Nykøbing Sjælland Varmeværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing Sjælland Varmeværk"

Transkript

1 fjce\7jrhouse(mpers al PriCCWll lerh olisccoopers Statsautoriseret Rcvìsionsakticselskab Alilgadc Holbæk Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. CVR-ni l Ársrapport 2006/ regnskabsår Arsrapporten er Ü'emlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling den 24/ Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Den uafliængige revisors påtegning 2 Selskalisop1ysninger 4 Ledelsesberetning 5 Regnskabspmksis 10 Resultatopgørelse 1. juli juni 13 Balance 30. juni 14 Pengestrømsopgørelse 16 Noter til årsrapporten 17 jj1cevvaterriousf(wpers II

2 Ledelsespåtegning Den uafliængige revisors pmegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/07 for Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Arsrapporten er ai1agt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvecle skøn for forsvarlige. Vi linder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den linansiejle samt resultat og pengestrømme. Arsrapporten indstiles til generalforsamlingens godkendelse. Nykøbing Sj., den 6. august 2007 Til andelshaveme i Nykøhing Sj. Varmeværk a.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for 2006/07 fcir regnskabsåret l. juli D. juni 20D7 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Arsrapporten aflægges ener den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og ai1ægge en årsrapport, der giver et retvisende bilede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede udcn væsentlig fejlinfonnation, uanset om fejlinforraticmen skyldes besvigelser ejler fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsc af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revisioii Bestyrelse Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation,.rene Pape formand Ib Christiansen Holger Wittrock Nielsen næstúmnand Peter Haugaard Verner G. Jensen sekretær John Hedbak En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anf(ltl i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrappoiten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser ejler fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende bil- lede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne Peter Kvarts udpeget af Odshcned Kommune Mikkel Henriksen udpeget af OdsheITed Komimine kontrol. En revision omfatter endvidere stilingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afjedelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. IZevisionen har ikke givet anledning til forbehold, Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og linansiejle stillng pr. 30. juni 20D7 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 20D6-30. juni 2007 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. jjicewaterhouse(wpers li jjicevvlfrrhouse(wpers II 2

3 Supplerende oplysninger Vi har ikke foretaget revision af det i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke ndta1e os herom. Selskabsoplysninger Selskabet Holbæk, den 6. august 2007 )) ri eew a terli o us eco o pers Statsautoriseret Revisioiisaktieselskab Bestyrelse J ette Jensen statsautoriseret revisor Benny LUl1dgaard statsautoriseret revisor Revisor Bank jjicevaerhouse(wpers i jjicewal"rhouse(wpers II 3 Nykøbing SjæUand Varmeværk a.m.b.a. BiIesvej Nykøbing Sj. Rene Pape (fònmiid) Holger \Nittrock Nielsen (næstfonnand) Verner G. J ensen (sekretær) Ib Christiansen Peter Haugaard John Hedbak Peter Kvarts (udpeget af Odsherred Koiimune) Mikkel Heiiiksen (udpeget af Odsherred Kommune) PrieewaterhouseCoopers Holbæk Danske Bank A/S A1gacle Nykøbing Sj. 4

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Indtægtcrne ved statstilskud og el-salg fra de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr ,965 Udvikling i regnskabsåret Produktion De samlede driftsudgifter er opgjort til kr og brutto overskuddet er herefter kr mod et underskud på kr I 4 sidste år. Den totale årsproduktion har andraget 43.l4lMWh svarende til et fald på 17,6 % i forhold til sidste år. Samtidig er der produceret L O.587.0n kwh el, svarende til et fald på 60 % i forhold til sidste år. Faldet i vaniieproduktionen er noget lavere end faldet i graddagene, der er faldet med hele 26,6 '%. På grund af den meget lave el-pris på det frie marked, er en større andel af varmeproduktionen foretaget på gaskedelen og biooliekedelen i stedet for iiå motorerne. Forbrug Til ovennævnte produktion er anvendt mò gas til varmeproduktion på motorerne, l m3 gas til el-produktion på motorerne og m3 gas i naturgaskedelen, samt kwh el. Det samlede gasforbrug var på m3, et fald på 18,8 %, og tillge et bioolieforbnigpå kg. Biooliekedelen var færdigombygget og idriftsat pr. 28 marts 2007 Salg Varmesalget andrager !vIWh inkl. eget forbrug, svarende til et fald sidste år. 16,3 % i forhold til Tabet i målere og ledningsnet kan beregnes til 28,3 %, hvilket er en anelse mindre end sidste år. Med et budgetteret bruttooverskud på kr. 2.3 I må vi konstatere, at resultatet er om muligt lidt for tilfiedsstillende. Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt at gasprisen i perioder var meget lavere end budgetterct, lige som anvendelsen af bio olie og indtræden på det frie el-marked har gjort det muligt kun at køre med gasmotorerne, når det var rentabelt. På trods af at el-salget målt i kwh er faldet med 60 %, er det lykkedes at afsætte den resterende produktion til priser, der kun gav et fald i den samlede el-indtægt på 28 %. JvIangleii på "gevinst" fra pillefyret er erstattet af en gevinst på anvendelse afbioolie, der har leveret knap MWh på 4 måneder. Vi har ikke tidligere pralet så meget af anvendelsen afbioolie, for på dette tidspunkt sidste år verserede der en del sager mod værker, der havde nedbragt gasforbruget til gengæld for anvendelse afbiobrændsler, men siden regeringens nye energi- og miljøplan er offentliggjort, har DONG frafaldet sagerne, så vi vil det kommende år satse mest muligt på grøn energi. Varmeværkets lån er variabelt forrentede, og derfor afliængige af den generelle lcnteudvikling i markedet. Som følge af rentestiguingerne var rentendgifterne kun kr mod budgetteret kr Administrationsomkostninger er noget under budgettet med et forbrug på kr. i mod budgettets kr Den samlede eirkulerende vandmængde er faldet med l8,9 % til m', men dette har ikke reduceret tabet tilsvarende, da der er attcr er etableret mange udvidelser af ledningsnettet, hvor der 'kun er et megct lavt forbrug. Varmesalget er sammensat af 30. i 59 MWh til eksisterende forbrugere og MWh til 91 nye forbrugere inkl svømmehallen. Der var ved regnskabsårets afslutning tilsluttet i alt 1781 forbnigere. Det fàste bidrag er kr med et eflektbidrag på kr og abonnementsbidrag på Arets nettoresultat efter skat kan herefter opgøres til et overskud på kr mod et underskud sidste år på kr Nettoresultatet er absolut tilü'edsstilende, men dog noget større end planlagt, og da overskuddet mere end udligner tidligere års underskud, udløses en skattebetaling på kr Andre meddelelser 1 år lå den højeste produktion den 24, februar 2007 med en døgnproduktion på 301 MWh og en maksimal belastning på 14,75 JVI\'l, 1 ledningsnettet blev der pumpet liter vand pr. time og udetemperaturen var -2,2 grader med god vind på m/s. Resultat Cìasmotorerne producerede 61 MWh, gaskedelen 217 MWh, oliekedelen 43 MWh og akkumuleringstanken Det endelige varmebidrag inkl. faste afgifter udgør kr ekskl. moms, fik 20 MWh. jjice\aterhousecwpers!l jj CEVVAERHOUSE(WPERS II 5 6

5 Ledelsesberetning LedelsesberetIling Driften har igen i år forløbet næsten smertefrit uden uheld på værket, men i løbet af vinteren stod det klart, at den daglige ledelse på værket var præget af tiltagende samarbcjds- og opfølgningsproblemer både internt og eksternt. Efter l1ere pålæg om at H forbedret tilstanden, måtte bestyrelsen den 12. april 2007 skride til afskedigelse af driftsleder Sven-Erik Geelbak, og stilingen blev i stedet besat af Klaus ilansen, der både havde VVS-autorisation og ledererfaring fra sit tid- Ahonncmcntsbidi'aget L1stholdes på kr. 750,00 - alle ink!. moms. De kommende år bliver der også ekstra fokus på energispareaktiviteter. Staten har opfundet et sindrigt system, hvor alle varmeværker er blevet pålagt at dokumentere, at de har medvirket til at udmønte energibesparelser i samtì.indet. Arbejdet med at drive vandforsyningen kører nu på skinner, og alle systemer er sammenkørt. Vi lj:jler at begge forsyningsselskaber har fået stor glæde af samarbejdet, som både sikrer en rationel drift og vagtordning, samt større sikkerhed for at kunne slcatie de nødvendige ressourcer i enhver situation. Den træpilefyrede varniecentral, som vi sidste år troede var lige ved at kunne opføres, har endnu ikke set dagens lys! Byggeansøgningen blev indsendt den 26. juni 2006, og der har siden været mange tiltag til at få sagen afsluttet, herunder med flere forslag til alternative placeringer. Den nuværende placering er på en del af rensningsanlæggets grund, og sidcn foråret har kommunen - sammen med leverandøren og COWI - medvirket konstruktivt og målrettet med at fi alle forholdene på plads, så jeg igen kan skrive at byggetilladelsen er lige på trapperne. Forhåbentlig vii anlægget så blive sat i drift lige omkring nytår -- med i alt 1 års forsinkelse, og ikke uden økonomiske konsekvenser, som det vil Ü'emgå af investeringsplanen. Til sidst skal lyde en stor tak til persomiiet ÚJr den indsats de har ydet det forløbne år. I perioder har fè)rholdene været utilüedsstillende og turbulente, og tålmodigheden var sat på en prøve, men efter at "systemet blev genstaiiet", har der været fuld opbakning fra alle, og der er nu cnighed om at trække i samme retning. Det er så "snedigt", at kun de energibesparelser som ANDRE gennemfører og opnår, men som de attesterer at vi har opfordret til, bliver godskrevet vores sparemål. Besparelserne behøver heller ikke at være på varme, men kan også være fx el, så hvis vi købte el-sparepærer og forærede dem til alle husstande i Nordjylland, så vilc vi have opnået vores sparemål. På samme måde tæller annoncekampagner, rådgivning og andre servicetijbud, som vi rekvirerer andre til at udføre. Hvis man ikke når sit sparemål, bliver man idømt en bøde. Dette er temmelig umuligt at håndtere, så der er nu så småt ved at opstå et marked, hvor man kan handle med besparelser. Når en tømrer udskifter et vindue eller efterisolerer et loft kan han - lidt simplificeret - udfylde en attest på energibesparelsen, som husejeren underskriver, og som tømreren så kan sælge til højestbydende. Skal du have lavet større energibesparende ændringer pfl dit hus, er der altså grund til lige at overveje hvem - ud over dig selv - der også skal have glæde af energibesparelsen. Den forvcntede udvikling På budgettidspunktet var de forventede gaspriser på samme eller lidt højere niveau end de priser vi så før sidste års budget, så vi besluttede atter ikke at fastlåse gasprisen. Med den ombyggede biooliekedel og den træpilefyrede varmeeentral på plads, bliver omkring 66'YÒ af varmen produceret på biomasse, så der er nu virkelig tale om "grøn varme". Dermed er alliængigheden af gaspriserne reduceret væsentligt, og med de priser som er gældendc pfl bioolie og træpiler, kan vi sænke priserne, så i M\:Vh nu koster kr. 700,00 mod kr. 818,75 sidste år. Da de forbnigsiia111ængige omkostninger samtidig er Faldet betragteligt som Følge på motorsen!iee, når varmen i stedet produceres på bioanlæggene, er det muligt også at ændre effcktbidraget (det Üiste arealbidrag), så det sænkes til kr. 22,50 pr. m2 boligareal hhv. kr. 11,25 pr. ml erhvervsareal mod kr. 27,50 og 13,75 sidste år. jjicevaterhousecwpers II ljicewaterhousecwpefi II 7 8

6 LedeIses beretliin g Budget 2007/08 (ekskl. moms) er lagt eiler de sædvanlige principper, dog (igen) med en forudsætning om at den nye træpillefyrede varmeeentral er i drift i L O måneder. N ettooiisætiiing DKK Fast afgif Salg af el Pro d II kti o ns o m ko stil in ger Køb Øvrige produktionsomkostninger 3.l38.l68 Bruttoresultat /'cndre indtægter i\dministrationsomkostninger Resultat fol' finansielle poster Finansielle indtægtei' Rcnter af indestående Andre renteindtægter Finansielle ndgifter Renter af langfristet gæld Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resu Ita t '~-'-'~".~'----~-- jj1cfwaterhouse(wpers II LedeIses beretnin g Investeringsplaii Alt tyder på, at en byggetiladelse er meget tæt på at være en realitet, så den nye træpi1efyrede vamiecentral kan færdigetableres. Meromkostningel1e ved den nye placering og forsinkelsen af tilladelserne er i runde tal kr DO til stikledninger, kr til rådgivere og kr til byggemodning samt kr. L OO.OOD til andre ændringer, så den samlede investering i den nye varmecentral bliver på ca, kr Herudover kan det koiime på tale at etablere nye liovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme. L nye udstykninger og j~)rsyningsområder er ledningerne omfattet af reglel1e Om betaling af byggemodniiigsbidrag og derfor oinkostniiigsiieutrale. På bestyrelsens vegne Rene Pape jj1ce\?iterhouse(wpers II 9 10

7 RegnsIm bsp ra ksis Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Udlejningsejendomme måles tii kostpriser. Der er ikke foretaget afskrivninger. Arsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra rcgnskabsklassc C er tilvalgt anvcndelse afbcskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesbere111ing og udarbejdelse af pengestrømsopgørelsc. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles tii kostpris med iì-drag af akkumuleredc afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over forventet bnigsperiode: ResuIta top gøre Isen Indtægtskriterium Varmebic1rag omfatter årets faktiske salg af fjernvarine til forbrugel1e. Regnskabsåret og varmeåret er sammenfaldende. Bygninger Tekniske anlæg og maskiner 50 år 5-30 år Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fl.iidt ud i anskaffelsesåret. Afskrivninger samt avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres undcr produktionsomkostninger. :if el omfatter årets faktiske produktion. Varebel10ldninger P rod u kti o nso mkostnin ge r Varebeholdninger måles til kostpriser. Produktionsomkostninger indeholder foruden køb af gas indirekte omkostninger herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifìer indeholder renter og kurstab. Tilgodehavendel Tilgodehavende varmebidrag er opgjort under hensyntagen til eventuel tabsrisiko. Langfristede gældsforpligtelser LangÜ'istet gæld indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Balancen P en gestrøiiso pgørelse Selskabsskat og udskudt skat Pengestrømsopgørclsen opstilles eiler den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Arets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på drifìs-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvor1cdes pengestrømme har påvirket årets likvider. Aktuelle forctaget betaling heraf. indregncs i balancen som kortfristet i det omfang, der ikke er Udskudte skatteforpligtelserindregnes i balancen som en hensættelse. Den udskudte skatteforel' indregnet som skatten af midlertidige forskelle. Den udskudte skattefbrpligtelse er med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overført resultat til indregning i kommende års priser..materielle anlægsaktiver Egenkapital L overensstemmelse med vedtægterne har selskabet ikke en stamkapital. Egenkapitalen består af overjime resultater. Selskabet er omfattet afvanneforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at overskud og undcrskud skal indregnes i dc kommende års priser. Egenkapitalen vil i overensstenunelse henned indgå i denne beregning for de kommende åt Orundlaget for beregning af de kommcnde års kan ikke udledes af årsrapporten. Grunde måles til Der atskrives ikke på grunde. Bygninger måles til med fi'adrag af akkumulerede afskrivninger. jj1cewtterhouse(wpers II jjlcewaterhouse(wpers II i I l2 L po':_lmp'jjykohùjg.y',voj"jieværk am/io'énkonto JOUr!, ()7'rapportaknde!ig års!"oppori 200fi.()7 3SJY7.docjuNwl

8 Resultatopgørelse L. juji juni N ettoonisætning Bruttoi'esultat Andre Resnltat før finansielle poster Finansielle Finansielle udgiiler Resultat for ekstnlordinæl'e poster Refusion afnaturgasafgift og C02-afgiil tidligere år Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resultat Resulta tdispoiieriiig OverJi,rt fra tidligere år Arets resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås fordelt således: OverJiirsel til næste år Fordelt jjicewatfrhouse(cdpers II Balance 30. juni Note 2006/ /06 Aktiver ~ l ~., l Tilgodehavender Iì-a salg O Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under opførsel Anlægsaktiver Varebeholdninger Andre tilgodehavender Peri o deafgrænsnings poster Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver ) rllcevatfrhouse(wpers II Note 2006/ / l

9 Balance 30. juui Passiver Overførsel til næste år: Saldo l. juli 2006 Arets resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser KortJÌ'stet del af prioritetsgæld Bankgæld Skyldige årsajiegning Kreditorer Selskabsskat i\.nden gæld Kortfristede gældsfoqiligtelser Gæld Passiver Medarbejderforhold Sikkerhedsstillelser mv. jj1cewaterhouse(pers II Pengestrømsopgørelse Note 2006/ / L Arets resultat Arets Ændring i hensættelse til udskudt skat Ændring i varebelioldninger Ændring i tilgodeliavender Ændring i skyldigt varinebidrag Ændring i bankgæld Ændring i kreditorer og skyldige udgifter Ændring i selskabsskat Kapitalfreinskaffelse fra driften O l I.l l O l Gninde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner JVlaterielle aiilægsaktiver under udførelse Kapitalanvendelse ti investeringei" 5 Afdrag på gæld til Koiimunekredit Kapitalanvendelse ti finansiering og afdrag iendring i likvider Likvider 1. juli Likvider 30. juni jj1cewat RHousE(WPERS i 2006/ / O O -224, O

10 Noter til årsrapporten Nettoomsætning Varmesalg Fast Salg af el 2 l)l'oduktionsomkostninger Køb af naturgas Afskrivninger Øvrige produktionsomkostninger 3 Finansielle indtægter Renter af indestående i pengeinstitut renteindtægter 4 Finansielle udgifter Renter langü'istet gæld Andre renteudgifter jj1cf:iiaterhouse(wpers II 2006/07 21.l O Noter til årsrapporten 2005/ /07 5 Skat af årets resultat 2005/ Betalt a conto skat indeværende Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsåret Ændring i hensættelse til udskudt sk"t Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skatteprocent Skat af årets resultat i alt Grunde og 6 Materielle aiilægsaktiver bygninger o o o o Tekniske anlæg og maskiner Kostpris 1. juli Arets tilgang Kostpris 30. juni 11.l O L Afskrivninger 1. Arets af'ikrivning Afskrivninger 30. juni , Regnskabsmæssig værdi 30. juni Afskrivninger er udgiftsført under produktionsomkostninger Ejendommenes kontantværdi udgør 1. oktober l7 jj1cf:a//i!erhouseccdpers II 18

11 Noter til årsrapportejl 7 Tilgodehavcnde fra salg 2006/07 Tilgodehavende fra salg Hensættelse til tab nå debitorer O Hensættelse til udskudt skat Materielle O Aktuel skattesats 25~) 9 Prioritetsgæld Afdrag der forüilder 2-5 år Afdrag der Úirfalder efter mere end 5 år Langfristet gæld Afdrag dcr förliilder inden I år i l lvedarbcjderforhold Lønninger og gager Vederlag til bestyrelsen udgør heraf der er udgiftsfort sålcdes: Produktionsomkostninger Administrati onsomkostninger L jjice\rtterhousf(wpers II Noter ti årsrapporteii I Sikkerhcdsstilelser mv Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har OdsheITed Kommune afgivet ~/ó 1 L l l , jj1c/waterhousf(ajpers ti 20

Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. pmcewtfrhousf(ajpfrs ri Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 46 91 7928 Ársrapport 2007/08 44. regnskabsår PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsah1:ieselskab Ahlgade 63 4300 Holbæk,,"ww,pwe.dk

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 DRIFTSBUDGET FOR 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 25. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/01/2014 Niels Erik Pedersen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere