Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår"

Transkript

1 Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier A/S Lægårdsvej Lystrup Nymølle Stenindustrier A/S Lægårdsvej Lystrup Matr. 3 a Glatved by, Hoed: Ruggård Gods, Ruggårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Matr. 11 f Glatved by, Hoed: Annette Seidel og Barbara Marie Mourier-Petersen, Nymandsvej 18a, 8400 Ebeltoft Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Indhold 1. Afgørelse Vilkår Klagevejledning Tilsynsmyndighedens vurderinger Anden lovgivning Grundlag for tilladelsen Orientering Bilag Bilag A: Generelle bestemmelser Bilag B: Høringssvar og udtalelser Bilag C: Kortbilag Norddjurs Kommune, den Sidsel Prahm landskabsforvalter Side 2 af 27

3 1. Afgørelse Norddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af råstofferne sand, grus og sten over grundvandsspejlet i en årlig mængde på m 3. Det ansøgte areal er på 24 ha dækkende matrikel nr. 3 a og 11 f Glatved by, Hoed. Projektområdet ses her nedenfor, og i Bilag C1. Tilladelsen gives efter råstofloven 1 på vilkår angivet i kapitel 2, som er bindende for både indvinder og ejer af ejendommen. Tilladelsens dato: 15. maj 2014 Tilladelsen er gældende i 10 år indtil 1. juli Offentliggørelse er sket på Norddjurs Kommunes hjemmeside, Klagefristen udløber den 13. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber den 15. november 2014 Eventuel klage skal sendes til relevant klagemyndighed, se kapitel 2 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 7 Side 3 af 27

4 1.1. Vilkår Det skal oplyses at vilkår stillet i tilladelsen kan påklages til klagemyndigheden. Vilkår påklages i medfør af loven, efter hvilken vilkåret er stillet. Oplysningsboks 1 Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af tilsynsmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagende overtrædelse af tilladelsens vilkår 2. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller har været uudnyttet i 3 på hinanden følgende år 3. Før indvindingen påbegyndes Igangsætningstilladelse 1. Først når tilsynsmyndigheden har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og at indvinde råstoffer starte. Igangsætningstilladelsen kan ikke gives før klagefristen er udløbet. Hvis, der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Inden igangsætningstilladelse kan gives, skal vilkår i kapitel Før indvindingen påbegyndes være opfyldt. 2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om, hvornår gravearbejdet begynder. Når indvinder får en igangsætningstilladelse fra tilsynsmyndigheden, og dernæst påbegynder indvindingen skal Indvinder give tilsynsmyndigheden besked. Det kan enten ske pr. brev, mail eller telefon. Oplysningsboks 2 Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, underrettes ansøger herom, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet 4. 2 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 11 3 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 24 4 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 26 b, stk. 3 og 4. Side 4 af 27

5 Underretning af museum om muldafrømning 3. I god tid før gravningen påbegyndes skal Museum Østjylland kontaktes på telefon Grave- og efterbehandlingsplan 4. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese landskabelige og biologiske interesser. Hvis forholdene kræver det kan tilsynsmyndigheden senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan. Grave- og efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende: a. Grænsen for efterbehandling, som skal vises, fremgår af afsnittet Omfanget af retten til at indvinde, mens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen. Grænsen for gravning skal sikre, at der er tilstrækkelige materialer til rådighed til neddozning ved efterbehandlingen. b. Det skal beregnes, hvor meget overjord der er til rådighed for opbygning af skråningsanlæggene, hvorved neddozning af regulære materialer eventuelt kan reduceres, og gravegrænsen derved kan fastlægges nærmere grænsen for efterbehandling. c. Gravning og efterbehandling skal foregå i etaper. d. Indvinder skal oplyse, hvor stort et areal, der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst. e. Graveretning skal vises. f. Adgangen til området, hvor indvindingen sker, skal vises. g. Placering af produktionsanlæg, lagerplads, tankanlæg og depoter for overjord og muld skal fremgå af planen. Placeringen skal ske inden for afgrænsningen af efterbehandling. Sikkerhedsstillelse 5. Tilsynsmyndigheden skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantiens størrelse bliver beregnet af tilsynsmyndigheden i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien pristalsreguleres automatisk årligt jævnfør pristal fra Danmarks Statistik for jordarbejder m.v. og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningen ændres. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget. Hvis indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, skal stilles der en separat garanti for fjernelse af disse. 6. Der skal indbetales 1.660,00 kr. til dækning af afgiften for tinglysning af servitut/deklaration om vilkår for indvindingen. Beløbet skal indbetales på Teknik og miljøafdelingens konto med angivelse af adresse som besked til modtager. Side 5 af 27

6 Oplysningsboks 3 Når afgørelsen er endelig, foranlediger Norddjurs Kommune, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Når tilladelsen er udløbet og efterbehandlingen godkendt aflyses deklarationen med undtagelse af eventuelle særlige vilkår, som kan ønskes bibeholdt 5. Afgiften for tinglysning er 1.660,00 kroner. Afgiften vil blive opkrævet i forbindelse med tinglysningen. Sikkerhedsstillelse frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er godkendt af tilsynsmyndigheden. Råstofindvindingen Afmærkning af graveområdet 7. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe, som er ½ meter i diameter. Placeringen af hovedafmærkningen og pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og opsættes inden gravearbejdet påbegyndes. Grænsen mod beskyttelseszonen for det beskyttede dige skal ligeledes tydeligt afmærkes 10 meter fra foden af diget. Råstoffernes kvalitet 8. Tilladelsen gælder kun indvinding af sand, grus og sten. Overjord og muld skal blive i graven, og bruges til efterbehandlingen. Indvinding under grundvandsspejlet 9. Der må ikke indvindes under grundvandsspejlet. Der må ikke graves dybere end til kote 8. Der skal altid være urørt materiale 2 meter over grundvandsspejlet, som ligger i kote 6. Graveafstande 10. Indvinder må ikke rømme muld og overjord af eller grave tættere på: a. Vejskel til privat vej end 3 meter b. Naboskel end 3 meter c. Vejskel til offentlig vej end 10 meter d. 3 beskyttet natur, overdrev end 10 meter. Her må ikke placeres mulddepoter. e. Mod ejendomsskel og private veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. Mod offentlige veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1: Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråninger og efter aftale med tilsynsmyndigheden. 12. Gravning skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg, Herfra må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:2. 5 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 10, stk. 6. Side 6 af 27

7 13. Gravningen skal holdes mindst 5 meter fra dyrkningsområder. Herfra må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:1. Arkæologiske fund og geologi 14. Hvis der i forbindelse med råstofindvinding fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Østjylland, kontaktes på telefon Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles, i det omfang det berører genstanden. Det kan for eksempel være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks meddeles til Naturhistorisk Museum, tlf Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan tilsynsmyndigheden forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde. Støv og støj Støjgrænser 17. Råstofgravens totale bidrag til det eksterne støjniveau, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i db (A)i punkter 1,5 m over terræn, skal overholde nedenstående grænseværdier ved boliger i det åbne land: Dag Tidsrum Støjniveau Mandag-fredag kl db (A) Mandag-fredag kl db (A) Lørdage kl db (A) Lørdage kl db (A) Tabel 1. Grænseværdier for støj. Støjens maksimalværdi for perioden kl må ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 db(a) målt med tidsvægtningen fast. For dagperioden på hverdage mandag til fredag kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden på lørdage kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 5 timer. For natperioden mandag til fredag kl og lørdag kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på halve time. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden på målingen er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Side 7 af 27

8 18. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinderen på tilsynsmyndighedens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger 6/1984 og 5/1993. Målingerne/beregningerne udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, under hvilke driftsforhold og hvor der skal måles. 19. Udgifterne til dokumentation af at støjvilkår overholdes, skal afholdes af indvinderen. 20. Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har udbedt sig denne og skal være ledsaget af driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet. Lavfrekvent støj og infralyd 21. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs, må ikke overskride følgende grænseværdier: Anvendelse Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Aften/nat (kl ) Dag (kl ) Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Øvrige rum i virksomheder Tabel 2. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (db re 20 Pa). Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 db Side 8 af 27

9 Vibrationer 22. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger følgende grænser, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger: Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, og lign. 80 Erhvervsbebyggelse 85 Tabel 3. Grænseværdier for vibrationer, db re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 db. 23. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinderen på tilsynsmyndigheden forlangende, dog højst en gang årligt, lade udføre målinger efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens orientering 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Målingerne udføres af et målefirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, under hvilke driftsforhold og hvor der skal måles. 24. Udgifterne til dokumentation af at støjvilkår overholdes, skal afholdes af indvinderen. 25. Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har sig udbedt sig denne og skal være ledsaget af driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet. 26. Grænseværdierne anses for overholdt, såfremt måleværdien er lig med eller mindre end grænseværdien. Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen 27. Der accepteres en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet på hverdage accepteres et støjniveau på 60 db(a). Støjvolde 28. Muld og overjord placeres ved indvindingens opstart, som støjvolde mod skel til nabo. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag salgsbunker, støjvolde eller højere terræn, under hensyntagen til nærliggende beboelse. Side 9 af 27

10 Støv 29. Indvindingen må ikke give anledning til ulemper i form af støvgener uden for graveområdet, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne. Således skal der træffes foranstaltninger til minimering af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelse. Støvdæmpende foranstaltninger kan for eksempel være vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje m.v., samt renholdelse af interne veje. 30. Indvinderen af råstofgraven skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som tilsynsmyndigheden har godkendt, hvis tilsynsmyndigheden mener, det er nødvendigt. 31. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger der nedbringer generne efter nærmere anvisning af tilsynsmyndigheden. Driftstider 32. Arbejdet i råstofgraven må kun foregå indenfor de normale driftstider. Driftstider Mandag til fredag Lørdag Udlevering og læsning, kl til kl Kl til herunder kørsel indenfor virksomhedens område. Gravemaskiner, transportanlæg kl til kl Kl til og oparbejdningsanlæg Virksomheden må ikke være i drift på søndag og helligdage. Virksomheden må være i drift på hverdage, mandage til fredage fra kl til kl samt på lørdage fra kl til kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Ved drift forstås alle aktiviteter, som knytter sig til råstofindvindingen. Herunder både primære aktiviteter som indvinding, sortering og oparbejdning af materialer samt relaterede aktiviteter som udlevering, læsning og kørsel samt forberedende arbejde som f.eks. snerydning, grusning, vanding m.v. Side 10 af 27

11 Forebyggelse mod forurening Brændstoftanke 33. Oplag af brændstoftanke må ikke ske i graven, men skal ske på kanten af graven/ ovenfor graven. 34. Tanke/beholdere med olieprodukter på mobile behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri. For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen, skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant tilsyn. 35. Tankene i indvindingsområdet skal være dobbeltskrogede tanke typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssig inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 37. Alle tanke og maskinel skal placeres udenfor graveområdet, for eksempel på gravens parkeringsplads, undtaget er ikke-mobile anlæg af nødvendighed i graven. Kørende materiel 38. Såfremt der udenfor råstofgravens driftstider skal henstå køretøjer i forbindelse med råstofgraven, må disse kun stå ovenfor graven. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte, skal der fremsendes oplysninger herom til tilsynsmyndigheden, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår. Kemiske midler 39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet. 40. Hvis indvinder alligevel ønsker at bruge kemiske midler, skal der søges om en speciel tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil så i hvert tilfælde tage stilling til, om indvinder må bruge midlet. Hvis indvinder ønsker at bruge salt eller midler til at dæmpe støv, kan det ske efter aftale med tilsynsmyndigheden. 41. I råstofgraven må der ikke anvendes gødning eller pesticider på arealerne. 6 Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. Side 11 af 27

12 Affald 42. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld. Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke hverken midlertidigt eller varigt henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. 43. Farligt affald og tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Affald skal bortskaffes til godkendt modtager. Godkendte modtager findes i affaldsregistret. 7. Afbrænding af affald er ikke tilladt. 44. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med hegn, bom eller kæde. Efterbehandling Afslutning og faser 45. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil tilsynsmyndigheden eventuelt har godkendt en revideret plan. 46. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles efter forskrifterne defineret i Grave- og Efterbehandlingsplanen. 47. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres. 48. Såvel lodsejer og indvinder, har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som tilsynsmyndigheden måtte give for at udføre alle de tiltag, planen omhandler. 49. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig senest den 1. juli Dog senest 12 måneder efter indvindingens ophør. 50. Før indvinder starter på større arbejder med at efterbehandle, skal tilsynsmyndigheden have besked om det. Så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares forinden. 51. Når efterbehandlingen er slut, skal tilsynsmyndigheden have besked om det. Tilsynsmyndigheden skal godkende efterbehandlingen. 7 Bekendtgørelse nr. 422 af 10. april 2014 om affald 41 og 42. Side 12 af 27

13 Periferiskråninger 52. Skråninger mod private og offentlige veje, naboejendomme og hegn skal udføres med blivende periferiskråninger med en hældning på 1:2 varierende op til 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes 3 meter fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel. 53. Efterbehandling må ikke ske nærmere end 10 meter fra 3 beskyttet overdrev. I en afstand af 10 meter fra overdrev efterbehandles med en periferskråning med hældning på 1:2 varierende op til 1:3, med blød overgang til de øvrige periferskråninger. Behandlingsanlæg 54. Gravemaskiner og redskaber med dertil hørende installationer, transportbånd, bygninger, skure samt eventuelt støbte fundamenter eller lignende, skal være fjernet senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Gennemgravning af skel 55. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan tilsynsmyndigheden på et hvilket som helst tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage. Oplysningsboks 4 Bilag IV arter er beskyttede overalt hvor de forekommer 8. Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Aktiviteterne, som kan forringe arternes ynglelokaliteter eller levested, må ikke iværksættes. Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn. Følgende arter kan tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave i Norddjurs Kommune: - markfirben - flagemus Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelsen af bilag IV-arter. 8 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Side 13 af 27

14 2. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 9 - afgørelsens adressat - offentlige myndigheder - en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker - lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser - enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen En eventuel klage sendes til Norddjurs Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med den pågældende afgørelse og det fulde materiale, der har indgået i sagens afgørelse. Klagen sendes elektronisk til eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa 10. Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 13. juni 2014, 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort 11. Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 12 Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter indsendelse af en klage modtages en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet. Denne tilsendte opkrævning skal benyttes til indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis 9 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk. 4 Side 14 af 27

15 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis: 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og /eller førsteinstans om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage. 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, for Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis du vil have afgørelsen om tilladelse til råstofindvinding behandlet ved domstolene, skal der lægges sag an inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor denne afgørelse blev meddelt Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 43, stk. 1 Side 15 af 27

16 3. Tilsynsmyndighedens vurderinger Ifølge samordningspligten må der ikke udstedes råstoftilladeles med mindre, det er sikret, at anden lovgivning er overholdt. I kapitel 3.1 er gennemgået forhold, som er reguleret ved anden lovgivning. Sagen har været udsendt i intern og ekstern høring. Høringssvar ses i deres fulde omfang i bilag B. Foruden de stillede vilkår skal indvinder være opmærksom på en række generelle bestemmelser, som man har pligt til at overholde, disse fremgår af bilag A Anden lovgivning Planloven og VVM-bestemmelse 14 Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM Vurdering af Virkning på Miljøet, under bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, bilag 2, punkt 2a. Der er derfor foretaget en gennemgang af bekendtgørelsens kriterier i bilag 3. Tilsynsmyndigheden skal ved nyanlæg af råstofgrave vurdere, om der er tale om så væsentlige indvirkninger på miljøet, at projektet forudsætter en VVM-redegørelse. Bestående anlæg er kun omfattet, hvis der foretages så væsentlige ændringer, at dette kan sidestilles med nyanlæg. På baggrund af denne VVM screening, vurderer Norddjurs Kommune, at anlægget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Klagefristen på denne afgørelse er udløbet og ikke påklaget. Vejloven 15 Udkørsel fra graven forventes af ske til privat vej til udskibningshavnen Pier, samt af eksisterende overkørselstilladelse til Nymandsvej. Naturbeskyttelsesloven 16 Indvindingsområdet ligger i forbindelse med et 3 beskyttet overdrev. Der skal holdes 10 meters afstand til overdrevet. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påvirke overdrevet negativt. Se kortbilag i Bilag C2. Indvindingsområdet er overlappet af skovbyggelinjen. Da området er lokalplanlagt, Lokalplan 116, kræves ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Se kortbilag i Bilag C3. 14 Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 15 Lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 af lov om offentlige veje. 16 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. Side 16 af 27

17 Natura 2000-områder 17 Nærmeste Natura2000-område er EF habitatområde nr. 44 Stubbe Sø, som er beliggende ca. 8 km fra det ansøgte indvindingsområde. Norddjurs Kommune vurderer, at råstofindvindingen ikke har hverken direkte eller indirekte påvirkning af Natura2000-områdets som habitat for flora og fauna. Norddjurs Kommune vurderer derfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af det pågældende Natura2000-område. Se kortbilag i Bilag C4. Bilag IV-arter 18 De arter, der er beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Norddjurs Kommune har vurderet indvindingsanlægget i forhold til arter beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV. Området er egnet levested for markfirben, der ofte ses på områder med løst sandet jord og derfor indvandrer i aktive råstofgrave. Det vurderes, at området med den rigtige efterbehandling forsat kan være levested for markfirben. Af øvrige arter, der er omfattet af bilag IV og som kunne forekomme på arealet, skal nævnes flagermus. Projektet vil ikke påvirke flagermusens mulighed for at finde føde, og det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme en negativ påvirkning af flagemus. 17 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 18 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Side 17 af 27

18 3.2. Grundlag for tilladelsen Vurderinger og begrundelser for vilkår Ansøgningen udgøres af en ansøgning modtaget pr. mail 10. december Det ansøgte graveareal udgør 24 ha, og er vist ovenfor med gult. - Der forventes årligt produceret m 3 sand-, grus- og stenmaterialer over grundvandsspejlet. Der må ikke indvindes under grundvandsspejlet. Det ansøgte indvindingsområde ligger i umiddelbar forbindelse med beskyttede naturtyper. Der ligger heller ikke planmæssige forhold på området, som taler imod en tilladelse til indvinding af råstoffer. Området er beliggende indenfor et udlagt råstofgraveområde i Råstofplan Der foreligger en Lokalplan 116 for dele af området, denne taler ikke imod råstofindvinding. Indvindingsområdet ligger udenfor udpegninger med drikkevandsinteresser. Der vil ske udskibning af råstofmaterialer fra udskibningshavnen Pier i Glatved. Havnen forventes at være den primære transportvej fra graven. Side 18 af 27

19 4. Orientering Museum Østjylland Region Midtjylland Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Friluftsrådet Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs Dansk Ornitologisk Forening Forbrugerrådet Skattecenter Skive TDC NRGi Reno Djurs Aqua Djurs Glatved Vandværk v/ Torben Hansen VATTENFALL A/S, Støberigade 14, 2450 København SV Knud Bønløkke Adamsen, Ålsrodevej 93, 8500 Grenaa Klavs Mortensen, Hoedvej 45, 8444 Balle RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET A, Selinevej 4, 2300 København S Niels Høj Rasmussen, Hoedvej 44, 8444 Balle DSV RÅSTOFFER A/S, Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde Flemming Johnsen, Glatvedvej 34, 8444 Balle Lars B Pedersen, Glatvedvej 21, 8444 Balle Åge Tang-Andersen, Ildervej 10, 8270 Højbjerg Barbara Marie E Mourier-Petersen og Inger Annette Mourier-Petersen, Rugårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Aksel Bruun, Glatvedvej 78, 8444 Balle Leif Christiansen, Steensgårdsvej 1, 8444 Balle Nina Bønløkke Adamsen og Jens Mørk Andersen, Kyvsbjergvej 1, 8444 Balle Klaus Elkjær Jepsen, Glatved Strandvej 16, 8444 Balle Katharina Schumann, Marianne Fruensgaard og Lars Kjær, Glatved Strandvej 20, 8444 Balle Ebba Bruun Slot, Glatved Strandvej 21, 8444 Balle Wendy Hjorth Hansen og Harry Andersen, Glatved Strandvej 23, 8444 Balle Kirsten Petersen og Thomas Høj Rasmussen, Glatved Strandvej 24, 8444 Balle Mark Alexander Sølvgren og Ulla Jørgensen, Glatved Strandvej 25, 8444 Balle Pia Ørsnes Christensen og Lars Borup, Glatved Strandvej 47, 8444 Balle Troels Bo Pedersen og Bente Pedersen, Glatved Strandvej 53, 8444 Balle Birgitte Helene Kohn, Glatved Strandvej 55 B, 8444 Balle Mette Marie Pedersen, Glatved Strandvej 59, 8444 Balle Jens Thorsen Poulsen, Glatved Strandvej 61, 8444 Balle Helle Elmgaard Andersen og Hans Bang Andersen, Nymandsvej 18 A, 8444 Balle Nick Sangill Mikkelsen og Noor Ellis Sangill Rokhzan, Nymandsvej 20, 8444 Balle Side 19 af 27

20 Bilag Bilag A: Generelle bestemmelser A1. Tilsyn 1. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn for at sikre at vilkår stillet i råstoftilladelsen overholdes. Efter loven har tilsynsmyndighedens medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme i forbindelse med tilsyn. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette Tilsynsmyndigheden skal efter loven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist. Såfremt tilsynsmyndighedens påbud ikke overholdes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning Tilsynsmyndigheden kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden. A2. Omfang af indvinding 4. Det skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, hvis indvinder ønsker at indvinde andre råstoffer inden for arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er startet. Derefter har tilsynsmyndigheden inden for de næste 4 uger mulighed for at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på grund af den ændrede indvinding 21. A3. Tinglysning 5. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at tilladelsen til at starte arbejdet bliver udstedt 22. A4. Bortfald og inddragelse af tilladelse 6. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Tilsynsmyndigheden kan efter loven kalde en tilladelse tilbage i tilfælde af, at du/indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 31 og Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 9, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 10, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 24, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 11, stk. 1 Side 20 af 27

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere