1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr , efterfølgende kaldet foreningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen."

Transkript

1 Vedtægter for

2 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr , efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger 1. Foreningens vision er: At skabe bedre indtjening og trivsel for danske kvægbrugere ved at levere verdens bedste avlsmateriale til lavest mulig pris. Et højt serviceniveau skal være et særkende. 2. For at realisere visionen har foreningen følgende målsætninger: At yde optimal service til danske kvægbrugere med hensyn til kvægets reproduktion At tilbyde en højt kvalificeret rådgivning indenfor kvægavl At styrke kvægavlsarbejdets effekt for den enkelte kvægbruger At medvirke til fremme af kvægavl og registreringsarbejde i Danmark. 3 Medlemmer og kontingent 1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver med interesse for kvægavl bosiddende i Danmark. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskab opnås automatisk ved køb af foreningens ydelser eller produkter. 3. Bestyrelsen kan fastsætte og opkræve et årligt medlemskontingent. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen. 5. Ved udmeldelse eller udelukkelse har et medlem intet krav på andel i foreningens formue. 4 Medlemmernes rettigheder 1. Medlemmerne har ret til inseminering, drægtighedsundersøgelser, forundersøgelser og eventuelt andre behandlinger og undersøgelser af deres køer og kvier, efter de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder offentlige forskrifter samt bestemmelser fastsat af bestyrelsen. 2. Særforanstaltninger, der har til formål at hindre spredning af smitsomme sygdomme, eller at varetage medlemmernes interesser i øvrigt, og som eventuelt påfører et eller flere medlemmer tab og ulemper, kan ikke medføre erstatningspligt for foreningen. 3. Hvis et medlem ønsker at anvende tyresæd, som ikke findes i foreningen, kan foreningens inseminører foretage insemineringen på betingelser fastsat af bestyrelsen. Side 2 af 8

3 4. Medlemmerne modtager medlemsinformation og har ret til at deltage i de arrangementer foreningen afholder. 5 Medlemmernes forpligtelser 1. Bestyrelsen træffer bestemmelse om betaling for foreningens ydelser, opkrævningsform, betalingsterminer og inddrivning af eventuelle restancer. Foreningen kan nægte at udføre arbejde for et medlem, der er i restance med betalinger til foreningen. Et sådant medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af foreningen. Medlemmet har intet krav på erstatning som følge af udelukkelse. 2. Foreningen kan nægte at udføre arbejde for eller levere ydelser og produkter til et medlem, hvor forholdene ikke gør det muligt for inseminøren at overholde foreningens krav til arbejdssikkerhed og hygiejneregulativets bestemmelser. 3. Medlemmerne kan kun få behandlet dyr, som er mærket efter gældende lov (CHR registreret). 6 Organisation 1. Foreningen er andelshaver i VikingGenetics FMBA cvr nr , efterfølgende kaldet VikingGenetics. 2. Der etableres et avlsforum for hver af racerne: RDM, Dansk Jersey og DRH. De enkelte racer bestemmer selv størrelsen og sammensætningen af deres avlsforum. Medarbejderne har et medarbejderforum på 18 medlemmer. Medarbejderforum vælger samarbejdsudvalg. 3. Foreningens højeste myndighed er et repræsentantskab på 66 medlemmer (inkl. 6 medarbejderrepræsentanter). Repræsentanterne vælges racevis for Holstein (40), RDM (6), Dansk Jersey (8), DRH (3) Kødkvæg (3) af de pågældende racers avlsfora. For Holstein vælges repræsentanterne direkte på områdemøderne. Dansk Kødkvæg vælger kødkvægs repræsentanter. Repræsentantskabet vælger af sin midte 10 medlemmer til repræsentantskabet i VikingGenetics. Valget til VikingGenetics foretages af og blandt de 60 folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer. De 10 repræsentanter kan ikke samtidig være valgt til bestyrelsen i VikingDanmark. Medarbejderforum vælger 6 medarbejderrepræsentanter. 4. Der vælges raceudvalg for henholdsvis RDM, Holstein, Dansk Jersey, DRH og kødkvæg. 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer. 6. Ethvert valg af personer i foreningen og andre fora under foreningen gennemføres efter prioriteringsmetoden. Valgene gælder for 2 år, hvis ikke andet er besluttet af det pågældende forum. Side 3 af 8

4 7. Antal personer valgt til diverse racefora, udvalg i foreningen samt VikingGenetics fremgår af de respektives forretningsorden. 8. Ved besætningsophør kan et medlem ikke opretholde tillidsposter i repræsentantskab, raceudvalg og bestyrelse og erstattes omgående af suppleanter. Det samme gælder medarbejderrepræsentanter ved fratrædelse. 7 Områdemøder 1. Der afholdes ét områdemøde årligt for medlemmerne. Bestyrelsen fastlægger antallet af områdemøder, så medlemmer til avlsfora/repræsentantskab vælges med en passende geografisk fordeling. Bestyrelsen kan efter indstilling fra raceudvalgene beslutte, at områdemøderne afholdes opdelt efter racer. 2. Indkaldelse til områdemøde sker med mindst to ugers varsel. 3. Dagsordenen for områdemøderne skal mindst indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Orientering om foreningens virke i det forløbne år 4. I ulige år valg af medlemmer til avlsforum. For Holstein vælges repræsentantskabsmedlemmer for området. 5. Eventuelt 4. Medlemmer af racernes avlsfora vælges på områdemøderne i forhold til antallet af 1. insemineringer indenfor det fastlagte område. De enkelte racer kan beslutte anden optælling end antal 1. insemineringer. Det enkelte raceudvalg for malkeracerne fastlægger størrelsen af den pågældende races avlsfora. 5. DRH vælger på DRH årsmødet i ulige år medlemmer til avlsforum efter regler i 7 stk Medarbejderne vælger 18 medarbejderrepræsentanter til medarbejderforum. 7. Områdemøderne og medarbejdermødet/-erne er beslutningsdygtige med fremmødte antal stemmer. Valg sker efter prioriteringsmetoden, er samtidighedsvalg og gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Hvert medlem har én stemme. Medlemmet afgør selv, på hvilket områdemøde stemmeretten udnyttes. Medlemmet er kun valgbart på et områdemøde der afholdes i det område man bor i. Hvert medlem kan stemmeretsmæssigt og valgbarhedsmæssigt kun repræsentere én race. Det enkelte medlems valg herom træffes senest samtidig med uddeling af stemmesedler. Der kan stemmes skriftligt ved fuldmagt. Hvert medlem kan kun anvende én fuldmagt. Ved skriftlig fuldmagt fra besætningsejere kan kvægbrugsledere og bestyrere repræsentere medlemmet og være valgbare til tillidsposter i foreningen. 8 Avlsforum 1. Der afholdes årligt mindst et ordinært møde i avlsforum. Ekstraordinært møde i avlsforum afholdes, når et flertal af raceudvalgets medlemmer eller minimum 25% af det pågældende avlsforums medlemmer fremsender en begrundet skriftlig anmodning til foreningen med angivelse af dagsorden. Side 4 af 8

5 2. Indkaldelse til møde i avlsforum med dagsorden sker med mindst én uges varsel ved særskilt skrivelse til hvert enkelt medlem af avlsforum. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært møde i avlsforum afholdes dette senest fire uger efter modtagelse af anmodningen. Forslag, der ønskes behandlet på møde i avlsforum, skal indsendes skriftligt til racens avlsledelse, senest 5 dage før mødets afholdelse. 3. Dagsordenen for møde i avlsforum indeholder mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Valg af medlemmer og to suppleanter til repræsentantskab og raceudvalg (i ulige år). 5. Indkomne forslag 6. Eventuelt 4. Formanden for raceudvalget er formand for det pågældende avlsforum. 5. Avlsforum er beslutningsdygtigt med fremmødte antal stemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem kun anvende én fuldmagt. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. 6. Forretningsorden for medarbejderforum fastlægges af dette og godkendes af VikingDanmarks samarbejdsudvalg. 9 Repræsentantskabsmøder 1. Der afholdes årligt mindst et ordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller minimum 25 % af repræsentantskabets medlemmer fremsender en begrundet skriftlig anmodning til foreningen med angivelse af dagsorden. 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde med dagsorden sker med mindst to ugers varsel ved særskilt skrivelse til hver enkelt repræsentant. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes dette senest fire uger efter modtagelse af anmodningen. 3. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse - en gang om året/forårsmødet 5. Indkomne forslag 6. For Holstein foretages i ulige år valg af medlemmer til raceudvalget 7. Valg af 10 repræsentanter til VikingGenetics 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Side 5 af 8

6 4. Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indsendt skriftligt til foreningens sekretariat senest 10 dage før mødets afholdelse. 5. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt med fremmødte antal stemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hver repræsentant har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver repræsentant kun anvende én fuldmagt. Afstemninger sker skriftligt, når blot én tilstedeværende repræsentant ønsker det. 6. Medlemmer, der får insemineret eller køber sæd af foreningen, er valgbare til repræsentantskabet, dersom de i seneste regnskabsår har en omsætning med foreningen på min. kr ( Beløbet pristalsreguleres). Kun en person pr. bedrift er valgbar. En bedrift identificeres ved et CVR nr. 10 Bestyrelsen 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer 2. Bestyrelsen består af formanden for raceudvalget for RDM, Dansk Jersey, DRH, Kødkvæg samt de 6 raceudvalgsmedlemmer der er valgt af repræsentantskabet for Holstein. Bestyrelsen suppleres med ét medlem fra Dansk Kvæg og formanden for Avlsforeningen for Dansk Holstein. Såfremt denne i forvejen er valgt, udpeger/vælger Avlsforeningen for Dansk Holstein et andet medlem. Medarbejderne har ét bestyrelsesmedlem, der vælges af og blandt de til repræsentantskabet valgte fra Medarbejderforum. 3. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted. 4. Bestyrelsen konstituerer sig i ulige år efter det ordinære repræsentantskabsmøde med formand og 2 næstformænd. Formanden er samtidig formand for repræsentantskabet. Foreningens direktør er sekretær for bestyrelsen 5. Blandt de til bestyrelsen valgte for racerne Holstein, RDM, Jersey, DRH og Kødkvæg vælges af og blandt disse 4 medlemmer til VikingGenetics bestyrelse. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 7. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst fem af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse finder som hovedregel sted skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst én uges varsel. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst syv medlemmer inklusive formanden eller en af næstformændene er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand og næstformænd vælges ved simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Enhver afstemning skal ske skriftligt, når blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. 9. Direktøren foranlediger, at der udfærdiges referat, som udsendes til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelse sendes referatet eller sammendrag heraf til medlemmer af repræsentantskabet og avlsfora. 10. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse og drift. Side 6 af 8

7 11. Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren forestår foreningens daglige arbejde efter bestyrelsens anvisninger. 12. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalg og bestyrelser, hvor foreningen er repræsenteret. 11 Raceudvalg 1. Der oprettes følgende raceudvalg: RDM, Holstein, Dansk Jersey, DRH og kødkvæg. Raceudvalgene har mindst tre medlemmer. Holsteins raceudvalg på 6 medlemmer suppleres med formanden for Avlsforeningen for Dansk Holsteins bestyrelse. Såfremt denne i forvejen er valgt, udpeger/vælger Avlsforeningen for Dansk Holstein et andet medlem. 2. For RDM, Dansk Jersey og DRH vælges raceudvalgene af racernes avlsfora. RDM raceudvalget består af 6 medlemmer, som selv konstituerer sig med formand og næstformand. RDM raceudvalget vælger af sin midte 2 medlemmer til Racekomitéen i VikingGenetics. Raceudvalget for Dansk Jersey består af 8 medlemmer, som selv konstituerer sig med formand og næstformand. Jersey raceudvalget vælger af sin midte medlemmer til racekomitéen i VikingGenetics. DRH raceudvalget består af 7 medlemmer, som konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden indgår i Holstein racekomitéen i VikingGenetics. For Holstein vælger racens repræsentantskab raceudvalget. De af repræsentantskabet valgte raceudvalgsmedlemmer er samtidig bestyrelsesmedlemmer i VikingDanmarks og VikingGenetics racekomité. For kødkvæg vælger Dansk Kødkvæg raceudvalget. Blandt raceudvalgsmedlemmerne vælges til racekomitéen i VikingGenetics. 3. Hvert raceudvalg konstituerer sig med formand og næstformand. For Holstein er det de af repræsentantskabet valgte, der konstituerer raceudvalget. 4. Foreningens ledelse foranlediger udarbejdet regnskaber for de enkelte raceafdelinger og udarbejder forslag til budgetter for de enkelte raceafdelinger i samarbejde med raceudvalgene. Budgetterne godkendes i bestyrelsen. 5. Raceudvalgene har ansvaret for gennemførelse af aktiviteter, der fremmer VikingDanmarks mål og visioner. Aftaler eller samarbejder, der har økonomiske konsekvenser for hele foreningen, skal godkendes af bestyrelsen. 12 Regnskab og revision 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at omlægge regnskabsåret. 2. Regnskabet revideres af en på det ordinære repræsentantskabsmøde valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Valget gælder for et år. 3. Der udarbejdes et regnskab for foreningen samt delregnskaber for de enkelte raceafdelinger. Regnskabet godkendes af repræsentantskabet. Side 7 af 8

8 13 Foreningens aktiver 1. Foreningen er medejer af VikingGenetics og indgår i ledelsen heraf i henhold til selvstændige vedtægter for denne organisation. 14 Tegning og hæftelse 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og næstformændene. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves underskrift af mindst 10 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller en af næstformændene. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura. 4. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 15 Vedtægtsændringer, sammenslutning og opløsning 1. Ændring af vedtægterne, sammenlægning med en anden/andre foreninger eller opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffes på et repræsentantskabsmøde med tilslutning fra mindst 67% af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med som gyldige stemmer. 2. Opnår forslaget tilslutning fra mere end 50% men under 67% af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget vedtages på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der afholdes mindst to og højst fire uger efter første repræsentantskabsmøde. Forslaget er vedtaget, hvis det på det efterfølgende repræsentantskabsmøde opnår tilslutning fra over 50 % af de afgivne gyldige stemmer. 3. Ved sammenlægning overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning. 4. Ved opløsning af foreningen, vælger repræsentantskabet et likvidationsudvalg på fem medlemmer. Likvidationsudvalget forestår realisationen af foreningens værdier. Overskud fordeles blandt medlemmerne i forhold til antal 1. insemineringer (for ejerinseminører pr. to doser købt sæd) foretaget i det seneste forudgående regnskabsår. Disse vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmøde den 7. december Ordstyrer Lars Iversen Side 8 af 8

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere