Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007."

Transkript

1 Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Nina Lundtoft Direkte Sagsnr.: Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for Beretningen er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 18. september 2008, og af dagsordenen fremgår følgende: Jammerbugt Kommunes revision (Ernst & Young) har fremsendt beretning om revision af kommunens årsregnskab for året Når revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget og forvaltningen har udarbejdet besvarelse, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger. Kommunens regnskab sendes inden udgangen af september måned til Statsforvaltningen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares overfor Statsforvaltningen: Bemærkninger Revisionen af kommunens regnskab har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 1

2 Afstemninger - jf. afsnit 6.2 og 6.3. Vi har ved revision af årsregnskabet noteret, at der ikke som forudsat i kommunens egne regler - var foretaget og afsluttet alle nødvendige afstemninger af samtlige statuskonti mv. Disse regler opfatter vi som god regnskabsskik. Vi finder endvidere, at de mangler, som er noteret ved revisionen af årsregnskabet er af et omfang, som uundgåeligt øger risikoen for, at balancen indeholder uidentificerede fejl. Vi skal derfor henstille, at der snarest strammes op på procedurerne for afstemninger såvel i årets løb som ved regnskabsafslutningen. Manglende bevillingsdækning på socialudvalgets nettodrift jf. afsnit 6.4. Vi har noteret, at der er et stort merforbrug på socialudvalgets område, hvortil der ikke er søgt og givet de fornødne bevillinger. Det bør fremover, via en detaljeret budgetopfølgning, sikres at der ikke afholdes udgifter, hvortil der ikke er bevillingsmæssig dækning. Manglende aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mill. kr. jf. afsnit 6.5. I oversigterne med anlægsarbejder ses at flere anlæg, med bruttoudgifter på over 2 mio. kr., angivet med oplysning om at være afsluttet. Disse er imidlertid ikke aflagt og behandlet særskilt, hvilket er et krav i henhold til Velfærdsministeriets regelsæt. Det henstilles at de afsluttede anlægsregnskaber med bruttoudgift på over 2 mio. kr. snarest udarbejdes og behandles politisk jf. regelsættet. Beretningen er efterfølgende behandlet på direktionsmøde den 26. august 2008, og her blev der truffet følgende beslutninger vedrørende de af revisionen afgivne bemærkninger: Afstemninger Direktionen kræver, at de godkendte regler vedrørende afstemninger følges og at afstemninger nu skal gennemføres. Direktørerne og Økonomiafdelingen har ansvar for at følge op. Manglende bevillingsdækning på socialudvalgets nettodrift Der sker nu en løbende opfølgning vedrørende sager på voksen- /handicapområdet. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 2

3 Anlægsprojekter Økonomiafdelingen tager initiativ til at få gennemgået afsluttede anlægsprojekter samt nuværende anlægsprojekter. Forvaltningen noterer endvidere vedrørende Revisionens bemærkninger: Afstemninger Arbejdet med afstemning af statuskonti har ikke haft tilstrækkeligt fokus i den forløbne periode. Dette skyldes dels, at kræfterne har været sat ind på at få driften i Jammerbugt Kommune til at fungere tilfredsstillende og at afstemningsopgaven har været mere omfattende end forudset fordi harmonisering, konvertering og datasammenlægning fra de fire gamle kommuner har medført en lang række fejl på mellemregningskonti og statuskonti. Arbejdet med de resterende afstemninger er nu godt i gang. Manglende bevillingsdækning på socialudvalgets nettodrift Afvigelsen på Ældre- og Handicapområdet, skyldes, at registrering af voksne handicappede var mangelfuld i regnskabsåret Der er efterfølgende gjort et stort arbejde med at få registreret alle løbende sager, og alle sager er nu registreret, og der sker en løbende opfølgning. Der er for at udvikle og kvalitetssikre opfølgningen på handicapsager endvidere indgået aftale med ekstern konsulent om at gennemgå samtlige voksen-handicapsager. På Sundhedsområdet skyldes afvigelsen at Regionens efterreguleringer vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering ikke var kendt før i decemberfebruar måned. Der forventes ikke igen at opstå lignende afvigelser, idet omfanget af Regionale efterregistreringer nu er kendt. Anlægsprojekter Der er udarbejdet politisk godkendte procedurer for styring af anlægsprojekter, og det sikres, at de fremover følges. Udover bemærkningerne har den afsluttende revision givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler mellem revisionen og det administrative niveau. Kommunaldirektøren påpeger, at der vil blive taget seriøst fat på de forhold, som revisionen påpeger, og at der kan på Økonomiudvalgsmødet blive redegjort nærmere for forholdene. Ovenstående sendes inden udgangen af september måned til Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 3

4 Tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Beretning om revision af kommunens regnskab for 2007 er tidligere tilsendt alle politikere. Retsgrundlag Ifølge den kommunale styrelseslovs paragraf 45, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen afgive årsregnskabet til revisionen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet for 2007 med tilhørende beretning og bemærkninger, samt at det præciseres, at gældende regnskabsregler overholdes. Til mødet i økonomiudvalget vil der foreligge forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen. Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 godkendt regnskabet for 2007 med tilhørende beretning og bemærkninger, samt præciseret, at gældende regnskabsregler overholdes. Revisionsberetningen er medsendt. Venlig hilsen Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 4

5 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september Jan Bevillings- Netto Skønnet Overførsel Overførsel dato (i kr.) mindreforbrug til 2009 til kassen Anlægsramme (38 mio. kr) Frigivne bevillinger Bygningsmæssige ændringer folkeskoleområdet Bygningsvedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Oprensning Gjøl Havn Renovering af anlægskonstruktioner Attrup Havn Ombygning af Blokhus Torv Udvidelse af børnehaven på Skipper Clementsvej Tilbygning til Brovst Børnehave Renovering af Tranum Strandgård Fjerritslev skole: Renovering af lokaler Aabybro Skole (SFO): Genåbning af legeplads efter om Jetsmark Centralskole: Renovering og efterlevelse af på Tilbygning til administrationsbygning Anlægsprojekter finansieret af drift Asfalt færdselsbaner Bogbus Bygningsvedligeholdelse Overførsler fra 2007 til Anlæg vedr. serviceområdene Fjerritslev skole -292 Brovst skole 200 Arentsmindeprojektet/Øland Langeslund skole Brovst Multihus Aabybrohallen -530 Stilleplads Aabybro 827 Materielgården Pandrup Kultur og naturcykelsti 761 Brorenovering Asfalt efter kloakrenovering Yderligere overførsler fra 2007 til 2008 Administrationsbygning i Pandrup - grundvandspr. 896 Bygninsmæssige ændringer Ingstrup SFO/LBO Anlægsrammen (38 mio. kr.) i alt Uudnyttet anlægsramme Uudnyttet øvrige anlægsudgifter Øvrige rådighedsbeløb Frigivne bevillinger Bofællesskabet Krabben Ældreboliger i Fjerritslev og Klim Fjerritslev Skole 600 Asfaltvedligeholdelse Overførsler fra 2007 til Ældre-/handicapboliger Øvrige rådighedsbeløb i alt Skattefinansieret anlæg i alt

6 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 Forsyningsområdet Frigivne bevillinger Kloakrenovering Overførsler fra 2007 til Kloakforsyning Forsyningsområdet i alt Anlægsbevillinger i alt

7 Anlægsbudget 2009 og overslagsår behandling i Økonomiudvalget d Mio. kr Børne- og Kulturudvalget Skoleudviklings- og renoveringsprojekt 20,0 30,0 30,0 30,0 Teknik- og Miljøudvalget Asfaltvedligeholdelse 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Økonomiudvalget - projekter Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 3,9 3,9 Etablering af SINE (Beredskab) 0,5 Energimærkning af kommunale ejendomme 2,0 2,0 Energibesparende foranstaltninger 1,0 1,0 1,0 1,0 7,4 6,9 4,9 4,9 Overførsler fra 2008 til 2009 Udvidelse af børnehave på Skipper Clementsvej 1,7 Tilbygning til administrationsbygning i Brovst 1,3 Ældreboliger i Fjerritslev og Klim 6,0 9,0 Grundkapitalindskud (14 boliger i Pandrup) 1,3 Økonomiudvalget - anlægsramme 4,0 0,0 0,0 0,0 Samlede anlæg - skattefinansieret 49,0 44,2 42,2 42,2 Forsyningsområdet Kloakforsyning 17,0 20,0 20,0 20,0 Renovation 3,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Låneadgang Folkeskolerenovering 18 pct. af 20 mio. kr. 3,6 Overførsel ældreboliger 6,0 Overførlser administrationsbygning og børnehaver 33 pct. af 3,1 mio. kr.1,0 Energibesparende foranstaltninger 1 11,6

8 BUDGET 2009 Budgetberegningsskemaer - 1. behandling ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i kr i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift Politikområder 1 Børnepasning Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Kultur- og fritidsområdet Arbejdsmarkedsområdet Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyniningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Landdistriktsudvikling Basisbudget inkl. tekniske korrektioner Alle politikområder Forsyning Basisbudget ex. forsyning Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tema- og Udviklingsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning :35

9 POLITIKOMRÅDE 1. BØRNEPASNING Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 5.10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner etc Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på (Indregnet udvikling i antallet af børn - jfr. Befolkningsprognose) Øget forældrebetaling i forbindelse med flere børn i børnehaverne Regulering af børnetal i dagplejen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Dagtilbud børn og unge Dagpleje Børnehaver Tilskud til privatinstitutioner Opdateringer/justeringer "GRØNT Arbejde" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen Nulstilling af budgetrammekontoen efter gennemløb af ressourcemodel Reg. af søskendetilskud, tilsk til priv.pasning og pasn.orlov efter budgetopfølgning Reg. af socialpæd. fripladser og fripladser til anbragte børn - efter budgetopfølgning Budgetfejl fra 2008 videreført i basisbudget vedr. Bøgebakke bh rettes Betaling til central pladsanvisning er budgetteret men eksisterer ikke mere Friplads i dagplejen Forældrebetaling i dagplejen - budget tilpasses forventet indtægt Friplads i børnehaverne Pulje til udvendig vedligeholdelse - flyttes til anlægsrammen Puljeordning overgår til at være privatinstitution + flere børn i privatinst Tilretning af budget på Anlægsvejens specialbørnehave (kørsel) Forældrebetaling overført fra SFO (politikområde 2) Regulering af forældrebetaling i børnehaverne (ændret belægningsprocent) Budget inkl. ændringer :35

10 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Færre børn i SFO Ændringer i lovgivningen Ændrede lovkrav om vejledning om ungdomsuddannelser Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole- og familiecenter) Indskolings- og udviklingspulje ej udmøntet Yderligere reduktion i befordring Takststigning SFO Opdateringer/justeringer Udgift/indtægt vedr. mellemkommunal normalundervisning tilpasset forbrug Indtægt fra "gamle kommuner" vedr. sproglæseklassen fjernes Regulering af udgift til søskendetilskud og fripladser vedr. SFO'er Regulering SFO, forældreindbetaling m.m Bidrag til privat- og friskoler Bidrag til skolefritidsordninger ved frie grundskoler Bidrag til ungdoms- og efterskoler / tilskud til elever Hjemme- og sygeundervisning Befordring af elever Kommunale specialskoler Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret fra politikområde Pulje til udvendig vedligholdelse flyttes til anlægsrammen Tekniske tilretninger skoler Dobbeltbudgettering egne specialklasser fjernet + rettelse af indskolingspujle Regulering af visitationsrammen specialundervisning Regulering af ressourcemodel skoler (årsnorm m.m.) Støtteindsats SFO - afsættelse af budget Tilførsel af budget i forbindelse med skoleombygninger m.m Forældrebetaling bh-del af LBO'er overført til børnepasning (politikområde 1) Budget inkl. ændringer Tidligere indarbejdede ændringer: Styrkelse af indskolingen Tilbagekøb af lærernes ferie :35

11 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder for mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Kontanthjælp: Udgifter vedr. samværsret mv med børn Kontanthjælp: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med Kontanthjælp:Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Sekretariat og forvaltninger Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer PPR Kommunal tandpleje Sundhedspleje Opdateringer/justeringer Regulering af udgifter vedr. plejefam. og opholdsst. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. Foreb. foranstaltn. i henhold til budgetopfølgn Regulering af udgifter vedr. Døgninstitutioner i henhold til budgetopfølgn Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret til politikområde Forebyggende foranstaltninger - større antal af foranstaltninger Merforbrug på kontanthjælp (tabt arbejdsfortjeneste m.v.) Nulstilling af budget vedrørende projekt forældre og prisfremskrivning Justering af udgfiter til 2008 niveau Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Aftrapning af refusion ifm. overgang fra grundtakstfinansiering til refusion af særlig dyre enkeltsager :35

12 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.28 Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer (Musikskole) Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner mv Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Fritidsområder Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Folkebiblioteker Museer Teatre Musikskolen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner Opdateringer/justeringer Budgetramme var sat til skulle kun have været Indtægter fra gamle kommuner kan ikke længere indregnes ved projektklassen Beløb retur fra pulje til grønne områder Regulering af prisfremskrivning -1-1 Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Miljøgodkendelse af motorbaner :35

13 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 0.11 Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Introduktionsprogram mv Repatriering Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Løntilskud til ledige ansat i kommuner Pulje- og servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen 5.97 Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 3.44 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på Tilrettet 2008 forburgsniveauet Budget inkl. ændringer :35

14 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 4.90 Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Introduktionsydelse Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Sekretariat og forvaltninger - konsulentydelse vedr. regres sygedagpenge Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning Politiske prioriteringer 5.80 Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 4.90 Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet Flyttet fra politikområde Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger ,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Tilrettet 2008 forbrugsniveauet Stigning i gnst. antal, revalidering Budget inkl. ændringer Tidligere indregnede ændringer: Løn- og prisregulering Pulje til stigende overførselsudgifter :35

15 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Beløb i kr er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift Politikområdets budgetramme: 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejeartikler og hjælp til sygeartikler o.lign. v. pasning af døende i eget hjem Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål Sekretariat og forvaltninger - administrationsbidrag Total bevilling Budgetoplæg Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 5.32 Demografisk udvikling 75+årige (74% bruger hjemmepleje) Øget visitation af timer til hjemmepleje - tilpasning til2008-niveau Niveaukorrektion af budget i fht. antal brugere af SL Merudgift til 5 yderligere visiterede personer på SL Øget kautionsbetaling vedr. borgere fra andre kommuner Ændringer i lovgivningen 5.53 Kontaktperson til misbrugsområdet Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 5.30 Budget til Krabben Tidligere års rammeforøgelse anvendes til øget visitation Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling 5.32 Omlægning af boliger ved plejecentre til plejeboliger Reduktion i antallet af plejeområder Kautionsindtæger med andel af servicearealer og mead Rammebesparelse på socialpsykiatrien - reduktion til 2007-niveau Rammebesparelse på sygeplejen Opsøgende arbejde vedr. misbrugere afholdes inden for oprindelig Drift af biler hjemmeplejen Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse :35

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetberegningskemaer

Budgetberegningskemaer Budgetberegningskemaer ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i 1.000 kr. 2008 i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområder 1 Dagtilbud 116.507 129.493 129.481 129.481

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008

Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 04.09.08 Jan Bevillings- Netto Skønnet Overførsel Overførsel dato (i 1.000 kr.) mindreforbrug til 2009 til kassen Anlægsramme (38 mio. kr) Frigivne bevillinger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere