Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår"

Transkript

1 Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier A/S Lægårdsvej Lystrup Nymølle Stenindustrier A/S Lægårdsvej Lystrup Matr. 3 a Glatved by, Hoed: Ruggård Gods, Ruggårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Matr. 11 f Glatved by, Hoed: Annette Seidel og Barbara Marie Mourier-Petersen, Nymandsvej 18a, 8400 Ebeltoft Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Indhold 1. Afgørelse Vilkår Klagevejledning Tilsynsmyndighedens vurderinger Anden lovgivning Grundlag for tilladelsen Orientering Bilag Bilag A: Generelle bestemmelser Bilag B: Høringssvar og udtalelser Bilag C: Kortbilag Norddjurs Kommune, den Sidsel Prahm landskabsforvalter Side 2 af 27

3 1. Afgørelse Norddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af råstofferne sand, grus og sten over grundvandsspejlet i en årlig mængde på m 3. Det ansøgte areal er på 24 ha dækkende matrikel nr. 3 a og 11 f Glatved by, Hoed. Projektområdet ses her nedenfor, og i Bilag C1. Tilladelsen gives efter råstofloven 1 på vilkår angivet i kapitel 2, som er bindende for både indvinder og ejer af ejendommen. Tilladelsens dato: 15. maj 2014 Tilladelsen er gældende i 10 år indtil 1. juli Offentliggørelse er sket på Norddjurs Kommunes hjemmeside, Klagefristen udløber den 13. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber den 15. november 2014 Eventuel klage skal sendes til relevant klagemyndighed, se kapitel 2 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 7 Side 3 af 27

4 1.1. Vilkår Det skal oplyses at vilkår stillet i tilladelsen kan påklages til klagemyndigheden. Vilkår påklages i medfør af loven, efter hvilken vilkåret er stillet. Oplysningsboks 1 Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af tilsynsmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagende overtrædelse af tilladelsens vilkår 2. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller har været uudnyttet i 3 på hinanden følgende år 3. Før indvindingen påbegyndes Igangsætningstilladelse 1. Først når tilsynsmyndigheden har givet en igangsætningstilladelse, må arbejdet med at afrømme overjord og at indvinde råstoffer starte. Igangsætningstilladelsen kan ikke gives før klagefristen er udløbet. Hvis, der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Inden igangsætningstilladelse kan gives, skal vilkår i kapitel Før indvindingen påbegyndes være opfyldt. 2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om, hvornår gravearbejdet begynder. Når indvinder får en igangsætningstilladelse fra tilsynsmyndigheden, og dernæst påbegynder indvindingen skal Indvinder give tilsynsmyndigheden besked. Det kan enten ske pr. brev, mail eller telefon. Oplysningsboks 2 Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, underrettes ansøger herom, og gravningen må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet 4. 2 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 11 3 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 24 4 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 26 b, stk. 3 og 4. Side 4 af 27

5 Underretning af museum om muldafrømning 3. I god tid før gravningen påbegyndes skal Museum Østjylland kontaktes på telefon Grave- og efterbehandlingsplan 4. Indvinder skal udarbejde en grave- og efterbehandlingsplan, så den opfylder vilkårene i tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese landskabelige og biologiske interesser. Hvis forholdene kræver det kan tilsynsmyndigheden senere i indvindingsforløbet stille krav om, at indvinder skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan. Grave- og efterbehandlingsplanen skal som minimum indeholde følgende: a. Grænsen for efterbehandling, som skal vises, fremgår af afsnittet Omfanget af retten til at indvinde, mens grænsen for gravning skal fastlægges i grave- og efterbehandlingsplanen. Grænsen for gravning skal sikre, at der er tilstrækkelige materialer til rådighed til neddozning ved efterbehandlingen. b. Det skal beregnes, hvor meget overjord der er til rådighed for opbygning af skråningsanlæggene, hvorved neddozning af regulære materialer eventuelt kan reduceres, og gravegrænsen derved kan fastlægges nærmere grænsen for efterbehandling. c. Gravning og efterbehandling skal foregå i etaper. d. Indvinder skal oplyse, hvor stort et areal, der ønskes afrømmet, når indvindingen er størst. e. Graveretning skal vises. f. Adgangen til området, hvor indvindingen sker, skal vises. g. Placering af produktionsanlæg, lagerplads, tankanlæg og depoter for overjord og muld skal fremgå af planen. Placeringen skal ske inden for afgrænsningen af efterbehandling. Sikkerhedsstillelse 5. Tilsynsmyndigheden skal have en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring. Garantiens størrelse bliver beregnet af tilsynsmyndigheden i forbindelse med godkendelse af grave- og efterbehandlingsplanen. Garantien pristalsreguleres automatisk årligt jævnfør pristal fra Danmarks Statistik for jordarbejder m.v. og med den aktuelle dato som udgangspunkt. Garantien frigives først, når efterbehandlingen er gennemført og godkendt af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid ændre garantiens størrelse, hvis forudsætningerne for beregningen ændres. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis indvindingen sker på en måde, så efterbehandlingen vil koste mere end først antaget. Hvis indvinder ønsker at anlægge interne veje i råstofgraven, skal stilles der en separat garanti for fjernelse af disse. 6. Der skal indbetales 1.660,00 kr. til dækning af afgiften for tinglysning af servitut/deklaration om vilkår for indvindingen. Beløbet skal indbetales på Teknik og miljøafdelingens konto med angivelse af adresse som besked til modtager. Side 5 af 27

6 Oplysningsboks 3 Når afgørelsen er endelig, foranlediger Norddjurs Kommune, at der på ejendommen tinglyses en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Når tilladelsen er udløbet og efterbehandlingen godkendt aflyses deklarationen med undtagelse af eventuelle særlige vilkår, som kan ønskes bibeholdt 5. Afgiften for tinglysning er 1.660,00 kroner. Afgiften vil blive opkrævet i forbindelse med tinglysningen. Sikkerhedsstillelse frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er godkendt af tilsynsmyndigheden. Råstofindvindingen Afmærkning af graveområdet 7. Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med betonringe, som er ½ meter i diameter. Placeringen af hovedafmærkningen og pæle til angivelse af gravearealet, skal fremgå af graveplanens kortbilag og opsættes inden gravearbejdet påbegyndes. Grænsen mod beskyttelseszonen for det beskyttede dige skal ligeledes tydeligt afmærkes 10 meter fra foden af diget. Råstoffernes kvalitet 8. Tilladelsen gælder kun indvinding af sand, grus og sten. Overjord og muld skal blive i graven, og bruges til efterbehandlingen. Indvinding under grundvandsspejlet 9. Der må ikke indvindes under grundvandsspejlet. Der må ikke graves dybere end til kote 8. Der skal altid være urørt materiale 2 meter over grundvandsspejlet, som ligger i kote 6. Graveafstande 10. Indvinder må ikke rømme muld og overjord af eller grave tættere på: a. Vejskel til privat vej end 3 meter b. Naboskel end 3 meter c. Vejskel til offentlig vej end 10 meter d. 3 beskyttet natur, overdrev end 10 meter. Her må ikke placeres mulddepoter. e. Mod ejendomsskel og private veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1:1,5. Mod offentlige veje må der ikke graves under et skråningsanlæg på 1: Indskiftning kan kun ske ved blivende periferiskråninger og efter aftale med tilsynsmyndigheden. 12. Gravning skal holdes mindst 15 meter fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg, Herfra må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:2. 5 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer 10, stk. 6. Side 6 af 27

7 13. Gravningen skal holdes mindst 5 meter fra dyrkningsområder. Herfra må der ikke graves under en flade, der har anlæg 1:1. Arkæologiske fund og geologi 14. Hvis der i forbindelse med råstofindvinding fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Østjylland, kontaktes på telefon Hvis der i forbindelse med gravningen fremkommer en naturhistorisk genstand, skal arbejdet omgående indstilles, i det omfang det berører genstanden. Det kan for eksempel være en geologisk, botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Fundet skal straks meddeles til Naturhistorisk Museum, tlf Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan tilsynsmyndigheden forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde. Støv og støj Støjgrænser 17. Råstofgravens totale bidrag til det eksterne støjniveau, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i db (A)i punkter 1,5 m over terræn, skal overholde nedenstående grænseværdier ved boliger i det åbne land: Dag Tidsrum Støjniveau Mandag-fredag kl db (A) Mandag-fredag kl db (A) Lørdage kl db (A) Lørdage kl db (A) Tabel 1. Grænseværdier for støj. Støjens maksimalværdi for perioden kl må ikke overstige de anførte værdier med mere end 15 db(a) målt med tidsvægtningen fast. For dagperioden på hverdage mandag til fredag kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden på lørdage kl til skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 5 timer. For natperioden mandag til fredag kl og lørdag kl skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på halve time. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden på målingen er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Side 7 af 27

8 18. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinderen på tilsynsmyndighedens forlangende lade udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger 6/1984 og 5/1993. Målingerne/beregningerne udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, under hvilke driftsforhold og hvor der skal måles. 19. Udgifterne til dokumentation af at støjvilkår overholdes, skal afholdes af indvinderen. 20. Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har udbedt sig denne og skal være ledsaget af driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet. Lavfrekvent støj og infralyd 21. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs, må ikke overskride følgende grænseværdier: Anvendelse Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Aften/nat (kl ) Dag (kl ) Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Øvrige rum i virksomheder Tabel 2. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (db re 20 Pa). Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 db Side 8 af 27

9 Vibrationer 22. Driften af råstofgraven må ikke medføre, at der udsendes vibrationer, som overstiger følgende grænser, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger: Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, og lign. 80 Erhvervsbebyggelse 85 Tabel 3. Grænseværdier for vibrationer, db re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 db. 23. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinderen på tilsynsmyndigheden forlangende, dog højst en gang årligt, lade udføre målinger efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens orientering 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Målingerne udføres af et målefirma, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Målinger eller beregninger udføres normalt højst en gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, under hvilke driftsforhold og hvor der skal måles. 24. Udgifterne til dokumentation af at støjvilkår overholdes, skal afholdes af indvinderen. 25. Dokumentationen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har sig udbedt sig denne og skal være ledsaget af driftsomstændigheder hvorunder de er fremkommet. 26. Grænseværdierne anses for overholdt, såfremt måleværdien er lig med eller mindre end grænseværdien. Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen 27. Der accepteres en periode på 3 uger om året, hvor der i tidsrummet på hverdage accepteres et støjniveau på 60 db(a). Støjvolde 28. Muld og overjord placeres ved indvindingens opstart, som støjvolde mod skel til nabo. Stationære støjende anlæg skal så vidt muligt placeres umiddelbart bag salgsbunker, støjvolde eller højere terræn, under hensyntagen til nærliggende beboelse. Side 9 af 27

10 Støv 29. Indvindingen må ikke give anledning til ulemper i form af støvgener uden for graveområdet, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige for omgivelserne. Således skal der træffes foranstaltninger til minimering af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelse. Støvdæmpende foranstaltninger kan for eksempel være vanding af gravefronter, lagerbunker, interne veje m.v., samt renholdelse af interne veje. 30. Indvinderen af råstofgraven skal få mængden af støv fra arbejdspladsen målt af et firma, der er autoriseret til det, eller som tilsynsmyndigheden har godkendt, hvis tilsynsmyndigheden mener, det er nødvendigt. 31. Hvis der bliver konstateret støvgener, der opstår pga. råstofgravens drift, skal der træffes foranstaltninger der nedbringer generne efter nærmere anvisning af tilsynsmyndigheden. Driftstider 32. Arbejdet i råstofgraven må kun foregå indenfor de normale driftstider. Driftstider Mandag til fredag Lørdag Udlevering og læsning, kl til kl Kl til herunder kørsel indenfor virksomhedens område. Gravemaskiner, transportanlæg kl til kl Kl til og oparbejdningsanlæg Virksomheden må ikke være i drift på søndag og helligdage. Virksomheden må være i drift på hverdage, mandage til fredage fra kl til kl samt på lørdage fra kl til kl Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage. Ved drift forstås alle aktiviteter, som knytter sig til råstofindvindingen. Herunder både primære aktiviteter som indvinding, sortering og oparbejdning af materialer samt relaterede aktiviteter som udlevering, læsning og kørsel samt forberedende arbejde som f.eks. snerydning, grusning, vanding m.v. Side 10 af 27

11 Forebyggelse mod forurening Brændstoftanke 33. Oplag af brændstoftanke må ikke ske i graven, men skal ske på kanten af graven/ ovenfor graven. 34. Tanke/beholdere med olieprodukter på mobile behandlingsanlæg, skal placeres i tætte opsamlingskar, der kan rumme indholdet af den største tank/beholder anbragt deri. For at undgå regnvand i opsamlingsbeholderen, skal det hele være overdækket. Optankning skal foregå under konstant tilsyn. 35. Tankene i indvindingsområdet skal være dobbeltskrogede tanke typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssig inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 37. Alle tanke og maskinel skal placeres udenfor graveområdet, for eksempel på gravens parkeringsplads, undtaget er ikke-mobile anlæg af nødvendighed i graven. Kørende materiel 38. Såfremt der udenfor råstofgravens driftstider skal henstå køretøjer i forbindelse med råstofgraven, må disse kun stå ovenfor graven. Der må ikke ske vask af materiel i råstofgraven. Hvis der ønskes opstilling af andet materiel end det ansøgte, skal der fremsendes oplysninger herom til tilsynsmyndigheden, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår. Kemiske midler 39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer i råstofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, af hensyn til risikoen for forurening af grundvandet. 40. Hvis indvinder alligevel ønsker at bruge kemiske midler, skal der søges om en speciel tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil så i hvert tilfælde tage stilling til, om indvinder må bruge midlet. Hvis indvinder ønsker at bruge salt eller midler til at dæmpe støv, kan det ske efter aftale med tilsynsmyndigheden. 41. I råstofgraven må der ikke anvendes gødning eller pesticider på arealerne. 6 Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. Side 11 af 27

12 Affald 42. Råstofgraven må ikke bruges til at opbevare fyld, affald eller andet, der ikke stammer fra graven. Der skal træffes foranstaltning til hindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld. Ejer og indvinder har ansvaret for, at der ikke hverken midlertidigt eller varigt henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. 43. Farligt affald og tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Affald skal bortskaffes til godkendt modtager. Godkendte modtager findes i affaldsregistret. 7. Afbrænding af affald er ikke tilladt. 44. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med hegn, bom eller kæde. Efterbehandling Afslutning og faser 45. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil tilsynsmyndigheden eventuelt har godkendt en revideret plan. 46. Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles efter forskrifterne defineret i Grave- og Efterbehandlingsplanen. 47. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal foretages et nivellement og en opmåling, hvis grave- og efterbehandlingsplanen skal revideres. 48. Såvel lodsejer og indvinder, har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som tilsynsmyndigheden måtte give for at udføre alle de tiltag, planen omhandler. 49. Efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdig senest den 1. juli Dog senest 12 måneder efter indvindingens ophør. 50. Før indvinder starter på større arbejder med at efterbehandle, skal tilsynsmyndigheden have besked om det. Så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares forinden. 51. Når efterbehandlingen er slut, skal tilsynsmyndigheden have besked om det. Tilsynsmyndigheden skal godkende efterbehandlingen. 7 Bekendtgørelse nr. 422 af 10. april 2014 om affald 41 og 42. Side 12 af 27

13 Periferiskråninger 52. Skråninger mod private og offentlige veje, naboejendomme og hegn skal udføres med blivende periferiskråninger med en hældning på 1:2 varierende op til 1:3. Efterbehandlingen påbegyndes 3 meter fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel. 53. Efterbehandling må ikke ske nærmere end 10 meter fra 3 beskyttet overdrev. I en afstand af 10 meter fra overdrev efterbehandles med en periferskråning med hældning på 1:2 varierende op til 1:3, med blød overgang til de øvrige periferskråninger. Behandlingsanlæg 54. Gravemaskiner og redskaber med dertil hørende installationer, transportbånd, bygninger, skure samt eventuelt støbte fundamenter eller lignende, skal være fjernet senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Gennemgravning af skel 55. Hvis der på et senere tidspunkt skal graves på de tilgrænsende ejendomme, kan tilsynsmyndigheden på et hvilket som helst tidspunkt - både under og efter gravningen - forlange, at området omkring skellet gennemgraves og efterbehandles, så der ikke står en vold tilbage. Oplysningsboks 4 Bilag IV arter er beskyttede overalt hvor de forekommer 8. Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Aktiviteterne, som kan forringe arternes ynglelokaliteter eller levested, må ikke iværksættes. Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV-arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn. Følgende arter kan tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave i Norddjurs Kommune: - markfirben - flagemus Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelsen af bilag IV-arter. 8 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Side 13 af 27

14 2. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 9 - afgørelsens adressat - offentlige myndigheder - en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker - lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser - enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen En eventuel klage sendes til Norddjurs Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med den pågældende afgørelse og det fulde materiale, der har indgået i sagens afgørelse. Klagen sendes elektronisk til eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa 10. Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 13. juni 2014, 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort 11. Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 12 Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter indsendelse af en klage modtages en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet. Denne tilsendte opkrævning skal benyttes til indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis 9 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 16, stk. 4 Side 14 af 27

15 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis: 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og /eller førsteinstans om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage. 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, for Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Hvis du vil have afgørelsen om tilladelse til råstofindvinding behandlet ved domstolene, skal der lægges sag an inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor denne afgørelse blev meddelt Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 43, stk. 1 Side 15 af 27

16 3. Tilsynsmyndighedens vurderinger Ifølge samordningspligten må der ikke udstedes råstoftilladeles med mindre, det er sikret, at anden lovgivning er overholdt. I kapitel 3.1 er gennemgået forhold, som er reguleret ved anden lovgivning. Sagen har været udsendt i intern og ekstern høring. Høringssvar ses i deres fulde omfang i bilag B. Foruden de stillede vilkår skal indvinder være opmærksom på en række generelle bestemmelser, som man har pligt til at overholde, disse fremgår af bilag A Anden lovgivning Planloven og VVM-bestemmelse 14 Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM Vurdering af Virkning på Miljøet, under bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, bilag 2, punkt 2a. Der er derfor foretaget en gennemgang af bekendtgørelsens kriterier i bilag 3. Tilsynsmyndigheden skal ved nyanlæg af råstofgrave vurdere, om der er tale om så væsentlige indvirkninger på miljøet, at projektet forudsætter en VVM-redegørelse. Bestående anlæg er kun omfattet, hvis der foretages så væsentlige ændringer, at dette kan sidestilles med nyanlæg. På baggrund af denne VVM screening, vurderer Norddjurs Kommune, at anlægget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Klagefristen på denne afgørelse er udløbet og ikke påklaget. Vejloven 15 Udkørsel fra graven forventes af ske til privat vej til udskibningshavnen Pier, samt af eksisterende overkørselstilladelse til Nymandsvej. Naturbeskyttelsesloven 16 Indvindingsområdet ligger i forbindelse med et 3 beskyttet overdrev. Der skal holdes 10 meters afstand til overdrevet. Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at indvindingen ikke vil påvirke overdrevet negativt. Se kortbilag i Bilag C2. Indvindingsområdet er overlappet af skovbyggelinjen. Da området er lokalplanlagt, Lokalplan 116, kræves ingen dispensation fra skovbyggelinjen. Se kortbilag i Bilag C3. 14 Bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 15 Lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 af lov om offentlige veje. 16 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. Side 16 af 27

17 Natura 2000-områder 17 Nærmeste Natura2000-område er EF habitatområde nr. 44 Stubbe Sø, som er beliggende ca. 8 km fra det ansøgte indvindingsområde. Norddjurs Kommune vurderer, at råstofindvindingen ikke har hverken direkte eller indirekte påvirkning af Natura2000-områdets som habitat for flora og fauna. Norddjurs Kommune vurderer derfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af det pågældende Natura2000-område. Se kortbilag i Bilag C4. Bilag IV-arter 18 De arter, der er beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Norddjurs Kommune har vurderet indvindingsanlægget i forhold til arter beskyttet efter Habitatdirektivets bilag IV. Området er egnet levested for markfirben, der ofte ses på områder med løst sandet jord og derfor indvandrer i aktive råstofgrave. Det vurderes, at området med den rigtige efterbehandling forsat kan være levested for markfirben. Af øvrige arter, der er omfattet af bilag IV og som kunne forekomme på arealet, skal nævnes flagermus. Projektet vil ikke påvirke flagermusens mulighed for at finde føde, og det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme en negativ påvirkning af flagemus. 17 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 18 Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Side 17 af 27

18 3.2. Grundlag for tilladelsen Vurderinger og begrundelser for vilkår Ansøgningen udgøres af en ansøgning modtaget pr. mail 10. december Det ansøgte graveareal udgør 24 ha, og er vist ovenfor med gult. - Der forventes årligt produceret m 3 sand-, grus- og stenmaterialer over grundvandsspejlet. Der må ikke indvindes under grundvandsspejlet. Det ansøgte indvindingsområde ligger i umiddelbar forbindelse med beskyttede naturtyper. Der ligger heller ikke planmæssige forhold på området, som taler imod en tilladelse til indvinding af råstoffer. Området er beliggende indenfor et udlagt råstofgraveområde i Råstofplan Der foreligger en Lokalplan 116 for dele af området, denne taler ikke imod råstofindvinding. Indvindingsområdet ligger udenfor udpegninger med drikkevandsinteresser. Der vil ske udskibning af råstofmaterialer fra udskibningshavnen Pier i Glatved. Havnen forventes at være den primære transportvej fra graven. Side 18 af 27

19 4. Orientering Museum Østjylland Region Midtjylland Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Friluftsrådet Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs Dansk Ornitologisk Forening Forbrugerrådet Skattecenter Skive TDC NRGi Reno Djurs Aqua Djurs Glatved Vandværk v/ Torben Hansen VATTENFALL A/S, Støberigade 14, 2450 København SV Knud Bønløkke Adamsen, Ålsrodevej 93, 8500 Grenaa Klavs Mortensen, Hoedvej 45, 8444 Balle RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET A, Selinevej 4, 2300 København S Niels Høj Rasmussen, Hoedvej 44, 8444 Balle DSV RÅSTOFFER A/S, Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde Flemming Johnsen, Glatvedvej 34, 8444 Balle Lars B Pedersen, Glatvedvej 21, 8444 Balle Åge Tang-Andersen, Ildervej 10, 8270 Højbjerg Barbara Marie E Mourier-Petersen og Inger Annette Mourier-Petersen, Rugårdsvej 14, 8400 Ebeltoft Aksel Bruun, Glatvedvej 78, 8444 Balle Leif Christiansen, Steensgårdsvej 1, 8444 Balle Nina Bønløkke Adamsen og Jens Mørk Andersen, Kyvsbjergvej 1, 8444 Balle Klaus Elkjær Jepsen, Glatved Strandvej 16, 8444 Balle Katharina Schumann, Marianne Fruensgaard og Lars Kjær, Glatved Strandvej 20, 8444 Balle Ebba Bruun Slot, Glatved Strandvej 21, 8444 Balle Wendy Hjorth Hansen og Harry Andersen, Glatved Strandvej 23, 8444 Balle Kirsten Petersen og Thomas Høj Rasmussen, Glatved Strandvej 24, 8444 Balle Mark Alexander Sølvgren og Ulla Jørgensen, Glatved Strandvej 25, 8444 Balle Pia Ørsnes Christensen og Lars Borup, Glatved Strandvej 47, 8444 Balle Troels Bo Pedersen og Bente Pedersen, Glatved Strandvej 53, 8444 Balle Birgitte Helene Kohn, Glatved Strandvej 55 B, 8444 Balle Mette Marie Pedersen, Glatved Strandvej 59, 8444 Balle Jens Thorsen Poulsen, Glatved Strandvej 61, 8444 Balle Helle Elmgaard Andersen og Hans Bang Andersen, Nymandsvej 18 A, 8444 Balle Nick Sangill Mikkelsen og Noor Ellis Sangill Rokhzan, Nymandsvej 20, 8444 Balle Side 19 af 27

20 Bilag Bilag A: Generelle bestemmelser A1. Tilsyn 1. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn for at sikre at vilkår stillet i råstoftilladelsen overholdes. Efter loven har tilsynsmyndighedens medarbejdere uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme i forbindelse med tilsyn. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette Tilsynsmyndigheden skal efter loven foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist. Såfremt tilsynsmyndighedens påbud ikke overholdes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden få arbejdet lavet på ejerens eller indvinderens regning Tilsynsmyndigheden kan efter råstofloven fravige et vilkår, når et forhold vurderes at være af underordnet betydning. Et vilkår kan fraviges på baggrund af en konkret vurdering eller hvis forudsætningerne ændres under indvindingsperioden. A2. Omfang af indvinding 4. Det skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, hvis indvinder ønsker at indvinde andre råstoffer inden for arealet end det tilladte. Anmeldelsen skal ske senest 4 uger efter, at den nye indvinding er startet. Derefter har tilsynsmyndigheden inden for de næste 4 uger mulighed for at forbyde den nye indvinding eller stille ændrede vilkår på grund af den ændrede indvinding 21. A3. Tinglysning 5. På ejendommen bliver der tinglyst en deklaration, som omfatter betingelser for indvindingen og efterbehandlingen. Den bliver tinglyst i forbindelse med, at tilladelsen til at starte arbejdet bliver udstedt 22. A4. Bortfald og inddragelse af tilladelse 6. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Tilsynsmyndigheden kan efter loven kalde en tilladelse tilbage i tilfælde af, at du/indvinder groft eller gentaget overtræder vilkår eller lovene i øvrigt Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 31 og Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 9, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 10, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 24, stk Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 lov om råstoffer 11, stk. 1 Side 20 af 27

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013 HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 26. november 2013 Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en pavillon på matr.nr. 12m, Hestlund By, Bording, beliggende ved Skyggevej 21 A, 7441 Bording

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørgen og Jeanette Arp Ladekjær Vesterled 1 7430 Ikast 11. maj 2015

www.ikast-brande.dk Jørgen og Jeanette Arp Ladekjær Vesterled 1 7430 Ikast 11. maj 2015 Jørgen og Jeanette Arp Ladekjær Vesterled 1 7430 Ikast 11. maj 2015 Landzonetilladelse til etablering af et enfamiliehus med integreret carport og redskabsrum samt overdækket terrasse på matr. nr. 10ed,

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Landzonetilladelse til ændring af status fra sommerhus til helårsbeboelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013 Finn Jakobsen Tyvkærvej 31 7430 Ikast 11. november 2013 Landzonetilladelse til opførelse af carport, Tyvkærvej 31, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en ny carport

Læs mere

Karsten Aarup Dahse Gedhusvej Bording. 14. oktober 2013

Karsten Aarup Dahse Gedhusvej Bording. 14. oktober 2013 Karsten Aarup Dahse Gedhusvej 18 7441 Bording 14. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus - Gedhusvej 18, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015 Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 7430 Ikast 9. juni 2015 Landzonetilladelse til opførelse af en garage med carport, Skolevænget 17, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Jesper Feldbak Lyngtoften Ikast. 10. juni 2013

Jesper Feldbak Lyngtoften Ikast. 10. juni 2013 Jesper Feldbak Lyngtoften 26 7430 Ikast 10. juni 2013 Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus samt bygning med garage, hestebokse og opbevaring i tilknytning hertil Ikast-Brande Kommune har behandlet din

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013 Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast 3. maj 2013 Landzonetilladelse til fire shelters, en bålhytte og en carport - Bygaden 37-41, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen Vindmøllerne opføres på følgende matr.nr.:

Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen Vindmøllerne opføres på følgende matr.nr.: Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen maren.andersen@vattenfall.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Anton Møller Fundervej 98 7442 Engesvang 25. juni 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til udnyttelse af tagetage - Fundervej 98, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Knud Munk Nielsen Teglgårdsvej Bording. 8. oktober 2012

Knud Munk Nielsen Teglgårdsvej Bording. 8. oktober 2012 Knud Munk Nielsen Teglgårdsvej 10 7441 Bording 8. oktober 2012 Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg - Teglgårdsvej 10, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge Kaj Haakon Sørensen l Svenstrupvej 2 Svenstrup 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 21.09.2012 Reference: Annette Jessen Direkte telefon: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 12/15824 Tilladelse

Læs mere

Uhre Windpower I/S v/ Per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b 7330 Brande 18. februar 2014

Uhre Windpower I/S v/ Per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b 7330 Brande 18. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Uhre Windpower I/S v/ Per Bjerke Hansen Uhrevej 32 b 7330 Brande 18. februar 2014 Landzonetilladelse til brug af eksisterende målemast i Drantum, i yderligere

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere

www.ikast-brande.dk Helle Serup Palle Serup Bakken 73 7441 Bording 16. december 2013

www.ikast-brande.dk Helle Serup Palle Serup Bakken 73 7441 Bording 16. december 2013 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Helle Serup Palle Serup Bakken 73 7441 Bording 16. december 2013 Landzonetilladelse til opførelse af udhus/garage og maskinhus - Møllebjergvej 15, 7441

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå Regionshuset Viborg Gert Svith A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Rugvænget 38 8500 Grenå Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nre.4a og 4h

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Christopher Stensbjerg Munklindevej Bording. 4. april 2013

Christopher Stensbjerg Munklindevej Bording. 4. april 2013 Christopher Stensbjerg Munklindevej 10 7441 Bording 4. april 2013 Landzonetilladelse til opførelse af diverse bygninger og til etablering af erhverv - Munklindevej 10, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012 Jan Volmar Skærlund Skolevej 20 7330 Brande 3. oktober 2012 Tilladelse efter planloven til etablering af fladvandede søer i forbindelse med vådområdeprojekt Der er søgt om tilladelse til etablering af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Landzonetilladelse til ny overdækning samt tilbygning til pedelværksted - Gejlbjergvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Jan Østergård Skyggevej Bording. 14. oktober 2013

Jan Østergård Skyggevej Bording. 14. oktober 2013 Jan Østergård Skyggevej 24 7441 Bording 14. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus - Bordinglund 1c, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af et

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015

www.ikast-brande.dk Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015 Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til opført fritliggende solcelleanlæg, Løvbjergvej 10, 7361 Ejstrupholm

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015

www.ikast-brande.dk Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015 Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015 Landzonetilladelse til opførelse af udhus/brændeskur, Risbjergvej 49, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ursula Dahl Bach Risbjergvej 28 7330 Brande 5. februar 2015 Landzonetilladelse til hytte - Risbjergvej 20, 7330 Brande

www.ikast-brande.dk Ursula Dahl Bach Risbjergvej 28 7330 Brande 5. februar 2015 Landzonetilladelse til hytte - Risbjergvej 20, 7330 Brande Ursula Dahl Bach Risbjergvej 28 7330 Brande 5. februar 2015 Landzonetilladelse til hytte - Risbjergvej 20, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om lovliggørelse af en hytte på matr.

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i "Sparekasseskoven" i Løgumkloster

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i Sparekasseskoven i Løgumkloster SPORTSEFTERSKOLEN SINE Att. Bjarne Hansen Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Løgumkloster Cykelklub v/formand Michael Christensen schmidt86@live.dk Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail:

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6.

Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens 35 stk. 6. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 Hellerød 7790 Thyholm Landzonetilladelse til indretning af to ferielejligheder

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere