PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering og anbefalinger 2 3 Parkeringstællinger Metode Resultater Parkeringsbalance Opsummering 21 4 Udfordringer Eksempler fra andre sygehuse 23 5 Løsningsforslag Generelle principper Regulering Løsninger i Region Sjælland 27 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET RLHA/GRH KONTROLLERET KSC GODKENDT GRH

2 2/29 PARKERINGSSTRATEGI 1 Baggrund og formål Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. august 2014, at der skal udarbejdes en parkeringsstrategi for alle regionens sygehuse. Med udgangspunkt i den fælles parkeringsstrategi skal der udarbejdes en konkret og særskilt plan for hvert enkelt sygehus. Parkeringsstrategien skal have fokus på at forbedre parkeringsforholdene for ambulante og handicappede patienter. Der er gennemført registreringer af belægningsprocenter og opholdstider på parkeringsområder ved samtlige sygehuse/ sundhedscentre i region Sjælland undtaget Køge sygehus. På baggrund af de eksisterende og fremtidige aktiviteter ved hver enkelt lokalitet er der beregnet en parkeringsbalance, der viser hvordan det nuværende antal p-pladser stemmer overens med både nuværende og fremtidige behov. De nævnte registreringer danner baggrund for udarbejdelse af generelle anbefalinger for, hvordan parkering kan tilrettelægges ved Region Sjællands sygehuse og sundhedscentre. 2 Opsummering og anbefalinger Parkeringssituationen ved sygehuse og sundhedscentre i Region Sjælland bærer præg af at der på alle lokaliteter historisk set er sket udvidelser af bygningsmassen ved knopskydninger. Det stigende behov for flere parkeringspladser, som følge heraf, er typisk afhjulpet ved at etablere parkeringspladser, hvor der rent fysisk var plads. Dette medfører, at det er vanskeligt for den enkelte parkant at overskue parkeringsanlæggene og hvor der er ledige parkeringspladser. En belægningsgrad på 80% vil erfaringsmæssigt give et acceptabelt serviceniveau for den enkelte parkant. Det vil være forholdsvist enkelt at finde en ledige parkeringsplads. Hvis belægningsprocenten er højere vil serviceniveau blive reduceret, idet den enkelte parkant skal bruge længere tid på at lede efter en ledig parkeringsplads. Vurderinger af parkeringsudbud er derfor foretaget med udgangspunkt i en belægningsgrad på 80%. Det opleves i dagtimerne ( ), at det er svært at finde en ledig p-plads, idet mange parkeringsområder ligger delvist isoleret og udlagt i mange små p- områder. Hertil kommer, at der på de store parkeringspladser ofte er belægningsgrader, der overstiger 80%, hvilket af parkeringssøgende oftest vil opleves som fyldt. Kun Kalundborg Sundheds- og Akuthus har i dag en tilstrækkelig parkeringskapacitet. Parkeringerne ved sygehusene/sundhedscentre er kendetegnet ved et stort overtal af korte parkering under 1-3 timer. Hernæst er der fleste lange parkeringer over seks timer, mens der er færrest i det mellemliggende spænd. På parkeringspladser med tidsbegrænset parkering opleves det, at pladser med 3- timers parkering har mange parkeringer ud over tre timer. Det kan være et udtryk for, at det er muligt at parkere op til seks timer ved blot at flytte p-skiven én gang. Det kan også skyldes at enkelte sygehuse udsteder p-tilladelser til patienter og ansatte, der gør det muligt at overskride tidsbegrænsningen. Pladser med tidsbegrænset parkering på 1 eller 2 timer har ikke samme omfang af parkeringer ud over den angivne begrænsning.

3 PARKERINGSSTRATEGI 3/29 Til gengæld vil sygehusene generelt opleve, at situationen er forbedret i 2020, hvor der sker en samling af mange funktioner i det nye sygehus i Køge. Der en række karakteristiske udfordringer på parkeringsområdet, der gør sig gældende for alle sygehuse/sundhedscentre. Foruden vanskeligheder ved at finde ledige parkeringspladser gøres parkeringen mange steder unødigt uoverskuelig ved at parkeringsrestriktionerne varierer ved det samme sygehus. Uensartede restriktioner suppleret med at en del parkeringspladser ligger som små enklaver og uensartede retningslinjer for personaleparkering kan medvirke til, at parkering på regionens sygehuse virker uoverskuelig. Anvendelsen af restriktioner suppleres ikke ved alle sygehuse/sundhedscentre med kontrol, hvilket i praksis fjerner effekten af restriktionen. Ved nogle lokaliteter er der kontrol med alle pladser, mens der ved andre kun er kontrol med de omkringliggende kommunale pladser. Manglende kontrol og deraf manglende respekt for restriktionerne fører let til, at områdets parkeringsstrategi ikke bliver effektueret. Eksempelvis har nogle sygehuse anlagt parkeringspladser tæt ved sygehusets indgange med henblik på, at akutte patienter kan anvende disse, men i praksis viser det sig, at pladserne også benyttes af personale. På baggrund af den gennemførte analyse anbefales følgende overordnede strategiske tiltag: Brugerne af sygehusenes parkeringspladser prioriteres således: 1 Akutte patienter, herunder bloddonerer og dialysepatienter 2 Ambulante patienter og øvrige med et planlagt patientforløb 3 Pårørende og besøgende 4 Medarbejdere på sygehusene Prioritering kan bl.a. tages som et udtryk for, hvor tæt grupperne skal have mulighed for at parkere ved sygehusets indgange. Ved alle sygehuse/sundhedscentre er der i dag parkeringskapacitet nok til både de akutte patienter og patienter med et planlagt patientforløb. Derimod er der ikke plads alle steder til personaleparkering. Der bør arbejdes på, så vidt muligt, at samle parkering i nogle større parkeringsanlæg/-områder, som gør det lettere efterfølgende at vejvise til sygehusets parkering, lettere for parkanter at afsøge og finde en ledig parkeringsplads. De restriktioner der anvendes gøres ensartede for hele sygehusets parkering. Det betyder bl.a., at der ved den samme lokalitet ikke bør placeres områder med både 1-, 2- og 3-timers tidsbegrænset parkering. Hvis de forskellige tidsrestriktioner fastholdes vil det give en dårligere udnyttelse. Anvendelse af parkeringsrestriktioner og dermed prioritering af patientparkering kan kun forventes at have en effekt, hvis der føres kontrol med overholdelsen af disse restriktioner. Parkeringskontrol er derfor en nødvendighed ved alle sygehuse.

4 4/29 PARKERINGSSTRATEGI 3 Parkeringstællinger For at skabe et overblik over omfanget af parkeringspladsernes anvendelse, den såkaldte belægningsgrad, er der gennemført parkeringstællinger af samtlige p- pladser omkring de syv sygehuse og sundhedshuse. Tællingerne har haft til formål dels at kortlægge antallet af parkerede biler, og dels at undersøge hvor længe bilerne parkerer på de enkelte p-områder afhængig af restriktioner. Tællinger på Roskilde Sygehus og Nakskov Sundhedscenter er begge steder gennemført i Parkeringsforholdene ved Nakskov Sundhedscenter blev behandlet på Regionsrådsmødet den 11 november 2014, og er ikke medtaget i dette notat. Med baggrund i den forestående udvidelse af Køge Sygehus er der ikke foretaget tællinger her, idet etablering af p-pladser indgår i etableringen af Universitetssygehus Køge. 3.1 Metode Tællingerne er gennemført ved at tælle over to dage ved hvert sygehus og sundhedshus. Tællingerne er gennemført i tidsrummet i slutningen af januar og starten af februar. Tællingerne er gennemført på hverdage, og resultaterne er angivet som middelværdier af de to dages tællinger. Parkeringsområderne ved hvert sygehus og sundhedscenter blev opdelt i en række passende delområder, som hver fik tildelt en tæller. Tællerne har én gang i timen foretaget en optælling af antallet af parkerede biler på p-pladserne i området. Foruden at tælle de parkerede biler, har tællerne noteret den sidste del af nummerpladen for hver parkeret bil. Registreringen af nummerpladerne er benyttet til at registrere, hvor længe bilerne gennemsnitligt holder parkeret. Da registreringerne er foretaget i tidsrummet vil de ansatte som arbejder i tidsrummet kl og parkerer i 7 timer blive registreret som om de kun har parkeret i 5 timer. Det vurderes dog at dette ikke vil påvirke det samlede resultat nævneværdigt. Parkeringstællingerne er planlagt og databehandlet af COWI, mens Region Sjælland har koordineret og gennemført tællingerne. 3.2 Resultater I de følgende afsnit behandles tælleanalysernes resultater for hvert sygehus og Kalundborg Sundheds- og Akuthus opgjort på både belægningsgrader og gennemsnitlige opholdstider. Syge- og sundhedshusenes p-områder er som beskrevet ovenfor opdelt i en række delområder og derefter yderligere opdelt med gældende parkeringsrestriktioner. Områder med færre end 10 p-pladser er ikke beskrevet i den følgende gennemgang, men resultaterne er angivet i vedlagte bilag, som indeholder resultaterne af alle tællinger. Parkering på tilstødende veje er ikke omfattet af opgørelsen, da de parkerendes ærinde på disse områder ikke med rimelighed alene kan tilskrives sygehusene. I nedenstående resultatgennemgang er det valgt at gruppere resultaterne baseret på områdets restriktioner, f.eks. 2-timers parkering, tidsubegrænset parkering etc. Af hensyn til overskueligheden er belægningsprocenterne suppleret med en farve,

5 PARKERINGSSTRATEGI 5/29 der angiver spændet i resultaterne, hvor grøn angiver de lave belægningsprocenter, og de røde angiver de højeste belægningsprocenter. Belægningsprocenter over 80% vil af mange parkanter blive oplevet som fuld belægning Holbæk Parkeringen omkring Holbæk Sygehus er kendetegnet ved mange forskellige parkeringsområder, hvor der er forsøgt at udnytte ledige områder til parkering. Overordnet set er parkeringen inddelt i to typer parkeringspladser, korttidsparkering og langtidsparkering, hvor førstnævnte er tidsbegrænset parkering på typisk 3 timers begrænsning, mens langtidsparkeringen er tidsubegrænset. I denne opgørelse er det valgt kun at betragte korttids- og langtidsparkeringen, mens handicapparkering, reserveret parkering og taxiparkering ikke omtales her. Langtidsparkeringen er den mest anvendte, og er samtidig også den mest udbredte. De gennemsnitlige belægningsgrader samlet set for alle korttids- og langtidsparkeringspladser ved Holbæk Sygehus ses angivet i tabel 1. Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt Tidsubegrænset % 91% 92% 93% 90% 91% 82% 89% Korttidsparkering (typisk 3 timer) % 68% 81% 86% 74% 82% 81% 72% Tabel 1: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Holbæk Sygehus i perioden Belægningsgraderne viser en ret jævn belægning hen over dagen, hvor der på ethvert tidspunkt (på timeniveau) er en lille restkapacitet i områdets parkering særligt på korttidsparkeringen. Der er generelt en højere belægning på langtidsparkeringen, som bl.a. kan forklares med personalets anvendelse af denne type parkering. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen overstiger 80%. Parkering ved Holbæk Sygehus varer for de flestes vedkommende under én time, og næst flest parkerer op til to timer. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 2, hvor også de gennemsnitlige opholdstider er angivet. Opholdstiderne viser ikke overraskende, at der er gennemsnitligt længere opholdstider på parkeringspladserne for langtidsparkering. De mange ophold på op til en time kan være et udtryk for eksempelvis parkering fra besøgende. Der føres kommunal kontrol med p-områderne 3-4 gange pr. uge.

6 6/29 PARKERINGSSTRATEGI Timer Tidsubegrænset Antal parkerede biler Korttidsparkering I alt Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) 2:37 1:43 2:21 Tabel 2: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Holbæk Sygehus fordelt på parkeringsområder og samlet Roskilde Parkeringen ved Roskilde Sygehus er kendetegnet ved kun at have to typer parkering, nemlig tidsbegrænset parkering på hhv. 2 og 3 timer. Der er således ingen p- pladser ved sygehuset med tidsubegrænset parkering. Ca. 65% af sygehusets p- pladser er udlagt med 3-timers tidsbegrænsning. Ca. 25% er udlagt med 2-timers tidsbegrænsning, mens resten udgøres af diverse specialpladser. Områderne med 2-timers tidsbegrænset parkering ligger nærmest indgangene, mens områderne med 3-timers begrænsning ligger i sygehusets periferi samt i et større p-anlæg i områdets sydøstlige hjørne ved indkørsel fra Østervang. Personalet kan få udleveret en tilladelse og parkere hele dagen på p-pladser med 3 timers tidsbegrænsning. De gennemsnitlige belægningsgrader samlet set for parkeringspladserne ved Roskilde Sygehus ses angivet i tabel 3. Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt 3-timers parkering % 100% 100% 98% 99% 96% 99% 2-timers parkering % 95% 97% 81% 87% 88% 90% Tabel 3: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Roskilde Sygehus i perioden Belægningen ved Roskilde Sygehus er karakteriseret ved at være tæt på fuldt belagt hele dagen på alle områdets p-pladser. Særligt de mange 3-timers pladser er fuldt benyttet med belægningsgrader tæt på 100%. Erfaringsmæssigt vil bilister

7 PARKERINGSSTRATEGI 7/29 opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen overstiger 80%, hvilket er tilfældet på alle tidspunkter ved Roskilde Sygehus Opholdstiderne ved Roskilde Sygehus er i forbindelse med registreringen ikke opdelt på hhv. 2- og 3-timers parkering, hvorfor registreringen er opgjort i én samlet opgørelse. Heraf ses det, at der også ved Roskilde Sygehus er en stor andel af korte parkeringer op til én time. Den gennemsnitlige opholdstid blandt de registrerede biler ved Roskilde Sygehus er lige under to timer. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 4. Områdets p-pladser kontrolleres af de kommunale p-vagter. Antal parkerede biler Timer 2- og 3-timers Parkering Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) 1:58 Tabel 4: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Roskilde Sygehus samlet for alle p-områder Slagelse Ved Slagelse Sygehus er parkeringen kendetegnet ved i overvejende grad at være udlagt som tidsubegrænset parkering. Cirka 80% af parkeringspladserne omkring Slagelse Sygehus er således tidsubegrænset, hvilket adskiller sygehusets parkeringsudbud væsentligt fra regionens øvrige sygehuse, som i højere grad er underlagt en tidsmæssig begrænsning. Slagelse Sygehus har imidlertid også et antal parkeringspladser udlagt med hhv. 1-, 2- og 3-timers tidsbegrænsning. Området omkring Slagelse Sygehus er p.t. i gang med en del ombygning, som også påvirker parkeringen omkring sygehuset. Parkeringsudbuddet kan derfor i perioder være hhv. indskrænket eller udvidet afhængig af byggeprocessen. Denne opgørelse tager sit udgangspunkt i situationen ved besigtigelsen i december Belægningen på parkeringspladserne ved Slagelse Sygehus er generelt karakteriseret ved en i perioder høj belægning på de tidsubegrænsede pladser, som i tidsrummet ligger tæt på 90%. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen overstiger 80%. På de øvrige parkeringsområder med tidsbegrænsning er der på alle tidspunkter af dagen en restkapacitet. Dette er særligt udtalt for områderne med 2- og 3-timers begrænsning.

8 8/29 PARKERINGSSTRATEGI Ved Slagelse Sygehus er der generelt mange korte parkeringer. Mere end halvdelen af de registrerede parkeringer har en opholdstid på højest en time. De længste opholdstider finder ikke overraskende sted på de tidsubegrænsede pladser, som i øvrigt udgør langt størstedelen af parkeringskapaciteten. De gennemsnitlige belægningsgrader samlet set for parkeringspladserne ved Slagelse Sygehus ses angivet i tabel 5. Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt Tidsubegrænset % 88% 89% 88% 86% 86% 77% 85% 3-timers parkering 57 63% 64% 70% 64% 61% 74% 71% 67% 2-timers parkering 63 19% 16% 25% 33% 21% 21% 21% 22% 1-times parkering 20 88% 88% 85% 88% 90% 88% 85% 87% Tabel 5: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Slagelse Sygehus i perioden Det er bemærkelsesværdigt, at pladserne med 1 times tidsbegrænsning i stort omfang tyder på at blive respekteret i højere grad end hvad der typisk opleves. Den gennemsnitlige opholdstider på disse pladser er ca. 1,5 time. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 6. Timer Tidsubegrænset Antal parkerede biler 3-timers parkering 1-times parkering I alt Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) 2:20 1:25 1:33 2:14 Tabel 6: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Slagelse Sygehus fordelt på parkeringsområder og samlet. Af opholdstiderne ses, at pladserne med 3-timers parkering har en gennemsnitlig opholdstid på under 2 timer. Dette kan være et udtryk for, at det store antal tidsubegrænsede pladser fjerner behovet for at benytte de tidsbegrænsede pladser, som ikke umiddelbart har en mere attraktiv placering end de tidsubegrænsede

9 PARKERINGSSTRATEGI 9/29 pladser. Der føres kun kontrol med de kommunale tidsbegrænsede pladser på Fælledvej Næstved Parkering ved sygehuset i Næstved er karakteriseret ved mange forskellige parkeringsområder fordelt over et stort område. Det samlede område råder over mere end parkeringspladser. Tre større parkeringsområder udgør en stor del af parkeringsudbuddet, idet de tre pladser udgør knap halvdelen af alle pladser. Parkeringen ved Næstved Sygehus består af knap 500 p-pladser forbeholdt personalet. På disse pladser kræves en p-tilladelse. Herudover er der stor andel af parkering med 3-timers begrænsning samt tidsubegrænset parkering. Parkering forbeholdt personalet består af områder både tæt på sygehusets indgange samt et stort p-område ca. 300 m. fra sygehuset. Nærmest sygehusets indgange findes desuden et stort p-område med 3-timers tidsbegrænset parkering. Netop p-pladserne med 3-timers parkering har en særligt høj belægningsgrad over hele dagen, som er tæt på fuld belægning specielt i tidsrummet De gennemsnitlige belægningsgrader samlet set for parkeringspladserne ved Næstved Sygehus ses angivet i tabel 7. Tidsubegrænset m. p-tilladelse Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt % 84% 87% 91% 87% 86% 82% 85% Tidsubegrænset % 91% 89% 91% 89% 90% 82% 88% 3-timers parkering % 99% 98% 100% 97% 97% 94% 94% 1-times parkering 12 13% 29% 50% 71% 8% 71% 33% 39% Tabel 7: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Næstved Sygehus i perioden Belægningsgraderne viser, at der stadig er restkapacitet for området samlet set, men mange delområder oplever fuld belægning over hele dagen. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen overstiger 80%. Dette er tilfældet for store dele af parkeringsområderne ved Næstved Sygehus over hele dagen. Parkering ved Næstved Sygehus sker for langt de flestes vedkommende kortvarigt. Mere end halvdelen af alle registrerede biler parkerer kun op til én time. Det er især bemærkelsesværdigt, at selv på områderne forbeholdt personale m. p- tilladelse er der en overvejende del, der kun parkerer i én time. Til gengæld ses også mange med lange opholdstider. Opholdstiderne viser, at især området med 1-times parkering har en betydelig effekt for parkeringsmønstret. I dette område parkerer stort set ingen ud over en time. Den gennemsnitlige opholdstid på områder med tidsubegrænset parkering er næsten identisk på områder hhv. med og uden krav om p-tilladelse. Områderne

10 10/29 PARKERINGSSTRATEGI med 3-timers begrænsning har en betydelig andel af parkeringer ud over tre timer, som kan indikere "skiveflytteri" fra eksempelvis personale. Områdets p-pladser kontrolleres af de kommunale p-vagter. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 8. Timer Tidsubegrænset m. p- tilladelse Tidsubegrænset Antal parkerede biler 3-timers parkering 1-times parkering Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) I alt 2:50 2:24 1:39 1:03 2:17 Tabel 8: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Næstved Sygehus fordelt på parkeringsområder og samlet Nykøbing F. Sygehuset i Nykøbing F. er kendetegnet ved at have sin parkering fordelt med 3- timers tidsbegrænset parkering nærmest indgangene og mange tidsubegrænsede pladser i periferien af sygehuset herunder områdets omkringliggende veje samt på to særligt store p-pladser med tilsammen mere end 300 p-pladser. De gennemsnitlige belægningsgrader samlet set for parkeringspladserne ved Nykøbing F. Sygehus ses angivet i tabel 9. Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt Tidsubegrænset % 93% 95% 96% 93% 95% 88% 93% 3-timers parkering % 70% 79% 78% 67% 75% 78% 71% Dialyse, reumatologi, geriatri mv % 64% 41% 71% 58% 59% 58% 55% Tabel 9: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Nykøbing F. Sygehus i perioden

11 PARKERINGSSTRATEGI 11/29 Områdets tidsubegrænsede parkering udgør det markant største udbud af p- pladser, og er samtidig de pladser, der oplever den største belægningsgrad. Belægningsgraderne for områdets p-pladser er nogenlunde jævn over hele dagen med en lidt større koncentration i tidsrummet Af belægningsgraderne ses, at der fortsat er p-pladser med en restkapacitet, men for særligt nogle af de tidsubegrænsede p-pladser er der perioder, hvor pladserne er fuldt belagt. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen overstiger 80%. Parkering omkring Nykøbing F. Sygehus sker for de fleste vedkommende enten som et kort ophold på op til en time eller som et længerevarende ophold på mindst syv timer. Dette er typisk billede, som genkendes fra mange andre sygehuse, og vurderes at være et udtryk for mange korte ophold fra besøgende samt længere ophold fra personalet. Ca. 65% af de registrerede biler har et ophold inden for ét af disse to tidsrum. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 10. Timer Tidsubegrænset Antal parkerede biler 3-timers parkering I alt Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) 3:34 2:30 3:21 Tabel 10: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Nykøbing F. Sygehus fordelt på parkeringsområder og samlet. Opholdstiderne viser, at der er en forskel på ca. 1 time i de gennemsnitlige opholdstider på pladserne med hhv. tidsubegrænset og 3-timers parkering. Generelt viser opholdstiderne, at pladserne med 3-timers parkering kun i begrænset omfang anvendes til parkering i mere end tre timer. Dette indikerer, at bl.a. personale i stort omfang benytter de tidsubegrænsede pladser. Områdets p-pladser kontrolleres af de kommunale p-vagter Ringsted Ringsted Sygehus har sin parkering fordelt jævnt over sygehusets område og opdelt i fem typer parkeringsområde. Ud af samlet set 279 p-pladser er ca. 180 plad-

12 12/29 PARKERINGSSTRATEGI ser tidsubegrænset, men ca. 100 kræver særlig tilladelse (f.eks. ambulante patienter). Herudover er der 3-timers parkering samt et antal p-pladser reserveret til de ansatte på sygehuset. Områderne med 3-timers parkering og områderne med krav om særlig tilladelse ligger nærmest indgangene, mens de tidsubegrænsede pladser ligger i områdets fjerneste hjørne. De gennemsnitlige belægningsgrader samlet set for parkeringspladserne ved Ringsted Sygehus ses angivet i tabel 11. Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt Tidsubegrænset 79 47% 84% 97% 91% 97% 95% 85% 85% Personale 34 81% 88% 96% 99% 88% 91% 90% 90% Tidsubegrænset m. p-tilladelse % 85% 100% 99% 97% 94% 84% 92% 3-timers parkering 60 55% 74% 67% 62% 55% 60% 58% 61% Tabel 11: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Ringsted Sygehus i perioden Belægningen på parkeringsområderne ved Ringsted Sygehus ligger generelt højt over hele dagen. Kun områderne med 3-times parkering har reelt en restkapacitet. De tidsubegrænsede pladser samt pladserne forbeholdt personalet er tæt på fuldt belagt over hele dagen. Erfaringsmæssigt vil bilister opleve parkeringskapaciteten som mangelfuld, når belægningen overstiger 80%. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 12. Timer Tidsubegrænset Personale Antal parkerede biler Kun m. særlig tilladelse 3-timers parkering Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) I alt 2:40 2:07 2:05 1:35 2:08 Tabel 12: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Ringsted Sygehus fordelt på parkeringsområder og samlet.

13 PARKERINGSSTRATEGI 13/29 Parkering ved Ringsted Sygehus er kendetegnet ved mange korte ophold på op til én time. Dette gør sig gældende for alle parkeringsområder. Samlet set er der kun lille forskel i den gennemsnitlige opholdstid mellem områderne med tidsubegrænset parkering og parkering for personale, hvor den gennemsnitlige opholdstid kun varierer med ca. 30 min. Af opholdstiderne ses et overraskende stort antal korte parkeringer på bl.a. området reserveret til personalet ved Bøllingsvej. Disse korte parkeringer kan være kunder til det nærliggende kongrescenter, hvor også Kvickly er placeret. Der føres ikke kontrol med at restriktioner på p-pladserne overholdes Kalundborg Parkeringen ved Kalundborg Sundheds- og Akuthus er kendetegnet ved få pladser tæt omkring indgangene samt to større p-pladser ved hhv. det gamle sygehus og nord for Frederik Andersens Vej. Områderne nærmest indgangene er tidsbegrænset til 2 timers parkering, mens p-pladser i afstand af sundhedshuset er tidsubegrænset. I denne opgørelse medtages alle disse p-pladser, mens der ses bort fra områdets handicappladser. Områdets 2-timers parkering nærmest indgangene har generelt den største belægning, mens de tidsubegrænsede pladser har det største antal pladser. De gennemsnitlige belægningsgrader samlet for alle 2-timers parkeringer og tidsubegrænset parkering ved Kalundborg Sundhedshus er angivet i tabel 13. Gennemsnitlige belægningsgrader Pladser I alt 2-timers parkering 47 62% 70% 60% 74% 47% 51% 62% 61% Tidsubegrænset % 29% 27% 14% 25% 26% 23% 25% Tabel 13: Gennemsnitlige belægningsgrader i p-områderne ved Kalundborg Sundhedshus i perioden Belægningsgraderne viser, at der generelt er højest belægning i tidsrummet På intet tidspunkt hen over dagen er der samlet set fuld belægning på de to parkeringsområder. Der er som nævnt generelt en højere belægning på 2-timers parkeringen nær indgangene, men opgjort i absolutte tal er der flest biler parkeret på områderne med tidsubegrænset parkering. I forhold til belægning på parkering er op til 10 tidsubegrænsede p-pladser optaget af bloddonorbus og mammografibus 1 uge af gangen i ca. 15 uger om året. I disse perioder er parkeringsudbuddet derfor nedsat som følge heraf. Parkering omkring Kalundborg Sundheds- og Akuthus er for langt størstedelen af kort varighed. Næsten 60% af de registrerede biler parkerer kun op til én time. Opholdstiderne viser, at der er stor forskel i den gennemsnitlige opholdstid mellem 2- timers parkering og den tidsubegrænsede parkering. På områder med 2-timers parkering er den gennemsnitlige opholdstid ca. 1,5 time. Dette hænger naturligt sammen med, at mange patienter til sundhedshuset møder op til kortere undersø-

14 14/29 PARKERINGSSTRATEGI gelser. Den tidsubegrænsede parkering har en gennemsnitlig opholdstid på mere end 2,5 timer, som bl.a. omfatter personalet. Der føres ikke kontrol med overholdelse af pladsernes restriktioner. De registrerede bilisters opholdstider er angivet i timeintervaller i tabel 14. Timer 2-timers parkering Antal parkerede biler Tidsubegrænset I alt Gennemsnitlig opholdstid (timer:minutter) 1:34 2:38 1:58 Tabel 14: Parkeringsvarighed for parkerede biler ved Kalundborg Sundhedshus fordelt på parkeringsområder og samlet. 3.3 Parkeringsbalance For hvert af de analyserede sygehuse og Kalundborg Sundheds- og Akuthus er der udarbejdet en oversigt over dels den aktuelle parkeringsbalance og parkeringsbalancen for en 2020-situation, hvor sygehusets ændrede aktivitetsniveau tages med i betragtning. En parkeringsbalance er en opgørelse over forholdet mellem parkeringsudbuddet (antallet af p-pladser) og parkeringsbehovet (baseret på sygehusets aktiviteter). Balancen kan således resultere i enten et overskud eller et underskud. I den sammenhæng skal det bemærkes, at trafikanter vil opleve et parkeringsområde som fuldt, når belægningsgraden overstiger 80%, hvilket svarer til, at behovet udgør 80% af udbuddet. Der bør derfor altid tilstræbes et parkeringsoverskud. For de sygehuse, hvor andet ikke er oplyst, er det forudsat, at parkeringsudbuddet er uændret i 2020-situationen. Eventuelle nedlæggelser eller åbninger af parkering, kan derfor ændre på balancen. Parkeringsbehovet til ansatte ved sygehusene er justeret i forhold til ændringerne i sygehusets aktivitetsniveau.

15 PARKERINGSSTRATEGI 15/ Holbæk Ved Holbæk Sygehus er der i den aktuelle situation et underskud på parkeringsbalancen på ca. 40 pladser. Der må således forventes en stor del parkeringssøgende trafik. De parkeringssøgende vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som utilstrækkeligt. Situationen forventes til gengæld forbedret i 2020-situationen, hvor p-behovet forventes at falde primært som følge af færre ambulante behandlinger og en reduktion i antallet af ansatte. Disse ændringer sker primært som en konsekvens af ibrugtagningen af Universitetssygehuset i Køge. Parkeringsbalancen i 2020-situationen svarer til en belægning på ca. 67%, hvorfor parkeringsudbuddet bør være tilstrækkeligt. Den samlede parkeringsbalance for hhv og 2020 inkl. parkeringsudbud og - behov ses af tabel 15. Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov 2014 Tidsubegrænset parkering 596 Ansatte timers parkering (korttid) 220 Senge MC 9 Ambulante behandlinger (årligt) Handicappladser 10 Besøgende Lægevagt og tjenestekøretøjer 9 Lægevagt og skadestue 8 6 Falck, taxa o. lign. 3 Reserveret parkering 46 Andre 47 P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt 940 Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 15: Parkeringsbalance for 2014 og 2020 ved Holbæk Sygehus Roskilde Ved Roskilde Sygehus er der i den aktuelle situation et underskud på parkeringsbalancen på små 200 pladser. Der må således forventes en stor del parkeringssøgende trafik, og parkanter på områdets p-pladser vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som meget utilstrækkeligt. Situation forventes til gengæld forbedret markant i 2020-situationen, hvor p- behovet forventes at falde primært som følge af meget færre ambulante behand-

16 16/29 PARKERINGSSTRATEGI linger, ingen sengepladser og en reduktion i antallet af ansatte. Disse ændringer sker primært som en konsekvens af åbningen af Universitetssygehuset i Køge. Parkeringsbalancen i 2020-situationen svarer til en belægning på under 20%, hvorfor parkeringsudbuddet er tilstrækkeligt. Den samlede parkeringsbalance for hhv og 2020 inkl. parkeringsudbud og behov ses af tabel 16. Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov timers parkering 734 Ansatte timers parkering 275 Senge 78 0 Specialpladser 88 Ambulante behandlinger (årligt) Besøgende 78 0 Lægevagt og skadestue 6 6 P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 16: Parkeringsbalance for 2014 og 2020 ved Roskilde Sygehus Næstved Ved Næstved Sygehus er der i den aktuelle situation et overskud på parkeringsbalancen på ca. 150 pladser svarende til en belægningsgrad på ca. 90%. Der må således forventes en vis del af parkeringssøgende trafik, og parkanter på områdets p-pladser vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som utilstrækkeligt. Situation forventes forbedret i 2020-situationen, hvor p-behovet forventes at falde primært som følge af markant færre ambulante behandlinger og færre sengepladser. Denne ændring sker primært som en konsekvens af ibrugtagningen af Universitetssygehuset i Køge. Parkeringsbalancen i 2020-situationen svarer til en belægning på ca. 20%, hvorfor parkeringsudbuddet i 2020 bør være tilstrækkeligt. Den samlede parkeringsbalance for hhv og 2020 inkl. parkeringsudbud og behov ses af tabel 17.

17 PARKERINGSSTRATEGI 17/29 Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov 2014 Tidsubegrænset parkering 202 Ansatte timers parkering 276 Senge 47 4 Tidsubegrænset m. p-tilladelse 547 Ambulante behandlinger (årligt) Handicappladser 19 Besøgende 47 4 Lægevagt og tjenestekøretøjer 2 Lægevagt og skadestue 6 4 Falck, taxa o. lign. 6 Reserveret parkering 95 1-times parkering 12 MC 9 P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 17: Parkeringsbalance for 2014 og 2020 ved Næstved Sygehus Slagelse Ved Slagelse Sygehus er der i den aktuelle situation et overskud på parkeringsbalancen på ca. 90 pladser, svarende til belægningsgrad på ca. 90%. Der må således forventes en vis del af parkeringssøgende trafik, og parkanter på områdets p- pladser vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som utilstrækkeligt, som det også fremgår af tabel 5. Situation forventes forværret i 2020-situationen, hvor p-behovet forventes at stigemed ca. 75 pladser. Parkeringsbalancen i 2020-situationen svarer til en belægning på lige under 100%. Parkeringsudbuddet forventes således i 2020 fortsat at være utilstrækkeligt. Den samlede parkeringsbalance for hhv og 2020 inkl. parkeringsudbud og behov ses af tabel 18.

18 18/29 PARKERINGSSTRATEGI Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov 2014 Tidsubegrænset parkering 870 Ansatte timers parkering 57 Senge timers parkering 63 Ambulante behandlinger (årligt) Handicappladser 9 Besøgende Lægevagt og tjenestekøretøjer 2 Lægevagt og skadestue 7 11 Falck, taxa o. lign. 6 Reserveret parkering 21 1-times parkering 20 P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 18: Parkeringsbalance for 2014 og 2020 ved Slagelse Sygehus. Region Sjælland har sammen med Slagelse Kommune udarbejdet en campus plan for det ny samlede Slagelse sygehus som omfatter både Somatik og Psykiatri som det vil komme til at se ud i år 2020 fuldt udbygget. I planen er det samlede sygehus koncentreret omkring Fælledvej, og parkeringen udvides og placeres primært langs Fælledvej, både mod nord og syd Nykøbing F Ved Nykøbing F Sygehus er der i den aktuelle situation et underskud på parkeringsbalancen på ca. 85 pladser. Der må således forventes en stor del parkeringssøgende trafik, og parkanter på områdets p-pladser vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som utilstrækkeligt. Situation forventes forbedret i 2020-situationen, hvor p-behovet forventes at falde primært som følge af en reduktion i antallet af ansatte samtidig med at der genetableres ca. 70 pladser, som er midlertidig nedlagt som følge af byggeri. Parkeringsbalancen i 2020-situationen svarer derfor til en belægning på ca. 85%, hvorfor der bør tilstræbes et lidt større parkeringsudbud. Den samlede parkeringsbalance for hhv og 2020 inkl. parkeringsudbud og behov ses af tabel 19.

19 PARKERINGSSTRATEGI 19/29 Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov 2014 Tidsubegrænset parkering 425 Ansatte timers parkering 115 Senge Øvrig tidsbegrænset 2 Ambulante behandlinger (årligt) Handicappladser 4 Besøgende Lægevagt og tjenestekøretøjer 8 Lægevagt og skadestue 7 6 Falck, taxa o. lign. 8 Reserveret parkering 3 Dialyse, reumatologi mv. 39 P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt 604 Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 19: Parkeringsbalance for 2014 og 2020 ved Nykøbing F. Sygehus. Af det aktuelle parkeringspladsudbud ligger ca. 100 tidsubegrænsede og 50 tidsbegrænsede p-pladser på det omkringliggende kommunale vejnet Ringsted Ved Ringsted Sygehus er der i den aktuelle situation et overskud på parkeringsbalancen på ca. 80 pladser svarende til en belægningsgrad på ca. 70%. Der er således en tilstrækkelig parkeringskapacitet, og parkanter på områdets p-pladser vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som tilstrækkeligt. Med en belægningsprocent på nogle af sygehusets pladser på op til 90% bør det kontrolleres, at det er de rigtige grupper, der benytter pladserne. I 2020 vil alle somatiske funktioner forsvinde fra sygehuset, og der vil udelukkende være psykiatri og IT administration. Den samlede parkeringsbalance for 2014 og 2020 inkl. parkeringsudbud og behov ses af tabel 20.

20 20/29 PARKERINGSSTRATEGI Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov 2014 Tidsubegrænset parkering 79 Ansatte timers parkering 60 Senge 3 0 Kun m. særlig tilladelse 103 Ambulante behandlinger (årligt) 81 0 Handicappladser 3 Besøgende 3 0 Personale 34 Lægevagt og skadestue 0 0 P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt 279 Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 20: Parkeringsbalance for 2014 og for 2020 ved Ringsted Sygehus Kalundborg Ved Kalundborg Sundheds- og Akuthus er der i den aktuelle situation et overskud på parkeringsbalancen på ca. 120 pladser, svarende til en belægningsgrad på ca. 30%. Kapaciteten er således tilstrækkelig, og der forventes ikke en nævneværdig forøgelse af den parkeringssøgende trafik. Parkanter på områdets p-pladser vil forventeligt opleve områdets parkeringsudbud som tilstrækkeligt. Situationen forventes at være en smule forringet i 2020-situationen, hvor p-behovet forventes at være det samme som i dag, men hvor p-området ved det gamle sygehus sælges fra, hvilket reducerer p-udbuddet med 41 pladser. Parkeringsbalancen i 2020-situationen svarer derfor til en belægning på ca. 40% efter reduktion af parkeringspladsantallet på ca. 41 pladser, hvorfor der fortsat vurderes at være et tilstrækkeligt udbud. Den samlede parkeringsbalance for hhv og 2020 inkl. parkeringsudbud og behov ses af tabel 21.

21 PARKERINGSSTRATEGI 21/29 Parkeringsudbud Parkeringsbehov Type Antal Aktivitet P-behov 2014 Tidsubegrænset parkering 118 Ansatte timers parkering 47 Senge 0 0 Handicappladser 6 Ambulante behandlinger (årligt) Besøgende 0 0 Praktiserende læger mv P-behov 2020 Parkeringsudbud i alt 171 Parkeringsbehov i alt Parkeringsbalance Tabel 21: Parkeringsbalance for 2014 og 2020 ved Kalundborg Sundhedscenter. 3.4 Opsummering Generelt opleves der høj belægning på alle sygehusenes parkeringspladser. Kun Kalundborg Sundheds- og Akuthus har i dag en tilstrækkelig parkeringskapacitet. Særligt i tidsrummet opleves parkeringspladserne fuldt belagt. Parkeringerne ved sygehusene i Region Sjælland er for alle sygehuse kendetegnet ved et stort overtal af korte parkering under 1-2 timer. Hernæst er der fleste lange parkeringer over seks timer, mens der er færrest i det mellemliggende spænd. På parkeringspladser med tidsbegrænset parkering opleves det, at pladser med 3- timers parkering har mange parkeringer ud over tre timer. Det kan være et udtryk for, at det er muligt at parkere op til seks timer ved blot at flytte p-skiven én gang. Pladser med tidsbegrænset parkering på 1 eller 2 timer har ikke samme omfang af parkeringer ud over den angivne begrænsning. Til gengæld vil de fleste sygehuse opleve, at situationen er forbedret i 2020, hvor der samles en del funktioner i det nye sygehus i Køge. I tabel 22 ses en oversigt over, hvor mange pladser, der mangler eller er i overskud, hvis belægningsgraden på sygehuset ikke skal overstige 80% i hhv og 2020-situationen.

22 22/29 PARKERINGSSTRATEGI Sygehus/sundhedscenter 2014 Arealbehov (afrundet til nærmeste 100 m²) 2020 Arealbehov (afrundet til nærmeste 100 m²) Holbæk m Roskilde m Næstved m Slagelse m m 2 Nykøbing F m m² Ringsted Kalundborg Tabel 22: Forskel mellem parkeringsbehov og et parkeringsudbud svarende til 80% belægning for hhv og 2020, samt hvor meget areal det vil kræve, hvis de mangelende p-pladser skal etableres i terræn. 4 Udfordringer Når parkeringen ved sygehusene i Region Sjælland betragtes under et, er der en række karakteristiske udfordringer, der gør sig gældende for dem alle. Parkanter vil i dagtimerne ( ) opleve, at det er svært at finde en ledig p- plads, idet mange parkeringsområder ligger delvist isoleret og udlagt i mange små p-områder, der er vanskelige at overskue. Hertil kommer, at der på de store parkeringspladser ofte er belægningsgrader, der overstiger 80%, hvilket af parkeringssøgende oftest vil opleves som fyldt. Foruden vanskeligheder ved at finde ledige parkeringspladser gøres parkeringen mange steder unødigt vanskelig ved at parkeringsrestriktionerne varierer ved det samme sygehus. Uensartede restriktioner suppleret med at en del parkeringspladser ligger som små isolerede enklaver og uensartede retningslinjer for personaleparkering kan medvirke til, at parkering på regionens sygehuse virker uoverskuelig. Anvendelsen af restriktioner suppleres ikke ved alle sygehuse med kontrol, hvilket i praksis fjerner effekten af restriktionen. Ved nogle sygehuse er der kontrol med alle sygehusets pladser, mens der ved andre kun er kontrol med de omkringliggende kommunale pladser. Manglende kontrol og deraf manglende respekt for restriktionerne fører let til, at områdets parkeringsstrategi ikke bliver effektueret. Eksempelvis har mange sygehuse anlagt parkeringspladser tæt ved sygehusets indgange med henblik på, at akutte patienter kan anvende disse, men i praksis viser det sig, at pladserne også benyttes af personale. Ovenstående problemstillinger er genkendelig fra sygehuse i landets øvrige regioner, hvor det bl.a. opleves, at sygehusenes parkeringspolitik ikke justeres i takt med udbygning af parkeringsudbuddet og at restriktioner ikke overholdes.

23 PARKERINGSSTRATEGI 23/ Eksempler fra andre sygehuse Herunder er angivet tre konkrete parkeringsløsninger, som anvendes ved sygehuse i dag. Eksemplerne anvendes som inspiration til de kommende anbefalinger Odense Ved Odense Universitetshospital er der i november 2013 indført et nyt, moderne parkeringssystem med videoovervågning ved ind- og udkørsel fra sygehusets parkeringspladser. Systemet kan på denne måde registrere opholdstiden. Patienter til behandling eller undersøgelse kan parkere gratis ved at indlæse deres sundhedskort i opstillede automater og indtaste bilens nummerplade. Pårørende og gæster registrerer ligeledes bilens nummerplade i automaten og betaler for den parkerede tid. Af- og pålæsning af personer er gratis inden for 45 minutter. Al ophold med bil i betalingsområderne i mere end 45 minutter i perioden skal registreres, og der opkræves betaling fra indkørselstidspunktet. Det gælder uanset, om man har parkeret, standset eller kørt rundt i zonen. Betaling og registrering kan ske via automater i området, ved henvendelse på afdelingerne eller online via systemets hjemmeside. Det betyder bl.a., at planlagte patienter kan registrere deres parkering hjemmefra inden ankomst. Ved akutte henvendelser uden indkaldelse (f.eks. skadestue eller blodbank) skal man henvende sig i afdelingen / registrere sig i automater i afdelingen for at få registreret sin parkering. Personalet kan foruden at anvende parkeringshuset benytte sig af afgrænsede områder til personaleparkering, hvor medarbejderkortet anvendes til at give adgang i et bomsystem. Formålet med systemet har været at få en stor omsætning af de nære pladser, som ønskes tilbudt gratis til patienter. Til at opnå dette har betalingsparkering været vurderet nødvendig for at sikre, at medarbejdere ikke benytter disse pladser. Parkeringsafgifter er på 12 kr. pr. time i betalingsperioden ( ). Betaling for parkering kan ske op til 48 timer efter parkeringen er afsluttet, hvorefter der udsendes en regning. Først hvis denne regning ikke betales udstedes et kontrolgebyr på 510,-. Med det nye system er antallet af kontrolgebyrer faldet til en tredjedel sammenlignet med tidligere. Der opkræves kontrolgebyr for ulovlig parkering uden for de afmærkede p-pladser Parkeringsløsningen i Odense er efter udbud løst af Apcoa, der både har etableret og driver parkeringssystemet. OUH har således ikke afholdt omkostninger til etablering af anlægget, da denne ligger inden for aftalen med Apcoa Randers Ved Regionshospitalet Randers er der indført betalingsparkering med takster på 12 kr./time, 60 kr./døgn, 150 kr./uge og 300 kr./måned. Parkering sker i parkeringshus med plads til ca. 550 biler, hvor niveau 0 er forbeholdt patienter, pårørende og besøgende. Niveau 1-3 er forbeholdt personale med gyldig p-tilladelse.

24 24/29 PARKERINGSSTRATEGI Derudover er der en række centralt placerede p-pladser ved hhv. skadestue/lægevagt/akutmodtagelse og dialyseafsnittet. Ved skadestuen kan der parkeres gratis, og man registreres ved at notere bilens registreringsnummer i skranken ved skadestuen. Ved dialyseafsnittet udleveres et særligt parkeringskort, som lægges i bilen forrude. Parkeringen driftes og kontrolleres af Q-park. Erfaringer fra Randers viser dog, at der er en tendens til at søge gratis parkering på det omkringliggende kommunale vejnet, i stedet for at betale for at parkere på sygehusets område Kolding Ved Kolding Sygehus er der tidsbegrænset parkering på alle p-pladser. Tidsbegrænsningen varer fra ½-3 timer. Patienter med et ophold på mere end 3 timer har mulighed for at få et gæsteparkeringskort, som placeres i bilens forrude og giver mulighed for parkering hele dagen på sygehuset 3-timers parkeringspladser. Gæsteparkeringskortet sendes som regel ud med indkaldelsesbrevet eller kan alternativt afhentes i receptionen. Kolding Sygehus har efter indførelse af løsningen oplevet udfordringer med ansatte, der ligeledes rekvirerer gæsteparkeringskort, og dermed optager pladser tiltænkt patienter. Løsningsmodellen ved Kolding Sygehus minder på mange parametre om modellerne anvendt ved de sjællandske sygehuse, idet der alene reguleres med tidsbegrænsning. Der er imidlertid den forskel, at der ved Kolding Sygehus ikke findes fri parkering. Etablering af en Kolding-model vil derfor kræve relativt få ressourcer, idet der alene vil være brug for en dispensationsordning, f.eks. i form gæsteparkeringskort samt en eventuel ændring af de nuværende tidsbegrænsninger. 5 Løsningsforslag Herunder gives en række anbefalinger til dels nogle generelle parkeringsprincipper og dels nogle konkrete løsninger til brug for de respektive sygehuse og sundhedscentre i Region Sjælland. Prioritering 5.1 Generelle principper Det anbefales, at brugerne af sygehusenes parkeringspladser prioriteres, da det ellers ikke vil være muligt at gennemføre en målrettet strategi mod de enkelte parkanter. Det foreslås at benytte følgende prioritering, som bl.a. kan tages som et udtryk for, hvor tæt grupperne skal have mulighed for at parkere ved sygehusets indgange:

25 PARKERINGSSTRATEGI 25/29 : 1 Akutte patienter, herunder bloddonerer og dialysepatienter 2 Ambulante patienter og øvrige med et planlagt patientforløb 3 Pårørende og besøgende 4 Medarbejdere på sygehusene Centraliseret parkering Ensartede restriktioner Kontrol Foruden at prioritere sin indsats over for brugerne anbefales det, at parkering i langt højere grad end det er tilfældet i dag, samles i nogle større parkeringsanlæg/- områder, som gør det lettere efterfølgende at vejvise til sygehusets parkering, lettere for parkanter at afsøge og finde en ledig parkeringsplads. Det er dog ikke let at få samlet parkeringen på alle lokaliteter. At de mindre, afsides beliggende p- pladser kun i begrænset omfang bliver fundet af de parkeringssøgende afspejles bl.a. i parkeringstællingerne, hvor der på flere mindre pladser er registreret små belægningsgrader samtidig med, at sygehuset samlet set oplever mangel på parkering. Det anbefales, at de restriktioner der anvendes gøres ensartede for hele sygehusets parkering. Det betyder bl.a., at der ved det samme sygehus ikke bør placeres områder med både 1-, 2- og 3-timers tidsbegrænset parkering. Ensartede restriktioner vil ligeledes bidrage til at de enkelte trafikanter har lettere ved at overskue parkeringsforholdene og lede trafikanterne til de p-områder, der er målrettet netop dem jf. ovenstående prioritering. Anvendelse af parkeringsrestriktioner kan kun forventes at have en effekt, hvis der føres kontrol med overholdelsen af disse restriktioner. Hvis brugerne af parkeringspladserne ikke oplever, at et brud på parkeringsreglerne har en konsekvens, må det forventes, at det fører til, at pladserne anvendes ud over de angivne retningslinjer. Parkeringskontrol er derfor en nødvendighed ved alle sygehuse. 5.2 Regulering For at kunne gennemføre en prioritering af de forskellige parkanter ved regionens sygehuse er der behov for en regulering af parkeringen. Regulering kan ske ved anvendelse af en række forskellige virkemidler, hvor de væsentligste skitseres herunder. OUH system Randers system Reguleringen af parkering ved Odense Universitetshospital er er af de mest effektive systemer, der findes i Danmark til at kunne prioritere anvendelse af p- pladserne. Der vil være mulighed for at indrette systemet, så det passer til de helt lokale forhold ved det enkelte sygehus. Til gengæld kræver systemet forholdsvis store investeringer i kamaraer, registreringsenheder, omlægning af p-pladser m.m. Og det vil måske være nødvendigt at indføre betalingsparkering for at gøre det attraktivt for en operatør at drifte systemet. Indførelse af betaling kan medføre, at der flyttes parkering fra sygehusets områder til det omkringliggende vejnet. Indførelsen af et system i Region Sjælland svarende til systemet i Randers vil kunne ske med relativt få midler, idet systemet primært handler om at samle parke-

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/24485 Telefon: 76631463 Dato: 12. december 2011 Betalingsparkering på

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Udbud af indleje af private parkeringspladser

Udbud af indleje af private parkeringspladser Udbud af indleje af private parkeringspladser Center for Parkering har gennemført et udbud vedrørende indleje af private parkeringspladser i blå betalingszone eller randområder til denne zone. Offentlige

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Parkeringen i vore bykerner

Parkeringen i vore bykerner Parkeringen i vore bykerner Mål og midler Af civilingeniør Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig, RMA@NYVIG.dk Ønsker til omfang og regulering af parkeringsmuligheder i bymidten kan være meget forskellige

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 Introduktion Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor bad Frederiksberg

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

For Aabenraa Kommune Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi

For Aabenraa Kommune Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi NOTAT 14. april 2016 PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PARKERINGSUNDERSØGELSE... 4 2.1 PARKERINGSUDBUD... 4 2.2 TIDSRESTRIKTIONER... 6 2.3 AFSTAND

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser.

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser. VEJFORUM 2014 NYT PÅ PARKERINGSOMRÅDET Advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Henrik Sauer 3. december 2014 side 2 Hvorfor have et administrationsgrundlag? Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde,

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN

HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN JANUAR 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE HVORDAN BRUGES PPLADSERNE I KØBENHAVN RAPPORT BILAG 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere