POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Forstander Tina Bill, souschef Mads Holm, økonomichef KFBU Michael Garly, formand for bestyrelsen Christian Kjær, Mie Ørskov Jakobsen, Marianne Lisbjerg og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Tina Bill, Formålet med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. JOURNALNUMMER K TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 41

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Vores indtryk på baggrund af tilsynet er positivt. Tina og Mads redegør tilfredsstillende for alt, hvad vi spørger om, og de fortæller uopfordret om dagligdagen og problemstillinger, der fylder aktuelt. Der arbejdes intenst med at finde besparelser, så budgettet for 2013 kan hænge sammen på trods af tomme pladser. Tilsynet har ud over overgang til tilsyn i Silkeborg valgt temaet økonomi denne gang på grund af bekymring over nedgangen i elevtallet på Søndbjerggård. Derfor deltog kommunens økonomikonsulent, Marianne Lisbjerg, i første del af tilsynet. Tina ønskede, at KFBUs økonomichef, Michael Garly, kunne deltage i tilsynet og også formanden for Søndbjerggårds bestyrelse Christian Kjær deltog. På grund af nedgang i elevantallet har Søndbjerggård været nødt til at arbejde med reduktion af budgettet for Struer Kommune og Søndbjerggård er stadig i dialog om godendelse af budgettet for Det af Søndbjerggård indsendte budget er beregnet ud fra 9 pladser og en stigning i opholdsprisen på 5,32 %. Denne stigning afspejler ikke en tilsvarende stigning i aktivitet eller kvalitet, men en direkte merbetaling for samme ydelse, idet der alene er tale om vigende belægning. På mødet blev såvel forskellige fortolkninger af Kammeradvokatens udtalelse af 4. februar 2013 som forskellige løsningsmuligheder drøftet. Michael Garly kom med forslag om at sætte belægningsprocenten højere end de 95 %, for derigennem at kunne opnå et større budget. Struer Kommune ser positivt på denne løsning idet det p.t. synes realistisk at belægningen kommer i nærheden af 9 helårligt. Det aftaltes, at Marianne med baggrund i ovenstående kommer med forslag. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 41

3 Det er i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 aftalt, at Søndbjerggård indsender kvartalsvis budgetopfølgning til Struer Kommune, med kommentar fra forstander. Den første budgetopfølgning er på vej. Aktuelt er vurderingen, at Søndbjerggård får et underskud på ca kr. i 2013, hvis alt fortsætter som nu. Dette er en væsentlig forbedring, idet der var udsigt til et noget større underskud. Der forhandles aktuelt med Struer Kommune om en række unge dagelever. Der kommer en dagelev efter sommerferien, og to unge er under afklaring til et forløb på Søndbjerggård. Søndbjerggård arbejder på at udvikle tilbud til lavere takster f.eks. dagtilbud. Den 1. januar 2014 overtager Silkeborg Kommune tilsynet med tilbud beliggende i Struer Kommune. Nogle af de ændringer og krav, overgangen kan give anledning til, drøftes under relevante punkter nedenfor. Hvor der er foretaget tilføjelser i rapporten nedenfor siden sidste tilsyn, er det markeret med fed. Henstillinger Påbud Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn at følge op på. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn at følge op på. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 41

4 Tema Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Formål Formålet er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Beskrivelse Der visiteres efter servicelovens 66, nr. 5 og 107, som lyder: 66: Anbringelsessteder for børn og unge kan være 5) opholdssteder for børn og unge, jf. 142, stk : Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 41

5 Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens værdigrundlag? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Der er 14 pladser. Siden sidst: Se ovenfor. Siden sidst: Der er indskrevet en dagelev efter sommerferien. Forhåbningen er, at pågældende skal være døgnelev. Der er interesse fra to unge om dagpladser. Der er aktuelt 9 døgnelever og en ekstra i udslusning det svarer til 9,2. Der arbejdes med at tilbyde andre løsningsmodeller end døgnpladser til køberkommunerne. Søndbjerggård har udarbejdet sit eget værdigrundlag og arbejder herefter. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 41

6 Tema Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Beskrivelse Siden sidst: Søndbjerggård har fået byggetilladelse til at lave værkstedet om til beboelse. Ombygningen er ikke påbegyndt. Udslusningshuset skal laves om til satellit. Enten skal det gennemrenoveres eller også skal det lukkes. Der er sendt ansøgning om midler til KFBU. Personalet har eget bad og toilet. Der er 8 badeværelser til 14 elever. Siden sidst: Tilsynet har ingen bemærkninger til rengøringsstandarden. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 41

7 Tema Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Formål Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Beskrivelse Ja, de er låst inde. Siden sidst: Søndbjerggård overvejer et nyt system Døgndata. Systemet skulle være lettere at håndtere for praktikere. Der er implementeret et handleplansystem i programmet. Programmet er dyrere, men indeholder gode redskaber herunder et medicinalprogram. Også det nye system vil have sikkerhedsforanstaltninger som det eksisterende system. Der er pauseskærm og login og godkendelse af datatilsynet. De ansatte kan koble sig på hjemmefra. Underskrifterne samles i personalemapperne, som ligger i hovedkontoret i København. Alle ansatte har skrevet under på kendskab til reglerne om magtanvendelse. Ved ansættelsen skriver den enkelte under på tavshedspligt. Personalet bliver gjort bekendt med persondatalovens regler. Da beboerne er myndige, kan pårørende kun få oplysninger med samtykke fra beboeren. Det an- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 41

8 befales, at få skriftligt samtykke. Følgende kodeks for håndtering af personfølsomme oplysninger er vedtaget: Håndtering af personfølsomme oplysninger på Søndbjerggård. Alle fortrolige dokumenter er låst inde på kontoret. De må kun fjernes i tilfælde af møde i eller uden for huset, og de SKAL lægges tilbage straks efter. Gennemlæsning af dokumenter foregår på kontoret og efter brug lægges de tilbage i skuffen. De ting vi skriver i BBjournal, skriver vi naturligvis i en respektfuld tone. Da vi bor i et lille samfund, oplever vi af og til at nogle af os møder eleverne i fritiden f.eks. på rideskolen. Her er det meget vigtigt at vi holder os vores tavshedspligt klar, så der ikke bliver sagt noget som ikke er på sin plads. Hvis vi ser et formål med at fortælle f.eks. undervisere eller andre om den pågældende elev, skal det være ud fra en ide om at det vil gavne eleven. Snakken tages først efter at eleven har givet sin tilladelse dertil. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Studerende: Ved brug af dokumenter til beskrivelser osv må hverken navn eller cpr nr fremgå i det beskrevne. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 41

9 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 41

10 Tema Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beskrivelse Siden sidst: Der er ikke sket ændringer siden sidst. Brugerbetalingen varierer fra elev til elev. De fleste kommuner sørger for, at hver elev har et rådighedsbeløb på ca kr., brugerbetalingen fastsættes derefter. Månedstaksten er sat op fra kr. til kr. og omfatter alt undtagen medicin, hjemrejse og lommepenge. De unge får kontanthjælp. Der udbydes ikke servicepakker. Siden sidst: Der er ikke nogen af eleverne, der aktuelt får hjælp til at administrere egen økonomi, men et par stykker kunne have behov for hjælp. Der arbejdes pædagogisk med området. Nej. Eleverne instrueres mundtligt om, hvordan administrationen foregår. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 41

11 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 41

12 Tema Formål Inddragelse af pårørende i tilbuddet Formålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Beskrivelse Siden sidst: Søndbjerggård har arbejdet med at afdække behovet for samtaler med pårørende. Da de unge er over 18 år afgør de selv, om de pårørende må inddrages. For nogen er der stor kontakt for andre ingen. Af og til er der behov for tæt kontakt ved nye elever, hvis forældrene har været vant til at deltage meget aktivt i den unges liv og nu må slippe, fordi den unge er blevet 18 og måske gerne vil selv. Der er ingen under 18 år aktuelt. Siden sidst: Af hensyn til forældre til eleverne under 18 år overvejer Søndbjerggård at formalisere samarbejdet med de pårørende. Det overvejes, at der skal afholdes opstartsmøde med forældrene omkring fastlæggelse af elevens forløb i aftaleform. Aftalen skal være skriftlig. Tilsynet anbefaler skriftlighed i aftaler med de pårørende. Nej Nej. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 41

13 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 41

14 Tema Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Beskrivelse Siden sidst: Nej. Proceduren er kendt. Det vil ske skriftligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 41

15 Tema Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Beskrivelse Siden sidst: Den sygeplejerske, der hidtil har været ansat og som har været medicinansvarlig, er nu afskediget på grund af nedgangen i elevantallet. En af de andre ansatte, der har håndteret medicin og været på kursus, har nu overtaget opgaven som medicinansvarlig. Det fungerer rigtig godt, fordi den pågældende ikke længere skal koordinere med en anden, så det har lettet opgaven. Tina fortæller, at der er overblik over medicinområdet og godt styr på håndteringen. Søndbjerggård har ændret tilgang til medicinområdet. Hidtil har al medicin altid været låst inde. Nu skal de elever, der har kompetencerne, selv have lov til at håndtere medicinen. Personalet taler med den enkelte om, at de skal huske at låse medicinen inde på værelset. Konkret arbejder personalet med at gøre en elev med diabetes kompetent til selv at styre i medicinen. 1 gang månedligt er der kontakt til psykiateren. Medicinskabet er indrettet, så hver enkelt elev har sin egen hylde markeret med navn og cpr. nr. Der er kontrolskema med initialer for udlevering. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 41

16 Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Medicinkortene er i BBjournalen. Tilsynet anbefaler, at der føres skema over fejl i medicinhåndteringen. Lederen har de kurser, der kræves. Ja der er kendskab. Ja. Det drøftes, hvad den enkelte elev får, og hvilke bivirkninger, der er. Når psykiateren har været der en gang i måneden, drøftes evt. ændringer på hvert personalemøde. Ja, den sidder i personalemappen. Ingen OK Siden sidst: Tilsynet anbefaler, at der føres skema med registrering af fejl i medicinhåndteringen. Således at der målrettet kan arbejdes på at undgå lignende fejl fremadrettet. Desuden kan skemaet medvirke til at se, hvor ofte den enkelte borger glemmer/nægter at tage medicin. Så handleplan kan laves med henblik på at undgå eller reducere dette. Endelig bør det have konsekvenser i form af samtale med en medarbejder, hvis denne flere gange på en måned laver fejl i håndteringen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 41

17 Tema Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beskrivelse Siden sidst: Søndbjerggård har lavet en opstartsbeskrivelse om bl.a. hygiejne for at beskrive den enkelte elevs niveau. Det er ikke relevant for alle elever, men beskrivelsen gennemgås med alle, så der er overblik over den enkeltes kompetencer. Der arbejdes kontinuerligt med kosten. Torsdage er der fortsat frieftermiddag. Der er hjemrejse hver tredje weekend, så hver tredje fredag er der også fri om eftermiddagen. Eleverne kommer jævnligt til læge og tandlæge. Ja. Eleverne har fri hver torsdag eftermiddag, så de kan varetage den slags. Hygiejne er dagligt et indsatsområde, for der er stor forskel individuelt på elevernes standard. De ansatte tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i forhold til de krav, de stiller. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 41

18 Tema Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? Formål Formålet er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Beskrivelse Der er udarbejdet en skriftlig misbrugspolitik: Der må ikke forefindes alkohol på elevernes værelser eller på skolens område med undtagelse af depotet, hvor elevernes eventuelle alkohol, øl osv. skal være låst inde og evt. kan udleveres ved hjemrejse. På depotet står også skolens vin, øl og alkohol. Der skal låses af når der ikke er medarbejdere på stedet samt til nat. Ved festlige lejligheder er det i orden at nyde et par genstande, når medarbejderne har givet tilladelse. Det være sig ved højtider, mærkedage, bestyrelsesmiddage eller til en god middag i weekenden. På ture medbringer vi ofte vin og øl, og det er igen i orden at nyde et par genstande. Dette gælder både for elever og medarbejdere. Det er ikke acceptabelt at nogen bliver berusede. Skulle det blive tilfældet alligevel, gør ledelsen de nødvendige tiltag alt efter om det er en elev eller en medarbejder det handler om. Eleven kommer til samtale om hændelsen. Det samme gør medarbejderen, og sagen vurderes TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 41

19 af ledelsen ud fra et helhedsbillede af den pågældende medarbejder. De unge skal lære at håndtere alkohol, og bliver ikke smidt ud for indtagelse af alkohol. Ved visitationen gøres det meget klart, at misbrug ikke tolereres. I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Siden sidst: Der har været tema om øl-brygning og smagning. Det er muligt med den nuværende sammensætning af elevgruppen. Det vurderes konkret, om et sådant tema er egnet til gruppen. Eleverne er unge mennesker, og de fleste skal ud og være selvstændige og har behov for at oparbejde kompetencer til at håndtere alkohol på en fornuftig måde. På ture må der gerne drikkes en til to genstande men ingen skal være fulde. Siden sidst: Der er aktuelt ingen elever, der har misbrugsproblemer. En af eleverne har tidligere haft misbrugsproblemer, og det er en succeshistorie, at eleven har valgt misbruget fra og at pågældende også har haft indsigt og overskud til at vælge sin gamle vennekreds fra. Misbrugsrådgivningen var inde i sagen. Der indvisiteres ikke misbrugere, hvis misbruget er kendt på forhånd. Det vil ske i samarbejde med Misbrugsrådgivningen. Ingen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 41

20 Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 41

21 Tema Tilbuddets målgruppe Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Beskrivelse Siden sidst: Målgruppen er udvidet i august 2012 til at gå ned til 16 år. Hidtil har det været Målgruppen er personer med aspergersyndrom og lignende lidelser i alderen år. Skrøbelige unge, nogle med selvskadende adfærd mm. Søndbjerggård har et lille udslusningshus og en lejlighed til botræning. Søndbjerggård tilbyder STU-forløb til målgruppen. Det drøftes løbende, hvad Søndbjerggård kan rumme. Stedet mærker ikke udvikling i tungere retning umiddelbart. Men der bliver flere unge med diagnosen GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelser af anden art), som anvendes, når lægerne ikke kan finde en egentlig diagnose. Siden sidst: De nuværende elever passer i målgruppen. Ingen har måttet rejse. Ja. Nogle elever får ændret diagnosen, mens de er på stedet, men de passer som regel fortsat ind i målgruppen. Siden sidst: Søndbjerggård tilbyder i dag, at de unge kan komme i praktik og følge stedet i en uge eller 14 dage, så de kan vurdere, om tilbuddet er TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 41

22 Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud noget for dem. Det er meget virkningsfuldt, for de fleste elever siger ja efter praktikken, og kommunerne skal ikke betale for opholdet i praktikperioden. Ja. Ellers flytter de. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 41

23 Tema Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Beskrivelse Den overordnede pædagogik er uændret siden sidst. Der er tale om anerkendende pædagogik med tilpasning til den enkeltes behov. Eleverne er meget forskellige og har meget forskellige behov. Højskoletanken ligger som en grundtanke bag det pædagogiske arbejde og i forbindelse med udarbejdelsen af Søndbjerggårds værdigrundlag er det blevet slået fast, at der skal holdes fast ved højskoletanken som base. For medarbejderne har det været rigtig godt at opleve, at tilbuddets værdigrundlag og anvendte pædagogik i stor stil ligner KRAP med hensyn til bl.a. den anerkendende tilgang. KRAP, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, er det pædagogiske fundament, man arbejder ud fra på Søndbjerggård. Siden sidst: Medarbejderne har været igennem KRAP kursusforløbet og anvender i dag skemaerne fra KRAP på elevernes trivselsdage. Eleverne er ved at være fortrolige med skemaerne. Der tages udgangspunkt i de unges ressourcer og hindringer forsøges analyseret. Esben har skrevet et kapitel TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 41

24 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitets- til den nye KRAP lærebog. Der er stor opmærksomhed på den enkeltes behov, og der tages udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer. Detaljerne i den enkeltes opmærksomhedspunkter sikres i elevsamtalerne, og det er gjort let tilgængeligt for personalet, så alle hele tiden kan følge med i hvad der skal ske. Et anerkendende menneskesyn, alle skal behandles forskelligt efter behov. Grundlæggende betragtes eleverne som raske, der som alle andre har muligheder og begrænsninger. Kommer rundt om alle livets aspekter og tager udgangspunkt i det hele menneske. Ja. Siden sidst: Der skal arbejdes mere med dokumentation. STU eleverne har en plan med, men det skal også indføres for de andre elever. Det nye system skal understøtte processen. Der skal også bruges kræfter på at få medarbejderne til at acceptere systemet og til at skrive mere. Kravene om skriftlig dokumentation bliver større. Kommuner, som anbringer unge på Søndbjerggård, skal også kunne dokumentere, at de som myndighed får den ydelse, de har bestilt og betaler for. Som bonus vil det give et kvalitetsløft til pædagogikken, fordi der skal forholdes til flere ting, og det skal beskrives på skrift, hvordan tingene virker og hænger sammen. Det er kvalitetsudvikling at der nu laves kurser TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 41

25 udviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud med kursusbevis. Et succeskriterium kunne være, at niveauet på kursernes niveau 1 er sådan, at alle elever har mulighed for at bestå. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 41

26 Tema Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt? inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Opfølgning på tidligere tilsyn Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Beskrivelse Søndbjerggård har ikke haft magtanvendelser de sidste 9 år. Den anerkendende tilgang er helt sikkert medvirkende til, at magtanvendelser undgås på stedet. Det har ikke været aktuelt. Procedurerne er kendte og er beskrevet i en proceduremappe på stedet. Hver enkelt medarbejder har med underskrift dokumenteret, at reglerne og procedurerne er kendt af pågældende. Det har ikke været aktuelt. Der har ikke været voldsindberetninger siden sidste tilsyn. Ingen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 41

27 Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 41

28 Tema Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i Formål Formålet er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Siden sidst: Der foreligger handleplaner for hver elev. Tilsynets pædagogiske konsulent gennemgik planer for to STUelever. Hver elev har en mappe med referater fra møder og samtaler, kursusbeviser, måltrapper, ressourceblomster og handleplaner. Via denne mappe kommer man godt omkring den enkelte elev. Planerne bærer præg af, at den enkelte elev bliver hørt og set som det individ han/hun er, og at den enkelte medvirker aktivt til udarbejdelse af planerne. Planerne er mest sammenlignelige med specialskoleplaner dog med tilføjelser i punktform vedr. daglig livsførelse i øvrigt. Planerne er meget forskellige alt efter elevernes behov. Nogle skal nærmest kun lære at stå op, andre har langt flere mål. Det er meget forskelligt, hvad kommunerne kræver. Det der fungerer bedst, er den skabelon, den lokale UU vejledning anvender, og som Søndbjerggård skal udfylde. Ja, eleven bidrager selv og man kommer hele ve- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 41

29 en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud jen rundt om den enkelte. Hver 3. måned revideres elevplanen, men det kan være hyppigere efter konkret behov. Kravene fra kommunerne er vidt forskellige. Nogle følges op hver uge. Generelt er der et godt samarbejde med andre instanser. Ja, både på kort og lang sigt. Der er en fast personale til at modtage, værelset er sat i stand, de andre elever er gode til at hjælpe. Nogle gange lykkes det at få en af de aktuelle elever til at fungere som mentorelev, men det afhænger af dagsformen, om det lykkes. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 41

30 Tema Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Hvordan afholdes disse? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Beskrivelse Der holdes elevsamtaler/trivselssamtaler. Der er faste intervaller, første gang efter en måned og herefter mindst hvert 3. måned. Der er mange uformelle snakke om trivsel i dagligdagen. Der kan være individuelle aftaler og behov, der bevirker meget hyppigere intervaller. Kontakten er god. Søndbjerggård har en beslutning om ikke at være venner med nuværende elever på Facebook. Den enkelte medarbejder vælger selv, om hun vil være ven på Facebook med tidligere elever. Der er ingen kommentarer fra socialkonsulenterne. Siden sidst: Søndbjerggård får ros fra de pårørende. De pårørende efterspørger ikke tilsynsrapporten. Bestyrelsen ser rapporterne. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 41

31 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 41

32 Tema Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Formål Formålet er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Beskrivelse Siden sidst: Elevrådet fungerer ikke. Eleverne mener generelt, at de bliver hørt og har nok ikke behov for at organisere det også. De unge er med i forvejen på de områder, hvor de har indflydelse. Eleverne har ikke længere indflydelse i forhold til, hvor ferieture skal gå hen. Eleverne skal bidrage mere til sociale tiltag forud for og på turene. De aktiveres og skal undersøge forhold forud for ture osv. F.eks. om geografi og historie. Elevønsker efterkommes, når det er foreneligt med de unges behov. For nogle af eleverne er der særlige ordninger. Dagen er meget styret fra 8-16 som på enhver anden skole. Der spises kl. 18, og eleverne skal være på værelset senest kl. 23. Kosten skal være sund. Disse regler kan der ikke ændres ved. Eleverne bestemmer stort set selv over fritiden. De har daglige valg, som forsøges påvirket af de ansatte i den mest hensigtsmæssige retning. De fleste vælger fra ikke til. Der er udarbejdet retningslinjer for bemanding og ophold på Søndbjerggård. Det er besluttet, at ele- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 41

33 Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud ver i udslusning må være på stedet alene. Det stemmer overens med, at de er i gang med at lære at bo alene. Elever i hovedhuset må ikke være alene, der skal være en medarbejder til stede og telefonisk back up. De overordnede regler og ansættelser og afskedigelser. Dagligt. F.eks. på it, mad, fødselsdage, ture. Nej. Der er morgensamling hver dag med program for dagen og ugen. Der er fællesmøder torsdag formiddag. Ja, afhængigt af de enkelte elevers formåen. De ansatte drøfter ofte, hvordan indflydelsen kan struktureres, så den bliver meningsfyldt. Forskellige forsøg med indflydelse har vist, at der er grænser for, hvad eleverne kan håndtere. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 41

34 Tema Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Beskrivelse Flere og flere får kugledyner eller vil gerne have mulighed for at afprøve dem. To luxbehandlingsapparater (sol). En musikpude. Efter forskrifterne. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 41

35 Tema Ledelse og personale i tilbuddet Mulige emner Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? Formål Formålet er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Beskrivelse Siden sidst: Der er afskediget 4 medarbejdere siden sidst på grund af for få elever. To af de afskedigede fortsætter som vikarer, den ene er servicemedabejder den anden er pædagogmedhjælper. Der er nu 7 ansatte tilbage incl. forstander og souschef. Nu er de sidste af de afskedigede holdt, og der skal være pædagogisk dag, hvor der er fokus på psykisk arbejdsmiljø i maj og i juni. Tilbage er en lærer på 37 timer, to pædagogmedhjælpere på 30 timer, en pædagog på 37 timer, en diakon på 37 timer, og leder og souschef, som begge er pædagoger. Den pedel der var i arbejdsprøvning blev syg og er nu igen kommet i arbejdsprøvning og genoptræningsforløb på Søndbjerggård. Bestyrelsen vurderer fra gang til gang, om ting på straffeattesten er problematiske. Der er ikke faste forhold, der diskvalificerer. Aftalen er, at Tina kontakter bestyrelsen, hvis der er noget på attesten. Så drøftes det, om det er foreneligt med en ansættelse på Søndbjerggård. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 35 af 41

36 I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Hvordan sikres implementering og fastholdelse af den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejder- De passer fint. Så vidt muligt kommer alle medarbejdere på de samme kurser, så alle får det samme med hjem. Siden sidst: I år er der helt stop for uddannelse og kompetenceudvikling. Men der skal snarest gang i noget om skriftlighed. Per er i gang med KRAP. KFBU arbejder på at udbyde interne kurser. Forsøger at få mange af sted på samme kurser, som f.eks. med grundkurset i psykiatri. Hvis to har været af sted fortæller de f.eks. på pædagogisk dag om, hvad de har lært. Specialer holdes hos den enkelte, ellers kommer alle af sted. Siden sidst: Det er trængt med de færre ansatte. Tina har både kontor og køkken mandag og har døgnvagter. Der er som hovedregel tre på arbejde hver dag, som hidtil en i køkkenet og to til resten. Her indgår Tina hver mandag i køkkenet og hver tredje torsdag. Fra er der som altid en på arbejde. Alle har fået flere døgnvagter. Tina har hidtil været brugt som vikar men har nu døgnvagter. Bestyrelsen er bekymret for, hvor længe medarbejderne kan holde til det. Tina vil gerne have vagterne men helst ikke hver uge. Der er personalemøde torsdag. Hver tredje uge kommer alle ind fra Der er sat timer af til det. Der mangler hænder men Søndbjerggård er stadig godt dækket ind kompetencemæssigt. Siden sidst: Processen omkring opsigelserne har givet usikkerhed. Der var for lang en proces fra TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 36 af 41

37 ne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan sikres medarbejdernes sikres viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling det blev meldt ud, at der skulle ske fyringer og til det skete. I forvejen har mange været ramt privat af forskellige forhold. Der er faldet mere ro over de flestes privatliv efterhånden. Den kommende pædagogiske dag skal bl.a. handle om, hvordan man adskiller privatliv og arbejdsliv. Der er ikke frygt for flere fyringer aktuelt, for alle véd, at der ikke kan reduceres mere, for så lukker stedet. Der har været en meget lang opgangsperiode, så personalet har ikke været så robuste i forhold til at klare omvæltningerne med nedgang. To af de afskedigede sygemeldte sig straks og var væk i 1½ måned og kom så tilbage. En var sygemeldt ved afskedigelsen. Og en fortsatte ufortrødent. Ellers har der ikke været særlig sygdom. I så fald har det hængt sammen med private forhold. Siden sidst: Der har ikke været særlig sygdom ud over i opsigelsesperioden for to af de tidligere ansatte. Ved ansættelsen og ved brug af personalemapper og løbende opfriskning på personalemøder. Siden sidst: De ansatte tilbydes fortsat supervision. Det er en af de budgetposter, der ikke er reduceret i. Når den psykiater, Søndbjerggård bruger, er der, er der også tid til at tale om elever og dermed modtage faglig supervision. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 37 af 41

38 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 38 af 41

39 Tema Særligt tema på tilsynsbesøget Mulige emner Orientering om overgang til det nye socialtilsyn fra Silkeborg Kommune Søndbjerggårds økonomi Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Beskrivelse Orienteringen er sket løbende under tilsynet, hvor det er fundet relevant i forhold til de enkelte punkter. Se beskrivelsen tidligere i rapporten. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 39 af 41

40 Tema Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Der er ikke modtaget høringssvar fra Søndbjerggård. Formål Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 40 af 41

41 Tema Diverse materialer Type Formål Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet Beskrivelse TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 41 af 41

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 Forrige

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.08 Forrige tilsyn udført den 20.11.07 Tilsynet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen

Jytte Maria Haahr og Kare Abelsen ffttf i Haderslev Haderslev Kommune Familieplejen og Tilsynsenheden Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tilsynsrapport for det formaliserede tilsyn Tilsynsrapport for: Stien Tilsynsførende: Jytte Maria Haahr

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for RessourceCenter Ydre Nørrebro, Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen, MR Børn Tilsynet udført d. 31. januar 2011

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-4-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 04.07.2011 Forrige tilsyn

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 20-06-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-6-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Tilsynsførende

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-1-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 07.04.10 Forrige tilsyn udført den 18.11.09 Tilsynet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 05-08-2013 TILSYNSRAPPORT JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-8-13 Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Struerværkstedet, Farvervej 1, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 25.05.2012 Forrige

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

CVR. NR Tilsynsbesøget udført d. 14.november Forrige tilsynsbesøg udført d. 5.september 2013 Tilsynsbesøget var anmeldt / Anmeldt

CVR. NR Tilsynsbesøget udført d. 14.november Forrige tilsynsbesøg udført d. 5.september 2013 Tilsynsbesøget var anmeldt / Anmeldt Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Opholdsstedet Altinget v/ Jeppe Graarup Bjergvej 7 Gøttrup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den 03.05.2012

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Dokumentnummer: Forrige tilsyn udført d. Tilsynet var anmeldt / uanmeldt. Oprettet af: Tilsynsbesøgets struktur Deltagere ved tilsynet

Dokumentnummer: Forrige tilsyn udført d. Tilsynet var anmeldt / uanmeldt. Oprettet af: Tilsynsbesøgets struktur Deltagere ved tilsynet Familiedirektoratet Døgninstitutionsafdelingen Nuuk LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kollegiet Aalkjær den 22. januar 2013. Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kollegiet Aalkjær den 22. januar 2013. Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 25-02-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-6-12 Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kollegiet

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer

TILSYNSRAPPORT Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer STRUER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT for Struer Skolehjem, Godthåbsvej 15, 7600 Struer Tilsynsførende: Lise Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført d. 09.05.2012 Forrige tilsyn udført d. 28.06.2011 Tilsynet var

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 28.06.2012 Forrige tilsyn

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Formålet med tilsynet er - at vurdere barnet/ den unges trivsel på anbringelsesstederne, og - at påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 09.06.11 Forrige tilsyn udført den 31.01.11 Tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-06-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-10-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Nordstjernen Tilsynsførende:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

UANMELDT TILSYN DEN: D.

UANMELDT TILSYN DEN: D. SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT : UANMELDT TILSYN DEN: D. 16.12.2013 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23 Sagsnummer: 041291-2011

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere