FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af arealer og skabe overblik over kommunens udvikling i en længere periode. Efter Lov om planlægning har byrådet ret/pligt til at tilvejebringe nye planer eller til at ændre eller ophæve eksisterende planer. Disse ændringer foretages gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om Planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade Fredericia Telefonnummer:

3 Indhold Lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 Indhold Redegørelse Indledning 5 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens formål og indhold 11 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning 21 Tilladelser fra andre myndigheder 29 Screening for miljøvurdering 29 Retsvirkninger 30 Kommuneplantillæg nr Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 37 2 Område og zonestatus 37 3 Områdets anvendelse 38 4 Udstykning 40 5 Færdselsarealer og parkering 40 6 Forsynings-, lednings- og antenneforhold 41 7 Bebyggelsens omfang og placering 43 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 45 9 Skiltning Ubebyggede arealer og afskærmning Servitutter Betingelser for ibrugtagning Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 51 3

4 Indhold Bilag Kortbilag nr. 1: Lokalplankort 52 Kortbilag nr. 2: Matrikelkort 53 Kortbilag nr. 3: Eksisterende forhold 54 Kortbilag nr. 4: Vigtigste restriktioner 55 Bilag 1: Grundvandstruende anvendelser 56 Bilag 2: Beplantningsplan 58 Servitutoversigt (LIFA) 60 Servitutredegørelse (LIFA) 61 Illustrationer Forside: Vejviserkort 1 Fig. 1: Oversigtskort 5 Fig. 2: Sammenblanding af beboelse og erhverv 6 Fig. 3: Luftfoto med lokalplanafgrænsning 7 Fig. 4: Eksisterende bebyggelse 8 Fig. 5: Levende læhegn 8 Fig. 6: Beskyttet jorddige 9 Fig. 7: Trærække syd for Børupvej 9 Fig. 8: Zonestatus 10 Fig. 9: Eksempel på bebyggelsesplan 11 Fig. 10: Virksomhedsklassers mindste afstand til beboelse 13 Fig : Alternative udviklingsscenarier 14 Fig. 15: Principsnit 18 Fig. 16: Indvindingsoplande til vandværker 22 Fig. 17: Areal vurderet af Region Syddanmark 27 Fig. 18: Nyt rammeafgrænsning 31 Fig. 19: Tidligere rammeafgrænsning 32 Fig. 20: Matrikelkort og områdeafgrænsning 36 Fig. 21: Skrå højdegrænseplan for erhverv 44 Fig. 22: Skrå højdegrænseplan for beboelse 44 Fig. 23: Læhegnets beplantningsprincip 59 4

5 Redegørelse Fig.1: Oversigtskort af lokalplanområdet med omkringliggende infrastruktur. Redegørelse Indledning Lokalplanområde nr. 310 ligger i et større erhvervsområde i Fredericia infrastruktur udgør et naturligt midtpunkt for logistiske aktiviteter. Knudepunktet er Taulovmotorvejen E20, Kolding-Fredericia jernbane og E45, Den Østjyske motorvej. Fredericia Kommune har derfor, fra vedtagelsen af Kommuneplan i (nu Kommuneplan ii ), udlagt den nordøstlige del af området til erhverv med særlige beliggenhedskrav (logistik). Lokalplanområdet omfatter Børup landsby, som er i en omdannelsesproces fra landbrug og beboelse til ren erhvervsanvendelse. I lokalplanområdet i ii Områder 4.E.3, 4.E.4 og 14.L.3 Rammer TD.E.1A/B/C/D 5

6 områdets interessenter. Hensigten med denne lokalplan er derfor at muliggøre omdannelsen af lokalplanområdet til et rent erhvervsområde og at tage hensyn til eksisterende beboelse i området. Fig. 2: Sammenblanding af beboelse og erhverv. Eksisterende forhold Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger sydøst for Taulov, ca. 9 kilometer vest for Fredericia og er en del af DanmarkC, et større erhvervsområde i Fredericia Kommune. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 22,5 hektar og afgrænses mod syd af motorvej E20, mod vest af Stakkesvang, mod nord af Børupvej, og mod bindelser og synlighed fra Taulovmotorvejen gør det attraktivt for virksomheder, der ønsker en central beliggenhed i Danmark. Adgang til lokalplanområdet sker fra Taulovmotorvejen E20 via frakørsel nr. 61, fra Fredericia og Skærbæk via Skærbækvej og fra Taulov via Stakkesvang. Lokalplanområdets matrikler vejbetjenes, ud over de førnævnte omkran- Børupvænget og Børupvænget del 1, Børupvej del 1 og 3, jf. kortbilag 2. 6

7 Redegørelse Fig. 3: Luftfoto med lokalplanafgrænsning. Offentlig transport Taulov station ligger ca m fra lokalplanområdet med videre forbindelse til Esbjerg/Sønderborg og til Fredericia med videre forbindelse mod Odense og Århus. Terræn Lokalplanområdet ligger i et svagt bølgende terræn og afgrænses skarpt mod syd af E20 motorvejen, tilkørselsrampe 61 og en del af Skærbækvej som ligger ca. 6 m højere end lokalplanområdets terræn. I den østlige del af lokalplanområdet ligger der en nedlagt rampe til en rundkørsel i Skærbækvej. Anvendelse Lokalplanområdet anvendes til erhvervsformål, beboelse og landbrug. 7

8 Bebyggelse Fig. 4: Eksisterende bebyggelse. Områdets eksisterende bebyggelse består af to gårde og tretten fritliggende boliger (parcelhuse) i midten af lokalplanområdet (Børup landsby) samt to større haller til industri og fragtvirksomhed henholdsvis øst og vest for Børup vænget. Matr. 7a, Børup anvendes til containeroplag. Lokalplanområdet indeholder ingen bevaringsværdige bygninger. Beplantning Fig. 5: Levende hegn langs Børupvænget. Områdets tidligere anvendelse til landbrug har levnet værdifulde landskabstræk: et læhegn langs det østlige skel af matr. 7l og langs det sydlige skel af matr. 3, et beskyttet jord- og stendige i den vestlige del af området samt en trærække syd for Børupvej, del 1. 8

9 Redegørelse Kortbilag 3 viser lokalplanområdet med hovedtrækkene i områdets eksisterende forhold. Lokalplanområdet påvirkes af støj fra motorvejen, fra Skærbækvej, fra - ledende grænseværdi for nye boliger), mens den sydlige del af området er belastet med over 63 db (DEN), som er den vejledende grænseværdi for nye kontorer mv. Motorvejen er dog nu forsynet med støjdæmpende asfalt, der reducerer støjen i forhold til forudsætningerne i støjkortlægningen. 9

10 Mod nord og vest er lokalplanområdet omgivet er erhvervsakiviteter, der vil kunne påvirke området med støj. Eksisterende lokalplaner Lokalplanområde nr. 310 omfatter hele lokalplan nr. 287, lokalplan 108 s delområde 3 og en del af lokalplan 108 s delområde 1. De tilgrænsende arealer mod øst, vest og nord er tillige udlagt til erhvervsformål og omfattet af henholdsvis lokalplanerne 112 A, 31 A, og 108. Området syd for motorvej E20 er et boligområde omfattet af lokalplan nr Zonestatus Fig 8. Zonestatus Størstedelen af lokalplanens areal ligger i byzone. Matriklerne 8ag, 18a, 18e, 18f, 18g, 18h, 18k, 49a, 49b og 50a samt Børupvængets vejmatrikel (7000k) og en del af Børupvej del 1 (7000c) i Børup By, Taulov ligger i landzone. 10

11 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold Formål Fig. 9. Eksempel på bebyggelsesplan. Lokalplanens hovedformål er at sikre under hensyn til eksisterende beboelse og grundvandsinteresser, at områdets udvikles udelukkende til erhverv. Lokalplanen fastlægger de fysiske rammer for områdets videre udbygning og giver mulighed for, at området kan bebygges med erhvervsvirksomheder i klasserne 1-5 med en grundstørrelse på mindst m 2. Grundene kan slås sammen, så den minimale grundstørrelse opnås, som vist i ovenstående eksempel på bebyggelsesplan. For at sikre eksisterende beboelse mod gener fra erhvervsaktiviteter stiller lokalplanen krav om: at der på erhvervsejendomme, som betingelse for ibrugtagning af bebyggelse og ændring af arealanvendelse, etableres en visuel afskærmning mod beboelse, i form af en 10 m bred læhegnsbeplantning, 11

12 en byggelinje på erhvervsejendomme på 15 m afstand fra nærmeste skel mod beboelse, en minimumsafstand til eksisterende beboelse. Afstandskravet varierer afhængig af virksomhedsklasse, separat vejbetjening til erhverv og beboelse iii, maksimal bygningshøjde. Denne varierer fra 8½ m til 15 meter afhængig af den nye bebyggelses afstand til områdets beboelsesejendomme. Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Flere vandværker indvinder vand fra oplande, der rækker ind i lokalplanområdet. I lokalplanen er der derfor fastlagt bestemmelser, der har til formål at sikre grundvandet mod forurening. Lokalplanområde og zonestatus - nærværende plan. Matriklerne 8ag, 18a, 18e, 18f, 18g, 18h, 18k, 49a, 49b og 50a samt Børupvængets vejmatrikel (7000k) og en del af Børupvej del1 (7000c), Børup By, Taulov overføres til byzone ved vedtagelsen af denne plan. Således vil samtlige matrikler omfattet af lokalplanen ligge i byzone ved planens endelig vedtagelse. Områdets anvendelse Lokalplanen tager udgangspunkt i en model for adskillelse af aktiviteter kaldt afstandszoning, hvor virksomhedstyper inddeles i 7 klasser, og hvor hver virksomhedsklasse bør overholde en minimumsafstand til miljøfølsom på at minimere støj og ufarlige udslip af forurening (især lugt) fra virksomheder mod miljøfølsomme anvendelser. Dette zoningsprincip er optaget i anvendelsesbestemmelserne og udmønter sig derfor ikke direkte i en fast inddeling af lokalplanområdet med faste anvendelses bestemmelser for enkelte delområder, da dette ville fastlåse den nuværende situation, hvor sammenblandingen af tunge erhvervsaktiviteter og beboelse begrænser lokalplanområdets optimale areal anvendelse. Hensynet til eksisterende beboelse sikres bl.a. ved krav om mindste afstand til beboelse: iii separat vejbetjening til erhverv i matrikel 17 og eksisterende beboelse i matrikler 49a, 49b, 50a, 16d og 18h sikres via udlæg af vejstrækning E-F 12

13 Redegørelse Virksomhedsklasse 1 0 m til skel Virksomhedsklasse 2 20 m til skel Virksomhedsklasse 3 50 m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Virksomhedsklasse m til skel Fig 10. Virksomhedsklassers mindste afstand til beboelse i marts Alternative udviklingsscenarier Kravet om virksomhedsklasseres mindste afstand til beboelse er sammen med andre bestemmelser, der forholder sig til den eksisterede beboelse iv, midlertidigt, og dets betydning ophører, hvis og når beboelsesanvendelsen er udfaset i lokalplanområdet. iv Krav om etablering af læhegnsbeplantning, byggelinje på 5 m fra læhegnsbeplantning på erhvervsmatrikler, byggelinje på 15 m fra skel til beboelse på erhvervsmatrikler, og maksimale støjgrænseværdier i skel til beboelse. 13

14 beboelse. Fig 11. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning i forhold til eksisterende beboelse (marts 2012). Fig 12. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning med beboelsse langs Børupvænget. 14

15 Redegørelse Fig 13. Placering af virksomheder og læhegnsbeplantning med beboelse øst for Børupvænget. 15

16 Lokalplanen kræver, at det indendørs støjniveau for kontorbyggeri ikke overstiger Lden v 38 db, og at støjniveauet på bebyggelsens udendørs opholds arealer ikke overstiger Lden 63 db. Støjniveauet indendørs kan sikres ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l. Støjniveauet på udendørs opholdsarealer kan sikres ved at placere disse på den side af bebyggelsen, der vender væk fra motorvejen eller ved at etablere en selvstændig støjafskærmning omkring de udendørs opholdsarealer. Erhvervsaktiviteter i lokalplanområdet skal overholde en maksimal ekstern støjgrænseværdi på 60 db hele døgnet, alle dage. Dog skal der i skel til eksis terende boliger overholdes støjgrænseværdier på 55dB(A) vi i dagperioden vii, 45 db(a) i aftenperioden viii og 40 db(a) om natten ix. Disse støjgrænseværdier medfører, at i nærheden af beboelse kan der etableres virksomheder, der kun medfører ingen eller kun ringe støjmæssige belastning af omgivelserne, mens der i resten af lokalplanområdet kan etableres virksomheder, der ikke medføre væsentlige støjgener. Udstykning matrikulære sammenlægninger, der kan forbedre områdets arealudnyttelse. erhvervsinteressenterne mulighed for at tilpasse udstykningsplanen til efterspørgslen samt at tilskynde dem til at opkøbe beboelsesejendomme, så de anvendelsesbegrænsninger, den eksisterende beboelse påfører erhvervsaktiviteterne i lokalplanområdet, minimeres eller bortfalder helt ved en fuld udfasning af beboelse i området. v Vejstøj måles i enheden Lden (den = day, evening, night). Det er gennemsnittet af støjen i henholdsvis dag-, aften- og natperioden, hvor man lægger 10 db til støjniveauet i natteperioden (kl ) og 5 db i aftenperioden (kl ). Med disse genetillæg svarer støjmålingen bedre til støjens reelle påvirkning af mennesker, der er særligt sårbare over for støj i aften- og nattetimerne. vi Enheden db(a) anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. 0 db(a) passer nogenlunde med den nederste grænse for, hvad vi kan høre. Den mindste ændring i lydniveaeu, som mennesker kan skelne, er en ændring på ca. 1 db(a). A-et i db(a) refererer til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse. vii Mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl. 18:00 og lørdag fra kl. 07:00 til kl. 14:00 viii Mandag til fredag fra kl. 18:00 til kl. 22:00, lørdag fra kl. 14:00 til kl. 22:00 og søndag fra kl. 07:00 til kl. 22:00 ix Dvs. alle dage fra kl. 22:00 til kl.07:00 16

17 Redegørelse Færdselsarealer og parkering Erhverv skal vejbetjenes via Stakkesvang, Børupvej og Europavej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tre nye lokalveje til betjening af evt. nye udstykkede erhvervsgrunde, jf. kortbilag 1. Vejstrækningen E-F skal sikre separat vejbetjening til erhverv på matr. nr. 17, såfremt denne udstykkes og bebygges, før matr. 49a, 49b, 50a, 16d og 18h er ophørt anvendt til beboelse. Kravet om etablering af denne vejstrækning bortfalder i tilfældet af, at de førnævnte matrikler ændrer anvendelse til erhverv. på strækningen syd for lokalplanområdet, ca biler i Børupvej, ca biler i Stakkesvang, ca biler i Europavej og ca biler i Skærbækvej. Det vurderes, at transporten til og fra de kommende virksom- mængde på det overordnede vejnet. reducere antal tilslutninger til rundkørsel i Skærbækvej. I den forbindelse blev rampen i den nordøstlige del af lokalplanområdet nedlagt og jordoverdækket, jf. kortbilag 3, Eksisterende forhold. Parkering Lokalplanen giver mulighed for etablering af fælles parkering, hvis der samtidigt etableres de nødvendige gangstier til destinationen under hensyntagen til bevægelseshæmmede. Dette kan være en god idé, hvis ønsket om at optimere arealanvendelse af en ejendom, set i lyset af de restriktioner området er pålagt, kræver det. I den nordøstlige del af lokalplanområdet matr. 8au og 8h er det umiddelbart muligt at etablere en langtidsparkeringsplads. Parkering må ikke etableres på arealer udlagt til læhegnsbeplantning, grønne bælter og plantebælter jf. kortbilag 1. Motorvej E20 er pålagt en 50 m byggelinje fra systemlinjen (autoværnet). Til byggelinjen skal lægges et højdetillæg på to gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinje plus passagetillæg 17

18 på én meter. Enhver form for anlæg eller regulering i det bygge linjepålagte areal kræver dispensation fra Vejdirektoratet. Tilgængelighed Alle færdselsarealer skal indrettes så vidt muligt under hensyn til barrierer i terræn (høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt Vejdirektoratets håndbog Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. gelinjer, byggelinjer, udlæg til beplantning og respektzoner til diverse forsyningsanlæg. Bebyggelsens omfang reguleres gennem bebyggelsesprocent, det skrå højdegrænseplan og en maksimal bygningshøjde, der varierer afhængig af bebyggelsens afstand til nærmeste skel mod beboelse. Hensigten med den varie rende maksimale bygningshøjde er at formidle en skalamæssig overgang mellem eksisterende bolig- og kommende erhvervsbyggeri. højst 15 m højst 12 m 5 m byggelinje højst 8½ m læhegnsbeplantning skel til beboelse 8½ m 150 m fra skel til beboelse 5 m 10 m 50 m fra skel til beboelse 2,5 m til beboelse. Lavenergibebyggelse Bebyggelse skal opfylde bygningsreglementets til en hver tid gældende mindstekrav for lavenergibyggeri x. x Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet, jf. planlovens 21a. 18

19 Redegørelse Områdets visuelle karakter Arkitektur Fredericia Kommune ønsker, at lokalplanområdet udvikles som et attraktivt erhvervsområde, hvorfor der stilles krav til bebyggelsens helhedsvirkning og et enkelt udtryk. Anvendelsen af de mest gængse byggematerialer til industriel byggeri, såsom beton, glas, metal og kompositter samt en række farver til evt. be- materialer må ikke anvendes. Bygningernes udformning pålægges et krav om en maksimal taghældning på 15. Dette skal sikre, at områdets industrielle karakter udtrykkes i arkitekturen. Tekniske installationer Tekniske installationer såsom solenergi- og ventilationsanlæg, elevatortårne og lign. skal udformes, så de indgår som en del af bygningen i en arkitektonisk helhed og de må ikke virke skæmmende. Skiltning Lokalplanen giver mulighed for fælles henvisningsskilte ved vejadgange ud mod Stakkesvang og Børupvej, op til tre skilte per virksomhed på bebyggel- virksomhed på egen grund samt midlertidige byggeplads- og salgsskilte. Billboards (plakattavler) og andre former for reklameskilte samt generende skiltebelysning må ikke anvendes. Ubebyggede arealer Afskærmning mod eksisterende beboelse En væsentlig ændring i forhold til tidligere lokalplan nr. 287 er kravet om etable ring af en 10 m bred læhegnsbeplantning som visuel afskærmning mod erhverv anlagt på erhvervsejendommes matrikler. Den præcise udformning af læhegsbeplantningen beskrives i Bilag 2 beplantningsplan. Formålet med læhegnsbeplantningen er, ud over den æstetiske effekt, at beskytte beboelse mod støvpartikler fra erhvervsaktiviteter og at beskytte beboerne mod indbliksgener og belysning fra erhvervsarealer. Derfor må læhegnsbeplantningen ikke beskæres. Desuden beskyttes læhegnsbeplantningen af en byggelinje målt 5 m fra læhegnsbeplantningen på erhvervsejendommes side. 19

20 Ny bebyggelse og anlæg samt ændringer i anvendelsen af ubebyggede area- beplantning mod tilstødende beboelsesmatrikler er etableret. Kommunen kan, efter byggelovens 4, Stk. 2 og 3, stilles krav om sikkerhed for, at læhegnsbeplantning udføres, inden bebyggelsen tages i brug. Bevaring af landskabstræk Lokalplanen beskytter et eksisterende jorddige i den vestlige del af lokalplanområdet, et læhegn langs Børupvænget og en trærække syd for Børupvænget del 1 mod væsentlige ændringer for at sikre spor i landskabet, der vidner om oprindelse som landbrugsområde. Flere matrikler i lokalplanområdet omfatter lavninger, dvs. områder i Disse områder kan risikere at blive oversvømmet i forbindelse med skybrud, hvis grundvandniveauet stiger på grund af klimaændringer, og de befæstede arealer i området (der omfatter bebyggelsens grundareal, indkørsler, terrasser, parkeringsarealer og lign.) bliver for store. Bygherrerne skal derfor sørge for tilslutning til kloaksystemet og begrænse befæstelsen af deres grunde. Fredericia Kommune opfordrer til alternative løsninger til bortskaffelse af regnvand. Dette kan ske ved fx etablering af grønne (sedum) tage, anlæggelse af faskiner m.m. eller ved nedsivning fra græsarealer. Alternative løsninger til bortskaffelse af regnvand må ikke medføre forurening af grundvandet. Jordbalance Lokalplanen giver mulighed for terrænmodellering inden for lokalplanområdet i op til ½ m højde over/under eksisterende terræn, undtagen arealer omfattet af vejbyggelinjer og højdetillæg mod Taulovmotorvej og Skærbækvej. Til terrænmodellering må der kun anvendes ren jord. 20

21 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes lokalplanrammer TD.E.1B og TD.E.1C. Område TD.E.1B udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, således at laveste klasse placeres direkte op mod de støjfølsomme områder (beboelse). Område TD.E.1C udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-6. Kommuneplantillæg nr. 14 ændrer afgrænsningen mellem rammer TD.E.1B og TD.E.1C, øger etageantal i ramme TD.E.1B fra 3 til 4, reducerer den mindste grundstørrelse i ramme TD.E.1B fra til m 2 og øger miljøklasse for virksomheder i ramme TD.E.1B fra 1-3 til 1-5 xi. Disse ændringer muliggør en mere intensiv arealanvendelse af lokalplanområdet/rammen til erhverv. DanmarkC Lokalplanområdet indgår som en integreret del af Fredericia Kommunes motorvejsnære erhvervsarealer kaldet DanmarkC. Lokalplanområdet henvender sig til mindre virksomheder i miljøklasse 1-5, herunder lager-, produktions- og værkstedsvirksomhed samt kontor- og servicevirksomhed. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Området udgør desuden indvindingsopland til Børup Vandværk, Skærbæk Vandværk og vandværket ved Dong Energy. Området er således sårbart over for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Lokalplanområdet er desuden i Statens Vandplan udpeget som indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. Området forventes kortlagt med henblik på en udredning af områdets hydrogeologi ved udgangen af 2012, hvorefter kommunen udarbejder en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området. Når resultatet af kortlægningen foreligger, kan det medføre, at vandværker- Under hensynet til områdets drikkevandsinteresser kan kommunen i forbindelse med godkendelse af byggeri og arealanvendelse kræve det godtgjort, at byggeriet eller den fremtidige drift heraf ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet. Ligeså kan kommunen forlange beredskabsplaner af de enkelte virksomheder for håndtering af uheld med spild af grundvandstruende stoffer/væsker. xi Bemærk at miljøklasse 6 i den inddragede del af område TD.E.1C bortfalder. Dette vedrør matr. 8h og 8au. 21

22 Fig 16. Indvindingsoplande til vandværker. Hovedgasledning Syd for Motorvej E20 (uden for lokalplanområdet) er der nedgravet en hoved gasledning (transmissionsledning Egtved - Lillebælt), jf. kortbilag 3, der af sikkerhedsmæssige årsager medfører en 80 m byggelinje og en observations zone på 200 meter, jf. kortbilag 4. Byggelinjen ligger uden for lokalplanområdet, men observationszonen omfatter de sydligste matrikler i lokalplanområdet. Når et konkret projekt foreligger inden for observationszonen, skal bygherren henvende sig til Energinet med henblik på en sikkerheds vurdering. Energinets sikkerhedsberegninger kræver oplysninger om bebyggelsen, antal personer der forven- mm. 22

23 Redegørelse VVM-undersøgelsen af udbygning af E20 Vejdirektoratet har udført i en VVM-undersøgelse for en udbygning af motorvej E45/E20 mellem Kolding og Fredericia xii. Ifølge Vejdirektoratet er der ikke planer om at udbygge motorvejen i strækningen syd for lokalplanområdet. Vejdirektoratet planlægger en ombygning af rundkørslen på Skærbækvej til signalregulerede kryds. Der fremgår af rapporten for VVM-undersøgelsen af udbygning af E45/E20, s.23, et skitseforslag til ombygning af TSA 61 med en samkørselsplads xiii i lokalplanområdet ved den nuværende rundkørsel. Lokalplanforslaget har ikke reserveret arealudlæg til dette projekt, da Fredericia Kommune i stedet foreslår, at en evt. samkørselsplads etableres uden for lokalplanområdet i det grønne areal mellem motorvejen, Skærbækvej og afkørsel 61. støj. Vejdirektoratet har derimod planer om at etablere støjreducerende asfalt på motorvejen forbi Taulov, der vil sænke støjniveauet med 1-2 db i forhold til almindelig asfalt. Man kan læse om reglerne for tilskud til støjisolering af boligfacader i Vejdirektoratets vejledning for boligejere om støjbekæmpelse langs statsveje xiv. Fortidsminder Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet juni 2001), skal arbejdet standses, og Vejle Museum kontaktes. Vejle Museum har foretaget arkivalsk kontrol. Der er ikke registreret fortids minder inden for selve lokalplanområdet, men arealet støder op til en tidligere middelalder boplads. Der er ligeledes registreret en boplads og en gravhøj syd for arealet. Der kan derfor forekomme fortidsminder eller kultur historiske anlæg, som kan medføre behov for en arkæologisk forundersøgelse/registrering i henhold til Museumsloven 27, stk. 2. For at sikre koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser bør bygherre kontakte Vejle Museum i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejder på stedet. xii xiii xiv Den sammenfattende rapport kan hentes på Fredericia_Kolding/Sammenfattende_rapport/VVM_Fredericia_Kolding_E45_ E20_sammenfattende_rapport_mindst.pdf pendler p-plads Vejledningen kan hentes på asp?objno=

24 Der er registreret et jorddige i lokalplanområdets vestlige del, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven, 29 a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer. Lokalplanen sikrer, at diget bevares som et landskabstræk i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer også, at der friholdes et areal med en bredde på minimum 2 meter på begge sider af diget til de nærmeste ejendoms- og vejskel, hvor der hverken må ske terrænændringer, beplantes, bebygges eller befæstes. Kystnærhedszone/kystnær byzone Lokalplanområdet ligger inden for en 3 km kystnærhedszone, hvor der skal foretages en planmæssig afvejning af alt byggeri og tekniske anlægs påvirkning af kystlandskabet, jf. Planlovens 5 a. Lokalplanområdet ligger ca. 2,8 kilometer fra kysten og er ikke synligt fra kysten. Lokalplanområdet omgives af industrielt byggeri i en højde på meter, og dets omgivende arealer fremstår ikke som kystlandskab. Lokalplan forslaget giver bebyggelsesmuligheder, der ikke afviger væsentligt fra de eksisterende forhold i omgivelserne. Ledningsanlæg og servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er bygherrens ansvar at kontrollere ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret xv (LER) og sikkerheds afstande med de respektive forsyningsselskaber som Energinet. dk. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, og vand-, fjernvarme-, gas- eller spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber der dækker det pågældende område. Fredericia Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan udarbejdet en servitutredegørelse, der indeholder 73 servitutter fordelt på privatretlige bygningsservitutter og tilstandsservitutter. xv 24

25 Redegørelse 50 m byggelinje fra motorvejens systemlinje, 13 meter byggelinje fra 400 kv luft højspændingsledning, jf. servitutter nr. 15,16,17,23,24 og 25 xvi i servitutredegørelse og servitutoversigt. 4 meter fra gasledning, jf. servitut nr. 61 og 62, 2½ meter fra kloakledning, jf. servitut nr. 26 og 34, 1 meter fra 60 kv-kabel anlæg, jf. servitut nr. 48 og 49, 1 meter fra lyslederkabel, jf. servitut nr. 56. oversigtsarealer Der er tinglyst servitutter om gasledninger og drænledninger, som skal nr. 4 Servitutoversigt. Servitut på matr. nr. 7a + 16d, Børup By, Taulov Sogn tinglyst den 7. februar 1968 af Fredericia kommunale Elektricitetsværksted angående 10 kv luftledning samt servitut på matr. nr. 7a + 7l, Børup By, Taulov tinglyst den 20. november 2000 af Landinspektør Balling Engelsen I/S angående betingelser for ophævelse af landbrugspligt bør ophæves. Servitutoversigt og servitutkort vedlægges som bilag til lokalplanen. Tingbogsattester samt visse servituttekster kan rekvireres hos Plan & Byg. Efter planlovens 15, stk.2 nr. 16 vil privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservittutter, der er uforenelige med planen eller i strid med med lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Efter planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservittutter, der er uforenelige med planen Lokalplan nr. 108 (nr. 27), Dok om oversigt mv. (nr. 33), Lokalplan nr. 112A (nr. 36), Dok om oversigt mv. (nr. 41), Lokalplan nr. 169 (nr. 58), Deklaration om byggelinje og grønt bælte (nr. 67), Dok. om byggelinje og grønt bælte m.v. (nr. 68). Naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret natur beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være xvi jf Bilag 3 - Servitutoversigt samt kortbilag 4 - Restriktioner 25

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021 Flere modtagere Udsendt I flg. adresseliste. 24-09-2013 Sags id.: 11/4372 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 09-09-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 15:30-16:00 Medlemmer:

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Oktober 2017 Forslag til kommuneplantillæg Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere