GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse i Tirstrup-Hallen lørdag den 11. maj 2013 kl. 10:00 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges 4. Budget for det kommende år fremlægges 5. Behandling af indkomne forslag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - bilag 1 2. Forslag fra Torben Tandrup bilag 2 6. Valg til bestyrelsen - på valg er: Aage E. Nielsen (modtager genvalg) Kurt Christensen (modtager genvalg) Jens Rodevad tiltrådt suppleant (modtager valg) 7. Valg 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Såfremt vedtægtsændring, bilag 1 pkt. 3 vedtages: da valg af 2 revisorer ellers valg af 1 revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Medbring denne side og årsrapporterne til generalforsamlingen

2 Kommentarer til udkastet til årsrapport 2012 og budgetterne for 2013/2014 Efter kraftig anbefaling fra kommunen og med hjælp fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er vores samlede vandværk i 2012 blevet værdisat. Vore grunde, bygninger, boringer, maskinanlæg, ledningsnet og stikledninger er blevet opmålt og derefter omregnet til den oprindelig værdi ( anskaffelsesværdi ) efter nogle normtal, som FVD har udarbejdet. Det betyder desværre, at årsrapporten for 2012 viser nogle helt andre tal end forventet. Men det gør så også, at vi til enhver tid kan se, hvad vores samlede vandværk er værd (=nedskrevet til). Og det er et tal, vi skal anvende ved beregning af hovedanlægsbidraget. Vi har besluttet, at vi fremover viser indeværende års og det kommende års budget sammen med årsrapporten for det afsluttede år og tallene for det foregående år. Alting har en anslået levetid (afskrivningsperiode) bygninger, boringer og ledningsnet 50 år og maskinanlæg 15 år. Det medfører, at der årligt skal afskrives på vores værdier. For 2012 drejer det sig om samlede afskrivninger på kr Og det påvirker resultatet. Budgetterne for 2013 og 2014 ender af samme grund i underskud - på hhv. kr og kr Der er planlagt nødvendig udskiftning af ledningsnet og overgang til elektroniske målerure i de kommende år. Derfor kan det blive nødvendigt at sikre økonomien ved forhøjelse af den faste afgift. Bestyrelsen UDKAST

3 UDKAST UDKAST

4 UDKAST UDKAST

5 Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr årgang FORÅR Formanden har ordet 4 En grusom historie 6 Vandværks-nyt 9 Det er bar vand En vintercykeltur Faste informationer 21 Naturen 23 Administration/bestyrelse

6

7 Forår 2013 Egern-Posten Egern Posten udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Hjemmeside: Oplag: 900 eksemplarer. Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til de grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg: Jens Rodevad fuglslevgrundogvand.dk Formanden har ordet Et nyt år er startet, 2013 er i gang. Foråret har ladet vente på sig må man sige, så kan vi kun håbe på en god lang sommer for os alle herude. Som formand for Øksenmølle -Fuglslev Grundejerforening og Vandværk i ca. 2 år, har jeg valgt at trække mig 1 år før tid af helbredsmæssige årsager. Den tid jeg har siddet i bestyrelsen har været rigtig givende for mig, jeg vil hermed takke alle medlemmer for den tillid I har givet mig. Tak til den siddende bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde. Tak for denne gang. Vh. Ingolf Kronborg Havn Layout og tekster: Kurt Christensen Tryk: LaserTryk.dk Forsidefoto: Forsommer i skovkanten (Kaj Lassen) Næste udgivelse: Oktober Deadline for stof og annoncer til næste nummer: 1. september 2013 Sygdom er ingen herre over. Bestyrelsen siger hermed tak til Ingolf for det store engagement han har udvist i foreningen, dels som formand, men også i det daglige arbejde. Ingolf har taget hånd om alskens opgaver og problemer, og han har fordybet sig i hver enkelt sag, der skulle løses. Bestyrelsen ønsker ham rigtig god bedring. Bestyrelsen 3

8 Egern-Posten Forår 2013 En grusom historie! Af Kaj Lassen I oktober måned ankom min kone og jeg hen på aftenen til vort sommerhus på Egernvej. I postkassen lå en seddel fra skorstensfejeren, at han havde renset skorstenen, men da han ikke kunne komme ind, havde han ikke kunnet rense brændeovnen for nedfejet sod. Vi kunne kontakte ham, hvad jeg ikke synes nødvendig, da jeg selv kunne skovle soden ud. Det ville jeg dog vente med til næste morgen. Vi tændte for varmepumpen og gav os til at se fjernsyn. Af og til hørte vi nogle ubestemmelige lyde som tjit, tjit, tjit. Jeg kunne ikke lokalisere, hvor lyden kom fra, men slog mig til tåls med, at det kunne være varmepumpen eller køleskabet. Næste formiddag ville jeg så tømme brændeovnen for nedfejet sod. Der lå imidlertid noget papir og små pinde, som jeg først skulle have brændt af. Jeg satte ild til, lukkede lågen og gav mig til at vente på, at ilden skulle slukke, så jeg kunne komme til at rense brændeovnen. Pludselig så jeg det brændende papir fare rund i brændkammeret samtidig med, at det udstødte tjit tjit tjit. Skønt ilden havde godt fat åbnede jeg lågen og opdagede en flagermus, muligvis en unge, der ynkelig og halvbrændt udstødte sine tjit tjit tjit. Det var for sent at redde dyret. Jeg tænkte på, om vi skulle servere ovnstegt flagermus for vore middagsgæster, hvilket vi dog undlod. Parolen på denne historie må være: Kontroller jeres ildsted efter skorstensfejerens besøg, såfremt han ikke selv har kunne fjerne nedfejet sod. 4

9 Forår 2013 Egern-Posten 5

10 6 Egern-Posten Forår 2013

11 Forår 2013 Egern-Posten Vandværkernes overlevelse Aage har ordet Det at drive de små vandværker i dagens Danmark er blevet vanskeligere, nu da myndighedskravene bliver større og større, samtidigt med at indtjeningen er truet. Dét kan gøre bestyrelsesarbejdet til noget af en udfordring. Der er ingen tvivl om, at den forsatte drift af de mindre vandværker vil være betinget af, at ledelsen er omstillingsparat og forandringsvillig - i årene der kommer. I dag kan det være svært for de vandværker, som har en meget lille omsætning. De kan have vanskeligt ved at danne et fornuftigt kapitalgrundlag til nødvendig vedligeholdelse, fornyelser og opdatering af teknikken. Den enkelte bestyrelse skal sætte sig ned og drøfte fremtiden, og dermed skabe et fornuftigt overblik over behovet for kroner til driften i de næste 5 år. Her i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk er vi kommet rimeligt godt i gang med at forberede vandværket til de kommende krav fra myndighederne. Det personale der fremover skal stå for driften af vandværket, skal på kursus i hygiejne og drift for at blive certificeret til at passe vandværket. Vi er allerede godt i gang med at få vandværket moderniseret, så det opfylder de nye krav til vandbehandlingsanlæg, så som hygiejnezoner og overvågningsteknik. Derved får vi mulighed for at overvåge udpumpningen og for også at kontrollere om der er utætheder og i så fald hvor på ledningsnettet. Vi har desværre et stort tab på ledningsnettet, da meget af ledningsnettet er fra vandværkets etablering!! Derudover vil vi allerede i år påbegynde gruppevis - udskiftning af de gamle målere til elektroniske målere, som også giver mulighed for, at vi kan afsøge utætheder ved evt. frostskader. Aflæsning vil så tilmed ske automatisk!! Kommende tiltag fra myndighederne gør, at det bliver sværere og sværere at opretholde det fornødne niveau i et vandværks ledelse, og dermed også vanskeligere at få nye og yngre kræfter ind i bestyrelserne. Vandværkerne skal hvert år udarbejde et takstblad og en 5 års investeringsplan, som kommunen skal godkende. Lige nu arbejdes der med en ny vandforsyningsplan, beredskabsplan og kvalitetssikring samt energioptimering på vandværkerne. Det er igen nogle nye opgaver for bestyrelsen. Jeg kan hermed kun ønske god arbejdslyst med indsatsen for at bevare vores private vandværk til gavn for vores forbrugere. Din vandmand 7

12 Egern-Posten Forår 2013 Vinduer og døre efter mål Termoruder inventar terrasser Ombygning tilbygning - nybygning Tlf Fax Mobil kunne umiddelbart ligne et årstal - der skete da også en vigtig ting i løbet af året. Vores daværende konge, Frederik IV var med til at stoppe den svenske, krigeriske Karl XII - som så blev skudt det år. Nå, men tallet er nu IKKE et årstal, men derimod det antal m³ vand, der løb ud - INDE i et hus - efter en frostsprængning!! Og det blev en dyr affære over kroner - for vandet alene. 8

13 - fra FVD s Rent Vand Forår 2013 Egern-Posten Det er bar vand - tænker vi måske?! Hvis vi da overhovedet tænker over, hvad der kommer ud af hanen eller bruseren eller vandslangen eller sågar ned fra himlen. Vi tager det som en selvfølge, at vi åbner hanen, og så kommer der RENT vand ud i den ønskede mængde! Vores behov for vand bliver dækket - her og nu. Og det begynder tidligt - se små børn, der spotter en vandpyt selv en lille en. Der bliver straks trampet og pjasket igennem. Teenageårene er noget særligt også med vand. I perioder er teenagere så snavsede, at der er brug for flere hundrede liter VARMT drikkevand til et bad, før de er rene nok! I andre perioder kunne forældre godt ønske sig, at teenageren ville gå lidt oftere i bad!!! Men det er jo en overgang, for når de bliver voksne og modtager den første vandregning SÅ skal der spares på det varme vand.. 9

14 Egern-Posten Forår 2013 En vintercykeltur Af Anna Sylvester-Hvid, Egernvej 64 Vinterens grå og triste dage havde sat sit præg på stemningen i det lille rækkehus i Aarhus, hvor jeg bor. Min gode nabo og jeg besluttede derfor at smide hvad vi havde i hænderne, og tage et par fridage i mit lille hus på Egernvej. Jeg foreslog hende, at vi tog cyklerne med, så vi kunne tage os en cykeltur på det nedlagte jernbanelegeme imellem Gravlev og Ebeltoft. Lidt motion ville sikkert gøre os godt. Ild i brændeovnen, lækker mad, en god nats søvn og duften af friskbagte boller næste morgen, havde allerede sat stemningen et par grader i vejret. Friske og kåde besluttede vi at tage fat i cyklerne og køre ind til Ebeltoft for at shoppe lidt og evt. besøge Glasmuseet. Med frisk luft og vind i håret cyklede vi mod Gravlev, drejede ned ad stien og kørte ad et meget smalt spor, der var smattet, fordi det have regnet i dagevis forinden. Sanne - det hedder min nabo, kørte et pænt stykke foran mig, jeg sakkede som regel bagud, fordi jeg havde travlt med at kigge efter fugle. Efter et stykke tid halede jeg ind på hende, men det var kun fordi hun var standset op og stod og kiggede lige ind i hovedet på en giraf. Jeg måtte fortælle hende, at det var bagsiden af Ree Park, hun var stoppet op ved. Efter en del km med tungen lige i munden og dækkene i sporet, nåede vi det store skovområde ved Dråby. Foran os fik vi øje på en flok cyklister, der holdt pause. Vi stoppede op, hilste og spurgte hvor de skulle hen. De viste sig at være Ebeltoft Cykelguider, der var på vej til Dråby Kirke. Lidt ydmygt spurgte vi om vi måtte følge med dem, og ti minutter senere stod vi alle ved den imponerende 1400-tals kirke, Djurslands domkirke. Vi fik, af den ene cykelguide, en uddybende historie om kirken, der tidligere tilhørte Skærsø Gods, ejet af adelsfamilien Rosenkrantz og om Dråby, der antagelig har været en havneby ved Kattegat. En spændende og uventet oplevelse. Derefter fulgtes vi med Cykelguiderne videre ind til Ebeltoft, hvor vi skiltes. I Karens Brasserie, på Fregatten Jylland, sad vi nu, min nabo og jeg, lidt udmattede, og reflekterede over dagens begivenheder, og efter en god kop kaffe, vendte vi hjemad samme vej, uden at tænke på, at sidste halvdel af turen foregik i buldrende vintermørke. Da vi hverken fik shoppet eller set Glasmuseet tog vi minsandten turen igen dagen efter, selvom det regnede! Jeg kan varmt anbefale at tage cykleturen, der er ca. 11 km. Du ser naturen med flora og fauna, der er fred og ro, ingen stejle bakker og ingen biler, så ruten er også meget børnevenlig. 10 Se turguiden på næste side.

15 Forår 2013 Egern-Posten 11

16 Egern-Posten Forår 2013 HUSK AT MEDDELE FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til: MICROWA abc aps tlf. Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/flytning og dét koster hver gang for foreningen!! Henvendelse om VANDURE, LEDNINGSBRUD m.m. skal ske til Aage E. Nielsen - tlf eller Finn Poulsen VVS - tlf holder dig opdateret med nyheder og meddelelser Dér finder du også ældre udgaver af Egern-Posten regnskaber/årsrapporter og budgetter takstblad vedtægter den seneste analyserapport nyttige links om vand kontaktinformation til administrationen (microwa abc) bestyrelsesmedlemmerne flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse anvisning på vinterlukning af vandforsyning Stof til bladet savnes/ønskes historier, fotos o.l. Egern-Posten er et fælles anliggende, og bladet bliver mere læseværdigt og interessant, når det også indeholder stof fra jer. Så, har du noget på hjertet, som du synes kunne være interessant og nyttigt at dele med andre så kom ud af busken - og kontakt redaktøren eller formanden. 12

17 Forår 2013 Egern-Posten Hunde skal ALTID føres i snor. Brug af åben ild er FORBUDT det gælder afbrænding af bål og haveaffald, henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere m.m. Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode. Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen og heller ikke på naboens grund. Kantbede fra skel til vej skal holdes ryddet. Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/fældes se side Maksimalt 20 km/t. må der køres på vejene. Altså, kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at informere lejere og gæster om dette. Muldvarper er en ødelæggende plage En beboer har forslået, at flere skulle alliere sig og bestille et firma, der har bekæmpelse af de små, sorte som spidskompetence. Men hidtil er det ikke lykkedes at få etableret fælles fodslaw til det. Her er nogle henvisninger: Plæneservice se annoncen side eller besøg andre udbydere på og Pas på tyven stop ham, før han stjæler!!! Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt. Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. 13

18 Egern-Posten Forår 2013 Benyt vore annoncører de støtter os! Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL

19 Forår 2013 Egern-Posten Rosmus Entreprenørservice ApS Brdr. Kejser Remshøjevej 7, Rosmus 8444 Balle Jørgen: Jens: Specialer: o Nedsivningsanlæg o Ansøgning til nedsivningsanlæg o Separering af kloakker Dræningsarbejde og styrbar underboring udføres 15

20 Egern-Posten Forår

21 Forår 2013 Egern-Posten Stubbe Sø er tilgængelig til fods eller på cykel - og den er bestemt et besøg værd. Find vej dertil via følgende hjemmesider: FLISNING AF GRENAFFALD OVE HJORT NIELSEN Sydvænget 2 - Fuglslev Ebeltoft TLF

22 Egern-Posten Forår 2013 Bad Kedler Oliefyr Kobbertag Fjernvarme Smedearbejde Mindre gravearbejde Finn Poulsen VVS Gravlev Bygade 7 Gravlev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil Benyt vore annoncører de støtter os!

23 Forår 2013 Egern-Posten Ørnbjerg Mølle ligger i Mols Bjerge Nationalpark omgivet af skov. Den får vand fra Ulstrup å, og er en af de få bevarede vandmøller på Djursland. Møllen ejes af staten (2009) og fungerer i dag som museumsmølle. Der har været mølle på Ørnbjerg siden 1500 tallet, og stedet emmer af historie. Den nuværende bygning er fra 1833 og har været aktiv kornmølle indtil slutningen af halvtredserne. I 1970 blev den gamle mølle restaureret for private midler, og mølleværket var herefter igen funktionsdygtigt i en årrække. I dag arbejder Ørnbjerg Møllelaug sammen med Skov og Naturstyrelsen på at sikre den fremtidige restaurering og drift af møllen. Der er mulighed for at overnatte i det smukke område ved siden af møllen og den rislende bæk på en primitiv teltplads, som Fussingø Skovdistrikt har anlagt. Vejen til møllen er godt skjult mellem træerne. Fra landevejen mellem Feldballe og Ebeltoft er indkørslen markeret med et lille håndmalet skilt. Se meget mere på Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Ombygning tilbygning nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning inventar terrasser - pavilloner Højmarksvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev 19

24 Egern-Posten Forår 2013

25 Forår 2013 Egern-Posten Flextur - dør til dør tilbud til alle i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune har siden den 1. august 2012 tilbudt Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler dog altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på kommunens hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på Benyt vore annoncører de støtter os! Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside: 123hjemmeside.dk/seniorhuset Du kan også kontakte Margit på: Naturens fænomener Hvad er så det for en krabat?? En flot påskefarvet pels på sort bund og med den fineste hale af skarp-røde børster. Den havde vældig travlt med at finde et træ, som den kunne kravle op i og pist forsvandt den op i kronen. Dér har den forpuppet sig og er blevet til en formentligt smuk sommerfugl, men hvilken??? Kender du svaret, så mail det til: 21

26 Egern-Posten Forår 2013 Uddrag af kommunens regler om hæk og hegn mod vej og fortov Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Se evt. hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Vedligehold af Veje Benyt vore annoncører de støtter os! Brændeovnsbekendtgørelsen udløb i Hvad så nu? Følg med på Miljøstyrelsens hjemmeside Dér kan du også foretage en nem beregning af, hvor stor eller snarere lille din kommende brændeovn skal være. Eller om din eksisterende brændeovn passer i størrelse (effekt i kwh). Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: fuglslevgrundogvand.dk 22

27 Administration - regnskabsførelse - flytteopgørelser - vandopgørelser MICROWA abc aps Sverigesvej 1, 8450 Hammel Tlf Fax Bestyrelsen Formand, konstitueret Jens Rodevad Tlf Næstformand Vakant Sekretær Kaj Lassen Tlf Vandværksbestyrer og bestyrelsesmedlem Aage E. Nielsen Skovduevej 24, Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil Kasserer Kurt Christensen Mobil

28 viser fotos og videoer fra vores arbejdsopgaver se selv! Professionel træfældning og haveservice - topkapning - græsslåning - træfældning - havearbejde - fjernelse af rødder - forefaldende arbejde På timeløn eller til fast pris få et uforpligtende tilbud Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov Martins Hansens Vej Ebeltoft

29 Bilag 1 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 10 For at sikre, at det bliver den grundejer, der forårsager skade på veje og rabatter, der også kommer til at betale/sørge for udbedring af skaden, er det nødvendigt, at det fremgår af vedtægterne, derfor foreslås følgende ændring: 10 Efter 4. linje ( skal være indregistreret.) indføjes følgende: Hvis en grundejer i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygning eller snerydning samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster vejen(e) eller rabatterne (fællesområder), så der opstår skader, er grundejeren forpligtet til at genetablere vejen(e) eller rabatterne, så den/de fremstår i samme stand som forud for skadernes opståen. Såfremt grundejeren undlader dette, vil bestyrelsen sørge for udbedring af skaderne for grundejerens regning. (Bestyrelsen ) 2. Bestyrelsens forslag til ny 10.A Brug af åben ild er forbudt. Det gælder afbrænding af bål og haveaffald, henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere. Afskydning af fyrværkeri er forbudt. 3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 12, 13, 19 Revision af årsrapporterne. Lonny Casted har i en årrække forestået en del af det administrative. Hun lavede kasserapporter, som så blev afleveret sammen med bilagene til revisorens regnskabsafdeling. Revisoren udfærdigede regnskaberne/årsrapporterne til godkendelse af den valgte revisor og til fremlæggelse på foreningernes generalforsamling. Efter Lonnys pensionering i maj 2012, fandt bestyrelsen en ny forretningsfører. Men det viste sig dog at være en for dyr og utilstrækkelig løsning. Vi undersøgte så markedet for firmaer, der har administration af vandværker som spidskompetence. Vi valgte MICROWA abc aps, Hammel, som har mange års erfaring i administration af vandværker Og dermed har vi fået hele pakken : administration med træffetid alle ugens dage, opkrævning, flytteopgørelse, kontering, bogføring, udarbejdelse af balancer og regnskaber/årsrapporter. Det er ikke et lovmæssigt krav, at regnskaberne udarbejdes og revideres af et revisionsfirma (statsautoriseret eller registreret). Det koster foreningerne moms årligt i honorar at have revisoren til at gennemgå og underskrive regnskaberne/årsrapporterne. Til gengæld foreslår bestyrelsen, at der vælges 2 revisorer blandt medlemmerne. 12 (Dagsordenens pkt. 3) Det reviderede, og af statsaut. revisor (registrerede) godkendte, regnskab forelægges til godkendelse ændres til: De af administrationsfirmaet udfærdigede og reviderede årsrapporter forelægges til godkendelse. 12 (Dagsordenens pkt. 8) Valg af revisor ændres til: Valg af 2 revisorer linje: 1 revisor ændres til 2 revisorer og 4. linje: revisor ændres til revisorer 19 Regnskabet revideres af den valgte revisor og godkendes af en statsautoriseret/registreret revisor. Regnskabsåret er kalenderåret. ændres til: Bogføring og administration foretages af et af bestyrelsen valgt administrationsfirma, som også udarbejder årsrapporter, indeholdende det kommende års budgetter. Årsrapporterne revideres af de valgte revisorer. Regnskabsåret er kalenderåret. Administrative rettelser til vedtægterne 7 Der henvises til en forkert - derfor: Linje 4: 3 ændres til 4 21 Der tilføjes og 11. maj 2013.

30 Noter UDKAST UDKAST

31 Bilag 2

32 Kære medlem af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S April Hermed følger Egern-Posten nr. 66 forår Omslaget består af indkaldelsen til generalforsamlingen og uddrag af UDKAST til årsrapporten for 2012 og budgetter for 2013 og De komplette og reviderede årsrapporter bliver udleveret på generalforsamlingen, og de vil efter godkendelse kunne ses på vores hjemmeside. Ryk de to hvide omslagsark af og husk at medbringe dem til generalforsamlingen så har du Egern-Posten som blad til fortsat læsning. Hvis der er fejl i navne- og adresseoplysningerne bedes du kontakte vores administrator MICROWA for at få dem rettet enten telefonisk eller pr. mail, se side 23 i Egern-Posten. Portoudgifterne er voldsomme, så for at spare unødvendige udgifter for foreningerne, har vi også denne gang valgt kun at sende et eksemplar af Egern-Posten til hver grundejer. Der er til medlemmer med flere grunde udsendt en indkaldelse til generalforsamlingen pr. grund. God fornøjelse med læsningen og god sommersæson. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 67 32. årgang EFTERÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 Forslag generalforsamling 2014 7 Vandværks-nyt 10 Næstformandens

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 68 l 32. årgang 3 Formanden har ordet 6 Sidste boring over jorden 12 Om spætmejsen 11 Stormene var slemme 14-15 Faste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler.

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler. Egern Posten Øksenmølle Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Oktober 2011 Nr. 63 HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen 2 DJURSLAND

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Hermed Indkaldes. til. Ordinær generalforsamling. Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00. i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Hermed Indkaldes til Ordinær generalforsamling Lørdag den 30 maj 2015 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. April 2015 Jansvej 1, DK-4593 Eskebjerg - Info@kaldred67.dk - www.kaldred67.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere