Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o."

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen VS: Christiania t.o. Stine Udtalelse fra justitsm inister Morten BOdskov: Alle medlemmer af Folketinget skal kunne besoge alle afkroge af Danmark - ogsi Christiania. Det er heldigvis ogs6 muligt i Danmark, hvor retsudvalget inklusiv Pia Kjersgaard bespgte Christiania ijuni Men der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt, at Folketinget inddrager politiet i planlegningen af besog, for at der kan tages de sikkerhedsforanstaltninger, s6 truende og farlige episoder s6 vidt muligt undgdes. Ndr det gelder det bes6g, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige forir 2012, blev Justitsministeriet, fqr besoget skulle foreg6, orienteret af pet om, at det ville vare nodvendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede p6 Christiania under Retsudvalgets besog. Dette var nodvendigt for at kunne h6ndtere det konkrete trusselsbillede, der fore16 p6 det pdgeldende tidspunkt og som var baseret p6 blandt andet efterretninger. I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den daverende formand for Retsudvalget en fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets sikkerhed, ville vare behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at gennemf6re det planlagte besog. Formanden besluttede herefter i samr6d med mig, at det planlagte besog mdtte udskydes til et senere tidspunkt. Det var i mine 6jne en rigtig beslutning at lade medlemmernes sikkerhed veje tungest. Da formanden ikke mitte oplyse Retsudvalget om det konkrete trusselbillede, blev det aftalt, at der skulle afholdes et mode i Retsudvalget med justitsministeren netop den dag besoget skulle vare afholdt, s6 formanden for Retsudvalget kunne bruge dette mode samt politidirektoren for Kobenhavns manglende mulighed for at deltage iet forudgdende mode om situationen p6 Christiania som forklaring p5, at besoget pi Christiania m6tte udskydes. Derudover valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjersgaard - at bespge Christiania nogle mdneder senere pd en dato Retsudva lget selv fastsatte.

2 Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 2013 L4:08 Christian Kettel Thomsen Udkast kl14.07 t.o. Stine Udtalelse fra justitsminister Morten BOdskov: Jeg har notenet mig, at PET-chefen blankt har afvist, at han skulle have misbrugt oplysningen fra Pia Kjarsgaands kalenden til at fonhindne hende i at bespge Christiania. Jeg han i Ovrigt bedt Rigspolitichefen om at give en generel orientering om situationen i PET pi forligsknedsmodet for politiet i morgen onsdag. Denudover er det vigtigt at sl6 fast, at aiie medlemmer af Folketinget skal kunne bespge samtlige afkroge af Danmark - det galder ogsi Chnistiania. Det er heldigvis ogsi muligt i Danmark, hvor netsudvalget inklusiv Pia Kjansgaard bes6gte Christiania i juni 20L2. Men den er nogle steder i Danmark, hvor det en nodvendigt, at Folketinget inddnager politiet i planlagningen af besog, fon at der kan tages de nodvendige sikkenhedsfonanstaltninger, si tnuende og fanlige episoder sa vidt muligt undgas. Nir det galder det besog, som Retsudvalget opnindelig havde plantagt i det tidlige foran 20L2, blev lustitsministeniet, flr bes0get skulle foregi, orientenet af pet om, at det ville vare nodvendigt, at politiet van meget massivt og synligt tilstede pi Christiania unden Retsudvalgets besog. Dette var nodvendigt fon at kunne hindtere det konkrete trusselsbillede, der fonela pa det p6galdende tidspunkt og som var basenet pa btandt andet efterretninger. Til det konkrete trusselbillede h6nte, at jeg af PET var onienteret om, at pia Kjansgaard havde planer om at indtnade midlertidigt i Retsudvalget til det pageldende bes6g. Denne oplysning indgik selvf6lgelig i den samlede trusselvundening og gjonde at der van et skarpet tnusselbillede af betydning fon aiie Retsudvalgets medlemmer. I det lys mente jeg, at det rigtige van at give den davenende fonmand fon Retsudvalget en fontrolig orientening om, at politiets vundering var, at der af hensyn til Retsudvalgets sikkerhed, ville vane behov fon en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at gennemf0re det planlagte bes6g. Det ville have varet fonkert af mig ikke at videnegive disse oplysningen til fonmanden, da jeg ikke kunne sidde min konkrete viden om det samlede trusselsbillede overhorig. oplysningen om pia Kjensgaards eventuelle deltagelse blev dog ikke videregivet til formanden. Havde jeg videregivet denne oplysning, havde jeg kompromittenet fortnoligheden omkring Pia Kjersgaands planen. Formanden besluttede eften den fortnolige orientering i samrtd med mig, at det planlagte besog mitte udskydes til et senene tidspunkt. Det var i mine Ojne en nigtig beslutning at Iade medlemmernes sikkerhed veje tungest. Tilbage stod at fonklare Retsudvatget, hvorfon besoget til christiania skulte udskydes. Baggrunden fon det skenpede trusselbillede kunne ikke videregives til Retsudvalgets medlemmer uden at kompnomittere bade Pia Kjarsgaands planen og de eftennetninger som pet havde indsamlet.

3 Derfor blev det i lyset af den ekstraordinare situation aftalt, at der skulle afholdes et mode i Retsudvalget med justitsministeren netop den dag uesogei skul1e vare afholdt, s6 formanden for Retsudvalget kunne bruge dette m6de samt politidirekt6nen for Kpbenhavns manglende mulighed for at deltage i et forudgaende mode om situationen p6 Chnistiania som forklaning pa, at bes6get pa Chnistiania m6tie udskydes. Set i bakspejlet skal jeg beklage, at jeg bidrog til at Retsudvalget fik viderebnagt et forkert billede af den egentlige begrundelse fon, at besoget ikke kunne finde sted p6 det Onskede tidspunkt. I 0vrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjansgaand - at bes6ge Christiania nogle m6neder senene pa en dato Retsudvalget selv flstsitte. Med venlig hilsen Trine Maria llsoe Serlig Ridgiver JU'TITI M inisterse kreta riatet Slotsholmsgade K0benhavn K Tlf. direkte: Tlf.:722684OO www. iustitsm in isteriet.d k

4 Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 2013 L6:54 Christian Kettel Thomsen Christiania-udtalelse Kere CKT Til orientering den endelige udsendelse. Stine Fra: Trine Maria Ilsge Sendt: 19. november :25 Til: Emil Melchior; Anne Rosa Simonsen; Tina Lysdahl Hansen Emne: Christiania-udtalelse Udtalelse vedrorende Retsudvalgets bes6g pd Christiania Udtalelse fra justitsminister Morten BOdskov: "Jeg kan indledningsvist oplyse, at PET varetager personbeskyttelsesopgaver vedrorende Pia Kjarsgaard og derfor har adgang til oplysninger om hendes ferden. Jeg har noteret mig, at PET-chefen blankt har afuist, at han skulle have misbrugt oplysningerfra Pia Kjersgaards kalendertil atforhindre hende iat bes0ge Christiania. Jeg har i Ovrigt bedt Rigspolitichefen om at give en generel orientering om situationen i PET pi forligskredsmodet for politiet i morgen onsdag. Derudover er det vigtigt at sl6 fast, at alle medlemmer af Folketinget skal kunne besoge samtlige afkroge af Danmark - det galder ogs6 Christiania. Det er heldigvis ogss muligt i Danmark, hvor Retsudvalget inklusiv Pia Kjersgaard besogte Christiania ijuni Men der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt, at politiet inddrages i planlegningen af bes6g, for at der kan tages de nodvendige sikkerhedsforanstaltninger, si truende og farlige episoder si vidt muligt undg6s. Ndr det gelder det bes0g, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige forsr 2012, blev Justitsministeriet, f0r besoget skulle foregs, orienteret af PET om, at det ville vere n6dvendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede pi Christiania under Retsudvalgets Dette var n6dvendigt for at kunne h5ndtere det konkrete trusselsbillede, der foreld p6 det p6galdende tidspunkt, og som var baseret pi blandt andet efterretninger. Jeg var af PET i fortrolighed blevet orienteret om, at der til det konkrete trusselsbillede h6rte, at Pia Kjersgaard havde planer om at indtrede midlertidigt i Retsudvalget til det pigaldende bes6g. Denne oplysning indgik selvfolgelig i den samlede trusselsvurdering og gjorde, at der var et skerpet trusselsbillede af betydning for alle Retsudvalgets medlemmer. I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den daverende formand for Retsudvalget en fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets sikkerhed, ville vare behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at gennemf6re det planlagte

5 Det ville have veret forkert af mig ikke at videregive disse oplysninger til formanden, da jeg ikke kunne sidde min konkrete viden om det samlede trusselsbillede overhorig. Oplysningen om Pia Kjarsgaards eventuelle deltagelse blev dog ikke videregivet til formanden. Havde jeg videregivet denne oplysning, havde jeg kompromitteret fortroligheden omkring Pia Kjersgaards planer. Formanden vurderede efter den fortrolige orientering i samr6d med mig, at det planlagte bes6g m6tte udskydes til et senere tidspunkt. Det var i mine 6jne en rigtig vurdering at lade medlemmernes sikkerhed veje tungest, men baggrunden for det skerpede trusselsbillede m6tte ikke videregives til Retsudvalgets medlemmer, da det ville kompromittere de efterretninger, som PET havde indsamlet. Da politidirekt0ren for K0benhavn ikke havde mulighed for at deltage i et forudg6ende mode inden bes0get den pigeldende dag, indstillede formanden i lyset af den ekstraordinare situation til udvalget, at besoget m6tte udskydes. Samtidig foreslog formanden, at den nu ledige tid kunne bruges til, at Justitsministeriet foretog en teknisk gennemgang af en betenkning, som medlemmerne af Retsudvalget havde presset p6 for at f6. I ovrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjersgaard - at besoge Christiania nogle m neder senere pi en dato, Retsudvalget selv fastsatte".

6 Jens Teilberg Sondergaard Fra: Anne Berg Mansfeld-Giese Sendt 9. december 20L3 22:4L Til: Jens Teilberg Sandergaard Emne: [Captia] samrsdstale version II Vedheftede filer: SJ [DOK997675].doc; fesdpacket.xml Kere Jens Vedheftet t.o. justitsministerens talepapir til brug for samridet i Retsudvalget i morgen formiddag. Vh Anne

7 JusrrTs Politi- og Strafferetsafdel in gen Dato: 7. december2013 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: Dok.: UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samridssporgsmal S, T og U fra Folketingets Retsudvalg den 10. december 2013 Samridssporgsmil S: "Ministeren bedes redegore for baggrunden for den seneste tids samarbejdsproblemer og akonomiske uregelmassigheder i Politiets Efterretningstjeneste og de fratredelser og omplaceringer af ledende medarbejdere, der har fundet sted, samt hvorvidt efierretningstjenesten i ovrigt har lost sine opgaver tilfredsstillende og levet op til regler og ansvar. Vil ministeren ligeledes redegore for, hvordan problemerne loses og hvad ministerens holdning til sagen er? " Sporgsmilet er stillet efter snske fra Pernille Skipper (EL). Slotsholmsgade l Ksbenhavn K. Telefon Telefax www j ustitsministeriet. dk

8 Samrfldssporgsmil T: "vil ministeren pd baggrund af sin udtalelse om, qt han ikke kendte til de scenorier, som PET-chefen omtaler i sin redegorelse af 2. december 2013, oplyse meget pracist, hvad ministeren vidste og ikke vidste omlving pet's overvejelser ogforberedelse iforhold til Retsudvalgets besog pd christiania? Hvilke af de informationer, der var tilgdet ministerenfra pet i den forbindels e, overbragte minister en til Retsudvalgets daverende formand, og hvilke valgte ministeren ikke at oplyse udvalgsformanden om? vil ministeren desuden give Retsudvalget enfyldestgorende redegorelse for, hvad Justitsministeriet vidste hvorndr om PET's overvejelser ogforberedelse i forhold til Retsudvalgets besog pd Christiania, herunder hvad Justitsministeriet vidste om de scenarier PET, ifolge redegorelsen af 2. december 2013, arbejdede med?" SporgsmAlet er stillet efter snske fra Peter Skaarup (DF). Samridssporgsmil U: "vil ministeren redegore for sin og ministeriets rolle i forhold til forlobet omlving Retsudvalgets besog pd Christiania? " Sporgsmilet er stillet efter snske fra Karsten Lauritzen (V). [Indledning] 1. Tak for ordet og muligheden for atredegare for sagen om Retsudvalgets besog pa Christiania og for samarbejdsproblememe i pet. Jeg vil besvare de 3 samridssporgsmil samlet. Jeg vil i min besvarelse komme ind pa en rrekke forhold, som efter min opfattelse ikke kunne vrere hdndteret pa anden mide.

9 Men jeg mi ogsa erkende, at der er noget i forlobet, som jeg geme ville have handteret anderledes. Jeg vil starte med at sl6 nogle ting fast, som er vigtige for mig. For det fsrste. Jeg har i hele forlsbet kun vrere optaget af 6n ting - sikkerheden omkring Retsudvalgets besog pa Christiania. Det har ikke handlet om ressourcer. Det har ikke handlet om, at Retsudvalget eller Pia Kjrersgaard ikke mitte komme ud pa christiania. samtidig er det vigtigt, at alle forstar, at der var en god grund til, at jeg i februar maned sidste ar tog det usredvanlige skridt at anbefale Retsudvalgets daverende formand, at besoget pa christiania den 29. februar blev udsat. Det var fordi. det var alvor. Min klare anbefaling til formanden baserede sig pa det skrerpede og konkrete trusselsbillede, der gjorde sig greldende omkring besoget pa det pigreldende tidspunkt. Trusselsbilledet for besoget var skrerpet pa planer om at deltage. Men trusselsbilledet Retsudvalgets medlemmer. grund af Pia Kjersgaards havde betydning for alle [Sagens ekstraordinere karakter] 2. Det nreste jeg vil fremhrve er, at der var tale om en helt ekstraordinrer situation. Jeg havde ikke tidligere befundet mig i en sidan situation. Jeg har heller ikke efterfslgende befundet mig i en lignende situation. og jeg skal ikke legge skjul p6, at sagen stillede mig over for en rrekke svrere valg.

10 Som justitsminister er det et grundvilkar, at man stilles over for vanskelige beslutninger. Men jeg vil nu alligevel sige, at de valg, som denne sag har budt p5, har vreret srerligt vanskelige. Uanset dette, sa har det vrret afgorende for mig at gare alt, hvad jeg kunne, for at ingen kom til skade. 3. Lad mig blive lidt ved situationens alvor. Nogle har i debatten givet udtryk for, at der nok slet ikke var tale om nogen reel trussel. Samtidig er det blevet mere end antydet, at truslen blev brugt som en darlig undskyldning for at forhindre Retsudvalgets besog pi Christiania. Begge dele er forkerte. Og jeg er nsdt til at sige, at det ganske enkelt ikke er i orden at beskylde mig eller politiet for at opfinde trusler til lejligheden. Det er desvrerre ikke muligt for mig at fortelle om det skerpede trusselsbillede her i dag, da det blandt andet er baseret pi efterretninger af fslsom karakter. Til gengeld vil jeg sorge for, at Folketingets Kontroludvalg hurtigt fer indblik i det konkrete trusselsbillede, der knyttede sig til Retsudvalgets planlagte besog pi Christiania den 29. februar [Dilemmaer] 4. Der er mange, der har undret sig over, hvorfor jeg ikke bare orienterede hele Retsudvalget om det skrerpede trusselsbillede?

11 Forklaringen er, at jeg ikke mitte videregive baggrunden for det skerpede trusselsbillede, da det ville kunne skade de efterretninger, som PET havde indsamlet. Det handler ikke om, at jeg ikke har tillid til medlemmeme af Retsudvalget. Man er bare nsdt til at forsth, at en efterretningstjeneste som pet er fuldstrendig aftrrengig af, at de fhr efterretninger, hvis de skal lsse deres meget vresentlige opgaver. og hvis PET ikke v&rner meget omhyggeligt om deres efterretninger, og hvor de fir dem fra, risikerer de, at deres kilder tsner ud. og der kan vere virkelig meget pi spil - b6de konkret og fremadrettet. Det jeg siger om den konkrete sag, er ogsi afspejlet i pets redegorelse. Her star, at efterretningeme vedrsrende trusselsbilledet var klassificerede og af en sa fslsom karakter, at det var oplysninger, som p6 det p6- greldende tidspunkt ikke kunne videregives til Retsudvalget. og forklaringen ph, at Pia Kjrersgaard heller ikke kunne orienteres. er den samme som i forhold til jer. 5. Der er sa miske nogen, som har svrert ved at forst6, at det kunne have skadet noget som helst, hvis nu Retsudvalgets medlemmer blot havde fiet den oplysning, at christiania-besoget m6tte udsrettes som folge af det konkrete trusselsbillede. og srerligt nir nu formanden kunne f6 det at vide. Her er vi inde pi et af de sv&re valg, som sagen har budt p6. Jeg kunne have valgt slet ikke at nevne trusselsbilledet for formanden for Retsudvalget. Jeg vurderede imidlertid i situationen, at det ville ha-

12 ve svert at overbevise formanden om, at besoget m6tte udsettes, hvis hun ikke fik den oplysning. og det var efter min opfattelse srerdeles vigtigt, at besoget blev udskudt. Af hensyn til sikkerheden for Retsudvalgets medlemmer. Men ndr jeg ikke fandt det forsvarligt, at formanden kunne sige det videre til Retsudvalgets medlemmer, at det handlede om et konkret trusselsbillede, er forklaringen helt enkel. Jo flere, der kendte til, at udsrettelsen af besoget hang sammen med det konkrete trusselsbillede, jo stsrre var risikoen for, at de bagvedliggende efterretninger blev kompromitteret. Det er i den forbindelse vigtigt at forst6, at bare det forhold, at det i offentligheden bliver kendt, at et arrangement ma udsettes eller flyttes pa grund af det konkrete trusselsbillede, i nogle situationer i sig selv skaber en risiko for, at efterretninger og andre fslsomme oplysninger afslsres. Som jeg har redegiort for bide i min udtalelse af 19. november 2013 og i flere af de svar, jeg i gar gav til udvalget, fandt jeg derfor i situationen, at det rigtige var at give Retsudvalgets daverende formand en fortrolig orientering om trusselsbilledet og dets konsekvenser for besogets gennemfsrelse. Jeg gav dog ikke den davrerende formand oplysningen om Pia Kjrrsgaards eventuelle deltagelse, da det ville have krenket fortroligheden omkring Pia Kjersgaards planer. Pi min klare anbefaling indstillede formanden herefter til udvalget at udsrette besoget.

13 6. Hermed skulle der treffes endnu et valg. Pi den ene side var det udelukket at give udvalget den reelle begrundelse for beslutningen. PA den anden side var det min og den davrrende formands felles opfattelse, at det var nsdvendigt med en begnrndelse, hvis man skulle gore sig hab om, at medlemmeme ville folge formandens indstilling. Derfor ledte vi efter en beerundelse. og det stod klart for mig, allerede far madet med formanden for Retsudvalget, at der ville vrere behov for en begrundelse til Retsudvalget for en indstilling om at udsette besoget pi Christiania. Derfor tog Justitsministeriet kontakt til den davrerende politidirektor i Ksbenhavn. Politidirektsren oplyste i den forbindelse, at der rent fbktisk var forskellige andre msder i Ksbenhavns Politi den 29. februar 2012, som han ellers skulle have deltaset i. Politidirektsren understregede samtidigt, at s6fremt justitsministeren onskede, at han deltog i Retsudvalgets besog pa christiania, ville han selvfolgelig gore det. Det var med andre ord korrekt, at Justitsministeriet var bekendt med, at den davrerende politidirektsr for Ksbenhavn havde forskellige, andre msder i Ksbenhavns Politi den 29. februar 2012, som han ellers skulle deltage i, ligesom det var korrekt, at jeg tilbad Retsudvalget den efterspurgte tekniske gennemgang af betrnkningen. Men vi ledte som nevnt efter en begrundelse, og den begrundelse, som Folketingets Retsudvalg modto8,t varr ikke den reelle begrundelse for indstillingen om at udskyde besoget. Det mi man erkende.

14 [Beklagelse] 7,Jeg mener fortsat, at det ville have vreret forkert og direkte uansvarligt af mig, hvis jeg havde siddet min viden om trusselsvurderingen overhorig. Det kunne vrere endt galt. Nogen kunne vere kommet til skade. Det kunne vere giet udover medlemmerne af Retsudvalget. Men det kunne ogsi vrere gaet udover beboere i omradet eller andre besogende pi christiania. I alle tilfelde ville det sd have vreret mit ansvar. Men det er vigtigt at lrere af de helt ekstraordinrere situationer, som vi indimellem bringes i, og jeg vil geme dybt beklage, at jeg bidrog til, at udvalget fik en begrundelse for bessgets udsettelse, som ikke var den reelle. Der skulle slet ikke vrere givet en begrundelse for indstillingen, nir udvalget ikke kunne fi den reelle begrundelse. Man mitte si p6 anden mide - af hensyn til medlemmemes sikkerhed - have forsogt at overbevise medlemmerne om, at det var nsdvendigt at udsette besoget. IKontroludvalget] 8. Jeg har selv vreret medlem af Retsudvalget i flere ar. Jeg kan sagtens srette mig ind i den frustration, der er blandt jer over ikke at have fiet den reelle begrundelse for udskydelsen afbesoget. Derfor vil jeg sorge for, at Folketingets Kontroludvalg orienteres, hvis en lignende ekstraordinrer situation matte opst6, hvor det af sikkerhedsmrssige irsager mi frarides, at et folketingsudvalg gennemforer et planlagt besog eller arrangement, og hvor ikke engang dette kan oplyses til medlemmerne.

15 PA den mide kan Kontroludvalget kontrollere, at der rent faktisk ligger sikkerhedsmessige overvejelser bag, og at ministeren ikke i virkeligheden forfolger andre og uvedkommende hensyn. [Det kronologiske forlob] 9. Jeg vil nu vende mig mod sagens forlsb. Sagen falder set med mine ajne i to faser, og mine bemrerkninger har indtil nu knyttet sig til den fsrste fase. Denne fase vedrsrer forlsbet frem mod aflysningen af bessget den 29. februar Den anden fase drejer sig om tiden fra aflysningen og fiem til, at bessget blev gennemfort den 7. juni 2012 med deltagelse af bl.a. Pia Kjarsgaard. Der er tale om et hrendelsesforlob, som ligger mere end l% Ar tilbage. Den beskrivelse af forlsbet, jeg nu vil give, og som ogsi er givet i de skriftlige svar, jeg i gar sendte til udvalget, er forst og fremmest baseret pi de involverede personers erindring. 10. Jeg starter med forste fase. Justitsministeriet blev forst pi et meget sent tidspunkt opmrerksomt pi, at Retsudvalget ville besoge Christiania den29. februar Ministeriet blev - formentlig l-2 uger for besoget - kontaktet af pet, som pa et efterfolgende mode oplyste, at det aktuelle trusselsbillede tilsagde, at besoget i givet fald skulle afvikles under meget massiv og synlig polititilstedeverelse. PET orienterede samtidig om, at der til trusselsbilledet hsrte, at pia Kjergaard havde planer om at indtrrde midlertidigt i Retsudvalget til det pigeldende bessg. Denne oplysning betod, at der var et skrerpet trusselsbillede af betydning for alle Retsudvalgets medlemmer.

16 Det var denne orientering, der forte til, at jeg pa et msde gav den davrerende formand for Retsudvalget en fortrolig orientering om trusselsbilledet. Jeg videregav dog ikke oplysningen om Pia Kjrrsgaards planer om at deltage i besoget. Modet fandt formentlig sted den 23. februar Som jeg allerede har vreret inde p6, indstillede formanden pi den baggrund og i samrid med mig, at det planlagte besog m6tte udsettes til et senere tidspunkt. Det var i mine ojne den rigtige beslutning at lade medlemmemes sikkerhed veje tungest, og det var da ogsi min klare anbefaling til formanden at udsette besseet. Jeg har allerede knyttet bemrerkninger til mine overvejelser og beslutninger i denne fase. [Anden fase] 11. Jeg vil nu vende mig mod den anden fase i forlsbet, som lsber fra udgangen af februar mined Der ses ikke at have vreret samtaler, msder eller korrespondance mellem Justitsministeriet og PET fra dette tidspunkt og frem til, at ministeriet den 17. april2012 via PET modtog en notits fra Ksbenhavns Politi. Notitsen handlede om sikkerhed og politimressigt beredskab i og omkring Christiania i forbindelse med Retsudvalgets studietur til Christiania. Retsudvalget har modtaget en kopi af notitsen. l0

17 Notitsen skal ses i sammenhreng med, at jeg den24. april2012 holdt et msde i Justitsministeriet med den tidligere og den nuvrerende formand for Retsudvalget. Pi msdet fik de en orientering om det trusselsbillede, som foreli pi det p6geldende tidspunkt, hvis Retsudvalget skulle gennemfore besoget pa Christiania. Jeg vil geme understrege, at man - i modsretning til, hvad man kan fi indtryk af i medierne - ikke bare kan gi ud fra, at trusselsbilledet i midten af april svarer til trusselsbilledet omkring den29. februar Jeg gav pa modet flere gange udtryk for, at jeg syntes, at udvalget skulle tage ud pa Christiania. Det blev pa modet aftalt, at formanden for Retsudvalget kunne bruge den formulering i forhold til medlemmerne, at der ville vrere et passende, synligt politiberedskab pi baggrund af omfang og aktuel vurdering af situationen, og at det ikke ville vere med "blsdhat". 12.Efter dette msde, og frem til besoget blev afviklet den 7. juni 2012, sendte Retsudvalgets sekretariat lsbende s til Justitsministeriet vedrsrende tilrettelreggelsen af besoget. Det kan ikke udelukkes, at der ogsa har veret telefonisk kontakt mellem ministeriet og sekretariatet. For sa vidt angir kontakten til PET ses der ikke i perioden at have veret anden kontakt om besoget, for PET p6 et mode den 24. maj 2012, som vedrsrte andre sager, omtalte, at Retsudvalget nu planlagde at gennemfarebesoget den 6. juni Besoget blev som bekendt gennemfort den7. juni2012. [PETs interne overvejelser i anden fase] ll

18 13. Det er ingen hemmelighed, at de overvejelser PET gjorde sig i anden fase om sikkerheden i relation til Retsudvalget besog pi Christiania - og Pia Kjersgaards mulige deltagelse - har pikaldt sig serlig interesse i den seneste tid. Ekstra Bladet skrev den 19. november 2013 en historie om, at fem tillidsfolk i PET har klaget til rigspolitichefen over, at PET-chefen skulle have tvunget politifolk i PET til, i strid med regleme, at orientere sig i Pia Kjrergaards kalender for at forhindre hende i at kunne deltage i Retsudvalgets besog p& Christiania. Justitsministeriet havde den 14. november modtaget brevet fra Rigspolitiet og var derfor bekendt med beskyldningeme. Dagen efter bad Justitsministeriet PET-chefen om hans bemrerkninger til brevet fra tillidsfolkene, og den 20. november 2013 bad jeg som bekendt PET-chefen om en redegsrelse om forlsbet. Jeg modtog redegorelsen sidste mandag og sendte den til Retsudvalget i tirsdags. Som det fremgir af mit ledsagende brev, er det omtalt i redegorelsen, at man hos PET efter udsrettelsen af besoget den 29. februar 2012 gsofie sig overvejelser om flere forskellige scenarier for det tilfrlde, at det mitte vise sig sikkerhedsmessigt uforsvarligt at gennemfsre Retsudvalgets besog med Pia Kjersgaards deltagelse. pt af disse scenarier indebar som bekendt, at besoget skulle forsoges placeret pi et tidspunkt, hvor man vidste, atpia Kjrersgaard pa grund af en udlandsrejse eller lignende ville vrere forhindret i at deltage. l2

19 Det fremg6r siledes af redegarelsen, at PET's sikkerhedsafdeling til brug for overvejelseme blev bedt om at underssge, om man i afdelingen - som led i personbeskyttelsen af Pia Kjrersgaard - var bekendt med perioder, hvor Pia Kjrersgaard ville vrre forhindret i et eventuelt besog. [Ingen viden om scenarierne] 14. Jeg vil godt gorc det helt klart, at hverken jeg eller Justitsministeriet er blevet orienteret om de konkrete scenarier, som PET overvejede i relation til Retsudvalgets snske om at besoge Christiania og Pia Kjrersgaards deltagelse. Til min forundring er der fra flere sider sat sporgsmilstegn ved, om det nu virkelig kan passe. Til det kan jeg sige: Ja - det passer. Det er ikke sredvanligt, at Justitsministeriet bliver orienteret om efterretningstj ene stens overvej elser i forbindel se me d personbeskyttel s esopgaver. Efter jeg modtog PET-chefens redegorelse, og det stod klart, at man havde overvejet, men jo ikke realiseret, det nrvnte scenarie, blev det draftet med bl.a. PET, om et sadan scenarie fremadrettetbsr indgi i efterretningstj enestens overvej elser. Dette skal ses i lyset af, at der selvfslgelig knytter sig vesentlige og principielle problemstillinger til sidan et scenarie. Min opfattelse er, at efterretningstjenesten var optaget af atlsse sin opgave inden for de geldende retlige rammer. Derfor overvejede de dette scenarie. Jeg synes, at det p6greldende scenarie er for vidtgiende. Og det er baggrunden for, at jeg har meddelt PET, at scenariet ikke fremadrettet bar indgi i efterretningstjenestens overvejelser om genl3

20 nemforelse af personbeskyttelsesopgaven, uden at den pigeldende ved det. Min meddelelse omfatter alle "VIP'er", der modtager personbeskyttelse, og ikke kun medlemmer af Folketinget. Det er derfor i dag og fremover i strid med de forvaltningsretlige regler for PETs virksomhed, hvis efterretningstjenesten ikke orienterer en person, som er under personbeskyttelse, hvis tjenesten som led i losningen af opgaven med at beskytte personen overvejer at soge et arrangement placeret en dag, hvor den pigeldende ikke vil kunne deltage. [Samridssporgsmil S - samarbejdsproblemer i PET] 15. Jeg vil nu vende mig mod det samr6dssporgsmil, der ogsi er stillet mig, og som handler om samarbejdsproblemerne i PET, der jo som bekendt ogsdhar ffldt meget i medierne den senere tid. [Baggrunden for samarbejdsproblemerne] Hvad baggrunden for samarbejdsproblemerne konkret er, kan der vrre mange bud p6. Men der er ingen tvivl om, at PET har vrret igennem en lengere periode med omstillinger, som har slidt pa bide medarbejdere og ledere og iser pi samarbejdet mellem disse. BAde ledelse og medarbejdere har peget pi en rrekke forhold, der kan have vreret medvirkende til, at samarbejdet er ksrt skevt. I forbindelse med at Jakob Scharf tirsdag i forrige uge meddelte, at han snskede at forlade sin stilling i PET, gav han udtryk for, at samarbejdst4

21 problemerne kan hindteres, men at det bide vil vere vanskeligere og kreve lengere tid, nir det foregar under stor mediebevigenhed. Af hensyn til PET fandt han det derfor rigtigst attrade til side og i stedet overlade det til en ny chef at gennemfsre de endringer og forandringer, som er nodvendige. I forhold til de owige personalemressige rendringer i PET's ledelse kan jeg oplyse, at det den 18. november blev meldt ud i PET, at PET's administrationschef efter aftale med Justitsministeriet havde besluttet at forlade sin stilling for at soge andre udfordringer, og at hendes stabschef samme dag blev flyttet fra PET til Ksbenhavns Politi. [De okonomiske uregelmressigheder] 16. Vedrsrende de skonomiske forhold i PET, vil jeg geme understrege, at jeg forventer, at PET - ligesom alle andre offentlige myndigheder - udviser ansvarlighed og tilbageholdenhed i forhold til anvendelsen af statslige midler. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at de aktiviteter, som har vreret genstand for mediemessig fokus i den senere tid, i det vresentlige er underlagt helt almindelige regler for revision og tilsyn. Der er saledes tale om aktiviteter, som er underlagt Rigsrevisionens almindelige revision og Rigspolitiets almindelige tilsyn med politiet. I lyset af de synspunkter, der i den senere tid har vreret fremme - s&rligt vedrorende ledelsen i PET's rejseaktiviteter - foretager Rigspolitiet nu - som led i den almindelige tilsynsvirksomhed med PET - en srerlig gennemgang af PET's udgifter til den sverste ledelses tjenesterejser. l5

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Sagsnr.: Dok.: 16. maj 2OO2 Statsretskontoret 2002-793-OO40 JSS20134 Kommissorium For O ffentli ghedskommissionen 1. Regeringen har besluttet at nedsette en

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

0.-"\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev

0.-\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev FonenucERsryRErsEN 0.-"\ L AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET Sag 642/1-l19 KAMP/KAMP Klager: - - - Indklagede:, Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev Klageemne: Annullation af auktionskgb

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev.

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev. i {l^\l Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET Sag 642/7-136 MKI/MKI Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev Klageemne: Nrcvnets sagkyndige: Kgb af ring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 29. januar 2015 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Samina Munir Lanewala Sagsnr.: 2014-0035-0251

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 842 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. april 2014 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet DnrATr LsYN ET :lt: rt,, '11jlr.,.,,...:i,ir:.r..,,,,,.,; :ll,l i!'' Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup zo. oktober zou Datatitsynet Borgergade 28, 5. r3oo Kobenhavn K CVR-nr. l:-8837-29

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

,llx:il;:",,"^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore

,llx:il;:,,^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore t Undertegnede Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore S TFTELSES OVERENSKOM S T l r r l l - j ''", f 6''' z f,;;at,llx:il;:",,"^ - FE, 2001 og Steen Ssrensen Dagmarsgade 24.1 nr. 100

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Problemformulering typer og faldgruber (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 3: Problemformulering

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 375 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1860415 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. februar 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Niels Dam Dengsøe Petersen Sagsnr.:

Læs mere

Abentredskomit6en ved Kurt Loftkjrer.

Abentredskomit6en ved Kurt Loftkjrer. Holger Kallehauge, Landsdommer, C.F. Richsvej 68, 2000 F. Abentredskomit6en ved Kurt Loftkjrer. Frederiksberg, den 20. septemb er 2004. Vedr. Abenhedskomit6ens klager over Offentlighedskommissionens afslag

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

S 950 endeligt svar Offentligt

S 950 endeligt svar Offentligt 2015-16 S 950 endeligt svar Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2016 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Asger G. Aagaard

Læs mere

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere.

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 40 Offentligt Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B om solceller i Folketingets Klima-, Energi og Bygningspolitiske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 177 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2015-0035-0282 Dok.: 1494908 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål H

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

UDKAST TIL TALE Til brug for besvarelsen den 19. august 2010, kl , af samrådsspørgsmål BI

UDKAST TIL TALE Til brug for besvarelsen den 19. august 2010, kl , af samrådsspørgsmål BI Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1422 Offentligt Dok.: MOA40883 UDKAST TIL TALE Til brug for besvarelsen den 19. august 2010, kl. 10.00, af samrådsspørgsmål BI Samrådsspørgsmål

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

FoneRucERsryRELsEN AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET. ti.'.,c5 {, Klager:

FoneRucERsryRELsEN AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET. ti.'.,c5 {, Klager: ! :.:t FoneRucERsryRELsEN ti.'.,c5 {, AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET Heidi Kjar Nielsen Klager: Indklagede: Admin strationssel skabetaf 3. marts 2001 C/O Olivero Henningsens Alle 33 2900 Hellerup

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer)

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer) EJERFORENINGEN ARNBJERG ALLE Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius Deltagere: Marius, Kent, Anni og Tina (refbrent) 1. OTfS (Etevatorer) Bestyrelsen har sagt ja til tilbud fra OTIS,

Læs mere

4 Israehmissionens Auis NR.5-MAJ 1998

4 Israehmissionens Auis NR.5-MAJ 1998 4 Israehmissionens Auis NR.5-MAJ 1998 Netop i disse dage er det hvis man folger den jodiske kalender - 50 6r siden staten lsrael blev oprettet. At staten Israel blev oprettet, og at staten Israel stadig

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. marts 2016 Dok.: 1898570 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. oktober 2015

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo!

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo! Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) FIU alm. del 16 Bilag 5 Offentligt Samråd i FIU 29.10.2010 Formanden for Finansudvalget Kristian Thulesen Dahl: Ja, så tror jeg, vi er ved at være på plads alle de, der

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. maj 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2007-150-0361

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

S^q.No & PAnTNERE. Helle Borgstrom Ast har i perioder fungeret som vikar hos undertegnede. Til rette vedkommende

S^q.No & PAnTNERE. Helle Borgstrom Ast har i perioder fungeret som vikar hos undertegnede. Til rette vedkommende S^q.No & PAnTNERE ADVOKATFIRMA Sand & Partnere Advokatfirma Postboks 183 DK-1005 Kobenhavn K Kontor: Norre Sogade 7 DK-1370 Kobenhavn K Til rette vedkommende Tlf.: 33 36 66 66 Fax: 33 15 30 63 E-mail:

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Besvarelse af REU Alm. del samrådsspørgsmål R om politiskolen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. august 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-792-1358

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere