r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r. on. I.nllge koi,rn. I ~."

Transkript

1 Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen stjal Bine. pakker. cfe pu noget " Hu. r. on. I.nllge koirn. I ~. ikke uo ~ til ~ Mo~ holej si kan Jor I N i I gra Thi. Put liam ved f'r.(j En gifl Hjælpearbejder ved Struer baneat.fion er bleven anholdt Di har tiltuet at have stjaalet forlkellige Pakker fra forsendelserne naaf han hjalp iii med Omladning af ODdset. DeU '~ I Afte.' ~

2 E R' HemærK lylelllemsskliiet. '1 Stø nnoncerenil'ae- '~- :~: I Overordentlife Foranstaltninger. I 8ekeodt2oreJu fra Politiet. \ Det under 2. ds. herfra udledte Porbu1 imod Beværleres Udskænkning af ' slærke Dr1kl{e 1 Tiden eiler Kl. 19 opl1l2vee herved med Virhni"g fro I Dag Pulitlmesteren I Thisted Kobstad m v ' o den 16. September 19d nu E. arix. j SkarpskydDin~.fl1oldel Lørdag den le" SandIlIl: den 19. o~ Mandag den 20. September 1\1 43 Kl. Q-17 fra 6 km Sydvest for til 6 km. Nord"st for Klhmeller l en Bred']{' al 8 km. tu S regnet frn I(yslen. Sejladt indenfor det opllvne Omrullde er farligt og forbildt. PolUimederen I Thisted Købstad m... den 16 September E. BAIX. n" I I Skarpskydoinr:.fh(llde. FrediIi: den 17. September 1943 KI fra Plle~erho"l udover Thieted Srednln!!: i farllv Omr._de: Fliecerhout - Eshøj - HInkIlt. Sejlads indenfor Omro8det er f ~ ;'liit Ol forbudt. Poltllmeateren r Thisted Keblt~d RI. V. defl 16. September E. BRIX. Thorsted Kirkes Bazar ". Kund&afholdes i Thor.ted For mlln hu. FNd_g 0l Lørdag bot.'''' "Id. 17. og 18. S.ptbr. Ud lgtt flabne! ben:e Olie KI l:i. - UP ~de 31 '14 FreiIIl KI. Ig l_ler p.. tor L. II t r II p Sen nel. Lørd1it: Kl. III forlæller Lærer Thor.tein Bil 11. om Thofsled So!!:n og Kirke lennem Tiderne. M!NIGHI!08AAADET.

3 P'$ \1".. lild.111(\ h r i h' hl"i~.. 11'11 "" h\\'" IIIlIHU- tll'li 1'1 '"~ hl"""! i >li~ii)... h\l" 111'1' hllhl~ I n n'.')!. II! I ~ "rr"1i11iil! :\{ 11111'1' hll\l' ' ''' '1'1' ~(' dby nlt'1i HIII)l" '!lilli II 1\1ml l\' \ 1 ""'I 'd N('(~J' " budet "HHI ""cl'h.. (dl'h. lin hil'\' I \(Ir l '1'111 \\ 1\11111<11 tt" 11111:" \1"1II1l"'I."". 'h\"" '111'. I'Ht' "II 1\' f"t.1i h. rll'i'ii."ii " lilli' I;'uh'" hl ':1.10 \' " I~\ \lir I.' 'I "Il t!:llr i.\.. 11 \nlo""i\'h: 1II'm'.. ~ IIH! 1'1\11 ni 11""1" "1\ 1'11'1011'1 '\1'111( F.U H'''' I' nt rll'l.iio( 1'11:\ 111\11'11 I h'l\ 'nll "n'l'd.t-rudllllh'l 1'1' I I\tnfl. 111'\ \.;111\ )'"' 11IIIlr'''1111''''cll' 11""" 1\l'I~lIl t.. til I"ul"'. ni.11' ~IH Itl'" rlll' nt htol dl' hl' '11 1l11ril I '1'11 1'11 fra 1\1. 1:1 Id 1\.1 ri 1)'1 ~II!\Ilt1H\\I'I '.It"'I(P'l. III h I \'IUI lliv.. 1'11 tl)1' L' I~ltulV!hl.. 1 al 111\t.. hh" 111I1o(1t\!:lIt 'tilln\\t'l I(/UI tlr~1" ' I ~.ll' n JUUl Illh!l' MlJl'~t1ts ["llomb!'ul!. Villi H'II1'1I I 'I'hi~\'\l hk 1'11.HVIlI'\". ll'!' lu\v(!' Vll'1'\11 JlIII\.llIlo\'l Itll'\' 'hdl1.t~ 1"1'1'111111'1111 i \)tlg 1'11!lml" 1II\t\ I.\l\I hl' ""1'\" \"" tm'l1" I!nlt' Vr!i\'\ II'" I' P rnn ~I') \'\'1'1'1 M"n It. \'"1\ Mt III hllll'li II 111 fll'il h\'i' \IIII"'\'\<' BhllImfh'l\' " l'nll\' '1' pif"\. j( 1 l'jtlnl1" Hoy"'1"\lfl'\ K l'tyltll1" ijii\ii". INI s tuvl'lllu HuJ Ii lif :-:.\1'11 "'1\11 tl"1\ ro\' li'll Ih t-iko\l'i\. 1'\' {Ilh'. lilli.! IU\ Hul! H "\1 li. \'\ \1 \11'1 { l' "1. I hl>l' l'dill'll I'" "11\1. KII'n'lIl${ 1'~ ~l\rt""i II ' Il" \'\1I tlt'l kil'

4 jll "nm III hmh Im'uK 'i- j'lnlm 71'111- n ill.~ twll Jod l!iin tf'l k 'RI'r III." ok lg al a o o....". Skarpskydning (I!'h(JlrI('1 Fn r!øt[ INI 17 Soptl""fflher 19-1:J KJ. J.0-17 tril FJirp." rh"r't Ol"cr ThulfNI Rrf'dnrnrr; fflr"jrt Ommado: F"""prhorSL-E6hoJ_Uankht. U'I SI-j/adtf md"llfur OmTnndl't.r far/lk ok forbudt. POIJITIMESTEREN / THlSTEJ~KØBSTAD_ 1'.1. V... 1(l~ Sf;P!1 Skarpskydning nfho/dros 1-41rdng d. 18 Spndag" d. J fl. og A-fllndllg d frn 6 km Syd"c'it for til 6 km Nordo"t for nf B km til SOB r"ktlf'l frll Kystl.'T1 S('Jl(1fI.~ IlIdl'nfor d/;'l 0/ljpV"" Omrnndf' e'r farlig og forbudt. ( - " Ir. lr.j" tflgn) " E. llnx... POLlTIMES1'Ii:ReN I THISTED KØBSTAD M. V. 16. Sl"'" - Jr. Hl"" (.!I'lgn) E. B'.iX". I. Bek endtgørelse fra Politiet. Det undpr 2. ds. herfra udstedte' l"orbud imod Bcvtcrt!'rc!i UdlSklt'ft. af stærke Drikke J 'flden cfter KI 19 ophæves herved m('d Virk" 1<n1ng I 1)ag. lljnr" fra l';ptf' tlr.~/u((f'l POLITI/uESTEREN I THISTED KØRSTAD / 15 S('p!"mhf'r.<:';"mlul.I( uds"ihjff' VH / h'~() glllli liattrioen 1'11 Up/Mf/fmK lil Mt'Cl/f'lIl_ 1l11'r1lP om al lad. 1>IK auioiisf'j'f' IlrIm SialIIIJ.!Tf' OK AfJ"\f'nugl'lI af Knrn 1m Ltwrlmpm/(lu(\ kunrln (1('1' I.(j~ I: I) b"k)'liflf'i'. /Jr)( Jltll' illllcl- M V_ Hi. Sf'Plbr Hl (~ign). E. Bl'i~ 1~. Ræhr IO Vigsø 15 Hjordem.ol IO Aller~"ng HJurdem 1 Klit 1430 Vester Vundet IO Alterga Klitmøller : Ingen øster Vandet I ~ ng :- ~~ J " " H "1

5 n fl'cm_ samlin_ 44. j Vitbevil. jp ]llnl~ ernsko_ sende {Ui'sus Luft Ol' Anr illd~ i SI e m dej' ig. ljsdag el'vig. "borg" usfordt til Udstta:ml<umg Rr SUEl"Re ljl'lh:1<e i Tiden ef!;er Kl 19 ophæves med VlI'lmi ng fra i Dag Tre "taget" i Thisled for Over. træ<lelse af Spærretiden. Politiet beder os henstille til Byens Borgere. unge Som æld'e. llt de holder sig inde efter KJ. 23 og sorger for at være hjemme inclen clette Tidspunkt. Del' er ikke mange. der oversimder denne Undtagelsestilstands- Bestemmelse men f. Eks. i Aftes Val' der tl"e to lielte og en Dame. der blev "taget" paa Gaden KJ Det er i Befolkningens egen Interesse. at den fastsatte "Spærretid" overholdes strengt. ] l\lorgen fylder ].Jærer Soren Lynge Lild 48 Aar Gdr. jordfasl det er I og go' l skal aldi det gæj Ret. De kun Tid Men JH det. du for saf slaar f i de sto teren. n1an V~ med sil betyde: re væi godt H Karaln relsen.

6 \l:<l' i Il ;t \1~\ l\\1't h\!\t)t' l'tllhkih\l l I''h~i1 hl ~t\ll\ r'dij; l' H(~(( ~t" l.. 1<..\1'.1 t t't h.'h' lh\d(' r f\\1' ~<M;l~~N.'Hl'l' 'df:n~ :;h'~t I h<\{ l~t n l'n : i Pl"l'lduk ~tts~t.'t il ml~tt{'t ''\& m."llpri s~rnt'" r S.t\'Irk\\b~n tqi\ :tf st l\ull I l't't 51; i Pral in r ~h.al m~t'n. dog EAa n b(ort>gn~ i O verordentlige Foranstaltninger. 4t) SIw I'l'sl< yd n ing lfh"l\ic 1 M'<.t;t~ dl'n t" ~1 I\(i.\ n l~l o~ \Lmd:\l d"n 211. S('ptt'mbl'l' H1Il h.\. ~l_ l r fr.\ ti h.m.s'~d\t.'~t fdr til 6 km '\J:-t f.. w h.\itnh1l1l~r l (ll Bl'.:dd :'I "l...m t 11 St'''' N'~Ul't fr:l h.y~tt.~n_ ~dl~d~ init'n for dt't 'I.11'~1\.'lt' Onn-a~d" t'r f.'l1 li~t {I/o!: f{)l'budt 1'()J.lTD1E$TBHE~ 1 THISTED hl1h::;f\d 'l. \"' d. Hl. Sept<mber HH3. E. Bri x. Sknl'ps)ydnillg afh(lldt'$ Pl''4.lg dl'1\ li 8('pt('mber KL fra Fhegerhorst ud o~r Thht<'ti Br<'dnmgi farli!tt Omr33dt'-: Flit'-g'erhor.<-t - E~hoj - H3UkHt. S(~jIA.is indt'-n f..1r Omra.a.d'l.t l't farligt (IR forbudt. I'OLlTlMESTEREX I THISTED KOBSTAD \1. Y. d. 16. September E. B rl x. Bekendtgørelse fra Politiet..J).(.t und~r 2. ds. herfra udstedt.e- Forbud imod Beværteres Udskænkning ai s.la-r:ke Dnkke i T~dt"n e~r Kl. 19 ophæ\'~s hen.-ed med Virkning fra idag. POLITIMESTEREN I THISTED KOBSTAD M Y. d. 16. September E. Br ll:. A Ho) tjen hle\' (Dt- S Log gaa mal FOl Jen ste - Ir Ejendom I er Krum. ~.: der er Paa Sror~s.rn8alet La.r~:-on om hsyde yæret hvorvidt klar over j instanser. Enhver der maatte ha \..~ aflp"\....-røt cin rulr.:al 1"\n:f'I"\...t~c ste

7 DEMOKKATBN. rg. I ~ Vir f Au ntage hon t tra fp.~f m.ddorbudet lempes. l Hassiog.Refs Herreders Politikreds er de! nu fflladl af afholde OeoeraJforsamlinger ikke poliliske M.der og iportskame. Tini1ystØ Skøder. rle. ' Fr. Arb.jdam. And. Chr. Jakobs~n fr. Sned.tcd til Jen. Kjær lar.en Senat derbaa K.belum JOOIXJ Kr. Vurderings. Jæ SUIn 5iOO Kr. D'_ Fr. Frk. Je y Boler Tfnptnp til let Otto Boler TI.r.trup Købesum fer Halyaap Kr. pl Lølere e. Kr. VurderJ.øsMm Kr. _---L)u~... e en n R i n g s t e d. En nedsk Ild paa Hu. Tidligt i M

8 .I111'/kl'l.'11. \11~' d ~\ 11 rj II 11 l ' ~\\I\ (1\' NIl lt l \ :1 11 '.11'11 '1\1\1 ;-.Ih1ll\'l!\h 1\\\~II\'\\I\I\~1 lhi \ \1 11 \ 1\11'\\1' l q\:\l Ih 1 1' \lil' IIllIlU li "1111'1 1" 'lh1l' 1I);l;- d\ \'\11 fpii\11 \\1 ~11\\ll~d\\ hl!lii~ I' tl\ 11\\1\1'\'1\ 1 '11~111" h 1\ 1I1I j ' li \ hil 1.1'1\ 11\1\1' Ul Ih'\ 11\ ~1\111_ '-'(I. ~~ \\111 Ilt lit'ih' ni! ~1'11\ dl'\ 11\1'\\ 1\\11\ NI\I\1 11~ 11\<'\\ "t \ \'U\ \111'\ It ~1\!.t1\ '1IHu'\.II'NII T.III HI'!l ~l\(\lllll ni \11' 1"1\:1\11.1\\11\ \\h' 111 \lt.\ lili.h'.11 ' \'\\\111\ h- \\~ \\ Hl h\1n lih\l1\h' \\\\1 il Lh tillid lill11l. \111\ 111'\ t-tld\\lh\ h\'\i\h\~ \ ~\ 1l\11jl1 H \ ljll Li \\;\1' 11\\1\ 11'\1'1 thhlll dl 1' Ird:.\ \\'\hl.i"\' \11~ \1I\\d \'\ 1111"\11 \1\\\! \'dp\i\'i :-; \llll III - HH' j\~ \\" Il\{ IH \~IIl\l"\'.1): \.'1\11"\' \I'd ';11\ "" \\\;\1:1. 1; IIl' \' ':1':1\1\ 1'1' I'jll Iii \'\\\\!\" l!<l. HIlIlthd. \'1. 1 ~"11 1' 'I \1"ll1'~I.' 11 \\ 01.'1 'I~\ ti}. HdlIl\II\I\lI'lin\ ~\I1\L " I'hl\ I 1\ ~ ' l ndl\l. \ 1 1\1'111:11-1.1'1 \ \;\ \"\""\1 lili. ni 'nclll I:d h:\\i' \:\1"'1 ili \\"'JII 111" \\\1\ '1\\\" \liw\i' '! \'111'1\\\ 1'.1\ \111'111.'1 \I.' '1 lhllllll\\li\\li." II ~\p.q! 1111;\11'1 '"1\111\\111 h"d 1\11' lifm; t.i'll' 1 1'd"1\ 11\1'11 1.\ tl.\1i \li\\.\lnl"\\ III \\1' k 11\'1\" li". Ilil.It' '\111\\.\ \\111'\\\' 1\ \ llili ~"I 11 d. 1\1"11111\.' ;'1 1'\\ \\111\.1'\ d'i\ hhn\. IHH. )o\n~ Yl1lll"IIII..'1. \ I'"~' ~I\"I'\ \1l' 11.1."1 l' dpi.' 111\\ hr \\1\ \\HJ"I'" \ 1'\\' o'!hdl~t \11 \\I\lltH \ "1 'u.h!iiil11i1 \ "ll'rt'll I \11\;1\' 1"1\111' \ 11'"I!ol.I'\~I'1\ AI"H" \1\1111\)11"'\1' $kll hjkl" \1~tH'\ \"\11 \;\lihll'l.\ '\ r :-; \ \dll'.hl I I i\hddlhi'" 11tH. l\ }l."\ \'''ln'h!i1~''\\ :\\ 1111:-<\1 ni ~~'I\"\'''I In I' \1 \I' \1\"11' \ il\l\ ~"'\\ hl hl'ih''ii' \ \ "lw\ ;\ I )1:l li l"\lh'r i l'n li /'il" H' Ih'\ \ l\\\nl\\i\(\\\.i l" '<1I;111-dl\ III n l' Il'n\\\I'\'\\... Itn\"".1"11. \\.\11\\\ \~. \..nl 11\\11 ;1 1 hlllw\li\1' 11'1'.1' T 1'1\\1"'''''1\''''';\\1''1' \'\\\\11\ l.' l\\1'l.t"\i"" II Il '\'!'''II''\I\l1 0"1\\1 III III' II

9 og d(\"t~ Nu. da 'v"1 ikke land ags 'erne er en kun og.saa ') 'rsonalet se med iver for og rolg Fjer emsl'ille- 1B blc>v l'glo 1.7 Henrik Pl'iva le. 00 Kr. t 75 Hr- 1 c:;.c;lon~n jerl'ilæall D'jIilrh"e""~-=~ (lig'vis {)g.~aa. eb-eren slap med en Advarsel. En GB-er SOUl var udeblevet fl'a Tjeneste var af Politimest.eren j Tldst.etl blevet forelagt on Bøde part 25 Kl'. Han nægteele at belale den llyodor Sagen gik til Ret ten. GB-eren undskrllllc sig metl al' han ikke havde faaet!\[etldclelso om al han sinilde mode idel han fattige Gang han mødte havde fanet Lov at gaa lidt tidligere end tie antire fordi han gol'ne skulde paa Al'lJejde og derlol' havde han ikke Iaaet al vido hvornaar de skulelo møde næste Gang. Politiet fastholdt at. han burd" idømmes en Bode iclet det havde VIPret hans Pligt al skaho sig Un (k1'l'etning om. lwornaar dol' skulele modes. ])ommerejl lod ham imidlertiel slip]lo med pn AdvarSel. PoliLifJllrlmfC'glig G a d ucllalcr overfor 0' sin. Fol'lmvolse over dellne sæl Regn nod Rog nlan T hud th:..} Ped gen ne"~-- --" }\ fgm'cl. Hvol'clan kai y; kl1nno ljolrle nisciplin i vod GB - Korps si. Ilaal' de nllge Mennesker uu SOl' at I )I' lig fan et al. J

10 kolnmende K;lrl l~ogcd r C. KI1'I el' i Skyum 'cuigedc. ~(Ilrdsel min Ej ll- ~ptbr. 19<13. ~ JenselI. Jagt ~je.ndomme le. L. Chr. A PoullIvelpluml de Gudc.'lun1 Ting- Tingstrup. g Kr. ti' 1uht ytm. Den flevcl"c den ergade 8~..... UU \I... u _"!.~ ".~ 1".1. OENERATOR=T0RV Prima Generutor-Torv i Papirsække a 25 kg kan leveres omgmlende fra Lage]'. S. KUHNMuNCH aut. Fordforhandler. Tcl~ron (;1(;. 25 Spand Heste og 3 = 4 Lastvogne søges ti1 god fast Akkordkørsel ved Hjardemaal. Omgaaende Henvendelse t.il TeU. 7 Lildsfrand fra og- efter 17. Visitkort Konvolntter B/'evpapir 1lI0Ul.a~~es centralen. Telt'. 931: MiMI næ)' Thi! ning El[ nel' an\' med mil: R i m e l K. z v soges f ligere. Stn strnks stemm<.lens Stor merl varme llu kt.

11 med at r. Heljla. rdet. saa et eller sig saa Bevidst ey tilkaldt ryatelse. n unge man ellers havde laaet den drevet langt ned i Udbredelse. Skarpskydning afholdes pas Mandag Kl i Faddersbøl og Tirsda~ Kl i Re servatet ved HanstholRl. VI henviser til Polltibekendtgerelsen. Skolekoncerterne 2ennemføres. Aalbor 02 Nørresund Or- To bra sit Nabos de to mng ladeise tværs ( ledes B komme Han

12 Overo Foranstaltn r Kr.. likarpskydoio~ ~fhorde8 Mande( den 20. $ eplember H~"3 Kl i elomr.øde umiddelbart Vest for Vejen fra Pødderøbfil til Snejslrup samt Tindig: den 21 September Kl i Reservatet mellem Gammeban de 1.:2 Hanlthobl. Færdsel or Ophold Indenfor Omr.aderne SODl bliver aftpæuede er farlig Oll forbudt. Pothimesteren i Thisted K.btd m. V'I den 18. September E. BRIX. Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Nedenstaaende Priser og Avoncer man U;lll"t'l lidli~('n' indgauede Aftaler om højere Priser eller AWll1C0[" - i!;i.;e nwrskrides. ['risa /lt'lf SI/h fil Delailli3/. SlorJ.:obcnllavn Uden for StprkobC'uhavn 1. Friske Kr. pr. kg 11'. pr. kg Æg :L L-J :~.ll-) ~11LDP_';=.'~d._ "".ø"''';'':'''_.u

13 Ir~n.ql. 'I l". 11""." ;;"rl 'f f~~ r"g "'-I (~v~rc" ~g M""('fJr... ~.1:11<7: E.. sod Sd"""1 GI M Mr Vdlloldtr LIL'I/f'UII ff en Prvd for din Egn' Skarpskydning "f1to/ll~.\ia~<hjr dul 20 St;or..mht7 IH.' k". S_J:! I ~ OmraJJdc "middr/. br: "I~ ror l'rie" fru. Fndrl.. m"/ ro Srl.. j.<;.rup ""~I Ti""'-llF d.!ll. SCl).. tcnber KL 8-11 ; R<'-"'...'rt mollen G=u~lS8mle <>JI' HVl.<l1:"Im. J"'nt...l og Oph/d lndcnf~r O"ra.odcm~ "'01 b/ira ~r.'l'rn"'lc fad!!!li" {orbud!' I'OLrrr.l!ESTSREN 1 THISTED KORSTAJ) II. I'. d. IS. S~pt ' " n.. l[} 0 B.Ia PrIser og AVB(11.'fr flu lssl al PrlskO:Jfrolraarlef. SNf~n'!lilUlrtJf!e 1'rfJf'r ~... \1.""crr Jtl1ld U;I/"-/ tid/lt:uc II1~o:a~ I A'/:lIrr MI/ ''''J~rtJ Priser ~1Jcr h'"<~r _ Ikk~ o~~l:ridc.. e II Pnwr tyd!in/ii fif fjdail/i.<f. " l'dw for SludobellI Kr. kg 11~"... ER.Eg -

14 Gang og For ssercr Ellk at Salget er snart menes drejer lug om d sinlide man skud hvorved il Raadighed op paa ('ll idtil ved Baosv. el' ind. Deraf er de t Jordstykke Hundborgvej. Bygmngens egyndes san d. v s. naal' le Materialer et paabegyn I denne Som~ nierne havde at til at tnge er Tilfældet. t hal' vi" 81- eren "men l" mani 1;'ol'ho1dene bliver. sna del' kan bygges seh'om Re-pnrntionen ikke har \'ær~t sau omfattende at alle ufemper e.r forsvundet. Ild i en Lastbil med Arbejdere fra Hans! holm. I Gaal' da Vognmand Lohmmm Skjelsgnard korte frn Hanstholm med Arbejdere skete det Ulwld pall. Ræhr Bah.ke at der fra Gcnerato'en gik Ild i en Sæk Pinde En Del af Kassen sonl l\lændene sad i brændte og desuden ble' Reservehjulet odelagt. LangvllIig Bevidstløshed efter Fald i Bryggerset. Hos Pete' Madsen Saru'u P. havde mrn i Ganr Tærskeyærk. og da Peter Madsens Datter Helga i Aftes "ilde bære Maden ind til Folkene snuolede hun l BI')'g' gerset. Hun faldt og slog Hovedet stærkt og Læge Græsbnll Nors blev till<aldt Endnu i Formiddags YaI' hun ikke kommet t il Bevidsthed. 2~ Anr i Thh-ted liannd f I) r('n il\~"s 1( t'p r!~s1.'n t an Snl'dkt.'rm~;:.t...>l' 1. ~. l h ~ tl'd. h:n Ton:c d:l~ d ~'n ~;1 l"\.t ~lell1l'm Ilt" Thi:.:.h'd 11 kt>rf orl'n i nr:'o H\. pr~' ~'" n 1.\ 2[1 :\ar. Dl'n tidliget't.' Fn1tigl-:aan bnr~ :->olj:t llundbor~-l;hllll'nlp lun ~o lg-t.1.;:ommlllll'j...1 Hundbor~ paa lli Tdl' hnd mt:>d ih l o~ lh'~.l' GHal'db~1:'.t\'rtl'.1 \.'11 "l.1(lh 5EJ111l1 h.l" h.\lbt't l'r h Amtt.'t:'l G(ldkt.'\Hh.'l~l' Ki rhelwilct'rh'1h' l TI :It kunnt" }.!"t nt\vlllf\.lfl':':' l L)b j LiltlH'd Ilwd!ldh~ HU i kke l'l" tl'u(fd Attal stern\' v!.'d Ih> k(lmnwll dl'l som ;lvlttl't't'!. i1ldlt' Iwmmt>lldt' Oll~d:l~ :\ilt' Ot':!:1nnt :\lullk (lpl~'~\'r ll:-:h'r ilian ).!\'l'l1l' \'1\~k~ il'l HlL'll :l t mali l'n'l l li Il IH' }.!"l'!1 Il l' HI \\lt"t> d i~.ti \ l1r~allist :\luiik :-.K\l1 hank fi pill~'t \"l'd tn' \ H("I!YIHh'l~t'n li t' d~'1l1h'

15 ; d t e I Overordentlige Foranstaltnin9l!t. lhegivenht"~ likket O.ID~ KamP'!'r* oppqo D":J med uflj!"_ ' ikke før-- :i J. d' n ~. afh"lae lf '& t.em!><r K ~ ~ Ikkr ~~ t'ji.' --...I g ~n ~ #"... ":l S karp5ky(jnin~ L<_1JJP!1' Kl ~ 1 ~ "at" 'ly.' :!W l' ';J Flt7dJo<.l Ol( ('pho :J JfLIk"l 11):' (Jlli dg og foli..:uit. POLIn1J:L.. T.EaE~. l TRT ;TED KO... I A j Mr"_J 5tur.j~ :rjrde:tie BTiE~ JU!.j~ Iu!t.;re B?'!l.'ard~r. fs:"!:! '4 ljr:rhgt r.:.1:.tv f t... y'" pr I Ra.rf... r.. ~ Z ~.. '". ): ~ 'J.. ;' \>. r " " Obligatit V."' k 7 &...- fj -.;. a~l ~. :r -~ l (

16 2'0. Septernbtor 1!)~3 Pust af Efteraar r~1l S!dvl'.~t Od \ii hqp milt l';::" ntlil{ i Il.!Il! II nljl'!'t'ii' rur~t lull" Id ".'r I ~'-ll JlIlr rt Lrnfln:t filt ('/ duq- l'l hul (lldl'l UIIl).~t Iklw Stm ni for B.JJnN II(' D.'r hal' ik~" t ndnt) II"jnlntll' lin Iltlildt Ol; IHHI Strlll1d"11 hhi' \';1'1('1 I \1"1'''JII''1 1 Khtt"rnl' har f)1-!<aa I [J.l~ Ff 'r mttnll'l' af dl' /Jull'!r --- lun t I KIJltUf!d I<I.k F.ln'rI fur S;uIUln::1 'I \1 '/liih!"_ UlVl'Ill't "U Slull'. fur fldl'li Joik'!';!'! st.. I I' /t 1t '01 tdl1. til' I I 1 1' ' 11.\11l11(fhf'lt fol t'tlf"u" IIf 1Il! j'j L""'III_ /J~' "111.\ tit.." "I{ rt t l'r af kt.ln t fm Li).!!' "It"r ' I'.".\ltJ"~h"11 fr" nt Ul IJa '>11 UI"II ('hall"r'!"ii" '.'" lililil 1.'11 kl.> H nl. (0.:1tI.. ( ' Luftalarm og Udgangs. forbud. nl'n.\fulr.l:'h I (orl'hll'j:!:l'r nt l'1i luft.llaljn f"r.! bhv'>r flnllu'_1 "'w N'nt "I d"t hh'l r IIv'r j (ltlkk"lil'u(!! idr I '" rsl 'lsr'jrbur/t.s l ndltt'dl'n Ih III.kt! milli."la. ::I'Irr<>i' ' l an llii1n gt.'\. Itl.'<lt IljPJn Inl.q Illlln lildtil t I ': B\ k}-ih!~'\~rum. plil'r ska.l mali lili. ~jdlpnrl' hf' Itl <11'\ bhh'f' ly.~i') "I hnr ftlr'i>lgt S\lOf''l' lilln!('l for Pulltlr! l TIllS!I'lL '!t'r ".nl"'r III lilaii r''1lll-r mn" - al Fulk k'lll fan ' nl smj. hj II' d"-"kt' 0lt U']('II nl hlt.r-" ink'l trll.h'r luh'li lit rt.~lktlfo "l' tdtll! Illr On'rlril'lII'I~H af Færd. ~'I.;r{)rhll 1'-'1 :;o:;:-!.' K'! 'r. r r'k-; I Jlrorrlll~ Pobtlkl"d hul' JUa'l r1 IP: 1!"ll rn. Il' H" ("llim I " at l d"'l.'.!'.~r"rhu_ II! "'li Ih 1111 'o 1'11 I mu' 'lt 'C Iuh. af.lnn n _\ ~hl;. lulle' m II n'gp\... aadunl 'r l;l." T llll'!dl'l I.. r. 90 Aar. Husk' Kun "' TetafonsnmtnL... lifter Kr 19. T r ~r lkmlllt8ll'fl 1 iruj.;klt't'oj"lpr '\0 Inll1){t'TIl (lu l'ulhj;:i:)"rt lll"t< nui1<'i -111' 1' OlU a l tll'l I Thi til I ra KI \'J III 7 10\'01' D 1)"'1111""1'1 IXUJ. T h.lojl(;l'u Itah ItH' lutr JlilLClth'L iuilhr-u nk'~ b"iydl'hgt kun 'r tillalil nt h<-nytw 1'dl<fUIIl li III n.l.o..olut liu<j\'tlnrhgo Sa.llluJ"r Det nye l\1olerværk paa Mors. Rationel Udnyttelse :lf Io Lejer IItd Sundby. _ Et Værk til Kr. T d. ~1' Dagl' pr dl'l nyl' lfokm"f('rk 'NI \LI l1ii\"l' lrnnh"g~ndt llnu. MnflJ og Sil..'\ f ri 1111 alt ~nr l'ft"l Programmt l ' I I ProuukUOIll'1I \U ri' I Gal1lt I I:'OJnlll(lI'I'U HH1 Dl'l nye SPI;kah lll'tld... r ~Skn l l 1J nn" l sk Uul{'rlmlll~!i1'1~. '11{ t1t'l~ drll"t'n.ll' Kf~h ('r Dt Il"klor r. L'hn-SI\lol<.>r K"lx>nlul\n dpr I F tii'\['jl'n I'r Chd rlr ReI~knbo'llI ' Ihl.'!. "nm \"a.rt'tll~r jo"n!uuluilll!f' Il nf Pru.luktNIl(> fl'll ) fllr" Knut "Nk..\I1<lfl'tl~ i luji HI... rt!1l hun!'.w U'!nytl(>\; ">I\'\'III'n Id rilt'r!i')i'r'li\ IHHl th- In Klihr.mnlt' j ~1II1t1hy )ln;~ \l0i~ ot.: -F'lrarbcjld Itl u.1 n~' yl'tk "I ror\)t'\l'dl j;.'11ijt'1li 1I1'11~(ln' Tid. I ~" IIH' Sl'\sknb har til hlljlllal I'OR -\;fl.imml Kr JIISt~I'I~"11 1)I'"tall f filtu'ralkousnl Grut I!\:-; 1-\lIho. \ t k>lt']!i'i'l'i llli'il!'!!.\r.l II '1'11 1((\\JtUlllhlJtll \\ l'sh'1i \~ Fllhlm:t'Il~lg L JlIi'j li;'\n"'i~hnnk 1\. nl1(' I 1\\>- 80 J All" BLrup " "" H~ ".r h i E t ' j

17 "c ~... n 'mj.p~ l. I. o. " " Stor Hjælpsomhed efter I Slaglille. h f" ". -. Ulykken r r. '.. j -.r Io " k Dykker fkket ved 'erige. ~ 1<' "'<<1..! 1>1"r<:'- 'I ;';1.;'..- ri I'"l.i."<i~" "0 n. s.'nru." n"" ikk(;~ P"~'r Chd. ri''' ;""[-'nh'''"1 " J "mj.;omnh [ und I L b;"i'*' d mjilth'~ \ d"r nr min- t\y"" 'hl for " t <''1 f; d ker(" ri "jf'" "!" 1)j"r'<:IlI"S/H. '1.""1 V".mm.u '"nl(/dn.d~. Dyk_ "11 lm;!l t 'WU i.'linkn' Skil) for 1' T"'IlII(:I' ';0'1) fuld ' "r Luft <l~ Y'-'Wd liinw. 11.-" -- t 11"lt"m"<!'Rt Ulh: ham m... llf)/j<.' -"i.. J.~(>n I)~ Lft.I;Wj;'" Jm fri OK J)... '<ll' im'dlp"(;rl l!~r" Sm _.!"'jn' ihm') l S'M('loo""t i "i(!' i;l'jdk'l"jd benhavn.. 1" lilon'" ll""t/! "11_ (jl<j..'. Op_ 11)1\'[1 h'l/' 'i<j' ; /<'1. /ll>~"'1 i m/)..;./) "I' 'l"~'1 vl. ind : r"~f'<i" 1<;".. /tin l.- ~btl '/)I j'u ''''' J. ri " r L d " h IC "1 ".( I". Id JI j A i1"_ -'u' 'n nittj "I! 01'1 'n :'Ii""d I." f. "(1"J.> All <I"" h"'<i" (" t hyiij!'''t øin Ej"" d"..!woj ""-"!"~!. -"'u"".'" <>d sin l'"lu"n;". /l"" arik I"'" A- I~'jdf' j Sur" A~"INllh Sko".- "It'H lu!- s'm"'r h"n 1(..no11I' \'jthomh"d "!]J T"-. r"hrihant. li._ Uustn "er -.. r ij"""i>!;)(ihj"tt.- f".. J'":. IM)J)r bl"..' -lu A.ar..'T :r-wjl:>rrt'!. h""'h' Il. I{(J'J' )Jn)r.u[ kt l'i'w ~-ar:!1 Allr 1) I""'!l' j'j"""w j"'5 1""...rj ' "n. ""'1' ""g)" "f d.. n lid" "m Ihr- ". n" o;.i""-.n" B".n "r kn i_ ll:l!" lnr-o r. <l"' l ;.\l<-i"n" ; ;\\'n. la j!""ni"j~hlj;"'d ':.:.1.. I ":;U'd fr.'j)]. (J" " l')h. u co. r. " I!"n. sig.i'tti 't lul LIII' j!;. (" ro rj"'r'ol"s rln'i[ 11 r' :-'[;'IH1 I Jd('ll l" "rt. 'r. i/ S""nt'n 11" n dr..dc..1 ;('U \' "J.: I"'mk hl. l t i S(. I~h'k(' 1I1In.<t>\' tinml lo. lo ~/J 1\ I; II " l:u'n r 1 Ilj En (I'n. h""r ~I" ''''''11 'nl II) Ci ':111''' _"I I. 18. '" \ ""m PI" L."I'" h I'kjl 'nj i _ )UI. 'j. I s' n ~l'll 1: I f: 11 q! r/'n!' al".r"i'g'i')i" l".. r-: w " /t{>';udi'[i "I' h'l" ' n 11;r!kT I. J..j Ih Jl'st\')'"i'if'<J. "Ir "II J7'B"r~ -"(III. ')"r IJ<"Il<'1' h" (; rtle. \'d ')1il1 i EM!""!I 11 Llp\' 'll'ltkl' III' l'"lili~'1 1111( '1._ \o!"dim"-' 'ml 'Iuml Ol{ II 1\\11 <lpj f"1.i.!:"!!':! 'Ol' 1/".1 \I :1\'11"1 ( "dllll "11 t)~'dio' 1l'IUII -r " " u '. ~ '" t lo. k t..olf " w'n ""l.: 1." u I ; To "r 1 jm I: I lo ll... t 1- ri". _ h ".~" (. o.. lo lo' L. J' II J" '... " u I.. Krigens Telegra o' " Den tyske Hærmelding.. II >/. II t " ll' \1 j l li. d ('ti o l; II \ J 1.1\ Il.! ml ~~ ~ k n h '~r m \:. j" l~'ir n '. l '" I '.' h!' 11I1l('-" I l >1.:1' ) l "II en I \ o. I... L. er.

18 lyre-. k. ~.~ altlr IIIId I æk~ ln~ I Att : KJ. t8-20: lnlll.krlvnl.jit I Thlated 'aknl.kil Skole Realtkolen. KI. 20: Royallealret :.Afsporet d.ntk FUIJI med Bodil Jpeen... KJ. 20: Palleteatret:.Adolf LTr'len svensk Lystspil med Adolf Jahr. DI nye Ratiooerioll!r.ort. Uddelita:n.1 lor Okto~er ~eiyndl i nar meste Thited sker hele paa Mandli da Ny ard I lpil~ USI. har.m W 15 vn Ilrea Rilltelefo.~ia.t.l. ell" (J. J8. Generaldir.ktorat" for Posl- oe: T.el'lra'Yleitne! medd"er: I Tidn fr. KI kan dr aver telefonen kun udføres "edynllic. Priyat mlaler. Delvist SpiritusforIlIld. Oeo Iterk. Spiritus DlII fd'" I.rs... t. Pli Thitd I har (JlØn i nogen Tid It dr fra Udll'icl forsvind! tid I 0' alttr at illln Ir nm lil Kriminalpoliti.t har en d.r hud. Renlrinillrbejde ilsil.riet erkendt a' hun var I for PriIllen Ol ~..d. tlret 8 Pd. fedt. mii. ikk Ik.Dks Dyti."UU" til 17 Of IO. "ri KebentJvQ medlliel. s Pra kompetent f yak MIlItærsid. dr mell.. Tjtnerfl{bund1 meddeles: I MedføT.1 Øekendl. C.ntralforeningen er trulfel Oal al L.nninacroe fef er. lien Ira lien "mtlin i I"rllnl' I.dlil "Idre Ol "erinde fqt de ty.te Trlper i Udblllinl Inle O pr. o.nlll.rll: em Btbllrlnl ar UolII. Okteb.r forh_'.. med l'ici.tl1illllnd anordnet.t UeJ- till_a: ar 9 Kr. pr. MIaned. lle.nknln" r IplriluolI I.lflnl. n.n Ir herther Ol 60. L" J pr. Munld for hhv og J IC' o... er mei! Vlrk.lna: fn Llerur. n M.ndae d SeImh.r inlllul r vider. er foritudi I Tiden fra Kl. n er 17 III kr. IO M'TR" t PrbMd1 alod Ud.KRnknlna: 8f de IpirllUI 21elder hle Lanlllt DIen.~ omf.ulr.fl.r ind 'II Irf_ur lijd ii.di liuojoeni.. I Altu i lild h'yurli i Bj.rlrt

19 r :Z4 ptb Overordentl Foranstaltni Sk.rp5kydniof ) Tusd'i: den ~J.S.p)ernber 1948 Klo et Om.ude mellem Ha".t Ol( Ulrnrnclunde. f'"lær~bel Ol( Ophold IIIJenlor O'urudel bllv~r ofpllene) er brllg Olo! f.rbujt. Pnlhlonesleren I Thl ' ~d Købtld In. V. d~n 21. Sepletnber I~~ ~~' BR1X. ISKE RI!YY LlI/kr Husk I Teaterforestillingen i Mortn Aflen begyoder KI Bille1ter ho Boghandler Chr. Chritellcn Teldon 264 '''1

20 L SkUl"I)skydning n(j1oidf11 'J'ol"sdnr den 23. S~'I)tl'l11her 1114 :1 KJ 8 J 2 i d. Oml'ondo lnt'l1cm hollll OK GunulH'lsIHlIh' "'m rust" og Ophold lmlt'lifor Omrnndol Hum bhvor nhflmrrel (>1' fnl'lig og lorhudt POLI'.l' IJ\fI!JS 'I'gn(!;N l '1'llls/rED KOnS'l'AIl M. V. t dl'li 21. ~'k!llt'l1lbcr )1'llt'r 110m nll<l \'I~r 19;1. g. I3l"ix. n (:-.lli Id tilfml- l dl /ol'i1 J\fplIIlHMkn r 111IIL Undt'lI rl1 t' U l'ih ur ~lfi Ol'(' 111' ~Hk. '(' '1\ h(ndl' hnn Nt'!\' kohl til I1lI'J.I'I'1 huj!' J'riN!'r ('Il IH Kr PI". I(}O <lrnm. llluikl h U l' Pol ili!'1 Il!lhnldl 1'11 :Alnl1d dl'l' HU/illl' ul MII III/\' IJj111l11111' _ --' Ul/Ul' Uil1ll..rllUOr III In KI~i"1T"ftl_ rlltl('iid~ I<'orl'tngrndro i Thylmrstn. Del clrl\itlr li i ~ om en \liig 1\'1\11(1 tkr "IIllH Illt'r ["U 'I'hy ok' ~O l ll i $111 '1'111 Hkr<v 1I1 nir II. Ol{' \I/u\ om ul muntt" kuiiuuli IIId til 1I 01('1(1\"( t og Ilurhm' tog h um til sig. Vie! dlll{ d FI'k. hl" lund) t\y.tl sll'ul I \"Hr hu Ji" g lru p. (SQl tii~ Niel

21 ni Overordentlige Foranstaltninger.. o ethe Blr lader.. Og HJerlnrmloe maa d han Skarpskydning afholdes Tor.dag uc'n 23. September ]H43 Kl b 12 l et Omr-aadf'> mel1~m Hant-:itholrn og Gummelsande. - Færd~el og Ophold inden for Omraadet!;om bhver abpærrc t er furlig og forbudt. - POLITIMESTEREN l THISTED :KØBSTAD M V. den 21. Seplbr J~t3 E. BrlX men alligevel: hvor kan septe~.bcr I 'pl~nra

22 M.rk'_un'" " beg-.. der I Afien KJ. I '.30 DR v&ter!ti Kl "Rrd.eJ.Jygterne '"ndeø 11t55. Oll'!!Iukke Vi maa flage paa Kongens Fødselsdag. Men der mas finde Sted. Fra korr.petent tysk militær Side meddele.: Der kan overall fllgu i sæc!ysnlii' Udstrækning paa den danlke Kanes!l'ødselsdllg Søndag d. 26. September. Udllillingsvinduer o. J. kan smykkes paa.ædvlnlig Mude. Oflentlie-t Trans ortmldler mn nere udsmykket mod Fia. Beitemmelierne om Forumlioslorbud.oder Undt eels tilstandn for.liv.r e-teldende i fuld Udatrækning for Søndag d. 26. September. II:rod e lor I i.flskoleledore. I Our Ifbthlfel i Ydby.t Krdl~ IDede I.r iendl&likoleldr. Om Eft.rmiddlae. tilt R.j... kretler J~~~n!..er:.!! ~.rn' d' e iøren Fester Sølvbryllup L.Ualarm i Ipærretidea. Prs compeleri IYlk Mililerside meddeles: Under Luftalarm der finder Sled I S~erretld.n et del tilladt sal længe Lullalarmea varer at sfilgc Beskyttelse i Be~ ikyllelsesrum uden for de Huse eller Bjendomme hvori man bor. lean Mandlil den 27. ds fejres af iklttenadsformanq Kr. P u g 1 sang og Hustru Hwrup. Sherrida. og Madame Zorl giver orr.ntllg For tilli"g. Troldminden SIlerridin oa Madlm/!: Zorlnl d/!:f pal Predlg Illl:ster Thiat/!:d H.andvErkerfarenlne; liver PllIil L"nllll en OfflAtlil Pore.tllliA!! PIS Hotel.Aalberi. Der foreligr.er en Uudelilhed If r.lelde Bladudtalc:leer om 4 to Ar~ lilter. I Nykøbin" P. skrev ~Icialde mokulen bl. I: et det var dea bedtl "aallke Revy der hogl" Sinde var vllt I Byell. Delværre ar Publlku. - I!Ikrey Bllldt - ølle f.r blenl IkuHet If de...e forskelli18 1'r)llelul'I!Itnere der relaer ruadt med fcnholdlvi. IIeakednl Præatatioler. Sherrldln ligger I en Klaele for.11.ely. Hu tryller. sal PeIk er ve4 at t.be blide Næae og Abnd af Porbavselle. Det stere Pu"'li a:æraer lor \: samme R.lI Kvartal. Oll pal noget O paa Thlltld "esuden 188 til hver Per! Tin;;iystE Pn Anli. P4 j. E. jørcens Købesum Kr. Prø K.llm. III Propr. M. Klfbeaum 28 Kr. ikke ler Pr. sidstnl jl!!nøen Sj.rl Ikke l!i~nk. 1 Pra sllmm SI.rrlng Kø akut vurdere Pr. A. V. til C. Peder Kr. rlus L. lum I'ra Odr. A.rbeldlm. Kebelum 11 Kr. V.rderi Pra lidat besum 200 Kroger. Pro Llael Tingsirup K. t Thieted lu K1 Prl Parti

23 linken -liieltdi man. a' lie tilstedevarend. Ol» Alten.n allutted i tævnt ved I Med. i MIllionshulet hvor Pastor Knuds.n 8odtl u. '1 Sekr'ar J.nlen tilte QI Ilclet nevnt. lulleiie lded A.dICI. 1E l(o.c.rt... Klrkekoncert. n I Thlltd Kirke I Aften ved bvllken Elle Jena oi! Orilaniat SV. O. Møll.r medvirker beg:ynder pnecl. KJ " Pr.cr.mmet vil vare la Time. De interneredl. Bellelll.elslr om One pakker. B. torbløttentle. HUlk Arbelds.orle!. \~I t. Oktober udl.ber Pristen lor Thl"e A.. kaffelse al Arbaldskort. Har mim Ikke Itral' SIen i Orden r.r den Tid str.ffls det med ila der. alleritr...kll pi.. e pa. lim.rre!. Thil paa ~I mod holde nlnr Andel SmeTlyverierne har under Ra- Niel.. tianrinasperloden tilet t vold- Herlel ml OpsYln&. Rla.pollliel er Knud opmærbllll pia dette PrhaI. len ikhl mindst t.rdl liline Tyyerl.r nævn I hej Orld bldrler iii O" Ilcd. ninlen p.. den rte rs e O" ~ der er d.rf.r nttet Henvend.l.. ward til Mejerlern om It træffe ilkker- at htrdiiforaoltlltnlncer til lmøde- har Prl kompetont lysk milll"r ~Id. meddeles: Da manee.f de internerede. paarerende ikke har over gaaelae af :SØl.flyvrier. hol_i en IIIr.... lolded Henlyn I Afl : til Ol.epakklr f.. tlettel del at KI \" 30 KI k Ik fte I Tttistd. _ hver Interneret pr. U"e kun mal Kirke. : r emu. 6 a faa tilstillet en Pakke der bøj!t KI. 1980: Teaterforeatilllni; for POtmaa yej. 5 K~. IVITlbr.drene Hotel."tlbor-. PIIT.r.lda til internarede der KJ. 20: Royalteatret : "Afsperet. IiJh.rer den tidliaer. cianike Hær dansk film med Bodil lpsen. har i man&e TUf.td. henyilldt lig KJ. 20: Palæteatret :.Adolf i Tr_jen- til d.n tylke VærD ac l for at nensk Lystspil med Adolf J_hr. opall Tlllld.111 til.t Inell'" titres pllr.rlndl Be'.1I tnlr In modi IlD Orl.. for IlIer I'rlrl.. le If l.ttrdtre_e pllrlred_i. I ~e flllle TIIf"ldl har dtr ikke ya1 IiIllr.kklllll Grunlllall for al ijn.~ekomme ~llie l'ien.. nll.llor. Del mddelel derfor III Brtl"el nini II Anmednlnller om TIIII dell' III lilie. Da: om Orloy for d. IDlernorede kud har U_lili iii al bil.. Im.d"k.m"I hyt I der rorelluer d. alltrllyorlllllle Orundl f. Bkl. O.~lfll~ I den n.rmollo PIIIIIII. o. I. SærIIr Imødlkommenhed ID. ti. III Prl IIly.ll. II enkeut I.tornorlde ol prl.. l. Grund 1. un r HInlY' iii.n liilllr a.handllnl If aili d. Inlernerede lidiicori ~Inll<. Soldol.r Ikkl findl "ed. T r~y L.talloreaiag tor Pojerll.Uer at h' Søne - A r I II. B r ~ afboldl i Allel Gln.rlllorllmlinl/. formandtn Carl Koldsillrd E II Lund allllldl Iilerltninll. Tr~d. en ferholdnil 1iI1. Om tmnr H I havde for.niniln halt et aoienlunde liodl Air.. K v RIgnikabet oplæl'es II Uddeler Carl V. d Lu.on Pr.trup Di K o ville In Omlalni.1/ pli Kr. Til BII'y"l.en bio. Chr. Hlnl."n /ol. Hjardlmlll Klit -Il Jen. Klfk Karel itnvalal mini Niel. HUlby M I Karup Helm. nyulll'li. Som Revilor.eoullllll POllbud M. /ol. Andenen Temmerby. Jltoreqinatnl M.lIeri overlod.. s. Udd.ler Carl V. d. La.. on. iidet. Air udb.lili intl' OYlflkud oc S n derl.r yedloee. del II udb.t.l. 50 ø" pli hylr 100 Kr s I ~odefl'ofler i 1!41-42 Oll 1 Kr. ~

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778

o K 2 014 Blik- og Rørarbejderforbundet Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 o K 2 014 Skorstensfejerlauget aî 11. februar 1778 Blik- og Rørarbejderforbundet Der er mellem nedennævnte parter enighed om fornyelse af den h dt l gældende overenskomst mellem Skorstensfejerlauget af

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere