Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~"

Transkript

1 Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" Principper Forvaltningsrevision Iværksættelsesprocedure for indførelse af forvaltningsrevisionskonceptet Almen boligvirksomhed m.v. i forhold til forvaltningsrevisionskonceptet Drift Byggeri Afgrænsning af forvaltningsrevisionens omfang, referencerammer samt aftaler om administration m.v Væsentlige eller risikofyldte forhold Referenceramme for almen boligvirksomhed Aftaler om administration m.v Reglerne om obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer Lovgivningen m.v Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber Revisionens opgaver Revisionsprotokol Omfanget af revisionen/pris på revisionen Tilsynets opgaver Afslutning 29 APPENDIKS 31 Bilag 44

4 2

5 Obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. 3 I. Indledning Med indførelsen af obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer ønskes der med fokus på boligorganisationernes virksomhed en fortsat udvikling af omkostningsbevidstheden og effektiviteten i sektoren. Forvaltningsrevisionen skal dels øge gennemskueligheden og sikre en rationel drift i det støttede byggeri, dels styrke det offentlige tilsyn. Indførelsen er også et naturligt led i de seneste års bestræbelser med styrkelse af beboerdemokratiet og ansvarliggørelse af de enkelte boligorganisationers bestyrelser. Forvaltningsrevision skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol af udviklingen i en almen boligorganisation og dens afdelinger. Som grundlag for indførelsen er der gjort en række forsøg, hvorefter der er udarbejdet en rapport i januar 1999, Rapport om forsøg med forvaltningsrevision mv. Reglerne har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes den 1. oktober 1999 eller senere. Der skal i den forbindelse foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder. Det er aftalt med By- og Boligministeriet, at der i regi af Landsbyggefonden udarbejdes vejledningsmateriale i forbindelse med indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision i den almene boligsektor. Vejledningen har været drøftet med ministeriet og en følgegruppe med repræsentanter for By- og Boligministeriet, Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg Kommune, Foreningen af statsautoriserede revisorer, Foreningen af registrerede revisorer og Boligselskabernes Landsforening. Vejledningen er udarbejdet i juni 1999 og kan blive suppleret med nye, hvis der viser sig behov herfor.

6 4

7 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" tager sit udgangspunkt i Rigsrevisorlovens 3. GOR består af en finansiel revision og en forvaltningsrevision. Den finansielle revision indeholder dels et element vedrørende selve regnskabet, dels et element omhandlende de dispositioner, der ligger til grund for lovgivningen for boligområdet. Forvaltningsrevision ligestilles ofte med økonomisk kritisk revision, hvor det vurderes, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligorganisationen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 2.1 Principper I forhold til den traditionelle forvaltningsrevision udgør beboernes interesser og medbestemmelse her en væsentlig faktor. Dette indgik som en væsentlig forudsætning ved udarbejdelsen af retningslinierne for forvaltningsrevision i den almene boligsektor. God offentlig revisionsskik beror på en arbejdsdeling mellem ledelsen og revisor. Det er ledelsen, der har ansvaret for opgaven med forvaltning samt regnskabsaflæggelse mv. Revisor skal vurdere, hvorledes ledelsen har varetaget opgaven. De politiske målsætninger for boligorganisationen opstilles af de kompetente organer (bestyrelse og repræsentantskab) inden for lovgivningens rammer. Derfor stilles der krav om, at boligorganisationeme udarbejder skriftlige målsætninger og skriftlige forretningsgange på de væsentligste administrationsområder. (se pkt. 4). Det er derefter ledelsens ansvar først at gøre målsætningerne operationelle og dernæst at opstille generelle succeskriterier (målopfyldelse jf. målsætningsbeskrivelser). For de enkelte administrationsområder skal der herefter fastsættes konkrete resultatmål og ske en rapportering om opfyldelsen af resultatmålene. Revisionen skal have et grundlag at foretage vurderingen på via materiale fra boligorganisationen. På denne måde sikres det at boligorganisationen på den bedste og billigste måde opnår den tilsigtede effekt. Boligorganisationen kan pålægges at klarlægge årsagen til eventuelle store afvigelser fra udgiftsniveauet i øvrige almene boligorganisationer, således at det kommunale tilsyn i givet fald får et beslutningsgrundlag ved oplysninger i bestyrelsens beretning, revisionsprotokol mv.

8 6 De generelle principper og metoder for udførelse af forvaltningsrevision kan opdeles i følgende aspekter: målsætninger forretningsgangsbeskrivelser sparsommelighed produktivitet effektivitet/evaluering Målsætninger Målsætninger danner grundlag for at vurdere målopfyldelsen. Når målopfyldelsen er defineret sættes den i forhold til de omkostninger og øvrige ressourcer, der er medgået til at nå målet. Målsætninger udarbejdes/beskrives af de kompetente organer i boligorganisationerne. Dvs. repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen og den daglige administrative ledelse (direktion/forretningsfører/ forretningsførelse). Målsætningerne for en række forvaltningsområder kræver tilslutning i afdelingsdemokratiet. De nærmere spilleregler afhænger af vedtægter og praksis i den enkelte boligorganisation. Det er vigtigt at beboerdemokratiet respekteres. Det er således demokratiet i den enkelte boligorganisation der beslutter målsætningerne for organisationens virksomhed - selvsagt inden for lovgivningens rammer. Eksempler på målsætninger på fraflytningsområdet: Det er boligorganisationens ønske at opbygge en administration til fraflytning, som tilgodeser fraflytter, tilflytter og afdelingen. Der skal søges en hurtig genudlejning af opsagte boliger. Der tilstræbes max. 1~ måned efter modtagelse af opsigelse. Der skal ske en hurtig afregning over for fraflytter (inden for 4 uger efter fraflytningsdato). Istandsættelse ved fraflytning skal gennemføres med en høj kvalitet og sikkerhed. Istandsættelsesperioden må normalt ikke overstige 14 dage. Afdelingerne bør henlægge således, at der kan foretages nødvendigt vedligehold i forbindelse med fraflytning Proceduren ved fraflytning skal sikres. Fraflytningssyn og indflytningssyn indkaldes med de fastsatte varsler m.m. Der skal ved fraflytninger udvises økonomisk ansvarlighed. Der er efter lovgivningen tale om /lgenbrugslejligheder". Forretningsgangsbeskrivelser Forvaltningsrevisionen skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol.

9 Der skal som minimum foreligge beskrevne forretningsgange og andre beskrivelser for ALLE væsentlige områder uanset boligorganisationens størrelse. 7 Forretningsgange ved fraflytning: Modtagelse af opsigelse Udsende bekræftelse på opsigelse Aftale flyttedato Aftale flyttesyn Flytning Udførelse af flyttesyn Aftale med håndværkere, udbud med passende mellemrum Indhentning af forbrugsopgørelser Overslag til fraflytter Opgørelse Modtagelse af div. fakturaer Modtagelse af forbrugsopgørelser Afstemning af huslejer mv. Flytteopgørelse Godkendelse af flytteopgørelse Med hensyn til generelle udgifter kan der bl.a. henvises til forretningsgang vedrørende udlejning og vedligeholdelse Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet indeholder en vurdering af, om den enkelte konkrete disposition (transaktion) har været i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig administration. Det skal således vurderes, hvorvidt udgifter er rimelige i forhold til boligorganisationens egne målsætninger m.h.t. kvalitet, serviceniveau m.v. Der udarbejdes formaliserede forretningsgangsbeskrivelser, således at det er muligt at vurdere om f.eks. regler for indkøb og investeringer er betryggende, om forvaltningen af debitorer er hensigtsmæssig (forrentning, opkrævning m.v.), om gebyrer o.l., som opkræves af boligorganisationen er beregnet på et fyldestgørende og tilstrækkeligt ajourført grundlag, osv. 1. Erhverves varer og tjenesteydelser på en økonomisk forsvarlig måde under hensyntagen til pris og kvalitet? 2. Indhentes der alternative tilbud ved køb af varer/ tjenesteydelser? 3. Udnyttes rabatmuligheder? 4. Er likvide midler anbragt fordelagtigt? Produktivitet En undersøgelse af produktiviteten kan bl.a. baseres på en nøgletalsberegning. Det/de udregnede nøgletal sammenlignes med andre relevante nøgletal.

10 8 En produktivitetsundersøgelse kan deles i 4 faser: 1. Find et udtryk for produktionen 2. Find et udtryk for produktionsomkostningerne 3. Beregn forholdet mellem produktion og omkostninger 4. Find et sammenligningsgrundlag og foretag en sammenligning Målingen af produktiviteten vanskeliggøres af, at de producerede enheder ikke - eller kun med besvær - kan kvantificeres. Det kan være svært at opgøre tidsforbruget på de enkelte områder i en boligadministration. Det kan derfor være relevant at vurdere det samlede tidsforbrug fra start til slut for de forskellige arbejdsgange ( f.eks. længden af den tid sagerne ligger i huset) og så holde det observerede op mod de for området valgte succeskriterier. Ved sammenligning med andre boligorganisationer er der behov for data, somkan udgøre en referenceramme, jf. heromi afsnit5.2. Visse nøgletal vil på sigt blive opgjort på landsplan, dog foreligger der allerede nu en sammenlignende regnskabsstatistik for afdelingsregnskaber. Andre, mere detaljerede produktivitetstal vil kræve særlige beregninger. Ved sammenligning anvendes statistiske metoder, som dog kun giver et relativt billede af produktiviteten, men ikke siger om produktiviteten har en rimelig størrelse eller om kvaliteten af produktionen er tilfredsstillende. I praksis kan anvendes enheder som f.eks.: antal fraflytninger antalm2 antal lejemålsenheder antal medarbejdere antal klager antal tab/ tab i kr. Eksempler på produktivitetsberegninger og målepunkter for fraflytningsområdet: Produktivitet: Produktionsomkostninger ved en fraflytning: Håndværkerudgifter Administrations- lait udgifter kr./bolig kr./bolig kr./bolig

11 Målepunkter vedr. fraflytning: 9 afdeling X Udgifter/ m2 Udgifter/ m2/fraflytter Tab Effektivitet og evaluering Effektivitetsmålingerne viser, hvilken virkning ydelserne har haft. Vurderingerne foretages på baggrund af om den opnåede målopfyldelse er tilfredsstillende og der tages stilling til, om det er muligt med de samme ressourcer at få en højere målopfyldelsesgrad eller om det er muligt at opnå den samme målopfyldelsesgrad ved anvendelse af færre ressourcer. Et veldefineret mål danner grundlag for vurderingen af effektiviteten og grundlag for en vurdering af i hvilket omfang formålet er nået. Når man har defineret målopfyldelsen, sættes denne i forhold til de omkostninger og ressourcer, der er medgået til at opnå denne målopfyldelse. Sammenhæng til effektivitets- og produktivitetsanalyser på landsbasis, kan kun gennemføres, i det omfang der foreligger tværgående nøgletal for boligorganisationerne. Herudover vil bedømmelsen af boligorganisationernes forvaltning i begyndelsen ske ud fra det almindeligt tilgængelige materiale om boligorganisationerne og deres virksomhed. Forvaltningsrevision vil primært blive et bidrag til boligorganisationens løbende vurdering af, hvorvidt boligorganisationens organisering og administrative praksis er rationelt organiseret. Til vurdering af målopfyldelse kan eksempelvis anvendes brugerundersøgelser. Vurderingen af målopfyldelsen kan baseres på forskellige mere eller mindre indirekte mål eller "indikatorer", der viser noget om, hvorvidt målsætningen er nået. Som eksempler kan nævnes: Produktion Antal ekspederede fraflytningssager Omkostninger pr. m2 istandsat lejlighed Antal ekspederede genudlejningssager Målopfyldelse Korrekt sagsbehandling/få klager Få sager ved beboerklagenævnet Ekspeditionstid Tilfreds fraflytter Tilfreds tilflytter Tilfreds afdelingsbestyreise/beboere Sammenhæng med henlæggelser Ekspeditionstid Tilfredshed hos tilflytter

12 IO Eksempel på vurdering af effektiviteten på fraflytningsområdet: Effektivitet/evaluering: Evalueringen medvirkede til at få sat fokus på om målene for hurtig genudlejning og hurtig afregning over for fraflytter er brudt ned i klare delmål og hvorledes fraflytter oplevede fraflytningssituationen. Spørgeskemaundersøgelse gav relativ høj tilfredshed hos fraflytter tilflytter og afdelingsbestyreise. Der er i perioden modtaget få klager og ingen sager er indbragt for beboerklagenævnet. Målene for ekspeditionstider overholdes dog kun i 60% af sagsekspeditionerne. Dette er dog ikke tilfredsstillende og ledelsen har i den anledning foretaget administrative ændringer. 2.2 Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision kan udføres integreret med den finansielle revision af årets regnskab, jf. afsnit 7.2. Løbende forvaltningsrevision i mindre selvadministrerede boligorganisationer med få ansatte vil primært omhandle driftsøkonomiske vurderinger af den daglige administrators/ledelses foretagne dispositioner suppleret med analyser af mere begrænset omfang. Revisionen må ikke være begrænset, men revisionen skal udføres under hensyntagen til boligorganisationens størrelse, herunder boligorganisationens politik samt serviceniveau. Fokus for den løbende forvaltningsrevision: Er der formuleret mål, som kan danne grundlag for styringen af det pågældende område? Understøtter rapporteringen en systematisk opfølgning på aktiviteter, ressourceforbrug og resultater? Arbejder ledelsen systematisk for at opnå de forventede resultater? Kan boligorganisationen dokumentere at resultaterne opnås? Dyberegående forvaltningsrevision udføres uafhængigt af den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision og omfatter undersøgelse af områder og forhold, typisk af betydelig økonomisk rækkevidde. Som resultat af forvaltningsrevisionen afslutter revisor med en protokol om den udførte revision. Revisionsprotokol1en er det synlige resultat af de ressourcer, der er anvendt på forvaltningsrevisionen, og den skal fremstå som afbalanceret, konkret og med gennemarbejdede, realistiske og velbegrundede konklusioner og forslag, der har en høj anvendelighed i praksis. Der henvises til bilag 1, Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende statsstøttede institutioner m.v., Rigsrevisionen, januar 1993, bilag 2 Begrebet God Offentlig Revisionsskik - en vejledning, Rigsrevisionen, november 1998.

13 3. Iværksættelsesprocedure for indførelse af forvaltningsrevisionskonceptet I I Det er vigtigt at pointere, at forvaltningsrevision skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol. Boligorganisationens administrative ledelse udarbejder på baggrund af de vedtagne målsætninger, som tidligere nævnt skriftlige forretningsgangsbeskrivelser på de væsentligste administrationsområder. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er organisationsbestyrelsen og den.daglige ledelse som er igangsætter, inspirerende og motiverende for administrationen og afdelingsbestyrelserne således at forvaltningsrevisionen medvirker til at opnå de overordnede mål og at forvaltningen sker efter tidssvarende principper. Med udgangspunkt i de beskrevne målsætninger og de skriftlige forretningsgangsbeskrivelser udarbejdes der arbejdsbeskriveiser, der skal følges ved udførelsen af opgaverne. Beskrivelserne må ikke være for komplicerede, men skal være funktionelle og indeholde målepunkter. En sådan beskrivelse kan evt. indeholde følgende disposition: formål generelt om opgaven beskrivelse af arbejdsgangen områdeinddeling vurdering af væsentlige områder snitflade til øvrige områder forslag til målepunkter opfølgning på produktivitets- og effektivitetsmålinger konklusioner og forslag til forbedringer afslutning og præsentation for revisionen Når man ser på ovenstående kan det forekomme voldsomt. Det skal dog bemærkes at omfanget af beskrivelserne vil variere meget både i kompleksitet og volumen fra den lille boligadministration til den store. Arbejdsbeskrivelserne for den store boligadministration vil typisk omfatte flere personer og dermed være mere kompleks og omfattende, mens den mindre administrations beskrivelser vil være relativt enkle og knap så omfattende. Indførelsen af forvaltningsrevision skal betragtes som en successiv proces og det er tilrådeligt at udvælge et område ad gangen, der gennemføres helt med målsætninger, forretningsgangsbeskrivelse, sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og evaluering. Det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde en handlingsplan for hvor-

14 12 dan og hvornår beskrivelserne for det valgte område skal udarbejdes. Dette kan f.eks. gøres ved at opstille en handlingsplan: Handlingsplan Områder Målsætninger Forretningsgang Målepunkter Drift Udarb. Godk. Udarb. Godk. Udarb. Godk. Husleje Fraflyttere VedligeholdeIse Init. Tid Init. Tid Init. Tid Organisationsbestyrelsen bør i henhold til forretningsordnen med passende mellemrum vurdere, om boligorganisationens daglige administration og drift sker i overensstemmelse med de gældende målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås, samt at sikre kvalitet og effektivitet i service og forvaltning. Processen er et af de vigtigste elementer i forvaltningsrevisionen. Arbejdet med forretningsgange og målinger giver f.eks. organisationsbestyreisen og den daglige ledelse anledning til at arbejde med forskellige problemstillinger inden for boligorganisationens forvaltningsområder. Denne proces fører formentlig til forbedringer m.m. Med prioriteringen af selve processen er det vigtigt, at alle relevante led i organisationen inddrages i processen. Etableringen af målsætninger, forretningsgange, produktivitets- og effektivitetsmålinger samt evalueringen heraf bør således ikke gennemføres på meget kort tid. Dette arbejde er som nævnt en successiv aktivitet og arbejdet med forvaltningsrevisionen forudsættes indkørt løbende. Dette betyder, at afhængig af de konkrete forhold vil der i de enkelte boligorganisationer/ på de enkelte driftsområder ved indførelsen af forvaltningsrevisionen som et første skridt skulle afsættes tid til tilvejebringelse af grundlaget for forvaltningsrevisionen forinden den egentlige evaluering igangsættes. Revisionen skal i denne overgangsperiode påse, at processen skrider planmæssigt frem, og kan i denne periode i revisionsprotokollen nøjes med at omtale arbejdets stade.

15 Diagram over iværksættelsesprocedure 13 Målsætninger Forretningsgangsbeskrivelser m.v. Handlingsplaner Målepunkter Produktivitets- og effektivitetsmålinger Evaluering

16 14

17 4. Almen boligvirksomhed mv. i forhold til forvaltningsrevisionskonceptet 15 Almen boligvirksomhed kan opdeles i to hovedområder: 1. Drift 2. Byggeri 4.1 Drift På alle væsentlige forvaltningsområder skal der foreligge skriftlige forretningsgange. Dette gælder såvel ved byggeri som ved drift. Det kan være en omfattende procedure at gennemarbejde alt materiale for at få etableret et komplet sæt forretningsgange i egen organisation. Det er vigtigt, at processen startes og følges op, selvom der kan være tale om et længerevarende forløb. Driftsområdet kan underopdeles i følgende underpunkter: Organisationen Afdelingerne En boligorganisations driftsadministration kan opdeles i forvaltningsrnæssige områder, der primært relaterer sig til enten organisationen eller afdelingerne. Med hensyn til organisationen menes hvorledes man er organiseret og administrationen heraf. Af relevante områder herunder kan nævnes: beboerdemokratiet administrativ ledelse regnskabsaflæggelse og budgetlægning kapitalforvaltning udlejning inspektion sideaktiviteter Med hensyn til relevante områder på afdelingsniveau kan nævnes: renholdelse vedligeholdelse fællesfaciliteter mv. energi, forbrugsregnskaber fraflytningsordninger forsikringsforhold

18 16 De målsætninger, som boligorganisationen opstiller på de enkelte forvaltningsmæssige områder besluttes af de kompetente organer i henhold til gældende regler og vedtægter. Målsætningerne på de enkelte områder må følges op af produktivitets- og effektivitetsmålinger, jf. afsnit 3. Nøgletalsberegninger vil her være et godt instrument. Der henvises til eksempel i appendiks på procedure for indførelse af forretningsgange. 4.2 Byggeri Forretningsgangen ved et byggeri kan beskrives med følgende faseopdeling: Idefasen Planlægningsfasen Projekteringsfasen Byggefasen Driftsfasen Ud fra de i appendiks skitserede rammer for et støttet byggeri kan målsætning og forretningsgang for det konkrete byggeprojekt opstilles. Effektivitetsmåling og evaluering af byggesager kan f.eks. ske ved brugerundersøgelse hos de nyindflyttede (brugsværdikrav) og mål vedrørende omfanget af fejl og mangler (byggeteknisk kvalitet). Mål vedrørende byggeriets brugsværdi: Opfyldelse af boligbehov generelt (TJ.1gængelighed m.v.) Planløsningerne Indeklimaet Arkitektur - helhed/detaljer m.v. Omgivelserne Mål vedrørende byggeriets byggetekniske kvalitet: Kvalitetsniveauet generelt (Hoveddisposition) Materialekvalitet Drifts- og vedligeholdelsesudgifter Klimaskærmen - konstruktiv beskyttelse Vådrum - fugtsikre, udluftede m.v. Der henvises til eksempel i appendiks på forretningsgange, herunder kvalitetssikring.

19 5. Afgrænsning af forvaltningsrevisionens omfang, referencerammer samt aftaler om administration m.v Væsentlige eller risikofyldte forhold Der kan foretages et stort antal beregninger af nøgletal inden for de forskellige forvaltningsrnæssige områder. Der vil være behov for begrænsningens kunst, hvis beregningerne skal gentages over en årrække. Det er således vigtigt at finde de centrale nøgletal på væsentlige områder. Det er boligorganisationen, som har til opgave at gennemføre evalueringen af egen virksomhed. Arbejdet bør derfor ikke overlades til revisionen, men gennemføres af boligorganisationen selv. Revisor påser ved forvaltningsrevisionen, at boligorganisationen gennemfører et tilfredsstillende evalueringsarbejde i forhold til reglerne. Specielt i forhold til mindre administrationer, er det vigtigt at få tilpasset arbejdet i relation til væsentlige eller risikofyldte forhold. Erfaringsmæssigt er kapitalforvaltning et både væsentligt og risikofyldt forvaltningsområde. Der kan i øvrigt henvises til opdelingen af bygge- og driftsadministrationen, jf. afsnit 4. Det afgørende er at det er graden af målopfyldelse i den enkelte organisation, der skal underkastes forvaltningsrevision. Revisionen har ikke grundlag for at kunne tilsidesætte målsætninger opstillet af kompetente organer i en almen boligorganisation (bestyrelse, repræsentantskab mv.), men må lægge disse målsætninger til grund. Derimod kan en boligorganisation naturligvis pålægges at klarlægge årsagen til eventuelle store afvigelser fra udgiftsniveauet i øvrige almene boligorganisationer. 5.2 Referenceramme for almen boligvirksomhed Referencerammen vil i første omgang bestå af interne statistikker. Først over en årrække vil det være muligt at opbygge en landsdækkende referenceramme (sammenlignelige nøgletal m.m.). By- og Boligministeriet udgiver dog allerede en årlig regnskabsstatistik, som også er tilgængelig på ministeriets hjemmeside. Regnskabsstatistikken indeholder oplysninger om en række centrale regnskabskonti på afdelingsniveau. Statistikken vil senere blive uddybet med data fra boligorganisationernes regnskaber. På ministeriets hjemmeside er der endvidere oplysninger om byggeomkostningerne i støttetboligbyggeri. Nybyggeri-statistikken vil snarest blive udbygget med en opdeling af håndværkerudgifterne. Der vil fra Landsbyggefondens side blive udarbejdet en husleje- og budgetstatistik som med udgangspunkt i indberetningen af regnskaber på edb-medium vil skabe en forbedret mulighed for at sammenligne de enkelte boligorganisationers omkostningsniveau m.m.

20 18 Der udarbejdes i dag flere lokale statistikker som også kan danne grundlag for sammenligninger. Det vil således blive muligt at udarbejde en række almene nøgletal, som viser de gennemsnitlige omkostninger i de almene boligorganisationer på de forskellige konti. Det er vigtigt at være opmærksom på om de interne måleresultater der opnås kan bruges til at sammenligne med eksterne nøgletal. Der vil også i de kommende år blive udført temaundersøgelser vedrørende udvalgte forvaltningsområder i de almene boligorganisationers virksomhed. Målet med temaundersøgelserne er ikke at føre kontrol, men at sikre erfaringsudveksling og opbygning af referenceramme omkring omkostningsniveau og udviklingen i de almene boligselskaber. Tema-undersøgelser skal beskrive sektorens håndtering af konkrete forvaltningsområder. 5.3 Aftaler om administration m.v. Den obligatoriske forvaltningsrevision gælder for alle almene boligorganisationer uanset administrationsform. Dette indebærer, at boligorganisationer med ekstern forretningsførelse i administrationsaftalen skal sikre fuld adgang til alle oplysninger m.v. hos administrator. Forretningsførerorganisationer og andelsselskaber er oprettet i henhold til boligbyggeriloven eller almenboligloven. Disse organisationer er således direkte omfattet af obligatorisk forvaltningsrevision. Der kan dog være forskellige revisioner i en datterorganisation og i en forretningsførerorganisation. Datterorganisationens revisor har ansvaret for finansielle og forvaltningsrnæssige revision af datterorganisationen. I administrationsaftalen mellem datterorganisationen og forretningsførerorganisationen skal der sikres fuld adgang for datterorganisationens revisor til relevante oplysninger m.v. hos forretningsførerorganisationen. Datterorganisationens revisor skal selv have mulighed for gennemgang af forretningsførerorganisationens regnskab, evaluering m.m. Datterorganisationens revision kan dog lægge en generel forvaltningsrevision fra forretningsførerorganisationen og dens revisor til grund, hvis materialet findes tilfredsstillende. Indholdet af administrationsaftalen bliver endnu mere afgørende, når det drejer sig om en boligorganisation, der administreres af en advokat, et revisions- og bogføringsfirma eller anden form for forretningsførelse uden offentlig godkendelse efter boligbyggeriloven eller almenboligloven. Boligorganisationens eneste mulighed for at sikre fuld adgang til alle relevante oplysninger til brug for forvaltningsrevision består i aftale herom i administrationskontrakten. Det er derfor boligorganisationens forpligtelse, at administrationsaftalen om nødvendigt snarest ændres, således at alle relevante oplysninger kan indhentes hos administrator. Det påhviler boligorganisationer - såvel selvstændigt administrerede som organisationer med ekstern forretningsførelse - at skaffe sig mulighed for fuld indsigt i de administrative forhold. Boligorganisationer med ekstern forretningsførelse har brug for bestemmelser herom i administrationsaftalen.

21 6. Reglerne om obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v Lovgivningen m.v. I By- og Boligministeriets ændringsbekendtgørelse af 23. december , stk. 2, om drift af almene boliger m.v. fastslås det, at revisionen af almene boligorganisationers regnskaber skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Reglerne har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes 1/ og senere. Bestemmelsen omfatter samtlige boligorganisationer, herunder forretningsførerorganisationer og andelsselskaber. For boligorganisationer der administreres af en ikke-almen administrator, vil revisor ligeledes skulle forholde sig til, om administrationen sker under betryggende forhold, og om den gennemføres rationelt og effektivt. Følgende paragraffer i boliglovgivningen omhandler begreber, som indgår i forvaltningsrevisionskonceptet. Lov om almene boliger samt støttede privat andelsboliger mv. 6, stk. 1 "En almen boligorganisations hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte efter denne lov, efter tidligere love om boligbyggeri, efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap samt efter byggestøtte- og kollegiestøttelovgivningen, eller som er omfattet af disse love." 6, stk. 2. "Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed." 7, stk. 1. "Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og forvaltningsudgifterne skal søges holdt på det lavest mulige niveau." 7, stk. 2 "Ved forvaltningen skal beboernes interesser tilgodeses og boligorganisationens og afdelingernes anliggender varetages bedst muligt." 108 "Alment boligbyggeri skal tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mu1ige prisunder hensyntagen til kvaliteten."

22 20 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 26, stk. 3. "For administrationsaftaler med en ikke-almen administrator indgået den 1. januar 1999 og senere er det et krav, at der i aftalen sikres adgang for boligorganisationen til de oplysninger, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv, jf. 94, stk. 3." 26, stk. 4. "Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder i boligorganisationen." 94, stk. 2. "Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskp.<, således som dette begreb er fastsat i 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. (jf. lovbekendtgørelse.nr. 3 af 7. januar 1997) og i overensstemmelse med By- og Boligministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber, jf. bilag 4." 94, stk. 3. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få alle de oplysninger og den bistand, som anses for nødvendig for udførelsen af revisionen. Boligorganisationen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige." 94, stk. 4. "Revisor skal straks foretage indberetning til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen, såfremt revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for boligorganisationens eller en afdelings økonomiske drift, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen, såfremt der opstår usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen eller en afdeling kan overholde sine økonomiske forpligtelser." 94, stk. 5. "Til brug for boligorganisationens bestyrelse skal revisor føre revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilke revisionsarbejder der er udført, samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger, herunder forhold, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt boligorganisationen har handlet i overensstemmelse med gældende regler. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende boligorganisationens interne kontrol og registreringssystemer, boligorganisationens formål (navnlig om dispositioner udenfor formålet), sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Endvidere indføres oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance."

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv.

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. Forvaltningsrevision Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. LANDSBYGGEFONDEN APRIL 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion... 5 2. Formål med statusundersøgelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere