Nykøbing Sjælland Varmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing Sjælland Varmeværk"

Transkript

1 fjce\7jrhouse(mpers al PriCCWll lerh olisccoopers Statsautoriseret Rcvìsionsakticselskab Alilgadc Holbæk Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. CVR-ni l Ársrapport 2006/ regnskabsår Arsrapporten er Ü'emlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling den 24/ Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Den uafliængige revisors påtegning 2 Selskalisop1ysninger 4 Ledelsesberetning 5 Regnskabspmksis 10 Resultatopgørelse 1. juli juni 13 Balance 30. juni 14 Pengestrømsopgørelse 16 Noter til årsrapporten 17 jj1cevvaterriousf(wpers II

2 Ledelsespåtegning Den uafliængige revisors pmegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/07 for Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Arsrapporten er ai1agt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvecle skøn for forsvarlige. Vi linder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den linansiejle samt resultat og pengestrømme. Arsrapporten indstiles til generalforsamlingens godkendelse. Nykøbing Sj., den 6. august 2007 Til andelshaveme i Nykøhing Sj. Varmeværk a.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for 2006/07 fcir regnskabsåret l. juli D. juni 20D7 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Arsrapporten aflægges ener den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og ai1ægge en årsrapport, der giver et retvisende bilede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede udcn væsentlig fejlinfonnation, uanset om fejlinforraticmen skyldes besvigelser ejler fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsc af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revisioii Bestyrelse Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation,.rene Pape formand Ib Christiansen Holger Wittrock Nielsen næstúmnand Peter Haugaard Verner G. Jensen sekretær John Hedbak En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anf(ltl i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrappoiten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser ejler fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende bil- lede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne Peter Kvarts udpeget af Odshcned Kommune Mikkel Henriksen udpeget af OdsheITed Komimine kontrol. En revision omfatter endvidere stilingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afjedelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. IZevisionen har ikke givet anledning til forbehold, Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og linansiejle stillng pr. 30. juni 20D7 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 20D6-30. juni 2007 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. jjicewaterhouse(wpers li jjicevvlfrrhouse(wpers II 2

3 Supplerende oplysninger Vi har ikke foretaget revision af det i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke ndta1e os herom. Selskabsoplysninger Selskabet Holbæk, den 6. august 2007 )) ri eew a terli o us eco o pers Statsautoriseret Revisioiisaktieselskab Bestyrelse J ette Jensen statsautoriseret revisor Benny LUl1dgaard statsautoriseret revisor Revisor Bank jjicevaerhouse(wpers i jjicewal"rhouse(wpers II 3 Nykøbing SjæUand Varmeværk a.m.b.a. BiIesvej Nykøbing Sj. Rene Pape (fònmiid) Holger \Nittrock Nielsen (næstfonnand) Verner G. J ensen (sekretær) Ib Christiansen Peter Haugaard John Hedbak Peter Kvarts (udpeget af Odsherred Koiimune) Mikkel Heiiiksen (udpeget af Odsherred Kommune) PrieewaterhouseCoopers Holbæk Danske Bank A/S A1gacle Nykøbing Sj. 4

4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Indtægtcrne ved statstilskud og el-salg fra de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr ,965 Udvikling i regnskabsåret Produktion De samlede driftsudgifter er opgjort til kr og brutto overskuddet er herefter kr mod et underskud på kr I 4 sidste år. Den totale årsproduktion har andraget 43.l4lMWh svarende til et fald på 17,6 % i forhold til sidste år. Samtidig er der produceret L O.587.0n kwh el, svarende til et fald på 60 % i forhold til sidste år. Faldet i vaniieproduktionen er noget lavere end faldet i graddagene, der er faldet med hele 26,6 '%. På grund af den meget lave el-pris på det frie marked, er en større andel af varmeproduktionen foretaget på gaskedelen og biooliekedelen i stedet for iiå motorerne. Forbrug Til ovennævnte produktion er anvendt mò gas til varmeproduktion på motorerne, l m3 gas til el-produktion på motorerne og m3 gas i naturgaskedelen, samt kwh el. Det samlede gasforbrug var på m3, et fald på 18,8 %, og tillge et bioolieforbnigpå kg. Biooliekedelen var færdigombygget og idriftsat pr. 28 marts 2007 Salg Varmesalget andrager !vIWh inkl. eget forbrug, svarende til et fald sidste år. 16,3 % i forhold til Tabet i målere og ledningsnet kan beregnes til 28,3 %, hvilket er en anelse mindre end sidste år. Med et budgetteret bruttooverskud på kr. 2.3 I må vi konstatere, at resultatet er om muligt lidt for tilfiedsstillende. Budgetafvigelsen skyldes hovedsageligt at gasprisen i perioder var meget lavere end budgetterct, lige som anvendelsen af bio olie og indtræden på det frie el-marked har gjort det muligt kun at køre med gasmotorerne, når det var rentabelt. På trods af at el-salget målt i kwh er faldet med 60 %, er det lykkedes at afsætte den resterende produktion til priser, der kun gav et fald i den samlede el-indtægt på 28 %. JvIangleii på "gevinst" fra pillefyret er erstattet af en gevinst på anvendelse afbioolie, der har leveret knap MWh på 4 måneder. Vi har ikke tidligere pralet så meget af anvendelsen afbioolie, for på dette tidspunkt sidste år verserede der en del sager mod værker, der havde nedbragt gasforbruget til gengæld for anvendelse afbiobrændsler, men siden regeringens nye energi- og miljøplan er offentliggjort, har DONG frafaldet sagerne, så vi vil det kommende år satse mest muligt på grøn energi. Varmeværkets lån er variabelt forrentede, og derfor afliængige af den generelle lcnteudvikling i markedet. Som følge af rentestiguingerne var rentendgifterne kun kr mod budgetteret kr Administrationsomkostninger er noget under budgettet med et forbrug på kr. i mod budgettets kr Den samlede eirkulerende vandmængde er faldet med l8,9 % til m', men dette har ikke reduceret tabet tilsvarende, da der er attcr er etableret mange udvidelser af ledningsnettet, hvor der 'kun er et megct lavt forbrug. Varmesalget er sammensat af 30. i 59 MWh til eksisterende forbrugere og MWh til 91 nye forbrugere inkl svømmehallen. Der var ved regnskabsårets afslutning tilsluttet i alt 1781 forbnigere. Det fàste bidrag er kr med et eflektbidrag på kr og abonnementsbidrag på Arets nettoresultat efter skat kan herefter opgøres til et overskud på kr mod et underskud sidste år på kr Nettoresultatet er absolut tilü'edsstilende, men dog noget større end planlagt, og da overskuddet mere end udligner tidligere års underskud, udløses en skattebetaling på kr Andre meddelelser 1 år lå den højeste produktion den 24, februar 2007 med en døgnproduktion på 301 MWh og en maksimal belastning på 14,75 JVI\'l, 1 ledningsnettet blev der pumpet liter vand pr. time og udetemperaturen var -2,2 grader med god vind på m/s. Resultat Cìasmotorerne producerede 61 MWh, gaskedelen 217 MWh, oliekedelen 43 MWh og akkumuleringstanken Det endelige varmebidrag inkl. faste afgifter udgør kr ekskl. moms, fik 20 MWh. jjice\aterhousecwpers!l jj CEVVAERHOUSE(WPERS II 5 6

5 Ledelsesberetning LedelsesberetIling Driften har igen i år forløbet næsten smertefrit uden uheld på værket, men i løbet af vinteren stod det klart, at den daglige ledelse på værket var præget af tiltagende samarbcjds- og opfølgningsproblemer både internt og eksternt. Efter l1ere pålæg om at H forbedret tilstanden, måtte bestyrelsen den 12. april 2007 skride til afskedigelse af driftsleder Sven-Erik Geelbak, og stilingen blev i stedet besat af Klaus ilansen, der både havde VVS-autorisation og ledererfaring fra sit tid- Ahonncmcntsbidi'aget L1stholdes på kr. 750,00 - alle ink!. moms. De kommende år bliver der også ekstra fokus på energispareaktiviteter. Staten har opfundet et sindrigt system, hvor alle varmeværker er blevet pålagt at dokumentere, at de har medvirket til at udmønte energibesparelser i samtì.indet. Arbejdet med at drive vandforsyningen kører nu på skinner, og alle systemer er sammenkørt. Vi lj:jler at begge forsyningsselskaber har fået stor glæde af samarbejdet, som både sikrer en rationel drift og vagtordning, samt større sikkerhed for at kunne slcatie de nødvendige ressourcer i enhver situation. Den træpilefyrede varniecentral, som vi sidste år troede var lige ved at kunne opføres, har endnu ikke set dagens lys! Byggeansøgningen blev indsendt den 26. juni 2006, og der har siden været mange tiltag til at få sagen afsluttet, herunder med flere forslag til alternative placeringer. Den nuværende placering er på en del af rensningsanlæggets grund, og sidcn foråret har kommunen - sammen med leverandøren og COWI - medvirket konstruktivt og målrettet med at fi alle forholdene på plads, så jeg igen kan skrive at byggetilladelsen er lige på trapperne. Forhåbentlig vii anlægget så blive sat i drift lige omkring nytår -- med i alt 1 års forsinkelse, og ikke uden økonomiske konsekvenser, som det vil Ü'emgå af investeringsplanen. Til sidst skal lyde en stor tak til persomiiet ÚJr den indsats de har ydet det forløbne år. I perioder har fè)rholdene været utilüedsstillende og turbulente, og tålmodigheden var sat på en prøve, men efter at "systemet blev genstaiiet", har der været fuld opbakning fra alle, og der er nu cnighed om at trække i samme retning. Det er så "snedigt", at kun de energibesparelser som ANDRE gennemfører og opnår, men som de attesterer at vi har opfordret til, bliver godskrevet vores sparemål. Besparelserne behøver heller ikke at være på varme, men kan også være fx el, så hvis vi købte el-sparepærer og forærede dem til alle husstande i Nordjylland, så vilc vi have opnået vores sparemål. På samme måde tæller annoncekampagner, rådgivning og andre servicetijbud, som vi rekvirerer andre til at udføre. Hvis man ikke når sit sparemål, bliver man idømt en bøde. Dette er temmelig umuligt at håndtere, så der er nu så småt ved at opstå et marked, hvor man kan handle med besparelser. Når en tømrer udskifter et vindue eller efterisolerer et loft kan han - lidt simplificeret - udfylde en attest på energibesparelsen, som husejeren underskriver, og som tømreren så kan sælge til højestbydende. Skal du have lavet større energibesparende ændringer pfl dit hus, er der altså grund til lige at overveje hvem - ud over dig selv - der også skal have glæde af energibesparelsen. Den forvcntede udvikling På budgettidspunktet var de forventede gaspriser på samme eller lidt højere niveau end de priser vi så før sidste års budget, så vi besluttede atter ikke at fastlåse gasprisen. Med den ombyggede biooliekedel og den træpilefyrede varmeeentral på plads, bliver omkring 66'YÒ af varmen produceret på biomasse, så der er nu virkelig tale om "grøn varme". Dermed er alliængigheden af gaspriserne reduceret væsentligt, og med de priser som er gældendc pfl bioolie og træpiler, kan vi sænke priserne, så i M\:Vh nu koster kr. 700,00 mod kr. 818,75 sidste år. Da de forbnigsiia111ængige omkostninger samtidig er Faldet betragteligt som Følge på motorsen!iee, når varmen i stedet produceres på bioanlæggene, er det muligt også at ændre effcktbidraget (det Üiste arealbidrag), så det sænkes til kr. 22,50 pr. m2 boligareal hhv. kr. 11,25 pr. ml erhvervsareal mod kr. 27,50 og 13,75 sidste år. jjicevaterhousecwpers II ljicewaterhousecwpefi II 7 8

6 LedeIses beretliin g Budget 2007/08 (ekskl. moms) er lagt eiler de sædvanlige principper, dog (igen) med en forudsætning om at den nye træpillefyrede varmeeentral er i drift i L O måneder. N ettooiisætiiing DKK Fast afgif Salg af el Pro d II kti o ns o m ko stil in ger Køb Øvrige produktionsomkostninger 3.l38.l68 Bruttoresultat /'cndre indtægter i\dministrationsomkostninger Resultat fol' finansielle poster Finansielle indtægtei' Rcnter af indestående Andre renteindtægter Finansielle ndgifter Renter af langfristet gæld Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resu Ita t '~-'-'~".~'----~-- jj1cfwaterhouse(wpers II LedeIses beretnin g Investeringsplaii Alt tyder på, at en byggetiladelse er meget tæt på at være en realitet, så den nye træpi1efyrede vamiecentral kan færdigetableres. Meromkostningel1e ved den nye placering og forsinkelsen af tilladelserne er i runde tal kr DO til stikledninger, kr til rådgivere og kr til byggemodning samt kr. L OO.OOD til andre ændringer, så den samlede investering i den nye varmecentral bliver på ca, kr Herudover kan det koiime på tale at etablere nye liovedledninger til det nybyggeri, der måtte komme. L nye udstykninger og j~)rsyningsområder er ledningerne omfattet af reglel1e Om betaling af byggemodniiigsbidrag og derfor oinkostniiigsiieutrale. På bestyrelsens vegne Rene Pape jj1ce\?iterhouse(wpers II 9 10

7 RegnsIm bsp ra ksis Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Udlejningsejendomme måles tii kostpriser. Der er ikke foretaget afskrivninger. Arsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra rcgnskabsklassc C er tilvalgt anvcndelse afbcskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesbere111ing og udarbejdelse af pengestrømsopgørelsc. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles tii kostpris med iì-drag af akkumuleredc afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over forventet bnigsperiode: ResuIta top gøre Isen Indtægtskriterium Varmebic1rag omfatter årets faktiske salg af fjernvarine til forbrugel1e. Regnskabsåret og varmeåret er sammenfaldende. Bygninger Tekniske anlæg og maskiner 50 år 5-30 år Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fl.iidt ud i anskaffelsesåret. Afskrivninger samt avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres undcr produktionsomkostninger. :if el omfatter årets faktiske produktion. Varebel10ldninger P rod u kti o nso mkostnin ge r Varebeholdninger måles til kostpriser. Produktionsomkostninger indeholder foruden køb af gas indirekte omkostninger herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifìer indeholder renter og kurstab. Tilgodehavendel Tilgodehavende varmebidrag er opgjort under hensyntagen til eventuel tabsrisiko. Langfristede gældsforpligtelser LangÜ'istet gæld indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Balancen P en gestrøiiso pgørelse Selskabsskat og udskudt skat Pengestrømsopgørclsen opstilles eiler den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Arets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på drifìs-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvor1cdes pengestrømme har påvirket årets likvider. Aktuelle forctaget betaling heraf. indregncs i balancen som kortfristet i det omfang, der ikke er Udskudte skatteforpligtelserindregnes i balancen som en hensættelse. Den udskudte skatteforel' indregnet som skatten af midlertidige forskelle. Den udskudte skattefbrpligtelse er med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overført resultat til indregning i kommende års priser..materielle anlægsaktiver Egenkapital L overensstemmelse med vedtægterne har selskabet ikke en stamkapital. Egenkapitalen består af overjime resultater. Selskabet er omfattet afvanneforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at overskud og undcrskud skal indregnes i dc kommende års priser. Egenkapitalen vil i overensstenunelse henned indgå i denne beregning for de kommende åt Orundlaget for beregning af de kommcnde års kan ikke udledes af årsrapporten. Grunde måles til Der atskrives ikke på grunde. Bygninger måles til med fi'adrag af akkumulerede afskrivninger. jj1cewtterhouse(wpers II jjlcewaterhouse(wpers II i I l2 L po':_lmp'jjykohùjg.y',voj"jieværk am/io'énkonto JOUr!, ()7'rapportaknde!ig års!"oppori 200fi.()7 3SJY7.docjuNwl

8 Resultatopgørelse L. juji juni N ettoonisætning Bruttoi'esultat Andre Resnltat før finansielle poster Finansielle Finansielle udgiiler Resultat for ekstnlordinæl'e poster Refusion afnaturgasafgift og C02-afgiil tidligere år Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resultat Resulta tdispoiieriiig OverJi,rt fra tidligere år Arets resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås fordelt således: OverJiirsel til næste år Fordelt jjicewatfrhouse(cdpers II Balance 30. juni Note 2006/ /06 Aktiver ~ l ~., l Tilgodehavender Iì-a salg O Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under opførsel Anlægsaktiver Varebeholdninger Andre tilgodehavender Peri o deafgrænsnings poster Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver ) rllcevatfrhouse(wpers II Note 2006/ / l

9 Balance 30. juui Passiver Overførsel til næste år: Saldo l. juli 2006 Arets resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser KortJÌ'stet del af prioritetsgæld Bankgæld Skyldige årsajiegning Kreditorer Selskabsskat i\.nden gæld Kortfristede gældsfoqiligtelser Gæld Passiver Medarbejderforhold Sikkerhedsstillelser mv. jj1cewaterhouse(pers II Pengestrømsopgørelse Note 2006/ / L Arets resultat Arets Ændring i hensættelse til udskudt skat Ændring i varebelioldninger Ændring i tilgodeliavender Ændring i skyldigt varinebidrag Ændring i bankgæld Ændring i kreditorer og skyldige udgifter Ændring i selskabsskat Kapitalfreinskaffelse fra driften O l I.l l O l Gninde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner JVlaterielle aiilægsaktiver under udførelse Kapitalanvendelse ti investeringei" 5 Afdrag på gæld til Koiimunekredit Kapitalanvendelse ti finansiering og afdrag iendring i likvider Likvider 1. juli Likvider 30. juni jj1cewat RHousE(WPERS i 2006/ / O O -224, O

10 Noter til årsrapporten Nettoomsætning Varmesalg Fast Salg af el 2 l)l'oduktionsomkostninger Køb af naturgas Afskrivninger Øvrige produktionsomkostninger 3 Finansielle indtægter Renter af indestående i pengeinstitut renteindtægter 4 Finansielle udgifter Renter langü'istet gæld Andre renteudgifter jj1cf:iiaterhouse(wpers II 2006/07 21.l O Noter til årsrapporten 2005/ /07 5 Skat af årets resultat 2005/ Betalt a conto skat indeværende Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsåret Ændring i hensættelse til udskudt sk"t Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skatteprocent Skat af årets resultat i alt Grunde og 6 Materielle aiilægsaktiver bygninger o o o o Tekniske anlæg og maskiner Kostpris 1. juli Arets tilgang Kostpris 30. juni 11.l O L Afskrivninger 1. Arets af'ikrivning Afskrivninger 30. juni , Regnskabsmæssig værdi 30. juni Afskrivninger er udgiftsført under produktionsomkostninger Ejendommenes kontantværdi udgør 1. oktober l7 jj1cf:a//i!erhouseccdpers II 18

11 Noter til årsrapportejl 7 Tilgodehavcnde fra salg 2006/07 Tilgodehavende fra salg Hensættelse til tab nå debitorer O Hensættelse til udskudt skat Materielle O Aktuel skattesats 25~) 9 Prioritetsgæld Afdrag der forüilder 2-5 år Afdrag der Úirfalder efter mere end 5 år Langfristet gæld Afdrag dcr förliilder inden I år i l lvedarbcjderforhold Lønninger og gager Vederlag til bestyrelsen udgør heraf der er udgiftsfort sålcdes: Produktionsomkostninger Administrati onsomkostninger L jjice\rtterhousf(wpers II Noter ti årsrapporteii I Sikkerhcdsstilelser mv Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har OdsheITed Kommune afgivet ~/ó 1 L l l , jj1c/waterhousf(ajpers ti 20

Nykøbing Sjælland Varmeværk

Nykøbing Sjælland Varmeværk fjcewt RHOusE(mPERS ri Stiiisnutorîserct Indholdsfortegnelse Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Holbæk www.pwc.dk E~niiìÎl: lioiii Telefon +45 Telefax +.:15 5158 :DOI Den revisors 2 Side 4 CVR-nr. 46

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere