Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:"

Transkript

1 1 Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg). Projektdeltagere Anne Marie Højvang Fysioterapeutuddannelsen), Birte Aidee Johannessen Sygeplejerskeuddannelsen Odense) og Alice Petersen (Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, projektleder). Projektet er en del af University College Lillebælt projektet:udviklingsprojekter på tværs af studievejledninger i UCL. (Ulla Viskum, projektleder). Tidshorisont: september 2008 til juli 2009 Udgivet december 2009.

2 2 Indholds fortegnelse 1.0 Sammenfatning Baggrund Hvorfor skal vi overhovedet evaluere? 5 2.2Hvorfor er det vanskeligt at evaluere studievejledning? Det institutionelle og organisatoriske niveau Individniveauet Magtperspektivet Formålet med projektet Metode (Ad 1) Opstille evalueringsspørgsmålet (Ad 2) Finde kilder til udarbejdelse af programteorien (Ad 3) Opstille programteorien i flow-chart (Ad 4) Gøre programteorien klar til evaluering Data generering (Ad 5) Vælge evalueringsmetode (Ad 6) Indsamle data Elektronisk spørgeskemaundersøgelse Tværfaglige fokusgruppeinterviews Resultat 13

3 3 6.1 Spørgeskemaundersøgelse modul Tværfaglige fokusgruppeinterviews (Ad 7)Udvikling af programteorien Proces Resultat Mål Anbefalinger Læringspunkter fra projektet Gode råd Referenceliste Bilagsfortegnelse. 24

4 4 1.0 Sammenfatning. Baggrund: Studievejlederfunktionen blev implementeret i sundhedsuddannelserne i løbet af 1990 erne. Indsatsen har ikke undergået nogen systematisk evaluering siden den blev implementeret. Det skal ses i lyset af den værdi som indsatsen tillægges i en række sammenhænge og de ressourcer der investeres i indsatsen. Formål: at udvikle og implementere en evalueringskapacitet der er rettet mod studievejlederfunktionen: Se tidslinje for projektet (bilag 1), skematisk oversigt (bilag 2) og figur over projektet (bilag 3). Metode: Evalueringsmetoden er virkningsevaluering, der fokuserer på hvad der virker for hvem, hvornår, hvordan og under hvilke omstændigheder. Virkningsevalueringen tager udgangspunkt i tydeliggjorte og eksplicitte forestillinger, kaldet programteorien, om hvorfor og hvordan en given indsats virker under bestemte omgivelsesbetingelser. Hovedspørgsmålet i virkningsevaluering er, om vi kan afkræfte, bekræfte eller udvikle programteorien? Projektgruppen har analyseret relevante kilder, der udsiger noget om studievejlederfunktionen, med henblik på at opstille en programteori. Data fra programteorien blev sat ind i et flow-chart, for at synliggøre sammenhænge mellem indsats, proces, resultat og mål. Vi besluttede, at denne evalueringsrunde skulle fokusere på synlighed og tilgængelighed af studievejlederfunktionen, da det er alt afgørende, såfremt det centrale mål; at den studerende får den vejledning vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det kan indfries. Datagenerering: Data er genereret på baggrund af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse (bilag 11) blandt modul 2 studerende på de respektive uddannelser og to fokusgruppeinterviews (et med teoretiske undervisere og et med kliniske undervisere fra de respektive uddannelser) (bilag 9). Resultater: Der var en lav svarprocent (20) i evalueringsspørgeskemaundersøgelsen, hvilket påvirker undersøgelsens validitet og reliabilitet i negativ retning. Ud fra analyse af data kan vi konkludere, at studievejlederfunktionen skal synliggøres og italesættes. Dette gælder såvel mundtligt som skriftligt internt i organisationen (receptionister, undervisere og studerende) og eksterne (kliniske undervisere/vejledere). Tilgængeligheden skal optimeres bl.a. ved hjælp af en formaliseret mobiltelefonservice. Visse områder af programteorien er bestyrket, men analyse af data peger på, at der er behov for at udvikle indsatsen med henblik på at øge synligheden og tilgængeligheden. Stopklodser i indsatsen er bl.a.: de kliniske og teoretiske underviseres varetagelse af gatekeeperfunktionen receptionisternes indsats i forhold til at henvise de studerende korrekt

5 5 de studerendes manglende viden om, hvad de kan bruge en studievejleder til den lange responstid hos studievejlederne at de studerende ikke altid får vejledning, når de har brug for det Virkningsevaluering er en anvendelig metode. Den er bevidsthedsskabende hos studievejlederne og bidrager med systematik i evalueringsprocessen. Herved skabes et solidt grundlag for kvalitetsudvikling af indsatsen. Anbefalinger: Udviklingen af en evalueringskapacitet skal foregå lokalt, for at sikre ejerskab. Der skal gennemføres en virkningsevaluering. Evalueringerne skal tillægges værdi i organisationen og tildeles de nødvendige ressourcer til gennemførelse og implementering af nye initiativer på baggrund af evalueringsresultaterne. Evalueringerne får karakter af et spejl, fremfor et overvågende øje. Vision for år 2015: Fælles koncept om evaluerings- og kvalitetsarbejde i studievejledningen i UCL. Mål for 2010: studievejledningerne gennemfører virkningsevalueringer, og inddrager projektdeltagerne som procesmoderatorer/ konsulenter. Første skridt: Erfaringer fra dette udviklingsprojekt omsættes til konkrete initiativer, der implementeres i studievejledningens praksis på Sundhedsuddannelserne i Odense og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, for at sikre synlig og tilgængelig studievejledning. 2.0 Baggrund. Studievejlederfunktionen blev implementeret i sundhedsuddannelserne i 1990èrne. Indsatsen har dog ikke undergået nogen systematisk evaluering siden implementeringen, til trods for den værdi indsatsen tillægges i en række sammenhænge f.eks. rekruttering og fastholdelse af studerende. Studievejlederfunktionen har en central position i organisationen. Det er afgørende for institutionen at indsatsen rent faktisk virker, specielt når man medtænker det vigende ansøgertal og frafaldsproblematikken, som gør sig gældende for en række af sundhedsuddannelserne. Dertil kommer at der anvendes en del ressourcer på indsatsen. Spørgsmålet er, om indsatsen har nogen betydning og om den rent faktisk virker? En forudsætning for at vi kan besvare dette spørgsmål er, at vi har udviklet og implementeret en evalueringskapacitet i organisationen. Dette er netop fokus i dette projekt. 2.1 Hvorfor skal vi overhovedet evaluere? Det er ikke op til den enkelte institution at tage stilling til, om den ønsker at evaluere studievejlederindsatsen, da det fremgår af den nye BEK (nr.706) om Gennemførelsesvejledning på

6 6 UVM området, at indsatsen skal evalueres. Derudover fremgår det af BEK om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser mv., at institutionen skal have et registreringssystem og en evalueringskapacitet samt at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og udvikling. Undervisningsministeriet har igangsat en central evaluering af studievejlederfunktionen på MVU området i 2009, men den kan ikke erstatte decentrale evalueringer, ifølge Jørgen Brock fra UVM. Ovennævnte kan ses som et udtryk for at samfundet, herunder undervisningssektoren, oversvømmes af en evalueringsbølge. Evalueringer er et populært og tidstypisk styringsinstrument, der stemmer overens med tidens favorisering af livslang læring og omstillingsparathed. Dertil kommer at autoriteterne (studievejlederne/lederne) ikke som tidligere kan læne sig op af traditionerne, men må dokumentere effekten af indsatsen f.eks. vha. evalueringer. Evalueringer kan også anvendes til at understøtte beslutninger og de kan ses som et tegn på ledelsens ansvarlighed og styringsparathed. Derved signalerer institutionen, at den er seriøs og på omgangshøjde med det refleksivt modernes betingelser (Dahler-Larsen P 2004 s. 7, 31). Institutionel teoris påstand er, at evalueringer er et rituelt svar på omgivelsernes forventninger og krav, snarere end en teknisk løsning på eventuelle problemer i det evaluerede program (Dahler-Larsen P s. 79). Hensigten i dette projekt er at udvikle en evalueringskapacitet, der netop ikke er et rituelt svar, men en metode til udvikling af indsatsen. Vi ser evalueringer som en forudsætning for, at man kan arbejde seriøst med kvalitetsudvikling, idet indsatsen først må beskrives og dokumenteres, førend praksis kan udvikles på professionel vis. 2.2 Hvorfor er det vanskeligt at evaluere studievejlederfunktionen? Der er en række forhold og faktorer knyttet til studievejlederfunktionen, som gør det vanskeligt at måle effekten og dermed evaluere indsatsen. Her kan bl.a nævnes, at vejledning er en medmenneskelig proces, der indeholder stor grad af uforudsigelighed og usikkerhed. Ofte ses resultatet af vejledning ikke umiddelbart efter at den er gennemført. En bred vifte af faktorer, udover studievejledningen, påvirker den enkeltes handlinger og valg. Dertil kommer, at der ikke findes et sæt vedtagne metoder til at evaluere studievejledning. Samtidig mangler der evidens inden for feltet, dels vedr. vejledningers omkostninger og kvalitet, dels vedr. vejledningsmetoder (Hughes 2006). Evalueringsmetoder og redskaber bør ikke være fritsvævende, men derimod knyttet til den institution som evalueringen foretages i. Dahler- Larsen argumenterer for, at evalueringers hjemsted er institutionen. Derfor er det væsentligt at medtænke det institutionelle og organisatoriske niveau, når man ønsker at implementere en evalueringskapacitet.

7 7 2.3 Det institutionelle og organisatoriske niveau. Moderne organisationer, herunder University College Lillebælt, er sammensatte, komplekse og løstkoblede systemer, der skal leve op til mange, til tider modstridende hensyn og mål. Med andre ord befinder organisationen sig i et krydspres ovenfra (taksameter afregning og efterspørgsel fra aftagerne i sundhedsvæsenet) og nedenfra (medarbejdere og studerende) (Dahler-Larsen 2001 s. 81, 261). Ifølge Dahler-Larsen er et af hovedproblemerne i de sammensatte, komplekse og løstkoblede organisationer, at ledelsen har svært ved at overskue samtlige konsekvenser af deres beslutninger. Samtidig har de mistet en del af styringskapaciteten (Dahler-Larsen 1998 s. 166). Evalueringer kan derfor optræde, som rutinerede procedurer, der giver ledelsen mulighed for at få et overblik over samt kontrol af og dokumentation af indsatsen (Dahler- Larsen 2001 s. 84). Men der er også en risiko for, at evalueringerne får karakter af rituelle handlinger. Her er det signalværdien til omverdenen, der er i fokus. Problemet med de rituelle evalueringer er, i følge Dahler-Larsen, at de ikke er rene illusionsnumre, da evalueringerne bestyrker visse forestillinger om indsatsen og stiller sig i vejen for andre. Med andre ord er der visse dele af indsatsen, der belyses (plusmagten), medens andre dele mørklægges (minusmagten) (Dahler-Larsen 2004 s.87). Evaluering er ikke en neutral og uskyldig aktivitet, da den udover den rituelle funktion også har en konstitutiv funktion. Det vil sige, at resultatet kan påvirke vores opfattelse af indsatsen og påvirke aktørernes adfærd og identitet. Med andre ord fungerer evalueringerne som kulturelle pejlemærker, der bidrager til meningskonstruktion og virkelighedsskabelse. Derved bliver evalueringerne med-skaber af praksis og virkeligheden. De udpeger, hvad der er betydningsfulde kriterier. Evalueringerne kan fungere som en mental ramme, hvorigennem vejledningen betragtes retro- og prospektiv (Dahler-Larsen 2001 s. 232). Evalueringer producerer (bestemte) billeder af indsatsen, som organisationen kan indordne sig under og arbejde på at virkeliggøre. En anden risiko er, at evalueringsresultaterne de-kobles fra organisationen og derved lever sit eget liv! (Dahler-Larsen 2001 s. 89). I dette projekt er formålet at skabe en evalueringskapacitet, der er tæt koblet til organisationen, således at resultaterne rent faktisk anvendes til at udvikle programteorien og dermed praksis, hvorved det rituelle aspekt af evalueringen søges nedtonet. Det fremgår af ovennævnte, at evalueringer ikke er uskyldige og neutrale elementer i en organisation, men at de tværtimod kan bidrage aktivt til virkelighedsskabelsen ved at påvirke aktørernes adfærd og identitet. Derfor er det relevant at anskue individaspektet ved implementeringen af en evalueringskapacitet. 2.4 Individniveauet. Evalueringer former aktørerne, i dette tilfælde studievejlederne, idet evalueringer ikke alene kommunikerer om sagsforhold og tidsforløb, men også metakommunikerer om sociale relationer

8 8 og identiteter det vil sige at de tildeler aktørerne talepositioner og derved magt (Dahler-Larsen 2001 s. 240). Ledelsen og vejlederne kan have to forskellige interesser i evalueringer. Ledelsen kan primært se evalueringer som en del af organisationsopskriften (strategiske årsager), medens vejledernes interesse kan være at fastholde og styrke den professionelle selvbestemmelse (Dahler Larsen 2001 s. 91). Her skal det medtænkes, at graden af professionalisme, ifølge Dahler Larsen, afhænger af om vejlederne har autonomi til selv at bestemme, hvilke kriterier deres arbejde skal vurderes ud fra. Vejlederne kan tillægge evalueringer forskellige meninger, da de er aktive og refleksive medspillere i det komplekse evalueringsforløb. De kan anlægge følgende strategier: modstand, opstille egne dagsordener, finde kompromisser, indordne sig, lægge et personligt fortolkningsfilter ned over resultaterne, bruge evalueringsresultaterne som de stort set har lyst til og modvirke effekten (Dahler- Larsen 2004 s. 82, 1998 s. 108). Evalueringerne kan skabe uro og truende angst hos vejlederne, da der sættes spørgsmålstegn ved vaner og rutiner og dermed kvaliteten i indsatsen. Nogle vejledere kan opleve evalueringer som en krænkelse og et overgreb ( et overvågende øje ) medens andre ser evalueringer som en mulighed for selvbetragtning og selviscenesættelse. Herved bliver evalueringer et spejl snarere end et overvågende øje [Foucault] (Dahler- Larsen 1998 s. 75). Ud fra ovennævnte betragtninger er det afgørende, at vejlederne har tillid til evaluatoren og ledelsen. Negative evalueringer kan gøre det svært at opretholde en sammenhængende bibliografi ( fortællingen om, at jeg er en god studievejleder ). Modsat kan positive evalueringer bidrage til at styrke studievejlederens selvværd og magtposition i organisationen. Med andre ord kan evaluering føre til nye muligheder (styrket selvværd, kvalitetsudvikling af praksis) samt risici (skam, mistillid, truet selvidentitet og forringet kvalitet i praksis) (Giddens 1997 s. 131). I dette projekt er formålet at udvikle en evalueringskapacitet, der facilliterer evalueringer med spejl karakter, frem for et overvågende øje. Hvorved evalueringerne kan bidrage positivt til udviklingen af indsatsen. Derfor har vi bevidst valgt at inddrage brugernes (studerende, studievejledere, kliniske og teoretiske undervisere) perspektiv med henblik på at skabe en buttom-up tilgang. Evalueringer foregår ikke i et magttomt rum, ej heller er evalueringer magt fri. Tværtimod er magtbegrebet centralt at medtænke, når man ønsker at udvikle og implementere en ikke-rituel evalueringskapacitet med spejleffekt, der er tæt knyttet til organisationen. 2.5 Magtperspektiv. Hvorfor er det relevant at medtænke magtaspektet? For det første fordi evalueringsresultaterne bl.a. bruges når ledelsen skal træffe beslutninger f.eks. vedr. ressourcetildeling til indsatsen. For

9 9 det andet påvirker resultaterne den måde vi tænker og taler om indsatsen. Med andre ord påvirker evalueringerne vores adfærd (Dahler- Larsen 2004 s. 8, 18). Det kan ses som et udtryk for, at den viden der generes i forbindelse med evalueringer ikke er en ren og neutral størrelse. Det beror på, at viden og magt indgår i et immanent, gensidigt produktivt forhold, hvor resultatet er videns-magt. Videns-magt er ifølge Foucault en (ubevidst eller implicit) form for styring og kontrol, individet ligger ned over sig selv og ned over egen praksis. Med andre ord virker videns-magten bag om ryggen på os! (Kristensen 1985 s. 65). På den ene side kan evalueringer antaste den selvfølgelighed, at studievejlederfunktionen har en høj kvalitet og er effektiv. På den anden side kan evalueringerne fungere som et kvalificerende filter, der bringer studievejlederfunktionen op på et højere vidensniveau og dermed magtniveau (Dahler-Larsen 2004 s. 20). Evalueringer kan også ses som et kontrolsystem, der bl.a. har til hensigt at regulere og disciplinere studievejledernes adfærd. Viden (s-magten) der genereres ved evalueringerne, kan virke som et implicit tvangssystem for vejledernes fremtidige adfærd og tale samt drive eventuelle afvigere ind i folden. Derved får evalueringerne karakter af et disciplineringsredskab (Dahler-Larsen 1998 s. 16). Ifølge Foucault konstruerer man uhyrlige apparater (f.eks. evaluering), der skal producere sandheder eller tilsløre sandheder i det refleksivt moderne (Foucault 1978 s. 67). Nogle aspekter ved vejledningen belyses ( sandheder plusmagten) medens andre mørklægges (tilslørede sandheder- minusmagten). Grænsen mellem belysning og mørklægning er et vigtigt led i magtspillet (Dahler- Larsen 2004 s. 87). Når vi taler om evalueringer er det nødvendigt at medtænke såvel den mørke side (potentielle negative konsekvenser) og den lyse side (potentielle positive konsekvenser). Dahler- Larsen argumenterer for, at kvalificerede evalueringer kan bidrage med ny viden inden for vejledningsfeltet, hvor praksis tages op til konstant revision, på baggrund af ny viden. 3.0 Formålet med projektet. At udvikle og implementere en evalueringskapacitet 1 der er rettet mod studievejlederfunktionen. 1 En evalueringskapacitet er alle nødvendige forhold, der muliggør evalueringers gennemførelse og anvendelse, så som : organisatoriske forhold, sociale normer, den specifikke indsats, praksis, kulturelle meninger og diskurser, evalueringspraktikerens viden og evner samt evaluerings ressourcer og praktikker. Med andre ord er evalueringskapaciteten dobbelt rettet. Dels mod organisationsstrukturen (kulturens og medarbejdernes opfattelse af evalueringer, ledernes brug af evalueringer og hverdagspraksisser) dels mod selve gennemførelsen af evalueringerne. Evalueringskapaciteten inkluderer viden som ligger hos brugeren og de fagprofessionelle. Hvis en organisation har en

10 Metode. Som følge af faglige drøftelser, litteraturstudie og sparring med ekstern konsulent fra ATTRACTOR besluttede projektgruppen, at gennemføre en virkningsevaluering. Denne type for evaluering fokuserer på, hvad der virker for hvem, hvornår og under hvilke omstændigheder. Med andre ord indgår både det at virke d.v.s. processen og selve virkningen af indsatsen i betydningen effekt. Derved bygger virkningsevaluering bro mellem proces og effekt. Følgende fordele fremhæves ved virkningsevaluering: den er formativ, fremadrettet og rådgivende man arbejder med at realitetsteste forestillinger om, hvordan en indsats virker evalueringskriterierne kvalificeres den kan udpege og undersøge bi-effekter af en indsats den tjener som opsamling og formidling af viden (Dahler-Larsen 2003 s. 51). den tager udgangspunkt i tydeliggjorte og eksplicitte forestillinger om hvorfor og hvordan en given indsats, i dette tilfælde studievejlederfunktionen, virker under bestemte omgivelsesbetingelser. Dermed er virkningsevaluering præget af en årsags-virkningstænkning, hvor man ser på kausalitet. Disse forestillinger kaldes samlet for programteorien (bilag 4). Programteorien giver en forklaring på hvordan indsatsen omsættes til resultater. Hovedspørgsmålet i virkningsevaluering er, om vi kan afkræfte, bekræfte eller udvikle programteorien. Følgende 7 trin indgår i en virkningsevaluering: 1. Opstille evalueringsspørgsmålet: hvorvidt indsatsen har virket, på hvilken måde og under hvilke omstændigheder. 2. Finde kilder til udarbejdelse af programteorien 3. Opstille programteori i et flow-chart 4. Gøre programteorien klar til evaluering 5. Vælge evalueringsmetode 6. Indsamle data 7. Analysere og konkludere Efterfølgende struktureres teksten ud fra de 7 trin. evalueringskapacitet, kan det sikre at en given enhed, i dette tilfælde studievejlederfunktionen, selv kan bære sit evalueringsarbejde fremover (Dahler- Larsen 2006)

11 11 Ad 1. Opstille evalueringsspørgsmålet. Hvorvidt har studievejlederfunktionen virket, på hvilken måde og under hvilke omstændigheder? Ad 2. Finde kilder til udarbejdelse af programteorien. Eftersom vi ikke havde en programteori for studievejlederfunktionen, blev første trin i projektet at udarbejde en programteori. Den er en forudsætning for at man kan gennemføre en virkningsevaluering. Projektgruppen identificerede relevante kilder 2, der udsagde noget om studievejlederfunktionen. Udsagnene blev efterfølgende analyseret og kategoriseret ud fra følgende 5 kategorier: kilde, indsats, proces, resultat og mål (bilag 4). Ad 3. Opstille programteori i et flow-chart. Efterfølgende opstillede vi programteorien i flow-chart (I) for at synliggøre kausale sammenhænge mellem indsats, proces, resultat og mål (bilag 5). Programteorien og flow- chart blev drøftet med de øvrige studievejledere ved sundhedsuddannelserne i Odense og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, hvorefter den blev justeret. Ad 4. Gøre programteorien klar til evaluering. I denne del af processen skulle vi overveje og drøfte følgende: Hvor er usikkerheden i indsatsen størst? Hvor er gevinsten størst? Hvor bruges der flest ressourcer? Hvor i indsatsen ønsker vi at stille evaluerings kameraer op denne gang? Hvad er det vi ønsker at måle på? Ved drøftelsen og udarbejdelsen af programteorien, blev det tydeligt, at synlighed og tilgængelighed var altafgørende, såfremt studievejlederfunktionen skulle kunne leve op til det centrale mål, nemlig at den studerende får den vejledning, vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det (Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt - fra første skridt til Vision 2015). Derfor blev vi enige om, at fokusere på studievejlederfunktionens synlighed og tilgængelighed. Projektgruppen udarbejdede herefter 2 Følgende kilder lå til grund for udarbejdelse af programteorien: BEK 706, Bertel Haarders udtalelser under vejlederkonferencen oktober 2008 KBH, Udviklingskontrakt for UCL ( ), Faglig strategi for fysioterapeutuddannelsen ( ), Faglig strategiplan for sygeplejerskeuddannelsen i UCL, Faglig strategiplan for sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Ergoterapeutuddannelsens udviklingskontrakt ( ), de fagprofessionelles perspektiv ( Notat Den fælles studievejledning ved CVSU), UVM (kvalitetsudvikling), FUE s etiske kodeks for vejledere og vejledning, data fra fokusgruppeinterview med studerende for de respektive sundhedsuddannelser ( ), data fra fokusgruppeinterview med undervisere og kliniske vejledere fra de respektive udannelser ( ), BEK om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v., Idékatalog 46 udgivet af VUE 2008.

12 12 et flow-chart (II)(bilag 6), der zoomede ind på synlighed og tilgængelighed. Udkastet og vores anbefaling blev drøftet med de øvrige studievejledere og med ledelsen fra de respektive uddannelser. Der var bred enighed om, at det var en kvalificeret beslutning at fokusere på synlighed og tilgængelighed. 5.0 Datagenerering. 5.1 (Ad 5) Vælge evalueringsmetode. Valg af evalueringsmetoden skete ud fra en analyse af flow-chart (II), hvor vi fokuserede på indsatser, processer, resultater og mål, der var relevante i forhold til synlighed og tilgængelighed. Med andre ord vælges evalueringsmetoden ud fra beslutningen om, hvor i programteorien man ønsker at sætte evalueringskameraer op. Altså hvilken del af programteorien der skal evalueres i den aktuelle evalueringsrunde. Derved foreskriver virkningsevaluering ikke på forhånden noget bestemt metodevalg, da det afhænger af indholdet i de konkrete kasser i flow-chartet som man ønsker at evaluere (Dahler-Larsen 2003 s. 73). Valget faldt på følgende evalueringsredskaber: elektronisk spørgeskemaundersøgelse og tværfaglige fokusgruppeinterviews. 5.2 (Ad 6) Indsamle data Elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Der blev gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på modul 2 på de respektive uddannelser (bilag 7). Begrundelsen for valget af modul 2 studerende var, at de har gået så længe på institutionen, at de på dette tidspunkt burde vide hvordan man får fat i en studievejleder og hvad man kan bruge dem til. Hvis dette mod forventning ikke skulle være tilfældet, stod vi med et reelt kvalitetsproblem. Baggrunden for valg af spørgeskemaundersøgelsen var dels, at det vi ønskede at undersøge var kvantificerbart, dels et spørgsmål om ressourcer. Ledelsen besluttede at undersøgelsen skulle foregå elektronisk, til trods for at vi argumenterede for, at det formentlig ville give en lav svarprocent. Det var et kendt problem fra de elektroniske evalueringer af undervisningen. Evalueringsspørgeskemaerne blev udarbejdet, med inspiration fra de evalueringsskemaer der anvendes i forbindelse med evaluering af undervisning. Derved ville konceptet være kendt for de studerende. Der blev gennemført en pilotundersøgelse blandt 20 modul 2 studerende i april Pilotundersøgelsen viste, at spørgeskemaet efter nogle små justeringer var anvendeligt. Vi havde et samarbejde med en intern DEFGO superbruger om udarbejdelsen og gennemførelsen af undersøgelsen. På grund af kommunikations- og tekniske problemer var der en del logistiske

13 13 udfordringer relateret til den praktiske gennemførelse af evalueringen. Det var bl.a. ikke muligt at sende de studerendes individuelle password og login via Fronter (intranet), derfor måtte vi udlevere det personligt eller sende det med posten. Projektgruppen var under tidspres, da evalueringen skulle gennemføres inden de studerende skulle til eksamen. På grund af den korte tidshorisont kunne vi ikke nå at rykke de studerende for et svar. De studerende blev informeret skriftligt (bilag 8) og mundtligt om evalueringen Tværfaglige fokusgruppeinterviews. Der blev gennemført to tværfaglige fokusgruppeinterviews, et med teoretiske undervisere fra de respektive uddannelser og et med kliniske undervisere fra de respektive uddannelser. Analysen og drøftelsen af flow-chart (II) gjorde det klart, at studievejlederne er afhængige af, et tæt samarbejde med såvel kliniske undervisere som teoretiske undervisere. Det er vigtigt at de er bevidst om, hvad de kan bruge en studievejleder til og at de henviser studerende med behov for studievejledning. Derudover kan de selv kontakte en studievejleder hvis de vurderer, at den studerende har behov for vejledning. Underviserne får med andre ord en gate-keeper funktion. Betydningen af denne funktion, skal ses i lyset af, at organisationen er stor og kompleks, hvilket har den konsekvens at studievejlederne, i visse af uddannelserne, har svært ved at have personlige relationer og kontakter med alle studerende. Samtidig er det ikke alle studievejledere der underviser eller har tæt kontakt med holdene. Det har bl.a. den konsekvens, at studievejledernes mulighed for at udpege studerende med behov for vejledning, er begrænset. Derved bliver gatekeeperfunktionen altafgørende. Studievejlederne kan heller ikke vide hvordan den enkelte studerende trives i praksis, derfor er gate-keeperfunktionen også relevant her. Ud fra disse betragtninger valgte vi at gennemføre to tværfaglige fokusgruppeinterviews. Informanterne til fokusgruppeinterview, blev udvalgt ud fra tilfældighedsprincippet. Vi havde opstillet inklusionskriteriet, at de kliniske og teoretiske undervisere skulle have varetaget funktionen i minimum 2 år, så de havde et erfaringsgrundlag at tale ud fra. Projektgruppen udarbejdede en interviewguide (bilag 9). Informanterne blev orienteret mundtligt og skriftligt om projektet og interviewet (bilag 10) og gav skriftligt tilsagn om deltagelse. Interviewene blev optaget på bånd og efterfølgende transskriberet. Den ene deltager i projektgruppen fungerede som interviewer, de to øvrige var observatører og tog løbende notater. Undervejs i interviewene holdt vi to korte pauser, hvor vi bad informanterne om at notere det de syntes var det mest centrale i interviewet. Disse noter indgår som en del af data.

14 Resultater. Ad 7. Analyse og konklusion 6.1 Spørgeskemaundersøgelsen på modul 2. Resultaterne fra evalueringsspørgeskemaundersøgelsen blev samlet i en rapport (bilag 11). Svarprocenten var som ventet lav (se boks 1). En undtagelse var dog radiografuddannelsen hvor den var på 56. Den lave svarprocent påvirker validiteten og reliabiliteten i negativ retning. Det har bl.a. den betydning, at det giver nogle begrænsninger i forhold til hvad vi kan tillade os at udsige og dermed konkludere ud fra resultatet. Vi bør drøfte med ledelsen, om det er muligt at ændre på den elektroniske praksis. Et forslag kunne være, at der sættes tid af på skemaet til at de studerende holdvis går ned i computerrummet og udfylder skemaet. Den høje svarprocent hos radiograferne, kan til dels tilskrives, at de netop har implementeret ovennævnte praksis i forhold til evaluering af undervisningen. Den lave svarprocent kan måske også ses som et udtryk for, at studievejlederfunktionen ikke har den store interesse hos de studerende. Boks 1: Svar fordelt på de respektive uddannelser. 60 Svarprocent på de respektive uddannelser Serie Radiograf Fysioterap Ergoterap Sygepl. Od Sygepl.Sv

15 15 Radiografuddannelsen 18 ud af Fysioterapeutuddannelsen 11 ud af Ergoterapeutuddannelsen 4 ud af Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 21 ud af Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 1 ud af 18 6 Rapporten (bilag 11) samler svarene fra alle uddannelser under et. Derfor er det ikke muligt, ud fra resultaterne i rapporten, at udsige noget om studievejlederfunktionen i de respektive uddannelser. Ved fremtidige evalueringer bør vi arbejde på, at man kan filtrere svarene på de enkelte uddannelser. I analysen af data fokuserede vi på virkningen hvad virker for hvem, hvornår og hvordan og under hvilke omstændigheder? ud fra flow-chart (II)- Derudover fokuserede vi på bi-effekter, altså effekter og virkninger ved indsatsen som vi ikke havde medtænkt i programteorien. Det er væsentligt at være opmærksom på evt. bi-effekter, eftersom der kan ligge væsentlige data gemt her, som kan være med til at kvalificere indsatsen. Samtidig fokuserede vi på stopklodser i programteorien. Stopklodser er forhold eller faktorer der fungerer som hindring for at programteorien fungerer efter hensigten. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt studerende på modul 2: 45 af informanterne har brugt en studievejleder 64 er introduceret til studievejlederfunktionen på uddannelsen

16 16 15 har selv opsøgt en studievejleder 9 har fået information om studievejlederfunktionen via hjemmesiden (www.ucl.dk) og 4 på Fronter. 79 er helt eller delvis enige i at introduktionen til studievejlederfunktionen var relevant og brugbar, medens 2 var delvis uenige. 71 er delvis eller helt enige i at studievejlederfunktionen er synlig, medens 8 er helt eller delvis uenige. 83 er helt eller delvis enige i, at de ved hvordan de får fat i studievejleder. 68 er helt eller delvis enige i, at de ved hvad de kan bruge en studievejleder til. D:v.s. at over 30 ikke er klar over, hvad de kan bruge en studievejleder til. 45 er helt eller delvis enige i, at studievejlederen altid reagerer hurtigt på en henvendelse, medens 0 er delvis eller helt uenige. Her må programteorien udvikles således at studievejlederne reagerer hurtigere på de studerendes henvendelser, f.eks. ved at studievejlederne har en mobiltelefon, hvilket også giver mulighed for at bruge SMS. 45 er helt eller delvis enige i, at de får studievejledning når de har brug for det, medens 2 er helt eller delvis uenige. Dette resultat er heller ikke tilfredsstillende, her skal programteorien udvikles. 33 er helt eller delvis enige i, at underviserne henviser dem til studievejlederne ved behov. Hvilket kan ses som et udtryk for, at programteorien skal udvikles her, netop når vi medtænker hvilken betydning underviserens gate-keeper funktion har i forhold til at studievejlederfunktionen. Studievejlederfunktionen omtales som noget positivt. De studerende foretrækker at komme i kontakt med studievejlederne, ved at opsøge dem på kontoret, dernæst telefon, SMS og sidst mail kontakt. Studievejledersekretær. 39 er helt eller delvis enige i at de ved hvor de kan få fat i hende.

17 17 31 er helt eller delvis enige i, hvad de kan bruge studievejledersekretæren til. Det kan ses som et udtryk for, at studievejledersekretæren primært varetager indslusningsvejledning for potentielle ansøgere. Receptionen. 43 er helt eller delvis enige i, at receptionen henviser dem korrekt til studievejlederne ved behov. Det kan ses som et udtryk for, at det er nødvendigt, at kvalitetsudvikle denne del af indsatsen, da receptionisterne på nuværende tidspunkt tilsyneladende, kan fungere som stopklodser. 6.2 Resultater fra de tværfaglige fokusgruppeinterview. I forhold til synlighed og tilgængelighed er de personlige relationer mellem studievejlederen og den kliniske- og teoretiske undervisere afgørende. De ønsker at møde studievejlederne face to face, så de får et ansigt på, det gør det lettere at kontakte en studievejleder (bi-effekt). De kliniske og teoretiske undervisere oplever, at det er uklart hvilket ansvars- og kompetenceområde studievejlederen har i forhold til f.eks. rektor og undervisere, derfor kan der herske usikkerhed om, hvem de skal kontakte hvornår. Studievejlederfunktionen skal være tydeligere på Fronter evt. skal der udarbejdes skriftligt informationsmateriale om studievejlederfunktionen. De kliniske og teoretiske undervisere oplever at studievejlederne er tilgængelige. Nogle kliniske og teoretiske undervisere var usikre på deres egen rolle i forhold til at henvise til studievejlederne. De var også usikre på hvordan de skulle følge op på de studerende de henviser. Der herskede også en vis usikkerhed om, hvornår problemet er stort nok til at man skal kontakte en studievejleder og om de kan tillade sig at kontakte studievejlederne mod den studerendes ønske. Her kan vi spore en vis usikkerhed i relation til gatekeeperfunktionen. De kliniske og teoretiske undervisere efterspørger formaliseret og systematisk introduktion til nye kliniske og teoretiske undervisere. Nogle af de kliniske vejledere synes, at det er problematisk at studerende med komplicerede forløb, sendes ud i klinisk undervisning, uden at de er orienteret.

18 18 De kliniske og teoretiske undervisere ser studievejlederfunktionen som en naturlig del af organisationen. Nogle af underviserne ser studievejlederne som en del af deres bagland. De giver udtryk for, at det er rart at have et sted, hvor de kan placere problemerne ellers ville de fylde meget i underviserens arbejde. De oplever at de får god sparring, hvilket gør dem trygge (bi-effekt). De kliniske og teoretiske undervisere har primært tænkt studievejlederne som de studerendes rådgiver/ vejleder og derfor ikke tænkt, at de selv kan gøre bruge af studievejlederne. De er blevet bevidste om, at de måske skulle kontakte studievejlederen på et tidligere tidspunkt, både i forhold til enkelte studerende og grupper af studerende. De kliniske og teoretiske undervisere har brug for mere orientering om, hvad de kan bruge en studievejleder til. Såvel kliniske som teoretiske undervisere fremhæver, at dobbeltrollen som underviser og (med)eksaminator kan være problematisk. Sammenfattende kan vi konkludere, at programteorien er bestyrket i, at det er utroligt væsentligt, at studievejlederfunktionen er tilgængelig og synlig for alle relevante interessenter. Resultaterne fra denne evalueringsrunde afdækker, at der er områder der med fordel kan udbygges i programteorien med henblik på at øge tilgængeligheden og synligheden af indsatsen. Ud fra resultaterne kan evalueringsgruppen udpege følgende aspekter, der fungerer som stopklodser i processen: Receptionisterne, der til tider ikke henviser korrekt (manglende synlighed og tilgængelighed). De kliniske og teoretiske underviseres varetagelse af gate-keeperfunktionen (manglende synlighed og tilgængelighed). Manglende viden hos de studerende, om hvad de kan bruge en studievejleder til (manglende synlighed). Lang respons tid hos studievejlederne (manglende tilgængelighed). Ikke alle studerende får studievejledning når de har brug for det (manglende tilgængelighed).

19 (Ad 7)Udvikling af programteorien. Ud fra analysen af evalueringsrundens data blev det, paradoksalt nok, tydeligt at de kliniske og teoretiske undervisere, stort set var fraværende i programteorien. Det skal ses i lyset af, at vi tillægger dem stor betydning specielt i forhold til gate-keeper funktionen. Analyse af resultaterne fra evalueringen har synliggjort, at der var behov for at udvikle programteorien, med henblik på at sikre synlighed og tilgængelighed. Evalueringsgruppen har følgende forslag til ændringer af programteorien (bilag 11) og flow-chart II ( bilag 6): Proces. Informationen om studievejledning på Fronter og hjemmesiden (www.ucl.dk) skal forbedres. Der skal være billeder af studievejlederne og informationen skal være let at finde. Møde med de studerende en gang pr. semester, hvor studievejledningen dagsordensættes. Studievejledersekretærens funktion skal tydeliggøres i forhold til studerende der er på institutionen. Systematisk introduktion af nye receptionister ved en studievejleder, udarbejde skriftlig information. Der skal udarbejdes en mobiltelefon praksis, som skal offentliggøres på Fronter og hjemmesiden. Der skal arrangeres møder hvor studievejleder- og gatekeeperfunktionen italesættes. Det kan også ske i forbindelse med andre arrangementer hvor underviserne (kliniske og teoretiske) er samlede. Der skal udarbejdes en folder vedr. studievejlederfunktionen, til brug for studerende samt kliniske og teoretiske undervisere Resultat. At der etableres personlige relationer mellem studievejlederne og de studerende/ underviserne. De teoretiske og kliniske undervisere kender deres rolle og ansvar i forhold til studievejlederfunktionen. De teoretiske og kliniske undervisere er bevidst om hvordan de kan bruge studievejledningen. De teoretiske og kliniske undervisere er bevidste om gatekeeperfunktionen. Studievejlederfunktionen bliver en naturlig del af organisationen.

20 20 At den studerende får den vejledning, vedkommende har brug for, hvor og når vedkommende har brug for det Mål Studievejlederfunktionen er synlig og tilgængelig for studerende samt for de kliniske og teoretiske undervisere. De studerende fuldfører uddannelsen. 7.0 Anbefalinger Jfr. Anbefalinger for udvikling og koordinering af studievejledning i University College Lillebælt- fra første skridt til Vision 2015: Vision for 2015: Fælles koncept om evaluerings- og kvalitetsarbejde i studievejledningen i University college Lillebælt. Mål for 2010: studievejledningerne gennemfører virkningsevalueringer, og inddrager projektdeltagerne som procesmoderatorer/ konsulenter. Første skridt: erfaringer fra udviklingsprojektet omsættes til konkrete initiativer, der implementeres i studievejledningens praksis på Sundhedsuddannelserne i Odense og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, for at sikre synlig og tilgængelig studievejledning. Projektgruppens anbefalinger: Mål for 2010 At udviklingen af en evalueringskapacitet sker lokalt, for at sikre ejerskab. At evalueringspraksissen får karakter af et spejl snarere end et overvågende øje. At der gennemføres virkningsevaluering. Udarbejdelse af programteorien giver synlighed og overblik over indsatsen. Samtidig er programteorien et godt dialogredskab i samspillet med kollegaer og ledelsen. At resultaterne fra evalueringerne bruges til at udvikle programteorien. Derved bliver det synligt for de studerende at evalueringerne tages alvorligt.

Studievejledningen i UCL 2011-2012

Studievejledningen i UCL 2011-2012 EVALUERINGSRAPPORT Studievejledningen i UCL 2011-2012 Lenda Ballum. Anne Marie Højvang Christiansen Maja Brandt Damkier. Anna-Maj Stride Geyti. Alice Petersen Juni 2012 Indhold Resumé... 2 Baggrund for

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak 1 Odense kommunale Ældrepleje, s evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Periode. November 07 November 09 Evalueringspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon for

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering INDHOLD Baggrund for selvevaluering Side 3 Værdigrundlag for Flemming Efterskole

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Bilag 2: Projektbeskrivelse Aalborg d. 26.5.2003 Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Baggrund Baggrund: Med lanceringen af National IT-strategi

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling P Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus Odense Universitetshospital 1.

Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling P Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus Odense Universitetshospital 1. , Odense Det Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hus, Odense Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU

Læs mere

Udvikling af en evalueringskultur på uddannelsesinstitutionerne

Udvikling af en evalueringskultur på uddannelsesinstitutionerne Udvikling af en evalueringskultur på uddannelsesinstitutionerne ESB-netværkets årsmøde, Vodskov 11. november 2009 Tue Vinther-Jørgensen Danmarks Evalueringsinstitut Oplæg med 5 afsnit Generelt om kvalitetsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen Velkommen til workshoppen: Vejledning i uddannelsesinstitutioner optagelse, gennemførelse og karrierevejledning V/Randi Skovhus Helle Toft Lis Boysen Hovedspørgsmål for workshoppen: Hvad forstår man ved

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO Hjemmeopgave Oplæg ved Elvi Weinreich Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar 2016 Hjemmeopgaven Udarbejdelse af handling / programteori og effektevaluering (realitetstestning) af indsats

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere