FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om Planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade Fredericia Telefonnummer:

3 Indhold Lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 Indhold Redegørelse Indledning 5 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens formål og indhold 11 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 21 Tilladelser fra andre myndigheder 29 Screening for miljøvurdering 29 Retsvirkninger 30 Kommuneplantillæg nr Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 37 2 Område og zonestatus 37 3 Områdets anvendelse 38 4 Udstykning 40 5 Færdselsarealer og parkering 40 6 Forsynings-, lednings- og antenneforhold 41 7 Bebyggelsens omfang og placering 43 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 45 9 Skiltning Ubebyggede arealer og afskærmning Servitutter Betingelser for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 51 3

4 Indhold Bilag Kortbilag nr. 1: Lokalplankort 52 Kortbilag nr. 2: Matrikelkort 53 Kortbilag nr. 3: Eksisterende forhold 54 Kortbilag nr. 4: Vigtigste restriktioner 55 Bilag 1: Grundvandstruende anvendelser 56 Bilag 2: Beplantningsplan 58 Servitutoversigt (LIFA) 60 Servitutredegørelse (LIFA) 61 Illustrationer Forside: Vejviserkort 1 Fig. 1: Oversigtskort 5 Fig. 2: Sammenblanding af beboelse og erhverv 6 Fig. 3: Luftfoto med lokalplanafgrænsning 7 Fig. 4: Eksisterende bebyggelse 8 Fig. 5: Levende læhegn 8 Fig. 6: Beskyttet jorddige 9 Fig. 7: Trærække syd for Børupvej 9 Fig. 8: Zonestatus 10 Fig. 9: Eksempel på bebyggelsesplan 11 Fig. 10: Virksomhedsklassers mindste afstand til beboelse 13 Fig : Alternative udviklingsscenarier 14 Fig. 15: Principsnit 18 Fig. 16: Indvindingsoplande til vandværker 22 Fig. 17: Areal vurderet af Region Syddanmark 27 Fig. 18: Nyt rammeafgrænsning 31 Fig. 19: Tidligere rammeafgrænsning 32 Fig. 20: Matrikelkort og områdeafgrænsning 36 Fig. 21: Skrå højdegrænseplan for erhverv 44 Fig. 22: Skrå højdegrænseplan for beboelse 44 Fig. 23: Læhegnets beplantningsprincip 59 4

5 Redegørelse Fig.1: Oversigtskort af lokalplanområdet med omkringliggende infrastruktur. Redegørelse Indledning Lokalplanområde nr. 310 ligger i et større erhvervsområde i Fredericia infrastruktur udgør et naturligt midtpunkt for logistiske aktiviteter. Knudepunktet er Taulovmotorvejen E20, Kolding-Fredericia jernbane og E45, Den Østjyske motorvej. Fredericia Kommune har derfor, fra vedtagelsen af Kommuneplan i (nu Kommuneplan ii ), udlagt den nordøstlige del af området til erhverv med særlige beliggenhedskrav (logistik). Lokalplanområdet omfatter Børup landsby, som er i en omdannelsesproces fra landbrug og beboelse til ren erhvervsanvendelse. I lokalplanområdet i ii Områder 4.E.3, 4.E.4 og 14.L.3 Rammer TD.E.1A/B/C/D 5

6 områdets interessenter. Hensigten med denne lokalplan er derfor at muliggøre omdannelsen af lokalplanområdet til et rent erhvervsområde og at tage hensyn til eksisterende beboelse i området. Fig. 2: Sammenblanding af beboelse og erhverv. Eksisterende forhold Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger sydøst for Taulov, ca. 9 kilometer vest for Fredericia og er en del af DanmarkC, et større erhvervsområde i Fredericia Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 22,5 hektar og afgrænses mod syd af motorvej E20, mod vest af Stakkesvang, mod nord af Børupvej, og mod bindelser og synlighed fra Taulovmotorvejen gør det attraktivt for virksomheder, der ønsker en central beliggenhed i Danmark. Adgang til lokalplanområdet sker fra Taulovmotorvejen E20 via frakørsel nr. 61, fra Fredericia og Skærbæk via Skærbækvej og fra Taulov via Stakkesvang. Lokalplanområdets matrikler vejbetjenes, ud over de førnævnte omkran- Børupvænget og Børupvænget del 1, Børupvej del 1 og 3, jf. kortbilag 2. 6

7 Redegørelse Fig. 3: Luftfoto med lokalplanafgrænsning. Offentlig transport Taulov station ligger ca m fra lokalplanområdet med videre forbindelse til Esbjerg/Sønderborg og til Fredericia med videre forbindelse mod Odense og Århus. Terræn Lokalplanområdet ligger i et svagt bølgende terræn og afgrænses skarpt mod syd af E20 motorvejen, tilkørselsrampe 61 og en del af Skærbækvej som ligger ca. 6 m højere end lokalplanområdets terræn. I den østlige del af lokalplanområdet ligger der en nedlagt rampe til en rundkørsel i Skærbækvej. Anvendelse Lokalplanområdet anvendes til erhvervsformål, beboelse og landbrug. 7

8 Bebyggelse Fig. 4: Eksisterende bebyggelse. Områdets eksisterende bebyggelse består af to gårde og tretten fritliggende boliger (parcelhuse) i midten af lokalplanområdet (Børup landsby) samt to større haller til industri og fragtvirksomhed henholdsvis øst og vest for Børup vænget. Matr. 7a, Børup anvendes til containeroplag. Lokalplanområdet indeholder ingen bevaringsværdige bygninger. Beplantning Fig. 5: Levende hegn langs Børupvænget. Områdets tidligere anvendelse til landbrug har levnet værdifulde landskabstræk: et læhegn langs det østlige skel af matr. 7l og langs det sydlige skel af matr. 3, et beskyttet jord- og stendige i den vestlige del af området samt en trærække syd for Børupvej, del 1. 8

9 Redegørelse Kortbilag 3 viser lokalplanområdet med hovedtrækkene i områdets eksisterende forhold. Lokalplanområdet påvirkes af støj fra motorvejen, fra Skærbækvej, fra - ledende grænseværdi for nye boliger), mens den sydlige del af området er belastet med over 63 db (DEN), som er den vejledende grænseværdi for nye kontorer mv. Motorvejen er dog nu forsynet med støjdæmpende asfalt, der reducerer støjen i forhold til forudsætningerne i støjkortlægningen. 9

10 Mod nord og vest er lokalplanområdet omgivet er erhvervsakiviteter, der vil kunne påvirke området med støj. Eksisterende lokalplaner Lokalplanområde nr. 310 omfatter hele lokalplan nr. 287, lokalplan 108 s delområde 3 og en del af lokalplan 108 s delområde 1. De tilgrænsende arealer mod øst, vest og nord er tillige udlagt til erhvervsformål og omfattet af henholdsvis lokalplanerne 112 A, 31 A, og 108. Området syd for motorvej E20 er et boligområde omfattet af lokalplan nr Zonestatus Fig 8. Zonestatus Størstedelen af lokalplanens areal ligger i byzone. Matriklerne 8ag, 18a, 18e, 18f, 18g, 18h, 18k, 49a, 49b og 50a samt Børupvængets vejmatrikel (7000k) og en del af Børupvej del 1 (7000c) i Børup By, Taulov ligger i landzone. 10

11 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold Formål Fig. 9. Eksempel på bebyggelsesplan. Lokalplanens hovedformål er at sikre under hensyn til eksisterende beboelse og grundvandsinteresser, at områdets udvikles udelukkende til erhverv. Lokalplanen fastlægger de fysiske rammer for områdets videre udbygning og giver mulighed for, at området kan bebygges med erhvervsvirksomheder i klasserne 1-5 med en grundstørrelse på mindst m 2. Grundene kan slås sammen, så den minimale grundstørrelse opnås, som vist i ovenstående eksempel på bebyggelsesplan. For at sikre eksisterende beboelse mod gener fra erhvervsaktiviteter stiller lokalplanen krav om: at der på erhvervsejendomme, som betingelse for ibrugtagning af bebyggelse og ændring af arealanvendelse, etableres en visuel afskærmning mod beboelse, i form af en 10 m bred læhegnsbeplantning, 11

12 en byggelinje på erhvervsejendomme på 15 m afstand fra nærmeste skel mod beboelse, en minimumsafstand til eksisterende beboelse. Afstandskravet varierer afhængig af virksomhedsklasse, separat vejbetjening til erhverv og beboelse iii, maksimal bygningshøjde. Denne varierer fra 8½ m til 15 meter afhængig af den nye bebyggelses afstand til områdets beboelsesejendomme. Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Flere vandværker indvinder vand fra oplande, der rækker ind i lokalplanområdet. I lokalplanen er der derfor fastlagt bestemmelser, der har til formål at sikre grundvandet mod forurening. Lokalplanområde og zonestatus - nærværende plan. Matriklerne 8ag, 18a, 18e, 18f, 18g, 18h, 18k, 49a, 49b og 50a samt Børupvængets vejmatrikel (7000k) og en del af Børupvej del1 (7000c), Børup By, Taulov overføres til byzone ved vedtagelsen af denne plan. Således vil samtlige matrikler omfattet af lokalplanen ligge i byzone ved planens endelig vedtagelse. Områdets anvendelse Lokalplanen tager udgangspunkt i en model for adskillelse af aktiviteter kaldt afstandszoning, hvor virksomhedstyper inddeles i 7 klasser, og hvor hver virksomhedsklasse bør overholde en minimumsafstand til miljøfølsom på at minimere støj og ufarlige udslip af forurening (især lugt) fra virksomheder mod miljøfølsomme anvendelser. Dette zoningsprincip er optaget i anvendelsesbestemmelserne og udmønter sig derfor ikke direkte i en fast inddeling af lokalplanområdet med faste anvendelses bestemmelser for enkelte delområder, da dette ville fastlåse den nuværende situation, hvor sammenblandingen af tunge erhvervsaktiviteter og beboelse begrænser lokalplanområdets optimale areal anvendelse. Hensynet til eksisterende beboelse sikres bl.a. ved krav om mindste afstand til beboelse: iii separat vejbetjening til erhverv i matrikel 17 og eksisterende beboelse i matrikler 49a, 49b, 50a, 16d og 18h sikres via udlæg af vejstrækning E-F 12

13 Redegørelse Virksomhedsklasse 1 0 m til skel Virksomhedsklasse 2 20 m til skel Virksomhedsklasse 3 50 m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Fig 10. Virksomhedsklassers mindste afstand til beboelse i marts Alternative udviklingsscenarier Kravet om virksomhedsklasseres mindste afstand til beboelse er sammen med andre bestemmelser, der forholder sig til den eksisterede beboelse iv, midlertidigt, og dets betydning ophører, hvis og når beboelsesanvendelsen er udfaset i lokalplanområdet. iv Krav om etablering af læhegnsbeplantning, byggelinje på 5 m fra læhegnsbeplantning på erhvervsmatrikler, byggelinje på 15 m fra skel til beboelse på erhvervsmatrikler, og maksimale støjgrænseværdier i skel til beboelse. 13

14 beboelse. Fig 11. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning i forhold til eksisterende beboelse (marts 2012). Fig 12. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning med beboelsse langs Børupvænget. 14

15 Redegørelse Fig 13. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning med beboelse øst for Børupvænget. 15

16 Lokalplanen kræver, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger Lden v 38 db, og at støjniveauet på bebyggelsens udendørs opholds arealer ikke overstiger Lden 63 db. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender væk fra motorvejen eller ved at etablere en selvstændig støjafskærmning omkring de udendørs opholdsarealer. Erhvervsaktiviteter i lokalplanområdet skal overholde en maksimal ekstern støjgrænseværdi på 60 db hele døgnet, alle dage. Dog skal der i skel til eksis terende boliger overholdes støjgrænseværdier på 55dB(A) vi i dagperioden vii, 45 db(a) i aftenperioden viii og 40 db(a) om natten ix. Disse støjgrænseværdier medfører, at i nærheden af beboelse kan der etableres virksomheder, der kun medfører ingen eller kun ringe støjmæssige belastning af omgivelserne, mens der i resten af lokalplanområdet kan etableres virksomheder, der ikke medføre væsentlige støjgener. Udstykning matrikulære sammenlægninger, der kan forbedre områdets arealudnyttelse. erhvervsinteressenterne mulighed for at tilpasse udstykningsplanen til efterspørgslen samt at tilskynde dem til at opkøbe beboelsesejendomme, så de anvendelsesbegrænsninger, den eksisterende beboelse påfører erhvervsaktiviteterne i lokalplanområdet, minimeres eller bortfalder helt ved en fuld udfasning af beboelse i området. v Vejstøj måles i enheden Lden (den = day, evening, night). Det er gennemsnittet af støjen i henholdsvis dag-, aften- og natperioden, hvor man lægger 10 db til støjniveauet i natteperioden (kl ) og 5 db i aftenperioden (kl ). Med disse genetillæg svarer støjmålingen bedre til støjens reelle påvirkning af mennesker, der er særligt sårbare over for støj i aften- og nattetimerne. vi Enheden db(a) anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. 0 db(a) passer nogenlunde med den nederste grænse for, hvad vi kan høre. Den mindste ændring i lydniveaeu, som mennesker kan skelne, er en ændring på ca. 1 db(a). A-et i db(a) refererer til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse. vii Mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl. 18:00 og lørdag fra kl. 07:00 til kl. 14:00 viii Mandag til fredag fra kl. 18:00 til kl. 22:00, lørdag fra kl. 14:00 til kl. 22:00 og søndag fra kl. 07:00 til kl. 22:00 ix Dvs. alle dage fra kl. 22:00 til kl.07:00 16

17 Redegørelse Færdselsarealer og parkering Erhverv skal vejbetjenes via Stakkesvang, Børupvej og Europavej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tre nye lokalveje til betjening af evt. nye udstykkede erhvervsgrunde, jf. kortbilag 1. Vejstrækningen E-F skal sikre separat vejbetjening til erhverv på matr. nr. 17, såfremt denne udstykkes og bebygges, før matr. 49a, 49b, 50a, 16d og 18h er ophørt anvendt til beboelse. Kravet om etablering af denne vejstrækning bortfalder i tilfældet af, at de førnævnte matrikler ændrer anvendelse til erhverv. på strækningen syd for lokalplanområdet, ca biler i Børupvej, ca biler i Stakkesvang, ca biler i Europavej og ca biler i Skærbækvej. Det vurderes, at transporten til og fra de kommende virksom- mængde på det overordnede vejnet. reducere antal tilslutninger til rundkørsel i Skærbækvej. I den forbindelse blev rampen i den nordøstlige del af lokalplanområdet nedlagt og jordoverdækket, jf. kortbilag 3, Eksisterende forhold. Parkering Lokalplanen giver mulighed for etablering af fælles parkering, hvis der samtidigt etableres de nødvendige gangstier til destinationen under hensyntagen til bevægelseshæmmede. Dette kan være en god idé, hvis ønsket om at optimere arealanvendelse af en ejendom, set i lyset af de restriktioner området er pålagt, kræver det. I den nordøstlige del af lokalplanområdet matr. 8au og 8h er det umiddelbart muligt at etablere en langtidsparkeringsplads. Parkering må ikke etableres på arealer udlagt til læhegnsbeplantning, grønne bælter og plantebælter jf. kortbilag 1. Motorvej E20 er pålagt en 50 m byggelinje fra systemlinjen (autoværnet). Til byggelinjen skal lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg 17

18 på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det bygge linjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. Tilgængelighed Alle færdselsarealer skal indrettes så vidt muligt under hensyn til barrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. gelinjer, byggelinjer, udlæg til beplantning og respektzoner til diverse forsyningsanlæg. Bebyggelsens omfang reguleres gennem bebyggelsesprocent, det skrå højdegrænseplan og en maksimal bygningshøjde, der varierer afhængig af bebyggelsens afstand til nærmeste skel mod beboelse. Hensigten med den varie rende maksimale bygningshøjde er at formidle en skalamæssig overgang mellem eksisterende bolig- og kommende erhvervsbyggeri. højst 15 m højst 12 m 5 m byggelinje højst 8½ m læhegnsbeplantning skel til beboelse 8½ m 150 m fra skel til beboelse 5 m 10 m 50 m fra skel til beboelse 2,5 m til beboelse. Lavenergibebyggelse Bebyggelse skal opfylde bygningsreglementets til en hver tid gældende mindstekrav for lavenergibyggeri x. x Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet, jf. planlovens 21a. 18

19 Redegørelse Områdets visuelle karakter Arkitektur Fredericia Kommune ønsker, at lokalplanområdet udvikles som et attraktivt erhvervsområde, hvorfor der stilles krav til bebyggelsens helhedsvirkning og et enkelt udtryk. Anvendelsen af de mest gængse byggematerialer til industriel byggeri, såsom beton, glas, metal og kompositter samt en række farver til evt. be- materialer må ikke anvendes. Bygningernes udformning pålægges et krav om en maksimal taghældning på 15. Dette skal sikre, at områdets industrielle karakter udtrykkes i arkitekturen. Tekniske installationer Tekniske installationer såsom solenergi- og ventilationsanlæg, elevatortårne og lign. skal udformes, så de indgår som en del af bygningen i en arkitektonisk helhed og de må ikke virke skæmmende. Skiltning Lokalplanen giver mulighed for fælles henvisningsskilte ved vejadgange ud mod Stakkesvang og Børupvej, op til tre skilte per virksomhed på bebyggel- virksomhed på egen grund samt midlertidige byggeplads- og salgsskilte. Billboards (plakattavler) og andre former for reklameskilte samt generende skiltebelysning må ikke anvendes. Ubebyggede arealer Afskærmning mod eksisterende beboelse En væsentlig ændring i forhold til tidligere lokalplan nr. 287 er kravet om etable ring af en 10 m bred læhegnsbeplantning som visuel afskærmning mod erhverv anlagt på erhvervsejendommes matrikler. Den præcise udformning af læhegsbeplantningen beskrives i Bilag 2 beplantningsplan. Formålet med læhegnsbeplantningen er, ud over den æstetiske effekt, at beskytte beboelse mod støvpartikler fra erhvervsaktiviteter og at beskytte beboerne mod indbliksgener og belysning fra erhvervsarealer. Derfor må læhegnsbeplantningen ikke beskæres. Desuden beskyttes læhegnsbeplantningen af en byggelinje målt 5 m fra læhegnsbeplantningen på erhvervsejendommes side. 19

20 Ny bebyggelse og anlæg samt ændringer i anvendelsen af ubebyggede area- beplantning mod tilstødende beboelsesmatrikler er etableret. Kommunen kan, efter byggelovens 4, Stk. 2 og 3, stilles krav om sikkerhed for, at læhegnsbeplantning udføres, inden bebyggelsen tages i brug. Bevaring af landskabstræk Lokalplanen beskytter et eksisterende jorddige i den vestlige del af lokalplanområdet, et læhegn langs Børupvænget og en trærække syd for Børupvænget del 1 mod væsentlige ændringer for at sikre spor i landskabet, der vidner om oprindelse som landbrugsområde. Flere matrikler i lokalplanområdet omfatter lavninger, dvs. områder i Disse områder kan risikere at blive oversvømmet i forbindelse med skybrud, hvis grundvandniveauet stiger på grund af klimaændringer, og de befæstede arealer i området (der omfatter bebyggelsens grundareal, indkørsler, terrasser, parkeringsarealer og lign.) bliver for store. Bygherrerne skal derfor sørge for tilslutning til kloaksystemet og begrænse befæstelsen af deres grunde. Fredericia Kommune opfordrer til alternative løsninger til bortskaffelse af regnvand. Dette kan ske ved fx etablering af grønne (sedum) tage, anlæggelse af faskiner m.m. eller ved nedsivning fra græsarealer. Alternative løsninger til bortskaffelse af regnvand må ikke medføre forurening af grundvandet. Jordbalance Lokalplanen giver mulighed for terrænmodellering inden for lokalplanområdet i op til ½ m højde over/under eksisterende terræn, undtagen arealer omfattet af vejbyggelinjer og højdetillæg mod Taulovmotorvej og Skærbækvej. Til terrænmodellering må der kun anvendes ren jord. 20

21 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes lokalplanrammer TD.E.1B og TD.E.1C. Område TD.E.1B udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, således at laveste klasse placeres direkte op mod de støjfølsomme områder (beboelse). Område TD.E.1C udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-6. Kommuneplantillæg nr. 14 ændrer afgrænsningen mellem rammer TD.E.1B og TD.E.1C, øger etageantal i ramme TD.E.1B fra 3 til 4, reducerer den mindste grundstørrelse i ramme TD.E.1B fra til m 2 og øger miljøklasse for virksomheder i ramme TD.E.1B fra 1-3 til 1-5 xi. Disse ændringer muliggør en mere intensiv arealanvendelse af lokalplanområdet/rammen til erhverv. DanmarkC Lokalplanområdet indgår som en integreret del af Fredericia Kommunes motorvejsnære erhvervsarealer kaldet DanmarkC. Lokalplanområdet henvender sig til mindre virksomheder i miljøklasse 1-5, herunder lager-, produktions- og værkstedsvirksomhed samt kontor- og servicevirksomhed. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Området udgør desuden indvindingsopland til Børup Vandværk, Skærbæk Vandværk og vandværket ved Dong Energy. Området er således sårbart over for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Lokalplanområdet er desuden i Statens Vandplan udpeget som indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. Området forventes kortlagt med henblik på en udredning af områdets hydrogeologi ved udgangen af 2012, hvorefter kommunen udarbejder en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området. Når resultatet af kortlægningen foreligger, kan det medføre, at vandværker- Under hensynet til områdets drikkevandsinteresser kan kommunen i forbindelse med godkendelse af byggeri og arealanvendelse kræve det godtgjort, at byggeriet eller den fremtidige drift heraf ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet. Ligeså kan kommunen forlange beredskabsplaner af de enkelte virksomheder for håndtering af uheld med spild af grundvandstruende stoffer/væsker. xi Bemærk at miljøklasse 6 i den inddragede del af område TD.E.1C bortfalder. Dette vedrør matr. 8h og 8au. 21

22 Fig 16. Indvindingsoplande til vandværker. Hovedgasledning Syd for Motorvej E20 (uden for lokalplanområdet) er der nedgravet en hoved gasledning (transmissionsledning Egtved - Lillebælt), jf. kortbilag 3, der af sikkerhedsmæssige årsager medfører en 80 m byggelinje og en observations zone på 200 meter, jf. kortbilag 4. Byggelinjen ligger uden for lokalplanområdet, men observationszonen omfatter de sydligste matrikler i lokalplanområdet. Når et konkret projekt foreligger inden for observationszonen, skal bygherren henvende sig til Energinet med henblik på en sikkerheds vurdering. Energinets sikkerhedsberegninger kræver oplysninger om bebyggelsen, antal personer der forven- mm. 22

23 Redegørelse VVM-undersøgelsen af udbygning af E20 Vejdirektoratet har udført i en VVM-undersøgelse for en udbygning af motorvej E45/E20 mellem Kolding og Fredericia xii. Ifølge Vejdirektoratet er der ikke planer om at udbygge motorvejen i strækningen syd for lokalplanområdet. Vejdirektoratet planlægger en ombygning af rundkørslen på Skærbækvej til signalregulerede kryds. Der fremgår af rapporten for VVM-undersøgelsen af udbygning af E45/E20, s.23, et skitseforslag til ombygning af TSA 61 med en samkørselsplads xiii i lokalplanområdet ved den nuværende rundkørsel. Lokalplanforslaget har ikke reserveret arealudlæg til dette projekt, da Fredericia Kommune i stedet foreslår, at en evt. samkørselsplads etableres uden for lokalplanområdet i det grønne areal mellem motorvejen, Skærbækvej og afkørsel 61. støj. Vejdirektoratet har derimod planer om at etablere støjreducerende asfalt på motorvejen forbi Taulov, der vil sænke støjniveauet med 1-2 db i forhold til almindelig asfalt. Man kan læse om reglerne for tilskud til støjisolering af boligfacader i Vejdirektoratets vejledning for boligejere om støjbekæmpelse langs statsveje xiv. Fortidsminder Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet juni 2001), skal arbejdet standses, og Vejle Museum kontaktes. Vejle Museum har foretaget arkivalsk kontrol. Der er ikke registreret fortids minder inden for selve lokalplanområdet, men arealet støder op til en tidligere middelalder boplads. Der er ligeledes registreret en boplads og en gravhøj syd for arealet. Der kan derfor forekomme fortidsminder eller kultur historiske anlæg, som kan medføre behov for en arkæologisk forundersøgelse/registrering i henhold til Museumsloven 27, stk. 2. For at sikre koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser bør bygherre kontakte Vejle Museum i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejder på stedet. xii xiii xiv Den sammenfattende rapport kan hentes på Fredericia_Kolding/Sammenfattende_rapport/VVM_Fredericia_Kolding_E45_ E20_sammenfattende_rapport_mindst.pdf pendler p-plads Vejledningen kan hentes på asp?objno=

24 Der er registreret et jorddige i lokalplanområdets vestlige del, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven, 29 a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer. Lokalplanen sikrer, at diget bevares som et landskabstræk i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer også, at der friholdes et areal med en bredde på minimum 2 meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel, hvor der hverken må ske terrænændringer, beplantes, bebygges eller befæstes. Kystnærhedszone/kystnær byzone Lokalplanområdet ligger inden for en 3 km kystnærhedszone, hvor der skal foretages en planmæssig afvejning af alt byggeri og tekniske anlægs påvirkning af kystlandskabet, jf. Planlovens 5 a. Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 kilometer fra kysten og er ikke synligt fra kysten. Lokalplanområdet omgives af industrielt byggeri i en højde på meter, og dets omgivende arealer fremstår ikke som kystlandskab. Lokalplan forslaget giver bebyggelsesmuligheder, der ikke afviger væsentligt fra de eksisterende forhold i omgivelserne. Ledningsanlæg og servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er bygherrens ansvar at kontrollere ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret xv (LER) og sikkerheds afstande med de respektive forsyningsselskaber som Energinet. dk. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, og vand-, fjernvarme-, gas- eller spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Fredericia Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan udarbejdet en servitutredegørelse, der indeholder 73 servitutter fordelt på privatretlige bygningsservitutter og tilstandsservitutter. xv 24

25 Redegørelse 50 m byggelinje fra motorvejens systemlinje, 13 meter byggelinje fra 400 kv luft højspændingsledning, jf. servitutter nr. 15,16,17,23,24 og 25 xvi i servitutredegørelse og servitutoversigt. 4 meter fra gasledning, jf. servitut nr. 61 og 62, 2½ meter fra kloakledning, jf. servitut nr. 26 og 34, 1 meter fra 60 kv-kabel anlæg, jf. servitut nr. 48 og 49, 1 meter fra lyslederkabel, jf. servitut nr. 56. oversigtsarealer Der er tinglyst servitutter om gasledninger og drænledninger, som skal nr. 4 Servitutoversigt. Servitut på matr. nr. 7a + 16d, Børup By, Taulov Sogn tinglyst den 7. februar 1968 af Fredericia kommunale Elektricitetsværksted angående 10 kv luftledning samt servitut på matr. nr. 7a + 7l, Børup By, Taulov tinglyst den 20. november 2000 af Landinspektør Balling Engelsen I/S angående betingelser for ophævelse af landbrugspligt bør ophæves. Servitutoversigt og servitutkort vedlægges som bilag til lokalplanen. Tingbogsattester samt visse servituttekster kan rekvireres hos Plan & Byg. Efter planlovens 15, stk.2 nr. 16 vil privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservittutter, der er uforenelige med planen eller i strid med med lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Efter planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservittutter, der er uforenelige med planen Lokalplan nr. 108 (nr. 27), Dok om oversigt mv. (nr. 33), Lokalplan nr. 112A (nr. 36), Dok om oversigt mv. (nr. 41), Lokalplan nr. 169 (nr. 58), Deklaration om byggelinje og grønt bælte (nr. 67), Dok. om byggelinje og grønt bælte m.v. (nr. 68). Naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret natur beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være xvi jf Bilag 3 - Servitutoversigt samt kortbilag 4 - Restriktioner 25

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN nr. 287. Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000.

LOKALPLAN nr. 287. Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000. LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74 Lokalplanområde Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere