale komplikationer, genindlæggelser, re-operationer og hospitalisering, blev revideret til 5 nye: Major komplikationer, re-operationer, postoperative blødningskomplikationer, totale komplikationer samt andel af minimale invasive gynækologiske operationsmetoder. Det sidstnævnte mål er ved at blive implementeret i hele landet, men har i 2014 fået en større udfordring: Forskningsresultater tyder på, at man skal øge andelen af minimale invasive metoder. Imidlertid kom der i starten af 2014 stort internationalt fokus på få cases, hvor det i forbindelse med laparoskopisk hysterektomi, og findeling (morcelleret) af formodede benigne fibromer intraperitonealt, efterfølgende viste sig at være de sjældent forekommende maligne leiomyosarcomer. Risikoen for maligne leiomyosarcomer er meget lille, men der er ikke nogen sikker måde at diagnosticere dem på præoperativt. Det har medført skærpet krav til informeret samtykke, og potentielt reduceret brugen af de minimalt invasive metoder til de store uteri. Samtidigt har det også medført nyudvikling af forskellige metoder til findeling af større uteri i diverse endobags, dvs. uden spild intraperitonealt. Selvom der overordnet set er langt færre komplikationer ved de nye operationsmetoder, tyder litteraturen også på, at der ses flere vaginaltop-rupturer ved de nye metoder sammenlignet med de gamle metoder, og at man bør overvåge ureterlæsioner nøje, som et udtryk for hurtig implementering. På denne baggrund er netop disse områder inddraget i den fremadrettede kvalitetsovervågning. Databasens arbejde med at kvalitetssikre komplikationerne efter de forskellige hysterektomi-metoder, og vedvarende at forbedre dataregistrering, samt løbende at forske i udvikling af relevante variable og forny indikatorerne er mindst lige så vigtigt som for 10 år siden. Minimal Invasive Gynecological Surgeons (MIG-S) har i mange år været en velorganiseret subspecialist uddannelse i Amerikansk og Europæisk sammenhæng: AAGL og ESGE afholder årligt flere kongresser og workshops. I Danmark har man også erkendt, at de mange forskellige hysterektomi-metoder ikke kan indlæres til selvstændigt niveau i speciallægeuddannelsen, så kravene blev ændret i målbeskrivelsen Der er nu fokus på teamoplæring under speciallægeuddannelsen, fremfor selvstændigt niveau. Aktuelt er hysterektomi-metoder valgt som et af indsatsområderne i Sundhedsstyrelsen, og der arbejdes aktuelt på en National Klinisk Retningslinje om udvalgte operative fokuspunkter om hysterektomi, hvor flere medlemmer fra DHHD-styregruppe deltager. I 2014 har Skejby afholdt workshop om fibrom behandling (alternativer til hysterektomi) og Hillerød står for seminar om laparoskopisk hysterektomi og morcellering. I 2015 har Odense taget initiativ til afholdelse af den første Nordiske kongres om gynækologisk endoskopi (http://ncge2015.dk/ ). 6

7 Årets hysterektomi-resultater: I opgørelsesperioden for denne årsrapport er der foretaget hysterektomier på landsplan. Der har igen i år været udfordringer i forhold til mangellister, og den lovede analyseportal udeblev. Til gengæld er der nu mulighed for adgang til egne data i de regionale Ledelsesinformationssystemerne via Generisk Model. Udfordringerne med mangellisterne har betydet at afdelingerne i 2013/14 ikke har haft optimale muligheder for at validere egne data inden rapporten. Kommentarer står anført i fodnoter under de enkelte indikatorer. Overordnet set er laparoskopisk hysterektomi fortsat stigende. Indikatoren med opgørelse over, hvor mange af de vaginale indgreb der laves på prolapsindikation er defineret med for få diagnoser og rettes til næste år. Men vi er næsten nået målet med 75% minimalt invasive indgreb på landsplan, trods morcelleringsproblematikken. Brugen af antibiotika og tromboseprofylakse synes stadig langt under indikatormål på landsplan. Dette skyldes nok overvejende forkert dataregistrering i LPR. Det bemærkes dog at anvendelsen af tromboseprofylakse må forventes at falde når andelen af ambulante hysterektomi-indgreb stiger. Den relativ lave indberetningsfrekvens af peroperative blødning formodes således også at skyldes udfordringer med korrekt dataregistrering til LPR. Alle ovenfor nævnte oplysninger skal kobles til operations-procedurekoden, for at man kan finde informationen i LPR, hvilke netop er et indsatsområde i forbindelse med næste skemarevision. Antallet af komplikationer, både major og total, er uændret fra sidste år. Da flere har implementeret de laparoskopiske indgreb og må påregnes at have en læringskurve, mens andre har reduceret antallet af laparoskopiske indgreb på grund af manglende morcelleringsmulighed for de store uteri, er dette forventeligt. I høringsperioden er der indkommet flere kommentarer vedrørende de registrerede komplikationer efter afdelingerne har lavet journalgennemgang. Flere større afdelinger kommenterer at forekomsten af komplikationer kan være skævvredet som følge af at specialafdelinger får henvist de komplicerede hysterektomi-indgreb fra provinshospitaler. Herudover bemærkes det at laparoskopisk sutur af overfladisk serosabrist på tarm registreres i indikatoren som komplikation, selvom man ved journalgennemgang ikke mener, at det bør registreres som organlæsion. Det er en udfordring at have sin dataregistrering i LPR, som vi håber valideringsstudiet også vil give oplysninger om. Andelen af accepterede antal komplikationer må sammenholdes med, at den minimale invasive gynækologiske kirurgi ikke betragtes som ekspertområde, med definerede volumenmål per operatør, men at hysterektomi fortsat indgår på relativt højt niveau i den generelle speciallægeuddannelse i gynækologiobstetrik. Det vigtigste i denne sammenhæng er måske også at komplikationer opdages peroperativt, og at re-operationer kan reduceres, i år er antallet faldet signifikant fra 4 til 3%. 7

8 Gamle indikatormål Totale komplikationer Genindlæggelse Genhenvendelse Udgangspunkt DHD's 2003-mål 18% 19% 19% <6% 8% 7% 5% 8% <4% Re-operationer 6% 5% 4% <3% Hospitalisering 4 dage 2 dage 1 dag 2 dage Nye indikatormål Major komplikationer Udgangspunkt DHD's 2013-mål 8% 7% 7% <5% Re-operationer 6% 5% 4% 4% 4% 3% <2% Postoperative blødningskompl. Totale komplikationer Minimal Invasiv VH+LH+LAVH 8% 7% 6% 6% 4% <3% 18% 19% 19% 16% 15% 14% <12% 35% 50% 61% 68% 73% >75%? Årets Hysko-resultater: Vi har hysteroskopiske og 2.generations indgreb i denne årsrapport, hvilket er en lille stigning i forhold til forrige år. Der er meget stor national variation i både hysterektomi metoder og antallet af de hysteroskopiske alternativer, der har væsentligt færre komplikationer end hysterektomi, men til gengæld også en væsentlig risiko for behov for fornyet indgreb. Årsrapporten beskriver i hyskoindikator 3 og 4, hvor mange der får foretaget et nyt hysteroskopisk indgreb eller en hysterektomi 5 år efter initialt indgreb (dvs. i 2008/9). Efter fibromresektion ses 17%, efter TCRE ses 21%, efter 2.generationsmetoder og TCEA ses 24% nye indgreb, hvilket ligger i niveau med den internationale litteratur. Databasen har for anden gang en opgørelsesperiode skævt af årsskiftet, , til gengæld indeholder årsrapporten opgørelse for de to foregående skæve perioder. For flere indikatorer ses en forskel på procent tallene for f.eks. 2012/13, hvis man sammenligner denne årsrapport med sidste årsrapport. Dette ses som et udtryk dels for efterregistreringer ude i afdelingerne, dels for en forbedret programmering til indikatordatakørslerne. I vores 10 års opgørelse og validering vil vi køre det nye indikatorsæt på de gamle tal og gå i detaljer med de enkelte indikatorer. 8

9 Handleplaner: De enkelte afdelinger skal gennemgå deres lokale tal med deres kvalitetsafdelinger. Der er over hele landet et ønske om bedre udnyttelse af de nationale databaser. Der må henvises til dette forord, der indeholder den samlede handleplan fra RKKP og DHHD. Vi har ikke fastsat indikatormål, der nødvendigvis er opnåelige nu for alle afdelinger aktuelt. Hvad angår implementeringen af de laparoskopiske hysterektomier, så afhænger andelen af, hvilket patientgrundlag afdelingen har. Det er vigtigt at implementere i det tempo, der er fagligt forsvarligt - for ikke at få en øget mængde komplikationer i læringsfasen. Og det er vigtigt at hospitalsledelser og det politiske niveau bliver opmærksomme på, at der vil være en øget initial omkostning både til apparatur og oplæring for de enkelte hospitalsafdelinger ved implementering af laparoskopiske operationer. Til gengæld har patienterne færre komplikationer, er indlagt kortere tid og kommer hurtigere tilbage i arbejde. At der i Danmark fortsat ses en for høj samlet komplikationsrate er måske delvist et udtryk for implementeringsprocessen på de mange afdelinger. Der arbejdes på en række delprojekter med udgangspunkt i kvalitetsudvikling, her i blandt projekter om dagkirurgiske operationer, reducerede senfølger i form af prolaps, skader på tarm og urinveje, bedre heling af vaginaltoppen, risikoen for malignitet ved morcellering, forebyggelse af blødningskomplikationer, gynækologiske komplikationer til sectio, risiko for malignitet efter TCRE på længere sigt etc. Vi vil fortsætte de årlige auditmøder, hvor dataafvigelser valideres, årets resultater diskuteres, internationale forskningsresultater fremlægges, ideer til nye projekter vendes, og der gøres status for igangværende undersøgelser. Denne dynamiske udnyttelse af databasen er fortsat afgørende for at nå i mål med DHHD s ambitiøse målsætning om en reduktion af komplikationsraten. Der skal rettes en særlig tak til de mange læger og sekretærer, der sikrer at data bliver indberettet. Vi sætter meget stor pris på den ekstra indsats, der ydes på dette område i den travle hverdag. Det forpligter, på alle niveauer til at udnytte disse data optimalt til gavn for patienterne. November 2014 Tovholder, Ph.d.-studerende Märta Fink Topsøe Formand, overlæge, Ph.d. Annette Settnes 9

10 Indikatorresultater Hysterektomi Oversigt over samlede indikatorresultater Nedenstående oversigt viser indikatoropfyldelsen på landsplan for hysterektomi indikatorerne i DHHD for seneste opgørelsesperiode 2013/14 med konfidensinterval (95% CI) for værdien. Resultaterne for 2012/13 og 2011/12 er ligeledes vist. Hysterektomi oversigt Aktuelle år Tidligere år 2013/ / /12 Andel %, 95 % CI Andel % Andel % 1. Volumen, antal Hysterektomimetoder: 2aI. Abdominal hysterektomi 27 (26-28) aII. Vaginal, prolapsindikation 5 (5-6) 7 7 2aIII Vaginal, øvrige indikationer 17 (16-18) aIV Laparoskopisk assisteret 51 (49-52) aV Robotkirurgi 6 (5-7) 5 2 2b Total hysterektomi 95 (94-96) Antibiotikaprofylakse 80 (79-82) Tromboseprofylakse 77 (76-78) Indlæggelsestid, median dage 1 (1-2) Indlæggelsestid 5 dage 2 (2-3) Komplikationer: 7total, alle komplikationer samlet 14 (13-15) major, alvorlige komplikationer 7 (6-7) 7 8 7a Peroperativ blødning 1000 ml 3 (2-3) 3 3 7b Postoperativ blødningskomplikation 4 (4-4) 6 6 7c Infektioner, direkte kirurgisk afledt 3 (2-3) 3 4 7d Organlæsioner 1,5 (1,2-1,9) 1,5 1,7 7e Hjerte/lunge/DVT/ulcus/anæstesi komplikationer 1 (1-2) 1 1 7f Sårkomplikationer: hernier/fascieruptur/smerter (ekskl. infektion) 1 (1-2) 1 1 7g Øvrige komplikationer 3 (2-3) Total genindlæggelser og genhenvendelser ( 30 dage postoperativt) 9 (9-10) Re-operation 30 dage postoperativt 3 (2-3) Mortalitet 0 (0-0)

11 Indikator 1: Volumen Antal kvinder der får udført en elektiv hysterektomi på benign indikation Volumen / /12 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Øvrige i Region Hovedstaden Sjælland Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Syddanmark Esbjerg Haderslev Kolding Odense Svendborg Sønderborg Øvrige i Region Syd Midtjylland Herning Horsens Randers Silkeborg Viborg Århus Øvrige i Region Midt Nordjylland Hobro Sygehus Vendsyssel Thisted Ålborg Privat Aleris-Hamlet Aalborg Hamlet Søborg Hamlet Århus Københavns Privathospital A/S Mindre gyn.-obst. priv.hosp Privathospitalet Mølholm Vejle Øvrige privathospitaler Kategorien Øvrige hospitaler omfatter indgreb registreret på ikke-gynækologisk/obstetriske afdelinger under hver region og under private hospitaler (se liste i appendiks 4). Mindre gyn.-obst. privathospitaler omfatter privathospitaler med mindre end 10 indberettede patienter i aktuelle opgørelsesperiode (2013/14) (se næste side, hvilke hospitaler, der indgår i aktuelle år). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1: Antallet af indberettede elektive hysterektomier på benign indikation var i aktuelle år ( )

12 Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1: Svendborg er lagt ind under Odense Universitetshospital Efter denne dato registreres alle indgreb udført på Svendborg under Odense. Volumen for mindre private hospitaler med <10 hysterektomi indgreb i 2013/14 Antal kvinder der får udført en elektiv hysterektomi på benign indikation Mindre gyn/obst privathospitaler / /12 Aagaard Gynækologiske Klinik Aleris Privathospitaler Aalborg Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler Herning Aleris Privathospitaler Århus Aleris Privathospitaler, Fysioterapi Allerød Privathospital & Idrætsklinik Bekkevold Privathospital Hellerup Bekkevold Privathospital, Odense Ciconia, Århus Privathospital Greve Privathospital Gråbrødreklinikken Privathospitalet Danmark Privathospitalet Kollund Privathospitalet Møn, gynækologisk ambulatorium Privathospitalet Møn, gynækologisk sengeafsnit Privathospitalet Skørping Roskilde Privathospital Teres Hospitalet Aalborg, ambulatorium Teres Hospitalet Aalborg, sengeafsnit Teres Hospitalet København Viborg Privathospital

13 Indikator 2aI: Hysterektomimetode Indikatoren beskriver andelen af hysterektomier, der er udført abdominalt. Hysterektomimetode: abdominal Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2aI: Andelen af abdominale hysterektomier var på landsplan 27% i aktuelle år, med fald i forhold til foregående år, og varierende fra 20 til 39% for regionerne. Der er ligeledes variation mellem afdelinger i andelen af abdominale hysterektomier. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2aI: Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller / /12 opfyldt nævner Andel 95% CI Andel Andel Danmark 1157 / (26-28) Hovedstaden 311 / (26-32) Sjælland 121 / (17-24) Syddanmark 320 / (36-43) Midtjylland 228 / (19-24) Nordjylland 140 / (27-36) Hovedstaden 311 / (26-32) Bornholm 10 / (17-53) Herlev 51 / (16-27) Hillerød 48 / (13-23) Hvidovre 99 / (28-39) Rigshospitalet 97 / (36-49) Øvrige i Region Hovedstaden 6 / (54-100) Sjælland 121 / (17-24) Holbæk 45 / (20-34) Nykøbing F 10 / (9-30) 30 6 Næstved 24 / (10-22) Roskilde 42 / (15-26) Syddanmark 320 / (36-43) Esbjerg 85 / (55-72) Haderslev 0 / Kolding 38 / (32-54) Odense 117 / (22-31) Svendborg 0 / Sønderborg 73 / (44-61) Øvrige i Region Syd 7 / (59-100) Midtjylland 228 / (19-24) Herning 40 / (13-23) Horsens 78 / (25-37) Randers 14 / (4-13) Silkeborg 0 / 0 67 Viborg 5 / (1-7) Århus 90 / (32-44) Øvrige i Region Midt 1 / 2 50 (1-99) Nordjylland 140 / (27-36) Hobro 0 / 15 0 (0-22) 0 0 Sygehus Vendsyssel 34 / (24-43) Thisted 58 / (43-62) Ålborg 48 / (17-29) Privat Aleris-Hamlet Aalborg 9 / (43-95) 100 Hamlet Søborg 0 / (0-3) 3 3 Hamlet Århus 2 / (2-40) 22 0 Københavns Privathospital A/S 5 / (15-72) Mindre gyn.-obst. priv.hosp. 14 / (31-69) Privathospitalet Mølholm Vejle 6 / (1-8) 2 2 Øvrige privathospitaler 1 / 9 11 (0-48) 0 13

14 Styregruppen har fastsat mål for andelen af minimale invasive operationsmetoder til >75% svarende til <25% abdominale indgreb. Dette mål kan aktuelt være udfordret på baggrund af morcelleringsproblematikken. Kontroldiagram, regioner Kontroldiagram, enheder 14

15 Indikator 2aII: Hysterektomimetode Indikatoren beskriver andelen af hysterektomier, der er udført vaginalt på prolapsindikation. Metode: vaginal, prolapsindik. Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller / /12 opfyldt nævner Andel 95% CI Andel Andel Danmark 223 / (5-6) 7 7 Hovedstaden 33 / (2-4) 3 6 Sjælland 56 / (7-12) 10 5 Syddanmark 29 / (2-5) 5 7 Midtjylland 62 / (5-8) Nordjylland 24 / (4-8) 6 8 Hovedstaden 33 / (2-4) 3 6 Bornholm 1 / 30 3 (0-17) 8 20 Herlev 6 / (1-5) 2 1 Hillerød 22 / (5-12) Hvidovre 4 / (0-3) 0 2 Rigshospitalet 0 / (0-2) 0 0 Øvrige i Region Hovedstaden 0 / 6 0 (0-46) 0 0 Sjælland 56 / (7-12) 10 5 Holbæk 14 / (5-14) Nykøbing F 2 / 56 4 (0-12) Næstved 25 / (11-23) 21 7 Roskilde 15 / (4-12) 0 0 Syddanmark 29 / (2-5) 5 7 Esbjerg 4 / (1-8) 2 4 Haderslev 0 / Kolding 1 / 89 1 (0-6) 4 9 Odense 18 / (2-6) 5 5 Svendborg 0 / Sønderborg 6 / (2-9) 7 10 Øvrige i Region Syd 0 / 7 0 (0-41) 0 0 Midtjylland 62 / (5-8) Herning 1 / (0-2) 1 3 Horsens 12 / (2-8) Randers 27 / (10-21) Silkeborg 0 / 0 0 Viborg 19 / (8-19) Århus 3 / (0-4) 5 5 Øvrige i Region Midt 0 / 2 0 (0-84) 0 0 Nordjylland 24 / (4-8) 6 8 Hobro 0 / 15 0 (0-22) 0 14 Sygehus Vendsyssel 3 / (1-8) 2 3 Thisted 7 / (3-13) 7 12 Ålborg 14 / (4-11) 10 9 Privat Aleris-Hamlet Aalborg 0 / 12 0 (0-26) 0 Hamlet Søborg 0 / (0-3) 3 7 Hamlet Århus 0 / 15 0 (0-22) 0 0 Københavns Privathospital A/S 0 / 12 0 (0-26) 0 0 Mindre gyn.-obst. priv.hosp. 1 / 28 4 (0-18) Privathospitalet Mølholm Vejle 18 / (7-18) 10 4 Øvrige privathospitaler 0 / 9 0 (0-34) 33 Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2aII: Andelen af vaginale hysterektomier på prolapsindikation var på landsplan 5% i aktuelle år, varierende fra 3 til 9% for de enkelte regioner. Der observeres forskel på afdelingsniveau. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2aII: 15

16 Styregruppen har fastsat mål for andelen af minimale invasive operationsmetoder til >75% svarende til <25% abdominale indgreb. Dette mål kan aktuelt være udfordret på baggrund af morcelleringsproblematikken. Indikatoren er defineret som A-diagnoserne DN81.5 og DN81.5A. Flere afdelinger bruger mere præcise prolapsdiagnoser og ikke bare den fra forsiden af DHHD-skemaet. Dvs. denne indikator kan være for lavt sat for flere afdelinger med høj urogynækologisk aktivitet. Kontroldiagram, regioner Kontroldiagram, enheder 16

17 Indikator 2aIII: Hysterektomimetode Indikatoren beskriver andelen af hysterektomier, der er udført vaginalt på øvrige indikationer (ikke prolaps) Metode: vaginal, øvrige indik. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2aIII: Andelen af vaginale hysterektomier på anden indikation var på landsplan 17% for aktuelle år, med et fald i forhold til foregående år. Andelen varierer fra 9 til 21% for de enkelte regioner, og der ses forskelle på afdelingsniveau. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2aIII: Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller / /12 opfyldt nævner Andel 95% CI Andel Andel Danmark 744 / (16-18) Hovedstaden 155 / (12-17) Sjælland 55 / (7-12) Syddanmark 158 / (17-22) Midtjylland 209 / (18-22) Nordjylland 91 / (17-25) Hovedstaden 155 / (12-17) Bornholm 0 / 30 0 (0-12) 4 9 Herlev 34 / (10-19) Hillerød 50 / (14-24) Hvidovre 58 / (15-25) Rigshospitalet 13 / (3-10) 8 10 Øvrige i Region Hovedstaden 0 / 6 0 (0-46) 0 0 Sjælland 55 / (7-12) Holbæk 16 / (6-15) 7 8 Nykøbing F 1 / 56 2 (0-10) 0 61 Næstved 30 / (13-26) Roskilde 8 / (2-7) 9 22 Syddanmark 158 / (17-22) Esbjerg 35 / (19-35) Haderslev 0 / Kolding 19 / (13-31) Odense 44 / (7-13) Svendborg 0 / Sønderborg 60 / (35-51) Øvrige i Region Syd 0 / 7 0 (0-41) 0 0 Midtjylland 209 / (18-22) Herning 40 / (13-23) Horsens 81 / (27-38) Randers 52 / (22-36) Silkeborg 0 / 0 33 Viborg 25 / (11-23) Århus 11 / (2-8) 7 7 Øvrige i Region Midt 0 / 2 0 (0-84) 0 0 Nordjylland 91 / (17-25) Hobro 15 / (78-100) Sygehus Vendsyssel 18 / (11-26) Thisted 33 / (22-39) Ålborg 25 / (8-17) Privat Aleris-Hamlet Aalborg 3 / (5-57) 0 Hamlet Søborg 5 / (1-10) 7 4 Hamlet Århus 3 / (4-48) 22 0 Københavns Privathospital A/S 1 / 12 8 (0-38) 0 17 Mindre gyn.-obst. priv.hosp. 9 / (16-52) Privathospitalet Mølholm Vejle 53 / (27-42) Øvrige privathospitaler 2 / 9 22 (3-60) 50 17

18 Styregruppen har fastsat mål for andelen af minimale invasive operationsmetoder til >75% svarende til <25% abdominale indgreb. Dette mål kan aktuelt være udfordret på baggrund af morcelleringsproblematikken. Kontroldiagram, regioner Kontroldiagram, enheder 18

19 Indikator 2aIV: Hysterektomimetode Indikatoren beskriver andelen af hysterektomier, der er udført laparoskopisk og laparoskopisk assisteret. Hysterektomimetode: laparoskop Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller / /12 opfyldt nævner Andel 95% CI Andel Andel Danmark 2185 / (49-52) Hovedstaden 569 / (50-56) Sjælland 359 / (57-65) Syddanmark 307 / (34-41) 19 8 Midtjylland 552 / (49-56) Nordjylland 185 / (37-47) Hovedstaden 569 / (50-56) Bornholm 19 / (44-80) Herlev 148 / (55-68) Hillerød 150 / (49-62) Hvidovre 133 / (39-51) Rigshospitalet 119 / (45-59) Øvrige i Region Hovedstaden 0 / 6 0 (0-46) 0 0 Sjælland 359 / (57-65) Holbæk 93 / (48-63) 15 8 Nykøbing F 43 / (64-87) 53 6 Næstved 78 / (42-58) 19 4 Roskilde 145 / (62-75) Syddanmark 307 / (34-41) 19 8 Esbjerg 9 / (3-12) 8 1 Haderslev 0 / Kolding 31 / (25-46) 18 5 Odense 266 / (55-64) Svendborg 0 / Sønderborg 1 / (0-4) 0 0 Øvrige i Region Syd 0 / 7 0 (0-41) 0 0 Midtjylland 552 / (49-56) Herning 144 / (57-70) Horsens 80 / (26-38) 15 4 Randers 88 / (41-56) Silkeborg 0 / 0 0 Viborg 105 / (60-75) Århus 134 / (50-63) Øvrige i Region Midt 1 / 2 50 (1-99) 50 0 Nordjylland 185 / (37-47) Hobro 0 / 15 0 (0-22) 0 0 Sygehus Vendsyssel 47 / (36-56) 22 3 Thisted 12 / (6-18) 8 3 Ålborg 126 / (52-66) Privat Aleris-Hamlet Aalborg 0 / 12 0 (0-26) 0 Hamlet Søborg 110 / (90-99) Hamlet Århus 10 / (38-88) Københavns Privathospital A/S 6 / (21-79) Mindre gyn.-obst. priv.hosp. 4 / (4-33) 5 10 Privathospitalet Mølholm Vejle 77 / (42-58) Øvrige privathospitaler 6 / 9 67 (30-93) 17 Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2aIV: Andelen af laparoskopiske og laparoskopisk assisterede hysterektomier var på landsplan 51% for aktuelle år, hvilket er en stigning i forhold til foregående år. Andelen varierer fra 38 til 61% for de enkelte regioner, og der ses forskelle på afdelingsniveau. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2aIV: Styregruppen har fastsat mål for andelen af minimale invasive operationsmetoder til >75% svarende til 19

20 <25% abdominale indgreb. Dette mål kan aktuelt være udfordret på baggrund af morcelleringsproblematikken. Kontroldiagram, regioner Kontroldiagram, enheder 20

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Landsregisteret Karbase

Landsregisteret Karbase Landsregisteret Karbase www.karbase.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009

Årsrapport nr. 4 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. 1. januar - 31. december 2009 Årsrapport nr. 4 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database 1. januar - 31. december 2009 Udgivet juni 2010 Udgivet: juni 2010 Udgivet af: og Dansk Urogynækologisk Database v/ Formand, Professor, overlæge,

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere