r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r. on. I.nllge koi,rn. I ~."

Transkript

1 Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen stjal Bine. pakker. cfe pu noget " Hu. r. on. I.nllge koirn. I ~. ikke uo ~ til ~ Mo~ holej si kan Jor I N i I gra Thi. Put liam ved f'r.(j En gifl Hjælpearbejder ved Struer baneat.fion er bleven anholdt Di har tiltuet at have stjaalet forlkellige Pakker fra forsendelserne naaf han hjalp iii med Omladning af ODdset. DeU '~ I Afte.' ~

2 E R' HemærK lylelllemsskliiet. '1 Stø nnoncerenil'ae- '~- :~: I Overordentlife Foranstaltninger. I 8ekeodt2oreJu fra Politiet. \ Det under 2. ds. herfra udledte Porbu1 imod Beværleres Udskænkning af ' slærke Dr1kl{e 1 Tiden eiler Kl. 19 opl1l2vee herved med Virhni"g fro I Dag Pulitlmesteren I Thisted Kobstad m v ' o den 16. September 19d nu E. arix. j SkarpskydDin~.fl1oldel Lørdag den le" SandIlIl: den 19. o~ Mandag den 20. September 1\1 43 Kl. Q-17 fra 6 km Sydvest for til 6 km. Nord"st for Klhmeller l en Bred']{' al 8 km. tu S regnet frn I(yslen. Sejladt indenfor det opllvne Omrullde er farligt og forbildt. PolUimederen I Thisted Købstad m... den 16 September E. BAIX. n" I I Skarpskydoinr:.fh(llde. FrediIi: den 17. September 1943 KI fra Plle~erho"l udover Thieted Srednln!!: i farllv Omr._de: Fliecerhout - Eshøj - HInkIlt. Sejlads indenfor Omro8det er f ~ ;'liit Ol forbudt. Poltllmeateren r Thisted Keblt~d RI. V. defl 16. September E. BRIX. Thorsted Kirkes Bazar ". Kund&afholdes i Thor.ted For mlln hu. FNd_g 0l Lørdag bot.'''' "Id. 17. og 18. S.ptbr. Ud lgtt flabne! ben:e Olie KI l:i. - UP ~de 31 '14 FreiIIl KI. Ig l_ler p.. tor L. II t r II p Sen nel. Lørd1it: Kl. III forlæller Lærer Thor.tein Bil 11. om Thofsled So!!:n og Kirke lennem Tiderne. M!NIGHI!08AAADET.

3 P'$ \1".. lild.111(\ h r i h' hl"i~.. 11'11 "" h\\'" IIIlIHU- tll'li 1'1 '"~ hl"""! i >li~ii)... h\l" 111'1' hllhl~ I n n'.')!. II! I ~ "rr"1i11iil! :\{ 11111'1' hll\l' ' ''' '1'1' ~(' dby nlt'1i HIII)l" '!lilli II 1\1ml l\' \ 1 ""'I 'd N('(~J' " budet "HHI ""cl'h.. (dl'h. lin hil'\' I \(Ir l '1'111 \\ 1\11111<11 tt" 11111:" \1"1II1l"'I."". 'h\"" '111'. I'Ht' "II 1\' f"t.1i h. rll'i'ii."ii " lilli' I;'uh'" hl ':1.10 \' " I~\ \lir I.' 'I "Il t!:llr i.\.. 11 \nlo""i\'h: 1II'm'.. ~ IIH! 1'1\11 ni 11""1" "1\ 1'11'1011'1 '\1'111( F.U H'''' I' nt rll'l.iio( 1'11:\ 111\11'11 I h'l\ 'nll "n'l'd.t-rudllllh'l 1'1' I I\tnfl. 111'\ \.;111\ )'"' 11IIIlr'''1111''''cll' 11""" 1\l'I~lIl t.. til I"ul"'. ni.11' ~IH Itl'" rlll' nt htol dl' hl' '11 1l11ril I '1'11 1'11 fra 1\1. 1:1 Id 1\.1 ri 1)'1 ~II!\Ilt1H\\I'I '.It"'I(P'l. III h I \'IUI lliv.. 1'11 tl)1' L' I~ltulV!hl.. 1 al 111\t.. hh" 111I1o(1t\!:lIt 'tilln\\t'l I(/UI tlr~1" ' I ~.ll' n JUUl Illh!l' MlJl'~t1ts ["llomb!'ul!. Villi H'II1'1I I 'I'hi~\'\l hk 1'11.HVIlI'\". ll'!' lu\v(!' Vll'1'\11 JlIII\.llIlo\'l Itll'\' 'hdl1.t~ 1"1'1'111111'1111 i \)tlg 1'11!lml" 1II\t\ I.\l\I hl' ""1'\" \"" tm'l1" I!nlt' Vr!i\'\ II'" I' P rnn ~I') \'\'1'1'1 M"n It. \'"1\ Mt III hllll'li II 111 fll'il h\'i' \IIII"'\'\<' BhllImfh'l\' " l'nll\' '1' pif"\. j( 1 l'jtlnl1" Hoy"'1"\lfl'\ K l'tyltll1" ijii\ii". INI s tuvl'lllu HuJ Ii lif :-:.\1'11 "'1\11 tl"1\ ro\' li'll Ih t-iko\l'i\. 1'\' {Ilh'. lilli.! IU\ Hul! H "\1 li. \'\ \1 \11'1 { l' "1. I hl>l' l'dill'll I'" "11\1. KII'n'lIl${ 1'~ ~l\rt""i II ' Il" \'\1I tlt'l kil'

4 jll "nm III hmh Im'uK 'i- j'lnlm 71'111- n ill.~ twll Jod l!iin tf'l k 'RI'r III." ok lg al a o o....". Skarpskydning (I!'h(JlrI('1 Fn r!øt[ INI 17 Soptl""fflher 19-1:J KJ. J.0-17 tril FJirp." rh"r't Ol"cr ThulfNI Rrf'dnrnrr; fflr"jrt Ommado: F"""prhorSL-E6hoJ_Uankht. U'I SI-j/adtf md"llfur OmTnndl't.r far/lk ok forbudt. POIJITIMESTEREN / THlSTEJ~KØBSTAD_ 1'.1. V... 1(l~ Sf;P!1 Skarpskydning nfho/dros 1-41rdng d. 18 Spndag" d. J fl. og A-fllndllg d frn 6 km Syd"c'it for til 6 km Nordo"t for nf B km til SOB r"ktlf'l frll Kystl.'T1 S('Jl(1fI.~ IlIdl'nfor d/;'l 0/ljpV"" Omrnndf' e'r farlig og forbudt. ( - " Ir. lr.j" tflgn) " E. llnx... POLlTIMES1'Ii:ReN I THISTED KØBSTAD M. V. 16. Sl"'" - Jr. Hl"" (.!I'lgn) E. B'.iX". I. Bek endtgørelse fra Politiet. Det undpr 2. ds. herfra udstedte' l"orbud imod Bcvtcrt!'rc!i UdlSklt'ft. af stærke Drikke J 'flden cfter KI 19 ophæves herved m('d Virk" 1<n1ng I 1)ag. lljnr" fra l';ptf' tlr.~/u((f'l POLITI/uESTEREN I THISTED KØRSTAD / 15 S('p!"mhf'r.<:';"mlul.I( uds"ihjff' VH / h'~() glllli liattrioen 1'11 Up/Mf/fmK lil Mt'Cl/f'lIl_ 1l11'r1lP om al lad. 1>IK auioiisf'j'f' IlrIm SialIIIJ.!Tf' OK AfJ"\f'nugl'lI af Knrn 1m Ltwrlmpm/(lu(\ kunrln (1('1' I.(j~ I: I) b"k)'liflf'i'. /Jr)( Jltll' illllcl- M V_ Hi. Sf'Plbr Hl (~ign). E. Bl'i~ 1~. Ræhr IO Vigsø 15 Hjordem.ol IO Aller~"ng HJurdem 1 Klit 1430 Vester Vundet IO Alterga Klitmøller : Ingen øster Vandet I ~ ng :- ~~ J " " H "1

5 n fl'cm_ samlin_ 44. j Vitbevil. jp ]llnl~ ernsko_ sende {Ui'sus Luft Ol' Anr illd~ i SI e m dej' ig. ljsdag el'vig. "borg" usfordt til Udstta:ml<umg Rr SUEl"Re ljl'lh:1<e i Tiden ef!;er Kl 19 ophæves med VlI'lmi ng fra i Dag Tre "taget" i Thisled for Over. træ<lelse af Spærretiden. Politiet beder os henstille til Byens Borgere. unge Som æld'e. llt de holder sig inde efter KJ. 23 og sorger for at være hjemme inclen clette Tidspunkt. Del' er ikke mange. der oversimder denne Undtagelsestilstands- Bestemmelse men f. Eks. i Aftes Val' der tl"e to lielte og en Dame. der blev "taget" paa Gaden KJ Det er i Befolkningens egen Interesse. at den fastsatte "Spærretid" overholdes strengt. ] l\lorgen fylder ].Jærer Soren Lynge Lild 48 Aar Gdr. jordfasl det er I og go' l skal aldi det gæj Ret. De kun Tid Men JH det. du for saf slaar f i de sto teren. n1an V~ med sil betyde: re væi godt H Karaln relsen.

6 \l:<l' i Il ;t \1~\ l\\1't h\!\t)t' l'tllhkih\l l I''h~i1 hl ~t\ll\ r'dij; l' H(~(( ~t" l.. 1<..\1'.1 t t't h.'h' lh\d(' r f\\1' ~<M;l~~N.'Hl'l' 'df:n~ :;h'~t I h<\{ l~t n l'n : i Pl"l'lduk ~tts~t.'t il ml~tt{'t ''\& m."llpri s~rnt'" r S.t\'Irk\\b~n tqi\ :tf st l\ull I l't't 51; i Pral in r ~h.al m~t'n. dog EAa n b(ort>gn~ i O verordentlige Foranstaltninger. 4t) SIw I'l'sl< yd n ing lfh"l\ic 1 M'<.t;t~ dl'n t" ~1 I\(i.\ n l~l o~ \Lmd:\l d"n 211. S('ptt'mbl'l' H1Il h.\. ~l_ l r fr.\ ti h.m.s'~d\t.'~t fdr til 6 km '\J:-t f.. w h.\itnh1l1l~r l (ll Bl'.:dd :'I "l...m t 11 St'''' N'~Ul't fr:l h.y~tt.~n_ ~dl~d~ init'n for dt't 'I.11'~1\.'lt' Onn-a~d" t'r f.'l1 li~t {I/o!: f{)l'budt 1'()J.lTD1E$TBHE~ 1 THISTED hl1h::;f\d 'l. \"' d. Hl. Sept<mber HH3. E. Bri x. Sknl'ps)ydnillg afh(lldt'$ Pl''4.lg dl'1\ li 8('pt('mber KL fra Fhegerhorst ud o~r Thht<'ti Br<'dnmgi farli!tt Omr33dt'-: Flit'-g'erhor.<-t - E~hoj - H3UkHt. S(~jIA.is indt'-n f..1r Omra.a.d'l.t l't farligt (IR forbudt. I'OLlTlMESTEREX I THISTED KOBSTAD \1. Y. d. 16. September E. B rl x. Bekendtgørelse fra Politiet..J).(.t und~r 2. ds. herfra udstedt.e- Forbud imod Beværteres Udskænkning ai s.la-r:ke Dnkke i T~dt"n e~r Kl. 19 ophæ\'~s hen.-ed med Virkning fra idag. POLITIMESTEREN I THISTED KOBSTAD M Y. d. 16. September E. Br ll:. A Ho) tjen hle\' (Dt- S Log gaa mal FOl Jen ste - Ir Ejendom I er Krum. ~.: der er Paa Sror~s.rn8alet La.r~:-on om hsyde yæret hvorvidt klar over j instanser. Enhver der maatte ha \..~ aflp"\....-røt cin rulr.:al 1"\n:f'I"\...t~c ste

7 DEMOKKATBN. rg. I ~ Vir f Au ntage hon t tra fp.~f m.ddorbudet lempes. l Hassiog.Refs Herreders Politikreds er de! nu fflladl af afholde OeoeraJforsamlinger ikke poliliske M.der og iportskame. Tini1ystØ Skøder. rle. ' Fr. Arb.jdam. And. Chr. Jakobs~n fr. Sned.tcd til Jen. Kjær lar.en Senat derbaa K.belum JOOIXJ Kr. Vurderings. Jæ SUIn 5iOO Kr. D'_ Fr. Frk. Je y Boler Tfnptnp til let Otto Boler TI.r.trup Købesum fer Halyaap Kr. pl Lølere e. Kr. VurderJ.øsMm Kr. _---L)u~... e en n R i n g s t e d. En nedsk Ild paa Hu. Tidligt i M

8 .I111'/kl'l.'11. \11~' d ~\ 11 rj II 11 l ' ~\\I\ (1\' NIl lt l \ :1 11 '.11'11 '1\1\1 ;-.Ih1ll\'l!\h 1\\\~II\'\\I\I\~1 lhi \ \1 11 \ 1\11'\\1' l q\:\l Ih 1 1' \lil' IIllIlU li "1111'1 1" 'lh1l' 1I);l;- d\ \'\11 fpii\11 \\1 ~11\\ll~d\\ hl!lii~ I' tl\ 11\\1\1'\'1\ 1 '11~111" h 1\ 1I1I j ' li \ hil 1.1'1\ 11\1\1' Ul Ih'\ 11\ ~1\111_ '-'(I. ~~ \\111 Ilt lit'ih' ni! ~1'11\ dl'\ 11\1'\\ 1\\11\ NI\I\1 11~ 11\<'\\ "t \ \'U\ \111'\ It ~1\!.t1\ '1IHu'\.II'NII T.III HI'!l ~l\(\lllll ni \11' 1"1\:1\11.1\\11\ \\h' 111 \lt.\ lili.h'.11 ' \'\\\111\ h- \\~ \\ Hl h\1n lih\l1\h' \\\\1 il Lh tillid lill11l. \111\ 111'\ t-tld\\lh\ h\'\i\h\~ \ ~\ 1l\11jl1 H \ ljll Li \\;\1' 11\\1\ 11'\1'1 thhlll dl 1' Ird:.\ \\'\hl.i"\' \11~ \1I\\d \'\ 1111"\11 \1\\\! \'dp\i\'i :-; \llll III - HH' j\~ \\" Il\{ IH \~IIl\l"\'.1): \.'1\11"\' \I'd ';11\ "" \\\;\1:1. 1; IIl' \' ':1':1\1\ 1'1' I'jll Iii \'\\\\!\" l!<l. HIlIlthd. \'1. 1 ~"11 1' 'I \1"ll1'~I.' 11 \\ 01.'1 'I~\ ti}. HdlIl\II\I\lI'lin\ ~\I1\L " I'hl\ I 1\ ~ ' l ndl\l. \ 1 1\1'111:11-1.1'1 \ \;\ \"\""\1 lili. ni 'nclll I:d h:\\i' \:\1"'1 ili \\"'JII 111" \\\1\ '1\\\" \liw\i' '! \'111'1\\\ 1'.1\ \111'111.'1 \I.' '1 lhllllll\\li\\li." II ~\p.q! 1111;\11'1 '"1\111\\111 h"d 1\11' lifm; t.i'll' 1 1'd"1\ 11\1'11 1.\ tl.\1i \li\\.\lnl"\\ III \\1' k 11\'1\" li". Ilil.It' '\111\\.\ \\111'\\\' 1\ \ llili ~"I 11 d. 1\1"11111\.' ;'1 1'\\ \\111\.1'\ d'i\ hhn\. IHH. )o\n~ Yl1lll"IIII..'1. \ I'"~' ~I\"I'\ \1l' 11.1."1 l' dpi.' 111\\ hr \\1\ \\HJ"I'" \ 1'\\' o'!hdl~t \11 \\I\lltH \ "1 'u.h!iiil11i1 \ "ll'rt'll I \11\;1\' 1"1\111' \ 11'"I!ol.I'\~I'1\ AI"H" \1\1111\)11"'\1' $kll hjkl" \1~tH'\ \"\11 \;\lihll'l.\ '\ r :-; \ \dll'.hl I I i\hddlhi'" 11tH. l\ }l."\ \'''ln'h!i1~''\\ :\\ 1111:-<\1 ni ~~'I\"\'''I In I' \1 \I' \1\"11' \ il\l\ ~"'\\ hl hl'ih''ii' \ \ "lw\ ;\ I )1:l li l"\lh'r i l'n li /'il" H' Ih'\ \ l\\\nl\\i\(\\\.i l" '<1I;111-dl\ III n l' Il'n\\\I'\'\\... Itn\"".1"11. \\.\11\\\ \~. \..nl 11\\11 ;1 1 hlllw\li\1' 11'1'.1' T 1'1\\1"'''''1\''''';\\1''1' \'\\\\11\ l.' l\\1'l.t"\i"" II Il '\'!'''II''\I\l1 0"1\\1 III III' II

9 og d(\"t~ Nu. da 'v"1 ikke land ags 'erne er en kun og.saa ') 'rsonalet se med iver for og rolg Fjer emsl'ille- 1B blc>v l'glo 1.7 Henrik Pl'iva le. 00 Kr. t 75 Hr- 1 c:;.c;lon~n jerl'ilæall D'jIilrh"e""~-=~ (lig'vis {)g.~aa. eb-eren slap med en Advarsel. En GB-er SOUl var udeblevet fl'a Tjeneste var af Politimest.eren j Tldst.etl blevet forelagt on Bøde part 25 Kl'. Han nægteele at belale den llyodor Sagen gik til Ret ten. GB-eren undskrllllc sig metl al' han ikke havde faaet!\[etldclelso om al han sinilde mode idel han fattige Gang han mødte havde fanet Lov at gaa lidt tidligere end tie antire fordi han gol'ne skulde paa Al'lJejde og derlol' havde han ikke Iaaet al vido hvornaar de skulelo møde næste Gang. Politiet fastholdt at. han burd" idømmes en Bode iclet det havde VIPret hans Pligt al skaho sig Un (k1'l'etning om. lwornaar dol' skulele modes. ])ommerejl lod ham imidlertiel slip]lo med pn AdvarSel. PoliLifJllrlmfC'glig G a d ucllalcr overfor 0' sin. Fol'lmvolse over dellne sæl Regn nod Rog nlan T hud th:..} Ped gen ne"~-- --" }\ fgm'cl. Hvol'clan kai y; kl1nno ljolrle nisciplin i vod GB - Korps si. Ilaal' de nllge Mennesker uu SOl' at I )I' lig fan et al. J

10 kolnmende K;lrl l~ogcd r C. KI1'I el' i Skyum 'cuigedc. ~(Ilrdsel min Ej ll- ~ptbr. 19<13. ~ JenselI. Jagt ~je.ndomme le. L. Chr. A PoullIvelpluml de Gudc.'lun1 Ting- Tingstrup. g Kr. ti' 1uht ytm. Den flevcl"c den ergade 8~..... UU \I... u _"!.~ ".~ 1".1. OENERATOR=T0RV Prima Generutor-Torv i Papirsække a 25 kg kan leveres omgmlende fra Lage]'. S. KUHNMuNCH aut. Fordforhandler. Tcl~ron (;1(;. 25 Spand Heste og 3 = 4 Lastvogne søges ti1 god fast Akkordkørsel ved Hjardemaal. Omgaaende Henvendelse t.il TeU. 7 Lildsfrand fra og- efter 17. Visitkort Konvolntter B/'evpapir 1lI0Ul.a~~es centralen. Telt'. 931: MiMI næ)' Thi! ning El[ nel' an\' med mil: R i m e l K. z v soges f ligere. Stn strnks stemm<.lens Stor merl varme llu kt.

11 med at r. Heljla. rdet. saa et eller sig saa Bevidst ey tilkaldt ryatelse. n unge man ellers havde laaet den drevet langt ned i Udbredelse. Skarpskydning afholdes pas Mandag Kl i Faddersbøl og Tirsda~ Kl i Re servatet ved HanstholRl. VI henviser til Polltibekendtgerelsen. Skolekoncerterne 2ennemføres. Aalbor 02 Nørresund Or- To bra sit Nabos de to mng ladeise tværs ( ledes B komme Han

12 Overo Foranstaltn r Kr.. likarpskydoio~ ~fhorde8 Mande( den 20. $ eplember H~"3 Kl i elomr.øde umiddelbart Vest for Vejen fra Pødderøbfil til Snejslrup samt Tindig: den 21 September Kl i Reservatet mellem Gammeban de 1.:2 Hanlthobl. Færdsel or Ophold Indenfor Omr.aderne SODl bliver aftpæuede er farlig Oll forbudt. Pothimesteren i Thisted K.btd m. V'I den 18. September E. BRIX. Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Nedenstaaende Priser og Avoncer man U;lll"t'l lidli~('n' indgauede Aftaler om højere Priser eller AWll1C0[" - i!;i.;e nwrskrides. ['risa /lt'lf SI/h fil Delailli3/. SlorJ.:obcnllavn Uden for StprkobC'uhavn 1. Friske Kr. pr. kg 11'. pr. kg Æg :L L-J :~.ll-) ~11LDP_';=.'~d._ "".ø"''';'':'''_.u

13 Ir~n.ql. 'I l". 11""." ;;"rl 'f f~~ r"g "'-I (~v~rc" ~g M""('fJr... ~.1:11<7: E.. sod Sd"""1 GI M Mr Vdlloldtr LIL'I/f'UII ff en Prvd for din Egn' Skarpskydning "f1to/ll~.\ia~<hjr dul 20 St;or..mht7 IH.' k". S_J:! I ~ OmraJJdc "middr/. br: "I~ ror l'rie" fru. Fndrl.. m"/ ro Srl.. j.<;.rup ""~I Ti""'-llF d.!ll. SCl).. tcnber KL 8-11 ; R<'-"'...'rt mollen G=u~lS8mle <>JI' HVl.<l1:"Im. J"'nt...l og Oph/d lndcnf~r O"ra.odcm~ "'01 b/ira ~r.'l'rn"'lc fad!!!li" {orbud!' I'OLrrr.l!ESTSREN 1 THISTED KORSTAJ) II. I'. d. IS. S~pt ' " n.. l[} 0 B.Ia PrIser og AVB(11.'fr flu lssl al PrlskO:Jfrolraarlef. SNf~n'!lilUlrtJf!e 1'rfJf'r ~... \1.""crr Jtl1ld U;I/"-/ tid/lt:uc II1~o:a~ I A'/:lIrr MI/ ''''J~rtJ Priser ~1Jcr h'"<~r _ Ikk~ o~~l:ridc.. e II Pnwr tyd!in/ii fif fjdail/i.<f. " l'dw for SludobellI Kr. kg 11~"... ER.Eg -

14 Gang og For ssercr Ellk at Salget er snart menes drejer lug om d sinlide man skud hvorved il Raadighed op paa ('ll idtil ved Baosv. el' ind. Deraf er de t Jordstykke Hundborgvej. Bygmngens egyndes san d. v s. naal' le Materialer et paabegyn I denne Som~ nierne havde at til at tnge er Tilfældet. t hal' vi" 81- eren "men l" mani 1;'ol'ho1dene bliver. sna del' kan bygges seh'om Re-pnrntionen ikke har \'ær~t sau omfattende at alle ufemper e.r forsvundet. Ild i en Lastbil med Arbejdere fra Hans! holm. I Gaal' da Vognmand Lohmmm Skjelsgnard korte frn Hanstholm med Arbejdere skete det Ulwld pall. Ræhr Bah.ke at der fra Gcnerato'en gik Ild i en Sæk Pinde En Del af Kassen sonl l\lændene sad i brændte og desuden ble' Reservehjulet odelagt. LangvllIig Bevidstløshed efter Fald i Bryggerset. Hos Pete' Madsen Saru'u P. havde mrn i Ganr Tærskeyærk. og da Peter Madsens Datter Helga i Aftes "ilde bære Maden ind til Folkene snuolede hun l BI')'g' gerset. Hun faldt og slog Hovedet stærkt og Læge Græsbnll Nors blev till<aldt Endnu i Formiddags YaI' hun ikke kommet t il Bevidsthed. 2~ Anr i Thh-ted liannd f I) r('n il\~"s 1( t'p r!~s1.'n t an Snl'dkt.'rm~;:.t...>l' 1. ~. l h ~ tl'd. h:n Ton:c d:l~ d ~'n ~;1 l"\.t ~lell1l'm Ilt" Thi:.:.h'd 11 kt>rf orl'n i nr:'o H\. pr~' ~'" n 1.\ 2[1 :\ar. Dl'n tidliget't.' Fn1tigl-:aan bnr~ :->olj:t llundbor~-l;hllll'nlp lun ~o lg-t.1.;:ommlllll'j...1 Hundbor~ paa lli Tdl' hnd mt:>d ih l o~ lh'~.l' GHal'db~1:'.t\'rtl'.1 \.'11 "l.1(lh 5EJ111l1 h.l" h.\lbt't l'r h Amtt.'t:'l G(ldkt.'\Hh.'l~l' Ki rhelwilct'rh'1h' l TI :It kunnt" }.!"t nt\vlllf\.lfl':':' l L)b j LiltlH'd Ilwd!ldh~ HU i kke l'l" tl'u(fd Attal stern\' v!.'d Ih> k(lmnwll dl'l som ;lvlttl't't'!. i1ldlt' Iwmmt>lldt' Oll~d:l~ :\ilt' Ot':!:1nnt :\lullk (lpl~'~\'r ll:-:h'r ilian ).!\'l'l1l' \'1\~k~ il'l HlL'll :l t mali l'n'l l li Il IH' }.!"l'!1 Il l' HI \\lt"t> d i~.ti \ l1r~allist :\luiik :-.K\l1 hank fi pill~'t \"l'd tn' \ H("I!YIHh'l~t'n li t' d~'1l1h'

15 ; d t e I Overordentlige Foranstaltnin9l!t. lhegivenht"~ likket O.ID~ KamP'!'r* oppqo D":J med uflj!"_ ' ikke før-- :i J. d' n ~. afh"lae lf '& t.em!><r K ~ ~ Ikkr ~~ t'ji.' --...I g ~n ~ #"... ":l S karp5ky(jnin~ L<_1JJP!1' Kl ~ 1 ~ "at" 'ly.' :!W l' ';J Flt7dJo<.l Ol( ('pho :J JfLIk"l 11):' (Jlli dg og foli..:uit. POLIn1J:L.. T.EaE~. l TRT ;TED KO... I A j Mr"_J 5tur.j~ :rjrde:tie BTiE~ JU!.j~ Iu!t.;re B?'!l.'ard~r. fs:"!:! '4 ljr:rhgt r.:.1:.tv f t... y'" pr I Ra.rf... r.. ~ Z ~.. '". ): ~ 'J.. ;' \>. r " " Obligatit V."' k 7 &...- fj -.;. a~l ~. :r -~ l (

16 2'0. Septernbtor 1!)~3 Pust af Efteraar r~1l S!dvl'.~t Od \ii hqp milt l';::" ntlil{ i Il.!Il! II nljl'!'t'ii' rur~t lull" Id ".'r I ~'-ll JlIlr rt Lrnfln:t filt ('/ duq- l'l hul (lldl'l UIIl).~t Iklw Stm ni for B.JJnN II(' D.'r hal' ik~" t ndnt) II"jnlntll' lin Iltlildt Ol; IHHI Strlll1d"11 hhi' \';1'1('1 I \1"1'''JII''1 1 Khtt"rnl' har f)1-!<aa I [J.l~ Ff 'r mttnll'l' af dl' /Jull'!r --- lun t I KIJltUf!d I<I.k F.ln'rI fur S;uIUln::1 'I \1 '/liih!"_ UlVl'Ill't "U Slull'. fur fldl'li Joik'!';!'! st.. I I' /t 1t '01 tdl1. til' I I 1 1' ' 11.\11l11(fhf'lt fol t'tlf"u" IIf 1Il! j'j L""'III_ /J~' "111.\ tit.." "I{ rt t l'r af kt.ln t fm Li).!!' "It"r ' I'.".\ltJ"~h"11 fr" nt Ul IJa '>11 UI"II ('hall"r'!"ii" '.'" lililil 1.'11 kl.> H nl. (0.:1tI.. ( ' Luftalarm og Udgangs. forbud. nl'n.\fulr.l:'h I (orl'hll'j:!:l'r nt l'1i luft.llaljn f"r.! bhv'>r flnllu'_1 "'w N'nt "I d"t hh'l r IIv'r j (ltlkk"lil'u(!! idr I '" rsl 'lsr'jrbur/t.s l ndltt'dl'n Ih III.kt! milli."la. ::I'Irr<>i' ' l an llii1n gt.'\. Itl.'<lt IljPJn Inl.q Illlln lildtil t I ': B\ k}-ih!~'\~rum. plil'r ska.l mali lili. ~jdlpnrl' hf' Itl <11'\ bhh'f' ly.~i') "I hnr ftlr'i>lgt S\lOf''l' lilln!('l for Pulltlr! l TIllS!I'lL '!t'r ".nl"'r III lilaii r''1lll-r mn" - al Fulk k'lll fan ' nl smj. hj II' d"-"kt' 0lt U']('II nl hlt.r-" ink'l trll.h'r luh'li lit rt.~lktlfo "l' tdtll! Illr On'rlril'lII'I~H af Færd. ~'I.;r{)rhll 1'-'1 :;o:;:-!.' K'! 'r. r r'k-; I Jlrorrlll~ Pobtlkl"d hul' JUa'l r1 IP: 1!"ll rn. Il' H" ("llim I " at l d"'l.'.!'.~r"rhu_ II! "'li Ih 1111 'o 1'11 I mu' 'lt 'C Iuh. af.lnn n _\ ~hl;. lulle' m II n'gp\... aadunl 'r l;l." T llll'!dl'l I.. r. 90 Aar. Husk' Kun "' TetafonsnmtnL... lifter Kr 19. T r ~r lkmlllt8ll'fl 1 iruj.;klt't'oj"lpr '\0 Inll1){t'TIl (lu l'ulhj;:i:)"rt lll"t< nui1<'i -111' 1' OlU a l tll'l I Thi til I ra KI \'J III 7 10\'01' D 1)"'1111""1'1 IXUJ. T h.lojl(;l'u Itah ItH' lutr JlilLClth'L iuilhr-u nk'~ b"iydl'hgt kun 'r tillalil nt h<-nytw 1'dl<fUIIl li III n.l.o..olut liu<j\'tlnrhgo Sa.llluJ"r Det nye l\1olerværk paa Mors. Rationel Udnyttelse :lf Io Lejer IItd Sundby. _ Et Værk til Kr. T d. ~1' Dagl' pr dl'l nyl' lfokm"f('rk 'NI \LI l1ii\"l' lrnnh"g~ndt llnu. MnflJ og Sil..'\ f ri 1111 alt ~nr l'ft"l Programmt l ' I I ProuukUOIll'1I \U ri' I Gal1lt I I:'OJnlll(lI'I'U HH1 Dl'l nye SPI;kah lll'tld... r ~Skn l l 1J nn" l sk Uul{'rlmlll~!i1'1~. '11{ t1t'l~ drll"t'n.ll' Kf~h ('r Dt Il"klor r. L'hn-SI\lol<.>r K"lx>nlul\n dpr I F tii'\['jl'n I'r Chd rlr ReI~knbo'llI ' Ihl.'!. "nm \"a.rt'tll~r jo"n!uuluilll!f' Il nf Pru.luktNIl(> fl'll ) fllr" Knut "Nk..\I1<lfl'tl~ i luji HI... rt!1l hun!'.w U'!nytl(>\; ">I\'\'III'n Id rilt'r!i')i'r'li\ IHHl th- In Klihr.mnlt' j ~1II1t1hy )ln;~ \l0i~ ot.: -F'lrarbcjld Itl u.1 n~' yl'tk "I ror\)t'\l'dl j;.'11ijt'1li 1I1'11~(ln' Tid. I ~" IIH' Sl'\sknb har til hlljlllal I'OR -\;fl.imml Kr JIISt~I'I~"11 1)I'"tall f filtu'ralkousnl Grut I!\:-; 1-\lIho. \ t k>lt']!i'i'l'i llli'il!'!!.\r.l II '1'11 1((\\JtUlllhlJtll \\ l'sh'1i \~ Fllhlm:t'Il~lg L JlIi'j li;'\n"'i~hnnk 1\. nl1(' I 1\\>- 80 J All" BLrup " "" H~ ".r h i E t ' j

17 "c ~... n 'mj.p~ l. I. o. " " Stor Hjælpsomhed efter I Slaglille. h f" ". -. Ulykken r r. '.. j -.r Io " k Dykker fkket ved 'erige. ~ 1<' "'<<1..! 1>1"r<:'- 'I ;';1.;'..- ri I'"l.i."<i~" "0 n. s.'nru." n"" ikk(;~ P"~'r Chd. ri''' ;""[-'nh'''"1 " J "mj.;omnh [ und I L b;"i'*' d mjilth'~ \ d"r nr min- t\y"" 'hl for " t <''1 f; d ker(" ri "jf'" "!" 1)j"r'<:IlI"S/H. '1.""1 V".mm.u '"nl(/dn.d~. Dyk_ "11 lm;!l t 'WU i.'linkn' Skil) for 1' T"'IlII(:I' ';0'1) fuld ' "r Luft <l~ Y'-'Wd liinw. 11.-" -- t 11"lt"m"<!'Rt Ulh: ham m... llf)/j<.' -"i.. J.~(>n I)~ Lft.I;Wj;'" Jm fri OK J)... '<ll' im'dlp"(;rl l!~r" Sm _.!"'jn' ihm') l S'M('loo""t i "i(!' i;l'jdk'l"jd benhavn.. 1" lilon'" ll""t/! "11_ (jl<j..'. Op_ 11)1\'[1 h'l/' 'i<j' ; /<'1. /ll>~"'1 i m/)..;./) "I' 'l"~'1 vl. ind : r"~f'<i" 1<;".. /tin l.- ~btl '/)I j'u ''''' J. ri " r L d " h IC "1 ".( I". Id JI j A i1"_ -'u' 'n nittj "I! 01'1 'n :'Ii""d I." f. "(1"J.> All <I"" h"'<i" (" t hyiij!'''t øin Ej"" d"..!woj ""-"!"~!. -"'u"".'" <>d sin l'"lu"n;". /l"" arik I"'" A- I~'jdf' j Sur" A~"INllh Sko".- "It'H lu!- s'm"'r h"n 1(..no11I' \'jthomh"d "!]J T"-. r"hrihant. li._ Uustn "er -.. r ij"""i>!;)(ihj"tt.- f".. J'":. IM)J)r bl"..' -lu A.ar..'T :r-wjl:>rrt'!. h""'h' Il. I{(J'J' )Jn)r.u[ kt l'i'w ~-ar:!1 Allr 1) I""'!l' j'j"""w j"'5 1""...rj ' "n. ""'1' ""g)" "f d.. n lid" "m Ihr- ". n" o;.i""-.n" B".n "r kn i_ ll:l!" lnr-o r. <l"' l ;.\l<-i"n" ; ;\\'n. la j!""ni"j~hlj;"'d ':.:.1.. I ":;U'd fr.'j)]. (J" " l')h. u co. r. " I!"n. sig.i'tti 't lul LIII' j!;. (" ro rj"'r'ol"s rln'i[ 11 r' :-'[;'IH1 I Jd('ll l" "rt. 'r. i/ S""nt'n 11" n dr..dc..1 ;('U \' "J.: I"'mk hl. l t i S(. I~h'k(' 1I1In.<t>\' tinml lo. lo ~/J 1\ I; II " l:u'n r 1 Ilj En (I'n. h""r ~I" ''''''11 'nl II) Ci ':111''' _"I I. 18. '" \ ""m PI" L."I'" h I'kjl 'nj i _ )UI. 'j. I s' n ~l'll 1: I f: 11 q! r/'n!' al".r"i'g'i')i" l".. r-: w " /t{>';udi'[i "I' h'l" ' n 11;r!kT I. J..j Ih Jl'st\')'"i'if'<J. "Ir "II J7'B"r~ -"(III. ')"r IJ<"Il<'1' h" (; rtle. \'d ')1il1 i EM!""!I 11 Llp\' 'll'ltkl' III' l'"lili~'1 1111( '1._ \o!"dim"-' 'ml 'Iuml Ol{ II 1\\11 <lpj f"1.i.!:"!!':! 'Ol' 1/".1 \I :1\'11"1 ( "dllll "11 t)~'dio' 1l'IUII -r " " u '. ~ '" t lo. k t..olf " w'n ""l.: 1." u I ; To "r 1 jm I: I lo ll... t 1- ri". _ h ".~" (. o.. lo lo' L. J' II J" '... " u I.. Krigens Telegra o' " Den tyske Hærmelding.. II >/. II t " ll' \1 j l li. d ('ti o l; II \ J 1.1\ Il.! ml ~~ ~ k n h '~r m \:. j" l~'ir n '. l '" I '.' h!' 11I1l('-" I l >1.:1' ) l "II en I \ o. I... L. er.

18 lyre-. k. ~.~ altlr IIIId I æk~ ln~ I Att : KJ. t8-20: lnlll.krlvnl.jit I Thlated 'aknl.kil Skole Realtkolen. KI. 20: Royallealret :.Afsporet d.ntk FUIJI med Bodil Jpeen... KJ. 20: Palleteatret:.Adolf LTr'len svensk Lystspil med Adolf Jahr. DI nye Ratiooerioll!r.ort. Uddelita:n.1 lor Okto~er ~eiyndl i nar meste Thited sker hele paa Mandli da Ny ard I lpil~ USI. har.m W 15 vn Ilrea Rilltelefo.~ia.t.l. ell" (J. J8. Generaldir.ktorat" for Posl- oe: T.el'lra'Yleitne! medd"er: I Tidn fr. KI kan dr aver telefonen kun udføres "edynllic. Priyat mlaler. Delvist SpiritusforIlIld. Oeo Iterk. Spiritus DlII fd'" I.rs... t. Pli Thitd I har (JlØn i nogen Tid It dr fra Udll'icl forsvind! tid I 0' alttr at illln Ir nm lil Kriminalpoliti.t har en d.r hud. Renlrinillrbejde ilsil.riet erkendt a' hun var I for PriIllen Ol ~..d. tlret 8 Pd. fedt. mii. ikk Ik.Dks Dyti."UU" til 17 Of IO. "ri KebentJvQ medlliel. s Pra kompetent f yak MIlItærsid. dr mell.. Tjtnerfl{bund1 meddeles: I MedføT.1 Øekendl. C.ntralforeningen er trulfel Oal al L.nninacroe fef er. lien Ira lien "mtlin i I"rllnl' I.dlil "Idre Ol "erinde fqt de ty.te Trlper i Udblllinl Inle O pr. o.nlll.rll: em Btbllrlnl ar UolII. Okteb.r forh_'.. med l'ici.tl1illllnd anordnet.t UeJ- till_a: ar 9 Kr. pr. MIaned. lle.nknln" r IplriluolI I.lflnl. n.n Ir herther Ol 60. L" J pr. Munld for hhv og J IC' o... er mei! Vlrk.lna: fn Llerur. n M.ndae d SeImh.r inlllul r vider. er foritudi I Tiden fra Kl. n er 17 III kr. IO M'TR" t PrbMd1 alod Ud.KRnknlna: 8f de IpirllUI 21elder hle Lanlllt DIen.~ omf.ulr.fl.r ind 'II Irf_ur lijd ii.di liuojoeni.. I Altu i lild h'yurli i Bj.rlrt

19 r :Z4 ptb Overordentl Foranstaltni Sk.rp5kydniof ) Tusd'i: den ~J.S.p)ernber 1948 Klo et Om.ude mellem Ha".t Ol( Ulrnrnclunde. f'"lær~bel Ol( Ophold IIIJenlor O'urudel bllv~r ofpllene) er brllg Olo! f.rbujt. Pnlhlonesleren I Thl ' ~d Købtld In. V. d~n 21. Sepletnber I~~ ~~' BR1X. ISKE RI!YY LlI/kr Husk I Teaterforestillingen i Mortn Aflen begyoder KI Bille1ter ho Boghandler Chr. Chritellcn Teldon 264 '''1

20 L SkUl"I)skydning n(j1oidf11 'J'ol"sdnr den 23. S~'I)tl'l11her 1114 :1 KJ 8 J 2 i d. Oml'ondo lnt'l1cm hollll OK GunulH'lsIHlIh' "'m rust" og Ophold lmlt'lifor Omrnndol Hum bhvor nhflmrrel (>1' fnl'lig og lorhudt POLI'.l' IJ\fI!JS 'I'gn(!;N l '1'llls/rED KOnS'l'AIl M. V. t dl'li 21. ~'k!llt'l1lbcr )1'llt'r 110m nll<l \'I~r 19;1. g. I3l"ix. n (:-.lli Id tilfml- l dl /ol'i1 J\fplIIlHMkn r 111IIL Undt'lI rl1 t' U l'ih ur ~lfi Ol'(' 111' ~Hk. '(' '1\ h(ndl' hnn Nt'!\' kohl til I1lI'J.I'I'1 huj!' J'riN!'r ('Il IH Kr PI". I(}O <lrnm. llluikl h U l' Pol ili!'1 Il!lhnldl 1'11 :Alnl1d dl'l' HU/illl' ul MII III/\' IJj111l11111' _ --' Ul/Ul' Uil1ll..rllUOr III In KI~i"1T"ftl_ rlltl('iid~ I<'orl'tngrndro i Thylmrstn. Del clrl\itlr li i ~ om en \liig 1\'1\11(1 tkr "IIllH Illt'r ["U 'I'hy ok' ~O l ll i $111 '1'111 Hkr<v 1I1 nir II. Ol{' \I/u\ om ul muntt" kuiiuuli IIId til 1I 01('1(1\"( t og Ilurhm' tog h um til sig. Vie! dlll{ d FI'k. hl" lund) t\y.tl sll'ul I \"Hr hu Ji" g lru p. (SQl tii~ Niel

21 ni Overordentlige Foranstaltninger.. o ethe Blr lader.. Og HJerlnrmloe maa d han Skarpskydning afholdes Tor.dag uc'n 23. September ]H43 Kl b 12 l et Omr-aadf'> mel1~m Hant-:itholrn og Gummelsande. - Færd~el og Ophold inden for Omraadet!;om bhver abpærrc t er furlig og forbudt. - POLITIMESTEREN l THISTED :KØBSTAD M V. den 21. Seplbr J~t3 E. BrlX men alligevel: hvor kan septe~.bcr I 'pl~nra

22 M.rk'_un'" " beg-.. der I Afien KJ. I '.30 DR v&ter!ti Kl "Rrd.eJ.Jygterne '"ndeø 11t55. Oll'!!Iukke Vi maa flage paa Kongens Fødselsdag. Men der mas finde Sted. Fra korr.petent tysk militær Side meddele.: Der kan overall fllgu i sæc!ysnlii' Udstrækning paa den danlke Kanes!l'ødselsdllg Søndag d. 26. September. Udllillingsvinduer o. J. kan smykkes paa.ædvlnlig Mude. Oflentlie-t Trans ortmldler mn nere udsmykket mod Fia. Beitemmelierne om Forumlioslorbud.oder Undt eels tilstandn for.liv.r e-teldende i fuld Udatrækning for Søndag d. 26. September. II:rod e lor I i.flskoleledore. I Our Ifbthlfel i Ydby.t Krdl~ IDede I.r iendl&likoleldr. Om Eft.rmiddlae. tilt R.j... kretler J~~~n!..er:.!! ~.rn' d' e iøren Fester Sølvbryllup L.Ualarm i Ipærretidea. Prs compeleri IYlk Mililerside meddeles: Under Luftalarm der finder Sled I S~erretld.n et del tilladt sal længe Lullalarmea varer at sfilgc Beskyttelse i Be~ ikyllelsesrum uden for de Huse eller Bjendomme hvori man bor. lean Mandlil den 27. ds fejres af iklttenadsformanq Kr. P u g 1 sang og Hustru Hwrup. Sherrida. og Madame Zorl giver orr.ntllg For tilli"g. Troldminden SIlerridin oa Madlm/!: Zorlnl d/!:f pal Predlg Illl:ster Thiat/!:d H.andvErkerfarenlne; liver PllIil L"nllll en OfflAtlil Pore.tllliA!! PIS Hotel.Aalberi. Der foreligr.er en Uudelilhed If r.lelde Bladudtalc:leer om 4 to Ar~ lilter. I Nykøbin" P. skrev ~Icialde mokulen bl. I: et det var dea bedtl "aallke Revy der hogl" Sinde var vllt I Byell. Delværre ar Publlku. - I!Ikrey Bllldt - ølle f.r blenl IkuHet If de...e forskelli18 1'r)llelul'I!Itnere der relaer ruadt med fcnholdlvi. IIeakednl Præatatioler. Sherrldln ligger I en Klaele for.11.ely. Hu tryller. sal PeIk er ve4 at t.be blide Næae og Abnd af Porbavselle. Det stere Pu"'li a:æraer lor \: samme R.lI Kvartal. Oll pal noget O paa Thlltld "esuden 188 til hver Per! Tin;;iystE Pn Anli. P4 j. E. jørcens Købesum Kr. Prø K.llm. III Propr. M. Klfbeaum 28 Kr. ikke ler Pr. sidstnl jl!!nøen Sj.rl Ikke l!i~nk. 1 Pra sllmm SI.rrlng Kø akut vurdere Pr. A. V. til C. Peder Kr. rlus L. lum I'ra Odr. A.rbeldlm. Kebelum 11 Kr. V.rderi Pra lidat besum 200 Kroger. Pro Llael Tingsirup K. t Thieted lu K1 Prl Parti

23 linken -liieltdi man. a' lie tilstedevarend. Ol» Alten.n allutted i tævnt ved I Med. i MIllionshulet hvor Pastor Knuds.n 8odtl u. '1 Sekr'ar J.nlen tilte QI Ilclet nevnt. lulleiie lded A.dICI. 1E l(o.c.rt... Klrkekoncert. n I Thlltd Kirke I Aften ved bvllken Elle Jena oi! Orilaniat SV. O. Møll.r medvirker beg:ynder pnecl. KJ " Pr.cr.mmet vil vare la Time. De interneredl. Bellelll.elslr om One pakker. B. torbløttentle. HUlk Arbelds.orle!. \~I t. Oktober udl.ber Pristen lor Thl"e A.. kaffelse al Arbaldskort. Har mim Ikke Itral' SIen i Orden r.r den Tid str.ffls det med ila der. alleritr...kll pi.. e pa. lim.rre!. Thil paa ~I mod holde nlnr Andel SmeTlyverierne har under Ra- Niel.. tianrinasperloden tilet t vold- Herlel ml OpsYln&. Rla.pollliel er Knud opmærbllll pia dette PrhaI. len ikhl mindst t.rdl liline Tyyerl.r nævn I hej Orld bldrler iii O" Ilcd. ninlen p.. den rte rs e O" ~ der er d.rf.r nttet Henvend.l.. ward til Mejerlern om It træffe ilkker- at htrdiiforaoltlltnlncer til lmøde- har Prl kompetont lysk milll"r ~Id. meddeles: Da manee.f de internerede. paarerende ikke har over gaaelae af :SØl.flyvrier. hol_i en IIIr.... lolded Henlyn I Afl : til Ol.epakklr f.. tlettel del at KI \" 30 KI k Ik fte I Tttistd. _ hver Interneret pr. U"e kun mal Kirke. : r emu. 6 a faa tilstillet en Pakke der bøj!t KI. 1980: Teaterforeatilllni; for POtmaa yej. 5 K~. IVITlbr.drene Hotel."tlbor-. PIIT.r.lda til internarede der KJ. 20: Royalteatret : "Afsperet. IiJh.rer den tidliaer. cianike Hær dansk film med Bodil lpsen. har i man&e TUf.td. henyilldt lig KJ. 20: Palæteatret :.Adolf i Tr_jen- til d.n tylke VærD ac l for at nensk Lystspil med Adolf J_hr. opall Tlllld.111 til.t Inell'" titres pllr.rlndl Be'.1I tnlr In modi IlD Orl.. for IlIer I'rlrl.. le If l.ttrdtre_e pllrlred_i. I ~e flllle TIIf"ldl har dtr ikke ya1 IiIllr.kklllll Grunlllall for al ijn.~ekomme ~llie l'ien.. nll.llor. Del mddelel derfor III Brtl"el nini II Anmednlnller om TIIII dell' III lilie. Da: om Orloy for d. IDlernorede kud har U_lili iii al bil.. Im.d"k.m"I hyt I der rorelluer d. alltrllyorlllllle Orundl f. Bkl. O.~lfll~ I den n.rmollo PIIIIIII. o. I. SærIIr Imødlkommenhed ID. ti. III Prl IIly.ll. II enkeut I.tornorlde ol prl.. l. Grund 1. un r HInlY' iii.n liilllr a.handllnl If aili d. Inlernerede lidiicori ~Inll<. Soldol.r Ikkl findl "ed. T r~y L.talloreaiag tor Pojerll.Uer at h' Søne - A r I II. B r ~ afboldl i Allel Gln.rlllorllmlinl/. formandtn Carl Koldsillrd E II Lund allllldl Iilerltninll. Tr~d. en ferholdnil 1iI1. Om tmnr H I havde for.niniln halt et aoienlunde liodl Air.. K v RIgnikabet oplæl'es II Uddeler Carl V. d Lu.on Pr.trup Di K o ville In Omlalni.1/ pli Kr. Til BII'y"l.en bio. Chr. Hlnl."n /ol. Hjardlmlll Klit -Il Jen. Klfk Karel itnvalal mini Niel. HUlby M I Karup Helm. nyulll'li. Som Revilor.eoullllll POllbud M. /ol. Andenen Temmerby. Jltoreqinatnl M.lIeri overlod.. s. Udd.ler Carl V. d. La.. on. iidet. Air udb.lili intl' OYlflkud oc S n derl.r yedloee. del II udb.t.l. 50 ø" pli hylr 100 Kr s I ~odefl'ofler i 1!41-42 Oll 1 Kr. ~

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere