Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007."

Transkript

1 Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Nina Lundtoft Direkte Sagsnr.: Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for Beretningen er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 18. september 2008, og af dagsordenen fremgår følgende: Jammerbugt Kommunes revision (Ernst & Young) har fremsendt beretning om revision af kommunens årsregnskab for året Når revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget og forvaltningen har udarbejdet besvarelse, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger. Kommunens regnskab sendes inden udgangen af september måned til Statsforvaltningen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares overfor Statsforvaltningen: Bemærkninger Revisionen af kommunens regnskab har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 1

2 Afstemninger - jf. afsnit 6.2 og 6.3. Vi har ved revision af årsregnskabet noteret, at der ikke som forudsat i kommunens egne regler - var foretaget og afsluttet alle nødvendige afstemninger af samtlige statuskonti mv. Disse regler opfatter vi som god regnskabsskik. Vi finder endvidere, at de mangler, som er noteret ved revisionen af årsregnskabet er af et omfang, som uundgåeligt øger risikoen for, at balancen indeholder uidentificerede fejl. Vi skal derfor henstille, at der snarest strammes op på procedurerne for afstemninger såvel i årets løb som ved regnskabsafslutningen. Manglende bevillingsdækning på socialudvalgets nettodrift jf. afsnit 6.4. Vi har noteret, at der er et stort merforbrug på socialudvalgets område, hvortil der ikke er søgt og givet de fornødne bevillinger. Det bør fremover, via en detaljeret budgetopfølgning, sikres at der ikke afholdes udgifter, hvortil der ikke er bevillingsmæssig dækning. Manglende aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mill. kr. jf. afsnit 6.5. I oversigterne med anlægsarbejder ses at flere anlæg, med bruttoudgifter på over 2 mio. kr., angivet med oplysning om at være afsluttet. Disse er imidlertid ikke aflagt og behandlet særskilt, hvilket er et krav i henhold til Velfærdsministeriets regelsæt. Det henstilles at de afsluttede anlægsregnskaber med bruttoudgift på over 2 mio. kr. snarest udarbejdes og behandles politisk jf. regelsættet. Beretningen er efterfølgende behandlet på direktionsmøde den 26. august 2008, og her blev der truffet følgende beslutninger vedrørende de af revisionen afgivne bemærkninger: Afstemninger Direktionen kræver, at de godkendte regler vedrørende afstemninger følges og at afstemninger nu skal gennemføres. Direktørerne og Økonomiafdelingen har ansvar for at følge op. Manglende bevillingsdækning på socialudvalgets nettodrift Der sker nu en løbende opfølgning vedrørende sager på voksen- /handicapområdet. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 2

3 Anlægsprojekter Økonomiafdelingen tager initiativ til at få gennemgået afsluttede anlægsprojekter samt nuværende anlægsprojekter. Forvaltningen noterer endvidere vedrørende Revisionens bemærkninger: Afstemninger Arbejdet med afstemning af statuskonti har ikke haft tilstrækkeligt fokus i den forløbne periode. Dette skyldes dels, at kræfterne har været sat ind på at få driften i Jammerbugt Kommune til at fungere tilfredsstillende og at afstemningsopgaven har været mere omfattende end forudset fordi harmonisering, konvertering og datasammenlægning fra de fire gamle kommuner har medført en lang række fejl på mellemregningskonti og statuskonti. Arbejdet med de resterende afstemninger er nu godt i gang. Manglende bevillingsdækning på socialudvalgets nettodrift Afvigelsen på Ældre- og Handicapområdet, skyldes, at registrering af voksne handicappede var mangelfuld i regnskabsåret Der er efterfølgende gjort et stort arbejde med at få registreret alle løbende sager, og alle sager er nu registreret, og der sker en løbende opfølgning. Der er for at udvikle og kvalitetssikre opfølgningen på handicapsager endvidere indgået aftale med ekstern konsulent om at gennemgå samtlige voksen-handicapsager. På Sundhedsområdet skyldes afvigelsen at Regionens efterreguleringer vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering ikke var kendt før i decemberfebruar måned. Der forventes ikke igen at opstå lignende afvigelser, idet omfanget af Regionale efterregistreringer nu er kendt. Anlægsprojekter Der er udarbejdet politisk godkendte procedurer for styring af anlægsprojekter, og det sikres, at de fremover følges. Udover bemærkningerne har den afsluttende revision givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler mellem revisionen og det administrative niveau. Kommunaldirektøren påpeger, at der vil blive taget seriøst fat på de forhold, som revisionen påpeger, og at der kan på Økonomiudvalgsmødet blive redegjort nærmere for forholdene. Ovenstående sendes inden udgangen af september måned til Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 3

4 Tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Beretning om revision af kommunens regnskab for 2007 er tidligere tilsendt alle politikere. Retsgrundlag Ifølge den kommunale styrelseslovs paragraf 45, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen afgive årsregnskabet til revisionen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 med tilhørende beretning og bemærkninger, samt at det præciseres, at gældende regnskabsregler overholdes. Til mødet i økonomiudvalget vil der foreligge forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 godkendt regnskabet for 2007 med tilhørende beretning og bemærkninger, samt præciseret, at gældende regnskabsregler overholdes. Revisionsberetningen er medsendt. Venlig hilsen Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 4

5 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september Jan Bevillings- Netto Skønnet Overførsel Overførsel dato (i kr.) mindreforbrug til 2009 til kassen Anlægsramme (38 mio. kr) Frigivne bevillinger Bygningsmæssige ændringer folkeskoleområdet Bygningsvedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Oprensning Gjøl Havn Renovering af anlægskonstruktioner Attrup Havn Ombygning af Blokhus Torv Udvidelse af børnehaven på Skipper Clementsvej Tilbygning til Brovst Børnehave Renovering af Tranum Strandgård Fjerritslev skole: Renovering af lokaler Aabybro Skole (SFO): Genåbning af legeplads efter om Jetsmark Centralskole: Renovering og efterlevelse af på Tilbygning til administrationsbygning Anlægsprojekter finansieret af drift Asfalt færdselsbaner Bogbus Bygningsvedligeholdelse Overførsler fra 2007 til Anlæg vedr. serviceområdene Fjerritslev skole -292 Brovst skole 200 Arentsmindeprojektet/Øland Langeslund skole Brovst Multihus Aabybrohallen -530 Stilleplads Aabybro 827 Materielgården Pandrup Kultur og naturcykelsti 761 Brorenovering Asfalt efter kloakrenovering Yderligere overførsler fra 2007 til 2008 Administrationsbygning i Pandrup - grundvandspr. 896 Bygninsmæssige ændringer Ingstrup SFO/LBO Anlægsrammen (38 mio. kr.) i alt Uudnyttet anlægsramme Uudnyttet øvrige anlægsudgifter Øvrige rådighedsbeløb Frigivne bevillinger Bofællesskabet Krabben Ældreboliger i Fjerritslev og Klim Fjerritslev Skole 600 Asfaltvedligeholdelse Overførsler fra 2007 til Ældre-/handicapboliger Øvrige rådighedsbeløb i alt Skattefinansieret anlæg i alt

6 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 Forsyningsområdet Frigivne bevillinger Kloakrenovering Overførsler fra 2007 til Kloakforsyning Forsyningsområdet i alt Anlægsbevillinger i alt

7 Anlægsbudget 2009 og overslagsår behandling i Økonomiudvalget d Mio. kr Børne- og Kulturudvalget Skoleudviklings- og renoveringsprojekt 20,0 30,0 30,0 30,0 Teknik- og Miljøudvalget Asfaltvedligeholdelse 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Økonomiudvalget - projekter Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 3,9 3,9 Etablering af SINE (Beredskab) 0,5 Energimærkning af kommunale ejendomme 2,0 2,0 Energibesparende foranstaltninger 1,0 1,0 1,0 1,0 7,4 6,9 4,9 4,9 Overførsler fra 2008 til 2009 Udvidelse af børnehave på Skipper Clementsvej 1,7 Tilbygning til administrationsbygning i Brovst 1,3 Ældreboliger i Fjerritslev og Klim 6,0 9,0 Grundkapitalindskud (14 boliger i Pandrup) 1,3 Økonomiudvalget - anlægsramme 4,0 0,0 0,0 0,0 Samlede anlæg - skattefinansieret 49,0 44,2 42,2 42,2 Forsyningsområdet Kloakforsyning 17,0 20,0 20,0 20,0 Renovation 3,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Låneadgang Folkeskolerenovering 18 pct. af 20 mio. kr. 3,6 Overførsel ældreboliger 6,0 Overførlser administrationsbygning og børnehaver 33 pct. af 3,1 mio. kr.1,0 Energibesparende foranstaltninger 1 11,6

8 BUDGET 2009 Budgetberegningsskemaer - 1. behandling ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i kr i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift Politikområder 1 Børnepasning Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Landdistriktsudvikling Basisbudget inkl. tekniske korrektioner Alle politikområder Forsyning Basisbudget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tema- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning :35

9 POLITIKOMRÅDE 1. BØRNEPASNING Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 5.10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner etc Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på (Indregnet udvikling i antallet af børn - jfr. Befolkningsprognose) Øget forældrebetaling i forbindelse med flere børn i børnehaverne Regulering af børnetal i dagplejen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Dagtilbud børn og unge Dagpleje Børnehaver Tilskud til privatinstitutioner Opdateringer/justeringer "GRØNT Arbejde" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen Nulstilling af budgetrammekontoen efter gennemløb af ressourcemodel Reg. af søskendetilskud, tilsk til priv.pasning og pasn.orlov efter budgetopfølgning Reg. af socialpæd. fripladser og fripladser til anbragte børn - efter budgetopfølgning Budgetfejl fra 2008 videreført i basisbudget vedr. Bøgebakke bh rettes Betaling til central pladsanvisning er budgetteret men eksisterer ikke mere Friplads i dagplejen Forældrebetaling i dagplejen - budget tilpasses forventet indtægt Friplads i børnehaverne Pulje til udvendig vedligeholdelse - flyttes til anlægsrammen Puljeordning overgår til at være privatinstitution + flere børn i privatinst Tilretning af budget på Anlægsvejens specialbørnehave (kørsel) Forældrebetaling overført fra SFO (politikområde 2) Regulering af forældrebetaling i børnehaverne (ændret belægningsprocent) Budget inkl. ændringer :35

10 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Færre børn i SFO Ændringer i lovgivningen Ændrede lovkrav om vejledning om ungdomsuddannelser Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole- og familiecenter) Indskolings- og udviklingspulje ej udmøntet Yderligere reduktion i befordring Takststigning SFO Opdateringer/justeringer Udgift/indtægt vedr. mellemkommunal normalundervisning tilpasset forbrug Indtægt fra "gamle kommuner" vedr. sproglæseklassen fjernes Regulering af udgift til søskendetilskud og fripladser vedr. SFO'er Regulering SFO, forældreindbetaling m.m Bidrag til privat- og friskoler Bidrag til skolefritidsordninger ved frie grundskoler Bidrag til ungdoms- og efterskoler / tilskud til elever Hjemme- og sygeundervisning Befordring af elever Kommunale specialskoler Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret fra politikområde Pulje til udvendig vedligholdelse flyttes til anlægsrammen Tekniske tilretninger skoler Dobbeltbudgettering egne specialklasser fjernet + rettelse af indskolingspujle Regulering af visitationsrammen specialundervisning Regulering af ressourcemodel skoler (årsnorm m.m.) Støtteindsats SFO - afsættelse af budget Tilførsel af budget i forbindelse med skoleombygninger m.m Forældrebetaling bh-del af LBO'er overført til børnepasning (politikområde 1) Budget inkl. ændringer Tidligere indarbejdede ændringer: Styrkelse af indskolingen Tilbagekøb af lærernes ferie :35

11 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder for mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Kontanthjælp: Udgifter vedr. samværsret mv med børn Kontanthjælp: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med Kontanthjælp:Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Sekretariat og forvaltninger Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer PPR Kommunal tandpleje Sundhedspleje Opdateringer/justeringer Regulering af udgifter vedr. plejefam. og opholdsst. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. Foreb. foranstaltn. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. Døgninstitutioner i henhold til budgetopfølgn Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret til politikområde Forebyggende foranstaltninger - større antal af foranstaltninger Merforbrug på kontanthjælp (tabt arbejdsfortjeneste m.v.) Nulstilling af budget vedrørende projekt forældre og prisfremskrivning Justering af udgfiter til 2008 niveau Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Aftrapning af refusion ifm. overgang fra grundtakstfinansiering til refusion af særlig dyre enkeltsager :35

12 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.28 Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer (Musikskole) Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner mv Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikskolen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner Opdateringer/justeringer Budgetramme var sat til skulle kun have været Indtægter fra gamle kommuner kan ikke længere indregnes ved projektklassen Beløb retur fra pulje til grønne områder Regulering af prisfremskrivning -1-1 Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Miljøgodkendelse af motorbaner :35

13 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.11 Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Introduktionsprogram mv Repatriering Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Løntilskud til ledige ansat i kommuner Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen 5.97 Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 3.44 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på Tilrettet 2008 forburgsniveauet Budget inkl. ændringer :35

14 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.90 Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Introduktionsydelse Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Sekretariat og forvaltninger - konsulentydelse vedr. regres sygedagpenge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning Politiske prioriteringer 5.80 Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 4.90 Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet Flyttet fra politikområde Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger ,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Stigning i gnst. antal, revalidering Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Løn- og prisregulering Pulje til stigende overførselsudgifter :35

15 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejeartikler og hjælp til sygeartikler o.lign. v. pasning af døende i eget hjem Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger - administrationsbidrag Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 5.32 Demografisk udvikling 75+årige (74% bruger hjemmepleje) Øget visitation af timer til hjemmepleje - tilpasning til2008-niveau Niveaukorrektion af budget i fht. antal brugere af SL Merudgift til 5 yderligere visiterede personer på SL Øget kautionsbetaling vedr. borgere fra andre kommuner Ændringer i lovgivningen 5.53 Kontaktperson til misbrugsområdet Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 5.30 Budget til Krabben Tidligere års rammeforøgelse anvendes til øget visitation Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling 5.32 Omlægning af boliger ved plejecentre til plejeboliger Reduktion i antallet af plejeområder Kautionsindtæger med andel af servicearealer og mead Rammebesparelse på socialpsykiatrien - reduktion til 2007-niveau Rammebesparelse på sygeplejen Opsøgende arbejde vedr. misbrugere afholdes inden for oprindelig Drift af biler hjemmeplejen Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse :35

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere