Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense (C), Marjan Ganjjou (C), Merete E. Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Nadeem Farooq (B) Afbud: side 1 -

2 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget M Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 1. Meddelelser - maj Oversigt: Verdenskulturdag den 3. september side 2 -

3 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 2. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse Sagsfremstilling: Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod. Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på Tidsplan På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober). Det skal tilføjes, at der ikke er fastsat nye målsætninger for kvalitetskontrakten Erhverv, da der i øjeblikket pågår et arbejde med en ny erhvervs- og vækststrategi, som forventes færdig i ultimo Målsætninger Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Borger- og erhvervsudvalgets område er: Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Borgerservice og administration 1. Responstid ved telefoniske og personlige henvendelser Borgerne skal opleve en effektiv telefonservice ved opkald til kommunen og en kort ventetid ved personligt fremmøde 2. Digital selvbetjening Borgerne skal hjælpes til øget selvbetjening, så en større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne kanal. Det skal ske med udgangspunkt i konkrete løsninger, fx lægeskift, sundhedskort og flytteanmeldelse Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Integration 1. Fritidspas for særligt udsatte børn og Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særside 3 -

4 unge. ligt udsatte børn og unge. 2. Flere frivillige forældre med anden etnisk baggrund end dansk i foreningslivet. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne. Opfølgningsredegørelse Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010 Kontrakt Overordnet målsætning Status Borgerservice 1. Digitaliseringen skal understøtte For at styrke arbejdet med digitalisering har administrationen etableret en digitaliseringsenhed, hvor medarbejde- og administration en effektiv borgerbetjening, hvor borgerne i videst muligt omfang kan re med særlige kompetencer er samlet. En digitaliseringsstrategi er formuleret og som bliver fulgt i forhold til de betjene sig selv tiltag, der gøres. Det drejer sig både om fokus på selvbetjeningsløsninger og de tiltag, der kan flytte borgerne til selvbetjeningsløsninger frem for personligt fremmøde. Målet er effektivisering og god borgerservice. Digitalisering handler imidlertid også om de interne arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med optimering og afskaffelse af manuelle arbejdsgange. Et nyt ESDH-system skal også medvirke til mere effektive arbejdsgange. Digitaliseringsstrategi er udarbejdet og aktiviteter så kommunen lever op til de fællesoffentlige inititativer, er gennemført 2. Kommunen skal opstille servicemål for borgerbetjeningen udover de nuværende kvantitative mål Der arbejdes med de servicemål, der er beskrevet i servicemål for god borgerkontakt og ligeledes med det gode borgerforløb, bl.a. med afsæt i borgerrådgiverens afrapportering til Byrådet. Det er særligt med henblik på den helhedsorienterede borgerbetjening. Kontrakt Overordnet målsætning Status Integration Fremme en integration der afspejler en mangfoldighedsfremmende dagsorden, således at borgere, der er indvandrere og efterkommere, ser sig selv afspejlet positivt i kommunens integrationspolitik. Skærpet fokus på effekten af tiltag - bl.a. ved hjælp af indikatorer på centrale områder Hvordan arbejdes der med målsætningen? 1. Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særligt udsatte børn og unge. 2. Samarbejde med foreninger beliggende i eller med stort medlemstal fra belastede boligområder. Disse foreninger har brug for en ekstra støtte i forhold til andre foreninger i kommunen eksempelvis i kraft af ansættelse af aflastningsmedarbejdere. 3. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne. 4. Løbende udvikling af sprogundervisning med side 4 -

5 henblik på at indvandrere og efterkommere har sprog til at deltage i samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de får viden og indsigt som ar lokal relevans. 5. Cafemøde for ældre, hvorigennem indvandre og danskere opnår forståelse, viden og respekt for hinanden. Møderne foregår ugentligt i Taastrupgård og Charlotteager med deltagelse af kursister fra Sprogcentret og medlemmer af Ældresagen. Hvornår forventes målet nået? Løbende Hvordan vil der konkret blive målt på om målsætningen er nået? 1. Optælling af hvor mange børn og unge der får tildelt fritidspas. 2. Optælling af medlemstal i pågældende foreninger, om eksisterende medlemmer er fastholdt og om der er tilgang af nye medlemmer. 3. Optælling af frivillige med anden baggrund end dansk i udvalgte foreninger før projektstart, samt løbende og afsluttende optælling. 4. Ved løbende evalueringer og tilretning til målgruppen i såvel pædagogisk indsats som i forhold til valget af emner. 5. Kvalitativ evaluering af initiativet. Kontrakt Overordnet målsætning Status Erhverv Styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen Styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes Der har i 2010 været arbejdet med at skabe nye samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommunen. Kommunens deltagelse i EU-projektet Creative-City-Challenge har medført at man nu aktivt forsøger at koble kreative iværksættere med producenter fra traditionelle brancher, og senest afholdt kommunen en workshop med deltagere fra Teknologisk Institut, kreative iværksættere og producenter fra betonbranchen. Endvidere arbejder kommunen aktivt sammen med erhvervslivet i forbindelse med byudviklingen i kommunen. Endelig er arbejdet med at udarbejde en ny strategi for vækst i Høje-Taastrup Kommune skudt i gang, og strategien vil blive til i et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og vidensinstitutioner. Også virksomhedernes indbyrdes samarbejde har gennem Creative-City-Challenge projektet fået et løft, hvor kommunen f.eks. har medvirket til at lægge grundstenen for en kreativ beton klynge. Målet er nu at få udarbejdet en endelig strategi for vækst side 5 -

6 i Høje-Taastrup kommune. Denne forventes at foreligge efter sommerferien Økonomi:. Retsgrundlag: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009). Plangrundlag:. Information: Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens 6 (BEK nr af 15/12/2009) offentliggøres på Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høring:. Vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde. Andre relevante dokumenter: Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr Indstilling: Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for: 1. Borgerservice og Administration 2. Integration 3. Erhverv (Kun opfølgningsredegørelse) side 6 -

7 Sagstype.: Borger - og Erhvervsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 3. Vækststrategi for Høje-Taastrup Kommune - opfølgning fra workshop og status Sagsfremstilling: Høje-Taastrup Kommune og Erhvervsrådet afholdt en workshop med deltagelse af Borger- og Erhvervsudvalget og Erhvervsrådet om temaer og indsatser om ny strategi for vækst for kommunen. Workshoppen blev indledt med et oplæg af Professor Svend Erik Hovgaard Jensen fra Copenhagen Business School, som gav sin vurdering af rigets tilstand og de økonomiske udfordringer Danmark står over for, med en meget lav væksts rate. Workshoppen medvirkede til at få samlet ideer og konkrete indsatsområder for den kommende strategi, og på baggrund af tidligere gennemførte fokus interview af politiske udvalg i forbindelse med udviklingsstrategien, indsatserne i det politisk vedtagne budgetforlig samt Erhvervsrådets forslag, tegner der sig et billede af de indsatsområder, som den kommende vækststrategi kan indeholde. Neden for er skitseret en række overskrifter fra temadagen med forslag til emner for strategien, samt en underpunkter for ideer til konkrete initiativer: Bedst mulige rammebetingelser - Strømlinet og effektiv erhvervsservice Én indgang for erhvervslivet Hurtig og effektiv sagsbehandling Fokus på ubebyggede arealer Engelsk hjemmeside med Erhvervsinformationer Understøtte Kreative iværksættere Sikre dialog og netværk målrettet til den enkelte hvem er der at lege med? Taastrup Teater som ramme for nye kreative iværksættere Binde kulturliv og kreative erhverv sammen Mentorordning Flere i Uddannelse Kreativ innovationslinje på Profil skole (det virker logisk at forsøge at fastholde egne borgere og hjælpe dem til at starte ny virksomhed, frem for at tiltrække ude fra). Netværk mellem skole og virksomhederne (synliggøre hvad virksomhederne efterspørger) Tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til kommunen Benytte tilstedeværelsen af TI mere aktivt Flere der gennemfører en uddannelse Flere erhvervsaktive deltager i Netværks Kommunen og Erhvervsrådet som facilitatorer Opprioritering af Private/offentlige samarbejder Sætte rammer for samarbejdet mellem privat og kommunen om udvikling. Benytte TI s tilstedeværelse. Bosætning flere økonomisk attraktive borgere skal bosætte sig i kommunen Fastholde økonomisk attraktive borgere side 7 -

8 Tiltrække økonomisk attraktive borgere Kulturliv som et aktiv Grønne områder som et aktiv Sociale netværk de gode historier m.v. Nedsættelse af en Vækststrategigruppe forum Der nedsættes en følgegruppe som forholder sig aktivt og offensivt i forhold til emner om vækst. Sikre fastholdelse af virksomheder Sikre gode rammebetingelser Sikre uddannet arbejdskraft Sikre borgerne trives Styrkelse af oplevelsesøkonomien Udnytte tilstedeværelsen af aktiviteter med oplevelsesværdi Optimal udnyttelse af grønne områder få flere brugere til at benytte fritidsarealer m.v. øget sundhed Fokus på turisme Øget tiltrækning af virksomheder Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI tiltrækning af udenlandske virksomheder til kommunen Branding tiltrække nye virksomheder til kommunen Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme Det 2-årige SPI projekt er netop skudt i gang pr med deltagelse af 12 kommuner fra regionen samt Copenhagen Capacity. Målet med projekter er at få udenlandske virksomheder til at investere og nedsætte sig i regionen. Projektet er delvist finansieret af EU's strukturfond, og Høje-Taastrup Kommune optræder således som partner i projektet. Projektet vil medvirke til at skabe en række vækstrelaterede aktiviteter, som f. eks: kortlægning over klynger og værdikæder Kompetenceudvikling af medarbejdere Markedsføring i udlandet Markedsføringsmateriale Engelsksproget fælles projekthjemmeside Netværk Sparring om kommunal investeringsfokus Interviews og besøg i virksomheder i kommunen Og meget andet. Der er nedsat en følgegruppe med bl.a. Wonderful Copenhagen, Reglab, Vækstfonden og CBS. Den videre proces i arbejdet med at få udarbejdet den ny strategi for vækst er, jf. politikkonceptet, at der afholdes en workshop i administrationen med deltagelse af relevante medarbejdere fra centrene. Workshoppen skal kortlægge alle hidtidige indsatser samt give bud på nye indsatside 8 -

9 ser. Dette vil sikre involvering på tværs af centre og at alle områder vil blive hørt i forbindelse med udformning af politikken. Økonomi: Retsgrundlag: Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: For at sikre sig et optimalt udgangspunkt er administrationen pt. ved at indhente 0- punktsmålinger, der skal vise situationen i dag. Disse målinger vil indgå i den videre proces. Det er vurderingen at en workshop med deltagelse af samtlige involverede centre kan sikre bedst mulige sammenhæng til øvrige politik områder. En tæt dialog med repræsentanterne af den kommende vækststrategigruppe, skal kvalificere arbejdet med vækststrategien frem til den kan vedtages efter sommerferien. Kommunens deltagelse i SPI projektet ventes at styrke kommunens chance for at tiltrække nye virksomheder og borgere. Hele regionen vil fremstå som en samlet enhed og et stærkt vækstområde, og Høje-Taastrup med sin gode infrastruktur som et oplagt sted at placere virksomhed i. Endvidere vil kommune qua projektet bedre kunne brande sig over for omverdenen. Andre relevante dokumenter:. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. side 9 -

10 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 4. Regnskabsbemærkninger 2010 for Borger- og Erhvervsudvalget Sagsfremstilling: Borger- og Erhvervsudvalget blev oprettet i 2010 med det formål at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til borger- og erhvervsservice, afbureaukratisering og integration. Udvalgets økonomiske ansvarsområde har i løbet af året været kommunens integrationspulje. Kommunen har siden 2002 hvert år afsat en integrationspulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sæter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde. Udvalgets korrigerede budget for 2010 udgjorde kroner, mens forbruget var kroner, jf. tabel 1. Det giver anledning til et mindre forbrug på kroner i året, hvilket dækker over et mindre forbrug på ca kroner midler som er bevilget til projekter men endnu ikke er udbetalt samt tilbagebetalinger fra tidligere projekter på omkring kroner. I 2010 var der ansøgninger vedr. puljen på knap kroner til forskellige projekter. Udvalgets mindre forbrug skyldes at flere ansøgere ikke opfyldte de gældende kriterier. Årets nettoforbrug udgjorde kroner fordelt på 19 ansøgere. Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget Bevilling Oprindeligt budget 2010 (1) Tillægsbevillinger 2010 (2) Omplaceringer 2010 (3) Korrigeret Budget 2010 (4) = Regn skab 2010 (5) Afvigelse 1 (6) = 4-5 (Netto kr.) Drift 81 Borger- og Erhvervsudvalget Hovedtotal Økonomi:. Retsgrundlag: Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Plangrundlag:. side 10 -

11 Information: Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater. Høring: Vurdering: Andre relevante dokumenter: Indstilling: Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Borger- og Erhvervsudvalget (Årsberetning 2010, dokument ) side 11 -

12 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag Budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Borger- og Erhvervsudvalget Sagsfremstilling: I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for fagområdet. Økonomi: Borger- og erhvervsudvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 0,4 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Budgetoversigt Politikområde Opr. budget 2011 Korr. budget 2011 Forbrug pr. 31/ Forbrugsprocent pr. 31/ Ansøgt tillægsbevilling Korr. budget 2011 Forventet regnskab kroner 881 Borger og erhvervsudvalget I alt Politikområde 881 omfatter alene Integrationspuljen. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at være behov for justeringer af budgettet for Opmærksomhedspunkter Økonomi: Retsgrundlag: Byrådets beslutning Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: På baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det, at der ikke er behov for justering i budgettet for 2011 for Borger- og erhvervsudvalget. Andre relevante dokumenter:. side 12 -

13 Indstilling: Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning for Borger- og Erhvervsudvalget tages til efterretning. side 13 -

14 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 6. Samarbejdsaftale mellem Væktshus Hovedstadsregionen og Høje- Taastrup Kommune Sagsfremstilling: Væksthus Hovedstadsregionen (VH) har fremsendt udkast til samarbejdsaftale med Høje- Taastrup Kommune (HTK) til godkendelse. Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet om kommunernes overtagelse af det fulde ansvar for væksthusene fra 2011 er det aftalt, at der årligt indgås en aftale mellem KKR og Væksthuset. Disse årlige aftaler vil fremover indgå som grundlag for samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og VH. Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i HTK i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante mulige kurser, rådgivning og videreudvikling. VH er orienteret om HTK s erhvervspolitik og vil løbende blive orienteret om visioner og planer for fremtiden. VH vil tilpasse sine serviceydelser til de behov, der måtte opstå i forbindelse hermed under hensyntagen til de samlede ressourcer i VH. Eksempelvis ved i fællesskab at sætte fokus på specifikke prioriterede brancher, hvor VH fokuserer på vækstiværksættere og virksomheder og den lokale erhvervsservice har det brede fokus indenfor branchen eller ved i fællesskab at arrangere temamøder om specifikke emner. I aftaleperioden har HTK fokus på følgende erhvervsindsatser: At lokale virksomheder får adgang til EU-midler og projekter, At fremme og tiltrække virksomheder indenfor detailhandel, design/livsstil, oplevelsesindustri, logistik/transport, bygge og anlæg, engroshandel og back-office, At styrke vækst og udvikling i bestående virksomheder, At fremme tilflytning af nye virksomheder med fokusering på de brancheklynger, der særligt ønskes udviklet, At styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes via netværk. HTK ønsker på denne baggrund, at VH støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og virksomheder på følgende indsatser og følgende aktiviteter: Gennemføre to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af IværksætterKontaktpunktet, Tilstræber at gennemføre mindst 22 evaluerede vækstforløb for virksomheder i HTK, Deltage med ressourcepersoner til Erhvervsrådets netværksarrangementer, Tage initiativ til at organisere deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week, Kommer med input til hvordan man kan iværksætte et lokal initiativ om dannelse af netværks-klynge, evt. ved hjælp af bruger- eller projektfinansiering. Den lokale erhvervsservice (Erhvervsrådet) støtter op på følgende måde: Deltage i markedsføring og gennemførelse af to vækstmøder i to af de kommuner som er medlemmer af IværksætterKontaktpunktet, Gennemføre netværksskabende aktiviteter, Samarbejde om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Enterprenørship Week, Synliggøre VH og dets aktiviteter på hjemmesiden. side 14 -

15 Samarbejdsaftalen med de særlige indsatsområder forelægges til godkendelse. Økonomi: Budget 2011, og overslags år, indeholder en årlig udgift til afholdelse af kommunens bidrag til drift af Væksthus Hovedstadsregionen på kr Retsgrundlag: Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsstyrelsen Plangrundlag: Kommunens Erhvervspolitik Information: Høring: Erhvervsrådet anbefaler aftalen til godkendelse Vurdering: Administrationen anbefaler at samarbejdsaftalen for perioden 1. januar december 2011 godkendes Andre relevante dokumenter: Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje- Taastrup Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 godkendes. side 15 -

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 16. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 16. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere