Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn"

Transkript

1 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet - Mad og måltider - God hygiejne - Alkohol, herunder opsporing og støtte til børn i familier med alkoholproblemer. - Seksuel sundhed 3. Sikrer et særligt fokus på at etablere totalt røgfrit miljøer på institutionens matrikler udendørs og indendørs. 4. Understøtter sammenhængende indsats via SSD-samarbjede 6. Arbejder målrettet med at støtte op om barnets naturlige seksuelle udvikling 7. Lærer børnene om korrekt håndhygiejne og forebyggelse af infektioner 8. Informerer børnenes forældre om: - Gevinster ved røgfri miljøer, røgfrihed og rygestoptilbud - Nationale rygestoptilbud - Kommunens alkoholrådgivningsog behandlingstilbud - Familieambulatoriernes tilbud vedrørende alkohol til gravide 10. Har den nødvendige viden om:. herunder solsikker indretning af legepladser - Hygiejne, herunder håndhygiejne samt kan modtage information og rådgivning om implementering af god hygiejne og kan inddrage forældre i gode håndhygiejnerutiner for børn 2. Sikrer gode rammer for fysisk aktivitet 5. Medvirker til samspil mellem alkoholbehandlingen, socialforvaltningen og familieafsnittet i familier med alkoholproblemer 9. Arbejder systematisk i henhold til Socialstyrelsens program for at fremme børns mentale sundhed 11. Medarbejdere i dagtilbud arbejder systematisk med at stimulere børnene motorisk

2 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Sundhedsplejen Målgruppe: Spæd- og småbørn 1. Sundhedsplejen tilbyder mindst fem forebyggende hjemmebesøg i barnets første leveår med henblik på at understøtte barnets fysiske og psykiske udvikling. 3. Henviser ved alle relevante lejligheder til de nationale rygestoptilbud. Der etableres en særlig informations- og rådgivningsindsats målrettet gravide og barslende med fokus på forebyggelse af skader hos fostre og spædbørn. 6. Medvirker til systematisk opsporing af børn med dårlig motorik og lavt fysisk aktivitetsniveau. 2. Vejleder forældre med spæd- og småbørn om: - God hygiejne - Amning og spæd- og småbarnskost - Seksuel sundhed, herunder nyere præventionsmidler samt sikrer, at børneforældre med anden etnisk baggrund har adgang til information om prævention og seksualitet på deres modersmål. 4. Understøtter sammenhængende indsats via SSDsamarbjede. 5. Informerer børneforældre og gravide om kommunens alkoholrådgivnings- og behandlingstilbud, familieambulatoriernes tilbud vedr. alkohol. Medvirker til systematisk opsporing af gravide og børnefamilier med alkoholproblemer. 7. Screener for risikomarkører for fødselsdepressioner hos forældre med nyfødte børn. 8. Rådgiver kommunens institutioner for børn om solbeskyttelse, hygiejne, gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i dagtilbud og fører endvidere tilsyn med hygiejnen heri.

3 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Skolesundhedsplejen Målgruppe: Skolebørn 1. Rådgiver om hygiejne, gode fysiske rammer herunder indeklima, rengøring og udluftning i institutioner for børn og unge, herunder skoler, samt fører tilsyn med hygiejnen i kommunens institutioner for børn og unge. 3. Medvirker til systematisk opsporing af gravide og børnefamilier med alkoholproblemer 6. Medvirker til systematisk opsporing af børn med dårlig motorik og lavt fysisk aktivitetsniveau. 4. Understøtter sammenhængende indsats via SSDsamarbejde 2. Har ved ind- og udskolingsundersøgelserne samt ved de regelmæssige undersøgelser fokus på: - Fysiske aktivitetsniveau - Madvaner - HPV-vaccine information til pigerne og deres forældre. 5. Samtaler ved udskolingsundersøgelsen om: - Alkohol - Tobak - Seksuel sundhed og prævention 7. Tilbyder rådgivning til skoler om indeklima og samarbejder med teknisk forvaltning herom samt er opmærksom på mulige indeklimasymptomer hos børnene.

4 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Skole og SFO Målgruppe: Ledere 1. Sikrer et særligt fokus på at etablere total røgfri miljøer på deres matrikler. 2. Sikrer gode rammer for fysisk aktivitet. Udarbejde politik for fysisk aktivitet samt sikre at skolen understøtter de landsdækkende kampagner for fysisk aktivitet. 3. Sikrer at der udarbejdes handleplaner med tidlig opsporing for: - Mad og måltider, herunder kantiner - Hygiejne - Alkohol, herunder støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer - Seksuel sundhed, herunder støtte til børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb 4. Understøtter sammenhængende indsats via SSD-samarbejdet samt medvirke til samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltningen og familieafsnittet 5. Sikrer at der udarbejdes handleplan for idrætsundervisningen og for at sikre fysisk aktivitet i skolens aktiviteter 6. Sikrer at skolen understøtter de nationale kampagner og undervisningsindsatser vedr. seksuel sundhed. Nøglepersoner med ansvar for seksuel sundhed på den enkelte skole kan med fordel udpeges 7. Sikrer at: - Skolens indeklima kortlægges min. hvert 3. år - Bygningsreglementets krav til indeklima overholdes - Der udarbejdes handleplaner til udmøntning af kommunens indeklimapolitik - Der udarbejdes retningslinjer for håndtering af indeklimaproblemer - Der indføres/vedligeholdes gode indeklimarutiner - Elever, forældre, lærere mv. informeres om og inddrages i indeklimaet på skolen - Der samarbejdes med almen praksis om indeklimaproblemer som årsag til symptomer 8. Sikrer at der tilbydes systematisk undervisning i: - Alkohol - Hygiejne og forebyggelse af infektioner - Indeklima - Mad og måltider - Seksuel sundhed - Tobak = SFO (Alle anbefalinger gælder for skoleområdet)

5 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Skole og SFO Målgruppe: Medarbejdere 9. Har den nødvendige viden om solbeskyttelse og kan fra kommunen modtage information og rådgivning om solsikker indretning af legepladser. 11. Arbejder med at stimulere børnene motorisk 15. Informerer om gevinster ved røgfri miljøer, røgfrihed og rygestoptilbud. Informerer om og henviser til nationale rygestoptilbud samt om kommunens alkoholrådgivnings- og behandlingstilbud 19. Medvirker til systematisk opsporing af børn med dårlig motorik og lavt fysisk aktivitetsniveau 10. Har den nødvendige viden om hygiejne, herunder håndhygiejne samt har hygiejnerutiner ift kommunens hygiejnepolitik. Kan, fra kommunen, modtage information og rådgivning om implementering af god hygiejne 12. Arbejder systematisk i henhold til Socialstyrelsens program med at fremme børns mentale sundhed samt informerer om rådgivningstjenester vedrørende mentale helbredsproblemer 13. Støtter op om børn og unges naturlige seksuelle udvikling samt informerer om rådgivningstjenester vedrørende seksuel sundhed 16. Sikrer at forældre inddrages i at støtte op om undervisningen og aftaler om alkohol og tobak fx ved forældremøder 17. Inddrager forældre i gode håndhygiejnerutiner for børn og unge 20. Medvirker til systematisk opsporing af gravide og børnefamilier med alkoholproblemer 14. Skolens lærere sikrer, at forældre med børn med anden etnisk baggrund end dansk, modtager information om formålet med og indholdet i skolernes seksualundervisning 18. Gør brug af Socialministeriets pakke om selvmordsforebyggelse blandt børn og unge = SFO (Alle anbefalinger gælder for skoleområdet)

6 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Hjemmeplejen, dagcenter, værested, plejecenter Målgruppe: Ældre Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der etableres total røgfri miljøer indendørs i lokaliteter, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser. 2. Sikrer at der udarbejdes handleplaner vedrørende: - Mad og måltider i kommunens kantiner - Mad og måltider for madservice til ældre borgere - Mad og måltider i kommunale institutioner, botilbud og væresteder for ældre med særlige behov 3. Sikre at der udarbejdes handleplaner for udmøntning af kommunens alkoholpolitik og for systematisk opsporing af ældre borgere med alkoholproblemer 4. Etablerer indsats til støtte af udsatte borgere som har psykiske lidelser og livsstilssygdomme. Fx. støttekontaktperson og opsøgende indsatser 5. Ledere i kommunale bo- og plejetilbud til ældre har fokus på, at boliger så vidt muligt indrettes, så beboerne har mulighed for privatliv 6. Ledere i kommunens institutioner og i hjemmeplejen sikrer, at der udarbejdes lokale handleplaner for god hygiejne samtsikre god håndhygiejne på kommunens institutioner, herunder bosteder 7. Ledere i plejecentre og i hjemmeplejen sikrer, at der tilrettelægges aktiviteter med henblik på at fremme trivsel, sociale relationer, fysisk aktivitet, forebyggelse af ensomhed og funktionstab hos ældre 8. Medarbejdere i kommunens institutioner, herunder plejecentre og i hjemmeplejen har den nødvendige viden om: - Hygiejne herunder håndhygiejne, samt kan fra kommunen modtage information og rådgivning om implementering af god hygiejne, også ved akutte infektionsudbrud. - Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Uniformshygiejne - Genbrug af hjælpemidler, også ifm. transport og genbehandling - Pleje af særligt sårbare og svækkede borgere efter de genelle infektionshygiejniske retningslinjer 9. Besøg ved hjemmeplejen hos ældre borgere tilrettelægges med aktiv pleje, så det sikres at borgerens funktionsniveau vurderes og der handles med henblik på at forebygge tab af funktionsevne. 10. Ved forebyggende hjemmebesøg sættes fokus på: - Sund mad og gode måltidsvaner - God hygiejne - Alkoholvaner - Fysisk aktivitet 11. Henviser og informere ved alle relevante lejligheder til de nationale rygestoptilbud 12. Sikrer systematisk tidlig opsporing i forhold til borgere med alkoholproblemer, samt henviser og informerer ved alle relevante lejligheder til kommunens alkoholrådgivnings- /behandlingstilbud 13. Informerer ældre borgere om aldersforandringers indvirkning på seksuallivet samt ifm. kroniske sygdomme, hvordan seksualitet og parforhold kan påvirkes af disse sygdomme. 14. Gør brug af Socialministeriets pakker for ældre borgere om selvmordsforebyggelse

7 Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: HR Målgruppe: Medarbejdere Mad og måltider Mental sundhed Alkohol Hygiejne Tobak Solbeskyttelse Fysisk aktivitet 1. Mad- og måltidspolitik 2. Handleplan for mad og måltider i kommunens kantiner 3. Reduktion af stress og fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser 4. Politik for skånsom tilbagevenden til arbejdet efter perioder med længerevarende sygefravær 5. Alkoholpolitik 6. Anbefalet kompetenceudvikling: Frontpersonale informerer om kommunens rådgivnings og behandlingstilbud samt familieambulatoriernes tilbud til gravide 7. Anbefalet kompetenceudvikling: Frontpersonale kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. 8. Hygiejnepolitik 9. Nødvendig viden om hygiejne hos personale i kommunale institutioner 10. Håndhygiejne på kommunale arbejdspladser 11. Fleksible arbejdspladser (U) 12. Røgpolitik, herunder røgfri matrikel (U) og røgfrihed i arbejdstiden (U) 13. Anbefalet kompetenceudvikling: Ikke-sundhedsfagligt personale i forvaltninger med direkte borgerkontakt kan henvise til kommunens egne rygestoptilbud 14. Anbefalet kompetenceudvikling: Blandt ikkesundhedsfagligt personale i forvaltninger med direkte borgerkontakt findes rygestoprådgivere, der kan tilbyde rygestop individuelt eller i grupper. 15. Solpolitik for kommunen som arbejdsplads 16. Opdateret viden om solbeskyttelse til personale 17. Informationsplatform på arbejdspladsen 18. Aktive arbejdsrutiner (U) 19. Vejledning om adfærdsændring (U) 20. Arbejdspladser deltager i kampagner = Samarbejde med Afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse

8

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere