A. Almindelige Bestem m elser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Almindelige Bestem m elser."

Transkript

1 R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan dbogen... Postanvisningers K upon maa ikke benyttes til Paaklæ bning af F rim æ rker..... Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets enkelte Kamre betragtes som S ta tsm y n d ig h ed er... Om Adressering af Postforsendelser til Adressater i Brevsam lingsstedernes P ostdistrikter... Ny B lanketter til R ekvisit- og Inventarielister b elm d es Enkefru H ertha Ramm beholder Leverance ; af Huer til U n d erk la ssern e D e t tillades at Afsenderens Navn anbringes paa. Forsiden at B revk ort Befordringen af overvægtige Brevforsendelser fra 2det R evisionsdepartem ent... Indsendelse af F ortegnelser over L and postbud e... Behandlinger af B revpostposer, der forsendes med Skib eller Vogn uden L edsagelse af nogen P o stfu n k tio n æ r I elegram postauvisninger, der videre- eller tilbagesendes, behandles som almidelige Postanvisninger Behandling af Horsendelser, der indeholde Tilbud 0111 A ndele af Præ m ieobligationer Flagning paa M inister Ingerslevs B isæ ttelses- og B egra v elsesd a g... Behandling af P akkepostforsendelser til B revsam lingssteder m ed udvidede F orretninger... Postforsendelse m ed Banerne U darbejdelse af O versigter over P ostafslutn in ger... *>eneraldirektoratet for P ostvæ senet henlæ gges under Indenrigsm inisteriet... Indberetning skal ske, naar K ontrolører eller E xpedienter ved F orflyttelse m edtage de dem leverede T jenested okum en ter... Om Indsendelse af K napper etc. til Landpostm underinger... B estem m elser angaaende M eddelelse af R cysetilladelse... Ilaandskrevne Bem ærkninger i Korrekturaftryk, der forsendes som T r y k sa g e r... U nderklassernes Forsyning m ed M underingssager... Postopkræ vningernes nøjagtige A ttestation i Tal in d sk æ r p e s... Behandlingen af Postopkræ vningsforsendelser, der ønskes udleverede uden Postopkræ vningsb elø b ets E rlæ ggelse eller mod E rlæ ggelse af et mindre B eløb end a n g iv e t... B ehandling af Postforsendelser til B esæ tningerne i danske O rlogsskibe , , j,

2 Indberetning^om antagen A ssistance i Sygdom s- eller andre T ilfæ ld e... R ejsetilladelse til Postm ødet i K jøbenhavn... O versigt over Postadresser til Ø velsesdivisionen frem sen d es... Sorteringen a f Brevforsendelser til de kjøbenhavnske Brodistrikter... R eglem ent for P ostillonernes M u n d erin g... T il Adresseringen af Afregninger etc. skal anvendes B læ k... Indberetning om Postbudes Fravæ relse paa Grund af S y g d o m... P ostexpeditionen i O ster Svenstrup flyttes til Skovsgaard S ta tio n... A dresseangivelseu paa Postforsendelser til B revsam lingssteder... B revforsendelser, der ønskes om delte Juleaften eller N y ta a r sd a g... Brevsam lere og Landpostbude kunne stille Kaution gennem Dansk-k'autionsforsikrings-Aktieselskab Side II. Postforholdet til Udlandet. Paraguay sam t de britiske Protektorater for Zanzibar og Østafrika bave tiltraadt V erdenspostkonventionen... Forandring i Art IY. i Verdenspostkonventionens E xpeditionsreglem ent... Forandring i Art X X X V III. i V erdenspostkonventionens E xped itio n sreglem en t... Posiopkræ vning kan tages paa anbefalede og Værdibreve i Udvex ing m nl H o lla n d... Postanvisningers Kupon maa ikke benyttes til Paaklæbning af F rim æ rk er... Vareprøver med toldpligtige Pulvere fra Popp i H eid e... Telegram postanvisninger, der videre- eller tilbagesendes, behandles som alm indelige Postanvisninger B ehandlingen af Forsendelser, der indeholde Tilbud om Andele af Præ m ieobligationer m. m.... Abonnerede Avisers F orsendelse i T ransitstatistikperioden... M ærkningen af am erikanske P oster i T ransitstatistik p erioden... Æ ndringer i den dansk-svenske Postoverenskom st med tilhørende E xpeditionsreglem ent... Æ ndringer i den dansk-norske P o sto v eren sk o m st... Postopkræ vning kan tages paa anbefalede og Værdibreve i Udvexling med F r a n k r ig... Indsendelse af Fortegnelser over de via V liessingen i Transitstatistikperioden m odtagne Poster. Befordringen af abonnerede Aviser fra Danmark til T y sk la n d... Indsendelse af F ortegnelser over de i T ransitstatistikperioden afsendte lukkede B revposter.... A scension og St. H elena have tiltraadt Verdenspostkonventionen , 65, 81. 2, , 43, 9i). 37,

3 B, Specielle Bestem m elser. I. Postforbindelsen og Postgangen. /. Postforbindelsen i Indlandet, Statsbanerne: Ny Køreplan, S. 113; T ekturer, S. 71, 92, 107. lam penborgbanen, S. 40, 46, 107. Gribskovbanen, S P r i v a t e J æ r n b a n e r : Ø stsjæ llandske Jærnbane, S. 46. V ejle Give lianen, S. 46. ' O dense Bogense Banen, S. 46. H orsens Juelsm inde Banen, S. 47. Kanders Hadsund Banen, S. 47, 116. Skagensbanen, S. 47. H orsens Tørringbanen, S. 49. Sydfynske B aner, S. 63, 113. A a r h u s-h o u Banen, S. 53, 113. L e m v ig -V em b Banen, S. 59. l r iv a t e D a m p s k i b e o g F s e r g e s t e d e r : Bandholm F ejø Femø, S. 12. Svendborg Rudkøbing Marstal, S. 47, 113, 117. Korsør L o h a ls Rudkøbing, S 53, 113. Svendborg Æ røskøbing, S. 54, 113. Hobro M ariager Hadsund. S. 59. G renaa Anholt, S. 71. K jøbenhavn Rønne, S. 103, 110, 132. A ssens - Faaborg, S. 25. S t a t i o n s p o s t e r : N ørre Snede H orsens, S. 30. A llingaabro Ørsted, S 47. Hinnerup Hammel, S 47. F rederikssund Jæ gerspris, S 49. M ørk e Rønde, S. 49. Fuglebjæ rg Dalm ose, S. 48, 113. Jyderup Nykjøbing Sjæll.. S. 49. N yborg Ørbæk, S. 50. Svendborg T roense, S. 50, 60, 113. Rødkærsbro Silkeborg, S. 50, 62. K ellerup Rødkærsbro, S. 50. E beltoft - Trustrup, S. 50. Bælum Skørping, S. 50. E b eltoft R ønde Løgten, S. 50. G edsted A alestrup, S. 50, 59, 114. A alborg K lauenskjold, S. 50. A alborg N ib e Løgstør, S. 51. A alborg Øster Svenstrup, S. 51. F jerritslev L øgstør, S. 51, 116. H jørring Sæby, S. 51. F rederikshavn Sæby, S. 51. Næstved- -K arrebæksm inde, S. 53. Nykjøbing F. N ysted, S. 53, 59. Tranekæ r L ohals, S. 53. K ertem inde Ullerslev, S. 53. Svendborg V ester Skerninge; Faaborg, S. 54, 7 1,1 1 A saa Hjallerup, S. 54. G rindsted V ejle, S. 54 H erning V edebæ k Ringkjøbing, S. 54, 62, 76. Hobro M ariager, S. 54. Hjørring L økken, S. 54. L oh als Tranekjær Rudkjøbiug, S. 55. Rudkjøliing Tranekjær, S. 55. Rudkjøbing Hum ble, S. 55, 113. Nørre Snede Rask M ølle, S. 56. Bælum Skjørping, S. 56. A alborg Hals, S. 56, 89. Aalborg F jerritslev T histed, S. 59, 115 Nykjøbing J y ll. Thisted. S. 59, 71. M arstal Æ røskøbing, S. 60. j K o l i by Tranebjæ rg, S, 63. j Jyderup Ruds vedby Slagelse, S 71, 121, 125. K allundborg -Philipsdal Slagelse, S. 71, 121.

4 Ikast N ørre Snerle, S. 86. H erning Jellinge V ejle, S P o stfo rb in d elsen m e d B ila n d en e og K o lo n iern e. Kjøbenhavn Fæ røerne Island, S K jøbenhavn Island, S. 63. Kjøbenhavn Grønland, S. 13. Danm ark V estindien, S. 3, 8, , 19, 30, 32, 47, 71, 78, 86, 93, 110, 117, P o stfo rb in d elsen m ed U d la n d et. Danm ark Finland, S. 63, 125. D anm ark Norge, S Postanstalter. 1. B revsam lin gssteder. 2. L e d ig e E m b ed er og B e stillin g er. Bestillingen som Postm ester i Faxe, S. 7. Em bedet som P ostm ester i Nykøbing, J y ll, S. 24. expeditør i V ejen, S Expedientpladser v. d. bev. Pktr., S. 96 Bestillingen som Postexpeditør i Borre, S. 97. Em bedet som Postm ester i H olbæk, S E t Em bede som P ostkontrolør i Kbhvn., S Em bedet som P ostkontrolør i Odense, S B estillingen som P ostm ester i M arstal, S Personalia. E m beds- og B estillin gsm cend. A a r s e t h, P. G., kst. Exp., ansat som E xp. v. d. kbhvn- Pktr., A l b e r t s e n, N. A., an sa tso m Postbud i Kbhvn., S. 59. A m s t r u p, C. E., Postfuldm., ansat som Provinsexp., A n d e r s e n, A. P., kst. som Postm ester, S. 59. A n d e r s e n, C. F., Postfuldm., ansat som E xp. v d. kbhvn. P k tr, A n d e r s e n, H. C. E., Postfuldm., ansat som Provinsexp., A n d e r s e n, H. L., ansat som Postbud i Kbhvn. S. 59. A n d e r s e n, J. M., kst. som P akm ester, S. 59, ansat som Pakm ester, S. 86. B a a s t r u p, G. J., P ostassist., ansat som Provinsexp., B ir k e d a h l, G. S. L., Provinsexp., forflyttet, B j ø r n e s t a d, V. L., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. B l a u e n f e l d t, fung. Postkontrolør, udnævnt til P ostkontrolør i K bhvn., S. 46. B lo c h, Th., Postfuldm., ansat som Provinsexp. S. 58, Astrup, S Baagø, S. 22. Ejstrup, S. 24. forflyttet, S Gilleleje, S. 46. Grænge, S. 10. Hald, B lo m, V., kst. Exp., ansat som Exp. v. d. kbhvn. Pktr., S. 24. Hjerm, S Humlurn, S 8. S. 124 Juelsm inde, S Klakring, 107. Lem, B r a n n e r, V. V., P rovinsexp., ansat som E xp. v. d. S. 24. Lystrup, S 24. Sandvig, S 78. kbhvn. Pktr., Tørring, S Vedsted, S. 24 Viby B r a u n s t e in, G., Provinsexp., ansat som Postexpeditør (SjælL), S. 24. Viby (Jyll.), 24. Ølholm, i Borre, S S C h r is t e n s e n, J E. F. M, Provinsexp., forflyttet, C h r i s t e n s e n, J. L., ansat som Postbud i Kbhvn. S, 106. C h r i s t e n s e n, J. R., P ostassist., kst. som P ostexpeditør i Borup, S. 3. E t Em bede som Postkontrolør i Kbhvn., S. 28 B estillingen som Postm ester i Nørre-Alslev, S. 28. D r e ij e r, J. C., Postexpeditør i Borre, ansat som P ostexpeditør i Vejen, S. 86, Expedientpladser v. d. kbhvn Pktr., S. 29. Ebeling, F. J., Provinsexp., kst. som Postm ester i H olbæk, 2 E xpedientpladser v. d. bev. Pktr., S. S E xpedientpladser v. P rovin sp k tr., S E i g a a r d, A. F., E xp. v. d. bev. Pktr., ansat som Pakm esterpladser, S. 29. B estillingen som Post- Postm ester i Faxe, S. 12. expeditør i Skjern, S. 73. B estillingen som Post- E n g e l h a r d t, F. J. kst. Exp., ansat som E xp. v d. kbhvn. Pktr., E ls k iid s e n, O. L., Stationsforst., ansat som P ostexpeditør i L øgten, F in s e n, V. H., E xp. v. d. kbhvn Pktr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ø n n in g sk i, S. 46. F r e d e r i k s e n, J, M., Stationsforst., ansat som P ostexpeditør i Ikast, S F r o s t, A. S., Eksp. v. d. kbhvn. P k tr., ansat som Postexpeditør i Skjern, S 86. F r o s t, J. C., P ostassist., ansat som Provinsexp., F r ø lu n d, J. J., P ostkontrahent, benaadet med D anne- brogsm ændenes Hæderstegn, S. 3. G r u n n e t, N. C., Stationsforst, ansat som Postexp. Auniug, S 12.

5 H a lv o r s e n, Th. P ostfuldm., ansat som E sp. v. d. kbhvn, Pktr., H a m m e r ic h, J. G. B., P ostm ester i H erlufm agle, m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningsklasse, S. 78. H a n s e n, A., Postbud i Kbhvn., død, S H a n s e n, F., ansat som Postbud i O dense, S. 42. H a n s e n, H. P., P ostfuldm., ansat som Provinsexp. S H a n s e n, H. P., ansat som P ostbud i K bhvn, S. 3. H a n s e n, J., Postbud i K th v n, afskediget, S. 102 H a n s e n, J. E., Provinsexp., forflyttet, S H a n s e n, K., ansat som Postbud i Lyngby, S. 42. H a n s e n, N. P., P ostkontrolør i K bhvn., ansat paa 2400 Kr. aarl. Lønning, S H a n s e n, P. J. F., P rovinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. Pktr, S 16. H a n s e n, V. Postfuldm., ansat som Provinsexp., forflyttet, S H a u n s t r u p, M. K., Provinsexp., forflyttet, H e n r i k s e n, H., ansat som Posbud i Kbhvn, S. 59. H e n r ik s e n. J. J. A-, Stationsforst., ansat som Post- expeditør i Yinderup, S H jo r t, C. P, Exp. v. d. bev Pktr., a n sa tso m Provinsexp., S 16. H o n o r é, A. C., ansat som P ostbud i F redericia, S. 42. H o n o r é, P. F., kst. som Pakm ester, S. 59. J e n s e n, J.' L., ansat som Postbud ijk blivn., S. 59. J e n s e n, N. H. J, Postbud i N ak sk ov, afsk ed iget, S J e n s e n, N. P., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 10. J e n s e n, P., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. J e s p e r s e n, C. C., P ostbud i K bhvn., entlediget, S J o h a n s e n, H. P., ansat som P ostbud i Nakskov', S J o h a n s e n, M. C., Postfuldm., ansat som Provinsexp., S. 16. J o h a n s e n, O. S, P ostexp. i Klank, m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningski., S. 78. J ø r g e n s e n, C. B., ansat som Postbud i Hoskilde, S. 42. J ø r g e n s e n, J., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. K ir k, A. C. G., P ostfuldm., ansat som Provinsexp., S. 58 K jæ r, E. A. P o sta ssist, ansat som Provinsexp., K n u d s e n, A. C, ansat som Postbud, S. 10. K o e f o e d, A. O., kst. E x p./a n sa t'so m E xp. v. d. kbhvn. Pktr., K r a g h, N. P. C., Stationsforst, ansat som P ostex- peditør i L illerød, S. 42. L a r s e n, A. Provinsexp., forflyttet, L a r s e n, C. C., Postfuldm., ansat som Provinsexp., S. 58 L a r s e n, C. J., ansat som Postbud i Odense, S. 42. Larsen, F. E. J., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. L a r s e n, H. P., P ostm ester i G la ster, mei delt kgl. Udn i 4de Lønningski., S 78. L a r s e n, L. P., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 24. i L a r s e n, N., P ostbud i Kbhvn., død, S. 22. I L a r s e n, 0. R., lixp. v. d kbhvn. P k tr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningskl., S. 78. L a r s e n, P., P ostassist., ansat som P rovinsexp., S L a u r s e n, B. M., ansat som Postbud i V ejle, S. 42. L a u r s e n, L. A., ansat som Postbud i H olstebro, S 130. L in d e, A., Postm ester i Svinninge, udnævnt til P ostkontrolør i Odense, S L i n s t o w, F. W., Postexpeditør paa L æ sø, m eddelt kgl. Udn. i 4de Lønningskl., S. 78. L u n d b y e,.t. E., Postexpeditør i V e je n, entlediget S. 46. L y b e c h e r, (J. N, P ostm ester i F axe, død, S 7. M a d s e n, A. F. M., Provinsexp., forflyttet, M a d s e n, H. R., Exp. v. d. kbhvn. Pktr., m eddelt kgl. Udn. i Postv. 4de Lønningskl., S. 78. M o ll e r u p, IL P., Provinsexp., forflyttet, M o n r a d, C. A, Postbud i Kbhvn., død, S M u n c k, A. T., riratikassist., kst. som Postexpeditør L øgten, S. 46. M ø lle r, N. A., P o sta ssist., ansat som Provinsexp., M ø r c h, A. T., Provinsexp., ansat som E xp. v. d. bev. Pktr., N a n n e s t a d, F. E., Postkontrolør i K bhvn., død, S. 96. N i e l s e n, A. J., P ostm ester i H olbæ k, entlediget, S Nielsen, C. A. O., Exp. v. d. kbhvn. P ktr., m eddelt kgl. Udn. i 4d e Lønningskl., S Nielsen, C. H., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. Nielsen, F. C., P rovinsexp., kst. som Postm ester i Nykøbing Jyll., S. 18. Nielsen, F. M., fung. Postkontrolør, udnævnt til l ost- kontrolor i Kbhvn., S Nielsen, M., kst. som Pakm ester, S. 86. Nielsen, N., ansat som Postbud i H orsens, S. 42. Nielsen, P. S. C., ansat som Postbud i Aalborg, S. 42. Nielsen, R. P., P o stfu ld m.,fa n sa t som P rovinsexp, Nyholm, J. C h r., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. P k tr, S O b e 1, J. P., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 59. Olafsen, W. C., E xp. v. d. bev. Pktr., ansat som P ostmester i N.-A lslev, S. 46, 92. Olsen, O., P ostbud i A ssens, død, S Olufsen, V. A. M. F., P ro v in sex p, ansat som E xp. v. d. bev. Pktr., P.allesen, J. C. B., P rovinsexp., ansat som Exp. v d. bev. Pktr.,

6 Parelius, C. A, Stationsforst., ansat som P o ste x peditør i Løsning, -S. 18 Pedersen, J. J., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 59. Pedersen, P., ansat som Postbud i Assens, S Petersen, E. V., Postm. i Nykøbing Jyll., død, S. 18. Petersen, J. F., ansat som Postbud i K bhvn., S Petersen, M. P., Postfuldm., ansat som Provinsexp, Fetersen, P. K, ansat som Postbud i Nyborg, S. 42. Petersen, S., Provinsexp, forflyttet, S. 58 Poulsen, A.. P o sta ssist, ansat som Provinsexp. S Poulsen, O. C. H. N, Provinsexp., forflyttet, Rasmussen, C. V., P rovinsexp, forflyttet, S Rasmussen, H. H. E., kst. som Pakm ester, S. 59. Rasmussen, N., Pakm ester, død, S. 7. Rasmussen, S., Exp. v. d. bev Pktr-, entlediget, S. 42. Ringheim, F. V., A ssistent i II. R evisionsdep., udnævnt til Postm ester i Nykøbing J y ll, S. 77. Schau, C. B., Postexpeditør i Svaneke, m eddelt kgl. Ildn. i 4de Lønningklasse, S Schmidt, C. J., P ostexpeditør i Hornum, ansat som P ostm ester i Sæby, S. 7. Seith, F. V.. Postkontrolør, død, S. 24. Sennels, C., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. Pktr.. S. 16. som P ost Straten, F. B.H C. th., Provinsexp., kst. m ester i F axe, S. 7. bev. Søderstrøm, M. J., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. Sørensen, A. P. E A., Postkontrolør i Kbhvn., ansat paa 2800 Kr. aarlig Lønning, S Sørensen, J. P., ansat som Postbud i Aarhus, S. 42. Thomsen, S., Postkontrolør, ansat som Postm ester i H olbæk, S Tipsmark, J. C., Postbud i H olstebro, død, S Willemann, S. F., Exp. v. d. kbhvn. Pktr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningsklasse, S Winkel, N., P ostexp., ansat som E xp v. d. bev. Pktr., Wowern, P. H. B. P. v., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. Pktr., S. 112 Zwicki, V. J., k st Exp., ansat som Exp. v. d. kbhvn. Pktr., P o stillo n e r, hvem, det er fo rb u d t a t fo rrette P o stillo n tjeneste. Larsen II. S, 12. Mouritzen, N. P. R, S IV. Fremsendelse og Berigtigelse af T.jenestedokumenter. A v is f ortegnel sens 1ste Afdeling frem sendes Tillæg frem sendes, S. 9, 18, 24, 49, 73, 85, 91, 96, 111, 124, 133. Avisfortegnelsens 2den Afdeling. T illæ g frem sendes, S. 11, 24, 73, 82, 96, 111, 124, 1 Fortegnelsen over franske Aviser. S. 2, 11, 18, 32, 58, 66, 77, 111, 119, 1.31, 133. Oversigt overcentralad minist rationen,posthusene og Personellet frem sendes, S. 60. Fortegnelsen over Gader og Veje i det københavnske Postdistrikt. telser, S. 78, Tilføjelser og R et Fortegnelsen over Stednavne, der kunne benyttes som Postadresse, frem sendes, S. 46. Lov om Tillæ g til Postloven af 5te April 1888 frem sendes, S Fortegnelsen over Gader i Provinsbyerne, R ettelser, S. 25, 74, 86. Fortegnelsen over samtlige mellem danske og fremmede U dvex 1 ingskontorer bestaaende Karteafslutninger, Tilføjelser og Rettelser, S. 19, 40, 47, 54, 63, Officielle Meddelelser. T itelblad og Register til Offic. M ed d. for 1895 frem sendes. S. 10. Oversigt over Jærnbanetogenes Benyttelse til Postbefordring, S. 47, 63, 74, 110, 112 Statistik. Oversigt over det danske P ostvæ sens Statistik for frem sendes, S Bundtning af B revforsendelser, Rettelser, S. 8, 97. Fortegnelsen over Bresamlingssteder med udvidede Forretninger, R ettelser, S 10. II I. Alm. Breve etc. Udenrigs-Brevposttaxten. Pag (Reglem entariske Bestem m elser), S. 6, 18, 32, 39, 58, 96, 109, Pag (T axttabel etc.), S. 2, 96, 106. Breve med angiven Værdi. Pag (R eglem entariske Bestem m elser) S. 6, 39. Pag (T axttabel), S. 2, 18, 82. III. Postanvisninger. Pag (Reglem entariske Bestem m elser), S. 18. Pag d. (Station sfortegnelser), S. 2, 6, 12, 16, 18, 27, 66, 77, 85, 87, Pag Reduktionstabeller), S. 132.

7 udenrifls-pakkeposttaxten. V. Forskellige specielle Bestemmelser- i Titelbladet, S Dirigering og Expedition af Posterne ijule- Afdeling A. S. 2, 11, 16, 18, 27, 28, 39, 55, 66, 82, j tiden. S. 128, , 92, 119, 124, Afdeling B. I. S 115. Afdeling B. II. Bulgarien o. s. v., S Frankrig, S. 2. 9, 67, 82, 120 Holland, S. 9. Italien, S. 82, 88, 112. M ontenegro, S. 16. Norge, S , 102, 116. Rusland, S. 67, 85, 92. Schw eiz, S. 28, 120. Serbien, S. 68. Spanien og Portugal, S. 6 Storbritannien og Irland, S 67, 120. Sverige, S. 39, 79, 102, 116, 120. Tyskland, S. 67. Afdeling: Oversøiske Lande. S. 12, 46, 6 8,6 9. Efterlysning, S. 7, 9, 10, 12, 22, 32, 55, 73, 7 7,8 6, 92, 106, 109, 112, Fremlysning, S. 3, 6, 7, 9, 18, 22, 28, 69, 73, 77, 83, 92, 96, 106, 112, 124, 130, 132. Genstande, hvis Udbredelse er forbudt. S. 15, 41, 44, 91, 115, 1 Tilbagebetaling af Avispenge, S. 18, 24, 49, 73, 96, ! Fortegnelsen over norske Postanstalter, S. 93. Rettelse til Offic. Medd. Nr. *'4/isa5? S- 93.

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Taksering af blandede F orsen delser i I n d la n d e t... P a a privat frem stillede B revkort skal Ordet Brevkort være B ogtryk.........

Læs mere

A. Alm indelige Bestem m elser.

A. Alm indelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. I. Indlandet. M idlertidig Suspension af B esørgelsen af Pakker, der skulle passere Store Bælt...,,... B ekendtgørelse om P ostvæ senets Erstatsningspligt

Læs mere

Postforholdet til Udlandet.

Postforholdet til Udlandet. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Indberetning om M ødebefalinger i Tilfæ lde af hurtig M obiliserin g... G eneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet henlæ gges

Læs mere

R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser, I. Indlandet.

R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser, I. Indlandet. R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser, Side. I. Indlandet. Pakkers Em ballering under Istra n sp o rt........ Indbyrdes K onference m ellem Posthusene angaaende Portoregistrene er u tilla d e

Læs mere

A. Alm indelige Bestem m elser.

A. Alm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Opkrævninger paa B la n k et, til hvis Kupon er heftet en løs Seddel eller paaklæ bet en Seddel, der ikke danner et H ele m ed Kuponen,

Læs mere

A. Alm indelige Bestem m elser.

A. Alm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. (H erunder Bestem m elser vedrørende B ilandene og Kolonierne») Posthusene skulle varetage behørig Økonomi m. H. t. A visb ek jen dtgjørelser...

Læs mere

R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser.

R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Indberetninger om A ntagelse at' E lever og A ssistenter skulle led sages af O plysninger om hvorvidt Vedkommende har absolveret den

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

A. A lm indelige Bestem m elser.

A. A lm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. A lm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. Sam tlige Stem pelaftryk paa B revkort sk ulle anbringes paa disses F o rsid e... Naar H ustruen til en Funktionær i Postvæ senets

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser.

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side. Helligdagsfrihed for sygemeldte Postbudes Stedfortrædere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-Vestindien... Behandlingen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Generaldirektørens Modtagelsestid for A n sø g ere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-V estindien... Forsendelse af ekstraordinære Indkaldelsesordrer...

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

R e g i s t e r. A. A lm indelige Bestem m elser.

R e g i s t e r. A. A lm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. A lm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. A ngaaende det til Landpostbudjakker benyttede K ir s e y... H ovedbestillingen skal om fatte alle de Abonnem enter, der ere tegnede

Læs mere

A. Alm indelige Bestem m elser.

A. Alm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. Side. I. I n d l a n d e t. 1 apæ sker og H atæ sker i Stativ henregnes ikke til volum inøse G en sta n d e... Udfyldningen a f de statistiske Form ularer

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Indsendelse af Regninger vedrørende ekstraordinære Udgifter i Juleperioden m. m... Udveksling af Telegrampostanvisninger med Postekspeditionerne i Klalcsvig

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Revision 1 DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB FORPLADS BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Tværs/Abeam HOBRO 2000 / FL45 00:10 IKAST FL45 / 2000 00:17 VARDE 2000 /1500 00:21 ESBJERG 1500 00:08

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Analysen er lavet isam arbejde m ed BU PL Mange forældre fravælger pædagogiske tilbud Lidt over halvdelen af de i D anm ark er ikke indskrevet i et pæ dagogisk tilbud. D et svarer tili alt godt 331.0 0

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o.

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o. Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret 187o. A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Indførelse af Kr onemøntsy stemet. Om

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en firkant indeholdende et bogstav. Skriv byens navn ud for det rigtige bogstav nederst på siden.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en firkant indeholdende et bogstav. Skriv byens navn ud for det rigtige bogstav nederst på siden. anske byer avn: lasse: å kortet er 23 byer i anmark markeret med en firkant indeholdende et bogstav. kriv byens navn ud for det rigtige bogstav nederst på siden. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

A. A lm indelige Bestem m elser.

A. A lm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. A lm indelige Bestem m elser. I. Indlandet. Side. (Herunder Bestem m elser vedrørende Bilandene og Kolonierne.) Den uopholdelige Indsendelse til P ostinspektøren af Styk- Tim e- og

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R e tte ls e r t il tje n e s te d o k u m e n te r.»rettelser til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr. 1-5... Reglem ent I (organisations-

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, .

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, . Eorkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Yerdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. Y. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

U 17/19,1 U17/U A PULJE 172

U 17/19,1 U17/U A PULJE 172 U 17,1 U 17 4+3 PULJE 171 30.10. 14.00 264736 ODENSE OBK 1 HØJBJERG 1 ODENSE B.K. 30.10. 16.00 264737 HØJBJERG 1 KOLDING 1 ODENSE B.K. 20.11. 09.00 264748 HØJBJERG 1 IKAST 1 HØJBJERG 20.11. 13.00 264750

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER FREDERIKSVÆRK 3300 (Fvk) (907), (Frv) POSTMESTRENE 805 Larsen 3.2.8 82 Sandberg 83 26.2.83 Larsen?.7.845 Sigfred Christian Frederik Hjort Birkedommer 30.9.846 Herredsfoged..847 Christian Johannes Hanson

Læs mere