A. Almindelige Bestem m elser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Almindelige Bestem m elser."

Transkript

1 R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan dbogen... Postanvisningers K upon maa ikke benyttes til Paaklæ bning af F rim æ rker..... Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets enkelte Kamre betragtes som S ta tsm y n d ig h ed er... Om Adressering af Postforsendelser til Adressater i Brevsam lingsstedernes P ostdistrikter... Ny B lanketter til R ekvisit- og Inventarielister b elm d es Enkefru H ertha Ramm beholder Leverance ; af Huer til U n d erk la ssern e D e t tillades at Afsenderens Navn anbringes paa. Forsiden at B revk ort Befordringen af overvægtige Brevforsendelser fra 2det R evisionsdepartem ent... Indsendelse af F ortegnelser over L and postbud e... Behandlinger af B revpostposer, der forsendes med Skib eller Vogn uden L edsagelse af nogen P o stfu n k tio n æ r I elegram postauvisninger, der videre- eller tilbagesendes, behandles som almidelige Postanvisninger Behandling af Horsendelser, der indeholde Tilbud 0111 A ndele af Præ m ieobligationer Flagning paa M inister Ingerslevs B isæ ttelses- og B egra v elsesd a g... Behandling af P akkepostforsendelser til B revsam lingssteder m ed udvidede F orretninger... Postforsendelse m ed Banerne U darbejdelse af O versigter over P ostafslutn in ger... *>eneraldirektoratet for P ostvæ senet henlæ gges under Indenrigsm inisteriet... Indberetning skal ske, naar K ontrolører eller E xpedienter ved F orflyttelse m edtage de dem leverede T jenested okum en ter... Om Indsendelse af K napper etc. til Landpostm underinger... B estem m elser angaaende M eddelelse af R cysetilladelse... Ilaandskrevne Bem ærkninger i Korrekturaftryk, der forsendes som T r y k sa g e r... U nderklassernes Forsyning m ed M underingssager... Postopkræ vningernes nøjagtige A ttestation i Tal in d sk æ r p e s... Behandlingen af Postopkræ vningsforsendelser, der ønskes udleverede uden Postopkræ vningsb elø b ets E rlæ ggelse eller mod E rlæ ggelse af et mindre B eløb end a n g iv e t... B ehandling af Postforsendelser til B esæ tningerne i danske O rlogsskibe , , j,

2 Indberetning^om antagen A ssistance i Sygdom s- eller andre T ilfæ ld e... R ejsetilladelse til Postm ødet i K jøbenhavn... O versigt over Postadresser til Ø velsesdivisionen frem sen d es... Sorteringen a f Brevforsendelser til de kjøbenhavnske Brodistrikter... R eglem ent for P ostillonernes M u n d erin g... T il Adresseringen af Afregninger etc. skal anvendes B læ k... Indberetning om Postbudes Fravæ relse paa Grund af S y g d o m... P ostexpeditionen i O ster Svenstrup flyttes til Skovsgaard S ta tio n... A dresseangivelseu paa Postforsendelser til B revsam lingssteder... B revforsendelser, der ønskes om delte Juleaften eller N y ta a r sd a g... Brevsam lere og Landpostbude kunne stille Kaution gennem Dansk-k'autionsforsikrings-Aktieselskab Side II. Postforholdet til Udlandet. Paraguay sam t de britiske Protektorater for Zanzibar og Østafrika bave tiltraadt V erdenspostkonventionen... Forandring i Art IY. i Verdenspostkonventionens E xpeditionsreglem ent... Forandring i Art X X X V III. i V erdenspostkonventionens E xped itio n sreglem en t... Posiopkræ vning kan tages paa anbefalede og Værdibreve i Udvex ing m nl H o lla n d... Postanvisningers Kupon maa ikke benyttes til Paaklæbning af F rim æ rk er... Vareprøver med toldpligtige Pulvere fra Popp i H eid e... Telegram postanvisninger, der videre- eller tilbagesendes, behandles som alm indelige Postanvisninger B ehandlingen af Forsendelser, der indeholde Tilbud om Andele af Præ m ieobligationer m. m.... Abonnerede Avisers F orsendelse i T ransitstatistikperioden... M ærkningen af am erikanske P oster i T ransitstatistik p erioden... Æ ndringer i den dansk-svenske Postoverenskom st med tilhørende E xpeditionsreglem ent... Æ ndringer i den dansk-norske P o sto v eren sk o m st... Postopkræ vning kan tages paa anbefalede og Værdibreve i Udvexling med F r a n k r ig... Indsendelse af Fortegnelser over de via V liessingen i Transitstatistikperioden m odtagne Poster. Befordringen af abonnerede Aviser fra Danmark til T y sk la n d... Indsendelse af F ortegnelser over de i T ransitstatistikperioden afsendte lukkede B revposter.... A scension og St. H elena have tiltraadt Verdenspostkonventionen , 65, 81. 2, , 43, 9i). 37,

3 B, Specielle Bestem m elser. I. Postforbindelsen og Postgangen. /. Postforbindelsen i Indlandet, Statsbanerne: Ny Køreplan, S. 113; T ekturer, S. 71, 92, 107. lam penborgbanen, S. 40, 46, 107. Gribskovbanen, S P r i v a t e J æ r n b a n e r : Ø stsjæ llandske Jærnbane, S. 46. V ejle Give lianen, S. 46. ' O dense Bogense Banen, S. 46. H orsens Juelsm inde Banen, S. 47. Kanders Hadsund Banen, S. 47, 116. Skagensbanen, S. 47. H orsens Tørringbanen, S. 49. Sydfynske B aner, S. 63, 113. A a r h u s-h o u Banen, S. 53, 113. L e m v ig -V em b Banen, S. 59. l r iv a t e D a m p s k i b e o g F s e r g e s t e d e r : Bandholm F ejø Femø, S. 12. Svendborg Rudkøbing Marstal, S. 47, 113, 117. Korsør L o h a ls Rudkøbing, S 53, 113. Svendborg Æ røskøbing, S. 54, 113. Hobro M ariager Hadsund. S. 59. G renaa Anholt, S. 71. K jøbenhavn Rønne, S. 103, 110, 132. A ssens - Faaborg, S. 25. S t a t i o n s p o s t e r : N ørre Snede H orsens, S. 30. A llingaabro Ørsted, S 47. Hinnerup Hammel, S 47. F rederikssund Jæ gerspris, S 49. M ørk e Rønde, S. 49. Fuglebjæ rg Dalm ose, S. 48, 113. Jyderup Nykjøbing Sjæll.. S. 49. N yborg Ørbæk, S. 50. Svendborg T roense, S. 50, 60, 113. Rødkærsbro Silkeborg, S. 50, 62. K ellerup Rødkærsbro, S. 50. E beltoft - Trustrup, S. 50. Bælum Skørping, S. 50. E b eltoft R ønde Løgten, S. 50. G edsted A alestrup, S. 50, 59, 114. A alborg K lauenskjold, S. 50. A alborg N ib e Løgstør, S. 51. A alborg Øster Svenstrup, S. 51. F jerritslev L øgstør, S. 51, 116. H jørring Sæby, S. 51. F rederikshavn Sæby, S. 51. Næstved- -K arrebæksm inde, S. 53. Nykjøbing F. N ysted, S. 53, 59. Tranekæ r L ohals, S. 53. K ertem inde Ullerslev, S. 53. Svendborg V ester Skerninge; Faaborg, S. 54, 7 1,1 1 A saa Hjallerup, S. 54. G rindsted V ejle, S. 54 H erning V edebæ k Ringkjøbing, S. 54, 62, 76. Hobro M ariager, S. 54. Hjørring L økken, S. 54. L oh als Tranekjær Rudkjøbiug, S. 55. Rudkjøliing Tranekjær, S. 55. Rudkjøbing Hum ble, S. 55, 113. Nørre Snede Rask M ølle, S. 56. Bælum Skjørping, S. 56. A alborg Hals, S. 56, 89. Aalborg F jerritslev T histed, S. 59, 115 Nykjøbing J y ll. Thisted. S. 59, 71. M arstal Æ røskøbing, S. 60. j K o l i by Tranebjæ rg, S, 63. j Jyderup Ruds vedby Slagelse, S 71, 121, 125. K allundborg -Philipsdal Slagelse, S. 71, 121.

4 Ikast N ørre Snerle, S. 86. H erning Jellinge V ejle, S P o stfo rb in d elsen m e d B ila n d en e og K o lo n iern e. Kjøbenhavn Fæ røerne Island, S K jøbenhavn Island, S. 63. Kjøbenhavn Grønland, S. 13. Danm ark V estindien, S. 3, 8, , 19, 30, 32, 47, 71, 78, 86, 93, 110, 117, P o stfo rb in d elsen m ed U d la n d et. Danm ark Finland, S. 63, 125. D anm ark Norge, S Postanstalter. 1. B revsam lin gssteder. 2. L e d ig e E m b ed er og B e stillin g er. Bestillingen som Postm ester i Faxe, S. 7. Em bedet som P ostm ester i Nykøbing, J y ll, S. 24. expeditør i V ejen, S Expedientpladser v. d. bev. Pktr., S. 96 Bestillingen som Postexpeditør i Borre, S. 97. Em bedet som Postm ester i H olbæk, S E t Em bede som P ostkontrolør i Kbhvn., S Em bedet som P ostkontrolør i Odense, S B estillingen som P ostm ester i M arstal, S Personalia. E m beds- og B estillin gsm cend. A a r s e t h, P. G., kst. Exp., ansat som E xp. v. d. kbhvn- Pktr., A l b e r t s e n, N. A., an sa tso m Postbud i Kbhvn., S. 59. A m s t r u p, C. E., Postfuldm., ansat som Provinsexp., A n d e r s e n, A. P., kst. som Postm ester, S. 59. A n d e r s e n, C. F., Postfuldm., ansat som E xp. v d. kbhvn. P k tr, A n d e r s e n, H. C. E., Postfuldm., ansat som Provinsexp., A n d e r s e n, H. L., ansat som Postbud i Kbhvn. S. 59. A n d e r s e n, J. M., kst. som P akm ester, S. 59, ansat som Pakm ester, S. 86. B a a s t r u p, G. J., P ostassist., ansat som Provinsexp., B ir k e d a h l, G. S. L., Provinsexp., forflyttet, B j ø r n e s t a d, V. L., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. B l a u e n f e l d t, fung. Postkontrolør, udnævnt til P ostkontrolør i K bhvn., S. 46. B lo c h, Th., Postfuldm., ansat som Provinsexp. S. 58, Astrup, S Baagø, S. 22. Ejstrup, S. 24. forflyttet, S Gilleleje, S. 46. Grænge, S. 10. Hald, B lo m, V., kst. Exp., ansat som Exp. v. d. kbhvn. Pktr., S. 24. Hjerm, S Humlurn, S 8. S. 124 Juelsm inde, S Klakring, 107. Lem, B r a n n e r, V. V., P rovinsexp., ansat som E xp. v. d. S. 24. Lystrup, S 24. Sandvig, S 78. kbhvn. Pktr., Tørring, S Vedsted, S. 24 Viby B r a u n s t e in, G., Provinsexp., ansat som Postexpeditør (SjælL), S. 24. Viby (Jyll.), 24. Ølholm, i Borre, S S C h r is t e n s e n, J E. F. M, Provinsexp., forflyttet, C h r i s t e n s e n, J. L., ansat som Postbud i Kbhvn. S, 106. C h r i s t e n s e n, J. R., P ostassist., kst. som P ostexpeditør i Borup, S. 3. E t Em bede som Postkontrolør i Kbhvn., S. 28 B estillingen som Postm ester i Nørre-Alslev, S. 28. D r e ij e r, J. C., Postexpeditør i Borre, ansat som P ostexpeditør i Vejen, S. 86, Expedientpladser v. d. kbhvn Pktr., S. 29. Ebeling, F. J., Provinsexp., kst. som Postm ester i H olbæk, 2 E xpedientpladser v. d. bev. Pktr., S. S E xpedientpladser v. P rovin sp k tr., S E i g a a r d, A. F., E xp. v. d. bev. Pktr., ansat som Pakm esterpladser, S. 29. B estillingen som Post- Postm ester i Faxe, S. 12. expeditør i Skjern, S. 73. B estillingen som Post- E n g e l h a r d t, F. J. kst. Exp., ansat som E xp. v d. kbhvn. Pktr., E ls k iid s e n, O. L., Stationsforst., ansat som P ostexpeditør i L øgten, F in s e n, V. H., E xp. v. d. kbhvn Pktr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ø n n in g sk i, S. 46. F r e d e r i k s e n, J, M., Stationsforst., ansat som P ostexpeditør i Ikast, S F r o s t, A. S., Eksp. v. d. kbhvn. P k tr., ansat som Postexpeditør i Skjern, S 86. F r o s t, J. C., P ostassist., ansat som Provinsexp., F r ø lu n d, J. J., P ostkontrahent, benaadet med D anne- brogsm ændenes Hæderstegn, S. 3. G r u n n e t, N. C., Stationsforst, ansat som Postexp. Auniug, S 12.

5 H a lv o r s e n, Th. P ostfuldm., ansat som E sp. v. d. kbhvn, Pktr., H a m m e r ic h, J. G. B., P ostm ester i H erlufm agle, m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningsklasse, S. 78. H a n s e n, A., Postbud i Kbhvn., død, S H a n s e n, F., ansat som Postbud i O dense, S. 42. H a n s e n, H. P., P ostfuldm., ansat som Provinsexp. S H a n s e n, H. P., ansat som P ostbud i K bhvn, S. 3. H a n s e n, J., Postbud i K th v n, afskediget, S. 102 H a n s e n, J. E., Provinsexp., forflyttet, S H a n s e n, K., ansat som Postbud i Lyngby, S. 42. H a n s e n, N. P., P ostkontrolør i K bhvn., ansat paa 2400 Kr. aarl. Lønning, S H a n s e n, P. J. F., P rovinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. Pktr, S 16. H a n s e n, V. Postfuldm., ansat som Provinsexp., forflyttet, S H a u n s t r u p, M. K., Provinsexp., forflyttet, H e n r i k s e n, H., ansat som Posbud i Kbhvn, S. 59. H e n r ik s e n. J. J. A-, Stationsforst., ansat som Post- expeditør i Yinderup, S H jo r t, C. P, Exp. v. d. bev Pktr., a n sa tso m Provinsexp., S 16. H o n o r é, A. C., ansat som P ostbud i F redericia, S. 42. H o n o r é, P. F., kst. som Pakm ester, S. 59. J e n s e n, J.' L., ansat som Postbud ijk blivn., S. 59. J e n s e n, N. H. J, Postbud i N ak sk ov, afsk ed iget, S J e n s e n, N. P., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 10. J e n s e n, P., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. J e s p e r s e n, C. C., P ostbud i K bhvn., entlediget, S J o h a n s e n, H. P., ansat som P ostbud i Nakskov', S J o h a n s e n, M. C., Postfuldm., ansat som Provinsexp., S. 16. J o h a n s e n, O. S, P ostexp. i Klank, m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningski., S. 78. J ø r g e n s e n, C. B., ansat som Postbud i Hoskilde, S. 42. J ø r g e n s e n, J., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. K ir k, A. C. G., P ostfuldm., ansat som Provinsexp., S. 58 K jæ r, E. A. P o sta ssist, ansat som Provinsexp., K n u d s e n, A. C, ansat som Postbud, S. 10. K o e f o e d, A. O., kst. E x p./a n sa t'so m E xp. v. d. kbhvn. Pktr., K r a g h, N. P. C., Stationsforst, ansat som P ostex- peditør i L illerød, S. 42. L a r s e n, A. Provinsexp., forflyttet, L a r s e n, C. C., Postfuldm., ansat som Provinsexp., S. 58 L a r s e n, C. J., ansat som Postbud i Odense, S. 42. Larsen, F. E. J., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. L a r s e n, H. P., P ostm ester i G la ster, mei delt kgl. Udn i 4de Lønningski., S 78. L a r s e n, L. P., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 24. i L a r s e n, N., P ostbud i Kbhvn., død, S. 22. I L a r s e n, 0. R., lixp. v. d kbhvn. P k tr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningskl., S. 78. L a r s e n, P., P ostassist., ansat som P rovinsexp., S L a u r s e n, B. M., ansat som Postbud i V ejle, S. 42. L a u r s e n, L. A., ansat som Postbud i H olstebro, S 130. L in d e, A., Postm ester i Svinninge, udnævnt til P ostkontrolør i Odense, S L i n s t o w, F. W., Postexpeditør paa L æ sø, m eddelt kgl. Udn. i 4de Lønningskl., S. 78. L u n d b y e,.t. E., Postexpeditør i V e je n, entlediget S. 46. L y b e c h e r, (J. N, P ostm ester i F axe, død, S 7. M a d s e n, A. F. M., Provinsexp., forflyttet, M a d s e n, H. R., Exp. v. d. kbhvn. Pktr., m eddelt kgl. Udn. i Postv. 4de Lønningskl., S. 78. M o ll e r u p, IL P., Provinsexp., forflyttet, M o n r a d, C. A, Postbud i Kbhvn., død, S M u n c k, A. T., riratikassist., kst. som Postexpeditør L øgten, S. 46. M ø lle r, N. A., P o sta ssist., ansat som Provinsexp., M ø r c h, A. T., Provinsexp., ansat som E xp. v. d. bev. Pktr., N a n n e s t a d, F. E., Postkontrolør i K bhvn., død, S. 96. N i e l s e n, A. J., P ostm ester i H olbæ k, entlediget, S Nielsen, C. A. O., Exp. v. d. kbhvn. P ktr., m eddelt kgl. Udn. i 4d e Lønningskl., S Nielsen, C. H., ansat som Postbud i K bhvn., S. 59. Nielsen, F. C., P rovinsexp., kst. som Postm ester i Nykøbing Jyll., S. 18. Nielsen, F. M., fung. Postkontrolør, udnævnt til l ost- kontrolor i Kbhvn., S Nielsen, M., kst. som Pakm ester, S. 86. Nielsen, N., ansat som Postbud i H orsens, S. 42. Nielsen, P. S. C., ansat som Postbud i Aalborg, S. 42. Nielsen, R. P., P o stfu ld m.,fa n sa t som P rovinsexp, Nyholm, J. C h r., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. P k tr, S O b e 1, J. P., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 59. Olafsen, W. C., E xp. v. d. bev. Pktr., ansat som P ostmester i N.-A lslev, S. 46, 92. Olsen, O., P ostbud i A ssens, død, S Olufsen, V. A. M. F., P ro v in sex p, ansat som E xp. v. d. bev. Pktr., P.allesen, J. C. B., P rovinsexp., ansat som Exp. v d. bev. Pktr.,

6 Parelius, C. A, Stationsforst., ansat som P o ste x peditør i Løsning, -S. 18 Pedersen, J. J., Postbud, ansat som Pakm ester, S. 59. Pedersen, P., ansat som Postbud i Assens, S Petersen, E. V., Postm. i Nykøbing Jyll., død, S. 18. Petersen, J. F., ansat som Postbud i K bhvn., S Petersen, M. P., Postfuldm., ansat som Provinsexp, Fetersen, P. K, ansat som Postbud i Nyborg, S. 42. Petersen, S., Provinsexp, forflyttet, S. 58 Poulsen, A.. P o sta ssist, ansat som Provinsexp. S Poulsen, O. C. H. N, Provinsexp., forflyttet, Rasmussen, C. V., P rovinsexp, forflyttet, S Rasmussen, H. H. E., kst. som Pakm ester, S. 59. Rasmussen, N., Pakm ester, død, S. 7. Rasmussen, S., Exp. v. d. bev Pktr-, entlediget, S. 42. Ringheim, F. V., A ssistent i II. R evisionsdep., udnævnt til Postm ester i Nykøbing J y ll, S. 77. Schau, C. B., Postexpeditør i Svaneke, m eddelt kgl. Ildn. i 4de Lønningklasse, S Schmidt, C. J., P ostexpeditør i Hornum, ansat som P ostm ester i Sæby, S. 7. Seith, F. V.. Postkontrolør, død, S. 24. Sennels, C., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. Pktr.. S. 16. som P ost Straten, F. B.H C. th., Provinsexp., kst. m ester i F axe, S. 7. bev. Søderstrøm, M. J., ansat som Postbud i Kbhvn., S. 59. Sørensen, A. P. E A., Postkontrolør i Kbhvn., ansat paa 2800 Kr. aarlig Lønning, S Sørensen, J. P., ansat som Postbud i Aarhus, S. 42. Thomsen, S., Postkontrolør, ansat som Postm ester i H olbæk, S Tipsmark, J. C., Postbud i H olstebro, død, S Willemann, S. F., Exp. v. d. kbhvn. Pktr., m eddelt kgl. Udn. i 4de L ønningsklasse, S Winkel, N., P ostexp., ansat som E xp v. d. bev. Pktr., Wowern, P. H. B. P. v., Provinsexp., ansat som Exp. v. d. bev. Pktr., S. 112 Zwicki, V. J., k st Exp., ansat som Exp. v. d. kbhvn. Pktr., P o stillo n e r, hvem, det er fo rb u d t a t fo rrette P o stillo n tjeneste. Larsen II. S, 12. Mouritzen, N. P. R, S IV. Fremsendelse og Berigtigelse af T.jenestedokumenter. A v is f ortegnel sens 1ste Afdeling frem sendes Tillæg frem sendes, S. 9, 18, 24, 49, 73, 85, 91, 96, 111, 124, 133. Avisfortegnelsens 2den Afdeling. T illæ g frem sendes, S. 11, 24, 73, 82, 96, 111, 124, 1 Fortegnelsen over franske Aviser. S. 2, 11, 18, 32, 58, 66, 77, 111, 119, 1.31, 133. Oversigt overcentralad minist rationen,posthusene og Personellet frem sendes, S. 60. Fortegnelsen over Gader og Veje i det københavnske Postdistrikt. telser, S. 78, Tilføjelser og R et Fortegnelsen over Stednavne, der kunne benyttes som Postadresse, frem sendes, S. 46. Lov om Tillæ g til Postloven af 5te April 1888 frem sendes, S Fortegnelsen over Gader i Provinsbyerne, R ettelser, S. 25, 74, 86. Fortegnelsen over samtlige mellem danske og fremmede U dvex 1 ingskontorer bestaaende Karteafslutninger, Tilføjelser og Rettelser, S. 19, 40, 47, 54, 63, Officielle Meddelelser. T itelblad og Register til Offic. M ed d. for 1895 frem sendes. S. 10. Oversigt over Jærnbanetogenes Benyttelse til Postbefordring, S. 47, 63, 74, 110, 112 Statistik. Oversigt over det danske P ostvæ sens Statistik for frem sendes, S Bundtning af B revforsendelser, Rettelser, S. 8, 97. Fortegnelsen over Bresamlingssteder med udvidede Forretninger, R ettelser, S 10. II I. Alm. Breve etc. Udenrigs-Brevposttaxten. Pag (Reglem entariske Bestem m elser), S. 6, 18, 32, 39, 58, 96, 109, Pag (T axttabel etc.), S. 2, 96, 106. Breve med angiven Værdi. Pag (R eglem entariske Bestem m elser) S. 6, 39. Pag (T axttabel), S. 2, 18, 82. III. Postanvisninger. Pag (Reglem entariske Bestem m elser), S. 18. Pag d. (Station sfortegnelser), S. 2, 6, 12, 16, 18, 27, 66, 77, 85, 87, Pag Reduktionstabeller), S. 132.

7 udenrifls-pakkeposttaxten. V. Forskellige specielle Bestemmelser- i Titelbladet, S Dirigering og Expedition af Posterne ijule- Afdeling A. S. 2, 11, 16, 18, 27, 28, 39, 55, 66, 82, j tiden. S. 128, , 92, 119, 124, Afdeling B. I. S 115. Afdeling B. II. Bulgarien o. s. v., S Frankrig, S. 2. 9, 67, 82, 120 Holland, S. 9. Italien, S. 82, 88, 112. M ontenegro, S. 16. Norge, S , 102, 116. Rusland, S. 67, 85, 92. Schw eiz, S. 28, 120. Serbien, S. 68. Spanien og Portugal, S. 6 Storbritannien og Irland, S 67, 120. Sverige, S. 39, 79, 102, 116, 120. Tyskland, S. 67. Afdeling: Oversøiske Lande. S. 12, 46, 6 8,6 9. Efterlysning, S. 7, 9, 10, 12, 22, 32, 55, 73, 7 7,8 6, 92, 106, 109, 112, Fremlysning, S. 3, 6, 7, 9, 18, 22, 28, 69, 73, 77, 83, 92, 96, 106, 112, 124, 130, 132. Genstande, hvis Udbredelse er forbudt. S. 15, 41, 44, 91, 115, 1 Tilbagebetaling af Avispenge, S. 18, 24, 49, 73, 96, ! Fortegnelsen over norske Postanstalter, S. 93. Rettelse til Offic. Medd. Nr. *'4/isa5? S- 93.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget

Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget Farrebique Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget a f Anne Jespersen 144 På egnen nær G outrens i det sydlige

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05

Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05 HB mødebilag side 1/ 1 Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag Debat- og temabilag Beslutningsbilag Orienteringsbilag til HB om Carla efter det første år. Baggrund:

Læs mere

Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier

Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier Arkivnr Titel Udsendelsesdato Kanal Varighed 13645 KOPENHAGEN - EIN STÄDTEBILD. 19310908 00:41:25 15868 TALE TIL D EN TYSKE NATION. 19311231

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere