Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening"

Transkript

1 Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015

2

3 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening... 7 Afsnit Boligorganisationen... 7 Afsnit Antenneforeningen...15 Afsnit 1.3 Funktionsbeskrivelse for formanden...18 Afsnit 1.4 Retningslinjer for revisionen...19 Afsnit 1.5 Bestemmelser for gaveregulativ...20 Afsnit 1.6 Forretningsorden for organisationsbestyrelsen...21 Afsnit 1.7 Forretningsorden for repræsentantskabsmødet...26 Afsnit 1.8 Forretningsorden for dirigent...28 Afsnit 1.9 Dirigent vejledning...30 AFSNIT 2 ADMINISTRATION Afsnit 2.1 Retningslinjer for godtgørelse af udgifter...33 Afsnit 2.2 Retningslinjer for udlodning af tilskud...35 Afsnit 2.3 Kursuskoncept...38 Afsnit 2.4 Retningslinjer for lån i dispositionsfonden (egen)...39 Afsnit 2.7 Administrationsaftale med SALUS Boligadministration A.m.b.a...47 Afsnit 2.8 Prokuraregler...52 AFSNIT 3 MÅLSÆTNINGER Afsnit 3.1 Nybyggeri...54 Afsnit 3.2 Byfornyelse...54 Afsnit 3.3 Renoveringer...54 Afsnit 3.4 Råderet...54 Afsnit 3.5 Administration / økonomi...54 Afsnit 3.6 Udlejning...54 Afsnit 3.7 Miljø...55 Afsnit 3.8 Informations- og markedsføring...55 Afsnit 3.9 Dispositionsfonden...55 Afsnit 3.10 Uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer...55 Afsnit 3.11 Medarbejdere / personale...56 Afsnit 3.11 Håndværkergården...56 Afsnit 3.12 Forsyningsvirksomheder...56 Afsnit 3.13 Organisationsbestyrelsen...56 AFSNIT 4 BILAG Afsnit 4.1 Faste begivenheder i årets løb...58 Afsnit 4.2 Kalender 2015/ Afsnit 4.3 Redaktionsudvalg Fælles Beboerblad...60 Afsnit 4.4 Kursusudvalget...60 Afsnit 4.5 Udvalg for nybyggeri...60 Afsnit 4.6 Udvalg for montagebyggerier...60 Afsnit 4.7 Forretningsudvalget for Håndværkergården...60 Afsnit 4.8 Styregruppe for by- og udvalgsaktiviteter...60 Afsnit 4.9 Kredsdelegerede...61 Afsnit 4.10 Selskabsbestyrelsen SALUS boligadministration A.m.b.a Afsnit 4.11 Beboerklagenævnet for Sønderborg kommune...62 Afsnit 4.12 Kontaktudvalg Alssund...62 Side 3 af 79

4 Afsnit 4.13 Adresseliste Organisationsbestyrelsen - afdelingsansvarlige...63 Afsnit 4.13 Adresseliste Organisationsbestyrelsen - afdelingsansvarlige...63 Afsnit 4.14 Bestyrelsen SAB s Antenneforeninger...64 Afsnit 4.15 Rejseopgørelse...65 Afsnit 4.16 Telefontavle...66 Side 4 af 79

5 Afsnit 1 Organisation. Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt. Medlemmerne (p.t. de 6 boligorganisationer) (AAAB, KB, TAB, SB, TOAB & SAB) Repræsentantskabet (p.t. 35) Bestyrelsen (de 6 org. formænd + 4 fra repræsentantskabet samt 1 medarbejderrep.) Daglig ledelse Centralfunktion Lokalkontorerne Daglig ledelse: Direktør Daglig ledelse af SAB's samlede virksomhed Sekretær for HB Sekretariat Administrationschef Teknisk chef Økonomi chef Driftchef (Håndværkergården) Udlejningsafdelingen: Administrationschef Udlejning Beboerrådgivning Personaleledelse Teknisk afdeling: Side 5 af 79

6 Teknisk chef Frontpersonale Synsinspektører Afdelingsinspektører Ejendomsfunktionærer Økonomiafdelingen: Økonomichef Husleje Løn Bogføring Håndværkergården: Forretningsudvalg Driftschef Maler Tø/snedk anlæg/murer VVS EL Side 6 af 79

7 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening Afsnit Boligorganisationen (Stiftet den 20. januar 1938) Opdateret den 22. maj Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sønderborg Andelsboligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Sønderborg kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig egenkapital. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Stk. 2. Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisationens vedtægter til det pågældende medlem. 5. Hvis boligorganisationen er organiseret med medlemsindskud, indskyder hvert medlem ved indgåelse af lejekontrakt et medlemsindskud, som indgår i organisationens formue som ansvarlig kapital. Indskuddet forrentes ikke. Repræsentantskabet kan beslutte fremtidige ændringer af indskuddets størrelse. Stk. 2. Medlemmerne hæfter kun med det betalte medlemsindskud. Stk. 3. Et medlem kan ikke modregne sin forpligtelse til at betale medlemsindskud med fordringer på organisationen. Stk. 4. Overgår retten til en bolig til en anden person efter reglerne i i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), indtræder den nye lejer i retten til medlemsindskuddet. Stk. 5. Når et medlemskab ophører, tilbagebetales medlemsindskuddet. Dette gælder dog kun, hvis ingen er indtrådt i retten til medlemsindskuddet efter stk. 4, og hvis den ansvarlige kapital, der udgøres af medlemsindskuddene, er i behold. Kapitel 3 Side 7 af 79

8 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet 6. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og følgende repræsentanter for hver afdeling, jf. 12 og 15. Afdelinger med indtil 20 lejligheder udpeger 1 repræsentant, samt 1 suppleant. Afdelinger fra 21 til 50 lejligheder udpeger 2 repræsentanter, samt 2 suppleanter. Afdelinger fra 51 til 100 lejligheder udpeger 3 repræsentanter og 3 suppleanter. Afdelinger med over 100 lejligheder udpeger derudover 1 repræsentant + 1 suppleant for hver påbegyndt antal 100 lejligheder. Adgang til repræsentantskabsmødet uden stemmeret, men med taleret har ligeledes beboere, der stiller op til valg til organisationsbestyrelsen. Skal oplyses skriftligt til SAB senest 14 dage før mødets afholdelse. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold: 1) Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. 2) Valg af revisor. 3) Organisationens byggepolitik. 4) Grundkøb. 5) Iværksættelse af nyt byggeri. 6) Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme. 7) Væsentlig forandring af organisationens ejendomme. 8) Ændring af vedtægterne. Stk. 4. Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning. Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne: 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 3) Grundkøb. 4) Iværksættelse af nyt byggeri. 5) Nedlæggelse af en afdeling. 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. 19, stk. 2. Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse. Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet. 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget. 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag. Side 8 af 79

9 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 6) Valg af revisor. 7) Eventuelt. Stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. 8. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst ⅓ af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, jf. dog 12, stk. 4, 5. pkt. Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter. 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet, jf. 8, stk Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. 11. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når ⅓ af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis ⅔ af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end ⅔ mødt, men mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse. Bestyrelsen 12. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover vælges 1 medlem af og blandt det i boligorganisationen fast og fuldtidsansatte personale. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse. Stk. 2. Medlem af bestyrelsen kan ikke være: 1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune. Side 9 af 79

10 2) Rådmanden / borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt. 3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt. 4) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen. Stk. 3. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte eller udpegede medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt eller udpeget i. Genvalg og genudpegning kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende. For eventuelt kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse. Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, indtræder den pågældendes suppleant. Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant. Stk. 5. Suppleanter indkaldes, når et medlem erklæres inhabil, eller ved fravær i mindst 2 måneder af helbredsgrunde, eller på grund af offentligt hverv, studie- eller forretningsrejse o.lign., så denne er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde. Stk. 6. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 13. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. 15, stk. 4. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. 15, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for organisationen. Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør. Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren eller direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Stk. 4. Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren eller direktøren, hvis en sådan er ansat. Organisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger. 14. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmerne har tillige forretningsføreren adgang til bestyrelsens møder, dog uden Side 10 af 79

11 stemmeret. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af formanden eller i dennes fravær næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 15. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Stk. 2. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 3) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 4) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 5) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer. 6) Eventuelt. Stk. 3. Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i 17, stk. 4. Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet. Stk. 5. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Stk. 6. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. 17, stk. 3, træffer anden beslutning. Stk. 7. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet Side 11 af 79

12 på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller når organisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog 19, stk. 3,5. pkt. 16. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. 15, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab. Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jf. 15, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes. Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet. 17. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stk. 2. Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Organisationens ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet. De personer, der er nævnt i pkt., har ikke stemmeret. Stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til afdelingsmødet, har ret til få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens boliglejere senest 1 uge før mødet. Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde. Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. 18. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab. Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet Side 12 af 79

13 mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom. Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger. Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen. Stk. 7. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper. 19. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse. Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse. Stk. 3. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet. Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Stk. 5. Organisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner. Stk. 6. Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til organisationens ledelse. Stk. 8. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. Kapitel 5 Valg af revisor Side 13 af 79

14 20. Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en godkendt revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges. Kapitel 6 Årsregnskab 21. Regnskabsåret for boligorganisationen og dens afdelinger er 1. januar til 31. december. Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens enkelte afdelinger. 22. Hvis der er ansat en forretningsfører eller direktør, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen. Stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis der er ansat en forretningsfører eller direktør, underskriver denne også regnskabet. 23. Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden. Kapitel 7 Likvidation 24. Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer. Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf. Vedtaget af boligorganisationens repræsentantskab Sønderborg den 22. maj 2014 Vivian Engelbredt, formand Side 14 af 79

15 Afsnit Antenneforeningen (Stiftet den 31. maj 2001) Opdateret den 31. maj Kapitel 1. Navn, hjemsted Foreningens navn og hjemsted er: 1 SAB s Antenneforeninger Bygtoften 2, 6400 Sønderborg 2 Foreningens interesseområder er: Antenneforeningerne i Sønderborg Andelsboligforenings afdelinger. 3 Foreningens formål er at repræsentere og varetage SAB s antenneforeningers interesser, i bl.a. DOA. Kapitel 2. Medlemsoptagelse / udtrædelse 4 Enhver antenneforening skal for at blive medlem af SAB s Antenneforeninger, være en antenneforening i Sønderborg Andelsboligforening. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af repræsentantskabet, kan af organisationsbestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion kan indbringes på det nærmest følgende repræsentantskabsmøde. Ved udtræden af foreningen kan det udtrædende medlem intet krav rette mod foreningens formue. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med 2 års varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræden af foreningen kan tidligst finde sted den Kapitel 3. Repræsentantskabet 5 Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af et antal repræsentanter for hver af de lokale antenneforeninger. Repræsentanterne vælges på samme måde som Sønderborg Andelsboligforenings ordinære repræsentantskab, der henviser til Sønderborg Andelsboligforenings vedtægter. 6 Ordinært repræsentantskabsmøde holdes en gang årligt, inden 6 måneder efter kalenderårets slutning, og indvarsles af organisationsbestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 4 uger før. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende 6 punkter: 1. Valg af dirigent. Side 15 af 79

16 2. Beretning om foreningens virksomhed i det for løbne år. 3. Eventuelle forslag. 4. Valg af formand for organisationsbestyrelsen, for så vidt angår denne afgår jfr Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 6. Eventuelt. 7 Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må indsendes til organisationsbestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af organisationsbestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til organisationsbestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra en fjerdedel af medlemmerne, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. 8 Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. 9 Repræsentantskabsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og afstemninger. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpel flertal, jfr. dog nedenfor. Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden. Kapitel 4. Ledelse 10 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, foruden formanden, der vælges særskilt. Hvert andet år afgår formanden. Af organisationsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved lodtrækning og eller ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. 11 Organisationsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand. Foreningen tegnes af formand eller næstformand plus et bestyrelsesmedlem. Organisationsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. 12 Organisationsbestyrelsen repræsenterer medlemmer af SAB s antenneforeninger, i DOA s repræsentantskab. Kapitel 5. Foreningens ophør Side 16 af 79

17 13 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlæggene nedlægges eller, hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelse af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Kapitel 6. Fortolkning 14 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af repræsentantskabet. Kapitel 7. Vedtægtsændringer 15 Nærværende vedtægter kan kun ændres ved et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den Dirigent: Gerhard Christensen, afd. 47 Side 17 af 79

18 Afsnit 1.3 Funktionsbeskrivelse for formanden Opdateret den 11. august 2006 Formandens nærmeste foresatte er SAB s repræsentantskab. Formanden skal følge de overordnede principper, der er fastlagt af repræsentantskabet samt organisationsbestyrelsen. Formanden skal sikre sig, at boligorganisationens målsætning og principper efterleves. Formanden skal endvidere sikre, at boligorganisationens ressourcer - medarbejdere, udstyr, inventar, bygninger m.v. - udnyttes effektivt i relation til de pålagte opgaver. Formanden skal rapportere alle vigtige begivenheder samt væsentlige ændringer i boligorganisationens forhold til organisationsbestyrelsen. Formanden har endvidere ansvar for jævnligt at tilstille organisationsbestyrelsen oplysninger til belysning af den finansielle og aktivitetsmæssige udvikling og til belysning af planlægningen inden for organisationsbestyrelsen. De løbende oplysninger til organisationsbestyrelsen skal være af et sådant omfang, at organisationsbestyrelsen kan varetage sine opgaver i henseende til at have den overordnede ledelse af organisationsbestyrelsen og føre kontrol og tilsyn med dette. Herudover forudsættes det, at formanden holder organisationsbestyrelsens medlemmer løbende orienteret om væsentlige problemer vedrørende boligorganisationens drift. Det påhviler formanden at lede organisationsbestyrelsen forsvarligt og drage omsorg for, at hele boligorganisationens organisation, herunder ikke mindst regnskabsvæsen er opbygget på en betryggende måde, alt i overensstemmelse med lovgivningens krav og med de af organisationsbestyrelsen til enhver tid givne retningslinjer. Formanden er overfor organisationsbestyrelsen ansvarlig for fremsættelse af forslag til boligorganisationens målsætning og generelle politik, på såvel kort som lang sigt og for at disse gennemføres i overensstemmelse med de af organisationsbestyrelsen til enhver tid givne retningslinjer. Formanden er bemyndiget til inden for rammerne af de af organisationsbestyrelsen vedtagne målsætninger og politikker og øvrige givne retningslinjer samt godkendte budgetter, at træffe alle nødvendige beslutninger, med sigte på en så gunstig udvikling af boligorganisationens aktiviteter som muligt. Beslutninger, der vedrører forhold, som ligger uden for den daglige ledelse herunder dispositioner, der efter boligorganisationens forhold er af usædvanlig art eller størrelse - herunder køb og salg af fast ejendom, indgåelse af lejemål, køb af særligt udstyr - investeringer udover det godkendte investeringsbudget - skal af formanden forelægges organisationsbestyrelsen / repræsentantskabet til godkendelse. Formanden delegerer i videst muligt omfang ansvar og kompetence til nærmeste medarbejdere, dels med det formål, i størst mulig udstrækning, at frigøre den nødvendige tid til varetagelse af centrale opgaver, dels for at give øvrige, såvel ledelsen som ikke ledende medarbejdere, et selvstændigt ansvar. Formanden har ansvaret for at boligorganisationens årsregnskab udarbejdes og forelægges for bo ligorganisationens kompetente organer med en specifikation. Formanden leder følgende møder: hovedbestyrelsesmøder repræsentantskabsmøder, møder mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne. Formanden udarbejder i samarbejde med administrationen dagsorden for ovennævnte møder. Formanden er ansvarlig for, at der gennemføres et gnidningsløst samarbejde med afdelingerne, kredsen, Boligselskabernes Landsforening, myndigheder og øvrige boligorganisationer, bl.a. igennem information og gennemførte og planlagte aktiviteter samt periodevise redegørelser for resultaterne af boligorganisationens arbejde. Formanden er født medlem og formand for HSU (Hovedsamarbejdsudvalget) Formanden er født medlem og formand for FU (forretningsudvalget for SAB s Håndværksafdeling). Formanden er boligorganisationens repræsentant i udvalg, hvor andre organisationer er repræsenteret på formandsniveau. Formanden er boligorganisationens repræsentant i SALUS Boligadministration A.m.b.a. Formanden er forretningsførerens nærmeste overordnede. Formanden repræsenterer organisationsbestyrelsen udadtil. Vedtaget af repræsentantskabet den 22. november Senest ændret den 21. november 2006 Side 18 af 79

19 Afsnit 1.4 Retningslinjer for revisionen Opdateret den 11. januar Revision omfatter følgende: Finansiel revision af Foreningen, Byggefonden, afdelingsregnskaber og beboerrådgivnings ordning samt foreningens håndværksvirksomhed. Forvaltningsrevision for Foreningen, Byggefonden og afdelingerne samt foreningens håndværksvirksomhed. Afgivelse af BLIS- og LUIS- indberetning til Landsbyggefonden. Omfang Basisrevision Revisionen skal ske i overensstemmelse med lovgivningen og god offentlig revisionsskik - herunder Bolig- og Byministeriets revisionsinstruks af 19. juni Revisionen omfatter årsregnskabet for Foreningen, Byggefonden og afdelingerne. Herudover skal der løbende foretages kontrol af tilstedeværelse af kontante midler mv. - herunder ejendomskontorernes kassebeholdninger. Der skal udarbejdes særligt revisionsprotokollat til de enkelte afdelingsbestyrelser for den respektive boligafdeling i forbindelse med såvel revision i løbet af året som ved afslutning af årsregnskabet. Forvaltningsrevision (Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet) Ud over basisrevision skal der ske en løbende gennemgang af de overordnede systemer / forretningsgange i forhold til forvaltning af udvalgte sagsområder. Denne gennemgang skal beskrives i en samlet årlig revisionsplan. Forvaltningsrevisionen skal bidrage til ledelsen til en løbende vurdering af, hvorvidt organisation og administrativ praksis er optimal ud fra de fastlagte målsætninger. Forvaltningsrevisionen omtales særskilt i revisionsprotokollatet. I forbindelse med det årlige regnskabsmøde, skal resultatet af et af revisionen udarbejdet etisk spørgeskema til den administrative ledelse, organisationsbestyrelserne / selskabsbestyrelsen, gennemgås. Der henvises til pjece udgivet januar 2006 af KL i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening. Deltagelse i bestyrelsesmøder Revisionen deltager i det årlige regnskabsmøde og endvidere i det omfang, bestyrelsen, revisionen eller direktionen måtte ønske. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november 1991 Side 19 af 79

20 Afsnit 1.5 Bestemmelser for gaveregulativ Opdateret den 10. marts 2015 Gaveregulativet omfatter foreningens retningslinier for ydelse af gaver og afholdelse af reception for ansatte medarbejdere og medlemmer af organisationsbestyrelsen ved Sønderborg Andelsboligforening. Jubilæum 25 år Månedsløn + fuglehus (ansatte) 40 år Månedsløn + blomst (værdi 200 kr.) + fuglehus (ansatte) Alle ansatte tilbydes en reception (traktement værdi 150,- kr.+ drikkevarer), hvortil formand, kolleger i SAB samt jubilarens nærmeste familie kan inviteres. Medlemmer af organisationsbestyrelsen tilbydes en åben reception (traktement værdi 150 kr. + drikkevarer). Fødselsdage 40 år Flasker (værdi 300 kr.) 50 år Flasker (værdi 300 kr.) 60 år Flasker + blomst (samlet værdi 400 kr.) 70 år Flasker + blomst (samlet værdi 400 kr.) Pensionering/efterløn Flasker + blomst (samlet værdi 400 kr.) + fuglehus Bryllup/sølvbryllup Blomst (værdi 200 kr.) Tiltrædelse Ved tiltrædelse af ny forretningsfører afholdes reception som gældende ved jubilæum. Fratrædelse Ved forretningsførers/formandens fratrædelse efter mindst 10 års ansættelse (ansøgt afsked) afholdes reception som gældende ved jubilæum. Ved formandens frivillige fratrædelse afholdes reception som gældende ved jubilæum. Afgåede organisationsbestyrelsesmedlemmer Blomst kr. pr. påbegyndt år (max kr.) Udlært Elev i administration: Blomst + gavebevis på kr. Der tilbydes reception (traktement værdi 150 kr. + drikkevarer), hvortil formanden og administrativt personale i SAB og på HVG inviteres. Receptionen afholdes uden for kontorets normale telefon- åbningstid. Ejendomsserviceass.: Blomst + årskrus + gavebevis på kr. Der tilbydes reception (traktement værdi 150 kr. + drikkevarer), hvortil formanden, kolleger samt administrativt personale i SAB og på HVG inviteres. Der skal ved fastlæggelse af tidspunktet for receptionen tages størst mulig hensyn til ejendomsfunktionærernes arbejdstid. Dødsfald Krans med bånd. Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. marts 2015 Side 20 af 79

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere