utomatiske brandalarmanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "utomatiske brandalarmanlæg"

Transkript

1 SBN SBN udgave januar 1996 Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut utomatiske brandalarmanlæg Emne 0 Orienteringsplaner Dansk Brandteknisk nstitut: Jernholmen,2650 Hvidovre TeJ.: Fax: Områdekontor: Vesterballevej 4-6, 7000 Fredericia TeJ.: Fax: Områdekontor: Kirstinemindesvej 14, 200 Arhus N TeJ.: Fax: Dansk Brandteknisk nstitut Akkrediteret af DANAK til - Prøvning, reg.nr. -nspektion, reg.nr Produktcertificering, reg.nr Dansk Brandteknisk nstitut

2 Dansk Brandteknisk nstitut Januar udgave nstitut-forskrift nr. 232 er en selvejende institution, der som højeste myndighed har et repræsentantskab bestående af personer fra offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, industri, forskning (AlV), rådgivende ingeniører og arkitekter. nstituttet hartil formål i teknisk-videnskabelig henseende at virke for aktiv og passiv brandsikring samt for bekæmpelse og forebyggelse af de af brand følgende skader på miljøet. Automatiske brandalarmanlæg nstituttetergodkendtsom teknologiskserviceinstitut på det brandtekniske område. De væsentligste arbejdsopgaver omfatter: - Rådgivning/konsulentbistand - Brandundersøgelser/brandårsagsefterforskning - Prøvning af materialer, produkter, slukningsudstyr mv. - Certificering og kontrolordninger - Brandsikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn - Forskning og udvikling - Regelsætning/norm- og standardiseringsarbejde - Bibliotek, dokumentation og statistik - nformation - Kursus - Forlag - Tidsskriftet Brandværn i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - Medlemsservice Medlemsservice for virksomheder, organisationer og andre interesserede, der ved tegning afsærligtinstitut-medlemsskab kan sikre sig tilsendelse afpublikationermv. samt opnå rabat på visse andre ydelser. Dansk Brandteknisk nstitut. Eftertryk kun med tilladelse. Emne 0 Orienteringsplaner Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut Datavej 4. DK-3460 Birkerød Tlf Fax

3 ndholdsfortegnelse Side ndledning Opgave Udarbejdelse Terminologi Alment Omfang Udførelse Format Streger Symboler Påskrifter Tegningshoveder 2 nformationsfelt for redningsberedskabet Etagesnit Særlige bestemmelser Adresserbare detektorer Alarm- og udløsetryk 33 Skjulte detektorer Situationsplan Alment Bygningsmæssige forhold An1ægsmæssige forhold 44 Andre forhold 50 Gruppeplan Bygningsmæssige forhold Anlægsmæssige forhold Andre forhold Orienteringsplan Alment Eksempler

4 ndledning 11 Opgave 11. Orienteringsplaners opgave er, entydigt at orientere redningsberedskabet om bedste adgangsvej til det område, hvorfra brand er detekteret og 21. centraludstyret dermed bragt i alarmtilstand Udarbejdelseog vedligeholdelse aforienteringsplaner er således afstørste vigtighed for opfyldelse af anlæ~gets korrekte funktion. Udarbejdelse Orienteringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med forskriften..11 Beredskabsmyndigheden kan skriftligt kræve yderligere informationer indtegnet på planerne.. Kopi af beredskabsmyndighedens krav skal vedlægges færdigmeldingen ~rienteri~gsplaner skal revideres ved enhver anlægs- eller bygningsmæs- Sg ændnng, der medfører ændret dækningsområde for de pågældende grupper eller ændrede adgangsveje til eller i dækningsområdet..21 Ved større revisioner af planer, der er udarbejdet efter tidligere gældende forskrifter, som fx udvidelse af anlæggets omfang eller ændre de adgangsveje til flere gruppeområder, skal bestemmelserne i denne forskrift følges Ved mindre revisioner følges de bestemmelser der gjaldt på installa tionstidspunktet Ved revision kan myndigheden i hvert enkelt tilfælde afgøre hvilke forskrifter, der skal følges Terminologi Opmærksomheden henledes på, at betegnelsen "betjeningsudstyr" i dette ~mne konsekvent er anvendt for det sted hvortil redningsberedskabet tlkaldes, modtager information og kan betjene anlægget Alment Omfang Der skal udarbejdes en orienteringsplan for enhver tilstand, der på betjeningsudstyret identificeres som alarmtilstand. Der skal udarbejdes en orienteringsplan mærket "disponibel" for samtlige ikke anvendte grupper i betjeningsudstyret. Såfremt disponible grupper har fortløbende nummerering kan disse angives på samme plan. For betjeningsudstyr, der ikke indeholder gruppemoduler, skal planer mærket "disponibel" dog kun udarbejdes for mulige alarmtilstande op til højeste anvendte nummer på udstyret. Udførelse Planerne skal fremstilles og reproduceres på en sådan måde, at den nødvendige information til redningsberedskabet ikke forringes, eksempel herpå er, at forholdet mellem stregtykkelserne skal bibeholdes ved reproduceringen. Hver plan skal have den nødvendige stivhed og beskyttes på en sådan måde at den modstår lys og fugtighed tåler forholdsvis hårdhændet behandling. Planer må ikke foldes. To sæt planer skal opbevares på tydeligt afmærket plads, helst i særligt skab eller tilsvarende. Pladsen eller skabet skal mærkes "Orienteringsplaner". Hver plan skal forsynes med fane, der sikrer hurtig udvælgelse og medtagning for praktisk anvendelse. Fanemærkning skal være tydelig og udgøre en integreret del af planen. Planer tillades ikke opbevaret i hæfte eller ringbind. 5

5 : S Format Samtlige planer til samme anlæg skal udføres i samme fysiske format. Målforhold skal så vidt muligt udføres ens på henholdsvis alle gruppe- og situationsplaner. Planer skal generelt udføres i format A4. Beredskabsmyndigheden kan kræve planerne udført i andet format. Streger DS anvendes på følgende måde: Stregarternes anvendelse: Fuldstregslinier: Konturer i tegningsplan samt symboler og målestok. Kortstreglinier: Konturer over og under tegningsplaner samt gruppekonturer, der ikke følger bygnings- eller rumkontur. Stregtykkelser: 1,4 mm : Gruppeområdets konturer. 0,7 mm : Bygningskonturer. 0,25 mm: Rumkonturer, indhegning og lignende samt symboler og målforhold. Ved udførelse af orienteringsplaner på CAD-anlæg skal de i anførte stregtykkelser i videst mulige omfang anvendes, forholdet mellem stregtykkelserne skal dog altid være som anført i Symboler FGUR 25. SYMBOL. BETEGNELSE. - fz ELEVATlR BETJENNGSUDSTYR c::::l UNDER:BET.JENNUSUDSTYR... ADGANGSVEJ ~ - - Q] ALARMTRYK ---i15j---- STANDPLADS FDR GRUPPEPLAN PORT MED ANGVELSE AF GADENUMHER D1R ELLER ANDEN A:BNNG KONTUR ~ UDUlSETRYK FDR BRANDSLUKNNGSANL~ DUGN. D D D DETEKTOR SKJULT DETEKTOR UNDER ~ET GULV G-E> SUGEKJP ~ DPTSK --o- SKJULT DETEKTDR DVER NEDSÆNKET LDFT AKUSTSK ALARMGVER LEMME ELLER TLSVARENDE TL SKJULTeD DETEK- TOR<ER> Figur 25. viser de symboler, der skal anvendes på orienteringsplaner. Opmærksomheden henledes på, at visse symboler kun bør anvendes på gruppe- eller situationsplaner. ----Av AFBRYDELSE AF RUMAFGR~NNG 26 Påskrifter DS 23 anvendes på følgende måde: Skrifthøjder: 5-7 mm: Etageangivelse. 2,5-3,5 mm: øvrige oplysninger. 7

6 Figur 27. For tegning~hoveder,redningsberedskabets informationsfelt og etagesnit gælder særlge bestemmelser. For tegningshoveder henvises til afsnit 27. For redning~beredskabetsinformationsfelt henvises til afsnit 2. For etagesmt henvises til afsnit 29. Tegningshoveder Orienteringsplaner skal forsynes med særligt tegningshoved placeret i planens nederste del.. de tilfælde hvor planerne udføres som selvstændige gruppe og situatonsplaner anvendes tegningshoveder som vist i figur Alle skrifthøjder skal være 2,5-3,5 mm med følgende undtagelser: -14 mm: Gruppenummer, skrifttykkelsen skal modsvare 0,1 gange skrifthøjden. 5-7 mm: Planers betegnelse. Følgende forkortelse anvendes i rubrikken detektortype: TD: Termodetektor. JD: ondetektor. OD: Optisk røgdetektor. FD: Flammedetektor AT: Alarmtryk. UT: Udløsetryk. AD:Anden detektor Forkortelserne kan også benyttes inde i symbolerne...s~~ta:u~a;.t~o~n::;sftp~la~n!=;~ VJlOCSDHHElf]r(S N~VH Da llk.uj:era»ke~ HSTJtR -'G'U'"'''' Tegningshovedet skal som minimum indeholde følgende informationer: Gruppenummer Antal og type af detektorer Virksomhedens navn og tilkaldeadresse ink. postnummer. Dato for planens seneste revision Målforhold. 2 nformationsfelt for redningsberedskabet. GRUPPE LAN V:UUo;szJKHOEHS N\\N DG llkalleradrr3se Umiddelbart over eller til venstre for tegningshovedet skal placeres et informationsfelt udelukkende til brug for redningsberedskabet. Såfremt redningsberedskabet ikke har brug for særlige informationer om den pågældende gruppe udelades feltet. Forkortelser tillades ikke anvendt i informationsfeltet. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. 29 Etagesnit ln$t~lla1!r Såfremt det overvågede område omfatter mere end en etage skal planerne forsynes med etagesnit, der viser på hvilken etage/hvilke etager den pågældende gruppe er placeret, betjeningsudstyret er placeret. Endvidere skal terrænplan fremgå af etagesnittet. 9

7 Etagesnittet skal være ens på sammenhørende gruppe og Stlatilonsplam~r og udføres overalt med stregtykkelse 0,25 mm, dog indrammes den hvor den pågældende gruppe er installeret med stregtykkelse 1,4 mm. Den etagebetegnelse der anvendes i det pågældende byggeri skal anvendes i etagesnittet. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Ved overvågning af specielle bygninger, som fx kirker, kan etagesnittet erstattes af snittegning af bygningen. Etages.nittet og p.lanen skal i disse tilfælde så vidt muligt tegnes retvendt l forhold t! hinanden. Særlige bestemmelser Adresserbare detektorer og alarmtryk P!aceri~g af adresserbare detektorer og adresserbare alarmtryk skal angves pa planerne. Nummereringen skal angives umiddelbart ved symbolet eller med henvisningspile. Henvisningspile må ikke krydse hinanden. Numrene skal så vidt muligt angives i rækkefølge. Nummereringen må ikke forringe overskueligheden. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Alarm-' og udløsetryk Alar~tryk, ~dløsetryk og automatiske detektorer må ikke tegnes på samme onentermgsplan. Skjulte detektorer Placering a~ skjulte detektorer skal angives på gruppeplanen. Det særlge symbol for skjult detektor angives med korrekt placering. Adgang~vej til flere skjulte detektorer, der hører til samme gruppe, s.kal angves. med symbolet for adgangsvej med henvisningspil med tlhørende paskrift. Placering af eventuel optisk indikering skal fremgå af gruppeplanen Situationsplan Alment Orienteringsplaner skal udarbejdes som gruppeplaner med tilhørende situationsplaner. Situationsplanen skal geografisk orienteres i forhold til tegningshovedet således, at retvendt plan såvidt muligt læses i bevægeretningen fra betjeningsudstyret. Situationsplan kan indtegnes i et hjørne af gruppeplanen. Såfremt selvstændig situationsplan udarbejdes skal denne fysisk sammenkobles med tilhørende gruppeplan. særlige tilfælde, hvor adgangsvejen er kompliceret, kan det være nødvendigt at angive den over flere situationsplaner. Gruppe- og situationsplaner skal geografisk orienteres på samme måde. Såfremt anlægget kun overvåger en etage og betjeningsudstyret er placeret på denne etage kan planerne udføres som gruppeplaner, men skal benævnes "orienteringsplaner" som angivet i pkt. 60, der viser såvel anlæggets omfang som den pågældende gruppes dækningsområde samt adgangsvej hertil Såfremt betjeningsudstyret ikke er placeret i terrænniveau skal supplerende tegning eller tilsvarende information placeres på redningsberedskabets tilkaldeadresse efter nærmere aftale med beredskabs-myndigheden for angivelse af adgangsvej til udstyret. Bygningsmæssige forhold Situationsplanen skal vise vandret snit i det niveau hvor betjeningsudstyret er placeret. Samtlige bygninger, der helt eller delvist er overvågede, skal vises på planen. Samtlige situationsplaner bør så vidt muligt udføres ens bortset fra de informationer, der vedrører den pågældende gruppe. Planen skal yderligere vise vandret snit af andre bygninger der indgår i adgangsvejen, såfremt dette letter information om hurtigste adgangsvej til det pågældende gruppeområde. 11

8 42.21 O~er- ~g. underjordiske bygningskonstruktioner kan indtegnes med stplet lme. 50 Gruppeplan By~ningsmæssige konturer kan forenkles såfremt informationen ikke fornnges. Det nødvendige antal rum, døre og åbninger vises med korrekt symbol. Trapper, elevatorer m.v. vises med korrekt symbol. P~anen sk~l udføres i et målforhold, der gør det muligt at angive nødvendge bygnmgsmæssige detaljer i adgangsvej. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Anlægsmæssige forhold Po'd~angsvej(e) til gruppeområdet vises begyndende med sort pil fra betjem~gsudstyret og.sluttende me? symbol for standplads (sort pil i cirkel) ved mdgangen(e) tl gruppeomradet, eller overgang til gruppeplan. Placering af betjeningsudstyr vises med korrekt placering af pågældende symbol påskrift med henvisningspil "betjeningsudstyr" efterfulgt af etagebetegnelse i parentes. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Andre forhold Situationsplanen skal endvidere forsynes med tegningshoved efter afsnit 27 eventuelt informationsfelt for redningsberedskabet efter afsnit 2 eventuelt etagesnit efter afsnit 29 målforhold Bygningsmæssige forhold Gruppeplanen skal vise vandret snit af hele den etage hvor den pågældende gruppe er beliggende medmindre overskueligheden herved forringes. Gruppeområdets geografiske udstrækning skal mindst angives. Fiktive grænser for det overvågede område angives med punkteret streg. Etagebeliggenhed angives med påskrift. Maksimalt to grupper, der overvåger præcist det samme område, kan tegnes på samme orienteringsplan såfremt gruppenummereringen er fortløbende. Begge gruppebetegnelser skal fremgå af tegningshovedet. Omfatter gruppeområdet flere etager, vises vandret snit af de pågældende etager, nederste etage nederst på planen. Herfra er trapper, der er ens på samtlige overvågede etager, undtaget. Såfremt det af hensyn til orienteringen i gruppeområdet er nødvendigt vises vandret snit af tilgrænsende bygninger henholdsvis andre etager med symbol herfor. Konturer der viser bygningsdele over eller under den pågældende etage bør i disse tilfælde undgås. Konturer kan forenkles såfremt informationen ikke herved forringes. Skillerum, døre og andre åbninger, trapper samt elevatorer og andre skakte, angives med pågældende symboler. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Anlægsmæssige forhold Adgangsvej(e) til gruppeområdet vises begyndende med symbol for standplads (sort pil i cirkel) og sluttende med det nødvendige antal sorte pile. Adgangsvej(e) til skjulte detektorer skal vises. 13

9 Gruppeområdets ydre kontur vises med stregtykkelse 1,4 mm. Placering af alarmtryk vises med pågældende symbol i cirkel, hvis stregtykkelse skal være 1,4 mm.. Konturlinier må ikke forringe andre informationer som fx døråbninger. Placering af betjeningsudstyr for brandslukningsanlæg vises med pågældende symbol med henvisningspil og påskrift. Adgangsvej til det område slukningsanlægget beskytter skal vises. Placering af sugekop for optagning af gulvfliser vises med pågældende symbol. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Andre forhold Planen skal vise den geografiske situation på virksomheden samtlige rum placering af betjeningsudstyr adgangsvej til gruppeområdet. Planerne skal i øvrigt udføres som angivet i afsnit 50. De nærmere detaljer fremgår af emnets eksempelsamling. Eksempler På de følgende sider er vist nogle praktiske eksempler på udførelse af orienteringsplaner Gruppeplanen skal endvidere forsynes med tegningshoved efter afsnit 27 eventuelt informationsfelt for redningsberedskabet efter afsnit 2 eventuelt etagesnit efter afsnit 29 målforhold. Det samlede antal detektorer, alarm- og udløsetryk skal fremgå af tegningshovedet, herunder antal af eventuelle skjulte detektorer. 60 Orienteringsplan 61 Alment Alle eksemplerne er tænkte og udarbejdet på baggrun~ af erfaringern~ med tidligere udgaver af forskriften og kan således kke relateres til eksisterende bygninger. Af hensyn til de forskelligartede bygninger der installeres a~tomatiske brandalarmanlæg i, er der udarbejdet tre af hinanden uafhængge eksempler. Foran to af eksemplerne er der medtaget en isometrisk afbildning af det pågældende byggeri. Denne afbildning er udelukkende. medt.aget for ~t vise eksemplerne og skal ikke tegnes ved udførelse af onentenngsplaner. Eksempel A: de tilfælde hvor overvågningen kun omfatter en etage og betjeningsudstyret er placeret på denne, kan orienteringsplaner udføres som kombinerede gruppe- og situationsplaner. De kombinerede planer betegnes i disse tilfælde: "Orienteringsplan". Eksemplet illustrerer adgangsvej til gruppeområdet gennem flere bygningsafsnit hos firmaet ABA PRODUKTON APS samt udførelse af et tradiotionelt etagesnit

10 Eksempel B: Eksemplet illustrerer hvorledes orienteringsplaner hos firmaet ABA TRANSPORT kan udføres som kombinerede situations- og gruppeplaner. Til udførelsen af planerne skal knyttes følgende kommentarer: Den ikke viste gruppe 3 indeholder udelukkende udløsetryk for det automatiske brandslukningsanlæg. Hulrum under det slukningssikrede rum er overvåget. Eksempel A Eksempel C: Eksemplet viser hovedkontoret for firmaet Jens Hansen, der har adressen Tværgade - i Storkøbing, og illustrerer hvorledes planer skal udføres i de tilfælde hvor et firma råder over flere bygninger og et ABA-anlæg overvåger hele komplekset. Af pladsmæssige hensyn er ikke vist samtlige grupper i bygningerne, men fortrinsvis kun de "besværlige". Til udførelsen aforienteringsplanerne skal knyttes følgende kommentarer: På. grund af de forskudte etager er etagesnittet af installatøren udført som en snittegning af bygningerne. Grupperne l og 2 overvåger præcis det samme område og er derfor tegnet på samme plan. Tegningen viser endvidere, at indtegning af detektorplacering ville mindske informationsniveauet. L ~ ) l~~ 16 17

11 Røn FTAGF STUATONSPLAN BLÅ ETAGE TERRÆN/BETJENNG GUL ETAGE TRAPPE TL ~ GRUPPEOMRADE _ ~! +- () BETJENNGSUDSTYR () BYGADEN NrORMATONsrElT ror REONNGSBEREOSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 5 1 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TllKAlDERADRESSE 1 ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBN.G NST.NR DATO MALESTOK NSTAllATØR :

12 GRUPPEPLAN 1.SAl RØD ETAGE BLÅ ETAGE TERRÆN SETJENNG GUL ETAGE Eksempel B (:= ~ - l! T l T NFORMAlNSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 2,5 5 DBTEKTORER HERAf GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ART ANTAL SKJULT VRKSOMHEDENS NAVN 00 l0lderadresse JO 4 O 1 ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBNG 2 NST.NR DATO M.l.LESTOK NSTAllATØR :

13 Os rr 'l r~ rf ~ l r-- BETJENNGSUDSTYR \ BETJENNGSUDSTYR \ l l SØVEJ SØVEJ NfORMATONSFi:tT for REDNNGSBEREDSKABE:T DETEKTOR MED NUMMER 2, NfORMATONSfELT for REDNNGSBEREDSKABE:T.1 FLERDETEKTOR AFHÆNGG ALARMAFGVELSE o 2,5 5 ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK BRANOALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKAlDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG DBTEKTORER HERAf ART ANTAL S JULT JO 7 o 4 orenterngsplan VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG AUTOMATSK BRANOALARMANUG D~KTORf~TAL ~~~ JO o 5 6 NST.NR DATO <40 MÅLESTOK 1:0 NSTAUATØR NST NR DATO MÅLESTOK :0 NSTAUATØR ASAA 22 23

14 t--_l..._ -L...< ~"""'--.o VÆGLEM BETJENNGSUDSTYR \ BETJENNGSUDSTYR SØVEJ SØVEJ NfORMATONSfELT for REDNNGSBEREDSKABET D DETEKTOR MED NUMMER ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORKØBNG NST.NR DATO l MAUSTOK :0 BRANOALARMANUEG NSTALl.ATØR o 2,5 D'l\W0RfnTAL ~~~ JO f NfORMATONSfELT for ALARMTRYK ORENTERNGSPLAN AUTOMATSK BRANOALARMANUEG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE ABA PRODUKTON APS BYGADEN 3, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MAUSTOK NSTALl.ATØR :0 o 25, 5 l TirKTORfnTAL ~~~T AT 3 25

15 TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR Eksempel C TVÆRGADE...-.r , BETJENNGS UDSTYR () ADGANGSVEJE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET o 5 20 l FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE AUTOMATSK RUMSLUKNNG 26 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO MALESTOK NSTALLATØR :

16 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR <l--p::::;;;;;====r=+-j TVÆRGADE >--r i TABLEAU MED PLACERNG AF SKJULTE DETEKTORER SUGEKOP BETJENNGS UDSTYR () BETJENNGSUDSTYR ADGANGSVEJE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET FLERDETEKTORAFHÆNGG ALARMAFGVELSE AUTOMATSK RUMSLUKNNG o 5 DETEKTORER SKJULT UNDER GULV DETEKTORER HERAF GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ART ANTAL SKJUL VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE JO TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MALESTOK NSTALLATØR :300 ASAA 1 2 O 5 20 NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET l SGNAL FRA RUMSLUKNNGSCENTRAL STUATONSPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG TVÆRGADE, 9999 STORK0BNG JNST.NR DATO MALESTOK 1:400 NSTALLATØR J 3 29

17 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR ~./TAGETAGE 5.SAL v V ') r t:j. - BETJENNGSUDSTYR SUGEKOP UDLØSETRYK BETJENNGSUDSTYR BETJENNGSUDSTYR NFORMATONSFELT FOR REDNNOSBEREDSKABET SGNAL FRA RUMSLUKNNGSCENTRAL o 5 o 5 20 GRUPPEPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOHHEDENS NAVN OG nlkalderadresse TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO HALESTOK 1:300 NSTALLAT~R ART 3 STUATONSPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG nlkalderadresse AUTOMATSK BRANDALARMANUG TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO HALESTOK NSTALLATØR :

18 ~ /TAGETAGE 5.SAL r r TAGETAGE TAGETAGE.SAL VÆGLEMME TL SKJULTE DETEKTORER SKUNK.5AL V V ') r-- f---j 5. SAL Da BETJNNGSUDSTYR.SAL TVÆRGADE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR B LL t ~ BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL GRUPPEOMRADE (. 1. SAL) o 5 NFORUATONSSFELT FOR BRANDVÆSENET AUTOMATSK BRANDD0RS-LUKNNG o 5 20 KUN LOKAL ALARM GRUPPEPLA N VRKSOllHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG o~lestok 1:300 NSTALLATØR D:li;-KTORf~TAL ~~?u[ TD STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE 5 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATa MALESTaK NSTALLATØR :400 33

19 TAGETAGE TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR.SAL 1. SAL 2. SAL t--f' , TVÆRGADE BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR BRANOVÆSENET AUTOMATSK BRANDD0RS-LUKNNG KUN LOKAL ALARM o l 5 l 5 20 GRUPPEPLA N VlRKSOHHEDENS NAVN OG TlLKALDERADRESSE TVÆRGADE STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG HALESTOK 1:300 NSTALLATØR DETEKTORER HERAF GRUPPE NH. ART ANTAL S UL JO 2 O 5 STUATON SPLAN AUTOMATSK VRKSOHEOENS NAVN 00 TLKALOERADRESSE TVÆRGADE STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:400 BRANDALARMANLÆG NSTAlLATØR

20 . ~ /TAGETAGE 5.SAL r <J-- v' ' -- ~ V 0 BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE SlTUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR TVÆRGADE GRUPPEOMRÅDE (LOfT OVER S.SAL) l bl Cl o BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE TL NfORMATONSFELT ror BRANDVÆSENET Cl - DETEKTORER SKJULT OVER NEDHÆNGT LOFT GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG T1LKAUlERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG M~OK 1:300 NSTALLATØR o 5 ri DETEKTORER HERAr ART ANTAL L JD STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKAUlERADRE5SE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR 9999 DATO MÅlESl'OK 1:400 NSTALLATØR o

21 i TAG HAVE J JJ GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, TORK0SNG NST.NR DATO M4l.ESTOK :300 3 AUTOMATSK BRANDAlARMANU:G NSTALlATØR o TO 4 O 5 DETEKTORER HERAF ART ANTAL S JUL 7 39

22 ~... / TAGETAGE S.SAL ~ l.sal STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR / v ' 1 '-- --J ~... TVÆRGADE DSPONBLE '1 BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG nl.kalderadresse 40 DETEKTORER HERAf AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG ARr ANTAL SKJULT 9 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALLATØR :300 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOHHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE GRUPPE Nf!. 1 1 TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MALESTDK NSTALLATØR :400 o

23 ~ ~ / TAGETAGE S.SAL " 4~ DETAL TEGNNG AF ADGANGSVEJ pa l.sal V V \ r-- Da f---j ~ BETJENNGSUDSTYR GRUPPEOMRADE (TRAPPE) TVfRGADE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR ADGANGSVEJ TL 1--f"-----~--1 S.SAL BETJENNGS UDSTYR TAG HAVE () GRUPPEPLA N VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG TVÆRGADE STORK0SNG NST.NR DATO MÅLESTOK :300 NSTALlATØR o 5 l DBTEKTORER HERAF GRUPPE HR. ART ANTAL KJ LT TD 2 o 11 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TlKALDERADRESSE o 5 TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALlATØR :

24 r-\. / TAGETAGE 5.SAL r BETJENJNGSUDSTYR a SJTUATJONSPLAN BETJENNGSUDST /' V 1olJJ - Da- ----' YR o--r , TVÆRGADE 1 SKJULT DETEKTOR OVER LOFT BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL ALARMTRYK GRUPPEOMRADE () o 5 20 GRUPPEPLAN NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 TlKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG MÅLESTOK 1:300 NSTALLATØR DBTEKTORER HERAf ORUPPE NR. ART ANTAL SKJULT TO 3 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 TlKALDERADRESSE 13 TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG 14 NST.NR DATO TMÅLESTOK NSTALLATØR :

25 ~ / TAGETAGE S.SAL r BETJENNGSUDSTYR l.sal V V 1 N:JJ STUE - -=:J -.. / ~ / TAGETAGE 5.SAL r 4.sAL 1<1- l.sal l.sal v /' r----' 0 '1 f-- STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR -.. u GRUPPEOMRADE (SKAKT) TVÆ:RGADE '-"-----~--..., ADGANGSVEJ TL ] ] t NDSKUDT ETAGE \ BETJENNGS UDSTYR () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET ALARMTRYK GRUPPEPLA N VRKSOMNEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANUG TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG o DBTEKTORER HERAF ART ANTAL S JUL: AT 3 5 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEOENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG 17 NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALlATØR :400 o

26 TAGETAGE.SAL BETJENNGSUDSTYR TAGETAGE STUATONSPLAN BETJENNGSUDSTYR TVÆRGADE 1~0:..-_-----1=1- _ , BETJENNGS UDSTYR () TRAPPE TL SPRNKLERCENTRAL OG GRUPPEOMRADE (KilDER) TRAPPE TL NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET SPRNKLET OMRÅDE KUN LOKAL ALARM VANDSTR0MNNGSKONTAKT o 5 20 GRUPPEPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN 00 11lJ<ALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:300 NSTAllATØR DllEKTORER HERAF ORUPPE NR. ART ANTAL SKJULT TO 17 STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0BNG NST.NR DATO MÅLESTOK 1:400 NSTAllATØR 1 49

27 r-\. / TAGETAGE 5.SAL r.- V/ V 17 lo1~ ~ OB KROER ~ ---J... KROER S\TUATNSPLAN BETJENNGSUDS TYR TVÆRGADE DETAL TEGNNG AF NDSKUDT ETAGE NDSKUDT ETAGE SPRNKLER CENTRAL ~ , BETJENNGS UDSTYR (l.sal) TRAPPE TL SPRNKLERCENTRAL OG GRUPPEOMRADE () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKAB SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM ANDSTRØMSKONTAKT GRUPPEPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG VRKSOMHEDENS NAVN OG TU<ALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORKØSNG NST.NR DATO UÅLESTOK 1:300 o NSTAllATØR 5 DBTEKTORER HERAF ART ANTAL SKJULT 1 NFORMATONSFELT FOR BRANDVÆSENET SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM VANDSTRØMSKONTAKT STUATONSPLAN AUTOMATSK BRANDALARMANUG o 5 VRKSOMHEDENS NAVN OG TU<ALDERADRESSE 19 TVÆRGADE -, 9999 STORKØBNG NST.NR DATO MÅLESTOK NSTALLATØR :

28 TAGETAGE BETJENNGSUDSTYR DETAL TEGNNG AF NDSKUDT ETAGE NDSKUDT ETAGE SPRNKLER CENTRAL TVÆRGADE 1:..::0:..._------,:::::;---' >-r , KilDER ~ / \) ~- ~'"'' ~T','" '\ \ ' J ",/' NEDKØRSEL.--Jf TRAPPE TL NDSKUDT ETAGE BETJENNGS UDSTYR () NFORMATONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET SPRNKLET OMRADE KUN LOKAL ALARM VANDSTR0MSKONTAKT GRUPPEPLAN VRKSOMHEDENS NAVN OG TLKALDERADRESSE AUTOMATSK BRANDALARMANl...W TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO HALESTOK : NSTALLATØR 5 DElTEKTORER HERAf ART ANTAL SKJUL 19 NFOR.ATlONSFELT FOR REDNNGSBEREDSKABET ALARM FRA SPRNKLERCENTRAL SE GRUPPE 1 OG 19 STUATON SPLAN VRKSO.HEDENS NAVN OG T1i.KALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG NST.NR DATO AUTOMATSK BRANDALARMANUG.ALESTOK 1:400 NSTALLATØR o :5 20 J 20 53

29 GRUPPEOMRADE () TRAPPE TL TERRÆN SPRNKLER CENTRAL NST.NR 999U MALESTOK 1:300 NSTAllATØR o 5 t ~1 NST.NR D'f~KTDRf~TAL ~~~~[T PR 1 20 STUATON SPLA N AUTOMATSK BRANDALARMANLÆG VRKSDMHEDENS NAVN DG TLKALDERADRESSE TVÆRGADE -, 9999 STORK0SNG DATa MALESTaK NSTALLATØR :400 o

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut 1. udgave april 2000 Forskrift 233 Automatiske Gasalarmanlæg Brandteknisk Institut Denne forskrift er udarbejdet af et af Dansk Brandteknisk Instituts Sikringsudvalg nedsat teknisk udvalg og godkendt af

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

HELLERUPVEJ 49. Due diligence 4. maj 2015

HELLERUPVEJ 49. Due diligence 4. maj 2015 HELLERUPVEJ 49 Indhold Placering/kontekst 3 Området 4 Indkig til nabogrunde 5 Arealopgørelse iht. lokalplankrav 6 Arealopgørelse lejligheder 7 Situationsplan 8 Stueplan 9 1. - 3. sal 10 Kælder 11 Visualisering

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Medlemsmøde d. 19. marts 2014. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i

Medlemsmøde d. 19. marts 2014. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 19. marts 2014. Sikkerhedens Hus Velkommen til Medlemsmøde i 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 19. marts 2014 14:00 Kaffe 14:10 Velkomst og introduktion til Passiv Brandsikring

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere