FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om Planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade Fredericia Telefonnummer:

3 Indhold Lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 Indhold Redegørelse Indledning 5 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens formål og indhold 11 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 21 Tilladelser fra andre myndigheder 29 Screening for miljøvurdering 29 Retsvirkninger 30 Kommuneplantillæg nr Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 37 2 Område og zonestatus 37 3 Områdets anvendelse 38 4 Udstykning 40 5 Færdselsarealer og parkering 40 6 Forsynings-, lednings- og antenneforhold 41 7 Bebyggelsens omfang og placering 43 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 45 9 Skiltning Ubebyggede arealer og afskærmning Servitutter Betingelser for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 51 3

4 Indhold Bilag Kortbilag nr. 1: Lokalplankort 52 Kortbilag nr. 2: Matrikelkort 53 Kortbilag nr. 3: Eksisterende forhold 54 Kortbilag nr. 4: Vigtigste restriktioner 55 Bilag 1: Grundvandstruende anvendelser 56 Bilag 2: Beplantningsplan 58 Servitutoversigt (LIFA) 60 Servitutredegørelse (LIFA) 61 Illustrationer Forside: Vejviserkort 1 Fig. 1: Oversigtskort 5 Fig. 2: Sammenblanding af beboelse og erhverv 6 Fig. 3: Luftfoto med lokalplanafgrænsning 7 Fig. 4: Eksisterende bebyggelse 8 Fig. 5: Levende læhegn 8 Fig. 6: Beskyttet jorddige 9 Fig. 7: Trærække syd for Børupvej 9 Fig. 8: Zonestatus 10 Fig. 9: Eksempel på bebyggelsesplan 11 Fig. 10: Virksomhedsklassers mindste afstand til beboelse 13 Fig : Alternative udviklingsscenarier 14 Fig. 15: Principsnit 18 Fig. 16: Indvindingsoplande til vandværker 22 Fig. 17: Areal vurderet af Region Syddanmark 27 Fig. 18: Nyt rammeafgrænsning 31 Fig. 19: Tidligere rammeafgrænsning 32 Fig. 20: Matrikelkort og områdeafgrænsning 36 Fig. 21: Skrå højdegrænseplan for erhverv 44 Fig. 22: Skrå højdegrænseplan for beboelse 44 Fig. 23: Læhegnets beplantningsprincip 59 4

5 Redegørelse Fig.1: Oversigtskort af lokalplanområdet med omkringliggende infrastruktur. Redegørelse Indledning Lokalplanområde nr. 310 ligger i et større erhvervsområde i Fredericia infrastruktur udgør et naturligt midtpunkt for logistiske aktiviteter. Knudepunktet er Taulovmotorvejen E20, Kolding-Fredericia jernbane og E45, Den Østjyske motorvej. Fredericia Kommune har derfor, fra vedtagelsen af Kommuneplan i (nu Kommuneplan ii ), udlagt den nordøstlige del af området til erhverv med særlige beliggenhedskrav (logistik). Lokalplanområdet omfatter Børup landsby, som er i en omdannelsesproces fra landbrug og beboelse til ren erhvervsanvendelse. I lokalplanområdet i ii Områder 4.E.3, 4.E.4 og 14.L.3 Rammer TD.E.1A/B/C/D 5

6 områdets interessenter. Hensigten med denne lokalplan er derfor at muliggøre omdannelsen af lokalplanområdet til et rent erhvervsområde og at tage hensyn til eksisterende beboelse i området. Fig. 2: Sammenblanding af beboelse og erhverv. Eksisterende forhold Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger sydøst for Taulov, ca. 9 kilometer vest for Fredericia og er en del af DanmarkC, et større erhvervsområde i Fredericia Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 22,5 hektar og afgrænses mod syd af motorvej E20, mod vest af Stakkesvang, mod nord af Børupvej, og mod bindelser og synlighed fra Taulovmotorvejen gør det attraktivt for virksomheder, der ønsker en central beliggenhed i Danmark. Adgang til lokalplanområdet sker fra Taulovmotorvejen E20 via frakørsel nr. 61, fra Fredericia og Skærbæk via Skærbækvej og fra Taulov via Stakkesvang. Lokalplanområdets matrikler vejbetjenes, ud over de førnævnte omkran- Børupvænget og Børupvænget del 1, Børupvej del 1 og 3, jf. kortbilag 2. 6

7 Redegørelse Fig. 3: Luftfoto med lokalplanafgrænsning. Offentlig transport Taulov station ligger ca m fra lokalplanområdet med videre forbindelse til Esbjerg/Sønderborg og til Fredericia med videre forbindelse mod Odense og Århus. Terræn Lokalplanområdet ligger i et svagt bølgende terræn og afgrænses skarpt mod syd af E20 motorvejen, tilkørselsrampe 61 og en del af Skærbækvej som ligger ca. 6 m højere end lokalplanområdets terræn. I den østlige del af lokalplanområdet ligger der en nedlagt rampe til en rundkørsel i Skærbækvej. Anvendelse Lokalplanområdet anvendes til erhvervsformål, beboelse og landbrug. 7

8 Bebyggelse Fig. 4: Eksisterende bebyggelse. Områdets eksisterende bebyggelse består af to gårde og tretten fritliggende boliger (parcelhuse) i midten af lokalplanområdet (Børup landsby) samt to større haller til industri og fragtvirksomhed henholdsvis øst og vest for Børup vænget. Matr. 7a, Børup anvendes til containeroplag. Lokalplanområdet indeholder ingen bevaringsværdige bygninger. Beplantning Fig. 5: Levende hegn langs Børupvænget. Områdets tidligere anvendelse til landbrug har levnet værdifulde landskabstræk: et læhegn langs det østlige skel af matr. 7l og langs det sydlige skel af matr. 3, et beskyttet jord- og stendige i den vestlige del af området samt en trærække syd for Børupvej, del 1. 8

9 Redegørelse Kortbilag 3 viser lokalplanområdet med hovedtrækkene i områdets eksisterende forhold. Lokalplanområdet påvirkes af støj fra motorvejen, fra Skærbækvej, fra - ledende grænseværdi for nye boliger), mens den sydlige del af området er belastet med over 63 db (DEN), som er den vejledende grænseværdi for nye kontorer mv. Motorvejen er dog nu forsynet med støjdæmpende asfalt, der reducerer støjen i forhold til forudsætningerne i støjkortlægningen. 9

10 Mod nord og vest er lokalplanområdet omgivet er erhvervsakiviteter, der vil kunne påvirke området med støj. Eksisterende lokalplaner Lokalplanområde nr. 310 omfatter hele lokalplan nr. 287, lokalplan 108 s delområde 3 og en del af lokalplan 108 s delområde 1. De tilgrænsende arealer mod øst, vest og nord er tillige udlagt til erhvervsformål og omfattet af henholdsvis lokalplanerne 112 A, 31 A, og 108. Området syd for motorvej E20 er et boligområde omfattet af lokalplan nr Zonestatus Fig 8. Zonestatus Størstedelen af lokalplanens areal ligger i byzone. Matriklerne 8ag, 18a, 18e, 18f, 18g, 18h, 18k, 49a, 49b og 50a samt Børupvængets vejmatrikel (7000k) og en del af Børupvej del 1 (7000c) i Børup By, Taulov ligger i landzone. 10

11 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold Formål Fig. 9. Eksempel på bebyggelsesplan. Lokalplanens hovedformål er at sikre under hensyn til eksisterende beboelse og grundvandsinteresser, at områdets udvikles udelukkende til erhverv. Lokalplanen fastlægger de fysiske rammer for områdets videre udbygning og giver mulighed for, at området kan bebygges med erhvervsvirksomheder i klasserne 1-5 med en grundstørrelse på mindst m 2. Grundene kan slås sammen, så den minimale grundstørrelse opnås, som vist i ovenstående eksempel på bebyggelsesplan. For at sikre eksisterende beboelse mod gener fra erhvervsaktiviteter stiller lokalplanen krav om: at der på erhvervsejendomme, som betingelse for ibrugtagning af bebyggelse og ændring af arealanvendelse, etableres en visuel afskærmning mod beboelse, i form af en 10 m bred læhegnsbeplantning, 11

12 en byggelinje på erhvervsejendomme på 15 m afstand fra nærmeste skel mod beboelse, en minimumsafstand til eksisterende beboelse. Afstandskravet varierer afhængig af virksomhedsklasse, separat vejbetjening til erhverv og beboelse iii, maksimal bygningshøjde. Denne varierer fra 8½ m til 15 meter afhængig af den nye bebyggelses afstand til områdets beboelsesejendomme. Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Flere vandværker indvinder vand fra oplande, der rækker ind i lokalplanområdet. I lokalplanen er der derfor fastlagt bestemmelser, der har til formål at sikre grundvandet mod forurening. Lokalplanområde og zonestatus - nærværende plan. Matriklerne 8ag, 18a, 18e, 18f, 18g, 18h, 18k, 49a, 49b og 50a samt Børupvængets vejmatrikel (7000k) og en del af Børupvej del1 (7000c), Børup By, Taulov overføres til byzone ved vedtagelsen af denne plan. Således vil samtlige matrikler omfattet af lokalplanen ligge i byzone ved planens endelig vedtagelse. Områdets anvendelse Lokalplanen tager udgangspunkt i en model for adskillelse af aktiviteter kaldt afstandszoning, hvor virksomhedstyper inddeles i 7 klasser, og hvor hver virksomhedsklasse bør overholde en minimumsafstand til miljøfølsom på at minimere støj og ufarlige udslip af forurening (især lugt) fra virksomheder mod miljøfølsomme anvendelser. Dette zoningsprincip er optaget i anvendelsesbestemmelserne og udmønter sig derfor ikke direkte i en fast inddeling af lokalplanområdet med faste anvendelses bestemmelser for enkelte delområder, da dette ville fastlåse den nuværende situation, hvor sammenblandingen af tunge erhvervsaktiviteter og beboelse begrænser lokalplanområdets optimale areal anvendelse. Hensynet til eksisterende beboelse sikres bl.a. ved krav om mindste afstand til beboelse: iii separat vejbetjening til erhverv i matrikel 17 og eksisterende beboelse i matrikler 49a, 49b, 50a, 16d og 18h sikres via udlæg af vejstrækning E-F 12

13 Redegørelse Virksomhedsklasse 1 0 m til skel Virksomhedsklasse 2 20 m til skel Virksomhedsklasse 3 50 m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Fig 10. Virksomhedsklassers mindste afstand til beboelse i marts Alternative udviklingsscenarier Kravet om virksomhedsklasseres mindste afstand til beboelse er sammen med andre bestemmelser, der forholder sig til den eksisterede beboelse iv, midlertidigt, og dets betydning ophører, hvis og når beboelsesanvendelsen er udfaset i lokalplanområdet. iv Krav om etablering af læhegnsbeplantning, byggelinje på 5 m fra læhegnsbeplantning på erhvervsmatrikler, byggelinje på 15 m fra skel til beboelse på erhvervsmatrikler, og maksimale støjgrænseværdier i skel til beboelse. 13

14 beboelse. Fig 11. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning i forhold til eksisterende beboelse (marts 2012). Fig 12. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning med beboelsse langs Børupvænget. 14

15 Redegørelse Fig 13. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning med beboelse øst for Børupvænget. 15

16 Lokalplanen kræver, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger Lden v 38 db, og at støjniveauet på bebyggelsens udendørs opholds arealer ikke overstiger Lden 63 db. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender væk fra motorvejen eller ved at etablere en selvstændig støjafskærmning omkring de udendørs opholdsarealer. Erhvervsaktiviteter i lokalplanområdet skal overholde en maksimal ekstern støjgrænseværdi på 60 db hele døgnet, alle dage. Dog skal der i skel til eksis terende boliger overholdes støjgrænseværdier på 55dB(A) vi i dagperioden vii, 45 db(a) i aftenperioden viii og 40 db(a) om natten ix. Disse støjgrænseværdier medfører, at i nærheden af beboelse kan der etableres virksomheder, der kun medfører ingen eller kun ringe støjmæssige belastning af omgivelserne, mens der i resten af lokalplanområdet kan etableres virksomheder, der ikke medføre væsentlige støjgener. Udstykning matrikulære sammenlægninger, der kan forbedre områdets arealudnyttelse. erhvervsinteressenterne mulighed for at tilpasse udstykningsplanen til efterspørgslen samt at tilskynde dem til at opkøbe beboelsesejendomme, så de anvendelsesbegrænsninger, den eksisterende beboelse påfører erhvervsaktiviteterne i lokalplanområdet, minimeres eller bortfalder helt ved en fuld udfasning af beboelse i området. v Vejstøj måles i enheden Lden (den = day, evening, night). Det er gennemsnittet af støjen i henholdsvis dag-, aften- og natperioden, hvor man lægger 10 db til støjniveauet i natteperioden (kl ) og 5 db i aftenperioden (kl ). Med disse genetillæg svarer støjmålingen bedre til støjens reelle påvirkning af mennesker, der er særligt sårbare over for støj i aften- og nattetimerne. vi Enheden db(a) anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. 0 db(a) passer nogenlunde med den nederste grænse for, hvad vi kan høre. Den mindste ændring i lydniveaeu, som mennesker kan skelne, er en ændring på ca. 1 db(a). A-et i db(a) refererer til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse. vii Mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl. 18:00 og lørdag fra kl. 07:00 til kl. 14:00 viii Mandag til fredag fra kl. 18:00 til kl. 22:00, lørdag fra kl. 14:00 til kl. 22:00 og søndag fra kl. 07:00 til kl. 22:00 ix Dvs. alle dage fra kl. 22:00 til kl.07:00 16

17 Redegørelse Færdselsarealer og parkering Erhverv skal vejbetjenes via Stakkesvang, Børupvej og Europavej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tre nye lokalveje til betjening af evt. nye udstykkede erhvervsgrunde, jf. kortbilag 1. Vejstrækningen E-F skal sikre separat vejbetjening til erhverv på matr. nr. 17, såfremt denne udstykkes og bebygges, før matr. 49a, 49b, 50a, 16d og 18h er ophørt anvendt til beboelse. Kravet om etablering af denne vejstrækning bortfalder i tilfældet af, at de førnævnte matrikler ændrer anvendelse til erhverv. på strækningen syd for lokalplanområdet, ca biler i Børupvej, ca biler i Stakkesvang, ca biler i Europavej og ca biler i Skærbækvej. Det vurderes, at transporten til og fra de kommende virksom- mængde på det overordnede vejnet. reducere antal tilslutninger til rundkørsel i Skærbækvej. I den forbindelse blev rampen i den nordøstlige del af lokalplanområdet nedlagt og jordoverdækket, jf. kortbilag 3, Eksisterende forhold. Parkering Lokalplanen giver mulighed for etablering af fælles parkering, hvis der samtidigt etableres de nødvendige gangstier til destinationen under hensyntagen til bevægelseshæmmede. Dette kan være en god idé, hvis ønsket om at optimere arealanvendelse af en ejendom, set i lyset af de restriktioner området er pålagt, kræver det. I den nordøstlige del af lokalplanområdet matr. 8au og 8h er det umiddelbart muligt at etablere en langtidsparkeringsplads. Parkering må ikke etableres på arealer udlagt til læhegnsbeplantning, grønne bælter og plantebælter jf. kortbilag 1. Motorvej E20 er pålagt en 50 m byggelinje fra systemlinjen (autoværnet). Til byggelinjen skal lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg 17

18 på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det bygge linjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. Tilgængelighed Alle færdselsarealer skal indrettes så vidt muligt under hensyn til barrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. gelinjer, byggelinjer, udlæg til beplantning og respektzoner til diverse forsyningsanlæg. Bebyggelsens omfang reguleres gennem bebyggelsesprocent, det skrå højdegrænseplan og en maksimal bygningshøjde, der varierer afhængig af bebyggelsens afstand til nærmeste skel mod beboelse. Hensigten med den varie rende maksimale bygningshøjde er at formidle en skalamæssig overgang mellem eksisterende bolig- og kommende erhvervsbyggeri. højst 15 m højst 12 m 5 m byggelinje højst 8½ m læhegnsbeplantning skel til beboelse 8½ m 150 m fra skel til beboelse 5 m 10 m 50 m fra skel til beboelse 2,5 m til beboelse. Lavenergibebyggelse Bebyggelse skal opfylde bygningsreglementets til en hver tid gældende mindstekrav for lavenergibyggeri x. x Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet, jf. planlovens 21a. 18

19 Redegørelse Områdets visuelle karakter Arkitektur Fredericia Kommune ønsker, at lokalplanområdet udvikles som et attraktivt erhvervsområde, hvorfor der stilles krav til bebyggelsens helhedsvirkning og et enkelt udtryk. Anvendelsen af de mest gængse byggematerialer til industriel byggeri, såsom beton, glas, metal og kompositter samt en række farver til evt. be- materialer må ikke anvendes. Bygningernes udformning pålægges et krav om en maksimal taghældning på 15. Dette skal sikre, at områdets industrielle karakter udtrykkes i arkitekturen. Tekniske installationer Tekniske installationer såsom solenergi- og ventilationsanlæg, elevatortårne og lign. skal udformes, så de indgår som en del af bygningen i en arkitektonisk helhed og de må ikke virke skæmmende. Skiltning Lokalplanen giver mulighed for fælles henvisningsskilte ved vejadgange ud mod Stakkesvang og Børupvej, op til tre skilte per virksomhed på bebyggel- virksomhed på egen grund samt midlertidige byggeplads- og salgsskilte. Billboards (plakattavler) og andre former for reklameskilte samt generende skiltebelysning må ikke anvendes. Ubebyggede arealer Afskærmning mod eksisterende beboelse En væsentlig ændring i forhold til tidligere lokalplan nr. 287 er kravet om etable ring af en 10 m bred læhegnsbeplantning som visuel afskærmning mod erhverv anlagt på erhvervsejendommes matrikler. Den præcise udformning af læhegsbeplantningen beskrives i Bilag 2 beplantningsplan. Formålet med læhegnsbeplantningen er, ud over den æstetiske effekt, at beskytte beboelse mod støvpartikler fra erhvervsaktiviteter og at beskytte beboerne mod indbliksgener og belysning fra erhvervsarealer. Derfor må læhegnsbeplantningen ikke beskæres. Desuden beskyttes læhegnsbeplantningen af en byggelinje målt 5 m fra læhegnsbeplantningen på erhvervsejendommes side. 19

20 Ny bebyggelse og anlæg samt ændringer i anvendelsen af ubebyggede area- beplantning mod tilstødende beboelsesmatrikler er etableret. Kommunen kan, efter byggelovens 4, Stk. 2 og 3, stilles krav om sikkerhed for, at læhegnsbeplantning udføres, inden bebyggelsen tages i brug. Bevaring af landskabstræk Lokalplanen beskytter et eksisterende jorddige i den vestlige del af lokalplanområdet, et læhegn langs Børupvænget og en trærække syd for Børupvænget del 1 mod væsentlige ændringer for at sikre spor i landskabet, der vidner om oprindelse som landbrugsområde. Flere matrikler i lokalplanområdet omfatter lavninger, dvs. områder i Disse områder kan risikere at blive oversvømmet i forbindelse med skybrud, hvis grundvandniveauet stiger på grund af klimaændringer, og de befæstede arealer i området (der omfatter bebyggelsens grundareal, indkørsler, terrasser, parkeringsarealer og lign.) bliver for store. Bygherrerne skal derfor sørge for tilslutning til kloaksystemet og begrænse befæstelsen af deres grunde. Fredericia Kommune opfordrer til alternative løsninger til bortskaffelse af regnvand. Dette kan ske ved fx etablering af grønne (sedum) tage, anlæggelse af faskiner m.m. eller ved nedsivning fra græsarealer. Alternative løsninger til bortskaffelse af regnvand må ikke medføre forurening af grundvandet. Jordbalance Lokalplanen giver mulighed for terrænmodellering inden for lokalplanområdet i op til ½ m højde over/under eksisterende terræn, undtagen arealer omfattet af vejbyggelinjer og højdetillæg mod Taulovmotorvej og Skærbækvej. Til terrænmodellering må der kun anvendes ren jord. 20

21 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes lokalplanrammer TD.E.1B og TD.E.1C. Område TD.E.1B udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, således at laveste klasse placeres direkte op mod de støjfølsomme områder (beboelse). Område TD.E.1C udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-6. Kommuneplantillæg nr. 14 ændrer afgrænsningen mellem rammer TD.E.1B og TD.E.1C, øger etageantal i ramme TD.E.1B fra 3 til 4, reducerer den mindste grundstørrelse i ramme TD.E.1B fra til m 2 og øger miljøklasse for virksomheder i ramme TD.E.1B fra 1-3 til 1-5 xi. Disse ændringer muliggør en mere intensiv arealanvendelse af lokalplanområdet/rammen til erhverv. DanmarkC Lokalplanområdet indgår som en integreret del af Fredericia Kommunes motorvejsnære erhvervsarealer kaldet DanmarkC. Lokalplanområdet henvender sig til mindre virksomheder i miljøklasse 1-5, herunder lager-, produktions- og værkstedsvirksomhed samt kontor- og servicevirksomhed. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Området udgør desuden indvindingsopland til Børup Vandværk, Skærbæk Vandværk og vandværket ved Dong Energy. Området er således sårbart over for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Lokalplanområdet er desuden i Statens Vandplan udpeget som indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. Området forventes kortlagt med henblik på en udredning af områdets hydrogeologi ved udgangen af 2012, hvorefter kommunen udarbejder en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området. Når resultatet af kortlægningen foreligger, kan det medføre, at vandværker- Under hensynet til områdets drikkevandsinteresser kan kommunen i forbindelse med godkendelse af byggeri og arealanvendelse kræve det godtgjort, at byggeriet eller den fremtidige drift heraf ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet. Ligeså kan kommunen forlange beredskabsplaner af de enkelte virksomheder for håndtering af uheld med spild af grundvandstruende stoffer/væsker. xi Bemærk at miljøklasse 6 i den inddragede del af område TD.E.1C bortfalder. Dette vedrør matr. 8h og 8au. 21

22 Fig 16. Indvindingsoplande til vandværker. Hovedgasledning Syd for Motorvej E20 (uden for lokalplanområdet) er der nedgravet en hoved gasledning (transmissionsledning Egtved - Lillebælt), jf. kortbilag 3, der af sikkerhedsmæssige årsager medfører en 80 m byggelinje og en observations zone på 200 meter, jf. kortbilag 4. Byggelinjen ligger uden for lokalplanområdet, men observationszonen omfatter de sydligste matrikler i lokalplanområdet. Når et konkret projekt foreligger inden for observationszonen, skal bygherren henvende sig til Energinet med henblik på en sikkerheds vurdering. Energinets sikkerhedsberegninger kræver oplysninger om bebyggelsen, antal personer der forven- mm. 22

23 Redegørelse VVM-undersøgelsen af udbygning af E20 Vejdirektoratet har udført i en VVM-undersøgelse for en udbygning af motorvej E45/E20 mellem Kolding og Fredericia xii. Ifølge Vejdirektoratet er der ikke planer om at udbygge motorvejen i strækningen syd for lokalplanområdet. Vejdirektoratet planlægger en ombygning af rundkørslen på Skærbækvej til signalregulerede kryds. Der fremgår af rapporten for VVM-undersøgelsen af udbygning af E45/E20, s.23, et skitseforslag til ombygning af TSA 61 med en samkørselsplads xiii i lokalplanområdet ved den nuværende rundkørsel. Lokalplanforslaget har ikke reserveret arealudlæg til dette projekt, da Fredericia Kommune i stedet foreslår, at en evt. samkørselsplads etableres uden for lokalplanområdet i det grønne areal mellem motorvejen, Skærbækvej og afkørsel 61. støj. Vejdirektoratet har derimod planer om at etablere støjreducerende asfalt på motorvejen forbi Taulov, der vil sænke støjniveauet med 1-2 db i forhold til almindelig asfalt. Man kan læse om reglerne for tilskud til støjisolering af boligfacader i Vejdirektoratets vejledning for boligejere om støjbekæmpelse langs statsveje xiv. Fortidsminder Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet juni 2001), skal arbejdet standses, og Vejle Museum kontaktes. Vejle Museum har foretaget arkivalsk kontrol. Der er ikke registreret fortids minder inden for selve lokalplanområdet, men arealet støder op til en tidligere middelalder boplads. Der er ligeledes registreret en boplads og en gravhøj syd for arealet. Der kan derfor forekomme fortidsminder eller kultur historiske anlæg, som kan medføre behov for en arkæologisk forundersøgelse/registrering i henhold til Museumsloven 27, stk. 2. For at sikre koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser bør bygherre kontakte Vejle Museum i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejder på stedet. xii xiii xiv Den sammenfattende rapport kan hentes på Fredericia_Kolding/Sammenfattende_rapport/VVM_Fredericia_Kolding_E45_ E20_sammenfattende_rapport_mindst.pdf pendler p-plads Vejledningen kan hentes på asp?objno=

24 Der er registreret et jorddige i lokalplanområdets vestlige del, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven, 29 a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer. Lokalplanen sikrer, at diget bevares som et landskabstræk i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer også, at der friholdes et areal med en bredde på minimum 2 meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel, hvor der hverken må ske terrænændringer, beplantes, bebygges eller befæstes. Kystnærhedszone/kystnær byzone Lokalplanområdet ligger inden for en 3 km kystnærhedszone, hvor der skal foretages en planmæssig afvejning af alt byggeri og tekniske anlægs påvirkning af kystlandskabet, jf. Planlovens 5 a. Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 kilometer fra kysten og er ikke synligt fra kysten. Lokalplanområdet omgives af industrielt byggeri i en højde på meter, og dets omgivende arealer fremstår ikke som kystlandskab. Lokalplan forslaget giver bebyggelsesmuligheder, der ikke afviger væsentligt fra de eksisterende forhold i omgivelserne. Ledningsanlæg og servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er bygherrens ansvar at kontrollere ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret xv (LER) og sikkerheds afstande med de respektive forsyningsselskaber som Energinet. dk. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, og vand-, fjernvarme-, gas- eller spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Fredericia Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan udarbejdet en servitutredegørelse, der indeholder 73 servitutter fordelt på privatretlige bygningsservitutter og tilstandsservitutter. xv 24

25 Redegørelse 50 m byggelinje fra motorvejens systemlinje, 13 meter byggelinje fra 400 kv luft højspændingsledning, jf. servitutter nr. 15,16,17,23,24 og 25 xvi i servitutredegørelse og servitutoversigt. 4 meter fra gasledning, jf. servitut nr. 61 og 62, 2½ meter fra kloakledning, jf. servitut nr. 26 og 34, 1 meter fra 60 kv-kabel anlæg, jf. servitut nr. 48 og 49, 1 meter fra lyslederkabel, jf. servitut nr. 56. oversigtsarealer Der er tinglyst servitutter om gasledninger og drænledninger, som skal nr. 4 Servitutoversigt. Servitut på matr. nr. 7a + 16d, Børup By, Taulov Sogn tinglyst den 7. februar 1968 af Fredericia kommunale Elektricitetsværksted angående 10 kv luftledning samt servitut på matr. nr. 7a + 7l, Børup By, Taulov tinglyst den 20. november 2000 af Landinspektør Balling Engelsen I/S angående betingelser for ophævelse af landbrugspligt bør ophæves. Servitutoversigt og servitutkort vedlægges som bilag til lokalplanen. Tingbogsattester samt visse servituttekster kan rekvireres hos Plan & Byg. Efter planlovens 15, stk.2 nr. 16 vil privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservittutter, der er uforenelige med planen eller i strid med med lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Efter planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservittutter, der er uforenelige med planen Lokalplan nr. 108 (nr. 27), Dok om oversigt mv. (nr. 33), Lokalplan nr. 112A (nr. 36), Dok om oversigt mv. (nr. 41), Lokalplan nr. 169 (nr. 58), Deklaration om byggelinje og grønt bælte (nr. 67), Dok. om byggelinje og grønt bælte m.v. (nr. 68). Naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret natur beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være xvi jf Bilag 3 - Servitutoversigt samt kortbilag 4 - Restriktioner 25

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere