Maj Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling"

Transkript

1 Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

2 Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation... 7 Eksempel 1 Esbjerg Familiens Hus... 9 Eksempel 1 Roskilde Kvindekrisecenter Eksempel 1 Thisted Solsikken Afklaring 15 Eksempel 2.1 Aarhus Netværket Eksempel 2.2 Aarhus Arbejdskonsulenterne Personlig støtte 20 Eksempel 3 Esbjerg Kraftcentret Eksempel 3 Roskilde Ungevejledningsteam Eksempel 3.1 Thisted UdsatteTeam Eksempel 3.2 Thisted Kromarken Socialpædagogisk behandling og støtte, herunder længerevarende botilbud 29 Eksempel 4 Aarhus Haslekollegiet Eksempel 4 Esbjerg Bofællesskabet Edelsvej Eksempel 4 Roskilde Roskilde Eksempel 4.1 Thisted Tre sammenhængende tilbud Eksempel 4.2 Thisted Dragskilde Misbrugsbehandling 40 Eksempel 5 Aarhus Center for Misbrugsbehandling Eksempel 5 Esbjerg Alkoholbehandlingen Eksempel 5 Roskilde Center for Alkohol og Stofbehandling Eksempel 5 Thisted Behandlerhuset

3 6. Midlertidigt ophold 49 Eksempel 6 Aarhus Forsorgshjemmet Østervang Eksempel 6.1 Esbjerg Opholds-og Værestedet-Refugium Eksempel 6.2 Esjerg Opholds- og Værestedet Skjoldbo Eksempel 6 Thisted Bostedet Aas Omsorgstilbud 58 Eksempel 7 Aarhus Værestedet Bazen m.v Eksempel 7 Esbjerg De Frivilliges Hus Vindrosen Eksempel 7.1 Roskilde Peoples Corner Eksempel 7.2 Roskilde Kafe Klaus Eksempel 7.1 Thisted Rampen Eksempel 7.2 Thisted Den Sociale Cafe Fristedet LAB-tilbud med sociale og sundhedsmæssige elementer 71 Eksempel på LAB-tilbud i Aarhus Carpe Diem Eksempel på LAB-tilbud i Esbjerg Psykiatriprojektet Eksempel på LAB-tilbud i Roskilde Daruplund Eksempel på LAB-tilbud i Thisted I gang igen Bilag 1. Relevante paragraffer fra Serviceloven og Sundhedsloven

4 INDLEDNING I del 2 Eksempelsamling beskrives 29 social- og sundhedstilbud igangsat i henhold til Serviceog Sundhedslovgivningen. Formålet er at give konkrete eksempler på, hvilke social- og sundhedstilbud, der fra kommunerne gives til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, bl.a. kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Kortlægningen bygger på interviews og informationer om en række social- og sundhedstilbud i fire kommuner: Aarhus, Esbjerg, Roskilde og Thisted. De fire kommuner er udvalgt, så der er en kommune repræsenteret fra hver region, så der er forskellige størrelser, og så der både er by- og landkommuner. De 29 tilbud i kortlægningen er alle kommunale eller kommunalt støttede tilbud, hvor borgerne indgår i et forløb hos en institution/udbyder/medarbejder med henblik på at få støtte, blive afklarede, behandlet eller få udviklet en situation eller tilstand. Tilbuddene er udvalgt i samarbejde med kommunernes jobcentre og/eller socialforvaltninger. Kriteriet har været, at tilbuddet benyttes af kontanthjælpsmodtagere i match 2-3. Kortlægningens grundlag er interviews af ledere og/eller medarbejdere i de 29 tilbud, samt ledere og medarbejdere i kommunernes social- og beskæftigelsesforvaltninger. Herudover indgår information fra diverse skriftligt materiale udleveret af kommunen eller det enkelte tilbud. Afgrænsninger: De tilbud, der beskrives, er alene tilbud, der er rettet mod borgere i alderen år. Altså indgår der ikke tilbud rettet mod børn og ældre/gamle. Tilbud, hvor det af kommunerne er blevet vurderet, at de primært benyttes/ retter sig mod personer på førtidspension (fx målrettet stærkt hjerneskadede eller udviklingshæmmede), er ikke medtaget i rapporten. Rene økonomiske ydelser tilskud, merudgiftsydelser m.v. indgår ikke i kortlægningen, ligesom hjælpemidler, hjælp til boligindretning og befordring heller ikke indgår. I rapporten fokuseres der kun på de tilbud inden for sundhedsområdet, der omhandler behandlingspsykiatrien og misbrugsbehandling efter Sundhedsloven. Somatiske behandlinger og alment praktiserende læger samt speciallæger indgår således ikke i kortlægningen. Kortlægningen har ikke haft til formål at se på, om de enkelte tilbud fungerer hensigtsmæssigt, men alene på at beskrive de faktiske aktiviteter

5 Kortlægningens struktur Der findes i kommunerne et meget stort og varieret udbud af social- og sundhedstilbud. Man kan med fordel sondre mellem en række forskellige tilbudstyper. Figur 1 viser syv social- og sundheds-tilbudstyper, opdelt efter hvilke behov/ problemer tilbuddene er rettet imod. Opdelingen er lavet ud fra en sammenfatning af de kategoriseringer, der findes i Tilbudsportalen, som er Socialministeriets indberetningsportal for kommunernes tilbud i henhold til Serviceloven og enkelte Sundhedslovstilbud. De syv tilbudstyper dækker alle social- og sundhedstilbud i kommunerne, der anvendes af borgere på kontanthjælp i match 2 og 3. Figur 1 De syv tilbudstyper 1. Rådgivning Generel rådgivning fra kommunen jf. Serviceloven 10 og 12 Særlig rådgivning fra kommunen jf. Serviceloven 109 (Krisecentre) Anden rådgivning, fx i forbindelse med projekter 2. Afklaring Afklaring og udredning i forhold til eventuelle uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, jf. Serviceloven 103 stk. 2, Personlig støtte Støtte- og kontaktperson jf. Serviceloven 99 Hjemmevejleder jf. Serviceloven Socialpædagogisk behandling eller støtte Socialpædagogisk støtte jf. Serviceloven 104, 109 Socialpædagogisk behandling jf. Serviceloven Misbrugsbehandling Alkoholbehandling jf. Sundhedsloven 141 Stofmisbrugsbehandling jf. Serviceloven 101 og Sundhedsloven Midlertidige botilbud Midlertidigt ophold på forsorgshjem, herberger mv. jf. Serviceloven Omsorgstilbud Kommunale aktivitetstilbud jf. Serviceloven 104 Frivillig organisation I de følgende afsnit beskrives de syv tilbudtyper, og der gives for hver tilbudstype flere eksempler på indholdet i de forskellige tilbud. Det skal bemærkes, at kategoriseringen tager udgangspunkt i et bestemt formål, der skal opfyldes hos borgeren, fx et botilbud. I praksis gives tilbuddet af en institution eller et projekt, som ofte opfylder flere formål. Fx kan et botilbud også tilbyde socialpædagogisk støtte eller tilbyde rådgivning. Efter eksempler inden for de syv tilbudstyper jf. social- og sundhedslovgivningen følger fire eksempler på tilbud efter LAB, som alle indeholder social- og sundhedsfaglige elementer

6 1. RÅDGIVNING Ifølge Serviceloven 10 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter Serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter Serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen ydes af de kommunale myndigheder de kommunale institutioner særlige rådgivningsinstitutioner kommunale/statslige projekter private organisationer Ydelsens juridiske grundlag: Serviceloven 10, 104 og 109 (Krisecentre) Eksempler på rådgivningstilbud Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation er et åbent, gratis og anonymt rådgivningstilbud, hvor alle borgere frit kan henvende sig. Det overordnede formål med tilbuddet er at forebygge sociale problemer gennem rådgivning og vejledning. Eksempel 1 Esbjerg Familiens Hus er et ambulant tilbud til unge mødre under 26 år. Formålet med Familiens hus er, at de unge mødre gennemfører en uddannelse eller kommer i job. Sekundært at mødrene øger deres forældrekompetencer samt etablerer ressourcestærke netværk. Eksempel 1 Roskilde Roskilde Kvindekrisecenter er en døgninstitution med akut-modtagelse og med åben rådgivning for telefonisk såvel som personlig henvendelse. Formålet er at behandle eftervirkninger af psykisk og fysisk vold og bearbejde fortiden. Eksempel 1 Thisted Solsikken er et sundheds-/forebyggelsesprojekt i et boligområde i Thisted. Formål: At fremme trivsel og sundhed for mindre ressourcestærke borgere og arbejde på større social lighed hvad angår sundhed

7 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation FOLKEINFORMATION Formål Folkeinformation er et åbent, gratis og anonymt rådgivningstilbud, hvor alle borgere frit kan henvende sig. Det overordnede formål med tilbuddet er at forebygge sociale problemer gennem rådgivning og vejledning ved at hjælpe borgere over øjeblikkelige vanskeligheder og på sigt sætte dem i stand til at løse problemer ved egen hjælp bygge bro mellem bruger og system styrke kendskab til og viden om rettigheder og pligter i det danske samfund henvise til de relevante myndigheder Målgruppe Alle borgere i Aarhus Kommune kan henvende sig i Folkeinformation. Men tilbuddet henvender sig i særlig grad til og benyttes af: beboere i nogle af de socialt set mest udsatte boligområder i Aarhus borgere, som har meget kontakt med/ er afhængige af offentlige instanser, typisk fordi de er på overførselsindkomst borgere, som har begrænset kendskab og evt. også begrænset forståelse for offentlige instanser borgere med de laveste indkomster Langt de fleste henvendelser kommer fra borgere på kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge mv. Der er en ligelig fordeling i antallet af henvendelser fra kvinder og mænd. Henvendelserne til Folkeinformation afspejler stort set beboersammensætningen, hvad angår etnicitet i det største af de boligområder, hvor Folkeinformation har kontor: arabisk herkomst (29 %), somalisk (26 %), kurdisk (20 %), tyrkisk 14 %, dansk (3 %), persisk 2 % og andre (6 %). Lovgivning Servicelovens 10 Finansiering Driftsfinansieret under Socialforvaltningen. Folkeinformation er i 2004 startet som et projekt under Socialcenter Vest med midler fra Urbanprogrammet, Integrationsministeriet - samt kommunale driftsmidler. Antal henvendelser årligt til de 3 afdelinger af Folkeinformation i Aarhus og ca. 500 pladser henvendelser til det juridiske rådgivningstilbud. Der er samlet åbent ca. 40 timer ugentligt på de 3 kontorer. Indgang Alle borgere kan frit henvende sig uden tidsbestilling. Mange informeres om muligheden for at få hjælp i Folkeinformation gennem pjecer på relevante steder eller af medarbejdere i jobcenter og ydelsesafdelinger, politiet, skat, andre tilbud i Socialforvaltningen samt fra frivillige organisationer mm. Ofte henvender de samme borgere sig igen med andre spørgsmål/ problemer. Resultater Det er ikke opgjort, hvilken aflastning rådgivningen i Folkeinformation betyder for andre forvaltninger og instanser, men Folkeinformation får tilbagemeldinger fra en række af de henvisende instanser på, at der sker en aflastning. Metoder Folkeinformation lytter til de problemstillinger, borgerne fortæller om, og tager sig tid til at få alle relevante informationer og hele historien. Rådgivning er baseret på en empowerment (hjælp til selvhjælp), hvor borgerne rustes til selv at kunne håndtere lignende situationer efterfølgende (om muligt). Rådgiverne har ingen beslutnings- eller myndighedskompetence og opretter ingen sag, men er underlagt tavshedspligt, undtaget er forhold med skærpet underretningspligt. Rådgivningen foregår om nødvendigt på den enkeltes modersmål, hvilket er muligt, da de syv rådgivere har forskellige kulturelle og sproglige baggrunde: somalisk, arabisk, kurdisk, tyrkisk, persisk samt dansk. Aktiviteter Rådgivning af enkelte borgere er kerneydelsen. De mest udbredte temaer i rådgivningerne er: - 7 -

8 økonomi og regninger (fx regler for kontanthjælp og gældshåndtering) opholdstilladelse og asyl spørgsmål bolig (boligsikring, akut boligtildeling oa.) pension (regler for brøkpension, medicintilskud osv.). Samlet udgør disse emner over 50 % af alle henvendelser. Konkret omhandler rådgivningen/ hjælpen fx: oplæsning og forklaring af indhold i officielle breve hjælp til, at borgeren kan forklare sig og få svar på opklarende spørgsmål hos offentlige myndigheder hjælp med at udfylde skemaer eller ansøgninger hjælp med telefonisk kontakt til fx kreditorer for etablering af afdragsordninger - typisk telefonaftaler og ifht. køb på afdragsordninger formidling af og forklaring på rettigheder og pligter for fx modtagelse af kontanthjælp, deltagelse i aktive tilbud mv. hjælp med at udfærdige klagebreve ifht. konkrete afgørelser Samarbejde Udover personlig rådgivning er der følgende aktiviteter i Folkeinformation: Juridisk rådgivning, der er et ugentligt tilbud med en fast tilknyttet jurist. Borgerne kan få råd og vejledning om emner inden for udlændingeret, familieret, socialret og straffesager. Juristen rådgiver om rammerne og hjælper om nødvendigt med at henvise til en advokat og evt. søge fri proces. Informations- og temamøder om fx repatrieringsregler, ret og pligt ifm. modtagelse af offentlige ydelser mv. Oplysnings- eller debatarrangementer i samarbejde med foreninger eller andre (evt. rettet mod en bestemt målgruppe) fx Børneliv i Aarhus Vest og Lov og ret i Aarhus Vest. Folkeinformation er en af de 6 faglige enheder i HotSpotcentret under Socialforvaltningen, der tilbyder bydækkende gadeplans- og rådgivningsindsatser. Med sin placering på Gellerup Bibliotek er Folkeinformation desuden en del af Community Center Gellerup, der består af Gellerup Bibliotek, Borgerservice, et sundhedshus, et jobhjørne med en tilknyttet jobkonsulent samt et lektiehjælpstilbud. Alle disse tilbud samarbejder tæt og henviser indbyrdes. Folkeinformation har et formaliseret samarbejde med Jobcentrets Ydelsesafdeling og Kontanthjælpsafdeling, der i skriftlige henvendelser til borgerne gør opmærksom på muligheden for at få rådgivning i Folkeinformation, hjælp til at forstå indholdet i brevet samt evt. også hjælp med at klage. Øvrige væsentlige samarbejdspartnere for Folkeinformation er bl.a.: Statsforvaltningen, hvor der er en fast kontaktperson Børn og Unge afdelinger i Socialforvaltningen Sociale væresteder i lokalområdet Institut for Menneskerettigheder Frivillige foreninger Folkekirken Politiet Skat - 8 -

9 Eksempel 1 Esbjerg Familiens Hus FAMILIENS HUS Formål Målgruppe Familiens Hus er et ambulant tilbud til unge mødre under 26 år. Formålet med Familiens hus er, at de unge mødre gennemfører en uddannelse eller kommer i job. Sekundært at mødrene øger deres forældrekompetencer samt etablerer ressourcestærke netværk. Alle mødre og gravide under 26 år, herunder også sårbare mødre. En ung mor anses for sårbar: 1. når hun ikke har gennemført/er tilknyttet en kompetencegivende uddannelse, ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. har svage forældrekompetencer: barn/børn har flere helbreds- og udviklingsmæssige problemer end jævnaldrende, barnet har været anbragt uden for hjemmet, hun har en sag/underretning vedr. sit barn/børn i kommunen. 3. har svagt netværk/ familieopbakning: har været/er udsat for vold af partner, været anbragt uden for hjemmet under opvækst, været udsat for omsorgssvigt/overgreb som barn, har udvist voldelig adfærd/ givet trusler herom og mangler opbakning fra/kontakt til barnets far. Målgruppen er både unge mødre med aktuelle behov for støtte, vejledning og behandling samt unge mødre med risiko for at komme i en udsat position. Lovgivning Finansiering Antal pladser Indgang Tilbuddet er et 4-årigt modelprojekt (juni 2011 maj 2015) og er derfor ikke bundet op på en særlig i Serviceloven. 74 % er statsligt finansieret via satspuljemidler (Socialstyrelsen) 26 % er en kommunal medfinansiering Der er ikke et antal faste pladser, da tilbuddet til dels består af åben rådgivning. Der er dog max 10 deltagere i et lukket gruppeforløb. I de åbne cafeforløb kan max 8/10 gravide/mødre deltage. Der forventes op til 300 brugere af huset på årsplan. 4 indgange: 1. På eget initiativ: den unge mor opsøger selv huset 2. Via almene tilbud og åben rådgivning: den unge mor kommer i huset via sundhedsplejen, som tilbydes alle mødre i kommunen eller åbne kommunale rådgivnings- og vejledningstilbud, fx familierådgivningen, familieværkstedet 3. Via kommunal henvisning med henblik på, at Familiens Hus varetager familiebehandling, pædagogisk støtte osv. 4. Via opsøgende aktiviteter: medarbejdere opsøger mødre, der ikke er i kontakt med huset eller kommunen. Mødrene registreres med navn, og IKKE CPR-NR. Resultater Succeskriterierne for Familiens Hus er, at de unge mødre bliver afklaret, påbegynder - og på længere sigt gennemfører en uddannelse og/eller opnår job og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Sekundært at forældrekompetencer, netværk og egne handlemuligheder styrkes. Metoder Familiens Hus er baseret på en partnerskabsmodel, som skal skabe en ny samarbejdsstruktur mellem Esbjerg Kommune og den professionelle frivillige forening Mødrehjælpen om en fælles helhedsorienteret indsats over for unge mødre

10 Familiens Hus bygger på 4 kerneprincipper: 1. Helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes livssituation, og at brugerne får én indgang til rådgivning 2. Ikke-stigmatiserende indsats, hvor alle gravide/mødre under 26 år har adgang til rådgivning, mhp. at etablere kontakt mellem stærke gravide/mødre og sårbare gravide/mødre 3. Der kan IKKE træffes myndighedsafgørelser i Familiens Hus 4. Inddragelse af lokalsamfundet, hvor frivillige indgår i de forskellige aktiviteter, fx advokatbistand Aktiviteter Samarbejde Almene åbne tilbud: Den almindelige kommunale sundhedspleje, som alle gravide og mødre modtager i kommunen Anden åben støtte og rådgivning via jordemoder/sundhedsplejen (fx. fødselsforberedelse, fysiske/psykiske forandringer, støtte i forældreskabet), socialrådgivning (fx rettigheder ifm. forældremyndighed, faderskab) og uddannelses- og jobvejledning (fx udarbejdelse af job/uddannelsesplaner, besøg på uddannelsesmesser) Frivillige aktiviteter, som dels er åbne for alle, fx sociale arrangementer, højtidsfester, foredrag, babysvømning, og dels er målrettet gravide og mødre, der kan få glæde af støtte via fx mentorordningen En række specialiserede forløb: 45 ugers forløb, gravidcafé, afklaringscafé og opfølgningsforløb (netværkscafé, individuelt kontaktforløb, mentorordning). Familiens Hus har samarbejde med mange kommunale institutioner og private virksomheder. Der etableres samarbejdsaftaler, når det skønnes hensigtsmæssigt. Familiens Hus har pt. en samarbejdsaftale med Jordemødrene i Region Syddanmark, UUvejledningen, jobcentret, det kommunale sundhedsplejetilbud. Samarbejdspartnerne kontaktes kun, hvis den unge mor har interesse i at få hjælp derfra. Den unge mor kan ligeledes henvises fra samarbejdspartnerne. Flere unge mødre benytter sig sideløbende af tilbud hos lokalpsykiatrien. Socialrådgiveren har den koordinerende rolle i den unge mors sag i tæt samarbejde med de andre fagpersoner: jordemoder/sundhedsplejerske og jobkonsulent/uuvejleder

11 Eksempel 1 Roskilde Kvindekrisecenter ROSKILDE KVINDEKRISECENTER Formål Roskilde Kvindekrisecenter er en døgninstitution med akut-modtagelse og med åben rådgivning for telefonisk såvel som personlig henvendelse. Formålet er at behandle eftervirkninger af psykisk og fysisk vold og bearbejde fortiden. Centret hjælper kvinderne med: - at komme ud i samfundet igen - at mestre deres liv - at forebygge, at de går tilbage til en voldelig partner - selv at vælge til - i stedet for at blive valgt (af den forkerte). Kvinderne kan opholde sig på krisecentret med deres børn, som centret hjælper med: - at få en almindelig hverdag - at få talt om og bearbejdet ubehagelige oplevelser. Målgruppe Kriteriet er, at man har været udsat for vold. Mange af kvinderne har ingenting fået med sig i deres flugt fra en voldelig mand. De har brug for beskyttelse, og de er bange for, at deres mænd skal opspore dem. Mange er meget trætte og udmattede ved ankomsten. Mange af kvinderne har ikke noget job, og de har typisk ikke noget reelt netværk. De har ofte isoleret sig og har ikke andre steder at gå hen. Nogle har flere personligheder, hvor den ene er offentlig (succesfuld på arbejde, stort overskud), mens den anden er i hjemmet, hvor kvinden udsættes for vold. Kvinderne er ofte først blevet nedbrudt psykisk, og så efterfølgende blevet udsat for fysisk vold. Hvis kvinderne har en (alvorlig) ubehandlet psykisk sygdom eller et misbrug, visiteres de til et behandlingstilbud. Kvinderne kan dog godt befinde sig på grænsen til psykisk sygdom og bo på kvindekrisecentret 1/3 kommer fra Roskilde kommune, 1/4 har børn, og de fleste er kontanthjælpsmodtagere. Lovgivning Serviceloven 109 Finansiering Driftsaftale med kommunen. Antal pladser Har plads til 6 kvinder og 6 børn ad gangen. Gennemsnitligt er kvinderne ca. 3 måneder i centret. Derudover kan alle voldsramte kvinder ringe til eller komme forbi Roskilde kvindecenter for rådgivning. På det første møde med kvinden afgøres det, om Roskilde Kvindekrisecenter er det rigtige tilbud. Der laves også en sikkerhedsvurdering for at afklare, om et andet krisecenter bedre kan garantere kvindens sikkerhed. Indgang Resultater Metoder Oftest henvender kvinderne sig direkte, men det kan også være sagsbehandlere eller venner, der tager kontakten. Succeskriteriet er, at voldsramte kvinder får ophold og beskyttelse og hjælp til at komme videre med et liv uden vold. I den første fase handler det om at give kvinden ro og struktur på hverdagen. Kvinderne er fysisk i højeste alarmberedskab. Ro, struktur og samtaler (med socialpædagog og socialrådgiver) skal hjælpe dem tilbage til et almindeligt niveau

12 Efter indslusningsfasen (fra et par dage til omkring en uge) er kvinden klar til at deltage i ugentlig undervisning og behandlingsforløb. Aktiviteter Personalet består af pædagoger, socialrådgivere, en sekretær og en lærer. Klare faggrænser sikrer, at kvinderne får den rigtige hjælp samtidig med, at de ikke er i tvivl om, hvem de skal henvende sig til. Centret er af sikkerhedsmæssige årsager aflåst, og beboerne må ringe på for at komme ind. Besøg tillades. Der er nul-tolerance mht. misbrug. Kvinderne deltager i gruppeundervisning (et tema kan fx være reaktionsmønstre) samt i individuelle ugentlige samtaler med henholdsvis socialpædagoger og socialrådgivere. Socialrådgiverne hjælper kvinderne med bolig, kontakt til jobcentret og andre praktiske ting. Alle har en ugentlig madlavningsdag samt pligt til at holde eget område og fællesområderne rene. Kvindernes aktivitetsniveau varierer meget afhængigt af overskud og velbefindende. Centret har åben og anonym rådgivning telefonisk samt ved henvendelse. Børnenes aktiviteter omfatter individuelle samtaler, gruppeaktiviteter som fx rytmik og tegning. En lærer tilrettelægger undervisning svarende til børnenes niveau. Samarbejde I udslusningsfasen hjælper centret kvinderne med praktiske ting som boligsikring, budgetlægning etc. Der kan arrangeres hjemmebesøg, hvis kvinderne bor tæt på centret. Der er planer om at oprette efterværnsgrupper. Andre kommuner benytter sig også af tilbuddet, hvorfor Roskilde Kvindekrisecenter samarbejder med socialforvaltninger i mange kommuner. Centret er løbende i kontakt med andre kvindekrisecentre over hele landet, når kvinder er nødt til at flytte, eller i tilfælde af pladsmangel. Kvindekrisecentret samarbejder med Røde Kors Roskilde om socialt samvær fx en middag en gang om måneden. Der er ønsker om at udvide samarbejdet med jobcentret omkring særlige aktiveringsordninger, så kvinderne kan arbejde lidt, mens de er på centret. Der er desuden planer om et samarbejde med Center for Alkohol og misbrugsbehandling (CAS) om ATV-kurser (Alternativ Til Vold), som afholdes af psykologer hos CAS

13 Eksempel 1 Thisted Solsikken SOLSIKKEN Formål Målgruppe Lovgivning Finansiering Antal pladser Indgang Resultater Metoder Solsikken er et sundheds-/forebyggelsesprojekt i et boligområde i Thisted. Formål: At fremme trivsel og sundhed for mindre ressourcestærke borgere og arbejde på større social lighed hvad angår sundhed. Solsikken har fire delmål. At øge: 1. sundhedstilstanden generelt hos borgerne i boligområdet 2. handlekompetencen hos den enkelte/livsstilsændringer 3. borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet 4. den sociale kapital (arbejde med mental sundhed). Solsikken er et metodeudviklingsprojekt (gennemføres i 12 kommuner over hele landet), som startede i januar 2011 med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Ideen er, at der er større mulighed for at nå beboere med rådgivning og aktiviteter, når det foregår i tæt tilknytning til lokalområdet. Beboerne i over 600 boliger i boligområdet. De, der bruger rådgivningen og aktiviteterne i Solsikken, er typisk: mindre ressourcestærke borgere (ofte på kontanthjælp eller FØP) enlige og uden børn uden uddannelse beboere med en psykisk diagnose (nogle har tilknytning til distriktspsykiatrien) over 30 år (ofte også over 40 og 50 år) Projektet er ikke knyttet op på i serviceloven. Grundlag er beskrevet i projekttilsagn. Projektet får midler fra faste puljer fra Sundhedsstyrelsen frem til oktober (I alt 8,2 mio. fra Satspuljen). Der er ikke et fast antal pladser. Nogle få beboere kommer fast (ca. 20 personer), men det skifter fra aktivitet til aktivitet, hvor mange der kommer. Der er ingen visitering. Borgerne møder selv op til rådgivning og deltager i aktiviteter efter ønske. Sagsbehandlerne i jobcentret kender aktiviteterne i Solsikken og kan foreslå deltagelse. Solsikken prøver også proaktiv rekruttering (der ringes fx til husstande i forbindelse med rygestopkursus/forløb). Ellers sker rekruttering ved medarbejderne fra Solsikken er synlige i miljøet og ved at tale med beboerne. Viceværterne i området har et godt kendskab til beboerne. De snakker med folk, foreslår dem at deltage, følger beboerne til tilbud og minder generelt beboerne om, at der er arrangementer i Solsikken. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget evalueringer af initiativet. Solsikken har en anerkendende tilgang til beboerne. Der foretages ikke behandling. I Solsikken er det vigtigt at give beboerne ejerskab til projekterne/aktiviteterne, hvilket også kan være med til at opbygge deres selvtillid. Hvis en beboer fx kommer med en ide til en ny aktivitet, så foreslår personalet ofte, at vedkommende selv bliver tovholder. Solsikken arbejder med ABCD metoden, som har fokus på at være ressourceorienteret. Her er udgangspunktet hvad virker - frem for hvad virker ikke. Man er i Solsikken løbende i dialog med beboere, samarbejdspartnere og andre om, hvad der fungerer og om deres positive erfaringer med forskellige aktiviteter, projekter m.v. Eksempel på ABCD metoden:

14 Medarbejderne i Solsikken tager ud i området og snakker med forskellige beboere. De falder i snak med nogle unge, som godt kunne tænke sig, at der blev bygget en Parkourbane. De unge vidste, at det var ilde set af andre beboere, at de brugte bygningerne til deres aktivitet. Solsikken arrangerede et møde mellem de unge og Thyhallen, og derefter kom Ungdomsskolen samt Teknisk Forvaltning med i processen. Nu er Ungdomsskolen blevet tovholder på at få lavet en bane, og de unge er med hele vejen. Aktiviteter Rådgivning og trivselssamtaler: Der er i Solsikken fokus på såvel kollektive som individuelle tilbud om samtaler, som beboerne i forvejen har mulighed for at få i kommunen, men som grundet nærhedsprincippet placeres i Solsikken. En medarbejder ansat i sundhedsgruppen i kommunen, kommer i Solsikken 8 timer om ugen (som individuel fremrykket rådgivning). Nogle beboere kommer fast hver uge i rådgivningen, mens andre kommer en gang om måneden. Eksempler på aktiviteter i Solsikken: kreativgruppe, hvor borgerne syer, men hvor det lige så meget handler om at være social (primært for kvinder) aerobic rygestopkurser klippekort til aktiviteter i Thisted (fx svømmehal) Når aktiviteter skal tilrettelægges, vægtes borgerinddragelse og hvad beboerne ønsker at lave. Derfor kommer der hele tiden nye aktiviteter til. Samarbejde Solsikkens styregruppe består bl.a. af en repræsentant fra jobcentret, sundhedsplejen og distriktspsykiatrien. Der samarbejdes med sundhedsplejen, en integrationskonsulent fra kommunen og en lokal beboermedarbejder. Der samarbejdes med lokale institutioner som vuggestue, børnehave, skole, ungdomsklub, Thyhallen, sprogcenter, aftenskolen. Der arbejdes p.t. på et mere formaliseret samarbejde med jobcentret med planer om at igangsætte aktiviteter, som er mere beskæftigelsesrettede. En af medarbejderne i Solsikken afholder pt. uformelle samtaler om job

15 2. AFKLARING Afklaring og udredning Afklaring og udredning sker i de fleste kommuner i henhold til Lov om aktiv Beskæftigelse. Enkelte kommuner gennemfører også afklarings- og udredningsaktiviteter i henhold til Serviceloven 103 stk. og 104, typisk i et tæt samarbejde med jobcentret. Formålet er her at udrede, om det er muligt for borgeren at gå i uddannelse, beskæftigelse eller revalidering. Eksempler på afklaringstilbud I Esbjerg, Roskilde og Thisted sker afklaringen i henhold til LAB. I Aarhus sker den også i henhold til Serviceloven. Eksempel 2.1 Aarhus Netværket er et afklaringstilbud for personer med psykiske problemer. Formålet er at bistå jobcentrene med at opnå vellykkede forløb for personer med rehabiliteringsbehov. Eksempel 2.2 Aarhus Arbejdskonsulenterne er en beskæftigelsesrettet projektafdeling, der er placeret i Socialforvaltningen. Formålet med indsatsen er at yde en ekstra indsats for at hjælpe socialt udsatte i arbejde ved at bygge bro mellem indsatsen i Socialforvaltningen og indsatsen i Beskæftigelsesforvaltningen

16 Eksempel 2.1 Aarhus Netværket NETVÆRKET Formål Målgruppe Formålet er at bistå jobcentrene med at opnå vellykkede forløb for personer med rehabiliteringsbehov og psykiske vanskeligheder. Målet er, at den enkelte deltager tager ansvar for eget liv, handlinger og forsørgelse, og derigennem bliver afklaret ifht., om han/hun er i stand til at planlægge og gennemføre et revaliderings-, arbejds- eller uddannelsesforløb. Netværkets målgruppe er borgere med psykiske problemer. Langt de fleste modtager kontanthjælp, og nogle er på sygedagpenge. Netværkets tilbud er ikke for borgere, der allerede har fået tilkendt førtidspension. En stor del af gruppen har været udsat for seksuelt misbrug eller alkoholmisbrug hos forældre mv., og ca % har selv et misbrug hash, alkohol eller selvmedicinering. Nogle er sideløbende med deres deltagelse i Netværkets tilbud i gang med en psykiatrisk behandling, en uddannelse, et andet dagtilbud, er i virksomhedspraktik, el. er i afprøvning til fleksjob. Målgrupperne i to af Netværkets tilbud adskiller sig på enkelte områder: Ungetilbuddet: er for unge mellem 18 og 30 år, som på grund af psykiske vanskeligheder ikke er kommet i gang med arbejde eller uddannelse. Mange af disse unge har haft en socialt belastet opvækst og har været udsat for overgreb el. lign., så de ikke har fået en ungdomsuddannelse og/eller ikke har gennemført folkeskolen. Samtaletilbuddet: er for årige. En stor del af disse personer har klaret sig godt i folkeskolen, og mange har en ungdomsuddannelse bag sig. Men mange har oplevet belastninger under opvæksten, som dog først er slået igennem ved overgangen til voksenlivet, hvor de skulle stå på egne ben og honorere krav på fx en uddannelse. Lovgivning Tilbuddet drives i henhold til Servicelovens 104 Finansiering Netværket har siden 1995 været driftsfinansieret i socialforvaltningen. Netværket får et samlet beløb og har eget ansvar for at sikre fuld belægning. Antal pladser Ungetilbuddet: Har 10 pladser. De unge deltager som udgangspunkt 18 t/ ugen og i gennemsnit i 1½ år. (Der er fastsat en grænse på max 2 år). Indgang Resultater Metoder Samtaletilbuddet:I alt 75 personer deltager i samtaletilbuddet, der er 2 timer pr. uge. Borgerne deltager ofte i dette tilbud meget længe typisk 3 år men mange er sideløbende i praktik, andet tilbud, i fleksjob, uddannelse eller er i ordinært job. Alle kan henvise, dvs. at man kan selv henvende sig, eller det kan være via en sagsbehandler eller en pårørende. Først aftales et uforpligtende besøg med rundvisning og information om tilbuddet. Dernæst afholdes et trepartsmøde, hvor borgeren, evt. sagsbehandleren og en medarbejder fra Netværket deltager samt evt. en bostøtte. En del påbegynder undervejs og i forlængelse af forløb i Netværket en uddannelse, et fleksjob, et ordinært arbejde eller afklares til førtidspension. Men effekten er ikke opgjort. Tilbuddene, der har et afklarende sigte, sker ud fra specifik psykiatrisk viden og erfaring, forståelse af målgruppen samt ud fra et socialrådgiver/ jobcenter fagligt perspektiv. Metoderne, der anvendes, er socialt gruppearbejde, recovery, empowerment, kognitive metoder mv. Derudover er tilgangen, at borgerne skal mødes, personalet skal henvende sig og tale med deltagerne, fordi de måske kun har få eller ingen relationer uden for Netværket. Personalet, der stort set alle er socialrådgivere, er rekrutteret i beskæftigelsesforvaltningen, så de har kendskab til og forståelse for, at borgerens forsørgelsesgrundlag har

17 Aktiviteter betydning for forudsætningerne, sigtet og tidsrammen for det enkelte forløb. Netværket anvender ikke korte intensive forløb, fordi det er erfaringen, at det tager lang tid at ændre tænkemåder og lære mestringsstrategier, fx er 3 måneder langt fra tilstrækkeligt for denne målgruppe, (Dette er også baggrunden for, at Netværket er et Servicelovstilbud og ikke er placeret under Beskæftigelsesforvaltningen). Aktiviteterne i Netværket har til formål at hjælpe med at udvikle færdigheder inden for de områder, der spænder ben i hverdagen. Indholdet beskrives her: Ungetilbuddet Undervisningen i Ungetilbuddet er interessedrevet, dvs. at gruppen selv bestemmer indholdet sammen med underviseren. Den faste struktur for de 4 ugentlige dage (18 timer pr. uge)er: Morgenmad, fælles snak, oprydning Aktivitet Frokostpause Aktivitet. Eksempler på emner/aktiviteter: madlavning idræt eller boldspil undervisning om fx stigmatisering og kognitiv behandling undervisning, der handler om arbejde og uddannelsesforhold; fx har Studievalg Østjylland været på besøg 4 dage og lavet øvelser med gruppen. Samarbejde Samtaletilbuddet Samtaletilbuddet er et gruppeforløb, der handler om at udvikle sociale kompetencer og finde ud af, hvilke forventninger man kan have til et arbejde, hvad ens forudsætninger for at kunne passe et arbejde er o.a.. Borgerne matches til en gruppe ud fra livssituation og erfaringsbaggrund: om man har arbejdserfaring, har børn etc. I grupperne arbejdes med hverdagslivet dvs. ikke kun med arbejdsrelaterede emner. I hver gruppe er der 2 gruppeledere; en medarbejder fra Netværket og en fra jobcentret med opdateret viden og arbejdsmarkedsperspektiv. Når grupperne mødes er strukturen: en runde, hvor alle fortæller lidt - enten jobrelateret eller personligt derefter aftales et emne, der skal tales mere om fx selvtillid og selvværd. Eller emnet kan ansættelsessamtale, hvis det er aktuelt gruppelederne kan dernæst fx lave et rollespil om ansættelsessamtalen. Det er en måde at arbejde med mestringsstrategier, så alle får læring med hjem. Herunder kan de også behandle emnet familiefester - om, hvordan man kan tale med familie og bekendte om ens livssituation til fx en familiefest, så man tør deltage. Udover ovennævnte aktiviteter i de 2 forløb, tilbyder Netværket hjælp i form af individuelle samtaler, systemguidning og brobygning til andre tilbud fx hjælp med at finde væresteder, bostøttetilbud e.l., etablering og opfølgning på praktik i samarbejde med jobcentret Der samarbejdes med jobcentret. Sagsbehandlere i jobcentret visiterer til Netværkets tilbud, og jobkonsulenter medvirker, når der afholdes møder i samtaletilbuddet. Herudover samarbejder Netværket med: øvrige dagtilbud inden for dagområdet fx Arbejdskonsulenterne socialpsykiatriens udrykningsteam frivillige foreninger fx Sindslidendes Vilkår enkelte privatpraktiserende psykiatere

18 Eksempel 2.2 Aarhus Arbejdskonsulenterne ARBEJDSKONSULENTERNE Formål Målgruppe Lovgivning Finansiering Antal pladser Indgang Resultater Metoder Aktiviteter Arbejdskonsulenterne er en beskæftigelsesrettet projektafdeling, der er placeret i Socialforvaltningen. Formålet med indsatsen er at yde en ekstra indsats for at hjælpe socialt udsatte i arbejde ved at bygge bro mellem indsatsen i Socialforvaltningen og indsatsen i Beskæftigelsesforvaltningen. I praksis sker det ved at tilbyde socialt udsatte borgere beskyttet beskæftigelse med håndholdt støtte og derigennem fx hjælpe deltagerne til at få øget struktur på dagligdagen, så de efterfølgende kan deltage i og profitere af et LABlovs tilbud. Mange deltagerne kommer også direkte videre i job eller uddannelse. Målgruppen er socialt udsatte modtagere af førtidspension og kontanthjælp (match 3). Borgernes problemstillinger er typisk misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, kriminalitet, gæld mm. Deltagerne: har svært ved at matche krav på arbejdsmarkedet ca. 80 % er kontanthjælpsmodtagere, og 20 % er førtidspensionister. Den overvejende del er kontanthjælpsmodtagerne i match 3 skal ønske/ være motiverede for at komme i en eller anden form for beskæftigelse modtager ofte andre sociale tilbud sideløbende, fx bostøtte 103 i Serviceloven Arbejdskonsulenterne finansieres af kommunale driftsmidler (15 %), mens den øvrige del er projektfinansieret bl.a. fra SATS-puljen og hjemløsestrategien Der er løbende 100 borgere indskrevet hos Arbejdskonsulenterne. De enkelte forløb har en varighed fra 14 dage til 1 år med et gennemsnit på 4-5 måneder. Det er frivilligt at deltage i et forløb hos Arbejdskonsulenterne. Der informeres om tilbuddet en række relevante steder. Arbejdskonsulenterne har en aftale med en afdeling i Beskæftigelsesforvaltningen kaldet Job & Trivsel om, at borgere visiteres herfra. Overdragelse af sager sker på faste møder hver 14. dag mellem medarbejdere fra de to steder. Andre borgere henvises direkte fra sagsbehandlere i myndighedsafdelinger, fra bostøttetilbud, andre sociale tilbud, fra udsatteteamet mv. Enkelte henvender sig helt på eget initiativ. Ca. 1/3 kommer efterfølgende i beskæftigelse (ordinært job, fleksjob, job med løntilskud). De øvrige deltagere kommer enten videre i et LAB-lovs tilbud, eller der påbegyndes en pensionssag, eller forløbet afbrydes undervejs (pga. manglende motivation/ progression). Arbejdskonsulenternes væsentligste metode er en håndholdt indsats i det enkelte forløb. Nøglebegreberne i den håndholdte indsats er: støtte, motivation, respekt og samarbejde. Arbejdskonsulenterne er ad hoc tovholdere, hvilket betyder, at de kan fungere som tovholdere både på sagen og på tværs ift. andre instanser, men at tovholderopgaven kun udføres, når det er nødvendigt. Dvs. kun når der ikke er andre, der holder tovet. Den enkelte deltager tilknyttes efter visitationen til Arbejdskonsulenterne til én konsulent, der hjælper og støtter gennem hele forløbet. Der sættes fra begyndelsen dynamiske mål med forløbet, og undervejs kan der evt. sættes om et fleksjob eller job med løntilskud mv. Et forløb hos Arbejdskonsulenterne indledes med en samtale, der handler om at gøre deltageren bevidst om, hvad han/hun vil med tilbuddet. Konsulenten klarlægger sit mål for deltageren, nemlig at bidrage til at bringe vedkommende i en uddannelses- eller arbejdssituation, for at deltageren på et tidspunkt kan blive selvforsørgende

19 Efter den første samtale er indholdet i et forløb typisk: 1. en udredning, hvor konsulenten sammen med deltageren afdækker de forskellige problemstillinger der er, som fx rod i økonomien, manglende medicin, uåbnede breve osv. 2. herefter starter dels en social indsats, og dels en beskæftigelsesrettet indsats. Konsulenten følger om nødvendigt deltageren rundt til de steder (socialpsykiatrisk skadestue, misbrugscenter, kriminalforsorgen, politiet og lignende), der er nødvendige for at få igangsat den nødvendige hjælp eller få lavet de nødvendige aftaler. Parallelt med den sociale indsats, går konsulenten i samarbejde med deltageren i gang med at vurdere mulighederne for beskæftigelse. I løbet af en eller flere afklaringssamtaler taler de sig frem til hvilket tilbud/ aktivitet, der skal startes med. Arbejdskonsulenterne har faste aftaler med forskellige tilbud/steder og etablerer herudover forløb, der matcher den enkeltes ønsker i private eller offentlige virksomheder. Endelig laves der en skriftlig aftale med tilbuddet/virksomheden om, hvor længe et forløb skal vare, hvor tit der skal være opfølgning osv. Efter et succesfuldt forløb, hvor deltageren er blevet styrket og klar til at komme i job, forsøger konsulenten enten selv at finde et passende arbejde til deltageren eller overleverer igen sagen til Job & Trivsel i Beskæftigelsesforvaltningen, der herefter går i gang med at finde relevant beskæftigelse. Eksempler på steder, hvor deltagerne kan komme i aktivitet: på Social- og Sundhedsskolen (kantinedrift) på Forsorgshjemmet Østervang, der har en række værksteder/ tilbud: træværksted, brændselsproduktion, grønne områder, IT, montage mv. i Rejsecafeen en café målrettet psykisk sårbare, og med arbejdsopgaver i køkken og café i private virksomheder i et forløb med undervisning 3 dage om ugen kombineret med bl.a. virksomhedsbesøg. Arbejdskonsulenterne medvirker 2 dage om ugen i undervisningen og fortæller om arbejdsmarkedet. Samarbejde Arbejdskonsulenterne har et formaliseret samarbejder med afdelingen Job & Trivsel i Beskæftigelsesforvaltningen med faste møder hver 14. dag om visitation eller tilbagevisitation (når en deltager skal i LAB tilbud eller have hjælp til at finde job) kommer fast hver 3. uge i Center for Misbrugsbehandling og taler med de brugere, der er indskrevet samarbejder med Forsorgshjemmet Østervang både om beskæftigelsesforløb for beboere på forsorgshjemmet, og om deltagelse i forløb i aktiviteterne på forsorgshjemmet for en række af de deltagere, som Arbejdskonsulenterne har indskrevet. Herudover samarbejder Arbejdskonsulenterne bl.a. med den enkelte lediges sagsbehandler det tværfaglige Udsatte-team bostøtter

20 3. PERSONLIG STØTTE Støtte- og kontaktperson Kommunen skal sørger for et tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som gør, at de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Støtte-kontakt-personer tager sig af de mest socialt udstødte og isolerede mennesker over 18 år, der ofte ikke er i kontakt med behandlingssystemet. Der er tale om en meget sammensat og uhomogen gruppe. Tilbuddet er frivilligt og anonymt. Støtte- og kontaktpersoner er ofte opsøgende. Støtte- og kontaktpersoner kan være tilknyttet institutioner, eller være samlet i teams der administreres centralt. Eller en blanding af begge elementer. Ydelsens juridiske grundlag: Serviceloven 99 Hjemmevejleder Hjemmevejledning er et tilbud om vejledning og støtte til voksne mennesker, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager har brug for en særlig støtte i eget hjem. Målgruppen omfatter borgere, som er over 18 år og er udviklingshæmmede, sentudviklede eller har særlige sociale problemer. Målgruppen er karakteriseret ved, at de ikke kan få dagligdagen til at fungere uden støtte. Ydelsens juridiske grundlag: Serviceloven 85. Eksempler på tilbud om personlig støtte I alle kommuner tilbydes personlig støtte i form af støtte- og kontaktpersoner og hjemmevejledning, men det er organiseret på forskellig vis. Eksempel 3 Esbjerg Kraftcentret er et alment, uvisiteret tilbud til alle borgere i Esbjerg Kommune, netop oprettet den 1. januar Tilbuddet er en del af en ny strategi, hvor formålet er at lave en forebyggende indsats på personlig støtte med afgrænsede forløb udviklet efter borgerens behov. Eksempel 3 Roskilde Ungevejledningsteamet er et nyt initiativ under socialpsykiatrien i Roskilde Kommune, hvor hjemmevejledningen til unge tilrettelægges, så den også foregår uden for hjemmet som aktivitet Eksempel 3.1 Thisted Med henblik på at skabe en mere sammenhængende indsats har Thisted kommune har i 2012 oprettet et Udsatte Team, der samler indsatsen både for støtte- og kontaktpersoner og for hjemmevejledere Eksempel 3.2 Thisted Bostedet Kromarken har de unge, som ikke passer ind/kan håndteres andre steder. Formålet er at hjælpe de unge til at blive så selvhjulpne som muligt

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold: I. INDLEDNING... 3 Formålet med kortlægningen De deltagende kommuner Data i kortlægningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere