A. Almindelige Bestem m elser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Almindelige Bestem m elser."

Transkript

1 R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan dbogen... Postanvisningers K upon maa ikke benyttes til Paaklæ bning af F rim æ rker..... Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets enkelte Kamre betragtes som S ta tsm y n d ig h ed er... Om Adressering af Postforsendelser til Adressater i Brevsam lingsstedernes P ostdistrikter... Ny B lanketter til R ekvisit- og Inventarielister b elm d es Enkefru H ertha Ramm beholder Leverance ; af Huer til U n d erk la ssern e D e t tillades at Afsenderens Navn anbringes paa. Forsiden at B revk ort Befordringen af overvægtige Brevforsendelser fra 2det R evisionsdepartem ent... Indsendelse af F ortegnelser over L and postbud e... Behandlinger af B revpostposer, der forsendes med Skib eller Vogn uden L edsagelse af nogen P o stfu n k tio n æ r I elegram postauvisninger, der videre- eller tilbagesendes, behandles som almidelige Postanvisninger Behandling af Horsendelser, der indeholde Tilbud 0111 A ndele af Præ m ieobligationer Flagning paa M inister Ingerslevs B isæ ttelses- og B egra v elsesd a g... Behandling af P akkepostforsendelser til B revsam lingssteder m ed udvidede F orretninger... Postforsendelse m ed Banerne U darbejdelse af O versigter over P ostafslutn in ger... *>eneraldirektoratet for P ostvæ senet henlæ gges under Indenrigsm inisteriet... Indberetning skal ske, naar K ontrolører eller E xpedienter ved F orflyttelse m edtage de dem leverede T jenested okum en ter... Om Indsendelse af K napper etc. til Landpostm underinger... B estem m elser angaaende M eddelelse af R cysetilladelse... Ilaandskrevne Bem ærkninger i Korrekturaftryk, der forsendes som T r y k sa g e r... U nderklassernes Forsyning m ed M underingssager... Postopkræ vningernes nøjagtige A ttestation i Tal in d sk æ r p e s... Behandlingen af Postopkræ vningsforsendelser, der ønskes udleverede uden Postopkræ vningsb elø b ets E rlæ ggelse eller mod E rlæ ggelse af et mindre B eløb end a n g iv e t... B ehandling af Postforsendelser til B esæ tningerne i danske O rlogsskibe , , j,

2 Indberetning^om antagen A ssistance i Sygdom s- eller andre T ilfæ ld e... R ejsetilladelse til Postm ødet i K jøbenhavn... O versigt over Postadresser til Ø velsesdivisionen frem sen d es... Sorteringen a f Brevforsendelser til de kjøbenhavnske Brodistrikter... R eglem ent for P ostillonernes M u n d erin g... T il Adresseringen af Afregninger etc. skal anvendes B læ k... Indberetning om Postbudes Fravæ relse paa Grund af S y g d o m... P ostexpeditionen i O ster Svenstrup flyttes til Skovsgaard S ta tio n... A dresseangivelseu paa Postforsendelser til B revsam lingssteder... B revforsendelser, der ønskes om delte Juleaften eller N y ta a r sd a g... Brevsam lere og Landpostbude kunne stille Kaution gennem Dansk-k'autionsforsikrings-Aktieselskab Side II. Postforholdet til Udlandet. Paraguay sam t de britiske Protektorater for Zanzibar og Østafrika bave tiltraadt V erdenspostkonventionen... Forandring i Art IY. i Verdenspostkonventionens E xpeditionsreglem ent... Forandring i Art X X X V III. i V erdenspostkonventionens E xped itio n sreglem en t... Posiopkræ vning kan tages paa anbefalede og Værdibreve i Udvex ing m nl H o lla n d... Postanvisningers Kupon maa ikke benyttes til Paaklæbning af F rim æ rk er... Vareprøver med toldpligtige Pulvere fra Popp i H eid e... Telegram postanvisninger, der videre- eller tilbagesendes, behandles som alm indelige Postanvisninger B ehandlingen af Forsendelser, der indeholde Tilbud om Andele af Præ m ieobligationer m. m.... Abonnerede Avisers F orsendelse i T ransitstatistikperioden... M ærkningen af am erikanske P oster i T ransitstatistik p erioden... Æ ndringer i den dansk-svenske Postoverenskom st med tilhørende E xpeditionsreglem ent... Æ ndringer i den dansk-norske P o sto v eren sk o m st... Postopkræ vning kan tages paa anbefalede og Værdibreve i Udvexling med F r a n k r ig... Indsendelse af Fortegnelser over de via V liessingen i Transitstatistikperioden m odtagne Poster. Befordringen af abonnerede Aviser fra Danmark til T y sk la n d... Indsendelse af F ortegnelser over de i T ransitstatistikperioden afsendte lukkede B revposter.... A scension og St. H elena have tiltraadt Verdenspostkonventionen , 65, 81. 2, , 43, 9i). 37,

3 B, Specielle Bestem m elser. I. Postforbindelsen og Postgangen. /. Postforbindelsen i Indlandet, Statsbanerne: Ny Køreplan, S. 113; T ekturer, S. 71, 92, 107. lam penborgbanen, S. 40, 46, 107. Gribskovbanen, S P r i v a t e J æ r n b a n e r : Ø stsjæ llandske Jærnbane, S. 46. V ejle Give lianen, S. 46. ' O dense Bogense Banen, S. 46. H orsens Juelsm inde Banen, S. 47. Kanders Hadsund Banen, S. 47, 116. Skagensbanen, S. 47. H orsens Tørringbanen, S. 49. Sydfynske B aner, S. 63, 113. A a r h u s-h o u Banen, S. 53, 113. L e m v ig -V em b Banen, S. 59. l r iv a t e D a m p s k i b e o g F s e r g e s t e d e r : Bandholm F ejø Femø, S. 12. Svendborg Rudkøbing Marstal, S. 47, 113, 117. Korsør L o h a ls Rudkøbing, S 53, 113. Svendborg Æ røskøbing, S. 54, 113. Hobro M ariager Hadsund. S. 59. G renaa Anholt, S. 71. K jøbenhavn Rønne, S. 103, 110, 132. A ssens - Faaborg, S. 25. S t a t i o n s p o s t e r : N ørre Snede H orsens, S. 30. A llingaabro Ørsted, S 47. Hinnerup Hammel, S 47. F rederikssund Jæ gerspris, S 49. M ørk e Rønde, S. 49. Fuglebjæ rg Dalm ose, S. 48, 113. Jyderup Nykjøbing Sjæll.. S. 49. N yborg Ørbæk, S. 50. Svendborg T roense, S. 50, 60, 113. Rødkærsbro Silkeborg, S. 50, 62. K ellerup Rødkærsbro, S. 50. E beltoft - Trustrup, S. 50. Bælum Skørping, S. 50. E b eltoft R ønde Løgten, S. 50. G edsted A alestrup, S. 50, 59, 114. A alborg K lauenskjold, S. 50. A alborg N ib e Løgstør, S. 51. A alborg Øster Svenstrup, S. 51. F jerritslev L øgstør, S. 51, 116. H jørring Sæby, S. 51. F rederikshavn Sæby, S. 51. Næstved- -K arrebæksm inde, S. 53. Nykjøbing F. N ysted, S. 53, 59. Tranekæ r L ohals, S. 53. K ertem inde Ullerslev, S. 53. Svendborg V ester Skerninge; Faaborg, S. 54, 7 1,1 1 A saa Hjallerup, S. 54. G rindsted V ejle, S. 54 H erning V edebæ k Ringkjøbing, S. 54, 62, 76. Hobro M ariager, S. 54. Hjørring L økken, S. 54. L oh als Tranekjær Rudkjøbiug, S. 55. Rudkjøliing Tranekjær, S. 55. Rudkjøbing Hum ble, S. 55, 113. Nørre Snede Rask M ølle, S. 56. Bælum Skjørping, S. 56. A alborg Hals, S. 56, 89. Aalborg F jerritslev T histed, S. 59, 115 Nykjøbing J y ll. Thisted. S. 59, 71. M arstal Æ røskøbing, S. 60. j K o l i by Tranebjæ rg, S, 63. j Jyderup Ruds vedby Slagelse, S 71, 121, 125. K allundborg -Philipsdal Slagelse, S. 71, 121.

4 Ikast N ørre Snerle, S. 86. H erning Jellinge V ejle, S P o stfo rb in d elsen m e d B ila n d en e og K o lo n iern e. Kjøbenhavn Fæ røerne Island, S K jøbenhavn Island, S. 63. Kjøbenhavn Grønland, S. 13. Danm ark V estindien, S. 3, 8, , 19, 30, 32, 47, 71, 78, 86, 93, 110, 117, P o stfo rb in d elsen m ed U d la n d et. Danm ark Finland, S. 63, 125. D anm ark Norge, S Postanstalter. 1. B revsam lin gssteder. 2. L e d ig e E m b ed er og B e stillin g er. Bestillingen som Postm ester i Faxe, S. 7. Em bedet som P ostm ester i Nykøbing, J y ll, S. 24. expeditør i V ejen, S Expedientpladser v. d. bev. Pktr., S. 96 Bestillingen som Postexpeditør i Borre, S. 97. Em bedet som Postm ester i H olbæk, S E t Em bede som P ostkontrolør i Kbhvn., S Em bedet som P ostkontrolør i Odense, S B estillingen som P ostm ester i M arstal, S Personalia. E m beds- og B estillin gsm cend. A a r s e t h, P. G., kst. Exp., ansat som E xp. v. d. kbhvn- Pktr., A l b e r t s e n, N. A., an sa tso m Postbud i Kbhvn., S. 59. A m s t r u p, C. E., Postfuldm., ansat som Provinsexp., A n d e r s e n, A. P., kst. som Postm ester, S. 59. A n d e r s e n, C. F., Postfuldm., ansat som E xp. v d. kbhvn. P k tr, A n d e r s e n, H. C. E., Postfuldm., ansat som Provinsexp., A n d e r s e n, H. L., ansat som Postbud i Kbhvn. S. 59. A n d e r s e n, J. M., kst. som P akm ester, S. 59, ansat som Pakm ester, S. 86. B a a s t r u p, G. J., P ostassist., ansat som Provinsexp., B ir k e d a h l, G. S. L., Provinsexp., forflyttet, B j ø r n e s t a d, V. L., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. B l a u e n f e l d t, fung. Postkontrolør, udnævnt til P ostkontrolør i K bhvn., S. 46. B lo c h, Th., Postfuldm., ansat som Provinsexp. S. 58, Astrup, S Baagø, S. 22. Ejstrup, S. 24. forflyttet, S Gilleleje, S. 46. Grænge, S. 10. Hald, B lo m, V., kst. Exp., ansat som Exp. v. d. kbhvn. Pktr., S. 24. Hjerm, S Humlurn, S 8. S. 124 Juelsm inde, S Klakring, 107. Lem, B r a n n e r, V. V., P rovinsexp., ansat som E xp. v. d. S. 24. Lystrup, S 24. Sandvig, S 78. kbhvn. Pktr., Tørring, S Vedsted, S. 24 Viby B r a u n s t e in, G., Provinsexp., ansat som Postexpeditør (SjælL), S. 24. Viby (Jyll.), 24. Ølholm, i Borre, S S C h r is t e n s e n, J E. F. M, Provinsexp., forflyttet, C h r i s t e n s e n, J. L., ansat som Postbud i Kbhvn. S, 106. C h r i s t e n s e n, J. R., P ostassist., kst. som P ostexpeditør i Borup, S. 3. E t Em bede som Postkontrolør i Kbhvn., S. 28 B estillingen som Postm ester i Nørre-Alslev, S. 28. D r e ij e r, J. C., Postexpeditør i Borre, ansat som P ostexpeditør i Vejen, S. 86, Expedientpladser v. d. kbhvn Pktr., S. 29. Ebeling, F. J., Provinsexp., kst. som Postm ester i H olbæk, 2 E xpedientpladser v. d. bev. Pktr., S. S E xpedientpladser v. P rovin sp k tr., S E i g a a r d, A. F., E xp. v. d. bev. Pktr., ansat som Pakm esterpladser, S. 29. B estillingen som Post- Postm ester i Faxe, S. 12. expeditør i Skjern, S. 73. B estillingen som Post- E n g e l h a r d t, F. J. kst. Exp., ansat som E xp. v d. kbhvn. Pktr., E ls k iid s e n, O. L., Stationsforst., ansat som P ostexpeditør i L øgten, F in s e n, V. H., E xp. v. d. kbhvn Pktr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ø n n in g sk i, S. 46. F r e d e r i k s e n, J, M., Stationsforst., ansat som P ostexpeditør i Ikast, S F r o s t, A. S., Eksp. v. d. kbhvn. P k tr., ansat som Postexpeditør i Skjern, S 86. F r o s t, J. C., P ostassist., ansat som Provinsexp., F r ø lu n d, J. J., P ostkontrahent, benaadet med D anne- brogsm ændenes Hæderstegn, S. 3. G r u n n e t, N. C., Stationsforst, ansat som Postexp. Auniug, S 12.

5 H a lv o r s e n, Th. P ostfuldm., ansat som E sp. v. d. kbhvn, Pktr., H a m m e r ic h, J. G. B., P ostm ester i H erlufm agle, m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningsklasse, S. 78. H a n s e n, A., Postbud i Kbhvn., død, S H a n s e n, F., ansat som Postbud i O dense, S. 42. H a n s e n, H. P., P ostfuldm., ansat som Provinsexp. S H a n s e n, H. P., ansat som P ostbud i K bhvn, S. 3. H a n s e n, J., Postbud i K th v n, afskediget, S. 102 H a n s e n, J. E., Provinsexp., forflyttet, S H a n s e n, K., ansat som Postbud i Lyngby, S. 42. H a n s e n, N. P., P ostkontrolør i K bhvn., ansat paa 2400 Kr. aarl. Lønning, S H a n s e n, P. J. F., P rovinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. Pktr, S 16. H a n s e n, V. Postfuldm., ansat som Provinsexp., forflyttet, S H a u n s t r u p, M. K., Provinsexp., forflyttet, H e n r i k s e n, H., ansat som Posbud i Kbhvn, S. 59. H e n r ik s e n. J. J. A-, Stationsforst., ansat som Post- expeditør i Yinderup, S H jo r t, C. P, Exp. v. d. bev Pktr., a n sa tso m Provinsexp., S 16. H o n o r é, A. C., ansat som P ostbud i F redericia, S. 42. H o n o r é, P. F., kst. som Pakm ester, S. 59. J e n s e n, J.' L., ansat som Postbud ijk blivn., S. 59. J e n s e n, N. H. J, Postbud i N ak sk ov, afsk ed iget, S J e n s e n, N. P., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 10. J e n s e n, P., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. J e s p e r s e n, C. C., P ostbud i K bhvn., entlediget, S J o h a n s e n, H. P., ansat som P ostbud i Nakskov', S J o h a n s e n, M. C., Postfuldm., ansat som Provinsexp., S. 16. J o h a n s e n, O. S, P ostexp. i Klank, m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningski., S. 78. J ø r g e n s e n, C. B., ansat som Postbud i Hoskilde, S. 42. J ø r g e n s e n, J., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. K ir k, A. C. G., P ostfuldm., ansat som Provinsexp., S. 58 K jæ r, E. A. P o sta ssist, ansat som Provinsexp., K n u d s e n, A. C, ansat som Postbud, S. 10. K o e f o e d, A. O., kst. E x p./a n sa t'so m E xp. v. d. kbhvn. Pktr., K r a g h, N. P. C., Stationsforst, ansat som P ostex- peditør i L illerød, S. 42. L a r s e n, A. Provinsexp., forflyttet, L a r s e n, C. C., Postfuldm., ansat som Provinsexp., S. 58 L a r s e n, C. J., ansat som Postbud i Odense, S. 42. Larsen, F. E. J., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. L a r s e n, H. P., P ostm ester i G la ster, mei delt kgl. Udn i 4de Lønningski., S 78. L a r s e n, L. P., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 24. i L a r s e n, N., P ostbud i Kbhvn., død, S. 22. I L a r s e n, 0. R., lixp. v. d kbhvn. P k tr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningskl., S. 78. L a r s e n, P., P ostassist., ansat som P rovinsexp., S L a u r s e n, B. M., ansat som Postbud i V ejle, S. 42. L a u r s e n, L. A., ansat som Postbud i H olstebro, S 130. L in d e, A., Postm ester i Svinninge, udnævnt til P ostkontrolør i Odense, S L i n s t o w, F. W., Postexpeditør paa L æ sø, m eddelt kgl. Udn. i 4de Lønningskl., S. 78. L u n d b y e,.t. E., Postexpeditør i V e je n, entlediget S. 46. L y b e c h e r, (J. N, P ostm ester i F axe, død, S 7. M a d s e n, A. F. M., Provinsexp., forflyttet, M a d s e n, H. R., Exp. v. d. kbhvn. Pktr., m eddelt kgl. Udn. i Postv. 4de Lønningskl., S. 78. M o ll e r u p, IL P., Provinsexp., forflyttet, M o n r a d, C. A, Postbud i Kbhvn., død, S M u n c k, A. T., riratikassist., kst. som Postexpeditør L øgten, S. 46. M ø lle r, N. A., P o sta ssist., ansat som Provinsexp., M ø r c h, A. T., Provinsexp., ansat som E xp. v. d. bev. Pktr., N a n n e s t a d, F. E., Postkontrolør i K bhvn., død, S. 96. N i e l s e n, A. J., P ostm ester i H olbæ k, entlediget, S Nielsen, C. A. O., Exp. v. d. kbhvn. P ktr., m eddelt kgl. Udn. i 4d e Lønningskl., S Nielsen, C. H., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. Nielsen, F. C., P rovinsexp., kst. som Postm ester i Nykøbing Jyll., S. 18. Nielsen, F. M., fung. Postkontrolør, udnævnt til l ost- kontrolor i Kbhvn., S Nielsen, M., kst. som Pakm ester, S. 86. Nielsen, N., ansat som Postbud i H orsens, S. 42. Nielsen, P. S. C., ansat som Postbud i Aalborg, S. 42. Nielsen, R. P., P o stfu ld m.,fa n sa t som P rovinsexp, Nyholm, J. C h r., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. P k tr, S O b e 1, J. P., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 59. Olafsen, W. C., E xp. v. d. bev. Pktr., ansat som P ostmester i N.-A lslev, S. 46, 92. Olsen, O., P ostbud i A ssens, død, S Olufsen, V. A. M. F., P ro v in sex p, ansat som E xp. v. d. bev. Pktr., P.allesen, J. C. B., P rovinsexp., ansat som Exp. v d. bev. Pktr.,

6 Parelius, C. A, Stationsforst., ansat som P o ste x peditør i Løsning, -S. 18 Pedersen, J. J., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 59. Pedersen, P., ansat som Postbud i Assens, S Petersen, E. V., Postm. i Nykøbing Jyll., død, S. 18. Petersen, J. F., ansat som Postbud i K bhvn., S Petersen, M. P., Postfuldm., ansat som Provinsexp, Fetersen, P. K, ansat som Postbud i Nyborg, S. 42. Petersen, S., Provinsexp, forflyttet, S. 58 Poulsen, A.. P o sta ssist, ansat som Provinsexp. S Poulsen, O. C. H. N, Provinsexp., forflyttet, Rasmussen, C. V., P rovinsexp, forflyttet, S Rasmussen, H. H. E., kst. som Pakm ester, S. 59. Rasmussen, N., Pakm ester, død, S. 7. Rasmussen, S., Exp. v. d. bev Pktr-, entlediget, S. 42. Ringheim, F. V., A ssistent i II. R evisionsdep., udnævnt til Postm ester i Nykøbing J y ll, S. 77. Schau, C. B., Postexpeditør i Svaneke, m eddelt kgl. Ildn. i 4de Lønningklasse, S Schmidt, C. J., P ostexpeditør i Hornum, ansat som P ostm ester i Sæby, S. 7. Seith, F. V.. Postkontrolør, død, S. 24. Sennels, C., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. Pktr.. S. 16. som P ost Straten, F. B.H C. th., Provinsexp., kst. m ester i F axe, S. 7. bev. Søderstrøm, M. J., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. Sørensen, A. P. E A., Postkontrolør i Kbhvn., ansat paa 2800 Kr. aarlig Lønning, S Sørensen, J. P., ansat som Postbud i Aarhus, S. 42. Thomsen, S., Postkontrolør, ansat som Postm ester i H olbæk, S Tipsmark, J. C., Postbud i H olstebro, død, S Willemann, S. F., Exp. v. d. kbhvn. Pktr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningsklasse, S Winkel, N., P ostexp., ansat som E xp v. d. bev. Pktr., Wowern, P. H. B. P. v., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. Pktr., S. 112 Zwicki, V. J., k st Exp., ansat som Exp. v. d. kbhvn. Pktr., P o stillo n e r, hvem, det er fo rb u d t a t fo rrette P o stillo n tjeneste. Larsen II. S, 12. Mouritzen, N. P. R, S IV. Fremsendelse og Berigtigelse af T.jenestedokumenter. A v is f ortegnel sens 1ste Afdeling frem sendes Tillæg frem sendes, S. 9, 18, 24, 49, 73, 85, 91, 96, 111, 124, 133. Avisfortegnelsens 2den Afdeling. T illæ g frem sendes, S. 11, 24, 73, 82, 96, 111, 124, 1 Fortegnelsen over franske Aviser. S. 2, 11, 18, 32, 58, 66, 77, 111, 119, 1.31, 133. Oversigt overcentralad minist rationen,posthusene og Personellet frem sendes, S. 60. Fortegnelsen over Gader og Veje i det københavnske Postdistrikt. telser, S. 78, Tilføjelser og R et Fortegnelsen over Stednavne, der kunne benyttes som Postadresse, frem sendes, S. 46. Lov om Tillæ g til Postloven af 5te April 1888 frem sendes, S Fortegnelsen over Gader i Provinsbyerne, R ettelser, S. 25, 74, 86. Fortegnelsen over samtlige mellem danske og fremmede U dvex 1 ingskontorer bestaaende Karteafslutninger, Tilføjelser og Rettelser, S. 19, 40, 47, 54, 63, Officielle Meddelelser. T itelblad og Register til Offic. M ed d. for 1895 frem sendes. S. 10. Oversigt over Jærnbanetogenes Benyttelse til Postbefordring, S. 47, 63, 74, 110, 112 Statistik. Oversigt over det danske P ostvæ sens Statistik for frem sendes, S Bundtning af B revforsendelser, Rettelser, S. 8, 97. Fortegnelsen over Bresamlingssteder med udvidede Forretninger, R ettelser, S 10. II I. Alm. Breve etc. Udenrigs-Brevposttaxten. Pag (Reglem entariske Bestem m elser), S. 6, 18, 32, 39, 58, 96, 109, Pag (T axttabel etc.), S. 2, 96, 106. Breve med angiven Værdi. Pag (R eglem entariske Bestem m elser) S. 6, 39. Pag (T axttabel), S. 2, 18, 82. III. Postanvisninger. Pag (Reglem entariske Bestem m elser), S. 18. Pag d. (Station sfortegnelser), S. 2, 6, 12, 16, 18, 27, 66, 77, 85, 87, Pag Reduktionstabeller), S. 132.

7 udenrifls-pakkeposttaxten. V. Forskellige specielle Bestemmelser- i Titelbladet, S Dirigering og Expedition af Posterne ijule- Afdeling A. S. 2, 11, 16, 18, 27, 28, 39, 55, 66, 82, j tiden. S. 128, , 92, 119, 124, Afdeling B. I. S 115. Afdeling B. II. Bulgarien o. s. v., S Frankrig, S. 2. 9, 67, 82, 120 Holland, S. 9. Italien, S. 82, 88, 112. M ontenegro, S. 16. Norge, S , 102, 116. Rusland, S. 67, 85, 92. Schw eiz, S. 28, 120. Serbien, S. 68. Spanien og Portugal, S. 6 Storbritannien og Irland, S 67, 120. Sverige, S. 39, 79, 102, 116, 120. Tyskland, S. 67. Afdeling: Oversøiske Lande. S. 12, 46, 6 8,6 9. Efterlysning, S. 7, 9, 10, 12, 22, 32, 55, 73, 7 7,8 6, 92, 106, 109, 112, Fremlysning, S. 3, 6, 7, 9, 18, 22, 28, 69, 73, 77, 83, 92, 96, 106, 112, 124, 130, 132. Genstande, hvis Udbredelse er forbudt. S. 15, 41, 44, 91, 115, 1 Tilbagebetaling af Avispenge, S. 18, 24, 49, 73, 96, ! Fortegnelsen over norske Postanstalter, S. 93. Rettelse til Offic. Medd. Nr. *'4/isa5? S- 93.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

PULJEINDDELING - VILDBJERG CUP 2010

PULJEINDDELING - VILDBJERG CUP 2010 PULJEINDDELING - VILDBJERG CUP 2010 U-17 DRENGE 1 Pulje 1 Pulje 2 FC Hansa Schwanewede Ikast FS Ledøje-Smørum Fodbold Team Egedal Skive IK OZPN Kujawsko Pomorski Uganda YSA U-17 DRENGE 2 Pulje 3 Pulje

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Side 1 af 6 Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Nr. Kunde/sted: Software: År 186 Nymindegab Lejren Proficy ifix-win server 2012 2015 185 Outrup Varmeværk Proficy ifix-win server 2012 2015

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Dommerbordsvagter Finalestævne 2011 6-8. maj

Dommerbordsvagter Finalestævne 2011 6-8. maj Dansborghallen Lørdag d. 7. maj 2011. Tid Række Hold Vagt/Hold Mobil 08:00 U12D Næstved/Herlufsholm - Sanderum/Belling Nicolaj Fløjbo U10 25146200 08:35 U12P AIA/Tranbjerg - Erritsø Nicolaj Fløjbo U10

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere