r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r. on. I.nllge koi,rn. I ~."

Transkript

1 Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen stjal Bine. pakker. cfe pu noget " Hu. r. on. I.nllge koirn. I ~. ikke uo ~ til ~ Mo~ holej si kan Jor I N i I gra Thi. Put liam ved f'r.(j En gifl Hjælpearbejder ved Struer baneat.fion er bleven anholdt Di har tiltuet at have stjaalet forlkellige Pakker fra forsendelserne naaf han hjalp iii med Omladning af ODdset. DeU '~ I Afte.' ~

2 E R' HemærK lylelllemsskliiet. '1 Stø nnoncerenil'ae- '~- :~: I Overordentlife Foranstaltninger. I 8ekeodt2oreJu fra Politiet. \ Det under 2. ds. herfra udledte Porbu1 imod Beværleres Udskænkning af ' slærke Dr1kl{e 1 Tiden eiler Kl. 19 opl1l2vee herved med Virhni"g fro I Dag Pulitlmesteren I Thisted Kobstad m v ' o den 16. September 19d nu E. arix. j SkarpskydDin~.fl1oldel Lørdag den le" SandIlIl: den 19. o~ Mandag den 20. September 1\1 43 Kl. Q-17 fra 6 km Sydvest for til 6 km. Nord"st for Klhmeller l en Bred']{' al 8 km. tu S regnet frn I(yslen. Sejladt indenfor det opllvne Omrullde er farligt og forbildt. PolUimederen I Thisted Købstad m... den 16 September E. BAIX. n" I I Skarpskydoinr:.fh(llde. FrediIi: den 17. September 1943 KI fra Plle~erho"l udover Thieted Srednln!!: i farllv Omr._de: Fliecerhout - Eshøj - HInkIlt. Sejlads indenfor Omro8det er f ~ ;'liit Ol forbudt. Poltllmeateren r Thisted Keblt~d RI. V. defl 16. September E. BRIX. Thorsted Kirkes Bazar ". Kund&afholdes i Thor.ted For mlln hu. FNd_g 0l Lørdag bot.'''' "Id. 17. og 18. S.ptbr. Ud lgtt flabne! ben:e Olie KI l:i. - UP ~de 31 '14 FreiIIl KI. Ig l_ler p.. tor L. II t r II p Sen nel. Lørd1it: Kl. III forlæller Lærer Thor.tein Bil 11. om Thofsled So!!:n og Kirke lennem Tiderne. M!NIGHI!08AAADET.

3 P'$ \1".. lild.111(\ h r i h' hl"i~.. 11'11 "" h\\'" IIIlIHU- tll'li 1'1 '"~ hl"""! i >li~ii)... h\l" 111'1' hllhl~ I n n'.')!. II! I ~ "rr"1i11iil! :\{ 11111'1' hll\l' ' ''' '1'1' ~(' dby nlt'1i HIII)l" '!lilli II 1\1ml l\' \ 1 ""'I 'd N('(~J' " budet "HHI ""cl'h.. (dl'h. lin hil'\' I \(Ir l '1'111 \\ 1\11111<11 tt" 11111:" \1"1II1l"'I."". 'h\"" '111'. I'Ht' "II 1\' f"t.1i h. rll'i'ii."ii " lilli' I;'uh'" hl ':1.10 \' " I~\ \lir I.' 'I "Il t!:llr i.\.. 11 \nlo""i\'h: 1II'm'.. ~ IIH! 1'1\11 ni 11""1" "1\ 1'11'1011'1 '\1'111( F.U H'''' I' nt rll'l.iio( 1'11:\ 111\11'11 I h'l\ 'nll "n'l'd.t-rudllllh'l 1'1' I I\tnfl. 111'\ \.;111\ )'"' 11IIIlr'''1111''''cll' 11""" 1\l'I~lIl t.. til I"ul"'. ni.11' ~IH Itl'" rlll' nt htol dl' hl' '11 1l11ril I '1'11 1'11 fra 1\1. 1:1 Id 1\.1 ri 1)'1 ~II!\Ilt1H\\I'I '.It"'I(P'l. III h I \'IUI lliv.. 1'11 tl)1' L' I~ltulV!hl.. 1 al 111\t.. hh" 111I1o(1t\!:lIt 'tilln\\t'l I(/UI tlr~1" ' I ~.ll' n JUUl Illh!l' MlJl'~t1ts ["llomb!'ul!. Villi H'II1'1I I 'I'hi~\'\l hk 1'11.HVIlI'\". ll'!' lu\v(!' Vll'1'\11 JlIII\.llIlo\'l Itll'\' 'hdl1.t~ 1"1'1'111111'1111 i \)tlg 1'11!lml" 1II\t\ I.\l\I hl' ""1'\" \"" tm'l1" I!nlt' Vr!i\'\ II'" I' P rnn ~I') \'\'1'1'1 M"n It. \'"1\ Mt III hllll'li II 111 fll'il h\'i' \IIII"'\'\<' BhllImfh'l\' " l'nll\' '1' pif"\. j( 1 l'jtlnl1" Hoy"'1"\lfl'\ K l'tyltll1" ijii\ii". INI s tuvl'lllu HuJ Ii lif :-:.\1'11 "'1\11 tl"1\ ro\' li'll Ih t-iko\l'i\. 1'\' {Ilh'. lilli.! IU\ Hul! H "\1 li. \'\ \1 \11'1 { l' "1. I hl>l' l'dill'll I'" "11\1. KII'n'lIl${ 1'~ ~l\rt""i II ' Il" \'\1I tlt'l kil'

4 jll "nm III hmh Im'uK 'i- j'lnlm 71'111- n ill.~ twll Jod l!iin tf'l k 'RI'r III." ok lg al a o o....". Skarpskydning (I!'h(JlrI('1 Fn r!øt[ INI 17 Soptl""fflher 19-1:J KJ. J.0-17 tril FJirp." rh"r't Ol"cr ThulfNI Rrf'dnrnrr; fflr"jrt Ommado: F"""prhorSL-E6hoJ_Uankht. U'I SI-j/adtf md"llfur OmTnndl't.r far/lk ok forbudt. POIJITIMESTEREN / THlSTEJ~KØBSTAD_ 1'.1. V... 1(l~ Sf;P!1 Skarpskydning nfho/dros 1-41rdng d. 18 Spndag" d. J fl. og A-fllndllg d frn 6 km Syd"c'it for til 6 km Nordo"t for nf B km til SOB r"ktlf'l frll Kystl.'T1 S('Jl(1fI.~ IlIdl'nfor d/;'l 0/ljpV"" Omrnndf' e'r farlig og forbudt. ( - " Ir. lr.j" tflgn) " E. llnx... POLlTIMES1'Ii:ReN I THISTED KØBSTAD M. V. 16. Sl"'" - Jr. Hl"" (.!I'lgn) E. B'.iX". I. Bek endtgørelse fra Politiet. Det undpr 2. ds. herfra udstedte' l"orbud imod Bcvtcrt!'rc!i UdlSklt'ft. af stærke Drikke J 'flden cfter KI 19 ophæves herved m('d Virk" 1<n1ng I 1)ag. lljnr" fra l';ptf' tlr.~/u((f'l POLITI/uESTEREN I THISTED KØRSTAD / 15 S('p!"mhf'r.<:';"mlul.I( uds"ihjff' VH / h'~() glllli liattrioen 1'11 Up/Mf/fmK lil Mt'Cl/f'lIl_ 1l11'r1lP om al lad. 1>IK auioiisf'j'f' IlrIm SialIIIJ.!Tf' OK AfJ"\f'nugl'lI af Knrn 1m Ltwrlmpm/(lu(\ kunrln (1('1' I.(j~ I: I) b"k)'liflf'i'. /Jr)( Jltll' illllcl- M V_ Hi. Sf'Plbr Hl (~ign). E. Bl'i~ 1~. Ræhr IO Vigsø 15 Hjordem.ol IO Aller~"ng HJurdem 1 Klit 1430 Vester Vundet IO Alterga Klitmøller : Ingen øster Vandet I ~ ng :- ~~ J " " H "1

5 n fl'cm_ samlin_ 44. j Vitbevil. jp ]llnl~ ernsko_ sende {Ui'sus Luft Ol' Anr illd~ i SI e m dej' ig. ljsdag el'vig. "borg" usfordt til Udstta:ml<umg Rr SUEl"Re ljl'lh:1<e i Tiden ef!;er Kl 19 ophæves med VlI'lmi ng fra i Dag Tre "taget" i Thisled for Over. træ<lelse af Spærretiden. Politiet beder os henstille til Byens Borgere. unge Som æld'e. llt de holder sig inde efter KJ. 23 og sorger for at være hjemme inclen clette Tidspunkt. Del' er ikke mange. der oversimder denne Undtagelsestilstands- Bestemmelse men f. Eks. i Aftes Val' der tl"e to lielte og en Dame. der blev "taget" paa Gaden KJ Det er i Befolkningens egen Interesse. at den fastsatte "Spærretid" overholdes strengt. ] l\lorgen fylder ].Jærer Soren Lynge Lild 48 Aar Gdr. jordfasl det er I og go' l skal aldi det gæj Ret. De kun Tid Men JH det. du for saf slaar f i de sto teren. n1an V~ med sil betyde: re væi godt H Karaln relsen.

6 \l:<l' i Il ;t \1~\ l\\1't h\!\t)t' l'tllhkih\l l I''h~i1 hl ~t\ll\ r'dij; l' H(~(( ~t" l.. 1<..\1'.1 t t't h.'h' lh\d(' r f\\1' ~<M;l~~N.'Hl'l' 'df:n~ :;h'~t I h<\{ l~t n l'n : i Pl"l'lduk ~tts~t.'t il ml~tt{'t ''\& m."llpri s~rnt'" r S.t\'Irk\\b~n tqi\ :tf st l\ull I l't't 51; i Pral in r ~h.al m~t'n. dog EAa n b(ort>gn~ i O verordentlige Foranstaltninger. 4t) SIw I'l'sl< yd n ing lfh"l\ic 1 M'<.t;t~ dl'n t" ~1 I\(i.\ n l~l o~ \Lmd:\l d"n 211. S('ptt'mbl'l' H1Il h.\. ~l_ l r fr.\ ti h.m.s'~d\t.'~t fdr til 6 km '\J:-t f.. w h.\itnh1l1l~r l (ll Bl'.:dd :'I "l...m t 11 St'''' N'~Ul't fr:l h.y~tt.~n_ ~dl~d~ init'n for dt't 'I.11'~1\.'lt' Onn-a~d" t'r f.'l1 li~t {I/o!: f{)l'budt 1'()J.lTD1E$TBHE~ 1 THISTED hl1h::;f\d 'l. \"' d. Hl. Sept<mber HH3. E. Bri x. Sknl'ps)ydnillg afh(lldt'$ Pl''4.lg dl'1\ li 8('pt('mber KL fra Fhegerhorst ud o~r Thht<'ti Br<'dnmgi farli!tt Omr33dt'-: Flit'-g'erhor.<-t - E~hoj - H3UkHt. S(~jIA.is indt'-n f..1r Omra.a.d'l.t l't farligt (IR forbudt. I'OLlTlMESTEREX I THISTED KOBSTAD \1. Y. d. 16. September E. B rl x. Bekendtgørelse fra Politiet..J).(.t und~r 2. ds. herfra udstedt.e- Forbud imod Beværteres Udskænkning ai s.la-r:ke Dnkke i T~dt"n e~r Kl. 19 ophæ\'~s hen.-ed med Virkning fra idag. POLITIMESTEREN I THISTED KOBSTAD M Y. d. 16. September E. Br ll:. A Ho) tjen hle\' (Dt- S Log gaa mal FOl Jen ste - Ir Ejendom I er Krum. ~.: der er Paa Sror~s.rn8alet La.r~:-on om hsyde yæret hvorvidt klar over j instanser. Enhver der maatte ha \..~ aflp"\....-røt cin rulr.:al 1"\n:f'I"\...t~c ste

7 DEMOKKATBN. rg. I ~ Vir f Au ntage hon t tra fp.~f m.ddorbudet lempes. l Hassiog.Refs Herreders Politikreds er de! nu fflladl af afholde OeoeraJforsamlinger ikke poliliske M.der og iportskame. Tini1ystØ Skøder. rle. ' Fr. Arb.jdam. And. Chr. Jakobs~n fr. Sned.tcd til Jen. Kjær lar.en Senat derbaa K.belum JOOIXJ Kr. Vurderings. Jæ SUIn 5iOO Kr. D'_ Fr. Frk. Je y Boler Tfnptnp til let Otto Boler TI.r.trup Købesum fer Halyaap Kr. pl Lølere e. Kr. VurderJ.øsMm Kr. _---L)u~... e en n R i n g s t e d. En nedsk Ild paa Hu. Tidligt i M

8 .I111'/kl'l.'11. \11~' d ~\ 11 rj II 11 l ' ~\\I\ (1\' NIl lt l \ :1 11 '.11'11 '1\1\1 ;-.Ih1ll\'l!\h 1\\\~II\'\\I\I\~1 lhi \ \1 11 \ 1\11'\\1' l q\:\l Ih 1 1' \lil' IIllIlU li "1111'1 1" 'lh1l' 1I);l;- d\ \'\11 fpii\11 \\1 ~11\\ll~d\\ hl!lii~ I' tl\ 11\\1\1'\'1\ 1 '11~111" h 1\ 1I1I j ' li \ hil 1.1'1\ 11\1\1' Ul Ih'\ 11\ ~1\111_ '-'(I. ~~ \\111 Ilt lit'ih' ni! ~1'11\ dl'\ 11\1'\\ 1\\11\ NI\I\1 11~ 11\<'\\ "t \ \'U\ \111'\ It ~1\!.t1\ '1IHu'\.II'NII T.III HI'!l ~l\(\lllll ni \11' 1"1\:1\11.1\\11\ \\h' 111 \lt.\ lili.h'.11 ' \'\\\111\ h- \\~ \\ Hl h\1n lih\l1\h' \\\\1 il Lh tillid lill11l. \111\ 111'\ t-tld\\lh\ h\'\i\h\~ \ ~\ 1l\11jl1 H \ ljll Li \\;\1' 11\\1\ 11'\1'1 thhlll dl 1' Ird:.\ \\'\hl.i"\' \11~ \1I\\d \'\ 1111"\11 \1\\\! \'dp\i\'i :-; \llll III - HH' j\~ \\" Il\{ IH \~IIl\l"\'.1): \.'1\11"\' \I'd ';11\ "" \\\;\1:1. 1; IIl' \' ':1':1\1\ 1'1' I'jll Iii \'\\\\!\" l!<l. HIlIlthd. \'1. 1 ~"11 1' 'I \1"ll1'~I.' 11 \\ 01.'1 'I~\ ti}. HdlIl\II\I\lI'lin\ ~\I1\L " I'hl\ I 1\ ~ ' l ndl\l. \ 1 1\1'111:11-1.1'1 \ \;\ \"\""\1 lili. ni 'nclll I:d h:\\i' \:\1"'1 ili \\"'JII 111" \\\1\ '1\\\" \liw\i' '! \'111'1\\\ 1'.1\ \111'111.'1 \I.' '1 lhllllll\\li\\li." II ~\p.q! 1111;\11'1 '"1\111\\111 h"d 1\11' lifm; t.i'll' 1 1'd"1\ 11\1'11 1.\ tl.\1i \li\\.\lnl"\\ III \\1' k 11\'1\" li". Ilil.It' '\111\\.\ \\111'\\\' 1\ \ llili ~"I 11 d. 1\1"11111\.' ;'1 1'\\ \\111\.1'\ d'i\ hhn\. IHH. )o\n~ Yl1lll"IIII..'1. \ I'"~' ~I\"I'\ \1l' 11.1."1 l' dpi.' 111\\ hr \\1\ \\HJ"I'" \ 1'\\' o'!hdl~t \11 \\I\lltH \ "1 'u.h!iiil11i1 \ "ll'rt'll I \11\;1\' 1"1\111' \ 11'"I!ol.I'\~I'1\ AI"H" \1\1111\)11"'\1' $kll hjkl" \1~tH'\ \"\11 \;\lihll'l.\ '\ r :-; \ \dll'.hl I I i\hddlhi'" 11tH. l\ }l."\ \'''ln'h!i1~''\\ :\\ 1111:-<\1 ni ~~'I\"\'''I In I' \1 \I' \1\"11' \ il\l\ ~"'\\ hl hl'ih''ii' \ \ "lw\ ;\ I )1:l li l"\lh'r i l'n li /'il" H' Ih'\ \ l\\\nl\\i\(\\\.i l" '<1I;111-dl\ III n l' Il'n\\\I'\'\\... Itn\"".1"11. \\.\11\\\ \~. \..nl 11\\11 ;1 1 hlllw\li\1' 11'1'.1' T 1'1\\1"'''''1\''''';\\1''1' \'\\\\11\ l.' l\\1'l.t"\i"" II Il '\'!'''II''\I\l1 0"1\\1 III III' II

9 og d(\"t~ Nu. da 'v"1 ikke land ags 'erne er en kun og.saa ') 'rsonalet se med iver for og rolg Fjer emsl'ille- 1B blc>v l'glo 1.7 Henrik Pl'iva le. 00 Kr. t 75 Hr- 1 c:;.c;lon~n jerl'ilæall D'jIilrh"e""~-=~ (lig'vis {)g.~aa. eb-eren slap med en Advarsel. En GB-er SOUl var udeblevet fl'a Tjeneste var af Politimest.eren j Tldst.etl blevet forelagt on Bøde part 25 Kl'. Han nægteele at belale den llyodor Sagen gik til Ret ten. GB-eren undskrllllc sig metl al' han ikke havde faaet!\[etldclelso om al han sinilde mode idel han fattige Gang han mødte havde fanet Lov at gaa lidt tidligere end tie antire fordi han gol'ne skulde paa Al'lJejde og derlol' havde han ikke Iaaet al vido hvornaar de skulelo møde næste Gang. Politiet fastholdt at. han burd" idømmes en Bode iclet det havde VIPret hans Pligt al skaho sig Un (k1'l'etning om. lwornaar dol' skulele modes. ])ommerejl lod ham imidlertiel slip]lo med pn AdvarSel. PoliLifJllrlmfC'glig G a d ucllalcr overfor 0' sin. Fol'lmvolse over dellne sæl Regn nod Rog nlan T hud th:..} Ped gen ne"~-- --" }\ fgm'cl. Hvol'clan kai y; kl1nno ljolrle nisciplin i vod GB - Korps si. Ilaal' de nllge Mennesker uu SOl' at I )I' lig fan et al. J

10 kolnmende K;lrl l~ogcd r C. KI1'I el' i Skyum 'cuigedc. ~(Ilrdsel min Ej ll- ~ptbr. 19<13. ~ JenselI. Jagt ~je.ndomme le. L. Chr. A PoullIvelpluml de Gudc.'lun1 Ting- Tingstrup. g Kr. ti' 1uht ytm. Den flevcl"c den ergade 8~..... UU \I... u _"!.~ ".~ 1".1. OENERATOR=T0RV Prima Generutor-Torv i Papirsække a 25 kg kan leveres omgmlende fra Lage]'. S. KUHNMuNCH aut. Fordforhandler. Tcl~ron (;1(;. 25 Spand Heste og 3 = 4 Lastvogne søges ti1 god fast Akkordkørsel ved Hjardemaal. Omgaaende Henvendelse t.il TeU. 7 Lildsfrand fra og- efter 17. Visitkort Konvolntter B/'evpapir 1lI0Ul.a~~es centralen. Telt'. 931: MiMI næ)' Thi! ning El[ nel' an\' med mil: R i m e l K. z v soges f ligere. Stn strnks stemm<.lens Stor merl varme llu kt.

11 med at r. Heljla. rdet. saa et eller sig saa Bevidst ey tilkaldt ryatelse. n unge man ellers havde laaet den drevet langt ned i Udbredelse. Skarpskydning afholdes pas Mandag Kl i Faddersbøl og Tirsda~ Kl i Re servatet ved HanstholRl. VI henviser til Polltibekendtgerelsen. Skolekoncerterne 2ennemføres. Aalbor 02 Nørresund Or- To bra sit Nabos de to mng ladeise tværs ( ledes B komme Han

12 Overo Foranstaltn r Kr.. likarpskydoio~ ~fhorde8 Mande( den 20. $ eplember H~"3 Kl i elomr.øde umiddelbart Vest for Vejen fra Pødderøbfil til Snejslrup samt Tindig: den 21 September Kl i Reservatet mellem Gammeban de 1.:2 Hanlthobl. Færdsel or Ophold Indenfor Omr.aderne SODl bliver aftpæuede er farlig Oll forbudt. Pothimesteren i Thisted K.btd m. V'I den 18. September E. BRIX. Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Nedenstaaende Priser og Avoncer man U;lll"t'l lidli~('n' indgauede Aftaler om højere Priser eller AWll1C0[" - i!;i.;e nwrskrides. ['risa /lt'lf SI/h fil Delailli3/. SlorJ.:obcnllavn Uden for StprkobC'uhavn 1. Friske Kr. pr. kg 11'. pr. kg Æg :L L-J :~.ll-) ~11LDP_';=.'~d._ "".ø"''';'':'''_.u

13 Ir~n.ql. 'I l". 11""." ;;"rl 'f f~~ r"g "'-I (~v~rc" ~g M""('fJr... ~.1:11<7: E.. sod Sd"""1 GI M Mr Vdlloldtr LIL'I/f'UII ff en Prvd for din Egn' Skarpskydning "f1to/ll~.\ia~<hjr dul 20 St;or..mht7 IH.' k". S_J:! I ~ OmraJJdc "middr/. br: "I~ ror l'rie" fru. Fndrl.. m"/ ro Srl.. j.<;.rup ""~I Ti""'-llF d.!ll. SCl).. tcnber KL 8-11 ; R<'-"'...'rt mollen G=u~lS8mle <>JI' HVl.<l1:"Im. J"'nt...l og Oph/d lndcnf~r O"ra.odcm~ "'01 b/ira ~r.'l'rn"'lc fad!!!li" {orbud!' I'OLrrr.l!ESTSREN 1 THISTED KORSTAJ) II. I'. d. IS. S~pt ' " n.. l[} 0 B.Ia PrIser og AVB(11.'fr flu lssl al PrlskO:Jfrolraarlef. SNf~n'!lilUlrtJf!e 1'rfJf'r ~... \1.""crr Jtl1ld U;I/"-/ tid/lt:uc II1~o:a~ I A'/:lIrr MI/ ''''J~rtJ Priser ~1Jcr h'"<~r _ Ikk~ o~~l:ridc.. e II Pnwr tyd!in/ii fif fjdail/i.<f. " l'dw for SludobellI Kr. kg 11~"... ER.Eg -

14 Gang og For ssercr Ellk at Salget er snart menes drejer lug om d sinlide man skud hvorved il Raadighed op paa ('ll idtil ved Baosv. el' ind. Deraf er de t Jordstykke Hundborgvej. Bygmngens egyndes san d. v s. naal' le Materialer et paabegyn I denne Som~ nierne havde at til at tnge er Tilfældet. t hal' vi" 81- eren "men l" mani 1;'ol'ho1dene bliver. sna del' kan bygges seh'om Re-pnrntionen ikke har \'ær~t sau omfattende at alle ufemper e.r forsvundet. Ild i en Lastbil med Arbejdere fra Hans! holm. I Gaal' da Vognmand Lohmmm Skjelsgnard korte frn Hanstholm med Arbejdere skete det Ulwld pall. Ræhr Bah.ke at der fra Gcnerato'en gik Ild i en Sæk Pinde En Del af Kassen sonl l\lændene sad i brændte og desuden ble' Reservehjulet odelagt. LangvllIig Bevidstløshed efter Fald i Bryggerset. Hos Pete' Madsen Saru'u P. havde mrn i Ganr Tærskeyærk. og da Peter Madsens Datter Helga i Aftes "ilde bære Maden ind til Folkene snuolede hun l BI')'g' gerset. Hun faldt og slog Hovedet stærkt og Læge Græsbnll Nors blev till<aldt Endnu i Formiddags YaI' hun ikke kommet t il Bevidsthed. 2~ Anr i Thh-ted liannd f I) r('n il\~"s 1( t'p r!~s1.'n t an Snl'dkt.'rm~;:.t...>l' 1. ~. l h ~ tl'd. h:n Ton:c d:l~ d ~'n ~;1 l"\.t ~lell1l'm Ilt" Thi:.:.h'd 11 kt>rf orl'n i nr:'o H\. pr~' ~'" n 1.\ 2[1 :\ar. Dl'n tidliget't.' Fn1tigl-:aan bnr~ :->olj:t llundbor~-l;hllll'nlp lun ~o lg-t.1.;:ommlllll'j...1 Hundbor~ paa lli Tdl' hnd mt:>d ih l o~ lh'~.l' GHal'db~1:'.t\'rtl'.1 \.'11 "l.1(lh 5EJ111l1 h.l" h.\lbt't l'r h Amtt.'t:'l G(ldkt.'\Hh.'l~l' Ki rhelwilct'rh'1h' l TI :It kunnt" }.!"t nt\vlllf\.lfl':':' l L)b j LiltlH'd Ilwd!ldh~ HU i kke l'l" tl'u(fd Attal stern\' v!.'d Ih> k(lmnwll dl'l som ;lvlttl't't'!. i1ldlt' Iwmmt>lldt' Oll~d:l~ :\ilt' Ot':!:1nnt :\lullk (lpl~'~\'r ll:-:h'r ilian ).!\'l'l1l' \'1\~k~ il'l HlL'll :l t mali l'n'l l li Il IH' }.!"l'!1 Il l' HI \\lt"t> d i~.ti \ l1r~allist :\luiik :-.K\l1 hank fi pill~'t \"l'd tn' \ H("I!YIHh'l~t'n li t' d~'1l1h'

15 ; d t e I Overordentlige Foranstaltnin9l!t. lhegivenht"~ likket O.ID~ KamP'!'r* oppqo D":J med uflj!"_ ' ikke før-- :i J. d' n ~. afh"lae lf '& t.em!><r K ~ ~ Ikkr ~~ t'ji.' --...I g ~n ~ #"... ":l S karp5ky(jnin~ L<_1JJP!1' Kl ~ 1 ~ "at" 'ly.' :!W l' ';J Flt7dJo<.l Ol( ('pho :J JfLIk"l 11):' (Jlli dg og foli..:uit. POLIn1J:L.. T.EaE~. l TRT ;TED KO... I A j Mr"_J 5tur.j~ :rjrde:tie BTiE~ JU!.j~ Iu!t.;re B?'!l.'ard~r. fs:"!:! '4 ljr:rhgt r.:.1:.tv f t... y'" pr I Ra.rf... r.. ~ Z ~.. '". ): ~ 'J.. ;' \>. r " " Obligatit V."' k 7 &...- fj -.;. a~l ~. :r -~ l (

16 2'0. Septernbtor 1!)~3 Pust af Efteraar r~1l S!dvl'.~t Od \ii hqp milt l';::" ntlil{ i Il.!Il! II nljl'!'t'ii' rur~t lull" Id ".'r I ~'-ll JlIlr rt Lrnfln:t filt ('/ duq- l'l hul (lldl'l UIIl).~t Iklw Stm ni for B.JJnN II(' D.'r hal' ik~" t ndnt) II"jnlntll' lin Iltlildt Ol; IHHI Strlll1d"11 hhi' \';1'1('1 I \1"1'''JII''1 1 Khtt"rnl' har f)1-!<aa I [J.l~ Ff 'r mttnll'l' af dl' /Jull'!r --- lun t I KIJltUf!d I<I.k F.ln'rI fur S;uIUln::1 'I \1 '/liih!"_ UlVl'Ill't "U Slull'. fur fldl'li Joik'!';!'! st.. I I' /t 1t '01 tdl1. til' I I 1 1' ' 11.\11l11(fhf'lt fol t'tlf"u" IIf 1Il! j'j L""'III_ /J~' "111.\ tit.." "I{ rt t l'r af kt.ln t fm Li).!!' "It"r ' I'.".\ltJ"~h"11 fr" nt Ul IJa '>11 UI"II ('hall"r'!"ii" '.'" lililil 1.'11 kl.> H nl. (0.:1tI.. ( ' Luftalarm og Udgangs. forbud. nl'n.\fulr.l:'h I (orl'hll'j:!:l'r nt l'1i luft.llaljn f"r.! bhv'>r flnllu'_1 "'w N'nt "I d"t hh'l r IIv'r j (ltlkk"lil'u(!! idr I '" rsl 'lsr'jrbur/t.s l ndltt'dl'n Ih III.kt! milli."la. ::I'Irr<>i' ' l an llii1n gt.'\. Itl.'<lt IljPJn Inl.q Illlln lildtil t I ': B\ k}-ih!~'\~rum. plil'r ska.l mali lili. ~jdlpnrl' hf' Itl <11'\ bhh'f' ly.~i') "I hnr ftlr'i>lgt S\lOf''l' lilln!('l for Pulltlr! l TIllS!I'lL '!t'r ".nl"'r III lilaii r''1lll-r mn" - al Fulk k'lll fan ' nl smj. hj II' d"-"kt' 0lt U']('II nl hlt.r-" ink'l trll.h'r luh'li lit rt.~lktlfo "l' tdtll! Illr On'rlril'lII'I~H af Færd. ~'I.;r{)rhll 1'-'1 :;o:;:-!.' K'! 'r. r r'k-; I Jlrorrlll~ Pobtlkl"d hul' JUa'l r1 IP: 1!"ll rn. Il' H" ("llim I " at l d"'l.'.!'.~r"rhu_ II! "'li Ih 1111 'o 1'11 I mu' 'lt 'C Iuh. af.lnn n _\ ~hl;. lulle' m II n'gp\... aadunl 'r l;l." T llll'!dl'l I.. r. 90 Aar. Husk' Kun "' TetafonsnmtnL... lifter Kr 19. T r ~r lkmlllt8ll'fl 1 iruj.;klt't'oj"lpr '\0 Inll1){t'TIl (lu l'ulhj;:i:)"rt lll"t< nui1<'i -111' 1' OlU a l tll'l I Thi til I ra KI \'J III 7 10\'01' D 1)"'1111""1'1 IXUJ. T h.lojl(;l'u Itah ItH' lutr JlilLClth'L iuilhr-u nk'~ b"iydl'hgt kun 'r tillalil nt h<-nytw 1'dl<fUIIl li III n.l.o..olut liu<j\'tlnrhgo Sa.llluJ"r Det nye l\1olerværk paa Mors. Rationel Udnyttelse :lf Io Lejer IItd Sundby. _ Et Værk til Kr. T d. ~1' Dagl' pr dl'l nyl' lfokm"f('rk 'NI \LI l1ii\"l' lrnnh"g~ndt llnu. MnflJ og Sil..'\ f ri 1111 alt ~nr l'ft"l Programmt l ' I I ProuukUOIll'1I \U ri' I Gal1lt I I:'OJnlll(lI'I'U HH1 Dl'l nye SPI;kah lll'tld... r ~Skn l l 1J nn" l sk Uul{'rlmlll~!i1'1~. '11{ t1t'l~ drll"t'n.ll' Kf~h ('r Dt Il"klor r. L'hn-SI\lol<.>r K"lx>nlul\n dpr I F tii'\['jl'n I'r Chd rlr ReI~knbo'llI ' Ihl.'!. "nm \"a.rt'tll~r jo"n!uuluilll!f' Il nf Pru.luktNIl(> fl'll ) fllr" Knut "Nk..\I1<lfl'tl~ i luji HI... rt!1l hun!'.w U'!nytl(>\; ">I\'\'III'n Id rilt'r!i')i'r'li\ IHHl th- In Klihr.mnlt' j ~1II1t1hy )ln;~ \l0i~ ot.: -F'lrarbcjld Itl u.1 n~' yl'tk "I ror\)t'\l'dl j;.'11ijt'1li 1I1'11~(ln' Tid. I ~" IIH' Sl'\sknb har til hlljlllal I'OR -\;fl.imml Kr JIISt~I'I~"11 1)I'"tall f filtu'ralkousnl Grut I!\:-; 1-\lIho. \ t k>lt']!i'i'l'i llli'il!'!!.\r.l II '1'11 1((\\JtUlllhlJtll \\ l'sh'1i \~ Fllhlm:t'Il~lg L JlIi'j li;'\n"'i~hnnk 1\. nl1(' I 1\\>- 80 J All" BLrup " "" H~ ".r h i E t ' j

17 "c ~... n 'mj.p~ l. I. o. " " Stor Hjælpsomhed efter I Slaglille. h f" ". -. Ulykken r r. '.. j -.r Io " k Dykker fkket ved 'erige. ~ 1<' "'<<1..! 1>1"r<:'- 'I ;';1.;'..- ri I'"l.i."<i~" "0 n. s.'nru." n"" ikk(;~ P"~'r Chd. ri''' ;""[-'nh'''"1 " J "mj.;omnh [ und I L b;"i'*' d mjilth'~ \ d"r nr min- t\y"" 'hl for " t <''1 f; d ker(" ri "jf'" "!" 1)j"r'<:IlI"S/H. '1.""1 V".mm.u '"nl(/dn.d~. Dyk_ "11 lm;!l t 'WU i.'linkn' Skil) for 1' T"'IlII(:I' ';0'1) fuld ' "r Luft <l~ Y'-'Wd liinw. 11.-" -- t 11"lt"m"<!'Rt Ulh: ham m... llf)/j<.' -"i.. J.~(>n I)~ Lft.I;Wj;'" Jm fri OK J)... '<ll' im'dlp"(;rl l!~r" Sm _.!"'jn' ihm') l S'M('loo""t i "i(!' i;l'jdk'l"jd benhavn.. 1" lilon'" ll""t/! "11_ (jl<j..'. Op_ 11)1\'[1 h'l/' 'i<j' ; /<'1. /ll>~"'1 i m/)..;./) "I' 'l"~'1 vl. ind : r"~f'<i" 1<;".. /tin l.- ~btl '/)I j'u ''''' J. ri " r L d " h IC "1 ".( I". Id JI j A i1"_ -'u' 'n nittj "I! 01'1 'n :'Ii""d I." f. "(1"J.> All <I"" h"'<i" (" t hyiij!'''t øin Ej"" d"..!woj ""-"!"~!. -"'u"".'" <>d sin l'"lu"n;". /l"" arik I"'" A- I~'jdf' j Sur" A~"INllh Sko".- "It'H lu!- s'm"'r h"n 1(..no11I' \'jthomh"d "!]J T"-. r"hrihant. li._ Uustn "er -.. r ij"""i>!;)(ihj"tt.- f".. J'":. IM)J)r bl"..' -lu A.ar..'T :r-wjl:>rrt'!. h""'h' Il. I{(J'J' )Jn)r.u[ kt l'i'w ~-ar:!1 Allr 1) I""'!l' j'j"""w j"'5 1""...rj ' "n. ""'1' ""g)" "f d.. n lid" "m Ihr- ". n" o;.i""-.n" B".n "r kn i_ ll:l!" lnr-o r. <l"' l ;.\l<-i"n" ; ;\\'n. la j!""ni"j~hlj;"'d ':.:.1.. I ":;U'd fr.'j)]. (J" " l')h. u co. r. " I!"n. sig.i'tti 't lul LIII' j!;. (" ro rj"'r'ol"s rln'i[ 11 r' :-'[;'IH1 I Jd('ll l" "rt. 'r. i/ S""nt'n 11" n dr..dc..1 ;('U \' "J.: I"'mk hl. l t i S(. I~h'k(' 1I1In.<t>\' tinml lo. lo ~/J 1\ I; II " l:u'n r 1 Ilj En (I'n. h""r ~I" ''''''11 'nl II) Ci ':111''' _"I I. 18. '" \ ""m PI" L."I'" h I'kjl 'nj i _ )UI. 'j. I s' n ~l'll 1: I f: 11 q! r/'n!' al".r"i'g'i')i" l".. r-: w " /t{>';udi'[i "I' h'l" ' n 11;r!kT I. J..j Ih Jl'st\')'"i'if'<J. "Ir "II J7'B"r~ -"(III. ')"r IJ<"Il<'1' h" (; rtle. \'d ')1il1 i EM!""!I 11 Llp\' 'll'ltkl' III' l'"lili~'1 1111( '1._ \o!"dim"-' 'ml 'Iuml Ol{ II 1\\11 <lpj f"1.i.!:"!!':! 'Ol' 1/".1 \I :1\'11"1 ( "dllll "11 t)~'dio' 1l'IUII -r " " u '. ~ '" t lo. k t..olf " w'n ""l.: 1." u I ; To "r 1 jm I: I lo ll... t 1- ri". _ h ".~" (. o.. lo lo' L. J' II J" '... " u I.. Krigens Telegra o' " Den tyske Hærmelding.. II >/. II t " ll' \1 j l li. d ('ti o l; II \ J 1.1\ Il.! ml ~~ ~ k n h '~r m \:. j" l~'ir n '. l '" I '.' h!' 11I1l('-" I l >1.:1' ) l "II en I \ o. I... L. er.

18 lyre-. k. ~.~ altlr IIIId I æk~ ln~ I Att : KJ. t8-20: lnlll.krlvnl.jit I Thlated 'aknl.kil Skole Realtkolen. KI. 20: Royallealret :.Afsporet d.ntk FUIJI med Bodil Jpeen... KJ. 20: Palleteatret:.Adolf LTr'len svensk Lystspil med Adolf Jahr. DI nye Ratiooerioll!r.ort. Uddelita:n.1 lor Okto~er ~eiyndl i nar meste Thited sker hele paa Mandli da Ny ard I lpil~ USI. har.m W 15 vn Ilrea Rilltelefo.~ia.t.l. ell" (J. J8. Generaldir.ktorat" for Posl- oe: T.el'lra'Yleitne! medd"er: I Tidn fr. KI kan dr aver telefonen kun udføres "edynllic. Priyat mlaler. Delvist SpiritusforIlIld. Oeo Iterk. Spiritus DlII fd'" I.rs... t. Pli Thitd I har (JlØn i nogen Tid It dr fra Udll'icl forsvind! tid I 0' alttr at illln Ir nm lil Kriminalpoliti.t har en d.r hud. Renlrinillrbejde ilsil.riet erkendt a' hun var I for PriIllen Ol ~..d. tlret 8 Pd. fedt. mii. ikk Ik.Dks Dyti."UU" til 17 Of IO. "ri KebentJvQ medlliel. s Pra kompetent f yak MIlItærsid. dr mell.. Tjtnerfl{bund1 meddeles: I MedføT.1 Øekendl. C.ntralforeningen er trulfel Oal al L.nninacroe fef er. lien Ira lien "mtlin i I"rllnl' I.dlil "Idre Ol "erinde fqt de ty.te Trlper i Udblllinl Inle O pr. o.nlll.rll: em Btbllrlnl ar UolII. Okteb.r forh_'.. med l'ici.tl1illllnd anordnet.t UeJ- till_a: ar 9 Kr. pr. MIaned. lle.nknln" r IplriluolI I.lflnl. n.n Ir herther Ol 60. L" J pr. Munld for hhv og J IC' o... er mei! Vlrk.lna: fn Llerur. n M.ndae d SeImh.r inlllul r vider. er foritudi I Tiden fra Kl. n er 17 III kr. IO M'TR" t PrbMd1 alod Ud.KRnknlna: 8f de IpirllUI 21elder hle Lanlllt DIen.~ omf.ulr.fl.r ind 'II Irf_ur lijd ii.di liuojoeni.. I Altu i lild h'yurli i Bj.rlrt

19 r :Z4 ptb Overordentl Foranstaltni Sk.rp5kydniof ) Tusd'i: den ~J.S.p)ernber 1948 Klo et Om.ude mellem Ha".t Ol( Ulrnrnclunde. f'"lær~bel Ol( Ophold IIIJenlor O'urudel bllv~r ofpllene) er brllg Olo! f.rbujt. Pnlhlonesleren I Thl ' ~d Købtld In. V. d~n 21. Sepletnber I~~ ~~' BR1X. ISKE RI!YY LlI/kr Husk I Teaterforestillingen i Mortn Aflen begyoder KI Bille1ter ho Boghandler Chr. Chritellcn Teldon 264 '''1

20 L SkUl"I)skydning n(j1oidf11 'J'ol"sdnr den 23. S~'I)tl'l11her 1114 :1 KJ 8 J 2 i d. Oml'ondo lnt'l1cm hollll OK GunulH'lsIHlIh' "'m rust" og Ophold lmlt'lifor Omrnndol Hum bhvor nhflmrrel (>1' fnl'lig og lorhudt POLI'.l' IJ\fI!JS 'I'gn(!;N l '1'llls/rED KOnS'l'AIl M. V. t dl'li 21. ~'k!llt'l1lbcr )1'llt'r 110m nll<l \'I~r 19;1. g. I3l"ix. n (:-.lli Id tilfml- l dl /ol'i1 J\fplIIlHMkn r 111IIL Undt'lI rl1 t' U l'ih ur ~lfi Ol'(' 111' ~Hk. '(' '1\ h(ndl' hnn Nt'!\' kohl til I1lI'J.I'I'1 huj!' J'riN!'r ('Il IH Kr PI". I(}O <lrnm. llluikl h U l' Pol ili!'1 Il!lhnldl 1'11 :Alnl1d dl'l' HU/illl' ul MII III/\' IJj111l11111' _ --' Ul/Ul' Uil1ll..rllUOr III In KI~i"1T"ftl_ rlltl('iid~ I<'orl'tngrndro i Thylmrstn. Del clrl\itlr li i ~ om en \liig 1\'1\11(1 tkr "IIllH Illt'r ["U 'I'hy ok' ~O l ll i $111 '1'111 Hkr<v 1I1 nir II. Ol{' \I/u\ om ul muntt" kuiiuuli IIId til 1I 01('1(1\"( t og Ilurhm' tog h um til sig. Vie! dlll{ d FI'k. hl" lund) t\y.tl sll'ul I \"Hr hu Ji" g lru p. (SQl tii~ Niel

21 ni Overordentlige Foranstaltninger.. o ethe Blr lader.. Og HJerlnrmloe maa d han Skarpskydning afholdes Tor.dag uc'n 23. September ]H43 Kl b 12 l et Omr-aadf'> mel1~m Hant-:itholrn og Gummelsande. - Færd~el og Ophold inden for Omraadet!;om bhver abpærrc t er furlig og forbudt. - POLITIMESTEREN l THISTED :KØBSTAD M V. den 21. Seplbr J~t3 E. BrlX men alligevel: hvor kan septe~.bcr I 'pl~nra

22 M.rk'_un'" " beg-.. der I Afien KJ. I '.30 DR v&ter!ti Kl "Rrd.eJ.Jygterne '"ndeø 11t55. Oll'!!Iukke Vi maa flage paa Kongens Fødselsdag. Men der mas finde Sted. Fra korr.petent tysk militær Side meddele.: Der kan overall fllgu i sæc!ysnlii' Udstrækning paa den danlke Kanes!l'ødselsdllg Søndag d. 26. September. Udllillingsvinduer o. J. kan smykkes paa.ædvlnlig Mude. Oflentlie-t Trans ortmldler mn nere udsmykket mod Fia. Beitemmelierne om Forumlioslorbud.oder Undt eels tilstandn for.liv.r e-teldende i fuld Udatrækning for Søndag d. 26. September. II:rod e lor I i.flskoleledore. I Our Ifbthlfel i Ydby.t Krdl~ IDede I.r iendl&likoleldr. Om Eft.rmiddlae. tilt R.j... kretler J~~~n!..er:.!! ~.rn' d' e iøren Fester Sølvbryllup L.Ualarm i Ipærretidea. Prs compeleri IYlk Mililerside meddeles: Under Luftalarm der finder Sled I S~erretld.n et del tilladt sal længe Lullalarmea varer at sfilgc Beskyttelse i Be~ ikyllelsesrum uden for de Huse eller Bjendomme hvori man bor. lean Mandlil den 27. ds fejres af iklttenadsformanq Kr. P u g 1 sang og Hustru Hwrup. Sherrida. og Madame Zorl giver orr.ntllg For tilli"g. Troldminden SIlerridin oa Madlm/!: Zorlnl d/!:f pal Predlg Illl:ster Thiat/!:d H.andvErkerfarenlne; liver PllIil L"nllll en OfflAtlil Pore.tllliA!! PIS Hotel.Aalberi. Der foreligr.er en Uudelilhed If r.lelde Bladudtalc:leer om 4 to Ar~ lilter. I Nykøbin" P. skrev ~Icialde mokulen bl. I: et det var dea bedtl "aallke Revy der hogl" Sinde var vllt I Byell. Delværre ar Publlku. - I!Ikrey Bllldt - ølle f.r blenl IkuHet If de...e forskelli18 1'r)llelul'I!Itnere der relaer ruadt med fcnholdlvi. IIeakednl Præatatioler. Sherrldln ligger I en Klaele for.11.ely. Hu tryller. sal PeIk er ve4 at t.be blide Næae og Abnd af Porbavselle. Det stere Pu"'li a:æraer lor \: samme R.lI Kvartal. Oll pal noget O paa Thlltld "esuden 188 til hver Per! Tin;;iystE Pn Anli. P4 j. E. jørcens Købesum Kr. Prø K.llm. III Propr. M. Klfbeaum 28 Kr. ikke ler Pr. sidstnl jl!!nøen Sj.rl Ikke l!i~nk. 1 Pra sllmm SI.rrlng Kø akut vurdere Pr. A. V. til C. Peder Kr. rlus L. lum I'ra Odr. A.rbeldlm. Kebelum 11 Kr. V.rderi Pra lidat besum 200 Kroger. Pro Llael Tingsirup K. t Thieted lu K1 Prl Parti

23 linken -liieltdi man. a' lie tilstedevarend. Ol» Alten.n allutted i tævnt ved I Med. i MIllionshulet hvor Pastor Knuds.n 8odtl u. '1 Sekr'ar J.nlen tilte QI Ilclet nevnt. lulleiie lded A.dICI. 1E l(o.c.rt... Klrkekoncert. n I Thlltd Kirke I Aften ved bvllken Elle Jena oi! Orilaniat SV. O. Møll.r medvirker beg:ynder pnecl. KJ " Pr.cr.mmet vil vare la Time. De interneredl. Bellelll.elslr om One pakker. B. torbløttentle. HUlk Arbelds.orle!. \~I t. Oktober udl.ber Pristen lor Thl"e A.. kaffelse al Arbaldskort. Har mim Ikke Itral' SIen i Orden r.r den Tid str.ffls det med ila der. alleritr...kll pi.. e pa. lim.rre!. Thil paa ~I mod holde nlnr Andel SmeTlyverierne har under Ra- Niel.. tianrinasperloden tilet t vold- Herlel ml OpsYln&. Rla.pollliel er Knud opmærbllll pia dette PrhaI. len ikhl mindst t.rdl liline Tyyerl.r nævn I hej Orld bldrler iii O" Ilcd. ninlen p.. den rte rs e O" ~ der er d.rf.r nttet Henvend.l.. ward til Mejerlern om It træffe ilkker- at htrdiiforaoltlltnlncer til lmøde- har Prl kompetont lysk milll"r ~Id. meddeles: Da manee.f de internerede. paarerende ikke har over gaaelae af :SØl.flyvrier. hol_i en IIIr.... lolded Henlyn I Afl : til Ol.epakklr f.. tlettel del at KI \" 30 KI k Ik fte I Tttistd. _ hver Interneret pr. U"e kun mal Kirke. : r emu. 6 a faa tilstillet en Pakke der bøj!t KI. 1980: Teaterforeatilllni; for POtmaa yej. 5 K~. IVITlbr.drene Hotel."tlbor-. PIIT.r.lda til internarede der KJ. 20: Royalteatret : "Afsperet. IiJh.rer den tidliaer. cianike Hær dansk film med Bodil lpsen. har i man&e TUf.td. henyilldt lig KJ. 20: Palæteatret :.Adolf i Tr_jen- til d.n tylke VærD ac l for at nensk Lystspil med Adolf J_hr. opall Tlllld.111 til.t Inell'" titres pllr.rlndl Be'.1I tnlr In modi IlD Orl.. for IlIer I'rlrl.. le If l.ttrdtre_e pllrlred_i. I ~e flllle TIIf"ldl har dtr ikke ya1 IiIllr.kklllll Grunlllall for al ijn.~ekomme ~llie l'ien.. nll.llor. Del mddelel derfor III Brtl"el nini II Anmednlnller om TIIII dell' III lilie. Da: om Orloy for d. IDlernorede kud har U_lili iii al bil.. Im.d"k.m"I hyt I der rorelluer d. alltrllyorlllllle Orundl f. Bkl. O.~lfll~ I den n.rmollo PIIIIIII. o. I. SærIIr Imødlkommenhed ID. ti. III Prl IIly.ll. II enkeut I.tornorlde ol prl.. l. Grund 1. un r HInlY' iii.n liilllr a.handllnl If aili d. Inlernerede lidiicori ~Inll<. Soldol.r Ikkl findl "ed. T r~y L.talloreaiag tor Pojerll.Uer at h' Søne - A r I II. B r ~ afboldl i Allel Gln.rlllorllmlinl/. formandtn Carl Koldsillrd E II Lund allllldl Iilerltninll. Tr~d. en ferholdnil 1iI1. Om tmnr H I havde for.niniln halt et aoienlunde liodl Air.. K v RIgnikabet oplæl'es II Uddeler Carl V. d Lu.on Pr.trup Di K o ville In Omlalni.1/ pli Kr. Til BII'y"l.en bio. Chr. Hlnl."n /ol. Hjardlmlll Klit -Il Jen. Klfk Karel itnvalal mini Niel. HUlby M I Karup Helm. nyulll'li. Som Revilor.eoullllll POllbud M. /ol. Andenen Temmerby. Jltoreqinatnl M.lIeri overlod.. s. Udd.ler Carl V. d. La.. on. iidet. Air udb.lili intl' OYlflkud oc S n derl.r yedloee. del II udb.t.l. 50 ø" pli hylr 100 Kr s I ~odefl'ofler i 1!41-42 Oll 1 Kr. ~

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1,1:1 Oili NA1~URFREDNING C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17 I', i I\OBENJ-I.W1\,liS.I. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1 Vi Christian den Tiende, af Gud. NMde Kouge til Danmark og hlaud. de Vem!er. o~

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag

Læs mere