GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse i Tirstrup-Hallen lørdag den 11. maj 2013 kl. 10:00 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges 4. Budget for det kommende år fremlægges 5. Behandling af indkomne forslag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - bilag 1 2. Forslag fra Torben Tandrup bilag 2 6. Valg til bestyrelsen - på valg er: Aage E. Nielsen (modtager genvalg) Kurt Christensen (modtager genvalg) Jens Rodevad tiltrådt suppleant (modtager valg) 7. Valg 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Såfremt vedtægtsændring, bilag 1 pkt. 3 vedtages: da valg af 2 revisorer ellers valg af 1 revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Medbring denne side og årsrapporterne til generalforsamlingen

2 Kommentarer til udkastet til årsrapport 2012 og budgetterne for 2013/2014 Efter kraftig anbefaling fra kommunen og med hjælp fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er vores samlede vandværk i 2012 blevet værdisat. Vore grunde, bygninger, boringer, maskinanlæg, ledningsnet og stikledninger er blevet opmålt og derefter omregnet til den oprindelig værdi ( anskaffelsesværdi ) efter nogle normtal, som FVD har udarbejdet. Det betyder desværre, at årsrapporten for 2012 viser nogle helt andre tal end forventet. Men det gør så også, at vi til enhver tid kan se, hvad vores samlede vandværk er værd (=nedskrevet til). Og det er et tal, vi skal anvende ved beregning af hovedanlægsbidraget. Vi har besluttet, at vi fremover viser indeværende års og det kommende års budget sammen med årsrapporten for det afsluttede år og tallene for det foregående år. Alting har en anslået levetid (afskrivningsperiode) bygninger, boringer og ledningsnet 50 år og maskinanlæg 15 år. Det medfører, at der årligt skal afskrives på vores værdier. For 2012 drejer det sig om samlede afskrivninger på kr Og det påvirker resultatet. Budgetterne for 2013 og 2014 ender af samme grund i underskud - på hhv. kr og kr Der er planlagt nødvendig udskiftning af ledningsnet og overgang til elektroniske målerure i de kommende år. Derfor kan det blive nødvendigt at sikre økonomien ved forhøjelse af den faste afgift. Bestyrelsen UDKAST

3 UDKAST UDKAST

4 UDKAST UDKAST

5 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr årgang FORÅR Formanden har ordet 4 En grusom historie 6 Vandværks-nyt 9 Det er bar vand En vintercykeltur Faste informationer 21 Naturen 23 Administration/bestyrelse

6

7 Forår 2013 Egern-Posten Egern Posten udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Hjemmeside: Oplag: 900 eksemplarer. Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til de grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg: Jens Rodevad fuglslevgrundogvand.dk Formanden har ordet Et nyt år er startet, 2013 er i gang. Foråret har ladet vente på sig må man sige, så kan vi kun håbe på en god lang sommer for os alle herude. Som formand for Øksenmølle -Fuglslev Grundejerforening og Vandværk i ca. 2 år, har jeg valgt at trække mig 1 år før tid af helbredsmæssige årsager. Den tid jeg har siddet i bestyrelsen har været rigtig givende for mig, jeg vil hermed takke alle medlemmer for den tillid I har givet mig. Tak til den siddende bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde. Tak for denne gang. Vh. Ingolf Kronborg Havn Layout og tekster: Kurt Christensen Tryk: LaserTryk.dk Forsidefoto: Forsommer i skovkanten (Kaj Lassen) Næste udgivelse: Oktober Deadline for stof og annoncer til næste nummer: 1. september 2013 Sygdom er ingen herre over. Bestyrelsen siger hermed tak til Ingolf for det store engagement han har udvist i foreningen, dels som formand, men også i det daglige arbejde. Ingolf har taget hånd om alskens opgaver og problemer, og han har fordybet sig i hver enkelt sag, der skulle løses. Bestyrelsen ønsker ham rigtig god bedring. Bestyrelsen 3

8 Egern-Posten Forår 2013 En grusom historie! Af Kaj Lassen I oktober måned ankom min kone og jeg hen på aftenen til vort sommerhus på Egernvej. I postkassen lå en seddel fra skorstensfejeren, at han havde renset skorstenen, men da han ikke kunne komme ind, havde han ikke kunnet rense brændeovnen for nedfejet sod. Vi kunne kontakte ham, hvad jeg ikke synes nødvendig, da jeg selv kunne skovle soden ud. Det ville jeg dog vente med til næste morgen. Vi tændte for varmepumpen og gav os til at se fjernsyn. Af og til hørte vi nogle ubestemmelige lyde som tjit, tjit, tjit. Jeg kunne ikke lokalisere, hvor lyden kom fra, men slog mig til tåls med, at det kunne være varmepumpen eller køleskabet. Næste formiddag ville jeg så tømme brændeovnen for nedfejet sod. Der lå imidlertid noget papir og små pinde, som jeg først skulle have brændt af. Jeg satte ild til, lukkede lågen og gav mig til at vente på, at ilden skulle slukke, så jeg kunne komme til at rense brændeovnen. Pludselig så jeg det brændende papir fare rund i brændkammeret samtidig med, at det udstødte tjit tjit tjit. Skønt ilden havde godt fat åbnede jeg lågen og opdagede en flagermus, muligvis en unge, der ynkelig og halvbrændt udstødte sine tjit tjit tjit. Det var for sent at redde dyret. Jeg tænkte på, om vi skulle servere ovnstegt flagermus for vore middagsgæster, hvilket vi dog undlod. Parolen på denne historie må være: Kontroller jeres ildsted efter skorstensfejerens besøg, såfremt han ikke selv har kunne fjerne nedfejet sod. 4

9 Forår 2013 Egern-Posten 5

10 6 Egern-Posten Forår 2013

11 Forår 2013 Egern-Posten Vandværkernes overlevelse Aage har ordet Det at drive de små vandværker i dagens Danmark er blevet vanskeligere, nu da myndighedskravene bliver større og større, samtidigt med at indtjeningen er truet. Dét kan gøre bestyrelsesarbejdet til noget af en udfordring. Der er ingen tvivl om, at den forsatte drift af de mindre vandværker vil være betinget af, at ledelsen er omstillingsparat og forandringsvillig - i årene der kommer. I dag kan det være svært for de vandværker, som har en meget lille omsætning. De kan have vanskeligt ved at danne et fornuftigt kapitalgrundlag til nødvendig vedligeholdelse, fornyelser og opdatering af teknikken. Den enkelte bestyrelse skal sætte sig ned og drøfte fremtiden, og dermed skabe et fornuftigt overblik over behovet for kroner til driften i de næste 5 år. Her i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk er vi kommet rimeligt godt i gang med at forberede vandværket til de kommende krav fra myndighederne. Det personale der fremover skal stå for driften af vandværket, skal på kursus i hygiejne og drift for at blive certificeret til at passe vandværket. Vi er allerede godt i gang med at få vandværket moderniseret, så det opfylder de nye krav til vandbehandlingsanlæg, så som hygiejnezoner og overvågningsteknik. Derved får vi mulighed for at overvåge udpumpningen og for også at kontrollere om der er utætheder og i så fald hvor på ledningsnettet. Vi har desværre et stort tab på ledningsnettet, da meget af ledningsnettet er fra vandværkets etablering!! Derudover vil vi allerede i år påbegynde gruppevis - udskiftning af de gamle målere til elektroniske målere, som også giver mulighed for, at vi kan afsøge utætheder ved evt. frostskader. Aflæsning vil så tilmed ske automatisk!! Kommende tiltag fra myndighederne gør, at det bliver sværere og sværere at opretholde det fornødne niveau i et vandværks ledelse, og dermed også vanskeligere at få nye og yngre kræfter ind i bestyrelserne. Vandværkerne skal hvert år udarbejde et takstblad og en 5 års investeringsplan, som kommunen skal godkende. Lige nu arbejdes der med en ny vandforsyningsplan, beredskabsplan og kvalitetssikring samt energioptimering på vandværkerne. Det er igen nogle nye opgaver for bestyrelsen. Jeg kan hermed kun ønske god arbejdslyst med indsatsen for at bevare vores private vandværk til gavn for vores forbrugere. Din vandmand 7

12 Egern-Posten Forår 2013 Vinduer og døre efter mål Termoruder inventar terrasser Ombygning tilbygning - nybygning Tlf Fax Mobil kunne umiddelbart ligne et årstal - der skete da også en vigtig ting i løbet af året. Vores daværende konge, Frederik IV var med til at stoppe den svenske, krigeriske Karl XII - som så blev skudt det år. Nå, men tallet er nu IKKE et årstal, men derimod det antal m³ vand, der løb ud - INDE i et hus - efter en frostsprængning!! Og det blev en dyr affære over kroner - for vandet alene. 8

13 - fra FVD s Rent Vand Forår 2013 Egern-Posten Det er bar vand - tænker vi måske?! Hvis vi da overhovedet tænker over, hvad der kommer ud af hanen eller bruseren eller vandslangen eller sågar ned fra himlen. Vi tager det som en selvfølge, at vi åbner hanen, og så kommer der RENT vand ud i den ønskede mængde! Vores behov for vand bliver dækket - her og nu. Og det begynder tidligt - se små børn, der spotter en vandpyt selv en lille en. Der bliver straks trampet og pjasket igennem. Teenageårene er noget særligt også med vand. I perioder er teenagere så snavsede, at der er brug for flere hundrede liter VARMT drikkevand til et bad, før de er rene nok! I andre perioder kunne forældre godt ønske sig, at teenageren ville gå lidt oftere i bad!!! Men det er jo en overgang, for når de bliver voksne og modtager den første vandregning SÅ skal der spares på det varme vand.. 9

14 Egern-Posten Forår 2013 En vintercykeltur Af Anna Sylvester-Hvid, Egernvej 64 Vinterens grå og triste dage havde sat sit præg på stemningen i det lille rækkehus i Aarhus, hvor jeg bor. Min gode nabo og jeg besluttede derfor at smide hvad vi havde i hænderne, og tage et par fridage i mit lille hus på Egernvej. Jeg foreslog hende, at vi tog cyklerne med, så vi kunne tage os en cykeltur på det nedlagte jernbanelegeme imellem Gravlev og Ebeltoft. Lidt motion ville sikkert gøre os godt. Ild i brændeovnen, lækker mad, en god nats søvn og duften af friskbagte boller næste morgen, havde allerede sat stemningen et par grader i vejret. Friske og kåde besluttede vi at tage fat i cyklerne og køre ind til Ebeltoft for at shoppe lidt og evt. besøge Glasmuseet. Med frisk luft og vind i håret cyklede vi mod Gravlev, drejede ned ad stien og kørte ad et meget smalt spor, der var smattet, fordi det have regnet i dagevis forinden. Sanne - det hedder min nabo, kørte et pænt stykke foran mig, jeg sakkede som regel bagud, fordi jeg havde travlt med at kigge efter fugle. Efter et stykke tid halede jeg ind på hende, men det var kun fordi hun var standset op og stod og kiggede lige ind i hovedet på en giraf. Jeg måtte fortælle hende, at det var bagsiden af Ree Park, hun var stoppet op ved. Efter en del km med tungen lige i munden og dækkene i sporet, nåede vi det store skovområde ved Dråby. Foran os fik vi øje på en flok cyklister, der holdt pause. Vi stoppede op, hilste og spurgte hvor de skulle hen. De viste sig at være Ebeltoft Cykelguider, der var på vej til Dråby Kirke. Lidt ydmygt spurgte vi om vi måtte følge med dem, og ti minutter senere stod vi alle ved den imponerende 1400-tals kirke, Djurslands domkirke. Vi fik, af den ene cykelguide, en uddybende historie om kirken, der tidligere tilhørte Skærsø Gods, ejet af adelsfamilien Rosenkrantz og om Dråby, der antagelig har været en havneby ved Kattegat. En spændende og uventet oplevelse. Derefter fulgtes vi med Cykelguiderne videre ind til Ebeltoft, hvor vi skiltes. I Karens Brasserie, på Fregatten Jylland, sad vi nu, min nabo og jeg, lidt udmattede, og reflekterede over dagens begivenheder, og efter en god kop kaffe, vendte vi hjemad samme vej, uden at tænke på, at sidste halvdel af turen foregik i buldrende vintermørke. Da vi hverken fik shoppet eller set Glasmuseet tog vi minsandten turen igen dagen efter, selvom det regnede! Jeg kan varmt anbefale at tage cykleturen, der er ca. 11 km. Du ser naturen med flora og fauna, der er fred og ro, ingen stejle bakker og ingen biler, så ruten er også meget børnevenlig. 10 Se turguiden på næste side.

15 Forår 2013 Egern-Posten 11

16 Egern-Posten Forår 2013 HUSK AT MEDDELE FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til: MICROWA abc aps tlf. Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/flytning og dét koster hver gang for foreningen!! Henvendelse om VANDURE, LEDNINGSBRUD m.m. skal ske til Aage E. Nielsen - tlf eller Finn Poulsen VVS - tlf holder dig opdateret med nyheder og meddelelser Dér finder du også ældre udgaver af Egern-Posten regnskaber/årsrapporter og budgetter takstblad vedtægter den seneste analyserapport nyttige links om vand kontaktinformation til administrationen (microwa abc) bestyrelsesmedlemmerne flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse anvisning på vinterlukning af vandforsyning Stof til bladet savnes/ønskes historier, fotos o.l. Egern-Posten er et fælles anliggende, og bladet bliver mere læseværdigt og interessant, når det også indeholder stof fra jer. Så, har du noget på hjertet, som du synes kunne være interessant og nyttigt at dele med andre så kom ud af busken - og kontakt redaktøren eller formanden. 12

17 Forår 2013 Egern-Posten Hunde skal ALTID føres i snor. Brug af åben ild er FORBUDT det gælder afbrænding af bål og haveaffald, henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere m.m. Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode. Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen og heller ikke på naboens grund. Kantbede fra skel til vej skal holdes ryddet. Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/fældes se side Maksimalt 20 km/t. må der køres på vejene. Altså, kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at informere lejere og gæster om dette. Muldvarper er en ødelæggende plage En beboer har forslået, at flere skulle alliere sig og bestille et firma, der har bekæmpelse af de små, sorte som spidskompetence. Men hidtil er det ikke lykkedes at få etableret fælles fodslaw til det. Her er nogle henvisninger: Plæneservice se annoncen side eller besøg andre udbydere på og Pas på tyven stop ham, før han stjæler!!! Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt. Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. 13

18 Egern-Posten Forår 2013 Benyt vore annoncører de støtter os! Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL

19 Forår 2013 Egern-Posten Rosmus Entreprenørservice ApS Brdr. Kejser Remshøjevej 7, Rosmus 8444 Balle Jørgen: Jens: Specialer: o Nedsivningsanlæg o Ansøgning til nedsivningsanlæg o Separering af kloakker Dræningsarbejde og styrbar underboring udføres 15

20 Egern-Posten Forår

21 Forår 2013 Egern-Posten Stubbe Sø er tilgængelig til fods eller på cykel - og den er bestemt et besøg værd. Find vej dertil via følgende hjemmesider: FLISNING AF GRENAFFALD OVE HJORT NIELSEN Sydvænget 2 - Fuglslev Ebeltoft TLF

22 Egern-Posten Forår 2013 Bad Kedler Oliefyr Kobbertag Fjernvarme Smedearbejde Mindre gravearbejde Finn Poulsen VVS Gravlev Bygade 7 Gravlev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil Benyt vore annoncører de støtter os!

23 Forår 2013 Egern-Posten Ørnbjerg Mølle ligger i Mols Bjerge Nationalpark omgivet af skov. Den får vand fra Ulstrup å, og er en af de få bevarede vandmøller på Djursland. Møllen ejes af staten (2009) og fungerer i dag som museumsmølle. Der har været mølle på Ørnbjerg siden 1500 tallet, og stedet emmer af historie. Den nuværende bygning er fra 1833 og har været aktiv kornmølle indtil slutningen af halvtredserne. I 1970 blev den gamle mølle restaureret for private midler, og mølleværket var herefter igen funktionsdygtigt i en årrække. I dag arbejder Ørnbjerg Møllelaug sammen med Skov og Naturstyrelsen på at sikre den fremtidige restaurering og drift af møllen. Der er mulighed for at overnatte i det smukke område ved siden af møllen og den rislende bæk på en primitiv teltplads, som Fussingø Skovdistrikt har anlagt. Vejen til møllen er godt skjult mellem træerne. Fra landevejen mellem Feldballe og Ebeltoft er indkørslen markeret med et lille håndmalet skilt. Se meget mere på Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Ombygning tilbygning nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning inventar terrasser - pavilloner Højmarksvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev 19

24 Egern-Posten Forår 2013

25 Forår 2013 Egern-Posten Flextur - dør til dør tilbud til alle i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune har siden den 1. august 2012 tilbudt Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler dog altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på kommunens hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på Benyt vore annoncører de støtter os! Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside: 123hjemmeside.dk/seniorhuset Du kan også kontakte Margit på: Naturens fænomener Hvad er så det for en krabat?? En flot påskefarvet pels på sort bund og med den fineste hale af skarp-røde børster. Den havde vældig travlt med at finde et træ, som den kunne kravle op i og pist forsvandt den op i kronen. Dér har den forpuppet sig og er blevet til en formentligt smuk sommerfugl, men hvilken??? Kender du svaret, så mail det til: 21

26 Egern-Posten Forår 2013 Uddrag af kommunens regler om hæk og hegn mod vej og fortov Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Se evt. hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Vedligehold af Veje Benyt vore annoncører de støtter os! Brændeovnsbekendtgørelsen udløb i Hvad så nu? Følg med på Miljøstyrelsens hjemmeside Dér kan du også foretage en nem beregning af, hvor stor eller snarere lille din kommende brændeovn skal være. Eller om din eksisterende brændeovn passer i størrelse (effekt i kwh). Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk 22

27 Administration - regnskabsførelse - flytteopgørelser - vandopgørelser MICROWA abc aps Sverigesvej 1, 8450 Hammel Tlf Fax Bestyrelsen Formand, konstitueret Jens Rodevad Tlf Næstformand Vakant Sekretær Kaj Lassen Tlf Vandværksbestyrer og bestyrelsesmedlem Aage E. Nielsen Skovduevej 24, Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil Kasserer Kurt Christensen Mobil

28 viser fotos og videoer fra vores arbejdsopgaver se selv! Professionel træfældning og haveservice - topkapning - græsslåning - træfældning - havearbejde - fjernelse af rødder - forefaldende arbejde På timeløn eller til fast pris få et uforpligtende tilbud Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov Martins Hansens Vej Ebeltoft

29 Bilag 1 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 10 For at sikre, at det bliver den grundejer, der forårsager skade på veje og rabatter, der også kommer til at betale/sørge for udbedring af skaden, er det nødvendigt, at det fremgår af vedtægterne, derfor foreslås følgende ændring: 10 Efter 4. linje ( skal være indregistreret.) indføjes følgende: Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning eller snerydning samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster vejen(e) eller rabatterne (fællesområder), så der opstår skader, er grundejeren forpligtet til at genetablere vejen(e) eller rabatterne, så den/de fremstår i samme stand som forud for skadernes opståen. Såfremt grundejeren undlader dette, vil bestyrelsen sørge for udbedring af skaderne for grundejerens regning. (Bestyrelsen ) 2. Bestyrelsens forslag til ny 10.A Brug af åben ild er forbudt. Det gælder afbrænding af bål og haveaffald, henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere. Afskydning af fyrværkeri er forbudt. 3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 12, 13, 19 Revision af årsrapporterne. Lonny Casted har i en årrække forestået en del af det administrative. Hun lavede kasserapporter, som så blev afleveret sammen med bilagene til revisorens regnskabsafdeling. Revisoren udfærdigede regnskaberne/årsrapporterne til godkendelse af den valgte revisor og til fremlæggelse på foreningernes generalforsamling. Efter Lonnys pensionering i maj 2012, fandt bestyrelsen en ny forretningsfører. Men det viste sig dog at være en for dyr og utilstrækkelig løsning. Vi undersøgte så markedet for firmaer, der har administration af vandværker som spidskompetence. Vi valgte MICROWA abc aps, Hammel, som har mange års erfaring i administration af vandværker Og dermed har vi fået hele pakken : administration med træffetid alle ugens dage, opkrævning, flytteopgørelse, kontering, bogføring, udarbejdelse af balancer og regnskaber/årsrapporter. Det er ikke et lovmæssigt krav, at regnskaberne udarbejdes og revideres af et revisionsfirma (statsautoriseret eller registreret). Det koster foreningerne moms årligt i honorar at have revisoren til at gennemgå og underskrive regnskaberne/årsrapporterne. Til gengæld foreslår bestyrelsen, at der vælges 2 revisorer blandt medlemmerne. 12 (Dagsordenens pkt. 3) Det reviderede, og af statsaut. revisor (registrerede) godkendte, regnskab forelægges til godkendelse ændres til: De af administrationsfirmaet udfærdigede og reviderede årsrapporter forelægges til godkendelse. 12 (Dagsordenens pkt. 8) Valg af revisor ændres til: Valg af 2 revisorer linje: 1 revisor ændres til 2 revisorer og 4. linje: revisor ændres til revisorer 19 Regnskabet revideres af den valgte revisor og godkendes af en statsautoriseret/registreret revisor. Regnskabsåret er kalenderåret. ændres til: Bogføring og administration foretages af et af bestyrelsen valgt administrationsfirma, som også udarbejder årsrapporter, indeholdende det kommende års budgetter. Årsrapporterne revideres af de valgte revisorer. Regnskabsåret er kalenderåret. Administrative rettelser til vedtægterne 7 Der henvises til en forkert - derfor: Linje 4: 3 ændres til 4 21 Der tilføjes og 11. maj 2013.

30 Noter UDKAST UDKAST

31 Bilag 2

32 Kære medlem af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S April Hermed følger Egern-Posten nr. 66 forår Omslaget består af indkaldelsen til generalforsamlingen og uddrag af UDKAST til årsrapporten for 2012 og budgetter for 2013 og De komplette og reviderede årsrapporter bliver udleveret på generalforsamlingen, og de vil efter godkendelse kunne ses på vores hjemmeside. Ryk de to hvide omslagsark af og husk at medbringe dem til generalforsamlingen så har du Egern-Posten som blad til fortsat læsning. Hvis der er fejl i navne- og adresseoplysningerne bedes du kontakte vores administrator MICROWA for at få dem rettet enten telefonisk eller pr. mail, se side 23 i Egern-Posten. Portoudgifterne er voldsomme, så for at spare unødvendige udgifter for foreningerne, har vi også denne gang valgt kun at sende et eksemplar af Egern-Posten til hver grundejer. Der er til medlemmer med flere grunde udsendt en indkaldelse til generalforsamlingen pr. grund. God fornøjelse med læsningen og god sommersæson. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 2 9 A P R I L 2 0 1 0 2 9. Å R G A N G Gode råd før køb og salg af hus i Sverige - advokaten tænker højt Kurser, ture og god musik - find sæsonens aktiviteter

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere