utomatiske brandalarmanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "utomatiske brandalarmanlæg"

Transkript

1 SBN SBN udgave januar 1996 Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut utomatiske brandalarmanlæg Emne 0 Orienteringsplaner Dansk Brandteknisk nstitut: Jernholmen,2650 Hvidovre TeJ.: Fax: Områdekontor: Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia TeJ.: Fax: Områdekontor: Kirstinemindesvej 14, 200 Arhus N TeJ.: Fax: Dansk Brandteknisk nstitut Akkrediteret af DANAK til - Prøvning, reg.nr. -nspektion, reg.nr Produktcertificering, reg.nr Dansk Brandteknisk nstitut

2 Dansk Brandteknisk nstitut Januar udgave nstitut-forskrift nr. 232 er en selvejende institution, der som højeste myndighed har et repræsentantskab bestående af personer fra offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, industri, forskning (AlV), rådgivende ingeniører og arkitekter. nstituttet hartil formål i teknisk-videnskabelig henseende at virke for aktiv og passiv brandsikring samt for bekæmpelse og forebyggelse af de af brand følgende skader på miljøet. Automatiske brandalarmanlæg nstituttetergodkendtsom teknologiskserviceinstitut på det brandtekniske område. De væsentligste arbejdsopgaver omfatter: - Rådgivning/konsulentbistand - Brandundersøgelser/brandårsagsefterforskning - Prøvning af materialer, produkter, slukningsudstyr mv. - Certificering og kontrolordninger - Brandsikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn - Forskning og udvikling - Regelsætning/norm- og standardiseringsarbejde - Bibliotek, dokumentation og statistik - nformation - Kursus - Forlag - Tidsskriftet Brandværn i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - Medlemsservice Medlemsservice for virksomheder, organisationer og andre interesserede, der ved tegning afsærligtinstitut-medlemsskab kan sikre sig tilsendelse afpublikationermv. samt opnå rabat på visse andre ydelser. Dansk Brandteknisk nstitut. Eftertryk kun med tilladelse. Emne 0 Orienteringsplaner Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut Datavej 4. DK-3460 Birkerød Tlf Fax

3 ndholdsfortegnelse Side ndledning Opgave Udarbejdelse Terminologi Alment Omfang Udførelse Format Streger Symboler Påskrifter Tegningshoveder 2 nformationsfelt for redningsberedskabet Etagesnit Særlige bestemmelser Adresserbare detektorer Alarm- og udløsetryk 33 Skjulte detektorer Situationsplan Alment Bygningsmæssige forhold An1ægsmæssige forhold 44 Andre forhold 50 Gruppeplan Bygningsmæssige forhold Anlægsmæssige forhold Andre forhold Orienteringsplan Alment Eksempler

4 ndledning 11 Opgave 11. Orienteringsplaners opgave er, entydigt at orientere redningsberedskabet om bedste adgangsvej til det område, hvorfra brand er detekteret og 21. centraludstyret dermed bragt i alarmtilstand Udarbejdelseog vedligeholdelse aforienteringsplaner er således afstørste vigtighed for opfyldelse af anlæ~gets korrekte funktion. Udarbejdelse Orienteringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med forskriften..11 Beredskabsmyndigheden kan skriftligt kræve yderligere informationer indtegnet på planerne.. Kopi af beredskabsmyndighedens krav skal vedlægges færdigmeldingen ~rienteri~gsplaner skal revideres ved enhver anlægs- eller bygningsmæs- Sg ændnng, der medfører ændret dækningsområde for de pågældende grupper eller ændrede adgangsveje til eller i dækningsområdet..21 Ved større revisioner af planer, der er udarbejdet efter tidligere gældende forskrifter, som fx udvidelse af anlæggets omfang eller ændre de adgangsveje til flere gruppeområder, skal bestemmelserne i denne forskrift følges Ved mindre revisioner følges de bestemmelser der gjaldt på installa tionstidspunktet Ved revision kan myndigheden i hvert enkelt tilfælde afgøre hvilke forskrifter, der skal følges Terminologi Opmærksomheden henledes på, at betegnelsen "betjeningsudstyr" i dette ~mne konsekvent er anvendt for det sted hvortil redningsberedskabet tlkaldes, modtager information og kan betjene anlægget Alment Omfang Der skal udarbejdes en orienteringsplan for enhver tilstand, der på betjeningsudstyret identificeres som alarmtilstand. Der skal udarbejdes en orienteringsplan mærket "disponibel" for samtlige ikke anvendte grupper i betjeningsudstyret. Såfremt disponible grupper har fortløbende nummerering kan disse angives på samme plan. For betjeningsudstyr, der ikke indeholder gruppemoduler, skal planer mærket "disponibel" dog kun udarbejdes for mulige alarmtilstande op til højeste anvendte nummer på udstyret. Udførelse Planerne skal fremstilles og reproduceres på en sådan måde, at den nødvendige information til redningsberedskabet ikke forringes, eksempel herpå er, at forholdet mellem stregtykkelserne skal bibeholdes ved reproduceringen. Hver plan skal have den nødvendige stivhed og beskyttes på en sådan måde at den modstår lys og fugtighed tåler forholdsvis hårdhændet behandling. Planer må ikke foldes. To sæt planer skal opbevares på tydeligt afmærket plads, helst i særligt skab eller tilsvarende. Pladsen eller skabet skal mærkes "Orienteringsplaner". Hver plan skal forsynes med fane, der sikrer hurtig udvælgelse og medtagning for praktisk anvendelse. Fanemærkning skal være tydelig og udgøre en integreret del af planen. Planer tillades ikke opbevaret i hæfte eller ringbind. 5

5 : S Format Samtlige planer til samme anlæg skal udføres i samme fysiske format. Målforhold skal så vidt muligt udføres ens på henholdsvis alle gruppe- og situationsplaner. Planer skal generelt udføres i format A4. Beredskabsmyndigheden kan kræve planerne udført i andet format. Streger DS anvendes på følgende måde: Stregarternes anvendelse: Fuldstregslinier: Konturer i tegningsplan samt symboler og målestok. Kortstreglinier: Konturer over og under tegningsplaner samt gruppekonturer, der ikke følger bygnings- eller rumkontur. Stregtykkelser: 1,4 mm : Gruppeområdets konturer. 0,7 mm : Bygningskonturer. 0,25 mm: Rumkonturer, indhegning og lignende samt symboler og målforhold. Ved udførelse af orienteringsplaner på CAD-anlæg skal de i anførte stregtykkelser i videst mulige omfang anvendes, forholdet mellem stregtykkelserne skal dog altid være som anført i Symboler FGUR 25. SYMBOL. BETEGNELSE. - fz ELEVATlR BETJENNGSUDSTYR c::::l UNDER:BET.JENNUSUDSTYR... ADGANGSVEJ ~ - - Q] ALARMTRYK ---i15j---- STANDPLADS FDR GRUPPEPLAN PORT MED ANGVELSE AF GADENUMHER D1R ELLER ANDEN A:BNNG KONTUR ~ UDUlSETRYK FDR BRANDSLUKNNGSANL~ DUGN. D D D DETEKTOR SKJULT DETEKTOR UNDER ~ET GULV G-E> SUGEKJP ~ DPTSK --o- SKJULT DETEKTDR DVER NEDSÆNKET LDFT AKUSTSK ALARMGVER LEMME ELLER TLSVARENDE TL SKJULTeD DETEK- TOR<ER> Figur 25. viser de symboler, der skal anvendes på orienteringsplaner. Opmærksomheden henledes på, at visse symboler kun bør anvendes på gruppe- eller situationsplaner. ----Av AFBRYDELSE AF RUMAFGR~NNG 26 Påskrifter DS 23 anvendes på følgende måde: Skrifthøjder: 5-7 mm: Etageangivelse. 2,5-3,5 mm: øvrige oplysninger. 7

6 Figur 27. For tegning~hoveder,redningsberedskabets informationsfelt og etagesnit gælder særlge bestemmelser. For tegningshoveder henvises til afsnit 27. For redning~beredskabetsinformationsfelt henvises til afsnit 2. For etagesmt henvises til afsnit 29. Tegningshoveder Orienteringsplaner skal forsynes med særligt tegningshoved placeret i planens nederste del.. de tilfælde hvor planerne udføres som selvstændige gruppe og situatonsplaner anvendes tegningshoveder som vist i figur Alle skrifthøjder skal være 2,5-3,5 mm med følgende undtagelser: -14 mm: Gruppenummer, skrifttykkelsen skal modsvare 0,1 gange skrifthøjden. 5-7 mm: Planers betegnelse. Følgende forkortelse anvendes i rubrikken detektortype: TD: Termodetektor. JD: ondetektor. OD: Optisk røgdetektor. FD: Flammedetektor AT: Alarmtryk. UT: Udløsetryk. AD:Anden detektor Forkortelserne kan også benyttes inde i symbolerne...s~~ta:u~a;.t~o~n::;sftp~la~n!=;~ VJlOCSDHHElf]r(S N~VH Da llk.uj:era»ke~ HSTJtR -'G'U'"'''' Tegningshovedet skal som minimum indeholde følgende informationer: Gruppenummer Antal og type af detektorer Virksomhedens navn og tilkaldeadresse ink. postnummer. Dato for planens seneste revision Målforhold. 2 nformationsfelt for redningsberedskabet. GRUPPE LAN V:UUo;szJKHOEHS N\\N DG llkalleradrr3se Umiddelbart over eller til venstre for tegningshovedet skal placeres et informationsfelt udelukkende til brug for redningsberedskabet. Såfremt redningsberedskabet ikke har brug for særlige informationer om den pågældende gruppe udelades feltet. Forkortelser tillades ikke anvendt i informationsfeltet. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. 29 Etagesnit ln$t~lla1!r Såfremt det overvågede område omfatter mere end en etage skal planerne forsynes med etagesnit, der viser på hvilken etage/hvilke etager den pågældende gruppe er placeret, betjeningsudstyret er placeret. Endvidere skal terrænplan fremgå af etagesnittet. 9

7 Etagesnittet skal være ens på sammenhørende gruppe og Stlatilonsplam~r og udføres overalt med stregtykkelse 0,25 mm, dog indrammes den hvor den pågældende gruppe er installeret med stregtykkelse 1,4 mm. Den etagebetegnelse der anvendes i det pågældende byggeri skal anvendes i etagesnittet. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Ved overvågning af specielle bygninger, som fx kirker, kan etagesnittet erstattes af snittegning af bygningen. Etages.nittet og p.lanen skal i disse tilfælde så vidt muligt tegnes retvendt l forhold t! hinanden. Særlige bestemmelser Adresserbare detektorer og alarmtryk P!aceri~g af adresserbare detektorer og adresserbare alarmtryk skal angves pa planerne. Nummereringen skal angives umiddelbart ved symbolet eller med henvisningspile. Henvisningspile må ikke krydse hinanden. Numrene skal så vidt muligt angives i rækkefølge. Nummereringen må ikke forringe overskueligheden. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Alarm-' og udløsetryk Alar~tryk, ~dløsetryk og automatiske detektorer må ikke tegnes på samme onentermgsplan. Skjulte detektorer Placering a~ skjulte detektorer skal angives på gruppeplanen. Det særlge symbol for skjult detektor angives med korrekt placering. Adgang~vej til flere skjulte detektorer, der hører til samme gruppe, s.kal angves. med symbolet for adgangsvej med henvisningspil med tlhørende paskrift. Placering af eventuel optisk indikering skal fremgå af gruppeplanen Situationsplan Alment Orienteringsplaner skal udarbejdes som gruppeplaner med tilhørende situationsplaner. Situationsplanen skal geografisk orienteres i forhold til tegningshovedet således, at retvendt plan såvidt muligt læses i bevægeretningen fra betjeningsudstyret. Situationsplan kan indtegnes i et hjørne af gruppeplanen. Såfremt selvstændig situationsplan udarbejdes skal denne fysisk sammenkobles med tilhørende gruppeplan. særlige tilfælde, hvor adgangsvejen er kompliceret, kan det være nødvendigt at angive den over flere situationsplaner. Gruppe- og situationsplaner skal geografisk orienteres på samme måde. Såfremt anlægget kun overvåger en etage og betjeningsudstyret er placeret på denne etage kan planerne udføres som gruppeplaner, men skal benævnes "orienteringsplaner" som angivet i pkt. 60, der viser såvel anlæggets omfang som den pågældende gruppes dækningsområde samt adgangsvej hertil Såfremt betjeningsudstyret ikke er placeret i terrænniveau skal supplerende tegning eller tilsvarende information placeres på redningsberedskabets tilkaldeadresse efter nærmere aftale med beredskabs-myndigheden for angivelse af adgangsvej til udstyret. Bygningsmæssige forhold Situationsplanen skal vise vandret snit i det niveau hvor betjeningsudstyret er placeret. Samtlige bygninger, der helt eller delvist er overvågede, skal vises på planen. Samtlige situationsplaner bør så vidt muligt udføres ens bortset fra de informationer, der vedrører den pågældende gruppe. Planen skal yderligere vise vandret snit af andre bygninger der indgår i adgangsvejen, såfremt dette letter information om hurtigste adgangsvej til det pågældende gruppeområde. 11

8 42.21 O~er- ~g. underjordiske bygningskonstruktioner kan indtegnes med stplet lme. 50 Gruppeplan By~ningsmæssige konturer kan forenkles såfremt informationen ikke fornnges. Det nødvendige antal rum, døre og åbninger vises med korrekt symbol. Trapper, elevatorer m.v. vises med korrekt symbol. P~anen sk~l udføres i et målforhold, der gør det muligt at angive nødvendge bygnmgsmæssige detaljer i adgangsvej. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Anlægsmæssige forhold Po'd~angsvej(e) til gruppeområdet vises begyndende med sort pil fra betjem~gsudstyret og.sluttende me? symbol for standplads (sort pil i cirkel) ved mdgangen(e) tl gruppeomradet, eller overgang til gruppeplan. Placering af betjeningsudstyr vises med korrekt placering af pågældende symbol påskrift med henvisningspil "betjeningsudstyr" efterfulgt af etagebetegnelse i parentes. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Andre forhold Situationsplanen skal endvidere forsynes med tegningshoved efter afsnit 27 eventuelt informationsfelt for redningsberedskabet efter afsnit 2 eventuelt etagesnit efter afsnit 29 målforhold Bygningsmæssige forhold Gruppeplanen skal vise vandret snit af hele den etage hvor den pågældende gruppe er beliggende medmindre overskueligheden herved forringes. Gruppeområdets geografiske udstrækning skal mindst angives. Fiktive grænser for det overvågede område angives med punkteret streg. Etagebeliggenhed angives med påskrift. Maksimalt to grupper, der overvåger præcist det samme område, kan tegnes på samme orienteringsplan såfremt gruppenummereringen er fortløbende. Begge gruppebetegnelser skal fremgå af tegningshovedet. Omfatter gruppeområdet flere etager, vises vandret snit af de pågældende etager, nederste etage nederst på planen. Herfra er trapper, der er ens på samtlige overvågede etager, undtaget. Såfremt det af hensyn til orienteringen i gruppeområdet er nødvendigt vises vandret snit af tilgrænsende bygninger henholdsvis andre etager med symbol herfor. Konturer der viser bygningsdele over eller under den pågældende etage bør i disse tilfælde undgås. Konturer kan forenkles såfremt informationen ikke herved forringes. Skillerum, døre og andre åbninger, trapper samt elevatorer og andre skakte, angives med pågældende symboler. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Anlægsmæssige forhold Adgangsvej(e) til gruppeområdet vises begyndende med symbol for standplads (sort pil i cirkel) og sluttende med det nødvendige antal sorte pile. Adgangsvej(e) til skjulte detektorer skal vises. 13

9 Gruppeområdets ydre kontur vises med stregtykkelse 1,4 mm. Placering af alarmtryk vises med pågældende symbol i cirkel, hvis stregtykkelse skal være 1,4 mm.. Konturlinier må ikke forringe andre informationer som fx døråbninger. Placering af betjeningsudstyr for brandslukningsanlæg vises med pågældende symbol med henvisningspil og påskrift. Adgangsvej til det område slukningsanlægget beskytter skal vises. Placering af sugekop for optagning af gulvfliser vises med pågældende symbol. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Andre forhold Planen skal vise den geografiske situation på virksomheden samtlige rum placering af betjeningsudstyr adgangsvej til gruppeområdet. Planerne skal i øvrigt udføres som angivet i afsnit 50. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Eksempler På de følgende sider er vist nogle praktiske eksempler på udførelse af orienteringsplaner Gruppeplanen skal endvidere forsynes med tegningshoved efter afsnit 27 eventuelt informationsfelt for redningsberedskabet efter afsnit 2 eventuelt etagesnit efter afsnit 29 målforhold. Det samlede antal detektorer, alarm- og udløsetryk skal fremgå af tegningshovedet, herunder antal af eventuelle skjulte detektorer. 60 Orienteringsplan 61 Alment Alle eksemplerne er tænkte og udarbejdet på baggrun~ af erfaringern~ med tidligere udgaver af forskriften og kan således kke relateres til eksisterende bygninger. Af hensyn til de forskelligartede bygninger der installeres a~tomatiske brandalarmanlæg i, er der udarbejdet tre af hinanden uafhængge eksempler. Foran to af eksemplerne er der medtaget en isometrisk afbildning af det pågældende byggeri. Denne afbildning er udelukkende. medt.aget for ~t vise eksemplerne og skal ikke tegnes ved udførelse af onentenngsplaner. Eksempel A: de tilfælde hvor overvågningen kun omfatter en etage og betjeningsudstyret er placeret på denne, kan orienteringsplaner udføres som kombinerede gruppe- og situationsplaner. De kombinerede planer betegnes i disse tilfælde: "Orienteringsplan". Eksemplet illustrerer adgangsvej til gruppeområdet gennem flere bygningsafsnit hos firmaet ABA PRODUKTON APS samt udførelse af et tradiotionelt etagesnit

10 Eksempel B: Eksemplet illustrerer hvorledes orienteringsplaner hos firmaet ABA TRANSPORT kan udføres som kombinerede situations- og gruppeplaner. Til udførelsen af planerne skal knyttes følgende kommentarer: Den ikke viste gruppe 3 indeholder udelukkende udløsetryk for det automatiske brandslukningsanlæg. Hulrum under det slukningssikrede rum er overvåget. Eksempel A Eksempel C: Eksemplet viser hovedkontoret for firmaet Jens Hansen, der har adressen Tværgade - i Storkøbing, og illustrerer hvorledes planer skal udføres i de tilfælde hvor et firma råder over flere bygninger og et ABA-anlæg overvåger hele komplekset. Af pladsmæssige hensyn er ikke vist samtlige grupper i bygningerne, men fortrinsvis kun de "besværlige". Til udførelsen aforienteringsplanerne skal knyttes følgende kommentarer: På. grund af de forskudte etager er etagesnittet af installatøren udført som en snittegning af bygningerne. Grupperne l og 2 overvåger præcis det samme område og er derfor tegnet på samme plan. Tegningen viser endvidere, at indtegning af detektorplacering ville mindske informationsniveauet. L ~ ) l~~ 16 17

11 Røn FTAGF STUATONSPLAN BLÅ ETAGE TERRÆN/BETJENNG GUL ETAGE TRAPPE TL ~ GRUPPEOMRADE _ ~! +- () BETJENNGSUDSTYR () BYGADEN NrORMATONsrElT ror REONNGSBEREOSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 5 1 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TllKAlDERADRESSE 1 ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBN.G NST.NR DATO MALESTOK NSTAllATØR :

12 GRUPPEPLAN 1.SAl RØD ETAGE BLÅ ETAGE TERRÆN SETJENNG GUL ETAGE Eksempel B (:= ~ - l! T l T NFORMAlNSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 2,5 5 DBTEKTORER HERAf GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ART ANTAL SKJULT VRKSOMHEDENS NAVN 00 l0lderadresse JO 4 O 1 ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBNG 2 NST.NR DATO M.l.LESTOK NSTAllATØR :

13 Os rr 'l r~ rf ~ l r-- BETJENNGSUDSTYR \ BETJENNGSUDSTYR \ l l SØVEJ SØVEJ NfORMATONSFi:tT for REDNNGSBEREDSKABE:T DETEKTOR MED NUMMER 2, NfORMATONSfELT for REDNNGSBEREDSKABE:T.1 FLERDETEKTOR AFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 2,5 5 ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK BRANOALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKAlDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG DBTEKTORER HERAf ART ANTAL S JULT JO 7 o 4 orenterngsplan VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG AUTOMATSK BRANOALARMANUG D~KTORf~TAL ~~~ JO o 5 6 NST.NR DATO <40 MÅLESTOK 1:0 NSTAUATØR NST NR DATO MÅLESTOK :0 NSTAUATØR ASAA 22 23

14 t--_l..._ -L...< ~"""'--.o VÆGLEM BETJENNGSUDSTYR \ BETJENNGSUDSTYR SØVEJ SØVEJ NfORMATONSfELT for REDNNGSBEREDSKABET D DETEKTOR MED NUMMER ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBNG NST.NR DATO l MAUSTOK :0 BRANOALARMANUEG NSTALl.ATØR o 2,5 D'l\W0RfnTAL ~~~ JO f NfORMATONSfELT for ALARMTRYK ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK BRANOALARMANUEG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MAUSTOK NSTALl.ATØR :0 o 25, 5 l TirKTORfnTAL ~~~T AT 3 25

15 TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR Eksempel C TVÆRGADE...-.r , BETJENNGS UDSTYR () ADGANGSVEJE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET o 5 20 l FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE AUTOMATSK RUMSLUKNNG 26 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO MALESTOK NSTALLATØR :

16 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR <l--p::::;;;;;====r=+-j TVÆRGADE >--r i TABLEAU MED PLACERNG AF SKJULTE DETEKTORER SUGEKOP BETJENNGS UDSTYR () BETJENNGSUDSTYR ADGANGSVEJE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE AUTOMATSK RUMSLUKNNG o 5 DETEKTORER SKJULT UNDER GULV DETEKTORER HERAF GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ART ANTAL SKJUL VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE JO TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MALESTOK NSTALLATØR :300 ASAA 1 2 O 5 20 NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET l SGNAL FRA RUMSLUKNNGSCENTRAL STUATONSPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG TVÆRGADE, 9999 STORK0BNG JNST.NR DATO MALESTOK 1:400 NSTALLATØR J 3 29

17 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR ~./TAGETAGE 5.SAL v V ') r t:j. - BETJENNGSUDSTYR SUGEKOP UDLØSETRYK BETJENNGSUDSTYR BETJENNGSUDSTYR NFORMATONSFELT FOR REDNNOSBEREDSKABET SGNAL FRA RUMSLUKNNGSCENTRAL o 5 o 5 20 GRUPPEPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOHHEDENS NAVN OG nlkalderadresse TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO HALESTOK 1:300 NSTALLAT~R ART 3 STUATONSPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG nlkalderadresse AUTOMATSK BRANDALARMANUG TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO HALESTOK NSTALLATØR :

18 ~ /TAGETAGE 5.SAL r r TAGETAGE TAGETAGE.SAL VÆGLEMME TL SKJULTE DETEKTORER SKUNK.5AL V V ') r-- f---j 5. SAL Da BETJNNGSUDSTYR.SAL TVÆRGADE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR B LL t ~ BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL GRUPPEOMRADE (. 1. SAL) o 5 NFORUATONSSFELT FOR BRANDVÆSENET AUTOMATSK BRANDD0RS-LUKNNG o 5 20 KUN LOKAL ALARM GRUPPEPLA N VRKSOllHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG o~lestok 1:300 NSTALLATØR D:li;-KTORf~TAL ~~?u[ TD STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE 5 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATa MALESTaK NSTALLATØR :400 33

19 TAGETAGE TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR.SAL 1. SAL 2. SAL t--f' , TVÆRGADE BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR BRANOVÆSENET AUTOMATSK BRANDD0RS-LUKNNG KUN LOKAL ALARM o l 5 l 5 20 GRUPPEPLA N VlRKSOHHEDENS NAVN OG TlLKALDERADRESSE TVÆRGADE STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG HALESTOK 1:300 NSTALLATØR DETEKTORER HERAF GRUPPE NH. ART ANTAL S UL JO 2 O 5 STUATON SPLAN AUTOMATSK VRKSOHEOENS NAVN 00 TLKALOERADRESSE TVÆRGADE STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:400 BRANDALARMANLÆG NSTAlLATØR

20 . ~ /TAGETAGE 5.SAL r <J-- v' ' -- ~ V 0 BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE SlTUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR TVÆRGADE GRUPPEOMRÅDE (LOfT OVER S.SAL) l bl Cl o BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE TL NfORMATONSFELT ror BRANDVÆSENET Cl - DETEKTORER SKJULT OVER NEDHÆNGT LOFT GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG T1LKAUlERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG M~OK 1:300 NSTALLATØR o 5 ri DETEKTORER HERAr ART ANTAL L JD STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKAUlERADRE5SE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR 9999 DATO MÅlESl'OK 1:400 NSTALLATØR o

21 i TAG HAVE J JJ GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, TORK0SNG NST.NR DATO M4l.ESTOK :300 3 AUTOMATSK BRANDAlARMANU:G NSTALlATØR o TO 4 O 5 DETEKTORER HERAF ART ANTAL S JUL 7 39

22 ~... / TAGETAGE S.SAL ~ l.sal STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR / v ' 1 '-- --J ~... TVÆRGADE DSPONBLE '1 BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG nl.kalderadresse 40 DETEKTORER HERAf AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ARr ANTAL SKJULT 9 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALLATØR :300 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOHHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE GRUPPE Nf!. 1 1 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MALESTDK NSTALLATØR :400 o

23 ~ ~ / TAGETAGE S.SAL " 4~ DETAL TEGNNG AF ADGANGSVEJ pa l.sal V V \ r-- Da f---j ~ BETJENNGSUDSTYR GRUPPEOMRADE (TRAPPE) TVfRGADE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR ADGANGSVEJ TL 1--f"-----~--1 S.SAL BETJENNGS UDSTYR TAG HAVE () GRUPPEPLA N VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG TVÆRGADE STORK0SNG NST.NR DATO MÅLESTOK :300 NSTALlATØR o 5 l DBTEKTORER HERAF GRUPPE HR. ART ANTAL KJ LT TD 2 o 11 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE o 5 TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALlATØR :

24 r-\. / TAGETAGE 5.SAL r BETJENJNGSUDSTYR a SJTUATJONSPLAN BETJENNGSUDST /' V 1olJJ - Da- ----' YR o--r , TVÆRGADE 1 SKJULT DETEKTOR OVER LOFT BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL ALARMTRYK GRUPPEOMRADE () o 5 20 GRUPPEPLAN NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG MÅLESTOK 1:300 NSTALLATØR DBTEKTORER HERAf ORUPPE NR. ART ANTAL SKJULT TO 3 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 TlKALDERADRESSE 13 TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG 14 NST.NR DATO TMÅLESTOK NSTALLATØR :

25 ~ / TAGETAGE S.SAL r BETJENNGSUDSTYR l.sal V V 1 N:JJ STUE - -=:J -.. / ~ / TAGETAGE 5.SAL r 4.sAL 1<1- l.sal l.sal v /' r----' 0 '1 f-- STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR -.. u GRUPPEOMRADE (SKAKT) TVÆ:RGADE '-"-----~--..., ADGANGSVEJ TL ] ] t NDSKUDT ETAGE \ BETJENNGS UDSTYR () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET ALARMTRYK GRUPPEPLA N VRKSOMNEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANUG TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG o DBTEKTORER HERAF ART ANTAL S JUL: AT 3 5 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEOENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG 17 NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALlATØR :400 o

26 TAGETAGE.SAL BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR TVÆRGADE 1~0:..-_-----1=1- _ , BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE TL SPRNKLERCENTRAL OG GRUPPEOMRADE (KilDER) TRAPPE TL NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET SPRNKLET OMRÅDE KUN LOKAL ALARM VANDSTR0MNNGSKONTAKT o 5 20 GRUPPEPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 11lJ<ALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:300 NSTAllATØR DllEKTORER HERAF ORUPPE NR. ART ANTAL SKJULT TO 17 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:400 NSTAllATØR 1 49

27 r-\. / TAGETAGE 5.SAL r.- V/ V 17 lo1~ ~ OB KROER ~ ---J... KROER S\TUATNSPLAN BETJENNGSUDS TYR TVÆRGADE DETAL TEGNNG AF NDSKUDT ETAGE NDSKUDT ETAGE SPRNKLER CENTRAL ~ , BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL SPRNKLERCENTRAL OG GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKAB SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM ANDSTRØMSKONTAKT GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TU<ALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORKØSNG NST.NR DATO UÅLESTOK 1:300 o NSTAllATØR 5 DBTEKTORER HERAF ART ANTAL SKJULT 1 NFORMATONSFELT FOR BRANDVÆSENET SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM VANDSTRØMSKONTAKT STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG o 5 VRKSOMHEDENS NAVN OG TU<ALDERADRESSE 19 TVÆRGADE -, 9999 STORKØBNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALLATØR :

28 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR DETAL TEGNNG AF NDSKUDT ETAGE NDSKUDT ETAGE SPRNKLER CENTRAL TVÆRGADE 1:..::0:..._------,:::::;---' >-r , KilDER ~ / \) ~- ~'"'' ~T','" '\ \ ' J ",/' NEDKØRSEL.--Jf TRAPPE TL NDSKUDT ETAGE BETJENNGS UDSTYR () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM VANDSTR0MSKONTAKT GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANl...W TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO HALESTOK : NSTALLATØR 5 DElTEKTORER HERAf ART ANTAL SKJUL 19 NFOR.ATlONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET ALARM FRA SPRNKLERCENTRAL SE GRUPPE 1 OG 19 STUATON SPLAN VRKSO.HEDENS NAVN OG T1i.KALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG.ALESTOK 1:400 NSTALLATØR o :5 20 J 20 53

29 GRUPPEOMRADE () TRAPPE TL TERRÆN SPRNKLER CENTRAL NST.NR 999U MALESTOK 1:300 NSTAllATØR o 5 t ~1 NST.NR D'f~KTDRf~TAL ~~~~[T PR 1 20 STUATON SPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSDMHEDENS NAVN DG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG DATa MALESTaK NSTALLATØR :400 o

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Miniguide For ABA projektering & installation

Miniguide For ABA projektering & installation Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts 2009 2. udgave 1. Anlægsprojektering 2. Anlægstyper 3. Alment I tabel 2.1 er de forskellige anlægstyper, der benyttes i Danmark,

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Tegneregler. Tegningsforståelse. Streger og deres anvendelse. Fig. 1

Tegneregler. Tegningsforståelse. Streger og deres anvendelse. Fig. 1 Tegningsforståelse Indledning Der findes flere forskellige måder at tegne på, f.eks. perspektivtegning, konstruktionstegning, frihåndstegning osv. Afhængig af hvad tegningen skal bruges til, vælges den

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Færdigmelding af rumslukningsanlæg

Færdigmelding af rumslukningsanlæg Færdigmelding af rumslukningsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning G 08 B 25100 (2006.01)

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning G 08 B 25100 (2006.01) (19) DANMARK m (12) " Patent- og Varemærkestyrelsen BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning (10) (51) (21) lnt.ci.: GOBB 21112(2006.01) Ansøgningsnummer: BA 2015 00006 G 08 B 25100 (2006.01)

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder VVS og ventilation Publikation 8 - Del 5 - indhold Side Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Vejledning værdiredningsplan

Vejledning værdiredningsplan Vejledning værdiredningsplan Vejledning - Værdiredningsplan Denne vejledning er udarbejdet af Kulturministeriets Sikringsudvalg og kan anvendes frit som hjælpemiddel til udarbejdelse af Værdiredningsplan.

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS

Høje-Taastrup Kommune. September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS Høje-Taastrup Kommune September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS PROJEKT Kravspecifikation for ABA til Høje-Taastrup Rådhus Høje-Taastrup Kommune Projekt nr. 214152

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 2. september 2014: Punkt 1.5 tilføjes: DBI retningslinje 001, Automatiske

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved 5578 7800 msbr@msbr.dk

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner Retningslinjer for udarbejdelse af signalgruppeplaner Anlægsarbejde på Vesterbrogade. www.kk.dk/vejpladspark Signalgruppeplaner 3 Vedrørende aflevering og videregivelse 3 Forbedring af retningslinjer 3

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Indhold Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Tegningsmaterialet

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere