Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense (C), Marjan Ganjjou (C), Merete E. Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Nadeem Farooq (B) Afbud: side 1 -

2 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget M Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 1. Meddelelser - maj Oversigt: Verdenskulturdag den 3. september side 2 -

3 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 2. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse Sagsfremstilling: Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod. Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på Tidsplan På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober). Det skal tilføjes, at der ikke er fastsat nye målsætninger for kvalitetskontrakten Erhverv, da der i øjeblikket pågår et arbejde med en ny erhvervs- og vækststrategi, som forventes færdig i ultimo Målsætninger Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Borger- og erhvervsudvalgets område er: Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Borgerservice og administration 1. Responstid ved telefoniske og personlige henvendelser Borgerne skal opleve en effektiv telefonservice ved opkald til kommunen og en kort ventetid ved personligt fremmøde 2. Digital selvbetjening Borgerne skal hjælpes til øget selvbetjening, så en større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne kanal. Det skal ske med udgangspunkt i konkrete løsninger, fx lægeskift, sundhedskort og flytteanmeldelse Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Integration 1. Fritidspas for særligt udsatte børn og Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særside 3 -

4 unge. ligt udsatte børn og unge. 2. Flere frivillige forældre med anden etnisk baggrund end dansk i foreningslivet. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne. Opfølgningsredegørelse Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010 Kontrakt Overordnet målsætning Status Borgerservice 1. Digitaliseringen skal understøtte For at styrke arbejdet med digitalisering har administrationen etableret en digitaliseringsenhed, hvor medarbejde- og administration en effektiv borgerbetjening, hvor borgerne i videst muligt omfang kan re med særlige kompetencer er samlet. En digitaliseringsstrategi er formuleret og som bliver fulgt i forhold til de betjene sig selv tiltag, der gøres. Det drejer sig både om fokus på selvbetjeningsløsninger og de tiltag, der kan flytte borgerne til selvbetjeningsløsninger frem for personligt fremmøde. Målet er effektivisering og god borgerservice. Digitalisering handler imidlertid også om de interne arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med optimering og afskaffelse af manuelle arbejdsgange. Et nyt ESDH-system skal også medvirke til mere effektive arbejdsgange. Digitaliseringsstrategi er udarbejdet og aktiviteter så kommunen lever op til de fællesoffentlige inititativer, er gennemført 2. Kommunen skal opstille servicemål for borgerbetjeningen udover de nuværende kvantitative mål Der arbejdes med de servicemål, der er beskrevet i servicemål for god borgerkontakt og ligeledes med det gode borgerforløb, bl.a. med afsæt i borgerrådgiverens afrapportering til Byrådet. Det er særligt med henblik på den helhedsorienterede borgerbetjening. Kontrakt Overordnet målsætning Status Integration Fremme en integration der afspejler en mangfoldighedsfremmende dagsorden, således at borgere, der er indvandrere og efterkommere, ser sig selv afspejlet positivt i kommunens integrationspolitik. Skærpet fokus på effekten af tiltag - bl.a. ved hjælp af indikatorer på centrale områder Hvordan arbejdes der med målsætningen? 1. Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særligt udsatte børn og unge. 2. Samarbejde med foreninger beliggende i eller med stort medlemstal fra belastede boligområder. Disse foreninger har brug for en ekstra støtte i forhold til andre foreninger i kommunen eksempelvis i kraft af ansættelse af aflastningsmedarbejdere. 3. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne. 4. Løbende udvikling af sprogundervisning med side 4 -

5 henblik på at indvandrere og efterkommere har sprog til at deltage i samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de får viden og indsigt som ar lokal relevans. 5. Cafemøde for ældre, hvorigennem indvandre og danskere opnår forståelse, viden og respekt for hinanden. Møderne foregår ugentligt i Taastrupgård og Charlotteager med deltagelse af kursister fra Sprogcentret og medlemmer af Ældresagen. Hvornår forventes målet nået? Løbende Hvordan vil der konkret blive målt på om målsætningen er nået? 1. Optælling af hvor mange børn og unge der får tildelt fritidspas. 2. Optælling af medlemstal i pågældende foreninger, om eksisterende medlemmer er fastholdt og om der er tilgang af nye medlemmer. 3. Optælling af frivillige med anden baggrund end dansk i udvalgte foreninger før projektstart, samt løbende og afsluttende optælling. 4. Ved løbende evalueringer og tilretning til målgruppen i såvel pædagogisk indsats som i forhold til valget af emner. 5. Kvalitativ evaluering af initiativet. Kontrakt Overordnet målsætning Status Erhverv Styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen Styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes Der har i 2010 været arbejdet med at skabe nye samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommunen. Kommunens deltagelse i EU-projektet Creative-City-Challenge har medført at man nu aktivt forsøger at koble kreative iværksættere med producenter fra traditionelle brancher, og senest afholdt kommunen en workshop med deltagere fra Teknologisk Institut, kreative iværksættere og producenter fra betonbranchen. Endvidere arbejder kommunen aktivt sammen med erhvervslivet i forbindelse med byudviklingen i kommunen. Endelig er arbejdet med at udarbejde en ny strategi for vækst i Høje-Taastrup Kommune skudt i gang, og strategien vil blive til i et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og vidensinstitutioner. Også virksomhedernes indbyrdes samarbejde har gennem Creative-City-Challenge projektet fået et løft, hvor kommunen f.eks. har medvirket til at lægge grundstenen for en kreativ beton klynge. Målet er nu at få udarbejdet en endelig strategi for vækst side 5 -

6 i Høje-Taastrup kommune. Denne forventes at foreligge efter sommerferien Økonomi:. Retsgrundlag: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009). Plangrundlag:. Information: Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens 6 (BEK nr af 15/12/2009) offentliggøres på Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høring:. Vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde. Andre relevante dokumenter: Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr Indstilling: Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for: 1. Borgerservice og Administration 2. Integration 3. Erhverv (Kun opfølgningsredegørelse) side 6 -

7 Sagstype.: Borger - og Erhvervsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 3. Vækststrategi for Høje-Taastrup Kommune - opfølgning fra workshop og status Sagsfremstilling: Høje-Taastrup Kommune og Erhvervsrådet afholdt en workshop med deltagelse af Borger- og Erhvervsudvalget og Erhvervsrådet om temaer og indsatser om ny strategi for vækst for kommunen. Workshoppen blev indledt med et oplæg af Professor Svend Erik Hovgaard Jensen fra Copenhagen Business School, som gav sin vurdering af rigets tilstand og de økonomiske udfordringer Danmark står over for, med en meget lav væksts rate. Workshoppen medvirkede til at få samlet ideer og konkrete indsatsområder for den kommende strategi, og på baggrund af tidligere gennemførte fokus interview af politiske udvalg i forbindelse med udviklingsstrategien, indsatserne i det politisk vedtagne budgetforlig samt Erhvervsrådets forslag, tegner der sig et billede af de indsatsområder, som den kommende vækststrategi kan indeholde. Neden for er skitseret en række overskrifter fra temadagen med forslag til emner for strategien, samt en underpunkter for ideer til konkrete initiativer: Bedst mulige rammebetingelser - Strømlinet og effektiv erhvervsservice Én indgang for erhvervslivet Hurtig og effektiv sagsbehandling Fokus på ubebyggede arealer Engelsk hjemmeside med Erhvervsinformationer Understøtte Kreative iværksættere Sikre dialog og netværk målrettet til den enkelte hvem er der at lege med? Taastrup Teater som ramme for nye kreative iværksættere Binde kulturliv og kreative erhverv sammen Mentorordning Flere i Uddannelse Kreativ innovationslinje på Profil skole (det virker logisk at forsøge at fastholde egne borgere og hjælpe dem til at starte ny virksomhed, frem for at tiltrække ude fra). Netværk mellem skole og virksomhederne (synliggøre hvad virksomhederne efterspørger) Tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til kommunen Benytte tilstedeværelsen af TI mere aktivt Flere der gennemfører en uddannelse Flere erhvervsaktive deltager i Netværks Kommunen og Erhvervsrådet som facilitatorer Opprioritering af Private/offentlige samarbejder Sætte rammer for samarbejdet mellem privat og kommunen om udvikling. Benytte TI s tilstedeværelse. Bosætning flere økonomisk attraktive borgere skal bosætte sig i kommunen Fastholde økonomisk attraktive borgere side 7 -

8 Tiltrække økonomisk attraktive borgere Kulturliv som et aktiv Grønne områder som et aktiv Sociale netværk de gode historier m.v. Nedsættelse af en Vækststrategigruppe forum Der nedsættes en følgegruppe som forholder sig aktivt og offensivt i forhold til emner om vækst. Sikre fastholdelse af virksomheder Sikre gode rammebetingelser Sikre uddannet arbejdskraft Sikre borgerne trives Styrkelse af oplevelsesøkonomien Udnytte tilstedeværelsen af aktiviteter med oplevelsesværdi Optimal udnyttelse af grønne områder få flere brugere til at benytte fritidsarealer m.v. øget sundhed Fokus på turisme Øget tiltrækning af virksomheder Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI tiltrækning af udenlandske virksomheder til kommunen Branding tiltrække nye virksomheder til kommunen Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme Det 2-årige SPI projekt er netop skudt i gang pr med deltagelse af 12 kommuner fra regionen samt Copenhagen Capacity. Målet med projekter er at få udenlandske virksomheder til at investere og nedsætte sig i regionen. Projektet er delvist finansieret af EU's strukturfond, og Høje-Taastrup Kommune optræder således som partner i projektet. Projektet vil medvirke til at skabe en række vækstrelaterede aktiviteter, som f. eks: kortlægning over klynger og værdikæder Kompetenceudvikling af medarbejdere Markedsføring i udlandet Markedsføringsmateriale Engelsksproget fælles projekthjemmeside Netværk Sparring om kommunal investeringsfokus Interviews og besøg i virksomheder i kommunen Og meget andet. Der er nedsat en følgegruppe med bl.a. Wonderful Copenhagen, Reglab, Vækstfonden og CBS. Den videre proces i arbejdet med at få udarbejdet den ny strategi for vækst er, jf. politikkonceptet, at der afholdes en workshop i administrationen med deltagelse af relevante medarbejdere fra centrene. Workshoppen skal kortlægge alle hidtidige indsatser samt give bud på nye indsatside 8 -

9 ser. Dette vil sikre involvering på tværs af centre og at alle områder vil blive hørt i forbindelse med udformning af politikken. Økonomi: Retsgrundlag: Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: For at sikre sig et optimalt udgangspunkt er administrationen pt. ved at indhente 0- punktsmålinger, der skal vise situationen i dag. Disse målinger vil indgå i den videre proces. Det er vurderingen at en workshop med deltagelse af samtlige involverede centre kan sikre bedst mulige sammenhæng til øvrige politik områder. En tæt dialog med repræsentanterne af den kommende vækststrategigruppe, skal kvalificere arbejdet med vækststrategien frem til den kan vedtages efter sommerferien. Kommunens deltagelse i SPI projektet ventes at styrke kommunens chance for at tiltrække nye virksomheder og borgere. Hele regionen vil fremstå som en samlet enhed og et stærkt vækstområde, og Høje-Taastrup med sin gode infrastruktur som et oplagt sted at placere virksomhed i. Endvidere vil kommune qua projektet bedre kunne brande sig over for omverdenen. Andre relevante dokumenter:. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. side 9 -

10 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 4. Regnskabsbemærkninger 2010 for Borger- og Erhvervsudvalget Sagsfremstilling: Borger- og Erhvervsudvalget blev oprettet i 2010 med det formål at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til borger- og erhvervsservice, afbureaukratisering og integration. Udvalgets økonomiske ansvarsområde har i løbet af året været kommunens integrationspulje. Kommunen har siden 2002 hvert år afsat en integrationspulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sæter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde. Udvalgets korrigerede budget for 2010 udgjorde kroner, mens forbruget var kroner, jf. tabel 1. Det giver anledning til et mindre forbrug på kroner i året, hvilket dækker over et mindre forbrug på ca kroner midler som er bevilget til projekter men endnu ikke er udbetalt samt tilbagebetalinger fra tidligere projekter på omkring kroner. I 2010 var der ansøgninger vedr. puljen på knap kroner til forskellige projekter. Udvalgets mindre forbrug skyldes at flere ansøgere ikke opfyldte de gældende kriterier. Årets nettoforbrug udgjorde kroner fordelt på 19 ansøgere. Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget Bevilling Oprindeligt budget 2010 (1) Tillægsbevillinger 2010 (2) Omplaceringer 2010 (3) Korrigeret Budget 2010 (4) = Regn skab 2010 (5) Afvigelse 1 (6) = 4-5 (Netto kr.) Drift 81 Borger- og Erhvervsudvalget Hovedtotal Økonomi:. Retsgrundlag: Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Plangrundlag:. side 10 -

11 Information: Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater. Høring: Vurdering: Andre relevante dokumenter: Indstilling: Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Borger- og Erhvervsudvalget (Årsberetning 2010, dokument ) side 11 -

12 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag Budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Borger- og Erhvervsudvalget Sagsfremstilling: I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for fagområdet. Økonomi: Borger- og erhvervsudvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 0,4 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Budgetoversigt Politikområde Opr. budget 2011 Korr. budget 2011 Forbrug pr. 31/ Forbrugsprocent pr. 31/ Ansøgt tillægsbevilling Korr. budget 2011 Forventet regnskab kroner 881 Borger og erhvervsudvalget I alt Politikområde 881 omfatter alene Integrationspuljen. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at være behov for justeringer af budgettet for Opmærksomhedspunkter Økonomi: Retsgrundlag: Byrådets beslutning Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: På baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det, at der ikke er behov for justering i budgettet for 2011 for Borger- og erhvervsudvalget. Andre relevante dokumenter:. side 12 -

13 Indstilling: Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning for Borger- og Erhvervsudvalget tages til efterretning. side 13 -

14 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 6. Samarbejdsaftale mellem Væktshus Hovedstadsregionen og Høje- Taastrup Kommune Sagsfremstilling: Væksthus Hovedstadsregionen (VH) har fremsendt udkast til samarbejdsaftale med Høje- Taastrup Kommune (HTK) til godkendelse. Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet om kommunernes overtagelse af det fulde ansvar for væksthusene fra 2011 er det aftalt, at der årligt indgås en aftale mellem KKR og Væksthuset. Disse årlige aftaler vil fremover indgå som grundlag for samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og VH. Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i HTK i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante mulige kurser, rådgivning og videreudvikling. VH er orienteret om HTK s erhvervspolitik og vil løbende blive orienteret om visioner og planer for fremtiden. VH vil tilpasse sine serviceydelser til de behov, der måtte opstå i forbindelse hermed under hensyntagen til de samlede ressourcer i VH. Eksempelvis ved i fællesskab at sætte fokus på specifikke prioriterede brancher, hvor VH fokuserer på vækstiværksættere og virksomheder og den lokale erhvervsservice har det brede fokus indenfor branchen eller ved i fællesskab at arrangere temamøder om specifikke emner. I aftaleperioden har HTK fokus på følgende erhvervsindsatser: At lokale virksomheder får adgang til EU-midler og projekter, At fremme og tiltrække virksomheder indenfor detailhandel, design/livsstil, oplevelsesindustri, logistik/transport, bygge og anlæg, engroshandel og back-office, At styrke vækst og udvikling i bestående virksomheder, At fremme tilflytning af nye virksomheder med fokusering på de brancheklynger, der særligt ønskes udviklet, At styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes via netværk. HTK ønsker på denne baggrund, at VH støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og virksomheder på følgende indsatser og følgende aktiviteter: Gennemføre to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af IværksætterKontaktpunktet, Tilstræber at gennemføre mindst 22 evaluerede vækstforløb for virksomheder i HTK, Deltage med ressourcepersoner til Erhvervsrådets netværksarrangementer, Tage initiativ til at organisere deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week, Kommer med input til hvordan man kan iværksætte et lokal initiativ om dannelse af netværks-klynge, evt. ved hjælp af bruger- eller projektfinansiering. Den lokale erhvervsservice (Erhvervsrådet) støtter op på følgende måde: Deltage i markedsføring og gennemførelse af to vækstmøder i to af de kommuner som er medlemmer af IværksætterKontaktpunktet, Gennemføre netværksskabende aktiviteter, Samarbejde om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Enterprenørship Week, Synliggøre VH og dets aktiviteter på hjemmesiden. side 14 -

15 Samarbejdsaftalen med de særlige indsatsområder forelægges til godkendelse. Økonomi: Budget 2011, og overslags år, indeholder en årlig udgift til afholdelse af kommunens bidrag til drift af Væksthus Hovedstadsregionen på kr Retsgrundlag: Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsstyrelsen Plangrundlag: Kommunens Erhvervspolitik Information: Høring: Erhvervsrådet anbefaler aftalen til godkendelse Vurdering: Administrationen anbefaler at samarbejdsaftalen for perioden 1. januar december 2011 godkendes Andre relevante dokumenter: Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje- Taastrup Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 godkendes. side 15 -

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget

Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 16.00 - Sted: Deltagere: B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kust Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaar

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:40 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel Målsætninger for Teknisk udvalgs område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. Betegnelse/overskrift Tema/overordnet målsætning Mål Veje til målet

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:10 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:40 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte Mødedato Mandag den 1. juni 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere