Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten Sagsbehandler: Luise Hvidt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til studieledere og institutledere på humaniora S A G S N O T A T Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten Sagsbehandler: Luise Hvidt Her følger fakultetets regler for ansættelse af tutorer til studiestarten Dette notat indeholder institutternes og fakultetets forpligtelser ved ansættelse af tutorer, tutorers forpligtelser og opgaver samt anvisninger til annoncering, ansættelse og aflønning. 11. FEBRUAR 2008 STUDIESTARTSKONTORET STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNIN- GEN HUMANIORA NJALSGADE KØBENHAVN S I studiestartprogrammet spiller ældre studerende en vigtig rolle i modtagelsen af de nye studerende. Tutorernes opgave er primært at medvirke til den sociale integration såvel mellem de nye studerende som mellem nye og ældre studerende. Desuden medvirker tutorerne til at de nye studerende får et afslappet forhold til både underviserne, studievejledningen og administrationen på uddannelsen og instituttet gennem samarbejdet med disse grupper af ansatte. Fra og med studiestarten 2008 er tutorerne ikke længere hovedansvarlige for planlægning og udførsel af studiestarten. Deres opgaver er derfor defineret anderledes end de forrige år, og der skal bl.a. referere til en kontaktperson på instituttet, som skal findes blandt det fastansatte personale. Formålet med studiestartprogrammet er: at de nye studerende bliver fagligt og socialt integreret på deres fag, institut og fakultet via kontakt med både tutorer, undervisere og studievejledning at lette overgangen fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at de nye studerende får den nødvendige støtte og bliver introduceret de nødvendige studiekompetencer til at gennemføre en humanistisk universitetsuddannelse at mindske frafaldet og nedsætte gennemførselstiderne på humaniora

2 at kvalitetssikre humanioras tilbud og støtte til alle nye studerende og via institutternes og fakultetets samarbejde herom også kvalitetssikre uddannelserne på humaniora SIDE 2 AF 8 1. Instituttets forpligtelse ved ansættelse af tutorer Økonomi og udviklingskontrakt Den nye bevillingsstruktur på humaniora betyder, at alle penge nu er lagt ud til institutterne. Det vil sige, at I selv skal samarbejde internt på instituttet om at afsætte penge til ansættelse af årets tutorer samt øvrige udgifter på studiestartområdet. Når strategien og handlingsplanen for studiestarten er endeligt vedtaget, bliver I forpligtede til at overholde dem, hvilket bliver skrevet ind som et tillæg til instituttets udviklingskontrakt. Studielederen er hovedansvarlig for at overholde strategi og handlingsplan for studiestarten i samarbejde med institutlederen og studienævnet. Studielederen er i sidste instans ansvarlig for anvendelsen af de afsatte midler. Det er institutlederens ansvar at: afsætte de nødvendige økonomiske midler til de bedste betingelser for studiestarten afsætte de nødvendige personaleresurser blandt undervisere og administration, så studielederen støttes til at opnå målene for studiestarten sørge for, at de fysiske rammer er på plads, så lokaler mv. er tilgængelige til arrangementer i studiestarten I må derfor se på sidste års budget for studiestarten og medregne de øvrige opgaver, der kommer til i år. Både instituttets undervisere, især af førsteårsstuderende, og instituttets vejledningscenter skal i højere grad inddrages i studiestarten, hvilket skal medregnes i budgettet for studiestarten Udspecificerede opgaver og ansvarsfordeling for disse medarbejdergrupper kommer til at fremgå af strategien og handlingsplanen for studiestarten. Tutornormering Det er studielederens opgave at sørge for, at der bliver ansat tutorer til alle uddannelser på instituttet. For at kvalitetssikre tutorernes arbejde skal der som udgangspunkt ansættes en tutor per 12 forventede optagne studerende på en uddannelse. Hvis uddannelsen optager færre end 12 studerende, skal der minimum ansættes to tutorer per uddannelse. Hvis uddannelsen optager omkring studerende, er anbefales normeringen at være en tutor per 10 studerende. Normeringen er fastsat på baggrund af optagelsestallene for 2008 og ud fra sidste års bevilling for ansættelse af tutorer. Eks. 1: Små uddannelser Optag på 2-20 studerende: Min. 2 tutorer F.eks. Eskimologi, Finsk, Klassisk Græsk, Hebraisk m.fl. Eks. 2: Mellem uddannelser Optag på studerende: En tutor per 10 studerende F.eks. Arabisk, Audiologopædi, Europæisk Etnologi, Italiensk, m.fl.

3 SIDE 3 AF 8 Eks. 3: Større uddannelser Optag på studerende: En tutor per 12 studerende F.eks. Dansk, Engelsk, Film- og medievidenskab, Historie, Musik, Religion m.fl. Bilag 1: Optagelsestallene for humaniora 2008 Bilag 2: Fakultetets bevilling for ansættelse af tutorer mv. i 2007 (som hjælp til instituttets budgettering i ). Annoncering Studielederen skal sørge for, at der annonceres efter tutorer via opslag på instituttet, i institutblade, og evt. i Humanist og/eller Universitetsavisen. Desuden skal opslaget formidles til instituttets studerende via deres punkt.ku- adresse. I skal benytte teksten fra den vedhæftede arbejdsbeskrivelse for tutorer til jeres opslag (bilag 3). Ansættelse og kontrakt Studielederen skal sørge for, at alle tutorer indgår en kontrakt med instituttet. Det gælder både tutoransættelser af lang og kort varighed samt evt. frivillige tutorer. Alle ældre studerende, der medvirker til studiestarten, er repræsentanter for deres uddannelse, institut og fakultet. De er i deres arbejde forpligtet til at overholde de regler og etiske retningslinier, der gælder for tutorer på humaniora. Det er desuden en forudsætning for ansættelse, at alle tutorer deltager i fakultetets tutoruddannelse, se neden for. Fakultetet vil opfordre studielederne til i videst muligt omfang at sikre en passende spredning på alder og studieanciennitet ved ansættelsen af tutorer. Evalueringer fra sidste år viser, at det er uhensigtsmæssigt, hvis tutorgruppen udelukkende repræsenteres ved f.eks. 2. årsstuderende, som endnu ikke selv har prøvet at vælge tilvalg eller kandidatuddannelser eller gjort sig så mange overvejelser om perspektivet med deres uddannelse. Der har mange steder været tradition for, at tutorer rekrutterer næste års tutorer. Vi opfordrer studielederne og studienævnene til at indgå mere i ansættelserne ved evt. at holde samtaler, så I sikrer jer, at tutorerne er bevidste om deres rolle og arbejde og dermed kvalitetssikrer tutoraktiviteterne på jeres institut. Til ansættelseskontrakten bruger I ansættelsesbreve for timelønnede, hvorpå I anfører tutor, ansættelsesperiode, timetal og lønsats. Det er et krav, at ansættelsesbrevet ledsages af en arbejdsbeskrivelse, som også skal underskrives af begge parter. Arbejdsbeskrivelsen svarer til de nedenstående forpligtelser og opgaver for tutorer. Det anbefales også at anføre evt. timetalsfordeling for den enkelte tutor. Aflønning finder sted ved indlevering af timelønsedler til instituttet. Lønsatsen er den gældende sats for studentermedhjælper (ca. 112 kr/time, hertil kommer feriepenge). Timelønsblanket findes på via Stikordsregistret på Bilag 3: Arbejdsbeskrivelse for tutorer (NB! Skal både underskrives af studielederen og tutoren) Bilag 4: Ansættelsesbrev for timelønnede

4 Tilbagemelding til fakultetet Det er også studielederens ansvar at sikre, at kontaktdata på alle ansatte tutorer formidles til fakultetet, som har et studiestartkontor, som står for bl.a. uddannelse af tutorer og sender huskelister til tutorerne i løbet af forberedelsen og udførelsen af studiestarten. SIDE 4 AF 8 Studiestartkontoret har brug for følgende data for alle tutorer: Uddannelse Institut Navn Stilling (langtidsansat, korttidsansat, frivillig) adresse Mobiltlf-nr Evt. andet tlf.nr. Adresse Cpr-nr For hvilken gang er du tutor Studiestartkontoret har desuden brug for følgende data for instituttets fastansatte kontaktperson for alle tutorer samt de undervisere på hver af instituttets uddannelser, der fungerer som tutorernes faglige kontaktpersoner: Uddannelse Institut Navn Stilling adresse Kontor Arbejdstlf. Tilbagemelding til fakultetet skal ske senest tirsdag d. 1. april 2008 i vedhæftede skabelon. Skabelonen sendes til Det er meget vigtigt for os, at vi modtager alle oplysningerne, derfor skemaet. Vi skal kunne sende den rigtige information til alle parter og skal også kunne få fat i de medvirkende per telefon. Bilag 5: Skabelon til kontaktdata på tutorer og kontaktpersoner på instituttet (excel) Tutorernes rammer og forpligtelser Alle tutorer, lønnede som ulønnede, skal ved evt. samtaler og ansættelse gøres opmærksomme på, at de er forpligtede via deres kontrakt til følgende: Tutorerne skal primært stå for den sociale introduktion til faget samt lettere faglige emner/arrangementer Tutorerne er dermed ikke primær ansvarlige for det overordnede program for studiestartsarrangementerne på instituttet men refererer på instituttet til o 1) studielederen, o 2) en fastansat kontaktperson for alle tutorer på instituttet, som er udpeget af studielederen

5 o 3) en kontaktperson blandt underviserne på tutorens uddannelse, som også er udpeget af studielederen Tutorerne skal udføre de opgaver, overholde de tidsfrister samt indsende de efterspurgte tilbagemeldinger og evalueringer til Studiestartkontoret, som fremgår af fakultetets Tutorpjece og den løbende udsendte Tutorpost Tutorerne skal samarbejde med både studievejledning og undervisere Alle tutorer skal deltage i fakultetets tutorseminar hhv. 30. april og 6. eller 20. august (se mere neden for). Uddannelsen er obligatorisk og en forudsætning for, at man kan varetage sit tutorarbejde Alle tutorer skal deltage i studielederen opstartsmøde for tutorerne på instituttet. Datoen fastsættes naturligvis af studielederen Tutorerne skal overholde fakultetets etiske retningsliner for tutorer, hvor imødekommenhed, rummelighed og tavshedspligt er vigtige værdier Tutorerne skal overholde fakultetets alkoholpolitik Tutorerne skal sørge for at evaluere alle deres aktiviteter og melde tilbage til både studieleder, kontaktperson på instituttet og på uddannelsen samt til Studiestartkontoret på fakultetet SIDE 5 AF 8 Tutorernes konkrete opgaver Tutorerne skal i samarbejde med deres kontaktperson på instituttet og kontaktperson på uddannelsen planlægge og udføre følgende opgaver. Tutorernes opgaver er følgende: Introducere uddannelsens identitet og udformning Planlægge og afholde introdage og rustur i samarbejde med den fastansatte kontaktperson på instituttet Introducere til studiemiljøet på uddannelsen faglige og sociale fora læsegrupper, cafe, festudvalg, faglige arrangementer, diskussionsklubber mv. Introducere til muligheder for studievejledning på instituttet og fakultetet og sørge for, at studievejledningen får plads til at holde oplæg i introdagene* Introducere studiekortet og selvbetjeningssystemer: Punkt.ku, Absalon, sis.ku.dk og evt. holdtilmelding på uddannelsen Medvirke til, at instituttet sørger for, at de nye studerende får oplæg om studie- og karrierevejledning, universitetsloven og de kollegiale organer, informationssøgning, SU og studieteknik Lave velkomstbreve (28. juli-brevet) Lave rusmateriale Orientere administrationen på instituttet om studiestartarrangementerne og sørge for, at de har kopier af alt materiale Uddele diverse materiale til de nye studerende tilsendt fra Studiestartkontoret Være repræsenteret ved Studenterrådets velkomstarrangement i august (som for mange uddannelser er første gang de nye studerende møder deres tutorer) Evt. deltage i Åbent Hus, ultimo februar og primo marts 2008 Evt. arrangere et studiestartarrangement særligt rettet mod tilvalgsstuderende på uddannelsen/instituttet i samarbejde med institutvejledningen Evaluere kontakt med nye studerende

6 (* Studievejledningen på instituttet skal introducere studieordningen, studiestrukturen ved fakultetet, studieaktivitetskrav, beskæftigelsesmuligheder, mulighederne for studievejledning på institut/fakultet/universitet, eksamenstilmelding (efterår 2007 og forår 2008) mm. Flere af disse opgaver har før været anført som tutorernes opgaver, hvorfor det her skal nævnes, at det skal lægges over til studievejledningen. Dette kommer til at fremgå af strategien for studiestarten ) SIDE 6 AF 8 Studiestarten er defineret som første tre semestre, hvor tutorerne hidtil primært har været inddraget på især 1. semester men på flere fag er tilgængelige hele det første studieår. Man kan på instituttet overveje, om tutorerne med fordel kan lave semesterstartsarrangementer på 2. og 3. semester for at understøtte sammenholdet blandt de nye studerende efter eksamen og sommerferie og dermed forebygge frafald, der skyldes manglende studiemiljø. I skal desuden overveje, om der skal arrangeres et selvstændigt studiestartforløb for tilvalgsstuderende, og om tutorerne også skal ansættes til at medvirke ved Åbent Hus (ultimo februar og primo marts hvert år). Det er fortsat op til de enkelte uddannelser at afgøre, hvilken fremgangsmåde der er hensigtsmæssig. De tilvalgsstuderende skal dog som minimum have en introduktion til uddannelsen ved institutvejledningen. Opsummering af studielederens opgaver For en god ordens skyld er her en huskeliste. Ved ansættelse af tutorer er studielederen ansvarlig for følgende: Aftale budget for studiestarten på instituttet med institutlederen Ansættelse af tutorer herunder kontrakter til alle tutorer, også frivillige Udpege en fastansat kontaktperson (f.eks. AC-vejlederen) for tutorerne på instituttet, der er hovedansvarlig for planlægningen af introdagene på instituttet for alle uddannelser Udpege en kontaktperson på hver uddannelse på instituttet, som skal hjælpe tutorerne i deres planlægning af introduktion til uddannelsen Sørge for, at Studiestartkontoret modtaget kontaktdata på alle tutorer samt konktaktpersoner på instituttet og blandt underviserne på de enkelte uddannelser senest 1. april 2008 Afholde opstartsmøde for alle tutorer ved instituttet om deres opgaver og forpligtelser i forhold til den nye strategi, kontaktpersoner på instituttet og uddannelserne, samarbejde på tværs af uddannelserne mm. Organisere en evaluering af alle studieaktiviteter på instituttet 2. Fakultetets forpligtelse ved ansættelse af tutorer Det er fakultetets overordnede ansvar at kvalitetssikre studiestarten på humaniora, jf. formålet med studiestartprogrammet. Fakultetet sætter derfor rammerne for tutoransættelserne, uddanner tutorerne til deres møde med de nye studerende og holder tutorerne løbende opdateret om deres forestående arbejdsopgaver og evaluering.

7 Uddannelse af tutorer For at ruste tutorerne bedst muligt til deres arbejde og for at sikre et fælles udgangspunkt for alle tutorer afholder Studiestartkontoret et uddannelsesseminar (det såkaldte tutorseminar), som fortsat er obligatorisk for alle tutorer på humaniora. Seminaret behandler rammer og opgaver for tutorerne, og erfaringsudveksling blandt tutorerne understøttes på tværs af uddannelser og institutter. SIDE 7 AF 8 Seminaret indeholder to obligatoriske dele fordelt på følgende datoer. Tutorerne skal deltage i både del 1 og del 2: Del 1: Onsdag d. 30. april kl Del 2: Onsdag d. 6. august 2008 kl og onsdag d. 20. august 2008 kl NB! Del 2 afholdes på to forskellige datoer, så tutorerne kan tilmelde sig den dato, der passer bedst ind i deres planlægning af introforløbet. De skal derfor deltage enten d. 6. eller d. 20. august. Tutorgruppen skal melde sig til samlet på den ene af de to datoer. Mere herom følger i Tutorposten. Tutorpjece og tutorpost Fakultetet udgiver desuden en pjece til tutorer med de overordnede regler og rammer for deres arbejde. Pjecen er klar til første del af tutorseminaret i april. Pjecen suppleres med Tutorpost per , hvor fakultetet sørger for at give tutorerne løbende besked om opgaver og krav i løbet af deres ansættelse. Tutorposten udsendes 1-2 gange om måneden efter behov fra og med marts Tutorposten sendes desuden altid til studieledere, kontaktpersoner og institutvejledninger til orientering. Evaluering Fakultetet vil hjælpe institutterne med at evaluere tutorernes arrangementer i studiestarten samt de øvrige studiestartaktiviteter. Kontakt Fakultetet ser frem til at samarbejde med både tutorer, undervisere, vejledninger og studieledere om at nå målene for studiestarten Vi svarer derfor gerne på spørgsmål og tilbyder desuden sparring til planlægning af introduktionsdagene, mv. Har du spørgsmål eller kommentarer til ansættelse af tutorer eller til studiestart i det hele taget, er du velkommen til at kontakte Studiestartkontoret på Du kan også kontakte projektleder Luise Hvidt direkte på tlf

8 3. Frister og datoer for tutoransættelserne SIDE 8 AF 8 Tirsdag d. 1. april: Primo marts: Onsdag d. 30. april: Onsdag d. 6. august/ Onsdag d. 20. august: Frist for tilbagemelding af kontaktdata på tutorer og kontaktpersoner på instituttet og uddannelserne til Studiestartkontoret (se oven for). Strategien modtaget til høring hos studienævnene. Fakultetet afholder første del af det obligatoriske uddannelsesseminar for alle tutorer (kl ). Fakultetet afholder anden del af det obligatoriske uddannelsesseminar for alle tutorer (kl ). Tilmelding: Se oven for. 4. Bilagsoversigt Bilag 1: Optagelsestallene for humaniora 2008 Bilag 2: Fakultetets bevilling for ansættelse af tutorer mv. i 2007 (som hjælp til instituttets budgettering i ). Bilag 3: Arbejdsbeskrivelse for tutorer Bilag 4: Ansættelsesbrev for timelønnede Bilag 5: Skabelon til kontaktdata på tutorer og kontaktpersoner på instituttet (excel).

k Ø B e n H av n s u n i V e R s i t e t

k Ø B e n H av n s u n i V e R s i t e t 2009 D e t H u m a n i s t i s k e F a k u lt e t k Ø B e n H av n s u n i V e R s i t e t Redaktion Dennis Vendeltorp og Jacob Jordt-Petersen (2009 udgaven) Maria Therese Seefeldt Stæhr og Luise Hvidt

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2017 Revideret 06.04.2017

Læs mere

RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET

RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET 1. Om studiestarten Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem det første halve

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015

RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015 RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015 Velkommen! Kære nye studerende, velkommen til Portugisiske og Brasilianske Studier 2015! Hjertelig tillykke med pladsen på studiet og velkommen til Københavns

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Baggrund Med fusionen af tre tidligere fakulteter til Arts er der opstået behov for at skabe en fælles ramme med fælles retningslinjer

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

2: Delpolitik for studiestart Opfølgning 2009/2010

2: Delpolitik for studiestart Opfølgning 2009/2010 2: Delpolitik for studiestart Opfølgning 2009/2010 Del-element Standard Ansvar NAT indikatorer og proces: NAT ansvar: Dato for implementering Imple. /Nej Der afholdes årligt ultimo august et Fakultetsset

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 DRAMATURGI VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig! Studiestart E17 Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. september 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Delpolitik for: Studiestart

Delpolitik for: Studiestart Godkendt i direktionen: 2. juni 2006 Senest opdateret: 6. april 2009 Delpolitik for: Studiestart 1.0 Formål Gennem etablering af delpolitik for studiestart for alle bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN Asienstudier ASIENSTUDIER

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN Asienstudier ASIENSTUDIER 1 Asienstudier ASIENSTUDIER 2 VELKOMMEN PÅ ASIENSTUDIER Tillykke med optagelsen på en af Asienstudiers tre uddannelser. På vegne af undervisere, medstuderende og ledelsen vil vi gerne byde dig velkommen

Læs mere

HUSK AT MELDE DIG IND I FACEBOOKGRUPPEN: Tysk2013. Her kan du se blive venner med dine nye medstuderende og os

HUSK AT MELDE DIG IND I FACEBOOKGRUPPEN: Tysk2013. Her kan du se blive venner med dine nye medstuderende og os Velkommen, nye tyskstuderende! Tiden nærmer sig, hvor du skal begynde på tyskstudiet ved Københavns Universitet. Lige nu har du sikkert en masse spørgsmål, og vi vil her og naturligvis også i introdagene

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PÅ ET ET HE STUDIER 2016 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB ET HE STUDIER DAGSORDEN Strukturen på uddannelsen Studienævnet Jeres studieprogram (kassogram) Blackboard, mail Det

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan vedrørende: Studentertilfredsundersøgelse Repræsentanter for de studerende medlemmer af De

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Indholdsfortegnelse Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision for studievejledningen... 3

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Studienævn: Musik Periode: Dato: Version: 2. 1 Aktuelt fald i antal nye studerende på BA 1 Øgning i optaget på BA til 30

Studienævn: Musik Periode: Dato: Version: 2. 1 Aktuelt fald i antal nye studerende på BA 1 Øgning i optaget på BA til 30 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for Musik Studienævn: Musik Periode: 2015-2018 Dato: Version: 2 Nuværende situation: Udfordringer: Uddannelsen er for så vidt inde i en god gænge, men

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 Studienævn for Journalistik 9. juni 2008 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian

Læs mere

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag uddan- efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA merit (Finansøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som finansøkonomer mulighed for at starte på

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMATURGI PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DRAMATURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Velkommen til pædagoguddannelsen

Velkommen til pædagoguddannelsen Velkommen til pædagoguddannelsen v/jesper Jensen, studieleder Sidefod Calibri pkt 11 1 PROGRAM Kl. 16.30 17.00: Velkomst v/studieleder Jesper Jensen Introduktion til grundfagligheden v/underviser Ana Lisa

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 for studieåret 2014-15 Årets uddannelsesevalueringer Dato for

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan 2015-2017 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Handleplanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udarbejdet efter følgende proces: Ultimo september blev

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Først og fremmest STORT tillykke med optagelse på Sundhed og Informatik (tidligere IT og Sundhed). Når nu denne formalitet er af vejen - så videre til noget

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN DIGITAL DESIGN Program for studiestarten 2017 Digital Design VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN! Tillykke! Du er nu studerende på Digital Design! Det betyder, at nu kan se frem til at starte på et af de bedste

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning

Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning Venligst distribuer denne mail til rette vedkommende: Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning Det Juridiske Fakultet er i færd med at implementere en ny Studieordning,

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

RUSPJECE 2015 SAXO-INSTITUTTETS AFDELING FOR GRÆSK OG LATIN

RUSPJECE 2015 SAXO-INSTITUTTETS AFDELING FOR GRÆSK OG LATIN RUSPJECE 2015 SAXO-INSTITUTTETS AFDELING FOR GRÆSK OG LATIN 1 2 VELKOMMEN 4 INTRODAGE 8 GODT AT VIDE FRA STUDIESTART 9 BØGER 9 STUDIEMILJØ 10 RUSTUREN 11 UNDERVISNING PÅ GRÆSK OG LATIN 11 VEJVISER TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Københavns Universitet, EnGeRom, BA-tysk

Københavns Universitet, EnGeRom, BA-tysk Københavns Universitet, EnGeRom, BA-tysk Indholdsfortegnelse Velkomst 3 Kære nye tyskstuderende! 3 Kære tilvalgsstuderende! 3 Introduktion af dine tutorer 5 Klara Gade Thomsen 5 Signe Kirk Andersen 5 Frej

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere