I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER"

Transkript

1 REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at give et billede af de deltagende hundes alsidige anvendelighed på jagt og herved vejlede avlsarbejdet. Opnåelse af præmiering på fuldbrugsprøve kræver, foruden de jagtlige anlæg, også nervefaste hunde, som er i stand til at modtage den nødvendige dressur. 2. PRØVERNES AFHOLDELSE Prøverne afholdes af Dansk Jagthunde Udvalg (DJU). Prøverne administreres af et af DJU nedsat underudvalg (Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)). Prøverne afholdes efter agerhønejagtens begyndelse. 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER DJU administrerer og fortolker Regler for afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark. FUV udarbejder og fremsender eventuel ajourføring/justering af reglerne til godkendelse i DJU. FUV inviterer prøveledere og dommere. Udenlandske dommere skal være godkendt af DKK. Prøvelederen er prøvens øverste administrative myndighed. Eventuelle klager over prøvens afvikling eller bedømmelse, der ikke umiddelbart kan afgøres ved prøvelederens mellemkomst, skal skriftligt stiles til formanden for FUV senest 8 dage efter prøvens afholdelse. Såfremt udvalget ikke kan træffe afgørelse i sagen, fremsendes klagen til DJU. Prøvelederen skal, hvis han/hun har bortvist en deltager, foretage indberetning til FUV. Udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt sagen bør indberettes til DJU. En prøvedeltager, som bortvises fra prøven, har mistet retten til at få prøvegebyret tilbagebetalt. Ved DJUs behandling af en klagesag gælder samme regler som i Fælles Markprøveregler kap. 2, 3. stk.3 og 4., og 4. Hundeførerne har pligt til at møde begge dage. 4. ADGANG TIL PRØVERNE Adgang til prøverne har alle stambogsførte, stående jagthunde, som opfylder følgende adgangskrav: a) Har opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve. b) Har opnået 1. præmie i 400 meter remarbejde på 3 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve. Hunden skal være fyldt10 måneder, før 1. præmie opnås. Såfremt hunden anmeldes til afprøvning i rapportering, er det et adgangskrav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåde 1. præmie i remarbejde, har opnået 1. præmie i rapportering. Føreren skal på anmeldelsesblanketten forinden prøven oplyse, hvilken rapporteringsform

2 hunden vil vise. Afprøves hunden ikke i rapportering tildeles den en streg (-). 2 FUV kan, hvis det er nødvendigt, begrænse antallet af deltagende hunde. I så fald vil lodtrækning finde sted mellem alle hunde, som er tilmeldt rettidigt. Syge og løbske hunde skal afvises. Anmeldelsesgebyret tilbagebetales ved forudgående meddelelse om uventet løbskhed eller sygdom indtil anmeldelsesfristens udløb. Ved senere afmelding kræves dyrlægeattest eller anden dokumentation forelagt. Deltagelse i fuldbrugsprøver kræver medlemskab af en af organisationerne Danmarks Jægerforbund og Dansk Kennel Klub eller af en specialklub under Fællesrepræsentationen for stående jagthunde i Danmark. Udenlandske hunde kan deltage under forudsætning af, at de opfylder ovennævnte adgangsbetingelser. 5. TILMELDELSE Tilmeldelse sker på DJUs tilmeldingsblanket. Tilmeldelsen skal være ledsaget af det fastsatte tilmeldingsgebyr. Stambogen/Resultatbogen skal medbringes på prøvedagen, da denne tjener som dokumentation for hundens startberettigelse. 6. DIVERSE BESTEMMELSER Under afprøvningen må hunden ikke bære pig- eller koralhalsbånd. Hundeføreren må under afprøvningen ikke bære hverken dressurpisk eller rem i hænderne. Brug af stok under afprøvningen kræver dommerens tilladelse. Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører. Prøven tilrettelægges således, at den i videst muligt omfang viser en alsidig jagthunds praktiske færdigheder. 7. AFPRØVNINGEN OMFATTER TRE HOVEDOMRÅDER SKOVARBEJDE (afsnit II, A) - VANDARBEJDE (afsnit II, B)- MARKARBEJDE (afsnit II, C) De tre hovedområder er opdelt i forskellige fag, som bedømmes hver for sig. 8. POINTSYSTEMET Hvert fag i fuldbrugsprøven er tildelt et fagtal (2-6). Dette fagtal er udtryk for den vægtning/værdi, som de enkelte fag tillægges. Dette tal er en konstant faktor. Det pågældende

3 3 fagtal multipliceres med den opnåede karakter/point, hvorved det samlede antal point i det pågældende fag fremkommer. Karakteren 4 gives for det arbejde, som lever helt op til reglernes krav. Karakteren 3 gives for det arbejde, som med få undtagelser lever op til reglernes krav. Arbejdets udførelse skal have en sådan karakter, at man ikke er i tvivl om, at hunden er en sikker hjælper, som vil kunne løse alle jagtlige opgaver tilfredsstillende. Karakteren 2 gives for det arbejde, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Opgaven udføres kun delvist, og på jagt ville en lignende præstation have medført, at vildt, som burde være leveret, mistes. Karakteren 1 gives for meget mangelfulde præstationer, men arbejdet, der præsteres, indeholder dog så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uantageligt. Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation. Reglernes krav opfyldes ikke, og den jagtlige værdi af hundens arbejde er uacceptabel. Karakteren - (streg) gives i tilfælde, hvor hunden ikke har haft mulighed for at blive afprøvet i et fag. II. OMRÅDER OG FAG A. SKOVARBEJDE 1. RÆVESLÆB Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene skal være mindst ca. 60 m. Frosne, men veloptøede, ræve kan anvendes. Det bør tilstræbes at anvende ræve af god kvalitet og nogenlunde ens størrelse helst ikke over 7 kg. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 m. Hunden skal herefter udrede slæbet og bringe ræven uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt føreren med armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når denne er på vej tilbage med ræven. Såfremt hunden får tab og vender tilbage, eller må kaldes ind, sættes den på sporet igen, men mister derved ét point. Såfremt det samme gentager sig, sættes hunden på sporet igen og mister derved to points. Klarer den ikke slæbet 3. gang afbrydes arbejdet, og hunden har mistet muligheden for at blive præmieret. At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på præmiegraden, blot det sker, uden at føreren griber ind. Hunden må aflevere siddende eller stående. Slæbet lægges af én person, men der bør på hvert hold være to slæblæggere til disposition. Det er

4 4 en fysisk krævende opgave, og det fremmer prøvens afvikling. Dommer og slæblægger skal aftale en intern kommunikation, f. eks. ved hjælp af jagthorn eller walkie-talkie. Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, og han skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forladt denne. I dette tilfælde afbrydes hundens videre afprøvning på ræveslæbet. Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes i dette fag. Det er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det kraftige færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage og fuldføre opgaven. 2. SKOVSØG Et nogenlunde overskueligt skovareal skal afsøges, som om fører og hund f.eks. var på sneppejagt. Hunden skal her vise en grundig afsøgning af arealet i god kontakt med sin fører. Der skydes ikke under dette fag. Det er vigtigt i dette fag, at hunden afpasser sit søg efter vind og terrænforhold. Søget skal være energisk og foregå i god kontakt til føreren. Såvel et småt og uinspireret søg som et stort og ubehersket søg, hvor føreren har svært ved at holde hunden på det anviste terræn, er uønsket. Overdreven råben og brug af fløjte koster points efter dommerens skøn. 3. FRI VED FOD (pürsch) Føreren går med hunden ukoblet ad en ca. 100 m lang forud afmærket rute, som skal indeholde tre knæk, og som kan følge en naturlig veksel i terrænet. Hunden skal under hele turen følge sin fører, kun svagt støttet af denne, og på en sådan måde, at det ikke generer jagten. Om hunden går ved siden af eller bagved føreren er ligegyldigt, men det er naturligvis føreren, der bestemmer farten. 4. AFLÆGNING Øvelsen gennemføres som en direkte fortsættelse af "fri ved fod", såfremt terrænforholdene tillader det. Hundeføreren fjerner sig ca. 100 m fra hunden, som skal forholde sig rolig og tavs. Ruten skal tilrettelægges således, at føreren derefter ikke er synlig for hunden. Efter to minutters forløb afgives et skud, og efter yderligere tre minutters forløb må hunden fløjtes eller kaldes ind. Når den kommer ind til sin fører, skal den uopfordret eller svagt støttet sætte sig ved dennes side.

5 5 Ved aflægning forstås her, at hunden enten ligger eller sidder. For at få 4 points skal hunden aflægges ved tegn evt. støttet af en hviskende kommando. For at opnå 4 points er det et krav, at hunden bliver på stedet, hvor den er aflagt. Hvis den kryber kort eller piber svagt trækkes et points. Hvis den højlydt halser eller hyler, gives 0 points. Hvis den inden skudafgivelsen løber frem til føreren, gives 0 points. Hvis den løber frem til føreren efter skudafgivelsen trækkes 2 points. 5. RO PÅ POST Føreren står med hunden ukoblet ved sin side ca. 25 m fra en tykning. På klarmelding kastes der fra tykningen 3 stykker jagtbart fuglevildt eller tamduer. Hver gang der kastes, afgives der et skud. Hunden skal, indtil den får ordre til apportering, forholde sig tavs og rolig. Hvis hunden er urolig, hvis den halser eller piber højlydt, eller hvis der må kommanderes med den for at få den til at holde sig i ro, trækkes points efter dommerens vurdering. Hvis hunden går i skuddet, gives 0 i dette fag, uden at det dog påvirker pointsgivningen i næste fag. 6. APPORTERING Efter ca. 1 minut skal hunden under mindst mulig indgriben fra førerens side apportere de under punkt 5 nævnte tre stykker vildt, som skal afleveres siddende. Her bedømmes hundens markeringsevne, apportglæde, effektivitet, vildtbehandling og dirigerbarhed. Dommeren skal inden udkastningen sikre, at apportemnerne ikke er beskadiget ved aflivningen, ligesom han/hun efter hver apportering nøje kontrollerer de hjembragte fugle. Vedrørende beskadiget vildt gælder samme regler som anført i Fælles Markprøveregler under afsnittet Dommervejledning vedrørende slæb- og apporteringsprøve for kontinentale racer, side 15, 4.afsnit: Hvis hunden beskadiger et apportemne, skal det forstås således, at reglen ikke skal bringes i anvendelse ved enhver mindre beskadigelse af eller rift i apportemnet, men anvendes ved beskadigelser, som tilføjes emnet på grund af egentlig hårdmundethed eller hundens tilbøjelighed til at plukke i emnet. Sagt enkelt: Hvis beskadigelsens karakter er sådan, at vi ønsker at putte det apporterede vildt i gryden, skal hunden betragtes som uskyldig, medmindre dommeren er overbevist om det modsatte. Alle emner skal være hjembragt for at opnå maksimum points. Rækkefølgen af apporterede emner er ligegyldig. Ved overdreven råben og brug af fløjte koster points efter dommerens skøn. Mister en hund effektiviteten under afprøvningen, kan dommeren afbryde denne. 7. REMARBEJDE Udredning foregår som remarbejde på et 400 m langt, mindst 3 timer gammelt blodspor. Efter fejlfri gennemgang tildeles 4 point, efter første tilbagekald 3 point, efter andet tilbagekald 2 point. Klares remarbejdet ikke efter andet tilbagekald, mister hunden muligheden for at blive præmieret.

6 6 8. RAPPORTERING Har en hund forinden på samme fuldbrugsprøve bestået remarbejde med 4, 3 eller 2 point, kan den afprøves i rapportering på et 200 m langt spor. Hunden må omstartes to gange. Efter fejlfri gennemgang tildeles 4 point, efter første omstart 3 point, efter andet omstart 2 point. Klarer hunden ikke anden omstart, tildeles et 0 (nul). Alle rapporteringsformer ligestilles ved tildeling af point. I fagene remarbejde og rapportering gælder, hvor nærværende FULDBRUGSPRØVE-REGLER ikke fastslår noget andet, Schweiisprøveudvalgets prøveregler for 400 meter/3 timers prøven. B. VANDARBEJDE 1. VANDPASSION/EFFEKTIVITET Hunden skal villigt udføre opgaven, og vise ved bevidst søg, at den arbejder for at finde og apportere de fire emner. Om hunden springer eller går i vandet, er pointsgivningen uvedkommende. En hund, som ikke apporterer alle emner, kan ikke få maksimum points. En hund, som er meget vanskelig at dirigere til apportemnerne, og som eksempelvis støttes med stenkast eller lignende, kan ligeledes ikke få maksimum points. 2. APPORTERING Hunden skal svømmende afsøge et nærmere angivet stykke rør/siv, og herunder apportere to udlagte ænder. Endvidere skal hunden dirigeres over åbent vand og apportere en and, der er udlagt ca. 50 m fra hundens udgangspunkt. Rækkefølgen er underordnet. Når hunden er på vej ind med and nummer to, kastes en and synligt for hunden i vandkanten samtidig med, at der afgives et skud. Første and skal afleveres, før den udkastede and apporteres. Herefter sendes hunden ud efter den sidste and. Hunden skal aflevere siddende. Dommeren udpeger før apporteringen, hvor ænderne er udlagt. Bestemmelsen om beskadiget vildt og eftersyn af apportemner, som er beskrevet i forbindelse med skovarbejdet, gælder også her. Alle emner skal være hjembragt for at få maksimum points. 3. LYDIGHED OG DIRIGERBARHED Points tildeles ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og dirigerbarhed. Stenkast og lignende trækker også her fra i bedømmelsen. B. MARKARBEJDET

7 7 Hvor intet andet er anført gælder bestemmelserne i Fælles Markprøveregler. Bedømmelsen vil ske på følgende grundlag: 1. VILDTFINDEREVNE/EFFEKTIVITET Her vurderes hundens evne til at finde vildt og dens sikkerhed og effektivitet på vildt. Intet vildt bør forbigås på det anviste terræn. På vildtrige terræner skal man dog være opmærksom på, at hunden, når den har mærket og trækker på en bestemt fugl, kan forbigå fugle, som den ikke har haft mulighed for at udnytte. Der bør ikke tages for stort hensyn til tilfældigt begåede fejl. 2. SØG, FART OG STIL Søget skal være energisk, udholdende og effektivt. Vind og terrænforhold skal udnyttes bedst muligt. Farten tilpasses terrænforholdene. Afsøgning i åbent terræn skal foregå i galop. Bedømmelse skal foregå ud fra de enkelte racers særkende. 3. STAND Hunden skal "sætte" fuglen, tage stand og holde standen, indtil føreren efter dommerens tilladelse giver ordre til, at den må rejse fuglen. Stand skal meldes af føreren, men det er dommeren, der afgør standens værdi. Følgende skal præciseres: En hund har stand, skytterne er på plads, således at fugl kan fældes, og dommerne har givet tilladelse til rejsning. Fuglen letter, uden at hunden har vist rejsning. I dette tilfælde skal fuglen/fuglene fældes og apporteres. En stand skal være selvstændig. F.eks. må en hund ikke fløjtes i stand. Når en hund har stand, skal makkerhunden være løs og må ikke kobles, før dommerne giver tilladelse hertil. En stand kan kun være pointsgivende, hvis den tages for jagtbart vildt. Det bemærkes, at der gives særskilte point i fagene STAND, REJSNING, RO I OPFLUGT OG SKUD samt APPORTERING. 4. REJSNING Hunden skal villigt og selvstændigt rejse sin fugl. Under avanceringen og rejsningen af en fugl må føreren ikke berøre hunden, men kun anvende kommandoord, og han/hun skal holde sig mindst en meter bag hunden. Træg rejsning af fugl skal bedømmes strengt. Dommeren afgør, om skud skal afgives, og der skydes kun til hønsefugle og skovsneppe.

8 8 5. RO I OPFLUGT OG SKUD I opflugt og skud skal hunden forholde sig rolig. Evt. uro og knaldapportering straffes efter dommerens vurdering. 6. APPORTERING Apportering må først finde sted efter dommerens tilladelse. Hunden skal sikkert og hurtigt finde forendt og evt. såret vildt og bringe det ubeskadiget til føreren. Bestemmelser, som er nedfældet under apportering i forbindelse med skovarbejdet, gælder også her. Der lægges vægt på, at hundens apportsøg er korrekt, dvs. at den søger for at finde netop det nedskudte vildt. Manglende apportering af nedskudt eller kastet fugl straffes i princippet strengt, men der tages hensyn til særligt vanskelige opgaver. Dommeren kan, hvor omstændighederne kræver det, give tilladelse til, at føreren går med og støtter hunden. Såfremt hunden knaldapporterer, påvirket dette faget RO I OPFLUGT OG SKUD og evt. LYDIGHED OG LETFØRLIGHED. Under forudsætning af, at fuglen bringes korrekt, kan der opnås maksimum points for selve apporteringen. Apportering af vildt, som ikke vil lette, bedømmes positivt. Hunden skal aflevere siddende. 7. SEKUNDERING OG RESPEKT For at få maksimum points i dette fag skal hunden vise spontan sekundering. Points kan opnås ved spontan respekt for f.eks. springende hårvildt eller lettende/overflyvende fuglevildt. I faget kan der kun opnås points, såfremt situationen opstår i forbindelse med selve markarbejdet og ikke ved skabte situationer. I forbindelse med sekundering er det tilladt, at føreren går op og støtter sin hund, mens makkerhundens situation afvikles. Den sekunderende hund må ikke kobles. 8. LYDIGHED OG LETFØRLIGHED Points, som tildeles ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og letførlighed i marken. Der lægges vægt på, at hunden føres uden vedholdende, højlydte kommandoord eller fløjtesignaler. Hunden skal holde god kontakt til føreren og være opmærksom på dennes tegn eller signaler og adlyde disse.

9 Dommeren skal være opmærksom på, at det er af afgørende betydning for hundens resultat på prøven, at den får mulighed for at vise selvstændig stand. Dommerne bør ligeledes være opmærksomme på, at en hund for at vise sekundering, skal afprøves sammen med en hund, der formår at vise en korrekt stand. III. PRÆMIERING PRÆMIERINGSGRUNDLAG: KRAV: KRAV: KRAV: 1.pr. min. 230 points. Remarbejde 4. Ræveslæb 4. Vandpassion/effektivitet 4. 2.pr. min. 200 points. Remarbejde 3. Ræveslæb 3. Vandpassion/effektivitet 3. 3.pr. min. 170 points Remarbejde 2. Ræveslæb 2. Vandpassion/effektivitet 2. En hund, der ikke opnår selvstændig stand for fuglevildt, kan ikke præmieres. En hund, som nægter at apportere, eller som ødelægger vildt på grund af hårdmundelthed, kan ikke præmieres. En hund, der ikke bringer alle apportemner, kan ikke opnå 1. præmie. Dog kan der ses bort herfra, hvis der ved manglende apportering af anskudt fugl skønnes, at opgaven anses for uløselig. En hund, der ikke har vist rejsning af hønsefugl/skovsneppe, kan ikke opnå 1. præmie FULDBRUGSPRØVEMESTERSKAB Fuldbrugsprøvemesterskabet (FUME) dømmes efter regelsættet for fuldbrugsprøver, dog med følgende tilføjelser: 1. FUME dømmes af 2 dommere i hver disciplin 2. Deltagerantallet ved FUME er begrænset til max. 16 hunde, der har opnået 1. præmie på årets fuldbrugsprøver. Såfremt der ikke udtages og tilmeldes 16 hunde med 1. præmie, afvikles prøven med et mindre antal. Der skal dog starte mindst 8 hunde, for at prøven gennemføres. 3. Udtagelse til FUME sker på årets fuldbrugsprøver efter følgende retningslinier: a. For hver 6 hunde, der deltager på en fuldbrugsprøve, gives ret til 1 deltager på FUME udvalgt efter højeste pointtal. b. For at nå 16 hunde, udtages yderligere hunde med de højeste pointtal fra samtlige prøver, så antallet bliver det ønskede. c. Såfremt en deltager har kvalificeret sig til FUME, men ikke ønsker at deltage, udtages en deltager med næsthøjeste pointtal fra samtlige prøver. d. I tilfælde af pointlighed står yngste hund forrest. Hvis hundene er lige gamle, er det den med flest markpoint, der udtages. Derefter lodtrækning. 4. Placering ved FUME. Deltagerne placeres i henhold til opnåede point. Afhængig af antal deltagende hunde kan der placeres vindere efter samme regler som nævnt i Fælles Markprøve Regler 11, stk. 3. Kun hunde, der på prøven har opnået en 1. præmie, kan placeres. 5. Tilmelding til FUME gives til prøvelederen på den fuldbrugsprøve, hvor hunden kvalificerer sig, jfr. ovenstående, umiddelbart efter prøvens afslutning. Fuldbrugsprøveudvalget vil derefter udtage deltagerne til FUME fra samtlige prøver.

10 Fuldbrugsprøveudvalget fastsætter tilmeldingsgebyret for FUME, som skal være indbetalt, inden hunden kan starte. 10 IV. IKRAFTTRÆDEN Disse reviderede Regler for afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark afløser de pr. 1. januar 2000 gældende regler og træder i kraft den 1. september 2005.

11 11 V. SKEMA Fuldbrugsprøve ved: d. 200 Hundens stambogsnavn: D.K.K. stambogsnummer: Race: Førers navn: Adresse: Skovarbejde Vand Markarbejde fagtal Schweiss (remarbejde) 6 Rapportering 4 Ræveslæb 5 Skovsøg 3 Fri ved fod 2 Aflægning 2 Ro på post 2 Apportering 4 Vandpassion/effektivitet 5 Apportering 4 Lydighed og dirigerbarhed 3 Vildfinderevne/effektivitet 5 Søg, fart og stil 4 Stand 2 Rejsning 4 Ro i opflugt 3 Apportering 4 Sekundering/respekt 2 Lydighed og dirigerbarhed 4 I alt Karakter/ point I alt Dommere præmie

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013

PRØVEKRITIK. Dm Falster - Kontinentale 13.10.2013 Hals Bondens Bono DK09937/2010 Svend W. Larsen 0002 Bono slippes i roer i god vind. Arbejder energisk. Søget er passende stort og velanlagt, udnytter den svage vind udmærket, støttet af fører. Farten er

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland

PRØVEKRITIK. Falster og Sydsjælland Bakkevænget H. Balder DK11837/2007 Christian Hansen 0027 Bakkevænget H. Balder slippes i roer i modvind. Han arbejder i et godt arealdækkende bredsøg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er acceptabel,

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

DMK s Instruktøruddannelse

DMK s Instruktøruddannelse DMK s Instruktøruddannelse En vej frem DMK s Instruktøruddannelse 1. Formål Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er: 1.1. Visionen for DMK s instruktøruddannelse: Vi

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 27.08.2009 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2009 kl. 10 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle Til stede var Flemming Thune-Stephensen

Læs mere

PRØVEKRITIK. Sydjylland

PRØVEKRITIK. Sydjylland Staal F-Lian DK05026/2015 Helge Jensen 0001 Lian starter i roer i god vind, og anlægger et godt arealdækkende søg, i høj fart og i en smuk stil med højt båret hoved. Arbejder i god kontakt til sin fører.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017

Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Referat af DMK s online bestyrelsesmøder den 8. og 16. marts 2017 Deltagere: Rune Riishøj (RR) Michael Østergaard (MØ) Peter Katholm (PK) Thomas Elgaard Nielsen (TEN) (kun 16/3) Morten Vestergaard (MV)

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014

PRØVEKRITIK. Nordjylland 12.10.2014 Nordboen Ebbe DK02800/2009 Vivian Kliver 0032 Ebbe starter på stub/ ræddiker i et noget åbent anlagt søg, levner uafsøgt terræn. Farten er høj, han går med stor energi, i flot stil. Har to gange chance

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder.

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Jagthunderacer Formål med lektion At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Forskellige typer Stående Stødende Apporterende Gravsøgende Drivende(støvere) Schweisshunde De

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Kære regioner Det er med stor glæde, at Region Nordjylland kan invitere jer til Hold DM 2019. Hold DM afholdes i Tolne Skov, vest for Frederikshavn,

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr. Pointer Navn: Fugledes Black Boss St.bogsnr.: 06831/2003 Fører: Keld Nielsen Katalog Nr.: 137 Fugledes Black Boss slippes kort tid på stub i modvind, men partner er tydelig skadet og begge kobles. Senere

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb... 2 Kapitel 1 - Markprøver / skovfugleprøver... 6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af

Læs mere

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 27-03-10 Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr.

Dansk Pointer Klub Sted: Vildbjerg Prøvedato: 27-03-10 Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr. Engelsk setter Navn: Senjas Opus St.bogsnr.: 18366/2008 Fører: Erling Clausen Katalog Nr.: 86 1. slip på brak og stub i sidevind senere modvind. Opus anlægger et stort og offensivt søg, der for det meste

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere