Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o."

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen VS: Christiania t.o. Stine Udtalelse fra justitsm inister Morten BOdskov: Alle medlemmer af Folketinget skal kunne besoge alle afkroge af Danmark - ogsi Christiania. Det er heldigvis ogs6 muligt i Danmark, hvor retsudvalget inklusiv Pia Kjersgaard bespgte Christiania ijuni Men der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt, at Folketinget inddrager politiet i planlegningen af besog, for at der kan tages de sikkerhedsforanstaltninger, s6 truende og farlige episoder s6 vidt muligt undgdes. Ndr det gelder det bes6g, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige forir 2012, blev Justitsministeriet, fqr besoget skulle foreg6, orienteret af pet om, at det ville vare nodvendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede p6 Christiania under Retsudvalgets besog. Dette var nodvendigt for at kunne h6ndtere det konkrete trusselsbillede, der fore16 p6 det pdgeldende tidspunkt og som var baseret p6 blandt andet efterretninger. I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den daverende formand for Retsudvalget en fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets sikkerhed, ville vare behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at gennemf6re det planlagte besog. Formanden besluttede herefter i samr6d med mig, at det planlagte besog mdtte udskydes til et senere tidspunkt. Det var i mine 6jne en rigtig beslutning at lade medlemmernes sikkerhed veje tungest. Da formanden ikke mitte oplyse Retsudvalget om det konkrete trusselbillede, blev det aftalt, at der skulle afholdes et mode i Retsudvalget med justitsministeren netop den dag besoget skulle vare afholdt, s6 formanden for Retsudvalget kunne bruge dette mode samt politidirektoren for Kobenhavns manglende mulighed for at deltage iet forudgdende mode om situationen p6 Christiania som forklaring p5, at besoget pi Christiania m6tte udskydes. Derudover valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjersgaard - at bespge Christiania nogle mdneder senere pd en dato Retsudva lget selv fastsatte.

2 Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 2013 L4:08 Christian Kettel Thomsen Udkast kl14.07 t.o. Stine Udtalelse fra justitsminister Morten BOdskov: Jeg har notenet mig, at PET-chefen blankt har afvist, at han skulle have misbrugt oplysningen fra Pia Kjarsgaands kalenden til at fonhindne hende i at bespge Christiania. Jeg han i Ovrigt bedt Rigspolitichefen om at give en generel orientering om situationen i PET pi forligsknedsmodet for politiet i morgen onsdag. Denudover er det vigtigt at sl6 fast, at aiie medlemmer af Folketinget skal kunne bespge samtlige afkroge af Danmark - det galder ogsi Chnistiania. Det er heldigvis ogsi muligt i Danmark, hvor netsudvalget inklusiv Pia Kjansgaard bes6gte Christiania i juni 20L2. Men den er nogle steder i Danmark, hvor det en nodvendigt, at Folketinget inddnager politiet i planlagningen af besog, fon at der kan tages de nodvendige sikkenhedsfonanstaltninger, si tnuende og fanlige episoder sa vidt muligt undgas. Nir det galder det besog, som Retsudvalget opnindelig havde plantagt i det tidlige foran 20L2, blev lustitsministeniet, flr bes0get skulle foregi, orientenet af pet om, at det ville vare nodvendigt, at politiet van meget massivt og synligt tilstede pi Christiania unden Retsudvalgets besog. Dette var nodvendigt fon at kunne hindtere det konkrete trusselsbillede, der fonela pa det p6galdende tidspunkt og som var basenet pa btandt andet efterretninger. Til det konkrete trusselbillede h6nte, at jeg af PET var onienteret om, at pia Kjansgaard havde planer om at indtnade midlertidigt i Retsudvalget til det pageldende bes6g. Denne oplysning indgik selvf6lgelig i den samlede trusselvundening og gjonde at der van et skarpet tnusselbillede af betydning fon aiie Retsudvalgets medlemmer. I det lys mente jeg, at det rigtige van at give den davenende fonmand fon Retsudvalget en fontrolig orientening om, at politiets vundering var, at der af hensyn til Retsudvalgets sikkerhed, ville vane behov fon en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at gennemf0re det planlagte bes6g. Det ville have varet fonkert af mig ikke at videnegive disse oplysningen til fonmanden, da jeg ikke kunne sidde min konkrete viden om det samlede trusselsbillede overhorig. oplysningen om pia Kjensgaards eventuelle deltagelse blev dog ikke videregivet til formanden. Havde jeg videregivet denne oplysning, havde jeg kompromittenet fortnoligheden omkring Pia Kjersgaands planen. Formanden besluttede eften den fortnolige orientering i samrtd med mig, at det planlagte besog mitte udskydes til et senene tidspunkt. Det var i mine Ojne en nigtig beslutning at Iade medlemmernes sikkerhed veje tungest. Tilbage stod at fonklare Retsudvatget, hvorfon besoget til christiania skulte udskydes. Baggrunden fon det skenpede trusselbillede kunne ikke videregives til Retsudvalgets medlemmer uden at kompnomittere bade Pia Kjarsgaands planen og de eftennetninger som pet havde indsamlet.

3 Derfor blev det i lyset af den ekstraordinare situation aftalt, at der skulle afholdes et mode i Retsudvalget med justitsministeren netop den dag uesogei skul1e vare afholdt, s6 formanden for Retsudvalget kunne bruge dette m6de samt politidirekt6nen for Kpbenhavns manglende mulighed for at deltage i et forudgaende mode om situationen p6 Chnistiania som forklaning pa, at bes6get pa Chnistiania m6tie udskydes. Set i bakspejlet skal jeg beklage, at jeg bidrog til at Retsudvalget fik viderebnagt et forkert billede af den egentlige begrundelse fon, at besoget ikke kunne finde sted p6 det Onskede tidspunkt. I 0vrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjansgaand - at bes6ge Christiania nogle m6neder senene pa en dato Retsudvalget selv flstsitte. Med venlig hilsen Trine Maria llsoe Serlig Ridgiver JU'TITI M inisterse kreta riatet Slotsholmsgade K0benhavn K Tlf. direkte: Tlf.:722684OO www. iustitsm in isteriet.d k

4 Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 2013 L6:54 Christian Kettel Thomsen Christiania-udtalelse Kere CKT Til orientering den endelige udsendelse. Stine Fra: Trine Maria Ilsge Sendt: 19. november :25 Til: Emil Melchior; Anne Rosa Simonsen; Tina Lysdahl Hansen Emne: Christiania-udtalelse Udtalelse vedrorende Retsudvalgets bes6g pd Christiania Udtalelse fra justitsminister Morten BOdskov: "Jeg kan indledningsvist oplyse, at PET varetager personbeskyttelsesopgaver vedrorende Pia Kjarsgaard og derfor har adgang til oplysninger om hendes ferden. Jeg har noteret mig, at PET-chefen blankt har afuist, at han skulle have misbrugt oplysningerfra Pia Kjersgaards kalendertil atforhindre hende iat bes0ge Christiania. Jeg har i Ovrigt bedt Rigspolitichefen om at give en generel orientering om situationen i PET pi forligskredsmodet for politiet i morgen onsdag. Derudover er det vigtigt at sl6 fast, at alle medlemmer af Folketinget skal kunne besoge samtlige afkroge af Danmark - det galder ogs6 Christiania. Det er heldigvis ogss muligt i Danmark, hvor Retsudvalget inklusiv Pia Kjersgaard besogte Christiania ijuni Men der er nogle steder i Danmark, hvor det er nodvendigt, at politiet inddrages i planlegningen af bes6g, for at der kan tages de nodvendige sikkerhedsforanstaltninger, si truende og farlige episoder si vidt muligt undg6s. Ndr det gelder det bes0g, som Retsudvalget oprindelig havde planlagt i det tidlige forsr 2012, blev Justitsministeriet, f0r besoget skulle foregs, orienteret af PET om, at det ville vere n6dvendigt, at politiet var meget massivt og synligt tilstede pi Christiania under Retsudvalgets Dette var n6dvendigt for at kunne h5ndtere det konkrete trusselsbillede, der foreld p6 det p6galdende tidspunkt, og som var baseret pi blandt andet efterretninger. Jeg var af PET i fortrolighed blevet orienteret om, at der til det konkrete trusselsbillede h6rte, at Pia Kjersgaard havde planer om at indtrede midlertidigt i Retsudvalget til det pigaldende bes6g. Denne oplysning indgik selvfolgelig i den samlede trusselsvurdering og gjorde, at der var et skerpet trusselsbillede af betydning for alle Retsudvalgets medlemmer. I det lys mente jeg, at det rigtige var at give den daverende formand for Retsudvalget en fortrolig orientering om, at politiets vurdering var, at der af hensyn til Retsudvalgets sikkerhed, ville vare behov for en meget massiv og synlig polititilstedeverelse, hvis Retsudvalget valgte at gennemf6re det planlagte

5 Det ville have veret forkert af mig ikke at videregive disse oplysninger til formanden, da jeg ikke kunne sidde min konkrete viden om det samlede trusselsbillede overhorig. Oplysningen om Pia Kjarsgaards eventuelle deltagelse blev dog ikke videregivet til formanden. Havde jeg videregivet denne oplysning, havde jeg kompromitteret fortroligheden omkring Pia Kjersgaards planer. Formanden vurderede efter den fortrolige orientering i samr6d med mig, at det planlagte bes6g m6tte udskydes til et senere tidspunkt. Det var i mine 6jne en rigtig vurdering at lade medlemmernes sikkerhed veje tungest, men baggrunden for det skerpede trusselsbillede m6tte ikke videregives til Retsudvalgets medlemmer, da det ville kompromittere de efterretninger, som PET havde indsamlet. Da politidirekt0ren for K0benhavn ikke havde mulighed for at deltage i et forudg6ende mode inden bes0get den pigeldende dag, indstillede formanden i lyset af den ekstraordinare situation til udvalget, at besoget m6tte udskydes. Samtidig foreslog formanden, at den nu ledige tid kunne bruges til, at Justitsministeriet foretog en teknisk gennemgang af en betenkning, som medlemmerne af Retsudvalget havde presset p6 for at f6. I ovrigt valgte Retsudvalget - inklusiv Pia Kjersgaard - at besoge Christiania nogle m neder senere pi en dato, Retsudvalget selv fastsatte".

6 Jens Teilberg Sondergaard Fra: Anne Berg Mansfeld-Giese Sendt 9. december 20L3 22:4L Til: Jens Teilberg Sandergaard Emne: [Captia] samrsdstale version II Vedheftede filer: SJ [DOK997675].doc; fesdpacket.xml Kere Jens Vedheftet t.o. justitsministerens talepapir til brug for samridet i Retsudvalget i morgen formiddag. Vh Anne

7 JusrrTs Politi- og Strafferetsafdel in gen Dato: 7. december2013 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: Dok.: UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samridssporgsmal S, T og U fra Folketingets Retsudvalg den 10. december 2013 Samridssporgsmil S: "Ministeren bedes redegore for baggrunden for den seneste tids samarbejdsproblemer og akonomiske uregelmassigheder i Politiets Efterretningstjeneste og de fratredelser og omplaceringer af ledende medarbejdere, der har fundet sted, samt hvorvidt efierretningstjenesten i ovrigt har lost sine opgaver tilfredsstillende og levet op til regler og ansvar. Vil ministeren ligeledes redegore for, hvordan problemerne loses og hvad ministerens holdning til sagen er? " Sporgsmilet er stillet efter snske fra Pernille Skipper (EL). Slotsholmsgade l Ksbenhavn K. Telefon Telefax www j ustitsministeriet. dk

8 Samrfldssporgsmil T: "vil ministeren pd baggrund af sin udtalelse om, qt han ikke kendte til de scenorier, som PET-chefen omtaler i sin redegorelse af 2. december 2013, oplyse meget pracist, hvad ministeren vidste og ikke vidste omlving pet's overvejelser ogforberedelse iforhold til Retsudvalgets besog pd christiania? Hvilke af de informationer, der var tilgdet ministerenfra pet i den forbindels e, overbragte minister en til Retsudvalgets daverende formand, og hvilke valgte ministeren ikke at oplyse udvalgsformanden om? vil ministeren desuden give Retsudvalget enfyldestgorende redegorelse for, hvad Justitsministeriet vidste hvorndr om PET's overvejelser ogforberedelse i forhold til Retsudvalgets besog pd Christiania, herunder hvad Justitsministeriet vidste om de scenarier PET, ifolge redegorelsen af 2. december 2013, arbejdede med?" SporgsmAlet er stillet efter snske fra Peter Skaarup (DF). Samridssporgsmil U: "vil ministeren redegore for sin og ministeriets rolle i forhold til forlobet omlving Retsudvalgets besog pd Christiania? " Sporgsmilet er stillet efter snske fra Karsten Lauritzen (V). [Indledning] 1. Tak for ordet og muligheden for atredegare for sagen om Retsudvalgets besog pa Christiania og for samarbejdsproblememe i pet. Jeg vil besvare de 3 samridssporgsmil samlet. Jeg vil i min besvarelse komme ind pa en rrekke forhold, som efter min opfattelse ikke kunne vrere hdndteret pa anden mide.

9 Men jeg mi ogsa erkende, at der er noget i forlobet, som jeg geme ville have handteret anderledes. Jeg vil starte med at sl6 nogle ting fast, som er vigtige for mig. For det fsrste. Jeg har i hele forlsbet kun vrere optaget af 6n ting - sikkerheden omkring Retsudvalgets besog pa Christiania. Det har ikke handlet om ressourcer. Det har ikke handlet om, at Retsudvalget eller Pia Kjrersgaard ikke mitte komme ud pa christiania. samtidig er det vigtigt, at alle forstar, at der var en god grund til, at jeg i februar maned sidste ar tog det usredvanlige skridt at anbefale Retsudvalgets daverende formand, at besoget pa christiania den 29. februar blev udsat. Det var fordi. det var alvor. Min klare anbefaling til formanden baserede sig pa det skrerpede og konkrete trusselsbillede, der gjorde sig greldende omkring besoget pa det pigreldende tidspunkt. Trusselsbilledet for besoget var skrerpet pa planer om at deltage. Men trusselsbilledet Retsudvalgets medlemmer. grund af Pia Kjersgaards havde betydning for alle [Sagens ekstraordinere karakter] 2. Det nreste jeg vil fremhrve er, at der var tale om en helt ekstraordinrer situation. Jeg havde ikke tidligere befundet mig i en sidan situation. Jeg har heller ikke efterfslgende befundet mig i en lignende situation. og jeg skal ikke legge skjul p6, at sagen stillede mig over for en rrekke svrere valg.

10 Som justitsminister er det et grundvilkar, at man stilles over for vanskelige beslutninger. Men jeg vil nu alligevel sige, at de valg, som denne sag har budt p5, har vreret srerligt vanskelige. Uanset dette, sa har det vrret afgorende for mig at gare alt, hvad jeg kunne, for at ingen kom til skade. 3. Lad mig blive lidt ved situationens alvor. Nogle har i debatten givet udtryk for, at der nok slet ikke var tale om nogen reel trussel. Samtidig er det blevet mere end antydet, at truslen blev brugt som en darlig undskyldning for at forhindre Retsudvalgets besog pi Christiania. Begge dele er forkerte. Og jeg er nsdt til at sige, at det ganske enkelt ikke er i orden at beskylde mig eller politiet for at opfinde trusler til lejligheden. Det er desvrerre ikke muligt for mig at fortelle om det skerpede trusselsbillede her i dag, da det blandt andet er baseret pi efterretninger af fslsom karakter. Til gengeld vil jeg sorge for, at Folketingets Kontroludvalg hurtigt fer indblik i det konkrete trusselsbillede, der knyttede sig til Retsudvalgets planlagte besog pi Christiania den 29. februar [Dilemmaer] 4. Der er mange, der har undret sig over, hvorfor jeg ikke bare orienterede hele Retsudvalget om det skrerpede trusselsbillede?

11 Forklaringen er, at jeg ikke mitte videregive baggrunden for det skerpede trusselsbillede, da det ville kunne skade de efterretninger, som PET havde indsamlet. Det handler ikke om, at jeg ikke har tillid til medlemmeme af Retsudvalget. Man er bare nsdt til at forsth, at en efterretningstjeneste som pet er fuldstrendig aftrrengig af, at de fhr efterretninger, hvis de skal lsse deres meget vresentlige opgaver. og hvis PET ikke v&rner meget omhyggeligt om deres efterretninger, og hvor de fir dem fra, risikerer de, at deres kilder tsner ud. og der kan vere virkelig meget pi spil - b6de konkret og fremadrettet. Det jeg siger om den konkrete sag, er ogsi afspejlet i pets redegorelse. Her star, at efterretningeme vedrsrende trusselsbilledet var klassificerede og af en sa fslsom karakter, at det var oplysninger, som p6 det p6- greldende tidspunkt ikke kunne videregives til Retsudvalget. og forklaringen ph, at Pia Kjrersgaard heller ikke kunne orienteres. er den samme som i forhold til jer. 5. Der er sa miske nogen, som har svrert ved at forst6, at det kunne have skadet noget som helst, hvis nu Retsudvalgets medlemmer blot havde fiet den oplysning, at christiania-besoget m6tte udsrettes som folge af det konkrete trusselsbillede. og srerligt nir nu formanden kunne f6 det at vide. Her er vi inde pi et af de sv&re valg, som sagen har budt p6. Jeg kunne have valgt slet ikke at nevne trusselsbilledet for formanden for Retsudvalget. Jeg vurderede imidlertid i situationen, at det ville ha-

12 ve svert at overbevise formanden om, at besoget m6tte udsettes, hvis hun ikke fik den oplysning. og det var efter min opfattelse srerdeles vigtigt, at besoget blev udskudt. Af hensyn til sikkerheden for Retsudvalgets medlemmer. Men ndr jeg ikke fandt det forsvarligt, at formanden kunne sige det videre til Retsudvalgets medlemmer, at det handlede om et konkret trusselsbillede, er forklaringen helt enkel. Jo flere, der kendte til, at udsrettelsen af besoget hang sammen med det konkrete trusselsbillede, jo stsrre var risikoen for, at de bagvedliggende efterretninger blev kompromitteret. Det er i den forbindelse vigtigt at forst6, at bare det forhold, at det i offentligheden bliver kendt, at et arrangement ma udsettes eller flyttes pa grund af det konkrete trusselsbillede, i nogle situationer i sig selv skaber en risiko for, at efterretninger og andre fslsomme oplysninger afslsres. Som jeg har redegiort for bide i min udtalelse af 19. november 2013 og i flere af de svar, jeg i gar gav til udvalget, fandt jeg derfor i situationen, at det rigtige var at give Retsudvalgets daverende formand en fortrolig orientering om trusselsbilledet og dets konsekvenser for besogets gennemfsrelse. Jeg gav dog ikke den davrerende formand oplysningen om Pia Kjrrsgaards eventuelle deltagelse, da det ville have krenket fortroligheden omkring Pia Kjersgaards planer. Pi min klare anbefaling indstillede formanden herefter til udvalget at udsrette besoget.

13 6. Hermed skulle der treffes endnu et valg. Pi den ene side var det udelukket at give udvalget den reelle begrundelse for beslutningen. PA den anden side var det min og den davrrende formands felles opfattelse, at det var nsdvendigt med en begnrndelse, hvis man skulle gore sig hab om, at medlemmeme ville folge formandens indstilling. Derfor ledte vi efter en beerundelse. og det stod klart for mig, allerede far madet med formanden for Retsudvalget, at der ville vrere behov for en begrundelse til Retsudvalget for en indstilling om at udsette besoget pi Christiania. Derfor tog Justitsministeriet kontakt til den davrerende politidirektor i Ksbenhavn. Politidirektsren oplyste i den forbindelse, at der rent fbktisk var forskellige andre msder i Ksbenhavns Politi den 29. februar 2012, som han ellers skulle have deltaset i. Politidirektsren understregede samtidigt, at s6fremt justitsministeren onskede, at han deltog i Retsudvalgets besog pa christiania, ville han selvfolgelig gore det. Det var med andre ord korrekt, at Justitsministeriet var bekendt med, at den davrerende politidirektsr for Ksbenhavn havde forskellige, andre msder i Ksbenhavns Politi den 29. februar 2012, som han ellers skulle deltage i, ligesom det var korrekt, at jeg tilbad Retsudvalget den efterspurgte tekniske gennemgang af betrnkningen. Men vi ledte som nevnt efter en begrundelse, og den begrundelse, som Folketingets Retsudvalg modto8,t varr ikke den reelle begrundelse for indstillingen om at udskyde besoget. Det mi man erkende.

14 [Beklagelse] 7,Jeg mener fortsat, at det ville have vreret forkert og direkte uansvarligt af mig, hvis jeg havde siddet min viden om trusselsvurderingen overhorig. Det kunne vrere endt galt. Nogen kunne vere kommet til skade. Det kunne vere giet udover medlemmerne af Retsudvalget. Men det kunne ogsi vrere gaet udover beboere i omradet eller andre besogende pi christiania. I alle tilfelde ville det sd have vreret mit ansvar. Men det er vigtigt at lrere af de helt ekstraordinrere situationer, som vi indimellem bringes i, og jeg vil geme dybt beklage, at jeg bidrog til, at udvalget fik en begrundelse for bessgets udsettelse, som ikke var den reelle. Der skulle slet ikke vrere givet en begrundelse for indstillingen, nir udvalget ikke kunne fi den reelle begrundelse. Man mitte si p6 anden mide - af hensyn til medlemmemes sikkerhed - have forsogt at overbevise medlemmerne om, at det var nsdvendigt at udsette besoget. IKontroludvalget] 8. Jeg har selv vreret medlem af Retsudvalget i flere ar. Jeg kan sagtens srette mig ind i den frustration, der er blandt jer over ikke at have fiet den reelle begrundelse for udskydelsen afbesoget. Derfor vil jeg sorge for, at Folketingets Kontroludvalg orienteres, hvis en lignende ekstraordinrer situation matte opst6, hvor det af sikkerhedsmrssige irsager mi frarides, at et folketingsudvalg gennemforer et planlagt besog eller arrangement, og hvor ikke engang dette kan oplyses til medlemmerne.

15 PA den mide kan Kontroludvalget kontrollere, at der rent faktisk ligger sikkerhedsmessige overvejelser bag, og at ministeren ikke i virkeligheden forfolger andre og uvedkommende hensyn. [Det kronologiske forlob] 9. Jeg vil nu vende mig mod sagens forlsb. Sagen falder set med mine ajne i to faser, og mine bemrerkninger har indtil nu knyttet sig til den fsrste fase. Denne fase vedrsrer forlsbet frem mod aflysningen af bessget den 29. februar Den anden fase drejer sig om tiden fra aflysningen og fiem til, at bessget blev gennemfort den 7. juni 2012 med deltagelse af bl.a. Pia Kjarsgaard. Der er tale om et hrendelsesforlob, som ligger mere end l% Ar tilbage. Den beskrivelse af forlsbet, jeg nu vil give, og som ogsi er givet i de skriftlige svar, jeg i gar sendte til udvalget, er forst og fremmest baseret pi de involverede personers erindring. 10. Jeg starter med forste fase. Justitsministeriet blev forst pi et meget sent tidspunkt opmrerksomt pi, at Retsudvalget ville besoge Christiania den29. februar Ministeriet blev - formentlig l-2 uger for besoget - kontaktet af pet, som pa et efterfolgende mode oplyste, at det aktuelle trusselsbillede tilsagde, at besoget i givet fald skulle afvikles under meget massiv og synlig polititilstedeverelse. PET orienterede samtidig om, at der til trusselsbilledet hsrte, at pia Kjergaard havde planer om at indtrrde midlertidigt i Retsudvalget til det pigeldende bessg. Denne oplysning betod, at der var et skrerpet trusselsbillede af betydning for alle Retsudvalgets medlemmer.

16 Det var denne orientering, der forte til, at jeg pa et msde gav den davrerende formand for Retsudvalget en fortrolig orientering om trusselsbilledet. Jeg videregav dog ikke oplysningen om Pia Kjrrsgaards planer om at deltage i besoget. Modet fandt formentlig sted den 23. februar Som jeg allerede har vreret inde p6, indstillede formanden pi den baggrund og i samrid med mig, at det planlagte besog m6tte udsettes til et senere tidspunkt. Det var i mine ojne den rigtige beslutning at lade medlemmemes sikkerhed veje tungest, og det var da ogsi min klare anbefaling til formanden at udsette besseet. Jeg har allerede knyttet bemrerkninger til mine overvejelser og beslutninger i denne fase. [Anden fase] 11. Jeg vil nu vende mig mod den anden fase i forlsbet, som lsber fra udgangen af februar mined Der ses ikke at have vreret samtaler, msder eller korrespondance mellem Justitsministeriet og PET fra dette tidspunkt og frem til, at ministeriet den 17. april2012 via PET modtog en notits fra Ksbenhavns Politi. Notitsen handlede om sikkerhed og politimressigt beredskab i og omkring Christiania i forbindelse med Retsudvalgets studietur til Christiania. Retsudvalget har modtaget en kopi af notitsen. l0

17 Notitsen skal ses i sammenhreng med, at jeg den24. april2012 holdt et msde i Justitsministeriet med den tidligere og den nuvrerende formand for Retsudvalget. Pi msdet fik de en orientering om det trusselsbillede, som foreli pi det p6geldende tidspunkt, hvis Retsudvalget skulle gennemfore besoget pa Christiania. Jeg vil geme understrege, at man - i modsretning til, hvad man kan fi indtryk af i medierne - ikke bare kan gi ud fra, at trusselsbilledet i midten af april svarer til trusselsbilledet omkring den29. februar Jeg gav pa modet flere gange udtryk for, at jeg syntes, at udvalget skulle tage ud pa Christiania. Det blev pa modet aftalt, at formanden for Retsudvalget kunne bruge den formulering i forhold til medlemmerne, at der ville vrere et passende, synligt politiberedskab pi baggrund af omfang og aktuel vurdering af situationen, og at det ikke ville vere med "blsdhat". 12.Efter dette msde, og frem til besoget blev afviklet den 7. juni 2012, sendte Retsudvalgets sekretariat lsbende s til Justitsministeriet vedrsrende tilrettelreggelsen af besoget. Det kan ikke udelukkes, at der ogsa har veret telefonisk kontakt mellem ministeriet og sekretariatet. For sa vidt angir kontakten til PET ses der ikke i perioden at have veret anden kontakt om besoget, for PET p6 et mode den 24. maj 2012, som vedrsrte andre sager, omtalte, at Retsudvalget nu planlagde at gennemfarebesoget den 6. juni Besoget blev som bekendt gennemfort den7. juni2012. [PETs interne overvejelser i anden fase] ll

18 13. Det er ingen hemmelighed, at de overvejelser PET gjorde sig i anden fase om sikkerheden i relation til Retsudvalget besog pi Christiania - og Pia Kjersgaards mulige deltagelse - har pikaldt sig serlig interesse i den seneste tid. Ekstra Bladet skrev den 19. november 2013 en historie om, at fem tillidsfolk i PET har klaget til rigspolitichefen over, at PET-chefen skulle have tvunget politifolk i PET til, i strid med regleme, at orientere sig i Pia Kjrergaards kalender for at forhindre hende i at kunne deltage i Retsudvalgets besog p& Christiania. Justitsministeriet havde den 14. november modtaget brevet fra Rigspolitiet og var derfor bekendt med beskyldningeme. Dagen efter bad Justitsministeriet PET-chefen om hans bemrerkninger til brevet fra tillidsfolkene, og den 20. november 2013 bad jeg som bekendt PET-chefen om en redegsrelse om forlsbet. Jeg modtog redegorelsen sidste mandag og sendte den til Retsudvalget i tirsdags. Som det fremgir af mit ledsagende brev, er det omtalt i redegorelsen, at man hos PET efter udsrettelsen af besoget den 29. februar 2012 gsofie sig overvejelser om flere forskellige scenarier for det tilfrlde, at det mitte vise sig sikkerhedsmessigt uforsvarligt at gennemfsre Retsudvalgets besog med Pia Kjersgaards deltagelse. pt af disse scenarier indebar som bekendt, at besoget skulle forsoges placeret pi et tidspunkt, hvor man vidste, atpia Kjrersgaard pa grund af en udlandsrejse eller lignende ville vrere forhindret i at deltage. l2

19 Det fremg6r siledes af redegarelsen, at PET's sikkerhedsafdeling til brug for overvejelseme blev bedt om at underssge, om man i afdelingen - som led i personbeskyttelsen af Pia Kjrersgaard - var bekendt med perioder, hvor Pia Kjrersgaard ville vrre forhindret i et eventuelt besog. [Ingen viden om scenarierne] 14. Jeg vil godt gorc det helt klart, at hverken jeg eller Justitsministeriet er blevet orienteret om de konkrete scenarier, som PET overvejede i relation til Retsudvalgets snske om at besoge Christiania og Pia Kjrersgaards deltagelse. Til min forundring er der fra flere sider sat sporgsmilstegn ved, om det nu virkelig kan passe. Til det kan jeg sige: Ja - det passer. Det er ikke sredvanligt, at Justitsministeriet bliver orienteret om efterretningstj ene stens overvej elser i forbindel se me d personbeskyttel s esopgaver. Efter jeg modtog PET-chefens redegorelse, og det stod klart, at man havde overvejet, men jo ikke realiseret, det nrvnte scenarie, blev det draftet med bl.a. PET, om et sadan scenarie fremadrettetbsr indgi i efterretningstj enestens overvej elser. Dette skal ses i lyset af, at der selvfslgelig knytter sig vesentlige og principielle problemstillinger til sidan et scenarie. Min opfattelse er, at efterretningstjenesten var optaget af atlsse sin opgave inden for de geldende retlige rammer. Derfor overvejede de dette scenarie. Jeg synes, at det p6greldende scenarie er for vidtgiende. Og det er baggrunden for, at jeg har meddelt PET, at scenariet ikke fremadrettet bar indgi i efterretningstjenestens overvejelser om genl3

20 nemforelse af personbeskyttelsesopgaven, uden at den pigeldende ved det. Min meddelelse omfatter alle "VIP'er", der modtager personbeskyttelse, og ikke kun medlemmer af Folketinget. Det er derfor i dag og fremover i strid med de forvaltningsretlige regler for PETs virksomhed, hvis efterretningstjenesten ikke orienterer en person, som er under personbeskyttelse, hvis tjenesten som led i losningen af opgaven med at beskytte personen overvejer at soge et arrangement placeret en dag, hvor den pigeldende ikke vil kunne deltage. [Samridssporgsmil S - samarbejdsproblemer i PET] 15. Jeg vil nu vende mig mod det samr6dssporgsmil, der ogsi er stillet mig, og som handler om samarbejdsproblemerne i PET, der jo som bekendt ogsdhar ffldt meget i medierne den senere tid. [Baggrunden for samarbejdsproblemerne] Hvad baggrunden for samarbejdsproblemerne konkret er, kan der vrre mange bud p6. Men der er ingen tvivl om, at PET har vrret igennem en lengere periode med omstillinger, som har slidt pa bide medarbejdere og ledere og iser pi samarbejdet mellem disse. BAde ledelse og medarbejdere har peget pi en rrekke forhold, der kan have vreret medvirkende til, at samarbejdet er ksrt skevt. I forbindelse med at Jakob Scharf tirsdag i forrige uge meddelte, at han snskede at forlade sin stilling i PET, gav han udtryk for, at samarbejdst4

21 problemerne kan hindteres, men at det bide vil vere vanskeligere og kreve lengere tid, nir det foregar under stor mediebevigenhed. Af hensyn til PET fandt han det derfor rigtigst attrade til side og i stedet overlade det til en ny chef at gennemfsre de endringer og forandringer, som er nodvendige. I forhold til de owige personalemressige rendringer i PET's ledelse kan jeg oplyse, at det den 18. november blev meldt ud i PET, at PET's administrationschef efter aftale med Justitsministeriet havde besluttet at forlade sin stilling for at soge andre udfordringer, og at hendes stabschef samme dag blev flyttet fra PET til Ksbenhavns Politi. [De okonomiske uregelmressigheder] 16. Vedrsrende de skonomiske forhold i PET, vil jeg geme understrege, at jeg forventer, at PET - ligesom alle andre offentlige myndigheder - udviser ansvarlighed og tilbageholdenhed i forhold til anvendelsen af statslige midler. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at de aktiviteter, som har vreret genstand for mediemessig fokus i den senere tid, i det vresentlige er underlagt helt almindelige regler for revision og tilsyn. Der er saledes tale om aktiviteter, som er underlagt Rigsrevisionens almindelige revision og Rigspolitiets almindelige tilsyn med politiet. I lyset af de synspunkter, der i den senere tid har vreret fremme - s&rligt vedrorende ledelsen i PET's rejseaktiviteter - foretager Rigspolitiet nu - som led i den almindelige tilsynsvirksomhed med PET - en srerlig gennemgang af PET's udgifter til den sverste ledelses tjenesterejser. l5

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011 Til Helferup d. 10. 2.2011 Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar 2011.

Læs mere

3. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens beretning. Referat af den ordinere generalforsamling i AB @versd Park afholdt den 5. april 201.1. Mi Storm bzd velkommen og bad salen om at prasentere sig med navn og adresse. Herefter gik man til valg af dirigent.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afg0relse. Skatteankestyrelsen

Afg0relse. Skatteankestyrelsen Afg0relse fra Skatteankestyrelsen 4 FEB. 2015 Sagsnr. 15-0056343 Klager: Kaas & Mulvad I/S v/nils Mulvad Klage over: SKATs afgorelse af 16. december 2014 Cvr-nr.: 29907528 SKAT har givet afslag pa anmodning

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i

Vi vil igen placere Danmark d6r, hvor vi hsrer hjemme: Pi forstepladsen. Vi vil tage ansvar i Europa. For vrkst og for en strerk europrisk stemme i Statsminister Helle Thorning-schmidts tale ved Folketingets flbning tirsdag den 4. oktober 20ll Det talte ord grelder Danmark har fiet en ny regering. En regering, der vil bruge det enestflende ved Danmark

Læs mere

VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE

VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE Din bolig er fuldt udstyret med tekniske installationer for varme, svarende til dagens standard. Installationerne passer i det vesentlige sig selv, dog er Verd at vide

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. december 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

HAUCH FENGER ADVoKATT.IRMA

HAUCH FENGER ADVoKATT.IRMA HAUCH FENGER ADVoKATT.IRMA Landsstyremanden for Fiskeri Jacob Vestergaard Yviri vid Strond 15 FISI(n4AI.ARADID -2 sep. 2015 J. NR. P.O. Box 347 FO-110 T6rshavn Den 22. august 2015 Sags nr. P80014 Vedr.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

ott Partner RevisionVest as

ott Partner RevisionVest as -3'}} ott Partner RevisionVest as -o{- Ribe Amts Vognmandsforening Nsrremarken I, Skovlund 6823 Ansager CVR-nummer: 21 63 23 92 HALT/ARSREGNSKAB 1. januar 213 til 3. juni 213 Partner Revision Vest as.

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere