utomatiske brandalarmanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "utomatiske brandalarmanlæg"

Transkript

1 SBN SBN udgave januar 1996 Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut utomatiske brandalarmanlæg Emne 0 Orienteringsplaner Dansk Brandteknisk nstitut: Jernholmen,2650 Hvidovre TeJ.: Fax: Områdekontor: Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia TeJ.: Fax: Områdekontor: Kirstinemindesvej 14, 200 Arhus N TeJ.: Fax: Dansk Brandteknisk nstitut Akkrediteret af DANAK til - Prøvning, reg.nr. -nspektion, reg.nr Produktcertificering, reg.nr Dansk Brandteknisk nstitut

2 Dansk Brandteknisk nstitut Januar udgave nstitut-forskrift nr. 232 er en selvejende institution, der som højeste myndighed har et repræsentantskab bestående af personer fra offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, industri, forskning (AlV), rådgivende ingeniører og arkitekter. nstituttet hartil formål i teknisk-videnskabelig henseende at virke for aktiv og passiv brandsikring samt for bekæmpelse og forebyggelse af de af brand følgende skader på miljøet. Automatiske brandalarmanlæg nstituttetergodkendtsom teknologiskserviceinstitut på det brandtekniske område. De væsentligste arbejdsopgaver omfatter: - Rådgivning/konsulentbistand - Brandundersøgelser/brandårsagsefterforskning - Prøvning af materialer, produkter, slukningsudstyr mv. - Certificering og kontrolordninger - Brandsikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn - Forskning og udvikling - Regelsætning/norm- og standardiseringsarbejde - Bibliotek, dokumentation og statistik - nformation - Kursus - Forlag - Tidsskriftet Brandværn i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - Medlemsservice Medlemsservice for virksomheder, organisationer og andre interesserede, der ved tegning afsærligtinstitut-medlemsskab kan sikre sig tilsendelse afpublikationermv. samt opnå rabat på visse andre ydelser. Dansk Brandteknisk nstitut. Eftertryk kun med tilladelse. Emne 0 Orienteringsplaner Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut Datavej 4. DK-3460 Birkerød Tlf Fax

3 ndholdsfortegnelse Side ndledning Opgave Udarbejdelse Terminologi Alment Omfang Udførelse Format Streger Symboler Påskrifter Tegningshoveder 2 nformationsfelt for redningsberedskabet Etagesnit Særlige bestemmelser Adresserbare detektorer Alarm- og udløsetryk 33 Skjulte detektorer Situationsplan Alment Bygningsmæssige forhold An1ægsmæssige forhold 44 Andre forhold 50 Gruppeplan Bygningsmæssige forhold Anlægsmæssige forhold Andre forhold Orienteringsplan Alment Eksempler

4 ndledning 11 Opgave 11. Orienteringsplaners opgave er, entydigt at orientere redningsberedskabet om bedste adgangsvej til det område, hvorfra brand er detekteret og 21. centraludstyret dermed bragt i alarmtilstand Udarbejdelseog vedligeholdelse aforienteringsplaner er således afstørste vigtighed for opfyldelse af anlæ~gets korrekte funktion. Udarbejdelse Orienteringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med forskriften..11 Beredskabsmyndigheden kan skriftligt kræve yderligere informationer indtegnet på planerne.. Kopi af beredskabsmyndighedens krav skal vedlægges færdigmeldingen ~rienteri~gsplaner skal revideres ved enhver anlægs- eller bygningsmæs- Sg ændnng, der medfører ændret dækningsområde for de pågældende grupper eller ændrede adgangsveje til eller i dækningsområdet..21 Ved større revisioner af planer, der er udarbejdet efter tidligere gældende forskrifter, som fx udvidelse af anlæggets omfang eller ændre de adgangsveje til flere gruppeområder, skal bestemmelserne i denne forskrift følges Ved mindre revisioner følges de bestemmelser der gjaldt på installa tionstidspunktet Ved revision kan myndigheden i hvert enkelt tilfælde afgøre hvilke forskrifter, der skal følges Terminologi Opmærksomheden henledes på, at betegnelsen "betjeningsudstyr" i dette ~mne konsekvent er anvendt for det sted hvortil redningsberedskabet tlkaldes, modtager information og kan betjene anlægget Alment Omfang Der skal udarbejdes en orienteringsplan for enhver tilstand, der på betjeningsudstyret identificeres som alarmtilstand. Der skal udarbejdes en orienteringsplan mærket "disponibel" for samtlige ikke anvendte grupper i betjeningsudstyret. Såfremt disponible grupper har fortløbende nummerering kan disse angives på samme plan. For betjeningsudstyr, der ikke indeholder gruppemoduler, skal planer mærket "disponibel" dog kun udarbejdes for mulige alarmtilstande op til højeste anvendte nummer på udstyret. Udførelse Planerne skal fremstilles og reproduceres på en sådan måde, at den nødvendige information til redningsberedskabet ikke forringes, eksempel herpå er, at forholdet mellem stregtykkelserne skal bibeholdes ved reproduceringen. Hver plan skal have den nødvendige stivhed og beskyttes på en sådan måde at den modstår lys og fugtighed tåler forholdsvis hårdhændet behandling. Planer må ikke foldes. To sæt planer skal opbevares på tydeligt afmærket plads, helst i særligt skab eller tilsvarende. Pladsen eller skabet skal mærkes "Orienteringsplaner". Hver plan skal forsynes med fane, der sikrer hurtig udvælgelse og medtagning for praktisk anvendelse. Fanemærkning skal være tydelig og udgøre en integreret del af planen. Planer tillades ikke opbevaret i hæfte eller ringbind. 5

5 : S Format Samtlige planer til samme anlæg skal udføres i samme fysiske format. Målforhold skal så vidt muligt udføres ens på henholdsvis alle gruppe- og situationsplaner. Planer skal generelt udføres i format A4. Beredskabsmyndigheden kan kræve planerne udført i andet format. Streger DS anvendes på følgende måde: Stregarternes anvendelse: Fuldstregslinier: Konturer i tegningsplan samt symboler og målestok. Kortstreglinier: Konturer over og under tegningsplaner samt gruppekonturer, der ikke følger bygnings- eller rumkontur. Stregtykkelser: 1,4 mm : Gruppeområdets konturer. 0,7 mm : Bygningskonturer. 0,25 mm: Rumkonturer, indhegning og lignende samt symboler og målforhold. Ved udførelse af orienteringsplaner på CAD-anlæg skal de i anførte stregtykkelser i videst mulige omfang anvendes, forholdet mellem stregtykkelserne skal dog altid være som anført i Symboler FGUR 25. SYMBOL. BETEGNELSE. - fz ELEVATlR BETJENNGSUDSTYR c::::l UNDER:BET.JENNUSUDSTYR... ADGANGSVEJ ~ - - Q] ALARMTRYK ---i15j---- STANDPLADS FDR GRUPPEPLAN PORT MED ANGVELSE AF GADENUMHER D1R ELLER ANDEN A:BNNG KONTUR ~ UDUlSETRYK FDR BRANDSLUKNNGSANL~ DUGN. D D D DETEKTOR SKJULT DETEKTOR UNDER ~ET GULV G-E> SUGEKJP ~ DPTSK --o- SKJULT DETEKTDR DVER NEDSÆNKET LDFT AKUSTSK ALARMGVER LEMME ELLER TLSVARENDE TL SKJULTeD DETEK- TOR<ER> Figur 25. viser de symboler, der skal anvendes på orienteringsplaner. Opmærksomheden henledes på, at visse symboler kun bør anvendes på gruppe- eller situationsplaner. ----Av AFBRYDELSE AF RUMAFGR~NNG 26 Påskrifter DS 23 anvendes på følgende måde: Skrifthøjder: 5-7 mm: Etageangivelse. 2,5-3,5 mm: øvrige oplysninger. 7

6 Figur 27. For tegning~hoveder,redningsberedskabets informationsfelt og etagesnit gælder særlge bestemmelser. For tegningshoveder henvises til afsnit 27. For redning~beredskabetsinformationsfelt henvises til afsnit 2. For etagesmt henvises til afsnit 29. Tegningshoveder Orienteringsplaner skal forsynes med særligt tegningshoved placeret i planens nederste del.. de tilfælde hvor planerne udføres som selvstændige gruppe og situatonsplaner anvendes tegningshoveder som vist i figur Alle skrifthøjder skal være 2,5-3,5 mm med følgende undtagelser: -14 mm: Gruppenummer, skrifttykkelsen skal modsvare 0,1 gange skrifthøjden. 5-7 mm: Planers betegnelse. Følgende forkortelse anvendes i rubrikken detektortype: TD: Termodetektor. JD: ondetektor. OD: Optisk røgdetektor. FD: Flammedetektor AT: Alarmtryk. UT: Udløsetryk. AD:Anden detektor Forkortelserne kan også benyttes inde i symbolerne...s~~ta:u~a;.t~o~n::;sftp~la~n!=;~ VJlOCSDHHElf]r(S N~VH Da llk.uj:era»ke~ HSTJtR -'G'U'"'''' Tegningshovedet skal som minimum indeholde følgende informationer: Gruppenummer Antal og type af detektorer Virksomhedens navn og tilkaldeadresse ink. postnummer. Dato for planens seneste revision Målforhold. 2 nformationsfelt for redningsberedskabet. GRUPPE LAN V:UUo;szJKHOEHS N\\N DG llkalleradrr3se Umiddelbart over eller til venstre for tegningshovedet skal placeres et informationsfelt udelukkende til brug for redningsberedskabet. Såfremt redningsberedskabet ikke har brug for særlige informationer om den pågældende gruppe udelades feltet. Forkortelser tillades ikke anvendt i informationsfeltet. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. 29 Etagesnit ln$t~lla1!r Såfremt det overvågede område omfatter mere end en etage skal planerne forsynes med etagesnit, der viser på hvilken etage/hvilke etager den pågældende gruppe er placeret, betjeningsudstyret er placeret. Endvidere skal terrænplan fremgå af etagesnittet. 9

7 Etagesnittet skal være ens på sammenhørende gruppe og Stlatilonsplam~r og udføres overalt med stregtykkelse 0,25 mm, dog indrammes den hvor den pågældende gruppe er installeret med stregtykkelse 1,4 mm. Den etagebetegnelse der anvendes i det pågældende byggeri skal anvendes i etagesnittet. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Ved overvågning af specielle bygninger, som fx kirker, kan etagesnittet erstattes af snittegning af bygningen. Etages.nittet og p.lanen skal i disse tilfælde så vidt muligt tegnes retvendt l forhold t! hinanden. Særlige bestemmelser Adresserbare detektorer og alarmtryk P!aceri~g af adresserbare detektorer og adresserbare alarmtryk skal angves pa planerne. Nummereringen skal angives umiddelbart ved symbolet eller med henvisningspile. Henvisningspile må ikke krydse hinanden. Numrene skal så vidt muligt angives i rækkefølge. Nummereringen må ikke forringe overskueligheden. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Alarm-' og udløsetryk Alar~tryk, ~dløsetryk og automatiske detektorer må ikke tegnes på samme onentermgsplan. Skjulte detektorer Placering a~ skjulte detektorer skal angives på gruppeplanen. Det særlge symbol for skjult detektor angives med korrekt placering. Adgang~vej til flere skjulte detektorer, der hører til samme gruppe, s.kal angves. med symbolet for adgangsvej med henvisningspil med tlhørende paskrift. Placering af eventuel optisk indikering skal fremgå af gruppeplanen Situationsplan Alment Orienteringsplaner skal udarbejdes som gruppeplaner med tilhørende situationsplaner. Situationsplanen skal geografisk orienteres i forhold til tegningshovedet således, at retvendt plan såvidt muligt læses i bevægeretningen fra betjeningsudstyret. Situationsplan kan indtegnes i et hjørne af gruppeplanen. Såfremt selvstændig situationsplan udarbejdes skal denne fysisk sammenkobles med tilhørende gruppeplan. særlige tilfælde, hvor adgangsvejen er kompliceret, kan det være nødvendigt at angive den over flere situationsplaner. Gruppe- og situationsplaner skal geografisk orienteres på samme måde. Såfremt anlægget kun overvåger en etage og betjeningsudstyret er placeret på denne etage kan planerne udføres som gruppeplaner, men skal benævnes "orienteringsplaner" som angivet i pkt. 60, der viser såvel anlæggets omfang som den pågældende gruppes dækningsområde samt adgangsvej hertil Såfremt betjeningsudstyret ikke er placeret i terrænniveau skal supplerende tegning eller tilsvarende information placeres på redningsberedskabets tilkaldeadresse efter nærmere aftale med beredskabs-myndigheden for angivelse af adgangsvej til udstyret. Bygningsmæssige forhold Situationsplanen skal vise vandret snit i det niveau hvor betjeningsudstyret er placeret. Samtlige bygninger, der helt eller delvist er overvågede, skal vises på planen. Samtlige situationsplaner bør så vidt muligt udføres ens bortset fra de informationer, der vedrører den pågældende gruppe. Planen skal yderligere vise vandret snit af andre bygninger der indgår i adgangsvejen, såfremt dette letter information om hurtigste adgangsvej til det pågældende gruppeområde. 11

8 42.21 O~er- ~g. underjordiske bygningskonstruktioner kan indtegnes med stplet lme. 50 Gruppeplan By~ningsmæssige konturer kan forenkles såfremt informationen ikke fornnges. Det nødvendige antal rum, døre og åbninger vises med korrekt symbol. Trapper, elevatorer m.v. vises med korrekt symbol. P~anen sk~l udføres i et målforhold, der gør det muligt at angive nødvendge bygnmgsmæssige detaljer i adgangsvej. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Anlægsmæssige forhold Po'd~angsvej(e) til gruppeområdet vises begyndende med sort pil fra betjem~gsudstyret og.sluttende me? symbol for standplads (sort pil i cirkel) ved mdgangen(e) tl gruppeomradet, eller overgang til gruppeplan. Placering af betjeningsudstyr vises med korrekt placering af pågældende symbol påskrift med henvisningspil "betjeningsudstyr" efterfulgt af etagebetegnelse i parentes. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Andre forhold Situationsplanen skal endvidere forsynes med tegningshoved efter afsnit 27 eventuelt informationsfelt for redningsberedskabet efter afsnit 2 eventuelt etagesnit efter afsnit 29 målforhold Bygningsmæssige forhold Gruppeplanen skal vise vandret snit af hele den etage hvor den pågældende gruppe er beliggende medmindre overskueligheden herved forringes. Gruppeområdets geografiske udstrækning skal mindst angives. Fiktive grænser for det overvågede område angives med punkteret streg. Etagebeliggenhed angives med påskrift. Maksimalt to grupper, der overvåger præcist det samme område, kan tegnes på samme orienteringsplan såfremt gruppenummereringen er fortløbende. Begge gruppebetegnelser skal fremgå af tegningshovedet. Omfatter gruppeområdet flere etager, vises vandret snit af de pågældende etager, nederste etage nederst på planen. Herfra er trapper, der er ens på samtlige overvågede etager, undtaget. Såfremt det af hensyn til orienteringen i gruppeområdet er nødvendigt vises vandret snit af tilgrænsende bygninger henholdsvis andre etager med symbol herfor. Konturer der viser bygningsdele over eller under den pågældende etage bør i disse tilfælde undgås. Konturer kan forenkles såfremt informationen ikke herved forringes. Skillerum, døre og andre åbninger, trapper samt elevatorer og andre skakte, angives med pågældende symboler. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Anlægsmæssige forhold Adgangsvej(e) til gruppeområdet vises begyndende med symbol for standplads (sort pil i cirkel) og sluttende med det nødvendige antal sorte pile. Adgangsvej(e) til skjulte detektorer skal vises. 13

9 Gruppeområdets ydre kontur vises med stregtykkelse 1,4 mm. Placering af alarmtryk vises med pågældende symbol i cirkel, hvis stregtykkelse skal være 1,4 mm.. Konturlinier må ikke forringe andre informationer som fx døråbninger. Placering af betjeningsudstyr for brandslukningsanlæg vises med pågældende symbol med henvisningspil og påskrift. Adgangsvej til det område slukningsanlægget beskytter skal vises. Placering af sugekop for optagning af gulvfliser vises med pågældende symbol. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Andre forhold Planen skal vise den geografiske situation på virksomheden samtlige rum placering af betjeningsudstyr adgangsvej til gruppeområdet. Planerne skal i øvrigt udføres som angivet i afsnit 50. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Eksempler På de følgende sider er vist nogle praktiske eksempler på udførelse af orienteringsplaner Gruppeplanen skal endvidere forsynes med tegningshoved efter afsnit 27 eventuelt informationsfelt for redningsberedskabet efter afsnit 2 eventuelt etagesnit efter afsnit 29 målforhold. Det samlede antal detektorer, alarm- og udløsetryk skal fremgå af tegningshovedet, herunder antal af eventuelle skjulte detektorer. 60 Orienteringsplan 61 Alment Alle eksemplerne er tænkte og udarbejdet på baggrun~ af erfaringern~ med tidligere udgaver af forskriften og kan således kke relateres til eksisterende bygninger. Af hensyn til de forskelligartede bygninger der installeres a~tomatiske brandalarmanlæg i, er der udarbejdet tre af hinanden uafhængge eksempler. Foran to af eksemplerne er der medtaget en isometrisk afbildning af det pågældende byggeri. Denne afbildning er udelukkende. medt.aget for ~t vise eksemplerne og skal ikke tegnes ved udførelse af onentenngsplaner. Eksempel A: de tilfælde hvor overvågningen kun omfatter en etage og betjeningsudstyret er placeret på denne, kan orienteringsplaner udføres som kombinerede gruppe- og situationsplaner. De kombinerede planer betegnes i disse tilfælde: "Orienteringsplan". Eksemplet illustrerer adgangsvej til gruppeområdet gennem flere bygningsafsnit hos firmaet ABA PRODUKTON APS samt udførelse af et tradiotionelt etagesnit

10 Eksempel B: Eksemplet illustrerer hvorledes orienteringsplaner hos firmaet ABA TRANSPORT kan udføres som kombinerede situations- og gruppeplaner. Til udførelsen af planerne skal knyttes følgende kommentarer: Den ikke viste gruppe 3 indeholder udelukkende udløsetryk for det automatiske brandslukningsanlæg. Hulrum under det slukningssikrede rum er overvåget. Eksempel A Eksempel C: Eksemplet viser hovedkontoret for firmaet Jens Hansen, der har adressen Tværgade - i Storkøbing, og illustrerer hvorledes planer skal udføres i de tilfælde hvor et firma råder over flere bygninger og et ABA-anlæg overvåger hele komplekset. Af pladsmæssige hensyn er ikke vist samtlige grupper i bygningerne, men fortrinsvis kun de "besværlige". Til udførelsen aforienteringsplanerne skal knyttes følgende kommentarer: På. grund af de forskudte etager er etagesnittet af installatøren udført som en snittegning af bygningerne. Grupperne l og 2 overvåger præcis det samme område og er derfor tegnet på samme plan. Tegningen viser endvidere, at indtegning af detektorplacering ville mindske informationsniveauet. L ~ ) l~~ 16 17

11 Røn FTAGF STUATONSPLAN BLÅ ETAGE TERRÆN/BETJENNG GUL ETAGE TRAPPE TL ~ GRUPPEOMRADE _ ~! +- () BETJENNGSUDSTYR () BYGADEN NrORMATONsrElT ror REONNGSBEREOSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 5 1 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TllKAlDERADRESSE 1 ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBN.G NST.NR DATO MALESTOK NSTAllATØR :

12 GRUPPEPLAN 1.SAl RØD ETAGE BLÅ ETAGE TERRÆN SETJENNG GUL ETAGE Eksempel B (:= ~ - l! T l T NFORMAlNSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 2,5 5 DBTEKTORER HERAf GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ART ANTAL SKJULT VRKSOMHEDENS NAVN 00 l0lderadresse JO 4 O 1 ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBNG 2 NST.NR DATO M.l.LESTOK NSTAllATØR :

13 Os rr 'l r~ rf ~ l r-- BETJENNGSUDSTYR \ BETJENNGSUDSTYR \ l l SØVEJ SØVEJ NfORMATONSFi:tT for REDNNGSBEREDSKABE:T DETEKTOR MED NUMMER 2, NfORMATONSfELT for REDNNGSBEREDSKABE:T.1 FLERDETEKTOR AFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 2,5 5 ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK BRANOALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKAlDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG DBTEKTORER HERAf ART ANTAL S JULT JO 7 o 4 orenterngsplan VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG AUTOMATSK BRANOALARMANUG D~KTORf~TAL ~~~ JO o 5 6 NST.NR DATO <40 MÅLESTOK 1:0 NSTAUATØR NST NR DATO MÅLESTOK :0 NSTAUATØR ASAA 22 23

14 t--_l..._ -L...< ~"""'--.o VÆGLEM BETJENNGSUDSTYR \ BETJENNGSUDSTYR SØVEJ SØVEJ NfORMATONSfELT for REDNNGSBEREDSKABET D DETEKTOR MED NUMMER ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBNG NST.NR DATO l MAUSTOK :0 BRANOALARMANUEG NSTALl.ATØR o 2,5 D'l\W0RfnTAL ~~~ JO f NfORMATONSfELT for ALARMTRYK ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK BRANOALARMANUEG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MAUSTOK NSTALl.ATØR :0 o 25, 5 l TirKTORfnTAL ~~~T AT 3 25

15 TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR Eksempel C TVÆRGADE...-.r , BETJENNGS UDSTYR () ADGANGSVEJE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET o 5 20 l FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE AUTOMATSK RUMSLUKNNG 26 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO MALESTOK NSTALLATØR :

16 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR <l--p::::;;;;;====r=+-j TVÆRGADE >--r i TABLEAU MED PLACERNG AF SKJULTE DETEKTORER SUGEKOP BETJENNGS UDSTYR () BETJENNGSUDSTYR ADGANGSVEJE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE AUTOMATSK RUMSLUKNNG o 5 DETEKTORER SKJULT UNDER GULV DETEKTORER HERAF GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ART ANTAL SKJUL VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE JO TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MALESTOK NSTALLATØR :300 ASAA 1 2 O 5 20 NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET l SGNAL FRA RUMSLUKNNGSCENTRAL STUATONSPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG TVÆRGADE, 9999 STORK0BNG JNST.NR DATO MALESTOK 1:400 NSTALLATØR J 3 29

17 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR ~./TAGETAGE 5.SAL v V ') r t:j. - BETJENNGSUDSTYR SUGEKOP UDLØSETRYK BETJENNGSUDSTYR BETJENNGSUDSTYR NFORMATONSFELT FOR REDNNOSBEREDSKABET SGNAL FRA RUMSLUKNNGSCENTRAL o 5 o 5 20 GRUPPEPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOHHEDENS NAVN OG nlkalderadresse TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO HALESTOK 1:300 NSTALLAT~R ART 3 STUATONSPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG nlkalderadresse AUTOMATSK BRANDALARMANUG TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO HALESTOK NSTALLATØR :

18 ~ /TAGETAGE 5.SAL r r TAGETAGE TAGETAGE.SAL VÆGLEMME TL SKJULTE DETEKTORER SKUNK.5AL V V ') r-- f---j 5. SAL Da BETJNNGSUDSTYR.SAL TVÆRGADE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR B LL t ~ BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL GRUPPEOMRADE (. 1. SAL) o 5 NFORUATONSSFELT FOR BRANDVÆSENET AUTOMATSK BRANDD0RS-LUKNNG o 5 20 KUN LOKAL ALARM GRUPPEPLA N VRKSOllHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG o~lestok 1:300 NSTALLATØR D:li;-KTORf~TAL ~~?u[ TD STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE 5 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATa MALESTaK NSTALLATØR :400 33

19 TAGETAGE TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR.SAL 1. SAL 2. SAL t--f' , TVÆRGADE BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR BRANOVÆSENET AUTOMATSK BRANDD0RS-LUKNNG KUN LOKAL ALARM o l 5 l 5 20 GRUPPEPLA N VlRKSOHHEDENS NAVN OG TlLKALDERADRESSE TVÆRGADE STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG HALESTOK 1:300 NSTALLATØR DETEKTORER HERAF GRUPPE NH. ART ANTAL S UL JO 2 O 5 STUATON SPLAN AUTOMATSK VRKSOHEOENS NAVN 00 TLKALOERADRESSE TVÆRGADE STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:400 BRANDALARMANLÆG NSTAlLATØR

20 . ~ /TAGETAGE 5.SAL r <J-- v' ' -- ~ V 0 BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE SlTUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR TVÆRGADE GRUPPEOMRÅDE (LOfT OVER S.SAL) l bl Cl o BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE TL NfORMATONSFELT ror BRANDVÆSENET Cl - DETEKTORER SKJULT OVER NEDHÆNGT LOFT GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG T1LKAUlERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG M~OK 1:300 NSTALLATØR o 5 ri DETEKTORER HERAr ART ANTAL L JD STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKAUlERADRE5SE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR 9999 DATO MÅlESl'OK 1:400 NSTALLATØR o

21 i TAG HAVE J JJ GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, TORK0SNG NST.NR DATO M4l.ESTOK :300 3 AUTOMATSK BRANDAlARMANU:G NSTALlATØR o TO 4 O 5 DETEKTORER HERAF ART ANTAL S JUL 7 39

22 ~... / TAGETAGE S.SAL ~ l.sal STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR / v ' 1 '-- --J ~... TVÆRGADE DSPONBLE '1 BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG nl.kalderadresse 40 DETEKTORER HERAf AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ARr ANTAL SKJULT 9 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALLATØR :300 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOHHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE GRUPPE Nf!. 1 1 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MALESTDK NSTALLATØR :400 o

23 ~ ~ / TAGETAGE S.SAL " 4~ DETAL TEGNNG AF ADGANGSVEJ pa l.sal V V \ r-- Da f---j ~ BETJENNGSUDSTYR GRUPPEOMRADE (TRAPPE) TVfRGADE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR ADGANGSVEJ TL 1--f"-----~--1 S.SAL BETJENNGS UDSTYR TAG HAVE () GRUPPEPLA N VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG TVÆRGADE STORK0SNG NST.NR DATO MÅLESTOK :300 NSTALlATØR o 5 l DBTEKTORER HERAF GRUPPE HR. ART ANTAL KJ LT TD 2 o 11 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE o 5 TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALlATØR :

24 r-\. / TAGETAGE 5.SAL r BETJENJNGSUDSTYR a SJTUATJONSPLAN BETJENNGSUDST /' V 1olJJ - Da- ----' YR o--r , TVÆRGADE 1 SKJULT DETEKTOR OVER LOFT BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL ALARMTRYK GRUPPEOMRADE () o 5 20 GRUPPEPLAN NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG MÅLESTOK 1:300 NSTALLATØR DBTEKTORER HERAf ORUPPE NR. ART ANTAL SKJULT TO 3 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 TlKALDERADRESSE 13 TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG 14 NST.NR DATO TMÅLESTOK NSTALLATØR :

25 ~ / TAGETAGE S.SAL r BETJENNGSUDSTYR l.sal V V 1 N:JJ STUE - -=:J -.. / ~ / TAGETAGE 5.SAL r 4.sAL 1<1- l.sal l.sal v /' r----' 0 '1 f-- STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR -.. u GRUPPEOMRADE (SKAKT) TVÆ:RGADE '-"-----~--..., ADGANGSVEJ TL ] ] t NDSKUDT ETAGE \ BETJENNGS UDSTYR () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET ALARMTRYK GRUPPEPLA N VRKSOMNEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANUG TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG o DBTEKTORER HERAF ART ANTAL S JUL: AT 3 5 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEOENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG 17 NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALlATØR :400 o

26 TAGETAGE.SAL BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR TVÆRGADE 1~0:..-_-----1=1- _ , BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE TL SPRNKLERCENTRAL OG GRUPPEOMRADE (KilDER) TRAPPE TL NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET SPRNKLET OMRÅDE KUN LOKAL ALARM VANDSTR0MNNGSKONTAKT o 5 20 GRUPPEPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 11lJ<ALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:300 NSTAllATØR DllEKTORER HERAF ORUPPE NR. ART ANTAL SKJULT TO 17 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:400 NSTAllATØR 1 49

27 r-\. / TAGETAGE 5.SAL r.- V/ V 17 lo1~ ~ OB KROER ~ ---J... KROER S\TUATNSPLAN BETJENNGSUDS TYR TVÆRGADE DETAL TEGNNG AF NDSKUDT ETAGE NDSKUDT ETAGE SPRNKLER CENTRAL ~ , BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL SPRNKLERCENTRAL OG GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKAB SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM ANDSTRØMSKONTAKT GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TU<ALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORKØSNG NST.NR DATO UÅLESTOK 1:300 o NSTAllATØR 5 DBTEKTORER HERAF ART ANTAL SKJULT 1 NFORMATONSFELT FOR BRANDVÆSENET SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM VANDSTRØMSKONTAKT STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG o 5 VRKSOMHEDENS NAVN OG TU<ALDERADRESSE 19 TVÆRGADE -, 9999 STORKØBNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALLATØR :

28 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR DETAL TEGNNG AF NDSKUDT ETAGE NDSKUDT ETAGE SPRNKLER CENTRAL TVÆRGADE 1:..::0:..._------,:::::;---' >-r , KilDER ~ / \) ~- ~'"'' ~T','" '\ \ ' J ",/' NEDKØRSEL.--Jf TRAPPE TL NDSKUDT ETAGE BETJENNGS UDSTYR () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM VANDSTR0MSKONTAKT GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANl...W TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO HALESTOK : NSTALLATØR 5 DElTEKTORER HERAf ART ANTAL SKJUL 19 NFOR.ATlONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET ALARM FRA SPRNKLERCENTRAL SE GRUPPE 1 OG 19 STUATON SPLAN VRKSO.HEDENS NAVN OG T1i.KALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG.ALESTOK 1:400 NSTALLATØR o :5 20 J 20 53

29 GRUPPEOMRADE () TRAPPE TL TERRÆN SPRNKLER CENTRAL NST.NR 999U MALESTOK 1:300 NSTAllATØR o 5 t ~1 NST.NR D'f~KTDRf~TAL ~~~~[T PR 1 20 STUATON SPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSDMHEDENS NAVN DG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG DATa MALESTaK NSTALLATØR :400 o

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere