Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår"

Transkript

1 Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier A/S Lægårdsvej Lystrup Nymølle Stenindustrier A/S Lægårdsvej Lystrup Matr. 3 a Glatved by, Hoed: Ruggård Gods, Ruggårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Matr. 11 f Glatved by, Hoed: Annette Seidel og Barbara Marie Mourier-Petersen, Nymandsvej 18a, 8400 Ebeltoft Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Indhold 1. Afgørelse Vilkår Klagevejledning Tilsynsmyndighedens vurderinger Anden lovgivning Grundlag for tilladelsen Orientering Bilag Bilag A: Generelle bestemmelser Bilag B: Høringssvar og udtalelser Bilag C: Kortbilag Norddjurs Kommune, den Sidsel Prahm landskabsforvalter Side 2 af 27

3 1. Afgørelse Norddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af råstofferne sand, grus og sten over grundvandsspejlet i en årlig mængde på m 3. Det ansøgte areal er på 24 ha dækkende matrikel nr. 3 a og 11 f Glatved by, Hoed. Projektområdet ses her nedenfor, og i Bilag C1. Tilladelsen gives efter råstofloven 1 på vilkår angivet i kapitel 2, som er bindende for både indvinder og ejer af ejendommen. Tilladelsens dato: 15. maj 2014 Tilladelsen er gældende i 10 år indtil 1. juli Offentliggørelse er sket på Norddjurs Kommunes hjemmeside, Klagefristen udløber den 13. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber den 15. november 2014 Eventuel klage skal sendes til relevant klagemyndighed, se kapitel 2 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 7 Side 3 af 27

4 1.1. Vilkår Det skal oplyses at vilkår stillet i tilladelsen kan påklages til klagemyndigheden. Vilkår påklages i medfør af loven, efter hvilken vilkåret er stillet. Oplysningsboks 1 Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af tilsynsmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagende overtrædelse af tilladelsens vilkår 2. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller har været uudnyttet i 3 på hinanden følgende år 3. Før indvindingen påbegyndes Igangsætningstilladelse 1. Først når tilsynsmyndigheden har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og at indvinde råstoffer starte. Igangsætningstilladelsen kan ikke gives før klagefristen er udløbet. Hvis, der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Inden igangsætningstilladelse kan gives, skal vilkår i kapitel Før indvindingen påbegyndes være opfyldt. 2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om, hvornår gravearbejdet begynder. Når indvinder får en igangsætningstilladelse fra tilsynsmyndigheden, og dernæst påbegynder indvindingen skal Indvinder give tilsynsmyndigheden besked. Det kan enten ske pr. brev, mail eller telefon. Oplysningsboks 2 Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, underrettes ansøger herom, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet 4. 2 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 11 3 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 24 4 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 26 b, stk. 3 og 4. Side 4 af 27

5 Underretning af museum om muldafrømning 3. I god tid før gravningen påbegyndes skal Museum Østjylland kontaktes på telefon Grave- og efterbehandlingsplan 4. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese landskabelige og biologiske interesser. Hvis forholdene kræver det kan tilsynsmyndigheden senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan. Grave- og efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende: a. Grænsen for efterbehandling, som skal vises, fremgår af afsnittet Omfanget af retten til at indvinde, mens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen. Grænsen for gravning skal sikre, at der er tilstrækkelige materialer til rådighed til neddozning ved efterbehandlingen. b. Det skal beregnes, hvor meget overjord der er til rådighed for opbygning af skråningsanlæggene, hvorved neddozning af regulære materialer eventuelt kan reduceres, og gravegrænsen derved kan fastlægges nærmere grænsen for efterbehandling. c. Gravning og efterbehandling skal foregå i etaper. d. Indvinder skal oplyse, hvor stort et areal, der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst. e. Graveretning skal vises. f. Adgangen til området, hvor indvindingen sker, skal vises. g. Placering af produktionsanlæg, lagerplads, tankanlæg og depoter for overjord og muld skal fremgå af planen. Placeringen skal ske inden for afgrænsningen af efterbehandling. Sikkerhedsstillelse 5. Tilsynsmyndigheden skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantiens størrelse bliver beregnet af tilsynsmyndigheden i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien pristalsreguleres automatisk årligt jævnfør pristal fra Danmarks Statistik for jordarbejder m.v. og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningen ændres. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget. Hvis indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, skal stilles der en separat garanti for fjernelse af disse. 6. Der skal indbetales 1.660,00 kr. til dækning af afgiften for tinglysning af servitut/deklaration om vilkår for indvindingen. Beløbet skal indbetales på Teknik og miljøafdelingens konto med angivelse af adresse som besked til modtager. Side 5 af 27

6 Oplysningsboks 3 Når afgørelsen er endelig, foranlediger Norddjurs Kommune, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Når tilladelsen er udløbet og efterbehandlingen godkendt aflyses deklarationen med undtagelse af eventuelle særlige vilkår, som kan ønskes bibeholdt 5. Afgiften for tinglysning er 1.660,00 kroner. Afgiften vil blive opkrævet i forbindelse med tinglysningen. Sikkerhedsstillelse frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er godkendt af tilsynsmyndigheden. Råstofindvindingen Afmærkning af graveområdet 7. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe, som er ½ meter i diameter. Placeringen af hovedafmærkningen og pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og opsættes inden gravearbejdet påbegyndes. Grænsen mod beskyttelseszonen for det beskyttede dige skal ligeledes tydeligt afmærkes 10 meter fra foden af diget. Råstoffernes kvalitet 8. Tilladelsen gælder kun indvinding af sand, grus og sten. Overjord og muld skal blive i graven, og bruges til efterbehandlingen. Indvinding under grundvandsspejlet 9. Der må ikke indvindes under grundvandsspejlet. Der må ikke graves dybere end til kote 8. Der skal altid være urørt materiale 2 meter over grundvandsspejlet, som ligger i kote 6. Graveafstande 10. Indvinder må ikke rømme muld og overjord af eller grave tættere på: a. Vejskel til privat vej end 3 meter b. Naboskel end 3 meter c. Vejskel til offentlig vej end 10 meter d. 3 beskyttet natur, overdrev end 10 meter. Her må ikke placeres mulddepoter. e. Mod ejendomsskel og private veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. Mod offentlige veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1: Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråninger og efter aftale med tilsynsmyndigheden. 12. Gravning skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg, Herfra må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:2. 5 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 10, stk. 6. Side 6 af 27

7 13. Gravningen skal holdes mindst 5 meter fra dyrkningsområder. Herfra må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:1. Arkæologiske fund og geologi 14. Hvis der i forbindelse med råstofindvinding fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Østjylland, kontaktes på telefon Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles, i det omfang det berører genstanden. Det kan for eksempel være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks meddeles til Naturhistorisk Museum, tlf Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan tilsynsmyndigheden forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde. Støv og støj Støjgrænser 17. Råstofgravens totale bidrag til det eksterne støjniveau, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i db (A)i punkter 1,5 m over terræn, skal overholde nedenstående grænseværdier ved boliger i det åbne land: Dag Tidsrum Støjniveau Mandag-fredag kl db (A) Mandag-fredag kl db (A) Lørdage kl db (A) Lørdage kl db (A) Tabel 1. Grænseværdier for støj. Støjens maksimalværdi for perioden kl må ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 db(a) målt med tidsvægtningen fast. For dagperioden på hverdage mandag til fredag kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden på lørdage kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 5 timer. For natperioden mandag til fredag kl og lørdag kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på halve time. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden på målingen er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Side 7 af 27

8 18. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinderen på tilsynsmyndighedens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger 6/1984 og 5/1993. Målingerne/beregningerne udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, under hvilke driftsforhold og hvor der skal måles. 19. Udgifterne til dokumentation af at støjvilkår overholdes, skal afholdes af indvinderen. 20. Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har udbedt sig denne og skal være ledsaget af driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet. Lavfrekvent støj og infralyd 21. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs, må ikke overskride følgende grænseværdier: Anvendelse Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Aften/nat (kl ) Dag (kl ) Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Øvrige rum i virksomheder Tabel 2. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (db re 20 Pa). Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 db Side 8 af 27

9 Vibrationer 22. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger følgende grænser, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger: Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, og lign. 80 Erhvervsbebyggelse 85 Tabel 3. Grænseværdier for vibrationer, db re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 db. 23. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinderen på tilsynsmyndigheden forlangende, dog højst en gang årligt, lade udføre målinger efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens orientering 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Målingerne udføres af et målefirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, under hvilke driftsforhold og hvor der skal måles. 24. Udgifterne til dokumentation af at støjvilkår overholdes, skal afholdes af indvinderen. 25. Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har sig udbedt sig denne og skal være ledsaget af driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet. 26. Grænseværdierne anses for overholdt, såfremt måleværdien er lig med eller mindre end grænseværdien. Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen 27. Der accepteres en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet på hverdage accepteres et støjniveau på 60 db(a). Støjvolde 28. Muld og overjord placeres ved indvindingens opstart, som støjvolde mod skel til nabo. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag salgsbunker, støjvolde eller højere terræn, under hensyntagen til nærliggende beboelse. Side 9 af 27

10 Støv 29. Indvindingen må ikke give anledning til ulemper i form af støvgener uden for graveområdet, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne. Således skal der træffes foranstaltninger til minimering af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelse. Støvdæmpende foranstaltninger kan for eksempel være vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje m.v., samt renholdelse af interne veje. 30. Indvinderen af råstofgraven skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som tilsynsmyndigheden har godkendt, hvis tilsynsmyndigheden mener, det er nødvendigt. 31. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger der nedbringer generne efter nærmere anvisning af tilsynsmyndigheden. Driftstider 32. Arbejdet i råstofgraven må kun foregå indenfor de normale driftstider. Driftstider Mandag til fredag Lørdag Udlevering og læsning, kl til kl Kl til herunder kørsel indenfor virksomhedens område. Gravemaskiner, transportanlæg kl til kl Kl til og oparbejdningsanlæg Virksomheden må ikke være i drift på søndag og helligdage. Virksomheden må være i drift på hverdage, mandage til fredage fra kl til kl samt på lørdage fra kl til kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Ved drift forstås alle aktiviteter, som knytter sig til råstofindvindingen. Herunder både primære aktiviteter som indvinding, sortering og oparbejdning af materialer samt relaterede aktiviteter som udlevering, læsning og kørsel samt forberedende arbejde som f.eks. snerydning, grusning, vanding m.v. Side 10 af 27

11 Forebyggelse mod forurening Brændstoftanke 33. Oplag af brændstoftanke må ikke ske i graven, men skal ske på kanten af graven/ ovenfor graven. 34. Tanke/beholdere med olieprodukter på mobile behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri. For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen, skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant tilsyn. 35. Tankene i indvindingsområdet skal være dobbeltskrogede tanke typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssig inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 37. Alle tanke og maskinel skal placeres udenfor graveområdet, for eksempel på gravens parkeringsplads, undtaget er ikke-mobile anlæg af nødvendighed i graven. Kørende materiel 38. Såfremt der udenfor råstofgravens driftstider skal henstå køretøjer i forbindelse med råstofgraven, må disse kun stå ovenfor graven. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte, skal der fremsendes oplysninger herom til tilsynsmyndigheden, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår. Kemiske midler 39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet. 40. Hvis indvinder alligevel ønsker at bruge kemiske midler, skal der søges om en speciel tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil så i hvert tilfælde tage stilling til, om indvinder må bruge midlet. Hvis indvinder ønsker at bruge salt eller midler til at dæmpe støv, kan det ske efter aftale med tilsynsmyndigheden. 41. I råstofgraven må der ikke anvendes gødning eller pesticider på arealerne. 6 Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. Side 11 af 27

12 Affald 42. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld. Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke hverken midlertidigt eller varigt henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. 43. Farligt affald og tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Affald skal bortskaffes til godkendt modtager. Godkendte modtager findes i affaldsregistret. 7. Afbrænding af affald er ikke tilladt. 44. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med hegn, bom eller kæde. Efterbehandling Afslutning og faser 45. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil tilsynsmyndigheden eventuelt har godkendt en revideret plan. 46. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles efter forskrifterne defineret i Grave- og Efterbehandlingsplanen. 47. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres. 48. Såvel lodsejer og indvinder, har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som tilsynsmyndigheden måtte give for at udføre alle de tiltag, planen omhandler. 49. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig senest den 1. juli Dog senest 12 måneder efter indvindingens ophør. 50. Før indvinder starter på større arbejder med at efterbehandle, skal tilsynsmyndigheden have besked om det. Så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares forinden. 51. Når efterbehandlingen er slut, skal tilsynsmyndigheden have besked om det. Tilsynsmyndigheden skal godkende efterbehandlingen. 7 Bekendtgørelse nr. 422 af 10. april 2014 om affald 41 og 42. Side 12 af 27

13 Periferiskråninger 52. Skråninger mod private og offentlige veje, naboejendomme og hegn skal udføres med blivende periferiskråninger med en hældning på 1:2 varierende op til 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes 3 meter fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel. 53. Efterbehandling må ikke ske nærmere end 10 meter fra 3 beskyttet overdrev. I en afstand af 10 meter fra overdrev efterbehandles med en periferskråning med hældning på 1:2 varierende op til 1:3, med blød overgang til de øvrige periferskråninger. Behandlingsanlæg 54. Gravemaskiner og redskaber med dertil hørende installationer, transportbånd, bygninger, skure samt eventuelt støbte fundamenter eller lignende, skal være fjernet senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Gennemgravning af skel 55. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan tilsynsmyndigheden på et hvilket som helst tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage. Oplysningsboks 4 Bilag IV arter er beskyttede overalt hvor de forekommer 8. Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Aktiviteterne, som kan forringe arternes ynglelokaliteter eller levested, må ikke iværksættes. Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn. Følgende arter kan tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave i Norddjurs Kommune: - markfirben - flagemus Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelsen af bilag IV-arter. 8 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Side 13 af 27

14 2. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 9 - afgørelsens adressat - offentlige myndigheder - en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker - lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser - enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen En eventuel klage sendes til Norddjurs Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med den pågældende afgørelse og det fulde materiale, der har indgået i sagens afgørelse. Klagen sendes elektronisk til eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa 10. Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 13. juni 2014, 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort 11. Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 12 Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter indsendelse af en klage modtages en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet. Denne tilsendte opkrævning skal benyttes til indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis 9 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk. 4 Side 14 af 27

15 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis: 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og /eller førsteinstans om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage. 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, for Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis du vil have afgørelsen om tilladelse til råstofindvinding behandlet ved domstolene, skal der lægges sag an inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor denne afgørelse blev meddelt Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 43, stk. 1 Side 15 af 27

16 3. Tilsynsmyndighedens vurderinger Ifølge samordningspligten må der ikke udstedes råstoftilladeles med mindre, det er sikret, at anden lovgivning er overholdt. I kapitel 3.1 er gennemgået forhold, som er reguleret ved anden lovgivning. Sagen har været udsendt i intern og ekstern høring. Høringssvar ses i deres fulde omfang i bilag B. Foruden de stillede vilkår skal indvinder være opmærksom på en række generelle bestemmelser, som man har pligt til at overholde, disse fremgår af bilag A Anden lovgivning Planloven og VVM-bestemmelse 14 Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM Vurdering af Virkning på Miljøet, under bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, bilag 2, punkt 2a. Der er derfor foretaget en gennemgang af bekendtgørelsens kriterier i bilag 3. Tilsynsmyndigheden skal ved nyanlæg af råstofgrave vurdere, om der er tale om så væsentlige indvirkninger på miljøet, at projektet forudsætter en VVM-redegørelse. Bestående anlæg er kun omfattet, hvis der foretages så væsentlige ændringer, at dette kan sidestilles med nyanlæg. På baggrund af denne VVM screening, vurderer Norddjurs Kommune, at anlægget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Klagefristen på denne afgørelse er udløbet og ikke påklaget. Vejloven 15 Udkørsel fra graven forventes af ske til privat vej til udskibningshavnen Pier, samt af eksisterende overkørselstilladelse til Nymandsvej. Naturbeskyttelsesloven 16 Indvindingsområdet ligger i forbindelse med et 3 beskyttet overdrev. Der skal holdes 10 meters afstand til overdrevet. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påvirke overdrevet negativt. Se kortbilag i Bilag C2. Indvindingsområdet er overlappet af skovbyggelinjen. Da området er lokalplanlagt, Lokalplan 116, kræves ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Se kortbilag i Bilag C3. 14 Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 15 Lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 af lov om offentlige veje. 16 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. Side 16 af 27

17 Natura 2000-områder 17 Nærmeste Natura2000-område er EF habitatområde nr. 44 Stubbe Sø, som er beliggende ca. 8 km fra det ansøgte indvindingsområde. Norddjurs Kommune vurderer, at råstofindvindingen ikke har hverken direkte eller indirekte påvirkning af Natura2000-områdets som habitat for flora og fauna. Norddjurs Kommune vurderer derfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af det pågældende Natura2000-område. Se kortbilag i Bilag C4. Bilag IV-arter 18 De arter, der er beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Norddjurs Kommune har vurderet indvindingsanlægget i forhold til arter beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV. Området er egnet levested for markfirben, der ofte ses på områder med løst sandet jord og derfor indvandrer i aktive råstofgrave. Det vurderes, at området med den rigtige efterbehandling forsat kan være levested for markfirben. Af øvrige arter, der er omfattet af bilag IV og som kunne forekomme på arealet, skal nævnes flagermus. Projektet vil ikke påvirke flagermusens mulighed for at finde føde, og det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme en negativ påvirkning af flagemus. 17 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 18 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Side 17 af 27

18 3.2. Grundlag for tilladelsen Vurderinger og begrundelser for vilkår Ansøgningen udgøres af en ansøgning modtaget pr. mail 10. december Det ansøgte graveareal udgør 24 ha, og er vist ovenfor med gult. - Der forventes årligt produceret m 3 sand-, grus- og stenmaterialer over grundvandsspejlet. Der må ikke indvindes under grundvandsspejlet. Det ansøgte indvindingsområde ligger i umiddelbar forbindelse med beskyttede naturtyper. Der ligger heller ikke planmæssige forhold på området, som taler imod en tilladelse til indvinding af råstoffer. Området er beliggende indenfor et udlagt råstofgraveområde i Råstofplan Der foreligger en Lokalplan 116 for dele af området, denne taler ikke imod råstofindvinding. Indvindingsområdet ligger udenfor udpegninger med drikkevandsinteresser. Der vil ske udskibning af råstofmaterialer fra udskibningshavnen Pier i Glatved. Havnen forventes at være den primære transportvej fra graven. Side 18 af 27

19 4. Orientering Museum Østjylland Region Midtjylland Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Friluftsrådet Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs Dansk Ornitologisk Forening Forbrugerrådet Skattecenter Skive TDC NRGi Reno Djurs Aqua Djurs Glatved Vandværk v/ Torben Hansen VATTENFALL A/S, Støberigade 14, 2450 København SV Knud Bønløkke Adamsen, Ålsrodevej 93, 8500 Grenaa Klavs Mortensen, Hoedvej 45, 8444 Balle RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET A, Selinevej 4, 2300 København S Niels Høj Rasmussen, Hoedvej 44, 8444 Balle DSV RÅSTOFFER A/S, Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde Flemming Johnsen, Glatvedvej 34, 8444 Balle Lars B Pedersen, Glatvedvej 21, 8444 Balle Åge Tang-Andersen, Ildervej 10, 8270 Højbjerg Barbara Marie E Mourier-Petersen og Inger Annette Mourier-Petersen, Rugårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Aksel Bruun, Glatvedvej 78, 8444 Balle Leif Christiansen, Steensgårdsvej 1, 8444 Balle Nina Bønløkke Adamsen og Jens Mørk Andersen, Kyvsbjergvej 1, 8444 Balle Klaus Elkjær Jepsen, Glatved Strandvej 16, 8444 Balle Katharina Schumann, Marianne Fruensgaard og Lars Kjær, Glatved Strandvej 20, 8444 Balle Ebba Bruun Slot, Glatved Strandvej 21, 8444 Balle Wendy Hjorth Hansen og Harry Andersen, Glatved Strandvej 23, 8444 Balle Kirsten Petersen og Thomas Høj Rasmussen, Glatved Strandvej 24, 8444 Balle Mark Alexander Sølvgren og Ulla Jørgensen, Glatved Strandvej 25, 8444 Balle Pia Ørsnes Christensen og Lars Borup, Glatved Strandvej 47, 8444 Balle Troels Bo Pedersen og Bente Pedersen, Glatved Strandvej 53, 8444 Balle Birgitte Helene Kohn, Glatved Strandvej 55 B, 8444 Balle Mette Marie Pedersen, Glatved Strandvej 59, 8444 Balle Jens Thorsen Poulsen, Glatved Strandvej 61, 8444 Balle Helle Elmgaard Andersen og Hans Bang Andersen, Nymandsvej 18 A, 8444 Balle Nick Sangill Mikkelsen og Noor Ellis Sangill Rokhzan, Nymandsvej 20, 8444 Balle Side 19 af 27

20 Bilag Bilag A: Generelle bestemmelser A1. Tilsyn 1. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn for at sikre at vilkår stillet i råstoftilladelsen overholdes. Efter loven har tilsynsmyndighedens medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme i forbindelse med tilsyn. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette Tilsynsmyndigheden skal efter loven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist. Såfremt tilsynsmyndighedens påbud ikke overholdes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning Tilsynsmyndigheden kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden. A2. Omfang af indvinding 4. Det skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, hvis indvinder ønsker at indvinde andre råstoffer inden for arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er startet. Derefter har tilsynsmyndigheden inden for de næste 4 uger mulighed for at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på grund af den ændrede indvinding 21. A3. Tinglysning 5. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at tilladelsen til at starte arbejdet bliver udstedt 22. A4. Bortfald og inddragelse af tilladelse 6. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Tilsynsmyndigheden kan efter loven kalde en tilladelse tilbage i tilfælde af, at du/indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 31 og Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 9, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 10, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 24, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 11, stk. 1 Side 20 af 27

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

.RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8*7.20081( 'DJVRUGHQNRUW $QGHUV

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere