Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~"

Transkript

1 Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" Principper Forvaltningsrevision Iværksættelsesprocedure for indførelse af forvaltningsrevisionskonceptet Almen boligvirksomhed m.v. i forhold til forvaltningsrevisionskonceptet Drift Byggeri Afgrænsning af forvaltningsrevisionens omfang, referencerammer samt aftaler om administration m.v Væsentlige eller risikofyldte forhold Referenceramme for almen boligvirksomhed Aftaler om administration m.v Reglerne om obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer Lovgivningen m.v Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber Revisionens opgaver Revisionsprotokol Omfanget af revisionen/pris på revisionen Tilsynets opgaver Afslutning 29 APPENDIKS 31 Bilag 44

4 2

5 Obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. 3 I. Indledning Med indførelsen af obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer ønskes der med fokus på boligorganisationernes virksomhed en fortsat udvikling af omkostningsbevidstheden og effektiviteten i sektoren. Forvaltningsrevisionen skal dels øge gennemskueligheden og sikre en rationel drift i det støttede byggeri, dels styrke det offentlige tilsyn. Indførelsen er også et naturligt led i de seneste års bestræbelser med styrkelse af beboerdemokratiet og ansvarliggørelse af de enkelte boligorganisationers bestyrelser. Forvaltningsrevision skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol af udviklingen i en almen boligorganisation og dens afdelinger. Som grundlag for indførelsen er der gjort en række forsøg, hvorefter der er udarbejdet en rapport i januar 1999, Rapport om forsøg med forvaltningsrevision mv. Reglerne har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes den 1. oktober 1999 eller senere. Der skal i den forbindelse foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder. Det er aftalt med By- og Boligministeriet, at der i regi af Landsbyggefonden udarbejdes vejledningsmateriale i forbindelse med indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision i den almene boligsektor. Vejledningen har været drøftet med ministeriet og en følgegruppe med repræsentanter for By- og Boligministeriet, Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg Kommune, Foreningen af statsautoriserede revisorer, Foreningen af registrerede revisorer og Boligselskabernes Landsforening. Vejledningen er udarbejdet i juni 1999 og kan blive suppleret med nye, hvis der viser sig behov herfor.

6 4

7 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" tager sit udgangspunkt i Rigsrevisorlovens 3. GOR består af en finansiel revision og en forvaltningsrevision. Den finansielle revision indeholder dels et element vedrørende selve regnskabet, dels et element omhandlende de dispositioner, der ligger til grund for lovgivningen for boligområdet. Forvaltningsrevision ligestilles ofte med økonomisk kritisk revision, hvor det vurderes, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligorganisationen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 2.1 Principper I forhold til den traditionelle forvaltningsrevision udgør beboernes interesser og medbestemmelse her en væsentlig faktor. Dette indgik som en væsentlig forudsætning ved udarbejdelsen af retningslinierne for forvaltningsrevision i den almene boligsektor. God offentlig revisionsskik beror på en arbejdsdeling mellem ledelsen og revisor. Det er ledelsen, der har ansvaret for opgaven med forvaltning samt regnskabsaflæggelse mv. Revisor skal vurdere, hvorledes ledelsen har varetaget opgaven. De politiske målsætninger for boligorganisationen opstilles af de kompetente organer (bestyrelse og repræsentantskab) inden for lovgivningens rammer. Derfor stilles der krav om, at boligorganisationeme udarbejder skriftlige målsætninger og skriftlige forretningsgange på de væsentligste administrationsområder. (se pkt. 4). Det er derefter ledelsens ansvar først at gøre målsætningerne operationelle og dernæst at opstille generelle succeskriterier (målopfyldelse jf. målsætningsbeskrivelser). For de enkelte administrationsområder skal der herefter fastsættes konkrete resultatmål og ske en rapportering om opfyldelsen af resultatmålene. Revisionen skal have et grundlag at foretage vurderingen på via materiale fra boligorganisationen. På denne måde sikres det at boligorganisationen på den bedste og billigste måde opnår den tilsigtede effekt. Boligorganisationen kan pålægges at klarlægge årsagen til eventuelle store afvigelser fra udgiftsniveauet i øvrige almene boligorganisationer, således at det kommunale tilsyn i givet fald får et beslutningsgrundlag ved oplysninger i bestyrelsens beretning, revisionsprotokol mv.

8 6 De generelle principper og metoder for udførelse af forvaltningsrevision kan opdeles i følgende aspekter: målsætninger forretningsgangsbeskrivelser sparsommelighed produktivitet effektivitet/evaluering Målsætninger Målsætninger danner grundlag for at vurdere målopfyldelsen. Når målopfyldelsen er defineret sættes den i forhold til de omkostninger og øvrige ressourcer, der er medgået til at nå målet. Målsætninger udarbejdes/beskrives af de kompetente organer i boligorganisationerne. Dvs. repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen og den daglige administrative ledelse (direktion/forretningsfører/ forretningsførelse). Målsætningerne for en række forvaltningsområder kræver tilslutning i afdelingsdemokratiet. De nærmere spilleregler afhænger af vedtægter og praksis i den enkelte boligorganisation. Det er vigtigt at beboerdemokratiet respekteres. Det er således demokratiet i den enkelte boligorganisation der beslutter målsætningerne for organisationens virksomhed - selvsagt inden for lovgivningens rammer. Eksempler på målsætninger på fraflytningsområdet: Det er boligorganisationens ønske at opbygge en administration til fraflytning, som tilgodeser fraflytter, tilflytter og afdelingen. Der skal søges en hurtig genudlejning af opsagte boliger. Der tilstræbes max. 1~ måned efter modtagelse af opsigelse. Der skal ske en hurtig afregning over for fraflytter (inden for 4 uger efter fraflytningsdato). Istandsættelse ved fraflytning skal gennemføres med en høj kvalitet og sikkerhed. Istandsættelsesperioden må normalt ikke overstige 14 dage. Afdelingerne bør henlægge således, at der kan foretages nødvendigt vedligehold i forbindelse med fraflytning Proceduren ved fraflytning skal sikres. Fraflytningssyn og indflytningssyn indkaldes med de fastsatte varsler m.m. Der skal ved fraflytninger udvises økonomisk ansvarlighed. Der er efter lovgivningen tale om /lgenbrugslejligheder". Forretningsgangsbeskrivelser Forvaltningsrevisionen skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol.

9 Der skal som minimum foreligge beskrevne forretningsgange og andre beskrivelser for ALLE væsentlige områder uanset boligorganisationens størrelse. 7 Forretningsgange ved fraflytning: Modtagelse af opsigelse Udsende bekræftelse på opsigelse Aftale flyttedato Aftale flyttesyn Flytning Udførelse af flyttesyn Aftale med håndværkere, udbud med passende mellemrum Indhentning af forbrugsopgørelser Overslag til fraflytter Opgørelse Modtagelse af div. fakturaer Modtagelse af forbrugsopgørelser Afstemning af huslejer mv. Flytteopgørelse Godkendelse af flytteopgørelse Med hensyn til generelle udgifter kan der bl.a. henvises til forretningsgang vedrørende udlejning og vedligeholdelse Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet indeholder en vurdering af, om den enkelte konkrete disposition (transaktion) har været i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig administration. Det skal således vurderes, hvorvidt udgifter er rimelige i forhold til boligorganisationens egne målsætninger m.h.t. kvalitet, serviceniveau m.v. Der udarbejdes formaliserede forretningsgangsbeskrivelser, således at det er muligt at vurdere om f.eks. regler for indkøb og investeringer er betryggende, om forvaltningen af debitorer er hensigtsmæssig (forrentning, opkrævning m.v.), om gebyrer o.l., som opkræves af boligorganisationen er beregnet på et fyldestgørende og tilstrækkeligt ajourført grundlag, osv. 1. Erhverves varer og tjenesteydelser på en økonomisk forsvarlig måde under hensyntagen til pris og kvalitet? 2. Indhentes der alternative tilbud ved køb af varer/ tjenesteydelser? 3. Udnyttes rabatmuligheder? 4. Er likvide midler anbragt fordelagtigt? Produktivitet En undersøgelse af produktiviteten kan bl.a. baseres på en nøgletalsberegning. Det/de udregnede nøgletal sammenlignes med andre relevante nøgletal.

10 8 En produktivitetsundersøgelse kan deles i 4 faser: 1. Find et udtryk for produktionen 2. Find et udtryk for produktionsomkostningerne 3. Beregn forholdet mellem produktion og omkostninger 4. Find et sammenligningsgrundlag og foretag en sammenligning Målingen af produktiviteten vanskeliggøres af, at de producerede enheder ikke - eller kun med besvær - kan kvantificeres. Det kan være svært at opgøre tidsforbruget på de enkelte områder i en boligadministration. Det kan derfor være relevant at vurdere det samlede tidsforbrug fra start til slut for de forskellige arbejdsgange ( f.eks. længden af den tid sagerne ligger i huset) og så holde det observerede op mod de for området valgte succeskriterier. Ved sammenligning med andre boligorganisationer er der behov for data, somkan udgøre en referenceramme, jf. heromi afsnit5.2. Visse nøgletal vil på sigt blive opgjort på landsplan, dog foreligger der allerede nu en sammenlignende regnskabsstatistik for afdelingsregnskaber. Andre, mere detaljerede produktivitetstal vil kræve særlige beregninger. Ved sammenligning anvendes statistiske metoder, som dog kun giver et relativt billede af produktiviteten, men ikke siger om produktiviteten har en rimelig størrelse eller om kvaliteten af produktionen er tilfredsstillende. I praksis kan anvendes enheder som f.eks.: antal fraflytninger antalm2 antal lejemålsenheder antal medarbejdere antal klager antal tab/ tab i kr. Eksempler på produktivitetsberegninger og målepunkter for fraflytningsområdet: Produktivitet: Produktionsomkostninger ved en fraflytning: Håndværkerudgifter Administrations- lait udgifter kr./bolig kr./bolig kr./bolig

11 Målepunkter vedr. fraflytning: 9 afdeling X Udgifter/ m2 Udgifter/ m2/fraflytter Tab Effektivitet og evaluering Effektivitetsmålingerne viser, hvilken virkning ydelserne har haft. Vurderingerne foretages på baggrund af om den opnåede målopfyldelse er tilfredsstillende og der tages stilling til, om det er muligt med de samme ressourcer at få en højere målopfyldelsesgrad eller om det er muligt at opnå den samme målopfyldelsesgrad ved anvendelse af færre ressourcer. Et veldefineret mål danner grundlag for vurderingen af effektiviteten og grundlag for en vurdering af i hvilket omfang formålet er nået. Når man har defineret målopfyldelsen, sættes denne i forhold til de omkostninger og ressourcer, der er medgået til at opnå denne målopfyldelse. Sammenhæng til effektivitets- og produktivitetsanalyser på landsbasis, kan kun gennemføres, i det omfang der foreligger tværgående nøgletal for boligorganisationerne. Herudover vil bedømmelsen af boligorganisationernes forvaltning i begyndelsen ske ud fra det almindeligt tilgængelige materiale om boligorganisationerne og deres virksomhed. Forvaltningsrevision vil primært blive et bidrag til boligorganisationens løbende vurdering af, hvorvidt boligorganisationens organisering og administrative praksis er rationelt organiseret. Til vurdering af målopfyldelse kan eksempelvis anvendes brugerundersøgelser. Vurderingen af målopfyldelsen kan baseres på forskellige mere eller mindre indirekte mål eller "indikatorer", der viser noget om, hvorvidt målsætningen er nået. Som eksempler kan nævnes: Produktion Antal ekspederede fraflytningssager Omkostninger pr. m2 istandsat lejlighed Antal ekspederede genudlejningssager Målopfyldelse Korrekt sagsbehandling/få klager Få sager ved beboerklagenævnet Ekspeditionstid Tilfreds fraflytter Tilfreds tilflytter Tilfreds afdelingsbestyreise/beboere Sammenhæng med henlæggelser Ekspeditionstid Tilfredshed hos tilflytter

12 IO Eksempel på vurdering af effektiviteten på fraflytningsområdet: Effektivitet/evaluering: Evalueringen medvirkede til at få sat fokus på om målene for hurtig genudlejning og hurtig afregning over for fraflytter er brudt ned i klare delmål og hvorledes fraflytter oplevede fraflytningssituationen. Spørgeskemaundersøgelse gav relativ høj tilfredshed hos fraflytter tilflytter og afdelingsbestyreise. Der er i perioden modtaget få klager og ingen sager er indbragt for beboerklagenævnet. Målene for ekspeditionstider overholdes dog kun i 60% af sagsekspeditionerne. Dette er dog ikke tilfredsstillende og ledelsen har i den anledning foretaget administrative ændringer. 2.2 Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision kan udføres integreret med den finansielle revision af årets regnskab, jf. afsnit 7.2. Løbende forvaltningsrevision i mindre selvadministrerede boligorganisationer med få ansatte vil primært omhandle driftsøkonomiske vurderinger af den daglige administrators/ledelses foretagne dispositioner suppleret med analyser af mere begrænset omfang. Revisionen må ikke være begrænset, men revisionen skal udføres under hensyntagen til boligorganisationens størrelse, herunder boligorganisationens politik samt serviceniveau. Fokus for den løbende forvaltningsrevision: Er der formuleret mål, som kan danne grundlag for styringen af det pågældende område? Understøtter rapporteringen en systematisk opfølgning på aktiviteter, ressourceforbrug og resultater? Arbejder ledelsen systematisk for at opnå de forventede resultater? Kan boligorganisationen dokumentere at resultaterne opnås? Dyberegående forvaltningsrevision udføres uafhængigt af den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision og omfatter undersøgelse af områder og forhold, typisk af betydelig økonomisk rækkevidde. Som resultat af forvaltningsrevisionen afslutter revisor med en protokol om den udførte revision. Revisionsprotokol1en er det synlige resultat af de ressourcer, der er anvendt på forvaltningsrevisionen, og den skal fremstå som afbalanceret, konkret og med gennemarbejdede, realistiske og velbegrundede konklusioner og forslag, der har en høj anvendelighed i praksis. Der henvises til bilag 1, Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende statsstøttede institutioner m.v., Rigsrevisionen, januar 1993, bilag 2 Begrebet God Offentlig Revisionsskik - en vejledning, Rigsrevisionen, november 1998.

13 3. Iværksættelsesprocedure for indførelse af forvaltningsrevisionskonceptet I I Det er vigtigt at pointere, at forvaltningsrevision skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol. Boligorganisationens administrative ledelse udarbejder på baggrund af de vedtagne målsætninger, som tidligere nævnt skriftlige forretningsgangsbeskrivelser på de væsentligste administrationsområder. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er organisationsbestyrelsen og den.daglige ledelse som er igangsætter, inspirerende og motiverende for administrationen og afdelingsbestyrelserne således at forvaltningsrevisionen medvirker til at opnå de overordnede mål og at forvaltningen sker efter tidssvarende principper. Med udgangspunkt i de beskrevne målsætninger og de skriftlige forretningsgangsbeskrivelser udarbejdes der arbejdsbeskriveiser, der skal følges ved udførelsen af opgaverne. Beskrivelserne må ikke være for komplicerede, men skal være funktionelle og indeholde målepunkter. En sådan beskrivelse kan evt. indeholde følgende disposition: formål generelt om opgaven beskrivelse af arbejdsgangen områdeinddeling vurdering af væsentlige områder snitflade til øvrige områder forslag til målepunkter opfølgning på produktivitets- og effektivitetsmålinger konklusioner og forslag til forbedringer afslutning og præsentation for revisionen Når man ser på ovenstående kan det forekomme voldsomt. Det skal dog bemærkes at omfanget af beskrivelserne vil variere meget både i kompleksitet og volumen fra den lille boligadministration til den store. Arbejdsbeskrivelserne for den store boligadministration vil typisk omfatte flere personer og dermed være mere kompleks og omfattende, mens den mindre administrations beskrivelser vil være relativt enkle og knap så omfattende. Indførelsen af forvaltningsrevision skal betragtes som en successiv proces og det er tilrådeligt at udvælge et område ad gangen, der gennemføres helt med målsætninger, forretningsgangsbeskrivelse, sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og evaluering. Det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde en handlingsplan for hvor-

14 12 dan og hvornår beskrivelserne for det valgte område skal udarbejdes. Dette kan f.eks. gøres ved at opstille en handlingsplan: Handlingsplan Områder Målsætninger Forretningsgang Målepunkter Drift Udarb. Godk. Udarb. Godk. Udarb. Godk. Husleje Fraflyttere VedligeholdeIse Init. Tid Init. Tid Init. Tid Organisationsbestyrelsen bør i henhold til forretningsordnen med passende mellemrum vurdere, om boligorganisationens daglige administration og drift sker i overensstemmelse med de gældende målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås, samt at sikre kvalitet og effektivitet i service og forvaltning. Processen er et af de vigtigste elementer i forvaltningsrevisionen. Arbejdet med forretningsgange og målinger giver f.eks. organisationsbestyreisen og den daglige ledelse anledning til at arbejde med forskellige problemstillinger inden for boligorganisationens forvaltningsområder. Denne proces fører formentlig til forbedringer m.m. Med prioriteringen af selve processen er det vigtigt, at alle relevante led i organisationen inddrages i processen. Etableringen af målsætninger, forretningsgange, produktivitets- og effektivitetsmålinger samt evalueringen heraf bør således ikke gennemføres på meget kort tid. Dette arbejde er som nævnt en successiv aktivitet og arbejdet med forvaltningsrevisionen forudsættes indkørt løbende. Dette betyder, at afhængig af de konkrete forhold vil der i de enkelte boligorganisationer/ på de enkelte driftsområder ved indførelsen af forvaltningsrevisionen som et første skridt skulle afsættes tid til tilvejebringelse af grundlaget for forvaltningsrevisionen forinden den egentlige evaluering igangsættes. Revisionen skal i denne overgangsperiode påse, at processen skrider planmæssigt frem, og kan i denne periode i revisionsprotokollen nøjes med at omtale arbejdets stade.

15 Diagram over iværksættelsesprocedure 13 Målsætninger Forretningsgangsbeskrivelser m.v. Handlingsplaner Målepunkter Produktivitets- og effektivitetsmålinger Evaluering

16 14

17 4. Almen boligvirksomhed mv. i forhold til forvaltningsrevisionskonceptet 15 Almen boligvirksomhed kan opdeles i to hovedområder: 1. Drift 2. Byggeri 4.1 Drift På alle væsentlige forvaltningsområder skal der foreligge skriftlige forretningsgange. Dette gælder såvel ved byggeri som ved drift. Det kan være en omfattende procedure at gennemarbejde alt materiale for at få etableret et komplet sæt forretningsgange i egen organisation. Det er vigtigt, at processen startes og følges op, selvom der kan være tale om et længerevarende forløb. Driftsområdet kan underopdeles i følgende underpunkter: Organisationen Afdelingerne En boligorganisations driftsadministration kan opdeles i forvaltningsrnæssige områder, der primært relaterer sig til enten organisationen eller afdelingerne. Med hensyn til organisationen menes hvorledes man er organiseret og administrationen heraf. Af relevante områder herunder kan nævnes: beboerdemokratiet administrativ ledelse regnskabsaflæggelse og budgetlægning kapitalforvaltning udlejning inspektion sideaktiviteter Med hensyn til relevante områder på afdelingsniveau kan nævnes: renholdelse vedligeholdelse fællesfaciliteter mv. energi, forbrugsregnskaber fraflytningsordninger forsikringsforhold

18 16 De målsætninger, som boligorganisationen opstiller på de enkelte forvaltningsmæssige områder besluttes af de kompetente organer i henhold til gældende regler og vedtægter. Målsætningerne på de enkelte områder må følges op af produktivitets- og effektivitetsmålinger, jf. afsnit 3. Nøgletalsberegninger vil her være et godt instrument. Der henvises til eksempel i appendiks på procedure for indførelse af forretningsgange. 4.2 Byggeri Forretningsgangen ved et byggeri kan beskrives med følgende faseopdeling: Idefasen Planlægningsfasen Projekteringsfasen Byggefasen Driftsfasen Ud fra de i appendiks skitserede rammer for et støttet byggeri kan målsætning og forretningsgang for det konkrete byggeprojekt opstilles. Effektivitetsmåling og evaluering af byggesager kan f.eks. ske ved brugerundersøgelse hos de nyindflyttede (brugsværdikrav) og mål vedrørende omfanget af fejl og mangler (byggeteknisk kvalitet). Mål vedrørende byggeriets brugsværdi: Opfyldelse af boligbehov generelt (TJ.1gængelighed m.v.) Planløsningerne Indeklimaet Arkitektur - helhed/detaljer m.v. Omgivelserne Mål vedrørende byggeriets byggetekniske kvalitet: Kvalitetsniveauet generelt (Hoveddisposition) Materialekvalitet Drifts- og vedligeholdelsesudgifter Klimaskærmen - konstruktiv beskyttelse Vådrum - fugtsikre, udluftede m.v. Der henvises til eksempel i appendiks på forretningsgange, herunder kvalitetssikring.

19 5. Afgrænsning af forvaltningsrevisionens omfang, referencerammer samt aftaler om administration m.v Væsentlige eller risikofyldte forhold Der kan foretages et stort antal beregninger af nøgletal inden for de forskellige forvaltningsrnæssige områder. Der vil være behov for begrænsningens kunst, hvis beregningerne skal gentages over en årrække. Det er således vigtigt at finde de centrale nøgletal på væsentlige områder. Det er boligorganisationen, som har til opgave at gennemføre evalueringen af egen virksomhed. Arbejdet bør derfor ikke overlades til revisionen, men gennemføres af boligorganisationen selv. Revisor påser ved forvaltningsrevisionen, at boligorganisationen gennemfører et tilfredsstillende evalueringsarbejde i forhold til reglerne. Specielt i forhold til mindre administrationer, er det vigtigt at få tilpasset arbejdet i relation til væsentlige eller risikofyldte forhold. Erfaringsmæssigt er kapitalforvaltning et både væsentligt og risikofyldt forvaltningsområde. Der kan i øvrigt henvises til opdelingen af bygge- og driftsadministrationen, jf. afsnit 4. Det afgørende er at det er graden af målopfyldelse i den enkelte organisation, der skal underkastes forvaltningsrevision. Revisionen har ikke grundlag for at kunne tilsidesætte målsætninger opstillet af kompetente organer i en almen boligorganisation (bestyrelse, repræsentantskab mv.), men må lægge disse målsætninger til grund. Derimod kan en boligorganisation naturligvis pålægges at klarlægge årsagen til eventuelle store afvigelser fra udgiftsniveauet i øvrige almene boligorganisationer. 5.2 Referenceramme for almen boligvirksomhed Referencerammen vil i første omgang bestå af interne statistikker. Først over en årrække vil det være muligt at opbygge en landsdækkende referenceramme (sammenlignelige nøgletal m.m.). By- og Boligministeriet udgiver dog allerede en årlig regnskabsstatistik, som også er tilgængelig på ministeriets hjemmeside. Regnskabsstatistikken indeholder oplysninger om en række centrale regnskabskonti på afdelingsniveau. Statistikken vil senere blive uddybet med data fra boligorganisationernes regnskaber. På ministeriets hjemmeside er der endvidere oplysninger om byggeomkostningerne i støttetboligbyggeri. Nybyggeri-statistikken vil snarest blive udbygget med en opdeling af håndværkerudgifterne. Der vil fra Landsbyggefondens side blive udarbejdet en husleje- og budgetstatistik som med udgangspunkt i indberetningen af regnskaber på edb-medium vil skabe en forbedret mulighed for at sammenligne de enkelte boligorganisationers omkostningsniveau m.m.

20 18 Der udarbejdes i dag flere lokale statistikker som også kan danne grundlag for sammenligninger. Det vil således blive muligt at udarbejde en række almene nøgletal, som viser de gennemsnitlige omkostninger i de almene boligorganisationer på de forskellige konti. Det er vigtigt at være opmærksom på om de interne måleresultater der opnås kan bruges til at sammenligne med eksterne nøgletal. Der vil også i de kommende år blive udført temaundersøgelser vedrørende udvalgte forvaltningsområder i de almene boligorganisationers virksomhed. Målet med temaundersøgelserne er ikke at føre kontrol, men at sikre erfaringsudveksling og opbygning af referenceramme omkring omkostningsniveau og udviklingen i de almene boligselskaber. Tema-undersøgelser skal beskrive sektorens håndtering af konkrete forvaltningsområder. 5.3 Aftaler om administration m.v. Den obligatoriske forvaltningsrevision gælder for alle almene boligorganisationer uanset administrationsform. Dette indebærer, at boligorganisationer med ekstern forretningsførelse i administrationsaftalen skal sikre fuld adgang til alle oplysninger m.v. hos administrator. Forretningsførerorganisationer og andelsselskaber er oprettet i henhold til boligbyggeriloven eller almenboligloven. Disse organisationer er således direkte omfattet af obligatorisk forvaltningsrevision. Der kan dog være forskellige revisioner i en datterorganisation og i en forretningsførerorganisation. Datterorganisationens revisor har ansvaret for finansielle og forvaltningsrnæssige revision af datterorganisationen. I administrationsaftalen mellem datterorganisationen og forretningsførerorganisationen skal der sikres fuld adgang for datterorganisationens revisor til relevante oplysninger m.v. hos forretningsførerorganisationen. Datterorganisationens revisor skal selv have mulighed for gennemgang af forretningsførerorganisationens regnskab, evaluering m.m. Datterorganisationens revision kan dog lægge en generel forvaltningsrevision fra forretningsførerorganisationen og dens revisor til grund, hvis materialet findes tilfredsstillende. Indholdet af administrationsaftalen bliver endnu mere afgørende, når det drejer sig om en boligorganisation, der administreres af en advokat, et revisions- og bogføringsfirma eller anden form for forretningsførelse uden offentlig godkendelse efter boligbyggeriloven eller almenboligloven. Boligorganisationens eneste mulighed for at sikre fuld adgang til alle relevante oplysninger til brug for forvaltningsrevision består i aftale herom i administrationskontrakten. Det er derfor boligorganisationens forpligtelse, at administrationsaftalen om nødvendigt snarest ændres, således at alle relevante oplysninger kan indhentes hos administrator. Det påhviler boligorganisationer - såvel selvstændigt administrerede som organisationer med ekstern forretningsførelse - at skaffe sig mulighed for fuld indsigt i de administrative forhold. Boligorganisationer med ekstern forretningsførelse har brug for bestemmelser herom i administrationsaftalen.

21 6. Reglerne om obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v Lovgivningen m.v. I By- og Boligministeriets ændringsbekendtgørelse af 23. december , stk. 2, om drift af almene boliger m.v. fastslås det, at revisionen af almene boligorganisationers regnskaber skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Reglerne har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes 1/ og senere. Bestemmelsen omfatter samtlige boligorganisationer, herunder forretningsførerorganisationer og andelsselskaber. For boligorganisationer der administreres af en ikke-almen administrator, vil revisor ligeledes skulle forholde sig til, om administrationen sker under betryggende forhold, og om den gennemføres rationelt og effektivt. Følgende paragraffer i boliglovgivningen omhandler begreber, som indgår i forvaltningsrevisionskonceptet. Lov om almene boliger samt støttede privat andelsboliger mv. 6, stk. 1 "En almen boligorganisations hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte efter denne lov, efter tidligere love om boligbyggeri, efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap samt efter byggestøtte- og kollegiestøttelovgivningen, eller som er omfattet af disse love." 6, stk. 2. "Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed." 7, stk. 1. "Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og forvaltningsudgifterne skal søges holdt på det lavest mulige niveau." 7, stk. 2 "Ved forvaltningen skal beboernes interesser tilgodeses og boligorganisationens og afdelingernes anliggender varetages bedst muligt." 108 "Alment boligbyggeri skal tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mu1ige prisunder hensyntagen til kvaliteten."

22 20 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 26, stk. 3. "For administrationsaftaler med en ikke-almen administrator indgået den 1. januar 1999 og senere er det et krav, at der i aftalen sikres adgang for boligorganisationen til de oplysninger, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv, jf. 94, stk. 3." 26, stk. 4. "Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder i boligorganisationen." 94, stk. 2. "Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskp.<, således som dette begreb er fastsat i 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. (jf. lovbekendtgørelse.nr. 3 af 7. januar 1997) og i overensstemmelse med By- og Boligministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber, jf. bilag 4." 94, stk. 3. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få alle de oplysninger og den bistand, som anses for nødvendig for udførelsen af revisionen. Boligorganisationen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige." 94, stk. 4. "Revisor skal straks foretage indberetning til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen, såfremt revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for boligorganisationens eller en afdelings økonomiske drift, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen, såfremt der opstår usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen eller en afdeling kan overholde sine økonomiske forpligtelser." 94, stk. 5. "Til brug for boligorganisationens bestyrelse skal revisor føre revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilke revisionsarbejder der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger, herunder forhold, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen har handlet i overensstemmelse med gældende regler. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende boligorganisationens interne kontrol og registreringssystemer, boligorganisationens formål (navnlig om dispositioner udenfor formålet), sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Endvidere indføres oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance."

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 H.P. Christensens Vej T: 4825 3500, F: 4826 5833, pwc.dk Boliggarden

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere