Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom"

Transkript

1 Af fysioterapeut, master i sundhedsantropologi Elisabeth Bomholt Østergaard, Fysioterapilærer VIA University College Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom Valg af måde at betegne en patient på, har betydning for både patient og den sundhedsprofessionelle. Forfatteren til denne artikel anbefaler, at der tages stilling til den måde vi som terapeuter klassificerer patienterne på. Elisabeth Bomholt Østergaard (2008; maj). Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom. Fag og Forskning. Webadresse: EBomholtOestergaard_Fag_og_Forskning_maj_2008.pdf I denne artikel udforskes og diskuteres mulige implikationer i valget af kategorisering og i anvendelsen af forskellige former for kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom. Der fokuseres på, hvorfor vi mennesker generelt, og sundhedsprofessionelle specielt, kategoriserer/klassificerer; hvordan vi gør det; fordele og ulemper ved at kategorisere og betydninger af forskellige måder at kategorisere på. Formålet med artiklen er at skabe større opmærksomhed hos og diskussion blandt sundhedsprofessionelle om anvendelsen af forskellige former for kategoriserende/klassificerende betegnelser. Ved hjælp af antropologiske tekster (med deres empiri og teori) samt egne erfaringer og refleksioner indkredses en argumentation for, at det ikke så meget handler om, at vi ikke skal kategorisere, som om måden vi gør det på. Det gør en forskel, om vi for eksempel anvender klassifikationsbetegnelsen KOL-patient frem for person med KOL eller amputationspatient frem for Birgitte, der har fået en del af sit ben amputeret, og der er behov for, at den professionelle tilgang (sprogligt) fokuserer på differentiering. Begreberne kategorisering og klassifikation defineres (Fremmedordbog 1993) ved hjælp af hinanden og anvendes også i denne artikel synonymt. Engang havde Karla hørt mor tale med tante Dolly om, at Karla altid ville ordne alting. Mor havde sagt, at det var typisk for et alkoholikerbarn. Karla var blevet rigtig ked af det, hun syntes slet ikke, hun var noget alkoholikerbarn [ ] (Simonsen 2005: 43) Således giver psykologen og forfatteren Renée Toft Simonsen (2005: 43) i en af sine børnebøger om Karla os et indblik i, at Karla ikke kan identificere sig med at være et alkoholikerbarn. Karla føler sig som Karla, og hendes far er alkoholiker. Hun kan ikke identificere sig med klassifikationsbetegnelsen og synes ikke, at hun er magen til alle de andre, hun grupperes med (alkoholikerbørn). Klassifikationsbetegnelsen træder i forgrunden og mennesket i baggrunden. Antropologen Steffen Jöhncke (1996) påpeger i forbindelse med evaluering af Stop-aids-kampagnen og diskussion om risikogrupper følgende: Pointen er, at mænd, der har sex med mænd, nok har ét fælles træk, sex med mænd, men derudover har de vidt forskellige perspektiver på denne seksuelle adfærd og meget forskellige perspektiver på og konkrete erfaringer med hiv/ aids. I øvrigt er de ligeså forskellige som befolkningen som helhed. Alligevel forvaltes de under ét som målgruppe for samme kampagne. Hvad er baggrunden for det? (Jöhncke 1996: 80). Jöhncke har således fokus på, at de mennesker, der kategoriseres ens, er vidt forskellige, og at tilgangen til dem ikke fokuserer på differentiering. Jeg forestiller mig følgende paralleller til et liv med kronisk sygdom: Hvis et menneske får en kronisk sygdom, skade eller handicap og måske oplever at blive tiltalt og omtalt som for eksempel smertepatient, gigtpatient eller rygpatient, er der ligeledes en mulighed for, at vedkommende ikke føler sig som sådan, ikke kan genkende sig selv i den pågældende betegnel-

2 se og gruppering og måske føler modstand mod betegnelsen. Altså at vedkommende ikke kan identificere sig med klassifikationsbetegnelsen og føler, at den kommer til at overskygge vedkommendes selvopfattelse og øvrige identiteter, og at der ikke fokuseres på differentiering. Jeg skal lige have en ankel Min interesse for kategorisering udspringer af mit virke som fysioterapeut på tre forskellige danske hospitaler, som klinisk underviser og som underviser på en fysioterapeutuddannelse i Danmark, hvor jeg gennem de sidste 20 år har interesseret mig for og studeret sprogbrug i sundhedsprofessionelle miljøer og tekster. Jeg kvalificerer nu disse studier med et sundhedsantropologisk perspektiv. Fokus har hovedsagelig (men ikke kun) været på fysioterapeutiske miljøer og tekster, hvilket også er afsættet for denne artikel, hvis emne imidlertid har generel relevans sundhedsprofessionel relevans. I den medicinske verden og inden for fysioterapi anvendes ofte kategoriseringer som for eksempel lungepatient, gigtpatient og rygpatient og sågar bare ankel. Således hørte jeg for nogle år siden i en fysioterapiafdeling, hvor også flere patienter opholdt sig: Jeg skal lige have en ankel, inden jeg er færdig for i dag. Betegnelserne bruges i samtaler mellem sundhedsprofessionelle, i samtaler med patienter, i informationsmateriale til patienter, på tryk i interne instrukser, i kursuskataloger, informationsmateriale fra sundhedsorganisationer, artikler, lærebøger og i undervisning. I et kursuskatalog for fysioterapeuter annonceres for eksempel: Fysioterapi til neurologiske patienter, Fysisk træning til hjertepatienter og Fysisk træning til gigt- og KOL-patienter (Danske Fysioterapeuter 2005a: 8,16) (KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Min oplevelse og antagelse er, at klassifikationsbetegnelser kan blive en del af det daglige sprog, som kan brede sig og gå i arv og blive en del af kulturen i sundhedsprofessionelle miljøer. Hvorfor klassificere? Vi inddeler i kategorier for at kunne håndtere verden og for at kunne relatere os til andre. Vi klassificerer for eksempel efter køn, nationalitet, hudfarve og farver. Antropologen Claude Lévi-Strauss (Eriksen 1998), ophavsmanden til strukturalismen, tager udgangspunkt i den grundlæggende antagelse, at den menneskelige bevidsthed organiserer virkeligheden ud fra binære oppositioner som lys mørk, oppe nede, højre venstre, stole borde, dyr mennesker, dansker svensker, syg rask, akut kronisk, lungekræft kronisk lungesygdom. At kunne rubricere og klassificere sygdomme og dermed skelne mellem forskellige sygdomme har afgørende betydning for, at det enkelte menneske kan få behandling for den sygdom, vedkommende har. Det er ligeledes en hurtig og præcis måde at skabe fælles fokus på i en faglig samtale mellem sundhedsprofessionelle og i en samtale mellem patient og sundhedsprofessionel, og det kan anvendes i bestræbelse på at optimere forebyggelse og behandling. Et aktuelt eksempel på sidstnævnte er et kursus for fysioterapeuter i klassifikation af lænderygpatienter, hvor fysioterapeuter kan opkvalificere sig til at kunne placere lænderygpatienter i tolv forskellige syndromer (Danske Fysioterapeuter 2005b: 44) for at kunne specificere og optimere den fysioterapeutiske behandling. Endvidere er det ofte nødvendigt at kunne klassificere større grupper for eksempel via in- og eksklusionskriterier i forskning, hvor der anvendes kvantitative undersøgelsesmetoder. Der er således mange fordele ved at rubricere og klassificere sygdomme. Sprog kommunikerer holdninger Med afsæt i den generelle viden om sygdom er udfordringen samtidig at skabe en individuel tilgang med udgangspunkt i og fuld opmærksomhed på det enkelte menneske. Når sundhedsprofessionelle anvender (masse)betegnelser som for eksempel AIDS-patient, kræftpatient, gigt-patient og KOL-patient kan det muligvis være et signal om, at det enkelte menneske betragtes som sådan snarere end et helt særligt individ. Som afdøde Jules M. Rothstein ( ), tidligere redaktør for det amerikanske tidsskrift, Physical Therapy, har udtalt i en tekst omhandlende people-first language: Through our language, we can recognize our common humanity [ ] (Rothstein 1997:1). La Forge (1991: 49) fremfører med henvisning til adskillige referencer, at der er generel konsensus om, at sprog kommunikerer holdninger, og at upassende sprog ansporer til negative stereotyper. Sproget kan vise os noget om bagvedliggende holdninger eller vaner, og vi sender signaler med vores sproglige formuleringer. Betegnelsen lungepatient kan muligvis indikere, at individet glemmes til fordel for vedkommendes lunger; at vedkommende kan føle sig reduceret til en lunge, ligesom den sundhedsprofessionelles eget syn eventuelt også kan ændres, så patienterne reduceres til lunger. Min antagelse er, at det gør en forskel for både modtager og afsender, hvorvidt sundhedsprofessionelle ek

3 sempelvis anvender kategoriseringen lænderygpatient og KOL-patient frem for person med lænderygproblemer og person med KOL; altså om det er legemsdelen/diagnosen eller personen/mennesket, der nævnes først. Det betyder noget at blive sat i bås Klassifikation af mennesker kan ifølge filosoffen Ian Hacking (1992) påvirke de klassificerede mennesker, idet human kinds reagerer. Mennesker forstår, hvordan de kategoriseres og genovervejer på den baggrund, hvem de er. Herved kan deres respons til omverdenen ændres, hvorfor andre må revidere deres kategorisering af vedkommende/gruppen. Hacking betegner dette som feedback: en sløjfe- eller en loop-effekt, hvor også verden påvirkes og ændres, og han beskriver det ved hjælp af Goodmans udtryk world-making by kind-making (ibid: ). Som eksempel anvender Hacking børnemisbrug, der som kind har gjort en forskel i verden. Børn undervises i det i skolen, og misbrugerne tilbydes støtte svarende til den, Anonyme Alkoholikere tilbyder. De personer, der nu kommer til at se på sig selv som seksuelt misbrugte, placerer sig selv i en ny verden, en verden i hvilken vedkommende tager form på måder, vedkommende ikke vidste før, altså bevidstheden ændres. Børnemisbrug har skabt en ny slags, som har ændret fortiden for mange mennesker, og dermed ændret deres opfattelse af, hvem de er, og hvordan de er blevet det, de er (Hacking 1992). Ifølge Hackings teori kan mennesker, der (af andre) kategoriseres som for eksempel lungepatienter, blive påvirket af det og ændre opfattelse af sig selv. Hvordan de vil kunne blive påvirket og kunne ændre opfattelse af sig selv, vil jeg nærme mig ved først at analysere ordet lungepatient, som sprogligt består af lunge og patient. Der er fokus på en del af mennesket, lungerne, og samtidig erstattes mennesket med betegnelsen patient. Brug af ordet lungepatient kan signalere et menneskesyn, hvor en del af mennesket er vigtigere end hele mennesket, altså et reduktionistisk menneskesyn - frem for et helhedsorienteret menneskesyn. Noget lignende vil gælde for ordet KOL-patient. Forskellen er her, at fokus er på diagnosen/sygdommen modsat lungerne i eksemplet ovenfor, og signalet kan her være, at diagnosen/sygdommen er vigtigere end hele mennesket. Klassifikationsbetegnelserne lungepatient og KOL-patient kan således signalere et fravalg af hele mennesket. Grundlæggende er betegnelsen menneske med lungesygdom imidlertid også en klassifikation, bare en anden slags. Når en lungepatient/kol-patient forstår sin kategorisering og på den baggrund genovervejer, hvem vedkommende er, ændrer vedkommende respons til sin omverden (f. eks. familie, sundhedsprofessionelle), som så ifølge Hackings teori om world-making by kind-making og om loop effekt må revidere deres kategorisering af vedkommende. Dermed påvirkes og ændres også omverdenen. Et konkret eksempel er en nydiagnosticeret KOL-patient. Han bliver, udover de problemer han har med for eksempel hoste, slim og åndenød, nu også bevidst om døden, at vedkommende har en livstruende sygdom, som rykker livets ende tættere på; at livet ikke længere er en selvfølgelighed; og at tilstanden skyldes den tobaksrygning, som vedkommende ikke har været i stand til at stoppe. Denne patient føler både ængstelse og skyld, og føler sig alene med problemerne og på en måde adskilt fra sin familie, fordi de ikke kan sætte sig i hans sted. Omvendt føler han også en form for lettelse, fordi han tænker, at med en diagnose, må der da også kunne gøres noget. Han ændrer respons til sin omverden. For eksempel: Fordi vedkommende føler sig skyldig og som en belastning for samfundet, bøjer han hovedet og skjuler sig; prøver at undgå at hoste, når andre er til stede og holder sig mere hjemme. Omverdenen opfatter og påvirkes både af hans ændrede opførsel/respons samt af kategoriseringen ud fra diagnose, som gør, at de nu kan sætte vedkommende i bås. De behøver ikke længere spørge om så meget, fordi de ved (tror de ved), hvad han er for en. Det bliver han somme tider vred over og reagerer på enten ved at skælde ud eller ved at blive ked af det. Det betyder noget for individet at blive klassificeret, og betydningen kan have en gennemgribende effekt på hverdagen, livet, gruppen af klassificerede og omverdenen. Mennesker påvirkes af at blive klassificeret og af at klassificere. Og det påvirker mennesker, hvordan de klassificeres, og hvordan de klassificerer andre. Fokus på individet snarere end klassifikationen Som sundhedsprofessionel har man brug for dels at vide noget generelt om for eksempel patientens sygdom og kultur og dels at vide noget om det pågældende individ, man skal hjælpe. Begge dele er vigtige. Antropologen Rob van Dijk (1998) har studeret forholdet mellem læge og migrant i Holland. Han sætter fokus på, hvordan lægens tro/gæt på, at han ved noget om mi

4 granten (den klassificerede) kan påvirke (skade) den hjælp han yder. Kulturkendskab er ikke nok for lægen/ den sundhedsprofessionelle, når det handler om at behandle migranter optimalt. Opmærksomheden skal i stedet rettes mod individet og individets system (Vriens i van Dijk 1998:243). Kultur har rødder i en fjern fortid, der ikke længere er aktuel, og lægen reducerer migrantens opførsel til at være udtryk for vedkommendes traditionelle kultur, som ikke medtager tilpasningen til migrationslandet. Lægen forlader sig derfor på forældede informationer, der ikke passer til det individ, han står overfor (ibid: ). Lægen kategoriserer altså migranten ud fra sit kendskab til den kultur, migranten oprindelig kommer fra, ligesom den sundhedsprofessionelle kategoriserer KOLpatienten ud fra sit kendskab til KOL ud fra en overbevisning om, at det kan optimere den professionelle assistance. Van Dijk viser, at troen på, at man ved noget om det enkelte menneske via dets klassifikation (kultur, diagnose, funktionsproblem) uden at have spurgt vedkommende selv, kan medføre, at man fejlvurderer. Mennesket reduceres til en slags massebetegnelse, hvad enten det for eksempel drejer sig om at tilhøre en traditionel kultur eller gruppen af KOL-patienter, og her risikerer man, som også antropologen Erving Goffman (1963) understreger, at der i den stigmatiserede, som han betegner den handicappede, rejser sig en følelse/opfattelse af ikke at vide, hvad de andre tænker om en. Altså, at man som individ kan få en følelse af, at behandleren tænker noget om en, som man ikke ved, og som vedkommende ikke spørger om. Jeg får som menneske påklistret en fællesbetegnelse af den anden ; jeg bliver til en KOL-patient, og jeg bliver nervøs for, at den anden forbinder dette med noget ganske bestemt, at det er entydigt, hvordan jeg så er/bliver. Et andet eksempel: Sundhedsprofessionelle taler og skriver ofte om dyspnø (åndenød), som om det er et entydigt begreb, som om de har en fælles viden om og en fælles forståelse af ordet, men hvis man spørger mennesker, der har åndenød, hvordan det opleves, er det omfattet af alt lige fra mindre ubehag til decideret dødsangst. Dyspnø har således mange ansigter, og det rette finder man kun ved at spørge ejermanden. Van Dijk fremfører, at viden ikke gør én til ekspert, og at ekspertise og professionel kompetence mere afhænger af færdigheder, holdninger og visioner samt ikke mindst at kunne rette opmærksomheden mod individet og individets system (van Dijk 1998). Analogt hermed pointerer Jöhncke (1996), at professionelle hjælpere ikke overraskende selv foreslår mere viden om kultur som løsning til at optimere den professionelle assistance til udlændinge, men at det helt afgørende snarere vil være, at spørge den enkelte patient/klient selv, om hvilke forhold, der har betydning for hans/hendes liv her og nu. Når sundhedsprofessionelle anvender betegnelsen lungepatient og fortæller patienten, at vedkommende skal have lungefysioterapi, kan der skabes en forventning hos patienten om, at den sundhedsprofessionelle netop kun vil høre noget om lungerne og netop kun vil undersøge og behandle lungerne, hvilket influerer på selekteringen af symptomer, patienten præsenterer for den sundhedsprofessionelle. Dette understøttes af Hackings (1992) teori om feedback/loop effekt: at mennesket forstår, hvordan det kategoriseres og på denne baggrund genovervejer, hvem det er, hvilket også har konsekvenser for, hvilke valgmuligheder det forestiller sig at have. Altså, at valgmulighederne har noget med lunger at gøre. Denne fokusering på lungerne kan givetvis have både fordele og ulemper. En fordel kan være, at samtalen primært vil omhandle det aktuelle lungeproblem, og risikoen for at anvende tid på trivialiteter eller irrelevante emner minimeres. En ulempe kan være, at patienten fortier vigtige oplysninger som fx angsten eller den fugtige lejlighed, hvilket kan have afgørende betydning for behandlingen. Kategorisering fjerner opmærksomheden fra den enkelte Ligesom betegnelsen påvirker den betegnede, påvirker den også budbringeren her den sundhedsprofessionelle. Således vil det ikke kun være mennesket med lungelidelsen, der vil fokusere på det rent lungemæssige, men også den sundhedsprofessionelle vil være tilbøjelig til at italesætte og behandle lungerne og ikke mennesket. Der fokuseres for tidligt og måske fejlagtigt på lungerne. Netop ved lungesygdomme er det vigtigt at kende til oplevelsen. Hvis den sundhedsprofessionelle spørger til og interesserer sig for, hvordan åndenøden opleves, hører hun måske om angsten. Dette skulle gerne betyde, at hun fokuserer på denne, spørger ind til den og måske hjælper med oplysninger og teknikker, der kan sætte vedkommende i stand til at reducere og mestre åndenøden og tackle de aktuelle situationer samt med oplysninger som for eksempel det er normalt og du dør ikke, selvom det kan føles sådan. Når der fokuseres på en del af mennesket, og netop en fysisk del af mennesket, afspejles et dualistisk men

5 neskesyn. Dualismen stammer fra filosoffen og matematikeren Rene Descartes, der argumenterede for to klasser, som tilsammen udgjorde den menneskelige organisme: Den mærkbare krop og det uhåndgribelige sind. Denne adskillelse af krop og sind, den såkaldte kartesianske dualisme har dannet baggrund for klinisk teori og praksis i de efterfølgende trehundrede år (Scheper-Hughes & Lock 1987). Ifølge Scheper-Hughes & Lock er mange forsøg på at mildne denne dualisme og reduktionisme i biomedicinen ofte endt i uagtsomme nyskabelser af krop-sind modsætningen (ibid). Klassifikationsviden kan dirigere den sundhedsprofessionelles opmærksomhed væk fra individet, hvilket har konsekvenser både for individet personligt og for den professionelle tilgang. Professionel kompetence afhænger bl.a. af at kunne rette opmærksomheden mod individet og individets system. Det reduktionistiske sygdomsbegreb gives videre til studerende Sociologen Paul Atkinson, der forsker i medicinsk kundskab, vender netop blikket mod den sundhedsprofessionelle. Atkinson (1988) samlede data på en britisk medical school i begyndelsen af 1970 erne, og hans fokus var overlevering af kliniske metoder i samtalen ved bedside teaching, hvilket vil sige samtalen mellem læge og en eller flere medicinstuderende hos den indlagte patient. Atkinson fandt, at samtalen ved bedside teaching er meget magtfuld i forhold til reproduktion af ortodoks biomedicin. Den producerer kundskab, i hvilken der er diskrete kategorier af normalitet og anormalitet. Tilgangen er reduktionistisk i sin form, fordi den søger forklaringer på dysfunktioner i biologiske strukturer og processer. Den fremhæver sådanne forklaringer på bekostning af sociale, kulturelle og biografiske forklaringer. Atkinson demonstrerer gennem sit arbejde, at sundhedsprofessionelle underviseres anvendelse af kategorier reproduceres i studerende og får betydning både for den diskrete skelnen mellem det normale og det anormale og for fremhævelsen af visse strukturer og processer frem for andre. En fremhævelse, der med eksemplet lungepatient har som konsekvens, at der signaleres, at det fremherskende sygdomsbegreb er reduktionistisk. Dette sygdomsbegreb reproduceres i de studerende, måske medmindre underviserne meget eksplicit er bevidste og forholder sig kritisk til anvendelsen af både kategorier og biologisk/fysisk fokus. At forklaringer på dysfunktioner søges i biologiske strukturer og processer og dermed privilegerer sådanne forklaringer på bekostning af sociale, kulturelle og biografiske forklaringer, perspektiverer yderligere konsekvenserne af den af van Dijk fremhævede somatisering (at patienten har en forventning om, at den professionelle kun vil høre noget om fysiske symptomer). Den mekaniske krop og ekspertsamfundet Antropologen Helle Johannesen (1994) understøtter denne reduktionistiske tilgang, som hun giver en samfundsmæssig forklaring på. Hun fremhæver det asymmetriske forhold mellem patient og behandler, analogt til det asymmetriske forhold mellem magtfuld læge og medicinstuderende som nævnt ovenfor. Helle Johannesen understreger, at det, hun kalder den mekaniske krop, afspejler et mekanisk samfund. Billedet af kroppen som isolerede dele og den teknologi, der er udviklet til at fastslå, hvad der er galt, inviterer ikke til forhandling. Dette indebærer et asymmetrisk forhold mellem patient og behandler med den sidste som eksperten. Denne sociale relation kan i miniformat betragtes som en genspejling af ekspertsamfundet, hvor nogle få ved bedst og gerne tager ansvaret for de mange (ibid.). Her ser jeg en sammenhæng til Atkinson, der skriver, at det er svært for patienten og den studerende, fordi det er lægen, der kender den korrekte retning (Atkinson 1988:187), altså at det er lægen og ikke patienten, der er eksperten. Det at anvende betegnelserne lungepatient og KOLpatient kan således afspejle et mekanisk ekspertsamfund samt signalere et mekanisk syn på krop og sygdom og, at det er den professionelle, der er eksperten. Retningslinjer for sprogbrug I engelsksprogede fysioterapifaglige tidsskriftartikler og lærebøger fra bl.a. USA og Canada har jeg sporet en ændring i anvendelsen af kategoriserende betegnelser i forbindelse med sygdom/handicap. Fra at anvende for eksempel COPD patient (chronic obstructive pulmonary disease patient) til i højere grad at anvende betegnelser som for eksempel person with COPD. Den fysioterapeutiske verdensorganisation World Confederation for Physical Therapy (WCPT) havde til eksempel følgende krav til abstrakts og præsentationer på den fysioterapeutiske verdenskongres i 2007 i Canada: All proposals and presentations must adhere to the use of people-first language. A person must not be referred to by disability or condition, and terms that could be concidered biasing or dicriminatory in any way should

6 be removed (e.g. use person with a stroke instead of stroke patients ) (WCPT 2007a: 7, punkt 9). Allerede i 1985 udarbejdede det amerikanske National Rehabilitation Association ifølge La Forge (1991:50) retningslinjer for sproglige formuleringer, der skulle signalere respekt for mennesker med sygdom/handicap. Disse retningslinjer anvendes bl.a. af det amerikanske tidsskrift, Journal of Rehabilitation, der i sin manuskriptvejledning angiver: Authors should maintain the integrity of people with disabilities by avoiding language that equates people with their conditions, e.g. the mentally ill. They should instead employ terminology which emphasizes the individual, e.g. people with mental illness. (National Rehabilitation Association, n.d.) Også den amerikanske fysioterapeutforening har retningslinjer for sprogbrug relateret til mennesker med sygdom/handicap. Foreningen anbefaler sine medlemmer at anvende Guidelines for Reporting and Writing About People with Disabilities (Research and Training Center on Independent Living, n.d.) i både verbal og skriftlig kommunikation, hvilket bl.a. vil sige at nævne mennesket før funktionsnedsættelsen/sygdommen (American Physical Therapy Association, n.d.). Jan La Forge (1991), professor ved Human Services på Wrigt State University i USA, har studeret sproget relateret til personer med funktionsforstyrrelser (disabilities) i alle artikler publiceret i 1988 i tre store rehabiliteringstidskrifter: Journal of Rehabilitation, Journal of Applied Rehabilitation Counseling og Rehabilitation Counseling Bulletin. La Forge fandt, at preferred language, hvor personen nævnes før funktionsforstyrrelsen, blev anvendt i lidt mere end halvdelen af artiklerne, dog således at mange af artiklerne anvendte preferred language i titlen og i starten af teksten for så efterfølgende at falde tilbage til konventionelle former. I de nordiske lande anvendes (stadig) i stor udstrækning betegnelser som AIDS-patient, hjertepatient, KOLpatient og smertepatient i tidsskriftartikler, fagbøger, standarder og patientinformationsmateriale, og jeg er ikke stødt på retningslinjer (eller henvisninger til samme) vedrørende anvendelse af sprogbrug, hvor mennesket nævnes før vedkommendes sygdom/handicap. Jeg har dog set enkelte mulige tegn på en begyndende ændret sprogbrug. Således annonceres for eksempel i kursuskataloget fra Danske Fysioterapeuter (2007a: 8) et kursus: Fysisk træning til patienter med KOL. Titlen på kurset nævner således patienten før sygdommen. I den efterfølgende kursusbeskrivelse anvendes imidlertid betegnelsen KOL patienter. Aktuel debat Hvor people-first language i årevis har været på dagsordenen i USA og Canada, så lader debatten vente på sig i Norden. For nogle år siden leverede Stubkjær (2005) og Jensen & Silver (2004) dog et bidrag til debatten, som jeg følger op på med denne artikel. Danske Fysioterapeuters fagblad bragte i marts 2005 en artikel, En strid om ord og holdninger, skrevet af journalist Jens Stubkjær. Her fremlægges forskellige menneskers og foreningers holdninger til, hvad der sprogligt skal komme først mennesket eller handicappet, og til, hvilken forskel det gør, om man sprogligt bruger formuleringen handicappede eller mennesker med handicap. På Handicapidrættens Videncenter har man bevidst taget stilling; her bruger man menneske først i sproget. Hanne Nielsen, formand for Børnefysioterapeuterne, udtaler (i Stubkjær 2005:13), at når man siger børn med handicap, så fremhæver man, at det er et barn, der så sekundært har et handicap, i stedet for at det er handicappet, der kommer i første række. For Hanne Nielsen er det ikke et spørgsmål om at udtrykke sig politisk korrekt, men om den holdning, ordene signalerer (ibid.). Der er imidlertid forskellige perspektiver på disse sproglige formuleringer, som også La Forge (1991) nævner i slutningen af sin artikel. For eksempel mener nogle, at det ikke er nok at ændre sproget, hvis den bagvedliggende holdning er uændret. Og nogle mener, at der lige netop ved at nævne personen først og funktionsnedsættelsen sekundært ironisk nok er en risiko for, at styrke forestillingen om det negative ved at have en funktionsnedsættelse. Jensen & Silver (2004) fremfører, at rehabiliteringssproget befinder sig i et grænseland mellem klinisk følelsestom medicinsk diagnosebeskrivelse og socialpædagogisk indlevende og personlig sprogbrug. Ifølge dem er der gennem de sidste 20 år på sundheds- og socialområdet arbejdet meget med kommunikation og brugerinddragelse for at undgå objektgørelse af mennesker med handicap. De hævder, at det især er de professionelle, der udvikler den nye sprognorm uden egentlig forudgående forhandling med de berørte mennesker. Korrektheden i sprogbrug handler i højere grad om de professionelles egen selvforståelse og signalering af høj og moral end om, hvordan de berørte selv fortolker og forstår den sprogbrug, som anvendes i rehabilite

7 ringssektoren og i samfundet generelt (ibid.). Dette understøtter det tidligere omtalte, at de sproglige formuleringer, som sundhedsprofessionelle anvender, signalerer og er et udtryk for vedkommendes menneske- og sygdomssyn. Hvis de sundhedsprofessionelle, som det hævdes, selv udvikler en ny sprognorm, tyder det på en bevidstgørelse. Et problem ved at slå til lyd for en særlig følsom sprogbrug vedrørende handicap anføres at være, at man herved medvirker til at skille denne gruppe ud; den omhyggeligt tilrettelagte sprogbrug ender altså med at ekskludere en gruppe af mennesker (ibid.). I 1993 vedtog det amerikanske forbund, National Federation of the Blind, en resolution, som afviser de knudrede omskrivninger og bl.a. påpeger, at en intelligent person ikke insisterer på at blive kaldt en person med intelligens, og at bankdirektører har det fint med at blive kaldt bankdirektører og ikke insisterer på at blive kaldt mennesker, der indtager ledende stillinger i pengeinstitutter (ibid.: 2). Jeg vil tillade mig at diskutere sammenligningen af klassifikationsbetegnelserne blind og handicappet med bankdirektør og intelligent. Betegnelserne er alle klassificerende med de konsekvenser det kan have, som beskrevet tidligere. Betegnelserne bankdirektør og intelligent adskiller sig måske alligevel ved, i hvert fald i mange udviklede lande, at være forbundet med noget ønskværdigt og med høj status. Der vil være et element af noget attraktivt, der måske vil kunne indvirke på vigtigheden af, hvorvidt mennesket nævnes først eller ej. Antropologen Robert Murphy (1990), som selv har et handicap, og som er sin egen informant, fremfører som eksempel netop, at handicappede ikke har høj status, og at de bliver set ned på af raske mennesker. Det er således ikke nødvendigvis attraktivt at have et handicap/ en funktionsnedsættelse. Jensen & Silver (2004) fremhæver, at man ikke ved, hvad de involverede mennesker med handicaps/skavanker/funktionsnedsættelser selv ønsker, og at ønsket om mere korrekt sprogbrug åbenbart ikke kommer fra dem. Til verdenskongressen for fysioterapeuter i Vancouver i 2007 var en af keynote speakerne Judith Heumann fra USA (WCPT 2007b: 43). Judith Heumann fik selv polio som barn og har anvendt kørestol i mange år. Hun har hele sit liv advokeret for menneskerettigheder for mennesker med handicap, og hun er en international anerkendt ekspert på områder vedrørende disability. Hun er bl.a. the World Bank s first Adviser on Disability and Development, og hun har været præsident Bill Clinton s assistent for Special Education and Rehabilitative Services in the US Department of Education. I titlen på Heumanns præsentation From Patient to Citizen: Implications of the UN International Convention on the Rights of Persons with Disabilities nævnes mennesket før disability. I sin præsentation anvendte Heumann (2007) imidlertid konsekvent betegnelsen disabled people om både sig selv og andre, oven i købet på en kongres, hvor dette ikke var tilladt (WCPT 2007a: 7, punkt 9). Jeg spurgte hende derfor om hendes refleksioner over anvendelsen af disabled people frem for people with disabilities. Hun svarede, at hun personligt bedst kunne lide betegnelsen disabled people, og at hun ikke selv fandt det diskriminerende: I am a woman, a disabled person, and I want to be seen as capable. Heumann pointerede dog, at hun var klar over og havde forståelse for, at andre kunne have brug for at anvende people with disabilities, enten fordi de følte betegnelsen disabled people diskriminerende og som et udtryk for, at de blev set ned på som mennesker eller som led i at kæmpe for menneskerettigheder for mennesker med handicap. La Forge (1991) slutter sin artikel af med at henvise til, at rehabiliteringsprofessioner er forpligtet til disse positive sprogforandringer begrundet i menneskerettigheder. Han pointerer, at rehabiliteringsprofessionerne må påtage sig at kæmpe for minoritetsgruppers rettigheder, som gennem tiderne har været Blacks, Women, Native Americans, and now people with disabilities (Henderson & Bryan i La Forge 1991:51). Der er således forskellige perspektiver i debatten, og det ville selvfølgelig være optimalt at kende til, hvad mennesker, der har en sygdom, en kronisk skade eller et handicap selv ønskede. Da disse mennesker jo netop er forskellige, og altså ikke en ens masse med enslydende mening, vil det forventeligt give mange forskellige svar. Sådanne svar vil kunne give større indsigt, men de ville ikke fratage den sundhedsprofessionelle for også selv at tage stilling og ansvar. Der er brug for stillingstagen Vi har brug for kat egorier (af mennesker, dyr, ting, sygdomme, funktionsproblemer m.m.) for at kunne håndtere verden og relatere os til andre og for at kunne behandle specifikt. Det handler ikke om, at vi ikke skal kategorisere, men om måden vi kategoriserer på, fordi: Klassifikation påvirker både de klassificerede (lunge-/ KOL-patienterne) og deres omverden (familie og behandlere), dem, der klassificerer (de sundhedsprofessionelle) og deres omverden (studerende, kolleger).

8 Der er en risiko for, at kategorisering/klassifikation kan dirigere den sundhedsprofessionelles opmærksomhed væk fra individet over mod en generel klassifikationsviden, hvilket kan skade assistancen til individet. Professionel kompetence afhænger bl.a. af at kunne rette opmærksomheden mod individet. Selve klassifikationsbetegnelsen har betydning. En klassifikationsbetegnelse som for eksempel lungepatient eller KOL-patient signalerer et reduktionistisk, dualistisk menneskesyn, hvor mennesket reduceres til lunger og patient, hvorimod en klassifikationsbetegnelse som menneske med lungeproblemer eller KOL signalerer et mere helhedsorienteret menneskesyn, hvor hele mennesket er vigtigt, hvilket jo også rummer vedkommendes lungeproblemer. Klassifikationsbetegnelsen lungepatient kan skabe en forventning hos individet om, at den sundhedsprofessionelle netop kun vil høre noget om lungerne, hvilket influerer på selekteringen af symptomer, der præsenteres for den sundhedsprofessionelle. Sproglige termer, der refererer til personen gennem vedkommendes sygdom eller funktionsnedsættelse, kan virke diskriminerende og signalere mangel på respekt for vedkommende. Klassifikationsbetegnelsen lungepatient kan give et billede af en mekanisk krop, en krop bestående af isolerede enkeltdele, som kan repareres af en ekspert. Det indebærer et asymmetrisk forhold mellem den sundhedsprofessionelle og lungepatienten ligesom mellem den sundhedsprofessionelle og den studerende - med førstnævnte som eksperten. Dette kan afspejle et mekanisk ekspertsamfund, og signalere et mekanisk syn på krop og sygdom, hvor det er den professionelle, der er eksperten. Sundhedsprofessionelle underviseres sprogbrug og anvendelse af kategorier reproduceres i studerende. Med eksemplet lungepatient signaleres, at det fremherskende sygdomsbegreb er reduktionistisk, hvilket implicit kan reproduceres i de studerende. Der kan reproduceres en ortodoks, reduktionistisk, ensidig, biomedicinsk forståelse, som kan stå i skarp kontrast til det, de sundhedsprofessionelle, underviserne og uddannelserne overordnet vil. Som konkret eksempel står det i skarp kontrast til for eksempel Model for fysioterapeutens arbejdsjournal og studieordningen for fysioterapeutuddannelsens formuleringer om de psykiske, sociale og fysiske faktorer (JCVU Fysioterapeutuddannelsen 2004, 2006). Sundhedsprofessionelle, undervisere eller ej, sundhedsuddannelsesinstitutioner og sundhedsorganisationer bør være bevidste om deres anvendelse af kategoriseringer/klassificeringer, fordi anvendelsen påvirker dem selv; de mennesker, klassificeringerne retter sig imod; begge parters omverden, samt reproduceres i uddannelsessystemet. Der er behov for, at den professionelle tilgang (sprogligt) fokuserer på differentiering. Litteratur American Physical Therapy Association n.d. Terminology for Communication about People with Disabilities. USA: American Physical Therapy Association. Lokaliseret på: cfm?section=home&template=/cm/contentdisplay. cfm&contentid=25509 Atkinson, Paul 1988 Discource, Descriptions and Diagnosis: Reproducing normal Medicine. I: Lock, Margaret & D. Gordon (ed.): Biomedicine Examined. Dordrecht: Kluwer Academic Publichers, pp Danske Fysioterapeuter 2005a Efteruddannelse for fysioterapeuter. København: Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter 2005b Kursus i Klassifikation af lænderygpatienter ad modum Tom Petersen på Silkeborg Centralsygehus. I: Fysioterapeuten (15): 44. Danske Fysioterapeuter 2007 Kurser og temadage for fysioterapeuter 1. halvår København: Danske Fysioterapeuter. Eriksen, Thomas Hylland 1998 Små steder store spørgsmål. Oslo: Universitetsforlaget. Fremmedordbog (1988) København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag Goffman, Erving 1963 Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. London: Penguin Books. Hacking, Ian 1992 World-Making by Kind-Making: Child abuse for Example. I: Douglas, Mary & David Hull (ed.): How Classification Works. Edinburgh: Edingburgh University Press.

9 Heumann, Judith 2007 From Patient to Citizen: Implications of the UN International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Keynote forelæsning ved World Confederation for Physical Therapy 15th International WCPT Congress, juni 2007, Vancouver, Canada. JCVU Fysioterapeutuddannelsen 2004 Model for fysioterapeutens arbejdsjournal. Århus: JCVU Fysioterapeutuddannelsen. Lokaliseret på: aspx?id=3151&purge=true JCVU Fysioterapeutuddannelsen 2006 Studieordning, JCVU Fysioterapeutuddannnelsen. Århus: JCVU Fysioterapeutuddannelsen. Lokaliseret på: jcvu.dynamicweb.co3.dk/default.aspx?id=2509 Jensen, Bendt Nygaard & Dorte Herholdt Silver 2004 Nyt menneskesyn eller nye sproglige barrierer? I: Synshandicap (3): 1-3, Videncenter for Synshandicap. Lokaliseret på: Johannesen, Helle Samfundet i kroppen. I: Johannesen, Helle Komplekse kroppe: alternativ behandling i antropologisk perspektiv. København: Akademisk Forla.g Jöhncke, Steffen De indre grænser. Forestillinger om kultur og subkultur i sociale konstruktioner af hiv/ aids i Danmark. Tidsskriftet Antropologi (34): La Forge, Jan Preferred Language Practice in Professional Rehabilitation Journals. Journal of Rehabilitation (1): Murphy, Robert F The Body Silent. New York: W.W. Norton. National Rehabilitation Association n.d. Journal of Rehabilitation Guidelines for Publication. USA, Virginia: National Rehabilitation Association. Lokaliseret på: Research and Training Center on Independent Living n.d. Guidelines for Reporting and Writing About People with Disabilities. USA, Kansas: Research and Training Center on Independent Living, The Life Span Institute, University of Kansas. Lokaliseret på: Rothstein, Jules M People-first language. Oklahoma: The University of Oklahoma, Health Sciences Center. Lokaliseret på: Scheper-Hughes, Nancy & Margatet M. Lock 1987 The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology. I: Medical Anthropology Quarterly, vol 1(1): Simonsen, Renée Toft 2005 Karlas svære valg. København: Politikens Forlag. Stubkjær, Jens 2005 En strid om ord og holdninger. I: Fysioterapeuten (5): van Dijk, Rob 1998 [1989] Culture as Excuse. The Failures of Health Care to Migrants in the Netherlands. I: Geest, Sjaak van der &Adri Rienks (ed.): The Art of Medical Anthropology Readings. Amsterdam: Het Spinhuis. WCPT World Confederation for Physical Therapy 2007a WCPT Congress Call for Abstracts. Vancouver, Canada: World Physical Therapy Lokaliseret den på: ISC2007/Documents/CallforAbstracts/AbstractCall.pdf, pp 1-8. WCPT World Confederation for Physical Therapy 2007b World Physical Therapy Programme. London: World Confederation for Physical Therapy.

Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom

Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom Af fysioterapeut, master i sundhedsantropologi Elisabeth Bomholt Østergaard, Fysioterapilærer VIA University College ebo@viauc.dk Kategoriserende betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom Valg af måde

Læs mere

Jeg skal lige have en ankel

Jeg skal lige have en ankel Jeg skal lige have en ankel Fagfestival marts 2009, Odense Lektor, PT, MSA, Dip.pæd. VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Århus Videncenter for Sundhedsfremme, -teknologi og rehabilitering

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Rehabilitering, recovery og empowerment begreber i og historien bag rehabilitering

Rehabilitering, recovery og empowerment begreber i og historien bag rehabilitering Rehabilitering, recovery og empowerment begreber i og historien bag rehabilitering Hans Lund lektor og studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Disposition Gennem et historisk 'view'

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

SMOF symposium 29. november 2013

SMOF symposium 29. november 2013 SMOF symposium 29. november Den Bio-Psyko-Sociale model i et sundhedsantropologisk perspektiv Placebo & Kommunikation Eva Hauge, DipMDT, Master i Sundhedsantropologi (MSA) Specialist i muskuloskeletal

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Diagnose opfattelse og selvopfattelse

Diagnose opfattelse og selvopfattelse Diagnose opfattelse og selvopfattelse Psykinfo arrangement Hvalsø 25.11.15 Jens Einar Jansen Psykolog og seniorforsker Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjællands Psykiatri Jens.einar@gmail.com Oversigt

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Helle Schnor Ph.d. Studerende, cand.cur., sygeplejerske Danmarks pædagogiske Universitetsskole Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Hvorfor skal patienter uddannes? Hvad

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges?

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? SKA 04.03.2015 Marie Lavesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Samarbejde med sundhedsprofessionelle (akut) Generelt

Læs mere

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet Hvorfor lære hospitalspersonale neurologiske afdelinger samtalestøtte? Hvordan bruges Samtalestøttemetoden (SCA) i hospitalsfasen? Implementering af SCA-metoden Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Læs mere

Børn og unges sygdomsforståelse - v. antropolog Lena Lykke Jørgensen

Børn og unges sygdomsforståelse - v. antropolog Lena Lykke Jørgensen Børn og unges sygdomsforståelse - v. antropolog Lena Lykke Jørgensen Hvem er jeg? Projektmedarbejder i Lungeforeningen: Børn og Unge: FamilieCamps, Ungenetværk, velux-projektet Antropologiske udviklingsprojekter

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Følelser og magt i myndighedsarbejdet Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Forskningsprojektet Professionelles praksis i socialt arbejde med børn og unge Igangværende 5 årigt

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Slip kontrollen og håndter tilværelsen.

Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Artiklens formål er at præsentere et alternativ til det, jeg opfatter som kontroltænkning. Kontrol er her defineret som: evne og magt til at styre nogen eller noget

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere

University of Copenhagen. Indledning Mogensen, Hanne Overgaard. Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Publication date: 2005

University of Copenhagen. Indledning Mogensen, Hanne Overgaard. Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Publication date: 2005 university of copenhagen University of Copenhagen Indledning Mogensen, Hanne Overgaard Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund Publication date: 2005 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

The cultural interview

The cultural interview The cultural interview Til Videnscenterets internationale symposium blev der sat fokus på dilemmaer knyttet til diagnosticering på tværs af kulturer. Indlæg fra Danmark, Holland og USA bragte forskellige

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dato for møde: Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart, Helle Gerbild, Sune Frølund

Dato for møde: Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart, Helle Gerbild, Sune Frølund Referat Referat af møde i: Danske Fysioterapeuters etiske råd Dato for møde: 15.9.2016 For referat: Gurli Petersen Dato for udarbejdelse: 27.9.2016 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Maria Rothgart,

Læs mere

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Det var den mor, jeg gerne ville være

Det var den mor, jeg gerne ville være Det var den mor, jeg gerne ville være Fortællinger om mislykket amning i et sundhedsantropologisk perspektiv Anette Elgaard Jensen Sundhedsplejerske og Master i Sundhedsantropologi Baggrund Tager udgangspunkt

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Kategorisering i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Mit forskningsprojekt Steder Retspsykiatrisk afdeling, SHH Almen psykiatrisk afdeling,

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS IN THE CAPITOL REGION OF DENMARK KONTINUERLIG PROFESSIONAL UDVIKLING (KPU) AF RADIOGRAFER I REGIONH R H Master of Science in Diagnostic Radiography,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere