Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense (C), Marjan Ganjjou (C), Merete E. Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Nadeem Farooq (B) Afbud: side 1 -

2 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget M Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 1. Meddelelser - maj Oversigt: Verdenskulturdag den 3. september side 2 -

3 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 2. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse Sagsfremstilling: Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod. Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål. Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på Tidsplan På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober). Det skal tilføjes, at der ikke er fastsat nye målsætninger for kvalitetskontrakten Erhverv, da der i øjeblikket pågår et arbejde med en ny erhvervs- og vækststrategi, som forventes færdig i ultimo Målsætninger Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Borger- og erhvervsudvalgets område er: Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Borgerservice og administration 1. Responstid ved telefoniske og personlige henvendelser Borgerne skal opleve en effektiv telefonservice ved opkald til kommunen og en kort ventetid ved personligt fremmøde 2. Digital selvbetjening Borgerne skal hjælpes til øget selvbetjening, så en større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne kanal. Det skal ske med udgangspunkt i konkrete løsninger, fx lægeskift, sundhedskort og flytteanmeldelse Kontrakt Overskrift Overordnet målsætning Integration 1. Fritidspas for særligt udsatte børn og Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særside 3 -

4 unge. ligt udsatte børn og unge. 2. Flere frivillige forældre med anden etnisk baggrund end dansk i foreningslivet. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne. Opfølgningsredegørelse Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010 Kontrakt Overordnet målsætning Status Borgerservice 1. Digitaliseringen skal understøtte For at styrke arbejdet med digitalisering har administrationen etableret en digitaliseringsenhed, hvor medarbejde- og administration en effektiv borgerbetjening, hvor borgerne i videst muligt omfang kan re med særlige kompetencer er samlet. En digitaliseringsstrategi er formuleret og som bliver fulgt i forhold til de betjene sig selv tiltag, der gøres. Det drejer sig både om fokus på selvbetjeningsløsninger og de tiltag, der kan flytte borgerne til selvbetjeningsløsninger frem for personligt fremmøde. Målet er effektivisering og god borgerservice. Digitalisering handler imidlertid også om de interne arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med optimering og afskaffelse af manuelle arbejdsgange. Et nyt ESDH-system skal også medvirke til mere effektive arbejdsgange. Digitaliseringsstrategi er udarbejdet og aktiviteter så kommunen lever op til de fællesoffentlige inititativer, er gennemført 2. Kommunen skal opstille servicemål for borgerbetjeningen udover de nuværende kvantitative mål Der arbejdes med de servicemål, der er beskrevet i servicemål for god borgerkontakt og ligeledes med det gode borgerforløb, bl.a. med afsæt i borgerrådgiverens afrapportering til Byrådet. Det er særligt med henblik på den helhedsorienterede borgerbetjening. Kontrakt Overordnet målsætning Status Integration Fremme en integration der afspejler en mangfoldighedsfremmende dagsorden, således at borgere, der er indvandrere og efterkommere, ser sig selv afspejlet positivt i kommunens integrationspolitik. Skærpet fokus på effekten af tiltag - bl.a. ved hjælp af indikatorer på centrale områder Hvordan arbejdes der med målsætningen? 1. Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særligt udsatte børn og unge. 2. Samarbejde med foreninger beliggende i eller med stort medlemstal fra belastede boligområder. Disse foreninger har brug for en ekstra støtte i forhold til andre foreninger i kommunen eksempelvis i kraft af ansættelse af aflastningsmedarbejdere. 3. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne. 4. Løbende udvikling af sprogundervisning med side 4 -

5 henblik på at indvandrere og efterkommere har sprog til at deltage i samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de får viden og indsigt som ar lokal relevans. 5. Cafemøde for ældre, hvorigennem indvandre og danskere opnår forståelse, viden og respekt for hinanden. Møderne foregår ugentligt i Taastrupgård og Charlotteager med deltagelse af kursister fra Sprogcentret og medlemmer af Ældresagen. Hvornår forventes målet nået? Løbende Hvordan vil der konkret blive målt på om målsætningen er nået? 1. Optælling af hvor mange børn og unge der får tildelt fritidspas. 2. Optælling af medlemstal i pågældende foreninger, om eksisterende medlemmer er fastholdt og om der er tilgang af nye medlemmer. 3. Optælling af frivillige med anden baggrund end dansk i udvalgte foreninger før projektstart, samt løbende og afsluttende optælling. 4. Ved løbende evalueringer og tilretning til målgruppen i såvel pædagogisk indsats som i forhold til valget af emner. 5. Kvalitativ evaluering af initiativet. Kontrakt Overordnet målsætning Status Erhverv Styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen Styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes Der har i 2010 været arbejdet med at skabe nye samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommunen. Kommunens deltagelse i EU-projektet Creative-City-Challenge har medført at man nu aktivt forsøger at koble kreative iværksættere med producenter fra traditionelle brancher, og senest afholdt kommunen en workshop med deltagere fra Teknologisk Institut, kreative iværksættere og producenter fra betonbranchen. Endvidere arbejder kommunen aktivt sammen med erhvervslivet i forbindelse med byudviklingen i kommunen. Endelig er arbejdet med at udarbejde en ny strategi for vækst i Høje-Taastrup Kommune skudt i gang, og strategien vil blive til i et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og vidensinstitutioner. Også virksomhedernes indbyrdes samarbejde har gennem Creative-City-Challenge projektet fået et løft, hvor kommunen f.eks. har medvirket til at lægge grundstenen for en kreativ beton klynge. Målet er nu at få udarbejdet en endelig strategi for vækst side 5 -

6 i Høje-Taastrup kommune. Denne forventes at foreligge efter sommerferien Økonomi:. Retsgrundlag: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009). Plangrundlag:. Information: Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens 6 (BEK nr af 15/12/2009) offentliggøres på Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høring:. Vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde. Andre relevante dokumenter: Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr Indstilling: Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for: 1. Borgerservice og Administration 2. Integration 3. Erhverv (Kun opfølgningsredegørelse) side 6 -

7 Sagstype.: Borger - og Erhvervsudvalget A Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 3. Vækststrategi for Høje-Taastrup Kommune - opfølgning fra workshop og status Sagsfremstilling: Høje-Taastrup Kommune og Erhvervsrådet afholdt en workshop med deltagelse af Borger- og Erhvervsudvalget og Erhvervsrådet om temaer og indsatser om ny strategi for vækst for kommunen. Workshoppen blev indledt med et oplæg af Professor Svend Erik Hovgaard Jensen fra Copenhagen Business School, som gav sin vurdering af rigets tilstand og de økonomiske udfordringer Danmark står over for, med en meget lav væksts rate. Workshoppen medvirkede til at få samlet ideer og konkrete indsatsområder for den kommende strategi, og på baggrund af tidligere gennemførte fokus interview af politiske udvalg i forbindelse med udviklingsstrategien, indsatserne i det politisk vedtagne budgetforlig samt Erhvervsrådets forslag, tegner der sig et billede af de indsatsområder, som den kommende vækststrategi kan indeholde. Neden for er skitseret en række overskrifter fra temadagen med forslag til emner for strategien, samt en underpunkter for ideer til konkrete initiativer: Bedst mulige rammebetingelser - Strømlinet og effektiv erhvervsservice Én indgang for erhvervslivet Hurtig og effektiv sagsbehandling Fokus på ubebyggede arealer Engelsk hjemmeside med Erhvervsinformationer Understøtte Kreative iværksættere Sikre dialog og netværk målrettet til den enkelte hvem er der at lege med? Taastrup Teater som ramme for nye kreative iværksættere Binde kulturliv og kreative erhverv sammen Mentorordning Flere i Uddannelse Kreativ innovationslinje på Profil skole (det virker logisk at forsøge at fastholde egne borgere og hjælpe dem til at starte ny virksomhed, frem for at tiltrække ude fra). Netværk mellem skole og virksomhederne (synliggøre hvad virksomhederne efterspørger) Tiltrække nye uddannelsesinstitutioner til kommunen Benytte tilstedeværelsen af TI mere aktivt Flere der gennemfører en uddannelse Flere erhvervsaktive deltager i Netværks Kommunen og Erhvervsrådet som facilitatorer Opprioritering af Private/offentlige samarbejder Sætte rammer for samarbejdet mellem privat og kommunen om udvikling. Benytte TI s tilstedeværelse. Bosætning flere økonomisk attraktive borgere skal bosætte sig i kommunen Fastholde økonomisk attraktive borgere side 7 -

8 Tiltrække økonomisk attraktive borgere Kulturliv som et aktiv Grønne områder som et aktiv Sociale netværk de gode historier m.v. Nedsættelse af en Vækststrategigruppe forum Der nedsættes en følgegruppe som forholder sig aktivt og offensivt i forhold til emner om vækst. Sikre fastholdelse af virksomheder Sikre gode rammebetingelser Sikre uddannet arbejdskraft Sikre borgerne trives Styrkelse af oplevelsesøkonomien Udnytte tilstedeværelsen af aktiviteter med oplevelsesværdi Optimal udnyttelse af grønne områder få flere brugere til at benytte fritidsarealer m.v. øget sundhed Fokus på turisme Øget tiltrækning af virksomheder Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI tiltrækning af udenlandske virksomheder til kommunen Branding tiltrække nye virksomheder til kommunen Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme Det 2-årige SPI projekt er netop skudt i gang pr med deltagelse af 12 kommuner fra regionen samt Copenhagen Capacity. Målet med projekter er at få udenlandske virksomheder til at investere og nedsætte sig i regionen. Projektet er delvist finansieret af EU's strukturfond, og Høje-Taastrup Kommune optræder således som partner i projektet. Projektet vil medvirke til at skabe en række vækstrelaterede aktiviteter, som f. eks: kortlægning over klynger og værdikæder Kompetenceudvikling af medarbejdere Markedsføring i udlandet Markedsføringsmateriale Engelsksproget fælles projekthjemmeside Netværk Sparring om kommunal investeringsfokus Interviews og besøg i virksomheder i kommunen Og meget andet. Der er nedsat en følgegruppe med bl.a. Wonderful Copenhagen, Reglab, Vækstfonden og CBS. Den videre proces i arbejdet med at få udarbejdet den ny strategi for vækst er, jf. politikkonceptet, at der afholdes en workshop i administrationen med deltagelse af relevante medarbejdere fra centrene. Workshoppen skal kortlægge alle hidtidige indsatser samt give bud på nye indsatside 8 -

9 ser. Dette vil sikre involvering på tværs af centre og at alle områder vil blive hørt i forbindelse med udformning af politikken. Økonomi: Retsgrundlag: Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: For at sikre sig et optimalt udgangspunkt er administrationen pt. ved at indhente 0- punktsmålinger, der skal vise situationen i dag. Disse målinger vil indgå i den videre proces. Det er vurderingen at en workshop med deltagelse af samtlige involverede centre kan sikre bedst mulige sammenhæng til øvrige politik områder. En tæt dialog med repræsentanterne af den kommende vækststrategigruppe, skal kvalificere arbejdet med vækststrategien frem til den kan vedtages efter sommerferien. Kommunens deltagelse i SPI projektet ventes at styrke kommunens chance for at tiltrække nye virksomheder og borgere. Hele regionen vil fremstå som en samlet enhed og et stærkt vækstområde, og Høje-Taastrup med sin gode infrastruktur som et oplagt sted at placere virksomhed i. Endvidere vil kommune qua projektet bedre kunne brande sig over for omverdenen. Andre relevante dokumenter:. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. side 9 -

10 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 4. Regnskabsbemærkninger 2010 for Borger- og Erhvervsudvalget Sagsfremstilling: Borger- og Erhvervsudvalget blev oprettet i 2010 med det formål at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til borger- og erhvervsservice, afbureaukratisering og integration. Udvalgets økonomiske ansvarsområde har i løbet af året været kommunens integrationspulje. Kommunen har siden 2002 hvert år afsat en integrationspulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sæter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde. Udvalgets korrigerede budget for 2010 udgjorde kroner, mens forbruget var kroner, jf. tabel 1. Det giver anledning til et mindre forbrug på kroner i året, hvilket dækker over et mindre forbrug på ca kroner midler som er bevilget til projekter men endnu ikke er udbetalt samt tilbagebetalinger fra tidligere projekter på omkring kroner. I 2010 var der ansøgninger vedr. puljen på knap kroner til forskellige projekter. Udvalgets mindre forbrug skyldes at flere ansøgere ikke opfyldte de gældende kriterier. Årets nettoforbrug udgjorde kroner fordelt på 19 ansøgere. Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget Bevilling Oprindeligt budget 2010 (1) Tillægsbevillinger 2010 (2) Omplaceringer 2010 (3) Korrigeret Budget 2010 (4) = Regn skab 2010 (5) Afvigelse 1 (6) = 4-5 (Netto kr.) Drift 81 Borger- og Erhvervsudvalget Hovedtotal Økonomi:. Retsgrundlag: Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Plangrundlag:. side 10 -

11 Information: Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater. Høring: Vurdering: Andre relevante dokumenter: Indstilling: Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Borger- og Erhvervsudvalget (Årsberetning 2010, dokument ) side 11 -

12 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag Budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Borger- og Erhvervsudvalget Sagsfremstilling: I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for fagområdet. Økonomi: Borger- og erhvervsudvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 0,4 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Budgetoversigt Politikområde Opr. budget 2011 Korr. budget 2011 Forbrug pr. 31/ Forbrugsprocent pr. 31/ Ansøgt tillægsbevilling Korr. budget 2011 Forventet regnskab kroner 881 Borger og erhvervsudvalget I alt Politikområde 881 omfatter alene Integrationspuljen. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at være behov for justeringer af budgettet for Opmærksomhedspunkter Økonomi: Retsgrundlag: Byrådets beslutning Plangrundlag: Information: Høring: Vurdering: På baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det, at der ikke er behov for justering i budgettet for 2011 for Borger- og erhvervsudvalget. Andre relevante dokumenter:. side 12 -

13 Indstilling: Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning for Borger- og Erhvervsudvalget tages til efterretning. side 13 -

14 Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I Sagsid.: Dok.nr.: Åben sag 6. Samarbejdsaftale mellem Væktshus Hovedstadsregionen og Høje- Taastrup Kommune Sagsfremstilling: Væksthus Hovedstadsregionen (VH) har fremsendt udkast til samarbejdsaftale med Høje- Taastrup Kommune (HTK) til godkendelse. Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet om kommunernes overtagelse af det fulde ansvar for væksthusene fra 2011 er det aftalt, at der årligt indgås en aftale mellem KKR og Væksthuset. Disse årlige aftaler vil fremover indgå som grundlag for samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og VH. Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i HTK i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante mulige kurser, rådgivning og videreudvikling. VH er orienteret om HTK s erhvervspolitik og vil løbende blive orienteret om visioner og planer for fremtiden. VH vil tilpasse sine serviceydelser til de behov, der måtte opstå i forbindelse hermed under hensyntagen til de samlede ressourcer i VH. Eksempelvis ved i fællesskab at sætte fokus på specifikke prioriterede brancher, hvor VH fokuserer på vækstiværksættere og virksomheder og den lokale erhvervsservice har det brede fokus indenfor branchen eller ved i fællesskab at arrangere temamøder om specifikke emner. I aftaleperioden har HTK fokus på følgende erhvervsindsatser: At lokale virksomheder får adgang til EU-midler og projekter, At fremme og tiltrække virksomheder indenfor detailhandel, design/livsstil, oplevelsesindustri, logistik/transport, bygge og anlæg, engroshandel og back-office, At styrke vækst og udvikling i bestående virksomheder, At fremme tilflytning af nye virksomheder med fokusering på de brancheklynger, der særligt ønskes udviklet, At styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes via netværk. HTK ønsker på denne baggrund, at VH støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og virksomheder på følgende indsatser og følgende aktiviteter: Gennemføre to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af IværksætterKontaktpunktet, Tilstræber at gennemføre mindst 22 evaluerede vækstforløb for virksomheder i HTK, Deltage med ressourcepersoner til Erhvervsrådets netværksarrangementer, Tage initiativ til at organisere deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week, Kommer med input til hvordan man kan iværksætte et lokal initiativ om dannelse af netværks-klynge, evt. ved hjælp af bruger- eller projektfinansiering. Den lokale erhvervsservice (Erhvervsrådet) støtter op på følgende måde: Deltage i markedsføring og gennemførelse af to vækstmøder i to af de kommuner som er medlemmer af IværksætterKontaktpunktet, Gennemføre netværksskabende aktiviteter, Samarbejde om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Enterprenørship Week, Synliggøre VH og dets aktiviteter på hjemmesiden. side 14 -

15 Samarbejdsaftalen med de særlige indsatsområder forelægges til godkendelse. Økonomi: Budget 2011, og overslags år, indeholder en årlig udgift til afholdelse af kommunens bidrag til drift af Væksthus Hovedstadsregionen på kr Retsgrundlag: Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsstyrelsen Plangrundlag: Kommunens Erhvervspolitik Information: Høring: Erhvervsrådet anbefaler aftalen til godkendelse Vurdering: Administrationen anbefaler at samarbejdsaftalen for perioden 1. januar december 2011 godkendes Andre relevante dokumenter: Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje- Taastrup Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 godkendes. side 15 -

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere