Retsudvalget Formanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget Formanden"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Retsudvalget Formanden Bernd Lange Formand for Udvalget om International Handel BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)(com(2015)0048 C8-0039/ /0027(COD)) Kære formand Med skrivelse af 19. maj 2015 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2. Forslaget har til formål at omarbejde Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den ekstraterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf 1. Forslaget er fremsat af Kommissionen på grundlag af artikel 64 og 207, stk. 2, samt artikel 352 i TEUF (den såkaldte "fleksibilitetsbestemmelse"). Udvalget om International Handel anmoder om Retsudvalgets udtalelse om, hvorvidt disse artikler er de relevante retsgrundlag for dette forslag, navnlig om anvendelsen af artikel 352 i TEUF er berettiget, og om artikel 64 i TEUF er nødvendig i sin helhed som retsgrundlag for forslaget, eller om artikel 64, stk. 2, vil være tilstrækkeligt. Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 16. juni EFT L 309 af , s EUT L 179 af , s. 10 (berigtigelse). AL\ doc PE v01-00

2 I. I - Baggrund Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 blev vedtaget som en reaktion på en række love, bekendtgørelser og andre retsakter vedtaget af et tredjeland, nemlig USA, med det formål at regulere aktiviteter, der udøves af fysiske og juridiske personer under medlemsstaternes jurisdiktion, når de pågældende beskæftiger sig med international handel og/eller overførsel af kapital samt forretningsmæssige aktiviteter med tredjelande. De omhandlede love blev medtaget i et bilag til forordningen, som for nærværende kun omfatter retsakter vedtaget af USA om sanktioner over for Cuba, Iran og Libyen. Disse love, bekendtgørelser og andre retsakter tilsidesatte ved deres eksterritoriale anvendelse folkeretten og hindrede opfyldelsen af harmonisk udvikling af verdenshandelen og fri bevægelighed for kapital mellem medlemsstaterne og tredjelande. Under disse ekstraordinære omstændigheder blev det anset for nødvendigt at gribe ind for at beskytte det etablerede retssystem samt Unionens og ovennævnte fysiske og juridiske personers interesser på fællesskabsplan, navnlig ved at fjerne, neutralisere, spærre for eller på anden måde imødegå virkningerne af den pågældende tredjelandslovgivning. Der blev i forordningen indført bestemmelser herom, især en bestemmelse om ikke-anerkendelse og ikke-håndhævelse (artikel 4) og ikke-efterlevelse (artikel 5) samt en bestemmelse, om erstatning for tab i forbindelse med afgørelse truffet i tredjelande (artikel 6). Ændringer til forordningens artikel 5 og 12 tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte kriterier for at tillade personers fuldstændige eller delvise overholdelse af krav eller forbud, herunder anmodninger fra udenlandske domstole, i tilfælde hvor manglende overholdelse i alvorlig grad vil skade deres egne eller Unionens interesser. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der tillægges Kommissionen, er underlagt visse betingelser og kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa- Parlamentet eller Rådet. Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 64, artikel 207, stk. 2, og artikel 352 i TEUF. Kommissionen har ved fastlæggelsen af retsgrundlaget blot tilpasset retsgrundlaget for den oprindelige forordning, der blev vedtaget i 1996 artikel 73c, 113 og 235 (den daværende "fleksibilitetsbestemmelse") i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab til omnummereringen jf. Lissabontraktaten. II. - Relevante artikler i traktaten Følgende artikler i TEUF indgår i retsgrundlaget for Kommissionens forslag (fremhævelser tilføjet): Artikel 64 (tidl. artikel 57 i TEF) 1. Artikel 63 berører ikke anvendelsen over for tredjelande af restriktioner, der den 31. december 1993 eksisterer i henhold til national lovgivning eller EU-lovgivning med hensyn til sådanne kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører direkte investeringer, herunder investering i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller værdipapirers adgang til kapitalmarkeder. For så vidt angår restriktioner, der eksisterer i henhold til national lovgivning i Bulgarien, Estland og Ungarn, er den relevante dato den 31. PE v /8 AL\ doc

3 december Idet det tilstræbes at virkeliggøre målsætningen om fri kapitalbevægelighed mellem medlemsstater og tredjelande i den størst mulige udstrækning, og uden at de øvrige kapitler i traktaterne berøres heraf, vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure de foranstaltninger om kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som vedrører direkte investeringer, herunder investering i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller værdipapirers adgang til kapitalmarkeder. 3. Uanset stk. 2 kan Rådet alene efter en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet vedtage foranstaltninger, der er et tilbageskridt i EUretten med hensyn til liberalisering af kapitalbevægelser til eller fra tredjelande. Artikel 207 (tidl. artikel 133 i TEF) 1. Den fælles handelspolitik bygger på ensartede principper, navnlig for så vidt angår toldændringer, indgåelse af told- og handelsaftaler vedrørende handel med varer og tjenesteydelser, handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret, direkte udenlandske investeringer, gennemførelse af ensartethed i liberaliseringsforanstaltninger, eksportpolitik og handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger mod dumping og subsidieordninger. Den fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil. 2. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik. (...) Artikel 352 (tidl. artikel 308 i TEF) 1. Såfremt en handling fra Unionens side forekommer påkrævet inden for rammerne af de politikker, der er fastlagt i traktaterne, for at nå et af målene heri, og disse ikke indeholder fornøden hjemmel hertil, vedtager Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og med Europa-Parlamentets godkendelse passende bestemmelser hertil. Hvis de pågældende bestemmelser vedtages af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, træffer dette ligeledes afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og med Europa-Parlamentets godkendelse. 2. Kommissionen gør inden for rammerne af proceduren for kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union de nationale parlamenter opmærksom på forslag, der fremsættes på grundlag af nærværende artikel. 3. Foranstaltninger, der vedtages på grundlag af denne artikel, kan ikke omfatte harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser i tilfælde, hvor traktaterne udelukker en sådan harmonisering. AL\ doc 3/8 PE v01-00

4 4. Denne artikel kan ikke tjene som grundlag for at nå mål henhørende under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og alle retsakter, der vedtages i medfør af denne artikel, skal respektere de begrænsninger, der er fastsat i artikel 40, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. III. - Det foreslåede retsgrundlag De områder, der er omfattet af den nuværende artikel 64 og 207, stk. 2, er stort set de samme, som dem der er omfattet af tidligere artikel 73c og 113 i TEF, men efter Lissabontraktaten foreskriver de anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure. Anvendelsesområdet for artikel 207, stk. 1, er under afsnittet om den fælles handelspolitik blevet udvidet til at omfatte handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret og direkte udenlandske investeringer. IV. - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget Valget er retsgrundlaget er vigtigt, da Unionen konstitutionelt bygger på princippet om kompetencetildeling, og dets institutioner kun kan handle i overensstemmelse med det mandat, de har fået tildelt i henhold til traktaten 1. Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det første har valget af rette hjemmel forfatningsretlig betydning, hvad angår den materielle kompetence og proceduren 2. For det andet skal valget af hjemmel for en EU-retsakt foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol. Disse omfatter navnlig retsaktens formål og indhold 3. Det er uden betydning, om en institution ønsker at deltage mere indgående i vedtagelsen af en given retsakt, hvilket arbejde der i øvrigt er udført inden for det område, den pågældende retsakt henhører under, eller hvilken sammenhæng udstedelsen af retsakten indgår i. 4 Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres 5. Hvad angår flere retsgrundlag gælder, at hvis en gennemgang af en foranstaltning viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led 6. På den anden side, hvis der med en foranstaltning samtidig forfølges flere formål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal en sådan foranstaltning være baseret på de forskellige relevante 1 Domstolens udtalelse 2/00 om Cartagena-protokollen, Sml I, s. 9713, præmis 3; Domstolens udtalelse 1/08 om almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml I, s , præmis Domstolens udtalelse 2/00 om Cartagena-protokollen, Sml I, s. 9713, præmis 5; sag C-370/07, Kommissionen mod Rådet, Sml I, s. 8917, præmis 46-49; Domstolens udtalelse 1/08 om almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml I, s , præmis Sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml I, s.7585, præmis. 45, og den deri nævnte retspraksis, og sag C-130/10 Parlamentet mod Rådet, Sml. 2012, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis. 4 Sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, Sml I, s. 2257, præmis Domstolens udtalelse 2/00 om Cartagena-protokollen, Sml I, s. 9713, præmis 5. 6 Sag C-42/97, Parlamentet mod Kommissionen, Sml I, s.868, præmis 39-40; sag C-36/98, Spanien mod Rådet, Sml I s. 779, præmis 59; sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml I, s. 8913, præmis 39. PE v /8 AL\ doc

5 traktatbestemmelser 1. Anvendelse af en dobbelthjemmel er udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i de respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige, eller når anvendelsen af flere hjemmeler samtidigt kan føre til en tilsidesættelse af Parlamentets rettigheder 2. Endelig har Domstolen med hensyn til anvendelsen af fleksibilitetsbestemmelsen fastslået, at denne bestemmelse er et retsgrundlag, der kan anvendes som sidste udvej, hvilket betyder, at det kun kan anvendes i de tilfælde, hvor traktaterne ikke har givet Unionen de fornødne beføjelser til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af de politikker, der er fastlagt i traktaterne, med henblik på at nå et af målene i traktaterne 3. V. - Formålet med og indholdet af den foreslåede forordning I henhold til artikel 1 i den foreslåede forordning, har forordningen til formål at yde beskyttelse mod og imødegå virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af de love, bekendtgørelser og andre retsakter, der er anført i bilag I til forordningen, og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf, hvis anvendelsen berører de fysiske og juridiske personers interesser, når de pågældende beskæftiger sig med international handel eller overførsel af kapital samt forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse hermed mellem Unionen og tredjelande. Den foreslåede forordning har således til formål at sikre at Unionens politiske mål nås, nemlig udviklingen af international handel og fri bevægelighed for kapital mellem medlemsstaterne og tredjelande. Med henblik herpå tillægges i artikel 1 i den foreslåede forordning Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for i bilag I at tilføje love, bekendtgørelser og andre retsakter fra tredjelande, som har negative følger for Unionens interesser og for fysiske og juridiske personers interesser, der udøver ovennævnte aktiviteter, og for at slette dem, når de ikke længere har sådanne følger. I artikel 2 pålægges personer, der berøres af de love eller foranstaltninger, at underrette Kommissionen herom inden for en frist og meddele oplysninger efter anmodning. I artikel 3 fastsættes, hvorledes oplysningerne fra disse personer skal behandles af Kommissionen, navnlig når disse oplysninger ifølge deres natur er fortrolige eller er meddelt fortroligt. Formålet med artikel 4 er at forhindre, at en retsafgørelse eller administrativ afgørelse, der træffes af henholdsvis en domstol eller en administrativ myndighed uden for Unionen, og som giver de love, der er omhandlet i bilag I, virkning, anerkendes eller håndhæves. Artikel 5 indeholder en bestemmelse om ikke-efterlevelse, idet den forpligter fysiske og juridiske personer under medlemsstaternes jurisdiktion til ikke på nogen måde at efterleve krav eller forbud, herunder udenlandske domstoles anmodninger, som er baseret på eller er en følge af de love, der er anført i bilag I. I artikel 5 fastsættes dog også mulighed for undtagelser fra denne generelle regel, når manglende efterlevelse vil være til væsentlig skade for de berørte personers interesser eller Unionens interesser. Med henblik 1 Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11; Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml I, s. 107, præmis Sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml I, s. 107, præmis 57; forenede sager C- 164/97 og C-165/97, Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml I, s. 1139, præmis 14; sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml I, s. 2867, præmis 17-25; sag C-338/01, Kommissionen mod Rådet, Sml I, s (inddrivelse af afgifter), præmis Sag C-436/03 Europa-Parlamentet mod Rådet, Sml I, s. 3733, præmis 36-46; Sag C-166/07 Europa- Parlamentet mod Rådet, Sml I, s. 7135, præmis AL\ doc 5/8 PE v01-00

6 herpå tillægges i artikel 5 Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at fastsætte kriterier for anvendelsen af undtagelsen fra den generelle regel om ikke-efterlevelse. I artikel 6 fastslås, at fysiske og juridiske personer, der er berørt af anvendelsen af de love, der er omhandlet i bilag I, er berettiget til erstatning for tab. I artiklen anføres de personer, hos hvem en sådan erstatning kan opnås og visse af de former en sådan erstatning kan antage, uden at det berører anvendelsen af andre disponible midler, og i overensstemmelse med gældende ret. I artikel 7 og 8 fastsættes de krav, som Kommissionen skal overholde for gennemførelsen af den foreslåede forordning. Artikel 9 giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte de sanktioner, der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af relevante bestemmelser i denne forordning. Disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. I Artikel 10 pålægges Kommissionen og medlemsstaterne en forpligtelse til at underrette hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og meddele alle andre relevante oplysninger i tilknytning til denne forordning. I artikel 11 fastsættes, hvilke personer forordningen finder anvendelse på, og i artikel 12 fastsættes betingelserne, som Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter er underlagt. VI. - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag Som tidligere anført, er artikel 352 i TEUF et retsgrundlag, der kan anvendes som sidste udvej, hvilket betyder, at det kun kan anvendes i de tilfælde, hvor traktaterne ikke har givet Unionen den fornødne kompetence. Artikel 352 i TEUF kan derfor kun finde anvendelse i dette tilfælde, hvis der ikke er fornøden hjemmel for forslaget i et af de to andre retsgrundlag, der er foreslået af Kommissionen, eller i en anden artikel i traktaten. Det skal derfor først fastslås, hvorvidt et af de to andre retsgrundlag, der er foreslået af Kommissionen, er et tilstrækkeligt retsgrundlag for forslaget. Ifølge Domstolens retspraksis bestemmer den foreslåede foranstaltnings formål og indhold det korrekte retsgrundlag, og i tilfælde af, at der anvendes dobbelt retsgrundlag, er det af afgørende betydning, hvorvidt den foreslåede retsakt forfølger flere formål eller komponenter, der på en uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte i forhold til det andet. Som det fremgår af forslagets betragtninger og bestemmelser, har forordningen til formål at beskytte de økonomiske og finansielle interesser hos fysiske og juridiske personer, der hører under medlemsstaternes jurisdiktion, mod skadelige virkninger af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland. Ifølge den foreslåede forordnings artikel 1 vedrører beskyttelsen den internationale handel og overførsel af kapital samt forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse hermed mellem Unionen og tredjelande. I denne forbindelse forekommer artikel 207, stk. 2, i TEUF at udgøre et passende retsgrundlag for forslaget. I artikel 207, stk. 1, der opregner de områder, der er omfattet af Unionens fælles handelspolitik, nævnes udtrykkeligt "handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger". Den udtrykkelige henvisning til "dumping og subsidieordninger" i artikel 207, stk. 1, bør ikke opfattes som udtømmende, men blot som eksempler og ganske vist de mest udbredte på handelsfjendtlige aktiviteter, der kan imødegås ved at vedtage handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger. Af artikel 206 fremgår det at, Unionen med oprettelsen af en toldunion bidrager i fælles interesse bl.a. til den gradvise afskaffelse af restriktionerne for den internationale handel og de direkte udenlandske investeringer. Ifølge fast retspraksis om den PE v /8 AL\ doc

7 fælles handelspolitik henhører en EU-retsakt under denne politik, hvis den særskilt vedrører den internationale samhandel derved, at den hovedsageligt har til formål at fremme, lette eller regulere samhandelen og har direkte og umiddelbare virkninger for denne 1. Dette er tilfældet med det foreliggende forslag. Ud over beskyttelsen af den internationale handel har forslaget som et af sine mål at beskytte personer, der beskæftiger sig med overførsel af kapital samt forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse hermed mellem Unionen og tredjelande, fra uønskede ekstraterritoriale virkninger af lovgivning vedtaget af et tredjeland. Artikel 206 og 207, stk. 1, omfatter ikke overførsel af kapital, som et område, der falder ind under den fælles handelspolitik, bortset fra "direkte udenlandske investeringer" 2, der kan indebære overførsel af kapital. Størstedelen af EU's kompetence vedrørende kapitalbevægelser mellem medlemsstater og tredjelande, som vedrører direkte investeringer, herunder investering i fast ejendom, etablering, levering af finansielle tjenesteydelser eller værdipapirers adgang til kapitalmarkeder, falder ind under artikel 64 i TEUF 3. Under hensyntagen til selve ordlyden og indholdet af forslaget kan det let konkluderes, at beskyttelsen af overførsel af kapital udgør et andet formål med forslaget, og at dette formål på en uadskillelig måde er forbundet med beskyttelsen af den internationale handel, uden at et af disse formål har forrang i forhold til det andet. Der mindes om, at i henhold til retspraksis om retsgrundlag er anvendelse af et dobbelt retsgrundlag udelukket, når de procedurer, der er fastlagt i de respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige. Dette er ikke tilfældet i det foreliggende forslag, da begge bestemmelser giver mulighed for vedtagelse af lovgivningsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. I lyset heraf foreslås det, at artikel 64 og artikel 207, stk. 2, i fællesskab anses for at udgøre det relevante retsgrundlag for forslaget. Hvad angår spørgsmålet om artikel 352 i TEUF, er det værd at bemærke, at hverken betragtningerne til nævnte forordning eller begrundelsen indeholder væsentlige oplysninger om, hvorfor anvendelsen af artikel 352 i TEUF ville være nødvendig i det foreliggende tilfælde. I betragtning 12 fastslås det blot, at "for vedtagelsen af visse bestemmelser i denne forordning er der ikke anden hjemmel end artikel 352 i TEUF". Artikel 352 i TEUF er af en sådan karakter, at anvendelsen af denne artikel som retsgrundlag for et forslag bør kræve en væsentlig begrundelse fra Kommissionen, navnlig, som i dette tilfælde, når den foreslås som retsgrundlag sammen med andre traktatbestemmelser, som foreskriver anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på artikel 14 i den interinstitutionelle aftale 1 Jf. sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, præmis 57, og den heri anførte retspraksis. 2 Indføjelsen af direkte udenlandske investeringer" i artikel 206 og 207, stk. 1, og derfor som et af den fælles handelspolitiks områder, er en følge af Lissabontraktaten. 3 Retsudvalget henviser i sit notat SJ-0257/15 om retsgrundlaget for dette forslag til direktiv 88/361/EØF, bilag I, der definerer begrebet kapital, og til dommen i sag C-171/08, Kommissionen mod Portugal, Sml 2010-I, s. 6817, præmis 49, og konkluderer, at artikel 64, stk. 2, i TEUF har et videre anvendelsesområde end artikel 207, stk. 2, i TEUF, idet førstnævnte omfatter både direkte og "porteføljeinvesteringer", der er defineret som "dvs. erhvervelse af værdipapirer, der handles på kapitalmarkedet, med det ene formål at investere uden at ville opnå indflydelse på virksomhedens drift og kontrollen med den". AL\ doc 7/8 PE v01-00

8 om bedre lovgivning 1, hvorefter "Kommissionen giver en klar og fuldstændig begrundelse for det retsgrundlag, der er anvendt for hvert forslag (...)". Der er ingen del af formålet eller indholdet af den foreslåede forordning, der kræver anvendelse af artikel 352 i TEUF som retsgrundlag. Artikel 64 og 207, stk. 2, i TEUF udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for forslaget. Eftersom alle aspekter af forslaget er omfattet af specifikke retsgrundlag, der er fastsat i traktaten, er der ingen grund til at anvende artikel 352 i TEUF. Det foreslås derfor at fjerne artikel 352 TEUF fra retsgrundlaget for forslaget. Udvalget om International Handel har også rejst spørgsmålet om, hvorvidt artikel 64 TEUF er nødvendig i sin helhed som retsgrundlag for forslaget, eller om artikel 64, stk. 2, er tilstrækkeligt. I forbindelse med det foreliggende forslag synes kun artikel 64, stk. 2, at være relevant. Artikel 64, stk. 1, giver ikke EU-institutionerne nogen kompetence til at vedtage nogen form for retligt bindende retsakt, men omhandler udelukkende overgangsbestemmelser, og stk. 3 giver kompetence til at vedtage foranstaltninger, der er et tilbageskridt med hensyn til liberalisering af kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, hvilket er et spørgsmål, som er adskilt fra det foreliggende forslag. Selv om det kun er artikel 64, stk. 2, i TEUF, der er relevant som retsgrundlag for forslaget, vil en henvisning til artikel 64 i TEUF uden yderligere præcisering ikke have nogen negativ indvirkning på gyldigheden af forslaget. VII. - Konklusion og anbefalinger På mødet den 16. juni 2015 vedtog Retsudvalget(for: 23; imod: 2; hverken/eller: 0) 2 at henstille, at artikel 64 og 207, stk. 2, i TEUF udgør det relevante retsgrundlag for forslaget, og besluttede at henstille til Udvalget om International Handel, at det anmoder Kommissionen om at fjerne artikel 352 i TEUF fra retsgrundlaget. Det besluttede endvidere at henstille til Udvalget om International Handel om at være mere specifik vedrørende det stykke i artikel 64, der fungerer som retsgrundlag for forslaget, og begrænse det til stk. 2 i nævnte artikel, idet det bemærkes, at henvisningen til artikel 64 i sin helhed vil ikke anfægte gyldigheden af retsgrundlaget. Med venlig hilsen Pavel Svoboda 1 Den interinstitutionelle aftale af 16. december 2003 om bedre lovgivning (2003/C 321/01). 2 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Mady Delvaux (næstformand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformand), Axel Voss (næstformand), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström. PE v /8 AL\ doc

EUROPA-PARLAMENTET Retsudvalget Formanden

EUROPA-PARLAMENTET Retsudvalget Formanden EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget Formanden 28.10.2014 Giovanni La Via Formand Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for konventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2018 C(2018) 3572 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.6.2018 om ændring af Rådets Forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017) 663 final 2017/0298 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 16.10.2013 Matthias Groote Formand Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for ændring af visse

Læs mere

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 C7-0124/ /0136(COD))

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (COM(2013)0260 C7-0124/ /0136(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Formanden 22.1.2014 Paolo De Castro Formand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden Europa-Parlamentet 204-209 Retsudvalget Formanden 7..207 Pavel Svoboda Formand for Retsudvalget BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

INTERIMSBETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0191/

INTERIMSBETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0191/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0191/2016 30.5.2016 INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0068(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0068(CNS) fra Retsudvalget. til Økonomi- og Valutaudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 2015/0068(CNS) 14.10.2015 UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0046/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0435(COD) 15848/18 COMER 148 CFSP/PESC 1228 CONOP 127 ECO 120 UD 346 ATO 101 COARM 346 PREP-BXT 69

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 COM(2018) 312 final 2018/0158 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 COM(2019) 54 final 2019/0026 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på konferencen mellem parterne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 30.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Rumæniens deputeretkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Udkastet til artikel 38 og artikel 39 bygger direkte på konklusionerne fra Arbejdsgruppe IX.

Udkastet til artikel 38 og artikel 39 bygger direkte på konklusionerne fra Arbejdsgruppe IX. DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 14. marts 2003 (14.03) (OR. fr) CONV 602/03 NOTE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Unionens finanser: udkast til artikel 38-40 Afsnit VII: Unionens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2012 COM(2012) 41 final 2012/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0047/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2015)1012_1 Møde Mandag den 12. oktober 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. P8_TA-PROV(2017)0481 Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. P8_TA-PROV(2017)0481 Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0481 Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. november 2012 (22.11) (OR. en) 16127/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTE fra: generalsekretariatet til:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 12657/18 FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL DAGSORD Møde Onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001) JURI(2018)0124_1 Den 24. januar

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0103/2013) Om: Begrundet udtalelse fra det cypriotiske Repræsentanternes Hus om Rådets forslag til forordning om oprettelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0228_1 Møde Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-2) Den 28. februar 2017 kl. 15.00-17.15

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.7.2017 COM(2017) 361 final 2014/0175 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere