Håndbog. for. Region. Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. for. Region. Midtjylland"

Transkript

1 Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side 1

2 Formålsærklæringen. Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. Oktober 2012 Side 2

3 Indhold Anonyme Alkoholikeres formålserklæring side 2 Indhold.. side 3 Introduktion, Håndbogens formål...side 4 Hvad er en AA gruppe?... side 5 Hvad er en Region?...side 5 Kvalifikationer for servicefunktioner.side 6 Retningslinjer for servicearbejde i Regionen...side 7 Sammensætning af regionen - Afstemningsprocedure.side 8 Formand, HSR rep. Næstformand side 9 Sekretær, Kasserer.....side 10 Udvalg nedsat af RR.. Information..side 11 Bladudvalg, Webmaster og Håndbogsudvalg side 12 Valg og rotation af delegerede til Servicekonferencen.. side 13 Retningslinjer for delegerede til Servicekonferencen...side 13 AA`s Løfter.. side 14 AA s 12 trin.. side 15 AA s 12 traditioner side 16 AA`s 12 koncepter side 17 Oktober 2012 Side 3

4 Introduktion Hensigten er, at dette skal være en håndbog om regionsarbejde i Region Midtjylland for medlemmer af Anonyme Alkoholikere. En håndbog for medlemmer, som er involveret i regionsarbejde bestemt for fællesskabet. I henhold til den givne artikel om AA s arv af Bill W. er service alt, hvad der end hjælper os til at nå en lidende alkoholiker. I det følgende er vægten overvejende lagt på Regionen gennem hvilken det er muligt at yde hjælp til et stadigt voksende antal alkoholikere. Dette forringer på ingen måde den betydning og det ansvar, som ligger hos de enkelte grupper og det enkelte medlem. AA s Servicekonference (SK) i Danmark er det grundlag, hvorpå AA bygger nationalt. Denne er derfor hjertet i AA s servicefunktioner. Såfremt Servicekonferencen skal kunne arbejde effektivt, må det nødvendigvis være i fuld overensstemmelse med de vedtagne, accepterede procedurer med det sigte at involvere fællesskabet så bredt som muligt. I de første år af AA i Danmark var Traditionerne og koncepterne, med kun få nedskrevne regler, vort værn omkring service. Og her er AA i Danmark stadig fast forankret. Grundlaget for denne håndbog er De Tolv Koncepter for Verdensservice, 12 Trin og 12 Traditioner og Anonyme Alkoholikere ( Store Bog ). Dette er og bliver fundamentet for AA s servicearbejde i Danmark. Håndbogens formål Håndbogens retningslinjer bør være gældende for service i Region Midtjylland. Håndbogen tilpasses AA s servicehåndbog. Håndbogsudvalget forestår ajourføring af håndbogen 1 gang årligt, efter servicekonferencen. Håndbogen skal efter ajourføring godkendes af Regionen. Oktober 2012 Side 4

5 Hvad er en AA-gruppe? Som den lange form af 3. Tradition klart fastslår: Vort AA- medlemskab bør omfatte alle, som lider af alkoholisme. Derfor kan vi ikke afvise nogen, der ønsker at komme sig. AA-medlemskab bør heller ikke afhænge af penge og ensartethed. Blot 2 eller 3 alkoholikere er samlet for at opnå ædruelighed, kan de kalde sig en AA- gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har andre tilhørsforhold. Yderligere afklaring af, hvad en AA-gruppe er, kan findes i hæftet AA - gruppen Ingen straf kan tildeles for handlinger, der ikke er i overensstemmelse med AA principperne. Ingen afgifter eller kontingenter kan opkræves kun frivillige bidrag. Intet medlem kan ekskluderes fra AA medlemskab er altid den enkeltes valg. Hver AA-gruppe kan tage sig af sine egne anliggender, som den ønsker idet det blot henstilles, at den afstår fra handlinger, som kan skade AA som en helhed. Og til slut At hvilken som helst gruppe af alkoholikere, der er samlet for at opnå ædruelighed, kan kalde sig for en AA-gruppe, forudsat at de som gruppe ikke har noget andet formål eller tilhørsforhold. Nogle AA ere mødes sammen i særlige AA-grupper for mænd, for kvinder, unge, læger, bøsser og andre. Hvis alle medlemmerne er alkoholikere og hvis deres dør er åben for alle alkoholikere, som søger hjælp uanset erhverv, køn eller andet kendetegn, og såfremt de lever op til alle andre aspekter, som definerer en AA-gruppe, så må de kalde sig en AA-gruppe. Hvad er en region? En region består af flere AA-grupper, hvis repræsentanter holder regelmæssige møder. Regionen skal være et forbindelsesled mellem grupperne og Servicekonferencen. Formålet ved at bringe grupperne sammen i regioner er: En forbedret kommunikation mellem grupperne. En hurtigere klarlægning af aktiviteter, hvor AA s servicearbejde har behov for en ekstra indsats eventuelt i form af midlertidige udvalg. Udveksling af erfaringer regionerne imellem i forbindelse med samarbejde med andre organisationer, så som fængsler, hospitaler, lokale myndigheder, sociale myndigheder, lokale alkoholråd, kirker og retsvæsen, for at sikre, at servicearbejdet holdes på det højest mulige niveau. Større mulighed for medlemmer at deltage i Servicearbejde Større mulighed for medlemmer med speciel erfaring i AA at betjene et større område. Servicekonferencen anbefaler, at hver region vælger et regionsråd, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Disse skal være tjenere med god ædruelighed, og der bør være rotation på disse poster. Kassereren fører regnskab med regionens økonomi og sikrer, at der er en passende reserve. Oktober 2012 Side 5

6 Kvalifikationer for AA ere i AA s servicefunktioner Baggrund, erfaring og egenskaber. Mange medlemmer har bragt udstrakt forretnings- eller anden professionel erfaring ind i Fællesskabet, hvilket har været af stor betydning for Servicearbejdet. Det er især vanskeligt at forestille sig, hvordan møderne ville have udviklet sig så hurtigt til deres nuværende styrke uden disse medlemmers høje ansvarsfølelse. Det kræver visse kvalifikationer og personlige egenskaber at være i stand til at hjælpe sin gruppe med et minimum af gnidninger og et maksimum af gode følelser. Det er vigtigt, når vi sigter mod en fremtid med voksende service til et stadigt voksende fællesskab, at vi lægger vægt på visse egenskaber hos vore medlemmer. Nogle medlemmer i Fællesskabet har en særlig evne til at lære AA- strukturen. De er grundig bekendt med alle dens elementer fra gruppen til servicearbejde. De er sædvanligvis gode studerende i udvikling. De er bekendte med den historie og de tendenser, der påvirker Fællesskabets fremtid. Et medlem med denne ballast kan bring e nyttige perspektiver ind i fællesskabet. Erfaringen har vist, at der er nogle grundlæggende kvalifikationer, som enhver AA er i service bør besidde. En er modenhed, og 3 års kontinuerlig ædruelighed er sikkert det rigtige for at blive medlem af Regionsrådet. En anden grundlæggende egenskab er beslutsomhed. Den valgte bør være i besiddelse af sund dømmekraft og objektivitet samt have mod til at udtrykke sig. Et tredje og væsentligt krav er anvendelighed. Det er for eksempel nødvendigt at have tid til sin rådighed for at kunne hellige sig arbejdet med service uden at skade hverken familie eller karriere. Den der melder sig til at deltage i servicearbejdet bør være indstillet på at udføre den funktion, den pågældende påtager sig, på en ansvarlig og fyldestgørende måde. Bliver funktionen for vanskelig at løse, bør den enkelte dels selv sige fra, dels være villig til at lytte til andres råd. Det tilstræbes, at ansøgere til serviceposter fremsender ansøgning til regionsrådet. Oktober 2012 Side 6

7 Retningslinjer for Servicearbejde i Region Midtjylland Personer, der ønsker at indtræde i et af Region Midtjyllands serviceudvalg, anmoder om dette til RR ved henvendelse til formanden for det ønskede udvalg. Dette gælder også personer, der har afbrudt sit servicearbejde og ønsker at genoptage dette. Det er dog ikke sikkert, at vedkommende kan genoptage arbejdet i det udvalg, som vedkommende forlod. De enkelte udvalg bør skriftligt overfor Region Midtjyllands formand gøre rede for, hvordan udvalget internt har organiseret sig. Udvalgene orienterer løbende Regionsrådet om sit arbejde og indsender skriftlige rapporter til regionsmøderne og deltager i disse. Deltagelse i Servicearbejde i de under RR nedsatte udvalg bør være uden tidsbegrænsning; men for at sikre vor Servicefunktion mod gammelmandsvælde, som beskrevet i 2. Tradition, tilstræbes at servicearbejde følger de gældende rotationsprincipper (4 år). Regionsrådets Servicefunktioner Regionsrådet er de daglige ansvarlige i perioden mellem Regionsmøderne. Regionsrådet består af HSR rep. Formanden, Næstformanden, Sekretæren og Kassereren. Formanden indkalder til Rådsmøde når dette er påkrævet, mindst 2 gange årligt, dog kan denne til enhver tid indkalde til ekstraordinære møder. Møderne er lukkede. Godkendt referat medsendes til næstfølgende regionsmøde. Rådets arbejdsopgaver er budgetter, servicehåndbog, rep. til SK og løbende opgaver. NB: Se endvidere om ledelse i AA af Bill W. i AA Service Håndbog for Danmark. Regionen består af følgende medlemmer Sammensætning af Regionsrådet. Funktion Valgperiode Kontinuerlig Ædruelighed Formanden 4 år 3 år Næstformanden 4 år 3 år Sekretæren 4 år 3 år Kassereren 4 år 3 år HSR rep. 4 år 5 år Udvalgsformænd deltager i fornødent omfang Oktober 2012 Side 7

8 Sammensætning af regionen. Hver AA-gruppe vælger 1 repræsentant til Regionen. Den valgte repræsentant vælger selv en suppleant fra den AA-gruppe, han/hun er valgt fra. Den valgte gruppe rep. er ansvarlig for at tage kontakt til regionens sekretær, og for derigennem at blive opført på listen over grupperepræsentanter. Herefter modtager den valgte AA s og regionens servicehåndbog og andet materiale. Når dette har fundet sted, har grupperepræsentanten stemmeret på regionsmøderne. Regionen er sammensat af medlemmer, som til enhver tid skal være medlem af AA. Dog kan 2 medlemmer vælges udenfor AA til varetagelse af opgaver til offentligheden jvf. AA s Traditioner. Repræsentanter vælges fra de AA-grupper, som officielt er tilmeldt regionen. Den enkelte AA-gruppe i regionen bestemmer i hvor lang tid en repræsentant skal sidde i Regionen, dog bør perioden være min. 1 år max 4 år, hvis dette ikke strider mod AA s Traditioner og Principper. Alle på regionsmøderne har taleret. Afstemningsprocedure ved personvalg Valgbare emner præsenterer sig og fortæller om bl. a. ædruelighed, arbejde i gruppen og andet servicearbejde. Ved afstemning om enkeltpersoner bør denne være skriftlig eller med stemmekort. Regionen sørger for valgkort og udlevering af disse til de stemmeberettigede. De valgbare kan være i lokalet under afstemningen. Der udpeges 2 stemmetællere. Kandidaten vælges med 2/3 stemmeflertal. Opnås der ikke 2/3 flertal, (se AA s servicehåndbog, s.7 ) Der afholdes afstemning selvom der kun er opstillet en kandidat. Afstemningsprocedure for alm. stemmetælling. Der vælges 2 stemmetællere. Afstemning sker ved håndsoprækning. Forslag godkendes eller forkastes ved alm. Stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Stemmeret: Grupperepræsentanter - Regionsrådet (suppleanten har stemmeret,) såfremt grupperepræsentanten ikke er til stede), sevicekonferencedelegerede, der ikke længere er grupperepræsentanter, så længe de er delegerede for regionen. Oktober 2012 Side 8

9 Formanden Kandidater til formandsposten skal til enhver tid være et AA-medlem. Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne. Ædruelighed: 3 år kontinuerlig Valgperiode: 4 år Formandens funktioner er: Organisere og lede Servicearbejdet i regionen. Forberede og lede Regions- og Rådsmøder, følge beslutninger og holde fast i de løse ender. Arbejde tæt sammen med regionens HSR rep. Formanden har samtale med og information af de delegerede før SK, samt evaluering efter denne. Suppleant for HSR rep. 2 repræsentanter I Hovedservicerådet. Kandidater til Regionsrepræsentant i HSR skal til enhver tid være et AA medlem. Disse indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne. Valget af Regionsrepræsentant til HSR godkendes på førstkommende Servicekonference. Ædruelighed: 5 år kontinuerlig Valgperiode: 4 år. Der tilstræbes et toårigt overlap. HSR repræsentantens funktioner er: Modtage og formidle informationer fra Regionen og HSR At arbejde tæt sammen med Regionens formand, og deltage i Regionsmøder og rådsmøder. Næstformanden Kandidater til posten som Næstformand skal til enhver tid være medlem af AA. Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne. Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig Valgperiode: 4 år Næstformandens funktioner er: Varetage formandens hverv i dennes fravær; men ikke automatisk at overtage formandens post, når dennes periode er slut. Oktober 2012 Side 9

10 Sekretæren Kandidater til posten som Sekretær skal til enhver tid være medlem af AA. Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne. Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig Valgperiode: 4 år Sekretærens funktioner er: Modtage og formidle informationer fra Regionens AA-grupper og fra HSR. Ansvarlig for Regionens postboks. Kassereren Kandidater til posten som Kasserer skal til enhver tid være medlem af AA. Kandidater indstilles gennem Regionen efter forslag fra grupperepræsentanterne. Ædruelighed: 3 år - kontinuerlig Valgperiode: 4 år Kassererens funktioner er: Modtagelse og registrering af Hattepenge. Betaling af udgifter. Udarbejdelse og fremlæggelse af regnskab og budget. Kassererens bemyndigelse er: Udbetaling af: Transportudgifter til Regions- og arbejdsmøder 1,25 kr. pr. km. pr. bil, samt udgifter til disses afholdelse (kaffe, brød m.m.) Udgifter i forbindelse med information til Offentligheden Godkendte udgifter til deltagelse i seminarer og konferencer herunder deltagelse i SK. Udgifter til kontorartikler Udgifter til telefon/fax/computer Øvrige udgifter efter Regions Rådets anvisning. Oktober 2012 Side 10

11 Udvalg nedsat af Regionsrådet En del Regionsrådets arbejde uddelegeres til udvalg og enkeltpersoner. Disse udfører deres hverv og rapporterer ved Regionsmøder samt holder Formanden og Sekretæren løbende underrettet om, hvad der vedrører AA-servicearbejde i regionen. RR i Region Midtjylland har på nuværende tidspunkt nedsat følgende udvalg / udvalgsrepræsentant Informationsudvalg Bladudvalg Webudvalg Håndbogsudvalg Udvalgene består af AA-medlemmer repræsenteret fra grupperne i regionen. Retningslinjer for Informationsudvalget. Informationsudvalget er et selvstændigt arbejdende udvalg, der er nedsat af Regionen. Udvalget er permanent. Formanden for udvalget indstilles af informationsudvalget, og godkendes af regionen. Formanden vælges for en 4-årig periode med 3 års kontinuerlig ædruelighed. Denne har til opgave at organisere og koordinere informationsarbejdet i Regionen, følge beslutninger og holde fast i de løse ender, samt holde Regionens formand orienteret. Medlemmer af udvalget er AA ere med lyst og interesse til at arbejde med information. Det er ønskeligt, at udvalgsmedlemmerne dækker Regionen geografisk. Informationsudvalget har til opgave, at informere om AA, internt og eksternt i Regionen. Opgaverne som udvalget arbejder med, kan komme fra Regionen, Grupperne, telefonvagten, LIV eller udvalget selv. Den interne information består i, at informere grupperne i Regionen om, hvad serviceog informationsarbejde er, f. eks: Udsendelse af referater fra udvalgets møder til formanden. Besøg i grupperne. Deltagelse i LIV LIV rep. indstilles af Infoudvalget og godkendes af regionen. Suppleant deltager i LIV møderne. Oktober 2012 Side 11

12 Den eksterne information består i at bringe budskabet videre til alkoholikeren, der stadig lider, f. eks: Information og evt. foredrag for borgere i Regionen, private virksomheder, skoler institutioner, myndigheder m.v. Udlevering / udsendelse af brochurer og foldere. LIV= Landsdækkende informationsudvalg. Retningslinjer for Bladudvalget. Bladudvalget er et selvstændigt arbejdende udvalg, nedsat af Regionen. Udvalget er permanent. Formanden vælges af Regionen for en 4 årig periode, med 3 års kontinuerlig ædruelighed. Medlemmer af udvalget er AA ere, med lyst og interesse til at arbejde med Regionsnyt. Det er ønskeligt, at udvalgsmedlemmerne dækker Regionen geografisk. Bladudvalget har til opgave at informere om AA internt og eksternt i Regionen. Opgaverne som udvalget arbejder med kan komme fra Regionen, grupperne, telefonvagten eller udvalget selv. Retningslinjer for Webmaster Kandidater til posten som webmaster skal til enhver tid være medlem af AA. Kandidater indstilles af grupperne i regionen Webmasteren er ikke medlem af RR. Webmasterens funktioner er: At stå for det praktiske arbejde vedr. drift og vedligehold af regionens hjemmeside; Funktionen er en servicefunktion for regionens råd og udvalg; Webmasteren refererer til RR; Arbejdet sker i nært samarbejde med sekretæren. Hovedreglen er, at alle ændringer til hjemmesiden går via sekretæren til webmasteren. I alle tilfælde holdes sekretæren orienteret om ændringer; Regionens repræsentant i Webredaktionsudvalget. Til at varetage arbejdet med AA-Danmarks hjemmeside har IT- udvalget under HSR nedsat et Webredaktionsudvalg. Til dette udvalg udpeger Region Midtjylland en repræsentant. Denne repræsentant kan være regionens webmaster. Oktober 2012 Side 12

13 Retningslinjer for Håndsbogsudvalget. AA s servicehåndbog gennemgås 1 gang årligt efter servicekonferencen og regionshåndbogen tilrettes, og sendes til grupperne til gennemsyn. Rettelserne godkendes på årets sidste regionsmøde. Valg og rotation af Delegerede til SK Antal delegerede bliver fastlagt fra år til år iht. fordelingsnøglen vedtaget på SK. Beregningsgrundlaget er regionens gruppeantal på tidspunktet for sidst afholdte SK. De delegerede vælges på Regionsmødet blandt Grupperepræsentanterne med minimum 2. års kontinuerlig ædruelighed for en periode af max 4 år. Den endelige beslutning om enhver delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden. Den delegerede kan erstattes af en valgbar suppleant, hvilket dog ikke medfører en forlængelse af den delegeredes valgperiode. En suppleant kan altid senere vælges som delegeret med fuld valgperiode, og har som minimum 2 års kontinuerlig ædruelighed. Når en delegeret har afsluttet sin fireårige periode, vil han/hun ikke igen kunne vælges som delegeret eller udpeges som suppleant, hverken for den region, som valgte vedkommende eller for nogen anden region. Retningslinjer for delegerede til Servicekonferencen. Delegeredes kvalifikationer Det anbefales, at den delegerede har været ædru og aktivt med i AA-fællesskabet i mindst 2 år. Den endelige beslutning om enhver delegerets egnethed bør hvile på gruppesamvittigheden. Forberedelse. Hver enkelt delegeret bør samvittighedsfuldt forberede sig ved at: Være helt inde i AA s basislitteratur, som forefindes på dansk, Anonyme Alkoholikere, Tolv trin og Tolv Traditioner, AA`S Servicehåndbog og naturligvis sætte sig ind i, hvad der måtte udkomme efterhånden. Studere Servicekonferencens program i lyset af sin forståelse af AA principperne, og sørge for at være bekendt med programmets indhold. Diskutere programmet i sin region, med sin gruppe og sine AA venner, således at han/hun kommer til Servicekonferencen godt forberedt omkring emnerne og klar til at diskutere disse og herved tilgodese hele fællesskabet, regionen og gruppen med egne holdninger. Sætter sig ind i, hvorledes Servicekonferencen arbejder, og hvem de øvrige medlemmer er, ved f.eks. at tale om disse ting med et andet medlem, som er kendt med Servicekonferencens arrangement. Tage til Servicekonferencen med fast overbevisning om, at han/hun vil være der med det primære formål, at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. Oktober 2012 Side 13

14 Løfterne ( fra 6. kapitel ) Hvis vi er samvittighedsfulde med denne del af vor udvikling, vil vi forbavses, før vi er kommet halvvejs igennem. Vi kommer til at kende en ny frihed og en ny glæde. Vi fortryder ikke fortiden, ej heller ønsker vi at smække døren i for den. Vi vil forstå ordet sindsro, og vi vil kende fred. Uanset hvor langt nede på skalaen vi har befundet os, vil vi indse, hvordan vores erfaring kan hjælpe andre. Følelsen af ubrugelighed og selvmedlidenhed vil forsvinde. Vi vil miste interessen for det egoistiske og vinde interessen for vore medmennesker. Selvtilfredsheden vil forsvinde. Hele vor holdning og vort syn på livet vil ændres. Frygten for mennesker og økonomisk usikkerhed vil forsvinde. Vi vil pr. intuition vide, hvordan vi skal behandle forskellige situationer, som tidligere ville hæmme os. Vi vil pludselig erkende, at Gud gør det for os, hvad vi aldrig kunne gøre for os selv. Er disse løfter overdrevne? Det mener vi ikke. De går i opfyldelse iblandt os - nogle gange langsomt, nogle gange hurtigt. Men de sker altid, hvis vi arbejder på det. Oktober 2012 Side 14

15 Anonyme Alkoholikeres 12 trin 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol - at vi ikke kunne klare vort liv. 2. Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. 3. Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg Gud, sådan som vi opfattede Ham. 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl. 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter. 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl. 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen, overfor dem alle. 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks. 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var hans vilje med os, og om styrken til at udføre den. 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere, og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde. Oktober 2012 Side 15

16 Anonyme Alkoholikeres 12 traditioner 1. Vor fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet en kærlig Gud sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke. 3. Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke 4. Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed 5. Hver gruppe har kun ét hovedformål: At bringe budskabet videre til alkoholikeren, der stadig lider 6. En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål. 7. Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 8. Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle; men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale. 9. AA som sådan bør aldrig organiseres; men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige overfor dem, de tjener. 10. Anonyme alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for fællesskabet. AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. 11. Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame. Når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares. 12. Anonymiteten er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer. Oktober 2012 Side 16

17 De tolv koncepter for Verdensservice. 1. Koncept: Det endelige ansvar og den højeste myndighed for AA s verdensservice bør altid ligge i gruppesamvittigheden i hele vort Fællesskab. 2. Koncept: AA s Servicekonference er, for næsten alle praktiske områder blevet til hele Fællesskabets egentlige stemme og samvittighed i Verdensanliggender. 3. Koncept: For at skabe effektiv ledelse foreslås det, at hver del i AA: Servicekonferencen, Hovedserviceråd og dets serviceorganer, personale, udvalg og formænd gives en traditionsmæssig beslutningsret. 4. Koncept: Gennem hele vor struktur bør vi på alle ansvarlige niveauer opretholde en traditionsmæssig deltagelsesret, idet det sikres, at alle får en stemmerepræsentation, som står i rimeligt forhold til det ansvar, de udøver. 5. Koncept: I hele vor struktur bør vi opretholde en traditionsmæssig klageret, sådan at vi altid sikrer os, at et mindretals mening bliver hørt og personlige klager omhyggeligt bliver vurderet. 6. Koncept: Servicekonferencen anerkender, at det primære initiativ og den praktiske ansvarlighed i de fleste Verdensserviceanliggender bør varetages af Hovedservicerådets medlemmer, idet de handler på vegne af Servicekonferencen. 7. Koncept: Servicehåndbogen giver Hovedservicerådet fuldmagt til at forestå og lede alle anliggender i AAservice. Servicehåndbogen er konferencegodkendt, men ikke et lovfæstet dokument. Når det gælder dens effektuering hviler det på tradition og AA s økonomiske evne. 8. Koncept: Med hensyn til større sager af generel betydning og når det gælder større økonomiske sager er medlemmer af Hovedservicerådet planlæggere og administratorer. De har et overordnet tilsyn med AA s serviceaktiviteter. De praktiserer dette tilsyn, når de vælger eller godkender personer til service. Oktober 2012 Side 17

18 9. Koncept: God ledelse i hele servicestrukturen er uundværlig for vor fortsatte virke og overlevelse. Den ledelse, som engang blev udøvet af AA s grundlæggere, må medlemmerne af Hovedservicerådet nødvendigvis påtage sig. 10. Koncept: Ethvert serviceansvar må have en beføjelse, som svarer til ansvaret. Beføjelsen skal være klart defineret. 11. Koncept: Medlemmerne af Hovedservicerådet bør altid have de bedst mulige udvalg, ledere, personale og rådgivere. Derfor må sammensætning, kvalifikationer, fremlæggelsesprocedure samt rettigheder og pligter altid være spørgsmål, der skal ligge os stærkt på sinde. 12. Koncept: Servicekonferencen er forpligtet til: At overholde ånden i AA s Traditioner og drage omsorg for, at den aldrig bliver sæde for farlig velstand eller magt; At dens økonomi må bygge på det forsigtige og kloge princip, at der skal være tilstrækkelige driftsmidler og rimelig reserve til rådighed; At ingen af dens medlemmer får overdraget myndighed over andre uden at være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer; At den når frem til alle vigtigt beslutninger gennem drøftelser, afstemning og i videst muligt omfang et solidt flertal; At den aldrig gør sig skyldig i personforfølgelse eller giver anledning til offentlige stridsspørgsmål; At den aldrig blander sig i politik, og at den, som det fællesskab, den tjener, altid vil forblive demokratisk i tanke og handling. Oktober 2012 Side 18

19 Oktober 2012 Side 19

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Foreningen U-landsnyt.dk". 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kap. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere