Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet"

Transkript

1 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte et tværoffentligt samarbejde, som skal forbedre, forenkle og sikre en mere sammenhængende dokumentation på de væsentlige kommunale serviceområder. Som det første område har regeringen og KL indgået en aftale om national dokumentation på ældreområdet. Der har været lagt vægt på at sikre mere valid og sammenlignelig dokumentation på ældreområdet end det, der i dag er adgang til på nationalt niveau. Dette opnås ved i fremtiden at hente oplysningerne fra hver kommune direkte fra deres omsorgssystemer (EOJ), som opdateres løbende i forbindelse med sagsbehandlingen. Aftalen om dokumentation består af enighed om 23 nationale indikatorer, til beskrivelse af indsatsen på ældreområdet. De nye elementer Langt den største del af indikatorerne i aftalen er baseret på oplysninger, som allerede i dag indberettes til staten, via den årlige tælling til Danmarks Statistiks ressourceopgørelse, på oplysningerne fra det kommunale budget- og regnskabssystem, samt på den nationale brugertilfredshedsundersøgelse, som vil blive gennemført på centralt niveau. I forhold til tidligere, er der dog tale om en ny metode for, hvordan oplysningerne til Danmarks Statistik genereres, og hvordan de skal indberettes. Derudover er der enkelte helt nye indikatorer, der ikke tidligere er blevet indberettet nationalt. Metode for indhentning af data Aftalen indebærer, at en større del af den nationale dokumentation på ældreområdet fra 2008 skal baseres på individbaserede data hentet direkte fra kommunernes omsorgssystemer frem for manuelt aggregerede oplysninger. Hensigten hermed har både været at sikre en bedre datakvalitet og at forenkle det administrative arbejde forbundet med indberetning af oplysninger til staten. Dette kræver en tilretning af de kommunale EOJ-systemer, så de vil være i stand til at generere ønskede data. Side 1 af 15

2 Nye indberetninger Samlet set er der kun tale om få nye indberetningskrav til kommunerne. De nye indberetningskrav omhandler (førstegangsvisiterede) borgere, der vælger privat leverandør, omfanget af leverandørskift og brug af frit boligvalg, omfanget af erstatningshjælp samt oplysninger om ventelister til plejeboliger. Endvidere skal brugertidsprocenten (BTP) indberettes via de supplerende regnskabsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilretningen af EOJ-systemerne skal ske, således at de vil kunne generere både de data, som allerede manuelt indberettes til Danmarks Statistik, samt de data, som er nye, i forhold til tidligere. Generelt indberettes de fleste data fremover på personnummerniveau, da de er knyttet op til kommunernes EOJ-systemer. Oplysningerne vil blive offentliggjort på kommuneniveau af Danmarks Statistik. Indikatorerne Aftalen om dokumentation på ældreområdet omfatter i alt 23 indikatorer. Syv af indikatorerne er betegnet som effektindikatorer, hvoraf de fem er baseret på en årlig national brugertilfredshedsundersøgelse. De øvrige indikatorer er betegnet som baggrundsindikatorer, idet de i højere grad bidrager til information om aktivitet, udgifter og indhold. De enkelte indikatorer i aftalen fremgår af skemaet nedenfor. Side 2 af 15

3 Tabel 1. Indikatorliste Indikator Kilde Effektindikatorer Kvalitet af hjælpen Hjælpens stabilitet Antal forskellige hjælpere Kendskab til frit valg Kendskab til fleksibel hjemmehjælp Det gennemsnitlige antal sygehusligge- dage (for > 67-årige) Det gennemsnitlige antal genindlæggelser (for > 67-årige) Baggrundsindikatorer Antal leverede timers hjemmehjælp til borgere omfattet af frit valg (i eget hjem) Antal visiterede timers hjemmehjælp for borgere i plejebolig/plejehjem Antal modtagere af praktisk hjælp/personlig pleje, der er omfattet af frit valg Antal hhv. plejehjemspladser og plejeboliger Antal ældre, der modtager genoptræning/træning Antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg Antal hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør samt antal førstegangsvisiterede hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør Antal hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør Antal ældre, der benytter frit boligtilbud til hhv. plejebolig/plejehjem og ældrebolig Udgifter til hjemmehjælp, for over 67-årige omfattet af frit valg Udgifter til plejehjem/plejebolig, for over 67-årige Udgifter til hjælpemidler Udgifter til træning og genoptræning Brugertidsprocent (BTP) Antal hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt Den gennemsnitlige ventetid til plejebolig og plejehjemsplads Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Årlig national brugerundersøgelse Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Kommunale indberetninger Kommunale regnskaber Kommunale regnskaber Kommunale regnskaber Kommunale regnskaber Kommunale indberetninger I den medfølgende vejledning gennemgås de 12 baggrundsindikatorer, som primært skal genereres via kommunernes EOJ-systemer. Side 3 af 15

4 Vedlagt er desuden Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling vedr. Ældredokumentation Dokumentet indeholder en beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling fra kommunernes EOJ-systemer til Danmarks Statistik. Side 4 af 15

5 VEJLEDNING Indholdsfortegnelse: 1. ANTAL LEVEREDE TIMERS HJEMMEHJÆLP TIL BORGERE OMFATTET AF FRIT VALG ANTAL VISITEREDE TIMERS HJEMMEHJÆLP TIL BEBOERE I PLEJEBOLIG/PÅ PLEJEHJEM ANTAL BRUGERE AF HENHOLDSVIS PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP, DER ER OMFATTET AF FRIT VALG ANTAL PLEJEBOLIGER OG PLEJEHJEMSPLADSER ANTAL ÆLDRE, DER MODTAGER GENOPTRÆNING/VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING ANTAL GENNEMFØRTE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ANTAL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE, DER BENYTTER EN PRIVAT LEVERANDØR, HERAF FØRSTEGANGSVISITEREDE ANTAL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE, DER SKIFTER LEVERANDØR ANTAL ÆLDRE, DER BENYTTER FRIT BOLIGVALG BTP ANTAL HJEMMEHJÆLPSBESØG, DER GENNEMFØRES PLANMÆSSIGT GENNEMSNITLIG VENTETID TIL PLEJEBOLIG OG PLEJEHJEMSPLADS...14 Side 5 af 15

6 1. Antal leverede timers hjemmehjælp til borgere omfattet af frit valg Indikatoren opgør antallet af leverede timers hjemmehjælp, fordelt på henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje til personer, der er omfattet af frit valg. Ved praktisk hjælp forstås aktiviteter i forbindelse med rengøring, tøjvask og indkøb og omfatter de ydelser, der er visiteret efter SEL 83 om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Ved personlig pleje forstås alle øvrige aktiviteter leveret i henhold til SEL 83 om personlig hjælp og pleje. Brugere, der er omfattet af frit valg og som ikke bor på plejehjem eller i lignende boligformer, er brugere, der visiteres til praktisk hjælp eller personlig pleje efter SEL 83. (Dog er beboere i plejehjem mv. ikke omfattet af bestemmelserne i SEL 91, jf. 93.) Den leverede tid defineres som direkte brugertid ifølge BTP-modellens principper. Direkte brugertid omfatter som udgangspunkt den tid, som anvendes i brugerens hjem eller med udgangspunkt i brugerens hjem. Dette omfatter tid anvendt sammen med brugeren eller for brugeren, eksempelvis i forbindelse med tøjvask eller indkøb. Link til BTP-modellen: Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af kommunens leverede hjemmehjælpstimer til Danmarks Statistik. Indikatoren forudsætter Den direkte brugertid opgøres efter BTP-modellens principper. Oplysningerne registreres ved hvert besøg af hver leverandør (kommunal såvel som privat). Det vil sige at der registreres komme-/gåtid ved hvert besøg. Praktisk hjælp, der tildeles når en af ægtefællerne i forvejen får personlig pleje, registreres hos den person, der har behovet for hjælp, dvs. typisk den, der får personlig pleje. Side 6 af 15

7 1. De kommuner, som er i stand til at opgøre oplysningerne på besøgsniveau, opgør data efter ovenstående forudsætninger. Der overføres oplysninger på besøgsniveau. jf. to månedlige dataleverancer L1.1 og L1.2 til Danmarks Statistik. Dataleverancer til Danmarks Statistik er beskrevet i Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling vedr. Ældredokumentation. For at kunne opgøre den leverede tid på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, opgøres den visiterede tid på personniveau fordelt på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp. Fordelingen af den leverede tid (på baggrund af komme-/gåtider for hvert besøg) sker derefter på baggrund af fordelingen mellem den visiterede tids fordeling mellem personlig pleje og praktisk hjælp. 2. For de kommuner, der 1. januar 2008 ikke har komme-/gåtider skønnes den leverede tid for samtlige hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. Den visiterede tid korrigeres her med en faktor, der udregnes som forholdet mellem komme- /gåtid og visiteret tid for de hjemmehjælpsmodtager der, på landsplan, har en komme-/gåtid. 2. Antal visiterede timers hjemmehjælp til beboere i plejebolig/på plejehjem Antallet af visiterede timers hjemmehjælp, for alle brugere, der ikke er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør, det vil sige brugere bosat på plejehjem, i plejebolig, eller lignende boligenheder jf. SEL 192, almenboliglovens 5, stk. 2 og lov om friplejeboliger. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet kommunens antal visiterede hjemmehjælpstimer til Danmarks Statistik. Indikatoren operationaliseres alt efter, hvilke data for den vejledende visiterede tid kommunen råder over: a) Kommunen kan opgøre vejledende visiteret tid pr. uge pr. bruger fordelt på henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp. b) Kommunen kan opgøre vejledende visiteret tid (samlet for personlig pleje og praktisk hjælp) pr. uge pr. bruger. Ad a) Det forudsættes, at kommunen løbende registrerer vejledende visiteret tid, fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp for hver bruger. Dermed kan Side 7 af 15

8 kommunen via EOJ indberette data på personniveau. Kommunerne indberetter månedligt til Danmarks Statistik jf. dataleverance L2.1. Ad b) Det forudsættes, at der løbende registreres samlet vejledende visiteret tid for hver bruger. Der er tale om en månedlig leverance til Danmarks Statistik jf. dataleverance L Antal modtagere af henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, der er omfattet af frit valg Indikatoren opgør antallet af modtagere, der har modtaget personlig pleje og/eller praktisk hjælp som er omfattet af frit valg. Modtagere, der er omfattet af frit valg er borgere, der visiteres til personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter SEL 83. Kommunen sikrer efter SEL 91, at private leverandører får mulighed for at levere ydelser efter SEL 83. Dog er beboere i plejehjem mv. ikke omfattet af bestemmelserne i SEL 91, jf. 93. Indikatoren forudsætter At kommunerne via EOJ-systemerne registrerer modtagere af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp på visitationsniveau. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af personer omfattet af frit valg. Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den dataleverance der indeholder alle borgere, der er visiteret efter reglerne om frit valg, dvs. dataleverance L Antal plejeboliger og plejehjemspladser Der er tale om følgende boligtyper: Plejeboliger med serviceareal reguleret i henhold til almenboliglovens 5 stk. 2 Plejehjemspladser reguleret i henhold til SEL 192. Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger Side 8 af 15

9 Plejeboliger er almene plejeboliger, der er omfattet af 5, stk. 2 i lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap. Ved en plejebolig med serviceareal forstås en udlejningsbolig i den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje. Plejehjem efter SEL 192 er de bestående plejehjem og beskyttede boliger, som drives af regionsrådet og kommunalbestyrelsen efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dette gælder også efter istandsættelse og mindre ombygning. Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. Indikatoren indgår i forvejen i Danmarks Statistiks opgørelse af sociale ressourcer. Således skal antal pladser og antal beboere i de forskellige boligtyper fortsat opgøres på kommuneniveau og indberettes som sumdata på blanketter. 5. Antal ældre, der modtager genoptræning/vedligeholdelsestræning Antallet af ældre, der modtager/visiteres til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter SEL 86. Kommunen skal alene indberette data for genoptræning eller vedligeholdelsestræning, der er truffet afgørelse om efter SEL 86, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Ved genoptræning forstås afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Genoptræningen gives med henblik på så vidt muligt at bringe brugeren op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Ved vedligeholdelsestræning forstås hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Side 9 af 15

10 Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af ældre, der modtager genoptræning/træning i kommunen til Danmarks Statistik. Forudsætning Det forudsættes, at der løbende leveres oplysninger på personniveau ved hjælp af EOJ-systemerne, samt at der alene opgøres de personer, der trænes efter SEL og ikke efter Sundhedsloven. Der leveres oplysninger for brugere af henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. månedlig dataleverance på personniveau L4. 6. Antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg Antallet af gennemførte forebyggende hjemmebesøg efter Lov om forebyggende hjemmebesøg. Ifølge lov om forebyggende hjemmebesøg skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Borgeren har altid ret til tilbud om mindst to årlige forebyggende hjemmebesøg. Ved forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation. Det er ikke tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale. En telefonsamtale med et forebyggende sigte kan derfor heller ikke registreres som et forebyggende hjemmebesøg. Det skyldes, at man for bedst muligt at opfylde formålet med de forebyggende hjemmebesøg skal drøfte borgerens aktuelle livssituation i borgerens eget hjem. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af gennemførte forebyggende hjemmebesøg i kommunen til Danmarks Statistik. Side 10 af 15

11 Forudsætning Det forudsættes, at kommunerne, via deres EOJ-system, indberetter forebyggende hjemmebesøg på besøgsniveau. Oplysninger om forebyggende hjemmebesøg indhentes fra EOJ-systemerne på besøgsniveau jf. årlig dataleverance L5. 7. Antal hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør, heraf førstegangsvisiterede Antallet af brugere, der benytter en privat leverandør efter SEL 83. Herunder antallet af brugere, der visiteres til hjemmehjælp for første gang (førstegangsvisiteret), og i denne forbindelse vælger at modtage hjælpen fra en privat leverandør. Kommunerne har tidligere, i forbindelse med den Sociale Ressourceopgørelse, indberettet antallet af personer, der benytter en privat leverandør til Danmarks Statistik. Derimod er opgørelsen af antallet af førstegangsvisiterede, der benytter en privat leverandør ny. Forudsætning At kommunerne via EOJ-systemerne registrerer CVRNR for leverandør af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp på personniveau. Oplysningerne trækkes fra kommunernes EOJ-systemer. Det forudsættes således, at alle private leverandører er registreret i EOJ-systemet med visitationsoplysninger, så man kan se, hvilken leverandør, der udfører hvilken form for hjælp. Brugere, der ikke i de seneste 12 måneder har modtaget varig hjemmehjælp defineres i denne sammenhæng som førstegangsvisiterede. Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den dataleverance, der indeholder alle borgere, der er visiteret efter reglerne om frit valg, dvs. dataleverance L1.2 Side 11 af 15

12 8. Antal hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør Antal brugere, visiteret efter SEL 83, der skifter leverandør. Kommunerne har ikke tidligere indberettet antallet af hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør til Danmarks Statistik. Forudsætning At kommunerne via EOJ-systemerne registrerer CVRNR for leverandør af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp på personniveau. Oplysningerne trækkes fra kommunernes EOJ-systemer. Det forudsættes således, at alle private leverandører er registreret i EOJ-systemet med visitationsoplysninger, så man kan se, hvilken leverandør, der udfører hvilken form for hjælp. Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den dataleverance, der indeholder alle borgere, der efter reglerne om frit valg, dvs. dataleverance L Antal ældre, der benytter frit boligvalg Antallet af ældre, der efter almenboliglovens 58 a ønsker at gøre brug af retten til frit boligvalg, samt det antal personer, der efter almenboliglovens 58 b er visiteret til den generelle venteliste til plejebolig. Personer, der ønsker at gøre brug af retten til frit boligvalg defineres som personer, der jf. almenboliglovens 58a ønsker at stå på venteliste til et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig, og således fraskriver sig retten til garantien om maksimalt to måneders ventetid. Kommunerne har ikke tidligere indberettet antallet af ældre, der benytter muligheden for frit boligvalg til Danmarks Statistik. Forudsætning At kommunerne via EOJ-systemerne: Side 12 af 15

13 a) indberetter brugere, der har ønsket at gøre brug af frit boligvalg, såvel inden for som uden for kommunen og b) indberetter brugere, der er visiteret til den generelle venteliste. Indberetningen skal omfatte personer på 67 år og derover, uanset boligtype. Der er tale om en årlig dataleverance til Danmarks Statistik jf. L3. Indikatoren opgøres som en andel = S/(S+G), hvor S er antallet af ældre, der ønsker at gøre brug af retten til et frit boligvalg og G er det samlede antal personer, der er visiteret til den generelle venteliste indenfor samme periode. 10. BTP BTP (Brugertidsprocent) opgøres for hver kommune. Der opgøres én BTP for hver kommune. Link til BTP-modellen: Kommunerne har ikke tidligere indberettet de tre BTP er til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med de supplerende budgetindberetninger. BTP er ikke således ikke tidligere blevet offentliggjort, men modellens principper benyttes i kommunen til prisberegningen for frit valg af hjemmehjælp. Forudsætning Kommunerne skal fremover i de supplerende regnskabsoplysninger indberette tre BTP: En for personlig pleje i dagtimerne, en for personlig pleje i øvrig tid samt en for praktisk hjælp. Derudover skal opgøres antallet af vejledende visiterede timer i kommunen fordelt på de tre typer af hjælp. Herefter foretages centralt af KL og Socialministeriet en beregning af en samlet BTP for kommunen. Det er denne samlede BTP, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Der indberettes via de supplerende regnskabsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Side 13 af 15

14 11. Antal hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt Antallet af hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt defineres ud fra definitionen af et erstatningsbesøg det vil sige et besøg, som brugeren tilbydes efter SEL 90 om erstatningshjælp. Der skelnes ikke mellem personlig pleje og praktisk hjælp i opgørelsen. Kommunerne har ikke tidligere indberettet andelen af besøg, der gennemføres planmæssigt til Danmarks Statistik. Forudsætning Det forudsættes, at kommunen i EOJ-systemet skelner mellem de besøg, som flyttes af kommunen (efter reglerne om erstatningshjælp) og de besøg, der ikke gennemføres, fordi brugeren har frabedt sig besøg, er indlagt, på ferie eller på anden måde ikke har ønsket besøg. De sidstnævnte indgår ikke i opgørelsen. De kommuner, der 1. januar 2008 ikke har implementeret EOJ-systemer med registrering ved hvert besøg, må opgøre antal besøg på grundlag af en repræsentativ stikprøve, indtil de får implementeret systemer, der gør disse informationer elektronisk tilgængelige. Indberetningen vil være omfattet af den månedlige dataleverance L1.1 ved en markering af besøgets type. Kommuner med EOJ-systemer til rådighed vil have muligheden for at definere en automatisk udregning af besøgstype via deres EOJ-leverandør. 12. Gennemsnitlig ventetid til plejebolig og plejehjemsplads Den gennemsnitlige ventetid, opgjort i antal dage, som brugere optaget på venteliste til plejebolig / plejehjemsplads jf. almenboliglovens 58 a, venter på en bolig. Den gennemsnitlige ventetid skal omfatte alle ældre der har behov for en almen plejebolig eller en plads på et plejehjem. Der er ikke en klar aldersgrænse for dette, da det afhænger af en konkret individuel vurdering i kommunen. Ældre Side 14 af 15

15 der vælger at benytte det frie valg er ikke omfattet af beregningen, ligesom personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke er omfattet af beregningen. Der regnes fra den dato, hvor brugeren visiteres til plejeboligen til den dato, hvor brugeren tilbydes en bolig. Kommunerne har ikke tidligere indberettet den gennemsnitlige ventetid til plejebolig og plejehjemsplads til Danmarks Statistik. Forudsætning Det forudsættes, at kommunerne via EOJ-systemerne indberetter ventetider for brugere, der er omfattet af plejeboliggarantien. Der er tale om en årlig dataleverance til Danmarks Statistik jf. L3. Side 15 af 15

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til indikatorerne

Ofte stillede spørgsmål til indikatorerne Opdateret d. 4. marts 2008 Velfærdsministeriet Kommunernes Landsforening Danmarks Statistik 22. januar 2008 Ofte stillede spørgsmål til indikatorerne Indikatorerne i projektet for Ældredokumentation dannes

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

A3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. de nationale dokumentationsprojekter

A3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. de nationale dokumentationsprojekter Danmarks Statistik 4. nov. 2010 A3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. de nationale dokumentationsprojekter Indhold: 0. Indledning...2 1. Overordnet beskrivelse af datastrømme og processer...2

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 14. oktober 2016 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældreserviceindikatorprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Indikatorer på ældreområdet. Udvikling af fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

Indikatorer på ældreområdet. Udvikling af fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Indikatorer på ældreområdet Udvikling af fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af indikatorer... 3 2. Prioritering... 4 Indikator 1 antal modtagere af praktisk

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 21. november 2014 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældredokumentationsprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Det er muligt at filtrere rapporten på år og aldersgrupperinger. Data til denne rapporter er kun tilgængelig på årsbasis.

Det er muligt at filtrere rapporten på år og aldersgrupperinger. Data til denne rapporter er kun tilgængelig på årsbasis. Plejeboliger Denne rapport viser detaljer om plejeboliger i kommunen. Rapporten er inddelt i følgende afsnit: - Borgere visiteret til plejebolig (afsnit 1) - Bolig og venteliste (afsnit 2) Det er muligt

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet Ole Schnor Kundecenter i Danmarks Statistik Temamøde om danske registre og kliniske databaser onsdag d. 23. november 2011 Agenda Baggrund Den tekniske løsning Udfordringerne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Boliger. For ældre og handicappede

Boliger. For ældre og handicappede Boliger For ældre og handicappede Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund E-mail: plejeogsundhed@gentofte.dk Se også: www.gentofte.dk tlf. 39 98 05 83 20 GENTOFTE KOMMUNE

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86 Serviceinformation Genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service 86 Hvad er Genoptræning og vedligeholdelsestræning? Genoptræning og vedligeholdelsestræning er et tilbud til dig, som

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Afrapportering vedr. adskillelse af udgifter til ældre og personer med handicap/udsatte voksne 1

Afrapportering vedr. adskillelse af udgifter til ældre og personer med handicap/udsatte voksne 1 KL Finansministeriet Sundheds- og Ældreministeriet Børne- og Socialministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet 20. december 2016 Afrapportering vedr. adskillelse af udgifter til ældre og personer med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere