Nykøbing Sjælland Varmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing Sjælland Varmeværk"

Transkript

1 fjce\7jrhouse(mpers al PriCCWll lerh olisccoopers Statsautoriseret Rcvìsionsakticselskab Alilgadc Holbæk Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. CVR-ni l Ársrapport 2006/ regnskabsår Arsrapporten er Ü'emlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling den 24/ Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Den uafliængige revisors påtegning 2 Selskalisop1ysninger 4 Ledelsesberetning 5 Regnskabspmksis 10 Resultatopgørelse 1. juli juni 13 Balance 30. juni 14 Pengestrømsopgørelse 16 Noter til årsrapporten 17 jj1cevvaterriousf(wpers II

2 Ledelsespåtegning Den uafliængige revisors pmegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/07 for Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Arsrapporten er ai1agt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvecle skøn for forsvarlige. Vi linder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den linansiejle samt resultat og pengestrømme. Arsrapporten indstiles til generalforsamlingens godkendelse. Nykøbing Sj., den 6. august 2007 Til andelshaveme i Nykøhing Sj. Varmeværk a.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for 2006/07 fcir regnskabsåret l. juli D. juni 20D7 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Arsrapporten aflægges ener den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og ai1ægge en årsrapport, der giver et retvisende bilede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede udcn væsentlig fejlinfonnation, uanset om fejlinforraticmen skyldes besvigelser ejler fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsc af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revisioii Bestyrelse Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation,.rene Pape formand Ib Christiansen Holger Wittrock Nielsen næstúmnand Peter Haugaard Verner G. Jensen sekretær John Hedbak En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anf(ltl i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrappoiten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser ejler fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende bil- lede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne Peter Kvarts udpeget af Odshcned Kommune Mikkel Henriksen udpeget af OdsheITed Komimine kontrol. En revision omfatter endvidere stilingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afjedelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. IZevisionen har ikke givet anledning til forbehold, Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og linansiejle stillng pr. 30. juni 20D7 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 20D6-30. juni 2007 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. jjicewaterhouse(wpers li jjicevvlfrrhouse(wpers II 2

3 Supplerende oplysninger Vi har ikke foretaget revision af det i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke ndta1e os herom. Selskabsoplysninger Selskabet Holbæk, den 6. august 2007 )) ri eew a terli o us eco o pers Statsautoriseret Revisioiisaktieselskab Bestyrelse J ette Jensen statsautoriseret revisor Benny LUl1dgaard statsautoriseret revisor Revisor Bank jjicevaerhouse(wpers i jjicewal"rhouse(wpers II 3 Nykøbing SjæUand Varmeværk a.m.b.a. BiIesvej Nykøbing Sj. Rene Pape (fònmiid) Holger \Nittrock Nielsen (næstfonnand) Verner G. J ensen (sekretær) Ib Christiansen Peter Haugaard John Hedbak Peter Kvarts (udpeget af Odsherred Koiimune) Mikkel Heiiiksen (udpeget af Odsherred Kommune) PrieewaterhouseCoopers Holbæk Danske Bank A/S A1gacle Nykøbing Sj. 4

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Indtægtcrne ved statstilskud og el-salg fra de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr ,965 Udvikling i regnskabsåret Produktion De samlede driftsudgifter er opgjort til kr og brutto overskuddet er herefter kr mod et underskud på kr I 4 sidste år. Den totale årsproduktion har andraget 43.l4lMWh svarende til et fald på 17,6 % i forhold til sidste år. Samtidig er der produceret L O.587.0n kwh el, svarende til et fald på 60 % i forhold til sidste år. Faldet i vaniieproduktionen er noget lavere end faldet i graddagene, der er faldet med hele 26,6 '%. På grund af den meget lave el-pris på det frie marked, er en større andel af varmeproduktionen foretaget på gaskedelen og biooliekedelen i stedet for iiå motorerne. Forbrug Til ovennævnte produktion er anvendt mò gas til varmeproduktion på motorerne, l m3 gas til el-produktion på motorerne og m3 gas i naturgaskedelen, samt kwh el. Det samlede gasforbrug var på m3, et fald på 18,8 %, og tillge et bioolieforbnigpå kg. Biooliekedelen var færdigombygget og idriftsat pr. 28 marts 2007 Salg Varmesalget andrager !vIWh inkl. eget forbrug, svarende til et fald sidste år. 16,3 % i forhold til Tabet i målere og ledningsnet kan beregnes til 28,3 %, hvilket er en anelse mindre end sidste år. Med et budgetteret bruttooverskud på kr. 2.3 I må vi konstatere, at resultatet er om muligt lidt for tilfiedsstillende. Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt at gasprisen i perioder var meget lavere end budgetterct, lige som anvendelsen af bio olie og indtræden på det frie el-marked har gjort det muligt kun at køre med gasmotorerne, når det var rentabelt. På trods af at el-salget målt i kwh er faldet med 60 %, er det lykkedes at afsætte den resterende produktion til priser, der kun gav et fald i den samlede el-indtægt på 28 %. JvIangleii på "gevinst" fra pillefyret er erstattet af en gevinst på anvendelse afbioolie, der har leveret knap MWh på 4 måneder. Vi har ikke tidligere pralet så meget af anvendelsen afbioolie, for på dette tidspunkt sidste år verserede der en del sager mod værker, der havde nedbragt gasforbruget til gengæld for anvendelse afbiobrændsler, men siden regeringens nye energi- og miljøplan er offentliggjort, har DONG frafaldet sagerne, så vi vil det kommende år satse mest muligt på grøn energi. Varmeværkets lån er variabelt forrentede, og derfor afliængige af den generelle lcnteudvikling i markedet. Som følge af rentestiguingerne var rentendgifterne kun kr mod budgetteret kr Administrationsomkostninger er noget under budgettet med et forbrug på kr. i mod budgettets kr Den samlede eirkulerende vandmængde er faldet med l8,9 % til m', men dette har ikke reduceret tabet tilsvarende, da der er attcr er etableret mange udvidelser af ledningsnettet, hvor der 'kun er et megct lavt forbrug. Varmesalget er sammensat af 30. i 59 MWh til eksisterende forbrugere og MWh til 91 nye forbrugere inkl svømmehallen. Der var ved regnskabsårets afslutning tilsluttet i alt 1781 forbnigere. Det fàste bidrag er kr med et eflektbidrag på kr og abonnementsbidrag på Arets nettoresultat efter skat kan herefter opgøres til et overskud på kr mod et underskud sidste år på kr Nettoresultatet er absolut tilü'edsstilende, men dog noget større end planlagt, og da overskuddet mere end udligner tidligere års underskud, udløses en skattebetaling på kr Andre meddelelser 1 år lå den højeste produktion den 24, februar 2007 med en døgnproduktion på 301 MWh og en maksimal belastning på 14,75 JVI\'l, 1 ledningsnettet blev der pumpet liter vand pr. time og udetemperaturen var -2,2 grader med god vind på m/s. Resultat Cìasmotorerne producerede 61 MWh, gaskedelen 217 MWh, oliekedelen 43 MWh og akkumuleringstanken Det endelige varmebidrag inkl. faste afgifter udgør kr ekskl. moms, fik 20 MWh. jjice\aterhousecwpers!l jj CEVVAERHOUSE(WPERS II 5 6

5 Ledelsesberetning LedelsesberetIling Driften har igen i år forløbet næsten smertefrit uden uheld på værket, men i løbet af vinteren stod det klart, at den daglige ledelse på værket var præget af tiltagende samarbcjds- og opfølgningsproblemer både internt og eksternt. Efter l1ere pålæg om at H forbedret tilstanden, måtte bestyrelsen den 12. april 2007 skride til afskedigelse af driftsleder Sven-Erik Geelbak, og stilingen blev i stedet besat af Klaus ilansen, der både havde VVS-autorisation og ledererfaring fra sit tid- Ahonncmcntsbidi'aget L1stholdes på kr. 750,00 - alle ink!. moms. De kommende år bliver der også ekstra fokus på energispareaktiviteter. Staten har opfundet et sindrigt system, hvor alle varmeværker er blevet pålagt at dokumentere, at de har medvirket til at udmønte energibesparelser i samtì.indet. Arbejdet med at drive vandforsyningen kører nu på skinner, og alle systemer er sammenkørt. Vi lj:jler at begge forsyningsselskaber har fået stor glæde af samarbejdet, som både sikrer en rationel drift og vagtordning, samt større sikkerhed for at kunne slcatie de nødvendige ressourcer i enhver situation. Den træpilefyrede varniecentral, som vi sidste år troede var lige ved at kunne opføres, har endnu ikke set dagens lys! Byggeansøgningen blev indsendt den 26. juni 2006, og der har siden været mange tiltag til at få sagen afsluttet, herunder med flere forslag til alternative placeringer. Den nuværende placering er på en del af rensningsanlæggets grund, og sidcn foråret har kommunen - sammen med leverandøren og COWI - medvirket konstruktivt og målrettet med at fi alle forholdene på plads, så jeg igen kan skrive at byggetilladelsen er lige på trapperne. Forhåbentlig vii anlægget så blive sat i drift lige omkring nytår -- med i alt 1 års forsinkelse, og ikke uden økonomiske konsekvenser, som det vil Ü'emgå af investeringsplanen. Til sidst skal lyde en stor tak til persomiiet ÚJr den indsats de har ydet det forløbne år. I perioder har fè)rholdene været utilüedsstillende og turbulente, og tålmodigheden var sat på en prøve, men efter at "systemet blev genstaiiet", har der været fuld opbakning fra alle, og der er nu cnighed om at trække i samme retning. Det er så "snedigt", at kun de energibesparelser som ANDRE gennemfører og opnår, men som de attesterer at vi har opfordret til, bliver godskrevet vores sparemål. Besparelserne behøver heller ikke at være på varme, men kan også være fx el, så hvis vi købte el-sparepærer og forærede dem til alle husstande i Nordjylland, så vilc vi have opnået vores sparemål. På samme måde tæller annoncekampagner, rådgivning og andre servicetijbud, som vi rekvirerer andre til at udføre. Hvis man ikke når sit sparemål, bliver man idømt en bøde. Dette er temmelig umuligt at håndtere, så der er nu så småt ved at opstå et marked, hvor man kan handle med besparelser. Når en tømrer udskifter et vindue eller efterisolerer et loft kan han - lidt simplificeret - udfylde en attest på energibesparelsen, som husejeren underskriver, og som tømreren så kan sælge til højestbydende. Skal du have lavet større energibesparende ændringer pfl dit hus, er der altså grund til lige at overveje hvem - ud over dig selv - der også skal have glæde af energibesparelsen. Den forvcntede udvikling På budgettidspunktet var de forventede gaspriser på samme eller lidt højere niveau end de priser vi så før sidste års budget, så vi besluttede atter ikke at fastlåse gasprisen. Med den ombyggede biooliekedel og den træpilefyrede varmeeentral på plads, bliver omkring 66'YÒ af varmen produceret på biomasse, så der er nu virkelig tale om "grøn varme". Dermed er alliængigheden af gaspriserne reduceret væsentligt, og med de priser som er gældendc pfl bioolie og træpiler, kan vi sænke priserne, så i M\:Vh nu koster kr. 700,00 mod kr. 818,75 sidste år. Da de forbnigsiia111ængige omkostninger samtidig er Faldet betragteligt som Følge på motorsen!iee, når varmen i stedet produceres på bioanlæggene, er det muligt også at ændre effcktbidraget (det Üiste arealbidrag), så det sænkes til kr. 22,50 pr. m2 boligareal hhv. kr. 11,25 pr. ml erhvervsareal mod kr. 27,50 og 13,75 sidste år. jjicevaterhousecwpers II ljicewaterhousecwpefi II 7 8

6 LedeIses beretliin g Budget 2007/08 (ekskl. moms) er lagt eiler de sædvanlige principper, dog (igen) med en forudsætning om at den nye træpillefyrede varmeeentral er i drift i L O måneder. N ettooiisætiiing DKK Fast afgif Salg af el Pro d II kti o ns o m ko stil in ger Køb Øvrige produktionsomkostninger 3.l38.l68 Bruttoresultat /'cndre indtægter i\dministrationsomkostninger Resultat fol' finansielle poster Finansielle indtægtei' Rcnter af indestående Andre renteindtægter Finansielle ndgifter Renter af langfristet gæld Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resu Ita t '~-'-'~".~'----~-- jj1cfwaterhouse(wpers II LedeIses beretnin g Investeringsplaii Alt tyder på, at en byggetiladelse er meget tæt på at være en realitet, så den nye træpi1efyrede vamiecentral kan færdigetableres. Meromkostningel1e ved den nye placering og forsinkelsen af tilladelserne er i runde tal kr DO til stikledninger, kr til rådgivere og kr til byggemodning samt kr. L OO.OOD til andre ændringer, så den samlede investering i den nye varmecentral bliver på ca, kr Herudover kan det koiime på tale at etablere nye liovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme. L nye udstykninger og j~)rsyningsområder er ledningerne omfattet af reglel1e Om betaling af byggemodniiigsbidrag og derfor oinkostniiigsiieutrale. På bestyrelsens vegne Rene Pape jj1ce\?iterhouse(wpers II 9 10

7 RegnsIm bsp ra ksis Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Udlejningsejendomme måles tii kostpriser. Der er ikke foretaget afskrivninger. Arsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra rcgnskabsklassc C er tilvalgt anvcndelse afbcskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesbere111ing og udarbejdelse af pengestrømsopgørelsc. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles tii kostpris med iì-drag af akkumuleredc afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over forventet bnigsperiode: ResuIta top gøre Isen Indtægtskriterium Varmebic1rag omfatter årets faktiske salg af fjernvarine til forbrugel1e. Regnskabsåret og varmeåret er sammenfaldende. Bygninger Tekniske anlæg og maskiner 50 år 5-30 år Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fl.iidt ud i anskaffelsesåret. Afskrivninger samt avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres undcr produktionsomkostninger. :if el omfatter årets faktiske produktion. Varebel10ldninger P rod u kti o nso mkostnin ge r Varebeholdninger måles til kostpriser. Produktionsomkostninger indeholder foruden køb af gas indirekte omkostninger herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifìer indeholder renter og kurstab. Tilgodehavendel Tilgodehavende varmebidrag er opgjort under hensyntagen til eventuel tabsrisiko. Langfristede gældsforpligtelser LangÜ'istet gæld indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Balancen P en gestrøiiso pgørelse Selskabsskat og udskudt skat Pengestrømsopgørclsen opstilles eiler den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Arets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på drifìs-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvor1cdes pengestrømme har påvirket årets likvider. Aktuelle forctaget betaling heraf. indregncs i balancen som kortfristet i det omfang, der ikke er Udskudte skatteforpligtelserindregnes i balancen som en hensættelse. Den udskudte skatteforel' indregnet som skatten af midlertidige forskelle. Den udskudte skattefbrpligtelse er med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overført resultat til indregning i kommende års priser..materielle anlægsaktiver Egenkapital L overensstemmelse med vedtægterne har selskabet ikke en stamkapital. Egenkapitalen består af overjime resultater. Selskabet er omfattet afvanneforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at overskud og undcrskud skal indregnes i dc kommende års priser. Egenkapitalen vil i overensstenunelse henned indgå i denne beregning for de kommende åt Orundlaget for beregning af de kommcnde års kan ikke udledes af årsrapporten. Grunde måles til Der atskrives ikke på grunde. Bygninger måles til med fi'adrag af akkumulerede afskrivninger. jj1cewtterhouse(wpers II jjlcewaterhouse(wpers II i I l2 L po':_lmp'jjykohùjg.y',voj"jieværk am/io'énkonto JOUr!, ()7'rapportaknde!ig års!"oppori 200fi.()7 3SJY7.docjuNwl

8 Resultatopgørelse L. juji juni N ettoonisætning Bruttoi'esultat Andre Resnltat før finansielle poster Finansielle Finansielle udgiiler Resultat for ekstnlordinæl'e poster Refusion afnaturgasafgift og C02-afgiil tidligere år Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resultat Resulta tdispoiieriiig OverJi,rt fra tidligere år Arets resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås fordelt således: OverJiirsel til næste år Fordelt jjicewatfrhouse(cdpers II Balance 30. juni Note 2006/ /06 Aktiver ~ l ~., l Tilgodehavender Iì-a salg O Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under opførsel Anlægsaktiver Varebeholdninger Andre tilgodehavender Peri o deafgrænsnings poster Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver ) rllcevatfrhouse(wpers II Note 2006/ / l

9 Balance 30. juui Passiver Overførsel til næste år: Saldo l. juli 2006 Arets resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser KortJÌ'stet del af prioritetsgæld Bankgæld Skyldige årsajiegning Kreditorer Selskabsskat i\.nden gæld Kortfristede gældsfoqiligtelser Gæld Passiver Medarbejderforhold Sikkerhedsstillelser mv. jj1cewaterhouse(pers II Pengestrømsopgørelse Note 2006/ / L Arets resultat Arets Ændring i hensættelse til udskudt skat Ændring i varebelioldninger Ændring i tilgodeliavender Ændring i skyldigt varinebidrag Ændring i bankgæld Ændring i kreditorer og skyldige udgifter Ændring i selskabsskat Kapitalfreinskaffelse fra driften O l I.l l O l Gninde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner JVlaterielle aiilægsaktiver under udførelse Kapitalanvendelse ti investeringei" 5 Afdrag på gæld til Koiimunekredit Kapitalanvendelse ti finansiering og afdrag iendring i likvider Likvider 1. juli Likvider 30. juni jj1cewat RHousE(WPERS i 2006/ / O O -224, O

10 Noter til årsrapporten Nettoomsætning Varmesalg Fast Salg af el 2 l)l'oduktionsomkostninger Køb af naturgas Afskrivninger Øvrige produktionsomkostninger 3 Finansielle indtægter Renter af indestående i pengeinstitut renteindtægter 4 Finansielle udgifter Renter langü'istet gæld Andre renteudgifter jj1cf:iiaterhouse(wpers II 2006/07 21.l O Noter til årsrapporten 2005/ /07 5 Skat af årets resultat 2005/ Betalt a conto skat indeværende Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsåret Ændring i hensættelse til udskudt sk"t Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skatteprocent Skat af årets resultat i alt Grunde og 6 Materielle aiilægsaktiver bygninger o o o o Tekniske anlæg og maskiner Kostpris 1. juli Arets tilgang Kostpris 30. juni 11.l O L Afskrivninger 1. Arets af'ikrivning Afskrivninger 30. juni , Regnskabsmæssig værdi 30. juni Afskrivninger er udgiftsført under produktionsomkostninger Ejendommenes kontantværdi udgør 1. oktober l7 jj1cf:a//i!erhouseccdpers II 18

11 Noter til årsrapportejl 7 Tilgodehavcnde fra salg 2006/07 Tilgodehavende fra salg Hensættelse til tab nå debitorer O Hensættelse til udskudt skat Materielle O Aktuel skattesats 25~) 9 Prioritetsgæld Afdrag der forüilder 2-5 år Afdrag der Úirfalder efter mere end 5 år Langfristet gæld Afdrag dcr förliilder inden I år i l lvedarbcjderforhold Lønninger og gager Vederlag til bestyrelsen udgør heraf der er udgiftsfort sålcdes: Produktionsomkostninger Administrati onsomkostninger L jjice\rtterhousf(wpers II Noter ti årsrapporteii I Sikkerhcdsstilelser mv Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har OdsheITed Kommune afgivet ~/ó 1 L l l , jj1c/waterhousf(ajpers ti 20

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Generalforsamling: Afholdes torsdag den 13. november 2008 kl. 19.30 i Kulturhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

pwc Årsrapport 2010/11 47. regnskabsår CVR-nr. 46 91 79 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent

pwc Årsrapport 2010/11 47. regnskabsår CVR-nr. 46 91 79 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Nykøbing Varmeværk Sjælland a.m.b.a. CVR-nr. 46 91 79 28 Årsrapport 2010/11 47. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/10 2011 Dirigent i PricewaterhouseCoopers

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14, 3390 Hundested CVR-nr. 32 72 03 15 Årsrapport for 2013/14 49. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2014... dirigent

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13 1 CVR-nr. 28 03 26 17 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning x Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 17. september 2012 kl. 19.30 i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere