Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom"

Transkript

1 Af fysioterapeut, master i sundhedsantropologi Elisabeth Bomholt Østergaard, Fysioterapilærer VIA University College Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom Valg af måde at betegne en patient på, har betydning for både patient og den sundhedsprofessionelle. Forfatteren til denne artikel anbefaler, at der tages stilling til den måde vi som terapeuter klassificerer patienterne på. Elisabeth Bomholt Østergaard (2008; maj). Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom. Fag og Forskning. Webadresse: EBomholtOestergaard_Fag_og_Forskning_maj_2008.pdf I denne artikel udforskes og diskuteres mulige implikationer i valget af kategorisering og i anvendelsen af forskellige former for kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom. Der fokuseres på, hvorfor vi mennesker generelt, og sundhedsprofessionelle specielt, kategoriserer/klassificerer; hvordan vi gør det; fordele og ulemper ved at kategorisere og betydninger af forskellige måder at kategorisere på. Formålet med artiklen er at skabe større opmærksomhed hos og diskussion blandt sundhedsprofessionelle om anvendelsen af forskellige former for kategoriserende/klassificerende betegnelser. Ved hjælp af antropologiske tekster (med deres empiri og teori) samt egne erfaringer og refleksioner indkredses en argumentation for, at det ikke så meget handler om, at vi ikke skal kategorisere, som om måden vi gør det på. Det gør en forskel, om vi for eksempel anvender klassifikationsbetegnelsen KOL-patient frem for person med KOL eller amputationspatient frem for Birgitte, der har fået en del af sit ben amputeret, og der er behov for, at den professionelle tilgang (sprogligt) fokuserer på differentiering. Begreberne kategorisering og klassifikation defineres (Fremmedordbog 1993) ved hjælp af hinanden og anvendes også i denne artikel synonymt. Engang havde Karla hørt mor tale med tante Dolly om, at Karla altid ville ordne alting. Mor havde sagt, at det var typisk for et alkoholikerbarn. Karla var blevet rigtig ked af det, hun syntes slet ikke, hun var noget alkoholikerbarn [ ] (Simonsen 2005: 43) Således giver psykologen og forfatteren Renée Toft Simonsen (2005: 43) i en af sine børnebøger om Karla os et indblik i, at Karla ikke kan identificere sig med at være et alkoholikerbarn. Karla føler sig som Karla, og hendes far er alkoholiker. Hun kan ikke identificere sig med klassifikationsbetegnelsen og synes ikke, at hun er magen til alle de andre, hun grupperes med (alkoholikerbørn). Klassifikationsbetegnelsen træder i forgrunden og mennesket i baggrunden. Antropologen Steffen Jöhncke (1996) påpeger i forbindelse med evaluering af Stop-aids-kampagnen og diskussion om risikogrupper følgende: Pointen er, at mænd, der har sex med mænd, nok har ét fælles træk, sex med mænd, men derudover har de vidt forskellige perspektiver på denne seksuelle adfærd og meget forskellige perspektiver på og konkrete erfaringer med hiv/ aids. I øvrigt er de ligeså forskellige som befolkningen som helhed. Alligevel forvaltes de under ét som målgruppe for samme kampagne. Hvad er baggrunden for det? (Jöhncke 1996: 80). Jöhncke har således fokus på, at de mennesker, der kategoriseres ens, er vidt forskellige, og at tilgangen til dem ikke fokuserer på differentiering. Jeg forestiller mig følgende paralleller til et liv med kronisk sygdom: Hvis et menneske får en kronisk sygdom, skade eller handicap og måske oplever at blive tiltalt og omtalt som for eksempel smertepatient, gigtpatient eller rygpatient, er der ligeledes en mulighed for, at vedkommende ikke føler sig som sådan, ikke kan genkende sig selv i den pågældende betegnel-

2 se og gruppering og måske føler modstand mod betegnelsen. Altså at vedkommende ikke kan identificere sig med klassifikationsbetegnelsen og føler, at den kommer til at overskygge vedkommendes selvopfattelse og øvrige identiteter, og at der ikke fokuseres på differentiering. Jeg skal lige have en ankel Min interesse for kategorisering udspringer af mit virke som fysioterapeut på tre forskellige danske hospitaler, som klinisk underviser og som underviser på en fysioterapeutuddannelse i Danmark, hvor jeg gennem de sidste 20 år har interesseret mig for og studeret sprogbrug i sundhedsprofessionelle miljøer og tekster. Jeg kvalificerer nu disse studier med et sundhedsantropologisk perspektiv. Fokus har hovedsagelig (men ikke kun) været på fysioterapeutiske miljøer og tekster, hvilket også er afsættet for denne artikel, hvis emne imidlertid har generel relevans sundhedsprofessionel relevans. I den medicinske verden og inden for fysioterapi anvendes ofte kategoriseringer som for eksempel lungepatient, gigtpatient og rygpatient og sågar bare ankel. Således hørte jeg for nogle år siden i en fysioterapiafdeling, hvor også flere patienter opholdt sig: Jeg skal lige have en ankel, inden jeg er færdig for i dag. Betegnelserne bruges i samtaler mellem sundhedsprofessionelle, i samtaler med patienter, i informationsmateriale til patienter, på tryk i interne instrukser, i kursuskataloger, informationsmateriale fra sundhedsorganisationer, artikler, lærebøger og i undervisning. I et kursuskatalog for fysioterapeuter annonceres for eksempel: Fysioterapi til neurologiske patienter, Fysisk træning til hjertepatienter og Fysisk træning til gigt- og KOL-patienter (Danske Fysioterapeuter 2005a: 8,16) (KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Min oplevelse og antagelse er, at klassifikationsbetegnelser kan blive en del af det daglige sprog, som kan brede sig og gå i arv og blive en del af kulturen i sundhedsprofessionelle miljøer. Hvorfor klassificere? Vi inddeler i kategorier for at kunne håndtere verden og for at kunne relatere os til andre. Vi klassificerer for eksempel efter køn, nationalitet, hudfarve og farver. Antropologen Claude Lévi-Strauss (Eriksen 1998), ophavsmanden til strukturalismen, tager udgangspunkt i den grundlæggende antagelse, at den menneskelige bevidsthed organiserer virkeligheden ud fra binære oppositioner som lys mørk, oppe nede, højre venstre, stole borde, dyr mennesker, dansker svensker, syg rask, akut kronisk, lungekræft kronisk lungesygdom. At kunne rubricere og klassificere sygdomme og dermed skelne mellem forskellige sygdomme har afgørende betydning for, at det enkelte menneske kan få behandling for den sygdom, vedkommende har. Det er ligeledes en hurtig og præcis måde at skabe fælles fokus på i en faglig samtale mellem sundhedsprofessionelle og i en samtale mellem patient og sundhedsprofessionel, og det kan anvendes i bestræbelse på at optimere forebyggelse og behandling. Et aktuelt eksempel på sidstnævnte er et kursus for fysioterapeuter i klassifikation af lænderygpatienter, hvor fysioterapeuter kan opkvalificere sig til at kunne placere lænderygpatienter i tolv forskellige syndromer (Danske Fysioterapeuter 2005b: 44) for at kunne specificere og optimere den fysioterapeutiske behandling. Endvidere er det ofte nødvendigt at kunne klassificere større grupper for eksempel via in- og eksklusionskriterier i forskning, hvor der anvendes kvantitative undersøgelsesmetoder. Der er således mange fordele ved at rubricere og klassificere sygdomme. Sprog kommunikerer holdninger Med afsæt i den generelle viden om sygdom er udfordringen samtidig at skabe en individuel tilgang med udgangspunkt i og fuld opmærksomhed på det enkelte menneske. Når sundhedsprofessionelle anvender (masse)betegnelser som for eksempel AIDS-patient, kræftpatient, gigt-patient og KOL-patient kan det muligvis være et signal om, at det enkelte menneske betragtes som sådan snarere end et helt særligt individ. Som afdøde Jules M. Rothstein ( ), tidligere redaktør for det amerikanske tidsskrift, Physical Therapy, har udtalt i en tekst omhandlende people-first language: Through our language, we can recognize our common humanity [ ] (Rothstein 1997:1). La Forge (1991: 49) fremfører med henvisning til adskillige referencer, at der er generel konsensus om, at sprog kommunikerer holdninger, og at upassende sprog ansporer til negative stereotyper. Sproget kan vise os noget om bagvedliggende holdninger eller vaner, og vi sender signaler med vores sproglige formuleringer. Betegnelsen lungepatient kan muligvis indikere, at individet glemmes til fordel for vedkommendes lunger; at vedkommende kan føle sig reduceret til en lunge, ligesom den sundhedsprofessionelles eget syn eventuelt også kan ændres, så patienterne reduceres til lunger. Min antagelse er, at det gør en forskel for både modtager og afsender, hvorvidt sundhedsprofessionelle ek

3 sempelvis anvender kategoriseringen lænderygpatient og KOL-patient frem for person med lænderygproblemer og person med KOL; altså om det er legemsdelen/diagnosen eller personen/mennesket, der nævnes først. Det betyder noget at blive sat i bås Klassifikation af mennesker kan ifølge filosoffen Ian Hacking (1992) påvirke de klassificerede mennesker, idet human kinds reagerer. Mennesker forstår, hvordan de kategoriseres og genovervejer på den baggrund, hvem de er. Herved kan deres respons til omverdenen ændres, hvorfor andre må revidere deres kategorisering af vedkommende/gruppen. Hacking betegner dette som feedback: en sløjfe- eller en loop-effekt, hvor også verden påvirkes og ændres, og han beskriver det ved hjælp af Goodmans udtryk world-making by kind-making (ibid: ). Som eksempel anvender Hacking børnemisbrug, der som kind har gjort en forskel i verden. Børn undervises i det i skolen, og misbrugerne tilbydes støtte svarende til den, Anonyme Alkoholikere tilbyder. De personer, der nu kommer til at se på sig selv som seksuelt misbrugte, placerer sig selv i en ny verden, en verden i hvilken vedkommende tager form på måder, vedkommende ikke vidste før, altså bevidstheden ændres. Børnemisbrug har skabt en ny slags, som har ændret fortiden for mange mennesker, og dermed ændret deres opfattelse af, hvem de er, og hvordan de er blevet det, de er (Hacking 1992). Ifølge Hackings teori kan mennesker, der (af andre) kategoriseres som for eksempel lungepatienter, blive påvirket af det og ændre opfattelse af sig selv. Hvordan de vil kunne blive påvirket og kunne ændre opfattelse af sig selv, vil jeg nærme mig ved først at analysere ordet lungepatient, som sprogligt består af lunge og patient. Der er fokus på en del af mennesket, lungerne, og samtidig erstattes mennesket med betegnelsen patient. Brug af ordet lungepatient kan signalere et menneskesyn, hvor en del af mennesket er vigtigere end hele mennesket, altså et reduktionistisk menneskesyn - frem for et helhedsorienteret menneskesyn. Noget lignende vil gælde for ordet KOL-patient. Forskellen er her, at fokus er på diagnosen/sygdommen modsat lungerne i eksemplet ovenfor, og signalet kan her være, at diagnosen/sygdommen er vigtigere end hele mennesket. Klassifikationsbetegnelserne lungepatient og KOL-patient kan således signalere et fravalg af hele mennesket. Grundlæggende er betegnelsen menneske med lungesygdom imidlertid også en klassifikation, bare en anden slags. Når en lungepatient/kol-patient forstår sin kategorisering og på den baggrund genovervejer, hvem vedkommende er, ændrer vedkommende respons til sin omverden (f. eks. familie, sundhedsprofessionelle), som så ifølge Hackings teori om world-making by kind-making og om loop effekt må revidere deres kategorisering af vedkommende. Dermed påvirkes og ændres også omverdenen. Et konkret eksempel er en nydiagnosticeret KOL-patient. Han bliver, udover de problemer han har med for eksempel hoste, slim og åndenød, nu også bevidst om døden, at vedkommende har en livstruende sygdom, som rykker livets ende tættere på; at livet ikke længere er en selvfølgelighed; og at tilstanden skyldes den tobaksrygning, som vedkommende ikke har været i stand til at stoppe. Denne patient føler både ængstelse og skyld, og føler sig alene med problemerne og på en måde adskilt fra sin familie, fordi de ikke kan sætte sig i hans sted. Omvendt føler han også en form for lettelse, fordi han tænker, at med en diagnose, må der da også kunne gøres noget. Han ændrer respons til sin omverden. For eksempel: Fordi vedkommende føler sig skyldig og som en belastning for samfundet, bøjer han hovedet og skjuler sig; prøver at undgå at hoste, når andre er til stede og holder sig mere hjemme. Omverdenen opfatter og påvirkes både af hans ændrede opførsel/respons samt af kategoriseringen ud fra diagnose, som gør, at de nu kan sætte vedkommende i bås. De behøver ikke længere spørge om så meget, fordi de ved (tror de ved), hvad han er for en. Det bliver han somme tider vred over og reagerer på enten ved at skælde ud eller ved at blive ked af det. Det betyder noget for individet at blive klassificeret, og betydningen kan have en gennemgribende effekt på hverdagen, livet, gruppen af klassificerede og omverdenen. Mennesker påvirkes af at blive klassificeret og af at klassificere. Og det påvirker mennesker, hvordan de klassificeres, og hvordan de klassificerer andre. Fokus på individet snarere end klassifikationen Som sundhedsprofessionel har man brug for dels at vide noget generelt om for eksempel patientens sygdom og kultur og dels at vide noget om det pågældende individ, man skal hjælpe. Begge dele er vigtige. Antropologen Rob van Dijk (1998) har studeret forholdet mellem læge og migrant i Holland. Han sætter fokus på, hvordan lægens tro/gæt på, at han ved noget om mi

4 granten (den klassificerede) kan påvirke (skade) den hjælp han yder. Kulturkendskab er ikke nok for lægen/ den sundhedsprofessionelle, når det handler om at behandle migranter optimalt. Opmærksomheden skal i stedet rettes mod individet og individets system (Vriens i van Dijk 1998:243). Kultur har rødder i en fjern fortid, der ikke længere er aktuel, og lægen reducerer migrantens opførsel til at være udtryk for vedkommendes traditionelle kultur, som ikke medtager tilpasningen til migrationslandet. Lægen forlader sig derfor på forældede informationer, der ikke passer til det individ, han står overfor (ibid: ). Lægen kategoriserer altså migranten ud fra sit kendskab til den kultur, migranten oprindelig kommer fra, ligesom den sundhedsprofessionelle kategoriserer KOLpatienten ud fra sit kendskab til KOL ud fra en overbevisning om, at det kan optimere den professionelle assistance. Van Dijk viser, at troen på, at man ved noget om det enkelte menneske via dets klassifikation (kultur, diagnose, funktionsproblem) uden at have spurgt vedkommende selv, kan medføre, at man fejlvurderer. Mennesket reduceres til en slags massebetegnelse, hvad enten det for eksempel drejer sig om at tilhøre en traditionel kultur eller gruppen af KOL-patienter, og her risikerer man, som også antropologen Erving Goffman (1963) understreger, at der i den stigmatiserede, som han betegner den handicappede, rejser sig en følelse/opfattelse af ikke at vide, hvad de andre tænker om en. Altså, at man som individ kan få en følelse af, at behandleren tænker noget om en, som man ikke ved, og som vedkommende ikke spørger om. Jeg får som menneske påklistret en fællesbetegnelse af den anden ; jeg bliver til en KOL-patient, og jeg bliver nervøs for, at den anden forbinder dette med noget ganske bestemt, at det er entydigt, hvordan jeg så er/bliver. Et andet eksempel: Sundhedsprofessionelle taler og skriver ofte om dyspnø (åndenød), som om det er et entydigt begreb, som om de har en fælles viden om og en fælles forståelse af ordet, men hvis man spørger mennesker, der har åndenød, hvordan det opleves, er det omfattet af alt lige fra mindre ubehag til decideret dødsangst. Dyspnø har således mange ansigter, og det rette finder man kun ved at spørge ejermanden. Van Dijk fremfører, at viden ikke gør én til ekspert, og at ekspertise og professionel kompetence mere afhænger af færdigheder, holdninger og visioner samt ikke mindst at kunne rette opmærksomheden mod individet og individets system (van Dijk 1998). Analogt hermed pointerer Jöhncke (1996), at professionelle hjælpere ikke overraskende selv foreslår mere viden om kultur som løsning til at optimere den professionelle assistance til udlændinge, men at det helt afgørende snarere vil være, at spørge den enkelte patient/klient selv, om hvilke forhold, der har betydning for hans/hendes liv her og nu. Når sundhedsprofessionelle anvender betegnelsen lungepatient og fortæller patienten, at vedkommende skal have lungefysioterapi, kan der skabes en forventning hos patienten om, at den sundhedsprofessionelle netop kun vil høre noget om lungerne og netop kun vil undersøge og behandle lungerne, hvilket influerer på selekteringen af symptomer, patienten præsenterer for den sundhedsprofessionelle. Dette understøttes af Hackings (1992) teori om feedback/loop effekt: at mennesket forstår, hvordan det kategoriseres og på denne baggrund genovervejer, hvem det er, hvilket også har konsekvenser for, hvilke valgmuligheder det forestiller sig at have. Altså, at valgmulighederne har noget med lunger at gøre. Denne fokusering på lungerne kan givetvis have både fordele og ulemper. En fordel kan være, at samtalen primært vil omhandle det aktuelle lungeproblem, og risikoen for at anvende tid på trivialiteter eller irrelevante emner minimeres. En ulempe kan være, at patienten fortier vigtige oplysninger som fx angsten eller den fugtige lejlighed, hvilket kan have afgørende betydning for behandlingen. Kategorisering fjerner opmærksomheden fra den enkelte Ligesom betegnelsen påvirker den betegnede, påvirker den også budbringeren her den sundhedsprofessionelle. Således vil det ikke kun være mennesket med lungelidelsen, der vil fokusere på det rent lungemæssige, men også den sundhedsprofessionelle vil være tilbøjelig til at italesætte og behandle lungerne og ikke mennesket. Der fokuseres for tidligt og måske fejlagtigt på lungerne. Netop ved lungesygdomme er det vigtigt at kende til oplevelsen. Hvis den sundhedsprofessionelle spørger til og interesserer sig for, hvordan åndenøden opleves, hører hun måske om angsten. Dette skulle gerne betyde, at hun fokuserer på denne, spørger ind til den og måske hjælper med oplysninger og teknikker, der kan sætte vedkommende i stand til at reducere og mestre åndenøden og tackle de aktuelle situationer samt med oplysninger som for eksempel det er normalt og du dør ikke, selvom det kan føles sådan. Når der fokuseres på en del af mennesket, og netop en fysisk del af mennesket, afspejles et dualistisk men

5 neskesyn. Dualismen stammer fra filosoffen og matematikeren Rene Descartes, der argumenterede for to klasser, som tilsammen udgjorde den menneskelige organisme: Den mærkbare krop og det uhåndgribelige sind. Denne adskillelse af krop og sind, den såkaldte kartesianske dualisme har dannet baggrund for klinisk teori og praksis i de efterfølgende trehundrede år (Scheper-Hughes & Lock 1987). Ifølge Scheper-Hughes & Lock er mange forsøg på at mildne denne dualisme og reduktionisme i biomedicinen ofte endt i uagtsomme nyskabelser af krop-sind modsætningen (ibid). Klassifikationsviden kan dirigere den sundhedsprofessionelles opmærksomhed væk fra individet, hvilket har konsekvenser både for individet personligt og for den professionelle tilgang. Professionel kompetence afhænger bl.a. af at kunne rette opmærksomheden mod individet og individets system. Det reduktionistiske sygdomsbegreb gives videre til studerende Sociologen Paul Atkinson, der forsker i medicinsk kundskab, vender netop blikket mod den sundhedsprofessionelle. Atkinson (1988) samlede data på en britisk medical school i begyndelsen af 1970 erne, og hans fokus var overlevering af kliniske metoder i samtalen ved bedside teaching, hvilket vil sige samtalen mellem læge og en eller flere medicinstuderende hos den indlagte patient. Atkinson fandt, at samtalen ved bedside teaching er meget magtfuld i forhold til reproduktion af ortodoks biomedicin. Den producerer kundskab, i hvilken der er diskrete kategorier af normalitet og anormalitet. Tilgangen er reduktionistisk i sin form, fordi den søger forklaringer på dysfunktioner i biologiske strukturer og processer. Den fremhæver sådanne forklaringer på bekostning af sociale, kulturelle og biografiske forklaringer. Atkinson demonstrerer gennem sit arbejde, at sundhedsprofessionelle underviseres anvendelse af kategorier reproduceres i studerende og får betydning både for den diskrete skelnen mellem det normale og det anormale og for fremhævelsen af visse strukturer og processer frem for andre. En fremhævelse, der med eksemplet lungepatient har som konsekvens, at der signaleres, at det fremherskende sygdomsbegreb er reduktionistisk. Dette sygdomsbegreb reproduceres i de studerende, måske medmindre underviserne meget eksplicit er bevidste og forholder sig kritisk til anvendelsen af både kategorier og biologisk/fysisk fokus. At forklaringer på dysfunktioner søges i biologiske strukturer og processer og dermed privilegerer sådanne forklaringer på bekostning af sociale, kulturelle og biografiske forklaringer, perspektiverer yderligere konsekvenserne af den af van Dijk fremhævede somatisering (at patienten har en forventning om, at den professionelle kun vil høre noget om fysiske symptomer). Den mekaniske krop og ekspertsamfundet Antropologen Helle Johannesen (1994) understøtter denne reduktionistiske tilgang, som hun giver en samfundsmæssig forklaring på. Hun fremhæver det asymmetriske forhold mellem patient og behandler, analogt til det asymmetriske forhold mellem magtfuld læge og medicinstuderende som nævnt ovenfor. Helle Johannesen understreger, at det, hun kalder den mekaniske krop, afspejler et mekanisk samfund. Billedet af kroppen som isolerede dele og den teknologi, der er udviklet til at fastslå, hvad der er galt, inviterer ikke til forhandling. Dette indebærer et asymmetrisk forhold mellem patient og behandler med den sidste som eksperten. Denne sociale relation kan i miniformat betragtes som en genspejling af ekspertsamfundet, hvor nogle få ved bedst og gerne tager ansvaret for de mange (ibid.). Her ser jeg en sammenhæng til Atkinson, der skriver, at det er svært for patienten og den studerende, fordi det er lægen, der kender den korrekte retning (Atkinson 1988:187), altså at det er lægen og ikke patienten, der er eksperten. Det at anvende betegnelserne lungepatient og KOLpatient kan således afspejle et mekanisk ekspertsamfund samt signalere et mekanisk syn på krop og sygdom og, at det er den professionelle, der er eksperten. Retningslinjer for sprogbrug I engelsksprogede fysioterapifaglige tidsskriftartikler og lærebøger fra bl.a. USA og Canada har jeg sporet en ændring i anvendelsen af kategoriserende betegnelser i forbindelse med sygdom/handicap. Fra at anvende for eksempel COPD patient (chronic obstructive pulmonary disease patient) til i højere grad at anvende betegnelser som for eksempel person with COPD. Den fysioterapeutiske verdensorganisation World Confederation for Physical Therapy (WCPT) havde til eksempel følgende krav til abstrakts og præsentationer på den fysioterapeutiske verdenskongres i 2007 i Canada: All proposals and presentations must adhere to the use of people-first language. A person must not be referred to by disability or condition, and terms that could be concidered biasing or dicriminatory in any way should

6 be removed (e.g. use person with a stroke instead of stroke patients ) (WCPT 2007a: 7, punkt 9). Allerede i 1985 udarbejdede det amerikanske National Rehabilitation Association ifølge La Forge (1991:50) retningslinjer for sproglige formuleringer, der skulle signalere respekt for mennesker med sygdom/handicap. Disse retningslinjer anvendes bl.a. af det amerikanske tidsskrift, Journal of Rehabilitation, der i sin manuskriptvejledning angiver: Authors should maintain the integrity of people with disabilities by avoiding language that equates people with their conditions, e.g. the mentally ill. They should instead employ terminology which emphasizes the individual, e.g. people with mental illness. (National Rehabilitation Association, n.d.) Også den amerikanske fysioterapeutforening har retningslinjer for sprogbrug relateret til mennesker med sygdom/handicap. Foreningen anbefaler sine medlemmer at anvende Guidelines for Reporting and Writing About People with Disabilities (Research and Training Center on Independent Living, n.d.) i både verbal og skriftlig kommunikation, hvilket bl.a. vil sige at nævne mennesket før funktionsnedsættelsen/sygdommen (American Physical Therapy Association, n.d.). Jan La Forge (1991), professor ved Human Services på Wrigt State University i USA, har studeret sproget relateret til personer med funktionsforstyrrelser (disabilities) i alle artikler publiceret i 1988 i tre store rehabiliteringstidskrifter: Journal of Rehabilitation, Journal of Applied Rehabilitation Counseling og Rehabilitation Counseling Bulletin. La Forge fandt, at preferred language, hvor personen nævnes før funktionsforstyrrelsen, blev anvendt i lidt mere end halvdelen af artiklerne, dog således at mange af artiklerne anvendte preferred language i titlen og i starten af teksten for så efterfølgende at falde tilbage til konventionelle former. I de nordiske lande anvendes (stadig) i stor udstrækning betegnelser som AIDS-patient, hjertepatient, KOLpatient og smertepatient i tidsskriftartikler, fagbøger, standarder og patientinformationsmateriale, og jeg er ikke stødt på retningslinjer (eller henvisninger til samme) vedrørende anvendelse af sprogbrug, hvor mennesket nævnes før vedkommendes sygdom/handicap. Jeg har dog set enkelte mulige tegn på en begyndende ændret sprogbrug. Således annonceres for eksempel i kursuskataloget fra Danske Fysioterapeuter (2007a: 8) et kursus: Fysisk træning til patienter med KOL. Titlen på kurset nævner således patienten før sygdommen. I den efterfølgende kursusbeskrivelse anvendes imidlertid betegnelsen KOL patienter. Aktuel debat Hvor people-first language i årevis har været på dagsordenen i USA og Canada, så lader debatten vente på sig i Norden. For nogle år siden leverede Stubkjær (2005) og Jensen & Silver (2004) dog et bidrag til debatten, som jeg følger op på med denne artikel. Danske Fysioterapeuters fagblad bragte i marts 2005 en artikel, En strid om ord og holdninger, skrevet af journalist Jens Stubkjær. Her fremlægges forskellige menneskers og foreningers holdninger til, hvad der sprogligt skal komme først mennesket eller handicappet, og til, hvilken forskel det gør, om man sprogligt bruger formuleringen handicappede eller mennesker med handicap. På Handicapidrættens Videncenter har man bevidst taget stilling; her bruger man menneske først i sproget. Hanne Nielsen, formand for Børnefysioterapeuterne, udtaler (i Stubkjær 2005:13), at når man siger børn med handicap, så fremhæver man, at det er et barn, der så sekundært har et handicap, i stedet for at det er handicappet, der kommer i første række. For Hanne Nielsen er det ikke et spørgsmål om at udtrykke sig politisk korrekt, men om den holdning, ordene signalerer (ibid.). Der er imidlertid forskellige perspektiver på disse sproglige formuleringer, som også La Forge (1991) nævner i slutningen af sin artikel. For eksempel mener nogle, at det ikke er nok at ændre sproget, hvis den bagvedliggende holdning er uændret. Og nogle mener, at der lige netop ved at nævne personen først og funktionsnedsættelsen sekundært ironisk nok er en risiko for, at styrke forestillingen om det negative ved at have en funktionsnedsættelse. Jensen & Silver (2004) fremfører, at rehabiliteringssproget befinder sig i et grænseland mellem klinisk følelsestom medicinsk diagnosebeskrivelse og socialpædagogisk indlevende og personlig sprogbrug. Ifølge dem er der gennem de sidste 20 år på sundheds- og socialområdet arbejdet meget med kommunikation og brugerinddragelse for at undgå objektgørelse af mennesker med handicap. De hævder, at det især er de professionelle, der udvikler den nye sprognorm uden egentlig forudgående forhandling med de berørte mennesker. Korrektheden i sprogbrug handler i højere grad om de professionelles egen selvforståelse og signalering af høj og moral end om, hvordan de berørte selv fortolker og forstår den sprogbrug, som anvendes i rehabilite

7 ringssektoren og i samfundet generelt (ibid.). Dette understøtter det tidligere omtalte, at de sproglige formuleringer, som sundhedsprofessionelle anvender, signalerer og er et udtryk for vedkommendes menneske- og sygdomssyn. Hvis de sundhedsprofessionelle, som det hævdes, selv udvikler en ny sprognorm, tyder det på en bevidstgørelse. Et problem ved at slå til lyd for en særlig følsom sprogbrug vedrørende handicap anføres at være, at man herved medvirker til at skille denne gruppe ud; den omhyggeligt tilrettelagte sprogbrug ender altså med at ekskludere en gruppe af mennesker (ibid.). I 1993 vedtog det amerikanske forbund, National Federation of the Blind, en resolution, som afviser de knudrede omskrivninger og bl.a. påpeger, at en intelligent person ikke insisterer på at blive kaldt en person med intelligens, og at bankdirektører har det fint med at blive kaldt bankdirektører og ikke insisterer på at blive kaldt mennesker, der indtager ledende stillinger i pengeinstitutter (ibid.: 2). Jeg vil tillade mig at diskutere sammenligningen af klassifikationsbetegnelserne blind og handicappet med bankdirektør og intelligent. Betegnelserne er alle klassificerende med de konsekvenser det kan have, som beskrevet tidligere. Betegnelserne bankdirektør og intelligent adskiller sig måske alligevel ved, i hvert fald i mange udviklede lande, at være forbundet med noget ønskværdigt og med høj status. Der vil være et element af noget attraktivt, der måske vil kunne indvirke på vigtigheden af, hvorvidt mennesket nævnes først eller ej. Antropologen Robert Murphy (1990), som selv har et handicap, og som er sin egen informant, fremfører som eksempel netop, at handicappede ikke har høj status, og at de bliver set ned på af raske mennesker. Det er således ikke nødvendigvis attraktivt at have et handicap/ en funktionsnedsættelse. Jensen & Silver (2004) fremhæver, at man ikke ved, hvad de involverede mennesker med handicaps/skavanker/funktionsnedsættelser selv ønsker, og at ønsket om mere korrekt sprogbrug åbenbart ikke kommer fra dem. Til verdenskongressen for fysioterapeuter i Vancouver i 2007 var en af keynote speakerne Judith Heumann fra USA (WCPT 2007b: 43). Judith Heumann fik selv polio som barn og har anvendt kørestol i mange år. Hun har hele sit liv advokeret for menneskerettigheder for mennesker med handicap, og hun er en international anerkendt ekspert på områder vedrørende disability. Hun er bl.a. the World Bank s first Adviser on Disability and Development, og hun har været præsident Bill Clinton s assistent for Special Education and Rehabilitative Services in the US Department of Education. I titlen på Heumanns præsentation From Patient to Citizen: Implications of the UN International Convention on the Rights of Persons with Disabilities nævnes mennesket før disability. I sin præsentation anvendte Heumann (2007) imidlertid konsekvent betegnelsen disabled people om både sig selv og andre, oven i købet på en kongres, hvor dette ikke var tilladt (WCPT 2007a: 7, punkt 9). Jeg spurgte hende derfor om hendes refleksioner over anvendelsen af disabled people frem for people with disabilities. Hun svarede, at hun personligt bedst kunne lide betegnelsen disabled people, og at hun ikke selv fandt det diskriminerende: I am a woman, a disabled person, and I want to be seen as capable. Heumann pointerede dog, at hun var klar over og havde forståelse for, at andre kunne have brug for at anvende people with disabilities, enten fordi de følte betegnelsen disabled people diskriminerende og som et udtryk for, at de blev set ned på som mennesker eller som led i at kæmpe for menneskerettigheder for mennesker med handicap. La Forge (1991) slutter sin artikel af med at henvise til, at rehabiliteringsprofessioner er forpligtet til disse positive sprogforandringer begrundet i menneskerettigheder. Han pointerer, at rehabiliteringsprofessionerne må påtage sig at kæmpe for minoritetsgruppers rettigheder, som gennem tiderne har været Blacks, Women, Native Americans, and now people with disabilities (Henderson & Bryan i La Forge 1991:51). Der er således forskellige perspektiver i debatten, og det ville selvfølgelig være optimalt at kende til, hvad mennesker, der har en sygdom, en kronisk skade eller et handicap selv ønskede. Da disse mennesker jo netop er forskellige, og altså ikke en ens masse med enslydende mening, vil det forventeligt give mange forskellige svar. Sådanne svar vil kunne give større indsigt, men de ville ikke fratage den sundhedsprofessionelle for også selv at tage stilling og ansvar. Der er brug for stillingstagen Vi har brug for kat egorier (af mennesker, dyr, ting, sygdomme, funktionsproblemer m.m.) for at kunne håndtere verden og relatere os til andre og for at kunne behandle specifikt. Det handler ikke om, at vi ikke skal kategorisere, men om måden vi kategoriserer på, fordi: Klassifikation påvirker både de klassificerede (lunge-/ KOL-patienterne) og deres omverden (familie og behandlere), dem, der klassificerer (de sundhedsprofessionelle) og deres omverden (studerende, kolleger).

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hel igen efter benamputation

Hel igen efter benamputation Hel igen efter benamputation Fantomfornemmelser gør det muligt at mærke underlaget med protesen, der således bliver en naturlig del af kroppen. AF ELISABETH BOMHOLT ØSTERGAARD, FYSIOTERAPILÆ- RER, JCVU

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

I den danske sundhedspolitik har der igennem

I den danske sundhedspolitik har der igennem 45 ER SUNDT OGSÅ GODT? Af Ulla Hariet Jensen Der er i disse år stort fokus på danskernes sundhed. Det står klart, at oplysning i sig selv ikke får befolkningen til at ændre sundhedsadfærd; derfor fokuseres

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere