Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 DANSKE DIATOMÉER AF ERNST ØSTRUP MED 5 TAVLER OG ET ENGELSK RESUMÉ UDGIVET PAA CARLSHERGFONDETS BEKOSTNING y^ \ KJØBENHAVN C. A. REITZELS BOGHANDEL BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI 1910

8

9 INDHOLD. Forord Pag. V VI Indledning VIIXIII Dans^i&^JiatoHiéer 1228 Tabellariske Oversigter Universel Udbredelse Karakteriserende Former Partikulære Former Litteraturfortegnelse Summary Register Tilføjelser

10

11 JJet er nu 47 Aar siden, at P. Å. C. Heiberg's Gonspectus criticus Diatomacearum Danicarum" udkom. Dette ikke en Arts- Arbejde var, som Titelen viser, et kritisk Arbejde og fortegnelse. Foreløbig" siger Forfatteren herom Pag. 22,kan der imidlertid selvfølgelig ikke være Tale om at faa en tilnærmelsesvis udtømmende Fortegnelse over de danske Arter paa Grund af de uhyre Masser, hvori de optræde, og paa Grund af deres almindelige Udbredelse..."., Muligvis" føjer han til,vil man finde det dobbelte eller tredobbelte Antal Arter hos os". Dernæst har Carl Hansen udarbejdet en, Fortegnelse over ny Findesteder for danske Diatoméer" i Bot. Tidsskrift og en Foreløbig Fortegnelse over slesvigske Diatoméer" sammesteds Endvidere har J. P. Jacobsen ligeledes i Bot. Tidsskr givet en Fortegnelse over Diatoméer fra Læsø og Anholt, og endelig Notarisia II Padova har W. West i Notes on Danish Algæ" (Nuova 1891) givet en Fortegnelse over Diatoméer fra Omegnen af Nyborg. Men siden den Tid har denne Gren af vor Flora, fraset Planktonformerne, ligget uopdyrket hen. Det her foreliggende Arbejde over Danske Diatoméer er paabegyndt for over 20 Aar siden og fortsat gjennem denne Aarrække, dog med Afbrydelser, der skyldes andre diatomologiske Arbejder. Naar jeg fremkommer med det nu, da er det ikke, fordi jeg mener, at det nu skulde være afsluttet, thi det bliver et Arbejde af denne Natur aldrig, men fordi jeg i min Alder ikke har troet at burde opsætte Udgivelsen, til den maaske oversteg mine Kræfter. At der her skulde være givet en fuldstændig Fortegnelse over vore danske Diatoméer, er jeg selv meget langtfra at tro, men, er der blot givet et Grundlag, hvorpaa der engang i Tiden kan arbejdes videre, da er dog i hvert Fald noget opnaaet. Selvfølgehg har jeg ikke kunnet udføre dette Arbejde uden Hjælp fra mange Sider, og i hvor høj Grad denne Hjælp er bleven

12 Frederiksberg Ernst Østrup. VI mig ydet, vil fremgaa af, at jeg af de 1402 Prøver, jeg har undersøgt, kun har indsamlet c. 400 selv! Jeg bringer derfor min oprigtigste og hjærteligste Tak til alle dem, der saa redebont have staaet mig bi ved Tilsendelse af Prøver. En særlig Tak bringer jeg Prof. Dr. phil. Eug. Warming, der altid har vist dette mit Arbejde sin usvækkede Interesse, og det ikke mindst ved at sende mig et stort Antal (op imod 200) Prøver, dernæst Museumsinspektør, Dr. phil. G. H. Ostenfeld, der har ydet mig værdifuld Bistand, navnlig ved Affattelsen af de centriske Formers Nøgler", for hvis mulige Mangler jeg dog selv udelukkende bærer Ansvaret, og sidst men ikke mindst til Carlsberg fondet", der ved sin gennem en Aarrække fortsatte Understøttelse har gjort mig det muligt at føre dette Arbejde til Ende og nu at faa det udgivet.

13 INDLEDNING. Uet Materiale, jeg har undersøgt, bestaar af i Alt 1402 Prøver, deraf fra Sjælland: 624, fra Fyn: 211, fra Jylland: 456 og fra andre Landsdele: 111. Disse Prøver er fordelte paa i Alt 428 Lokaliteter, nemlig: fra Sjælland: 183, fra Fyn: 37, fra Jylland: 158 og fra andre Landsdele 50. Ved Lokaliteter" forstaar jeg her Findestedets Navn, men selvfølgelig kan der fra samme Lokalitet godt haves Prøver fra forskellige Forekomster" f. Ex. fra Ferskvand og Strand, fra Rindende Vand" og Mose" osv. osv. Af disse 1402 Prøver er 1115 Ferskvandsprøver, 287 Strandprøver; det vil altsaa ses, at Ferskvandsprøverne ere langt de talrigste. Da nu tilmed Ferskvandsprøverne ere mere ligeligt fordelte hele Landet over end Strandprøverne, saa bliver den naturlige Følge deraf, at Hovedvægten i dette Arbejde maa blive lagt paa det ferske Vand. Det aabne Havs Diatoméer har jeg kun medtaget, forsaavidt som jeg har fundet dem i Strandprøverne. Prøverne er saa godt som alle rensede ad kemisk Vej o: først kogte med fortyndet Saltsyre og dernæst efter Filtrering og Udvaskning behandlede med Svovlsyre og Kaliumbichromat. Slemning af det rensede Materiale har jeg ikke anvendt, thi dels indeholdt Prøverne som Regel ikke Ler i større Mængde, dels er man ved en Slemning udsat for at miste de mindre Former, naar disse ikke er tilstede i større Mængde, og endelig i Regelen jo kun tilstede i forholdsvis ringe Kvantitet. er det rensede Materiale Jeg har derfor ment at arbejde sikkrere, om end noget besværligere, ved til Artsbestemmelserne at benytte Masse-Præparater af renset, uslemmet Materiale. Med Undtagelse af enkelte Permanent- Præparater, som jeg skylder kgl. Translateur P. Klavsen i Odense, har jeg lagt alle mine Præparater selv. Artsbestemmelsen, som jeg udelukkende har foretaget selv, og for hvilken altsaa kun jeg bærer Ansvaret, er da foretaget i Permanent-Præparaterne, hvoraf

14 Vill de allerfleste ere lagte i Styrax, opløst i lige Dele Benzol og absolut Alkohol. Hvert Præparat er ved Hjælp af et i to Retninger bevægeligt Mikroskopbord gjennemgaaet systematisk, mindst to Gange. Ved Betegnelsen for Diatoméernes Udbredelse her i Landet har jeg fulgt følgende Regel: Forekommer en Form i et Antal af 1 7 Prøver, da specificeres disse. 829 kaldes den: ikke, 3099, almindelig. kaldes den: ikke , sjælden. over 200, kaldes den : temmelig eller ret almindelig kaldes den: al-, mindelig. kaldes den: meget almindelig. Navnene : Sjælland, Fyn og Jylland ere abbrevierede til henholdsvis: Sj., F. og J. Prøvernes Antal vedføjes altid og tilhge Udbredelsen: f. Ex. Ikke sjelden", 76 Prøver fra Sj., F., J. ; har jeg fundet den paagjældende Form tillige udenfor disse Landsdele, da tilføjes: Spredt i Landet". Hvor Prøverne er specificerede, tilføjes, under abbrevieret Form, Navnene paa Indsenderne^). Disse ere: Lærer K, Andersen (K. A.), Lindelse, Langeland. Musiker B. Bojesen (B. B.) (f) ^). Dr. phil. Bibliothekar F. Børgesen (Bs.). Pastor J. S. Deichman-Branth (D. B.), Sneptrup, Jylland. Læge E. Fabricius-Bjerre (E. F. B.). Skolediscipel Eigil Fabricids-Bjerre (F. B.), Professor A. Feddersen (A. F.) (f). Inspektør P. Feilberg (F.), Søborg, Sjælland. Dr. phil. N. Hartz (Htz.). Læge A. O. V. Ingerslev (I), Lerbæk, Møen. Apotheker G. E. O. Jensen (Js.) Hvalsø, Sjælland. Seminarie-Lærer J. Jeppesen (Jp.), Ranum, Jylland. Kgl. Translatør P. Klavsen (P. K.), Odense. Lærer F. Kristensen (F. K.), ^) De efter Giverens Navne i Parenthes satte Bogstaver betegne den for de paagældende Navne anvendte Abbreviatur. Et (!) betegner de af mig selv indsamlede Prøver. Hvor ingen Bopæl er anført, er denne Kjøbenhavn, Frederiksberg inclusive. Mulige Fejl bedes venligst undskyldt! 2) (t) betyder, at vedkommende Giver senere er afgaaet ved Døden.

15 IX Tørring, Jylland, Mag. scient. E. Larsen (E. L.). Gand. pharm J. Lind (Ld.). Lærer J. Matthiasen (Mat.), Mullerup, Sjælland. Mag scient. A. Mentz (Mtz.). Viborg. Dr. phil. Th. Mortensen (Th. M.) Apoteker L. Mørk Hansen (M. H.), Bogense. Dr. phil. Museums inspektør C. H. Ostenfeld (Ostf.). Cand. pharm. J. Olsen (Ols.) Dr. phil. G. G. Joh. Petersen (J. P,). Mag. scient. O. Paulsen (O. P.) Højskolelærer P. M. Pedersen (P. M. P.) Sørup, Fyn. Mag, scient M. P. Porsild (M. P.), Disko, Grønland. G. Pfeiffer (Pf.) (f). Pro fessor G, V. Prytz (Ptz,). Docent, Museumsinspektør J, P. J. Ravn (Rvn). Professor, Dr, phil., K. Rørdam (K. Rd.). Mag. scient. G. Raunkiær (Rk.). Docent, Dr. phil. L. Koldercp Rosenvinge (Rsv.). Frøken Garoline Rcsenberg (Rsb.) (f). Forstkandidat, Museumsassistent G, F. L. Saracw (Sw.) Frøken A. Seidelin (Seid.). Dr. phil. K. J. V. Steenstrcp (Stp.). Oberstlieutenant, Trafikinspektør F. W. G. TocssiNG (Ts.) (t). Urmager H. Ussing (H. U.), Randers. Professor, Dr. phil. N. V. Ussing (N. V. U). Professor, Dr. phil. Ecg. Warming (E. W.). Dr. phil. G. Wesenberg-Lcnd (W.-Ld.). Assistent G. G. V. Østrup (V, 0.). En Diatomécelles Kiselskelet ^) er sammensat af to Dele og kan sammenlignes med en Æske med tilhørende Laag, dog saaledes, at Laaget gaar ned over Æsken uden at passe i nogen Fals paa denne. Laagets ydre Tværsnit er derfor altid større end Æskens. Gellens Form kan iøvrigt være meget forskellig. Af Gellens to Dele kaldes den, der har størst Diameter (altsaa Laaget): ^Epitheca", den der har mindst Diameter (altsaa Æsken): ^Hypotheca". Mellem Epitheca og Hypotheca kan være indskudt et forbindende ^Baand", der igen kan være sammensat af jmellembaand". Da Gellen hyppigt er mer eller mindre forskelligt udviklet i de forskellige Retninger, har man, for at kunne orientere sig i den, tænkt sig gjennem den gaaende tre paa hinanden vinkelrette Axer, som i Regelen er rette Linier og i Regelen tillige Symmetriaxer. Betragte vi en saadan treaxet Diatomé f. Ex. en Pinnularia (se omstaaende Figur), da ere Axerne beliggende og benævnes som følger: Den Axe, der gaar fra Midtpunktet af Epitheca til Midtpunktet af Hypotheca kaldes Pervalvaraxen {jpv); den Axe, der gaar ') Denne Beskrivelse af Diatomé-Cellen i og Orienteringen den er affattet efter Otto Muller's,Ueber Achsen, Orientirungs- und Symmetri- Ebenen bel den Bacillarien". (Ber. d. Deut, Bot. Geselis. Jahrg. 1895, Band III, Heft 5, Pag. 222 & flg.)

16 X vinkelret paa Pervalvaraxen gjennem dennes Midtpunkt til Skallens to Poler, hedder Apicalaxen («/>), og den Axe endelig, som gaar gjemmen de to andre Axers Skæringspunkt og vinkelret paa den ved dem bestemte Plan kaldes Transapicalaxen {tr ap). Er Cellen omtrent ligeligt udviklet i alle Retninger, vinkelrette paa Pervalvaraxen, da miste de to andre Axer deres Værdi som tr ap ap ap Ttm særlige Axer, og saadanne Geller have derfor kun én Axe, Pervalvaraxen, ere E n a X e d e. Den Plan, der kan lægges giennem Pervalvarog Apicalaxen kaldes A : p - i calplanen, den, der kan trap pv -~ \--\-- L-.pv lægges gjennem Pervalvarog Transapicalaxen hedder : Transapicaplanen, og den, der gaar gjennem Apical- og Transapical-Axen, kaldes Valvarplanen. Ved Skallens Flade ap pv ap eller Skalfladen forstaas den Del af Skallen, man tr ap -- faar at se, naar man ser i Retning af Pervalvaraxen. '"-^P Ved Gellens S i de eller Kant forstaas det Parti af Gellen, man faar at se, naar man ser i Retning af Transapicalaxen. Paa Siden eller Kanten ses Forbindelsen mellem Epitheca og Hypotheca. Den Del af Skallen, som ligger ved hvert af Apicalaxens Endepunkter, kaldes Skallens Apex. Paa det valgte Exempel, Pinnularia, ses endvidere paa Skalfladeti tre Knuder; pv af disse kaldes den midterste: Gentralnodus hver af dem ved Apices: Terminalnodus. Mellem Gentralnodus og de to Terminalnodi løber en Spalte, den saakaldte Raphe. Gentralnodus, Terminalnodi og Raphe forekommer langt fra hos alle Diatoméer. Ved en A r e a " forstaas et stribefrit (blankt) Parti af Skallen af forskellig Form og Retning. Er en saadan Area

17 XI centralt beliggende og gaaende i transapical Retning, hyppigt helt ud til Skalranden, kaldes den et Fascia*. Undtagelsesvis kan en Area være forsynet med en spredt Punktering. Ved et Stauros" forstaas en Udvidelse af Gentralnodus i transapical Retning. Med Hensyn til Formen af Skallen og dens Apices, da benyttes 1 Forskellige Former af Skallen (Valva). 3 4 \J 1. Valva linearis. 2. V. rhombica (rhomboidea). 3. V. lanceolata. 4. V. rectangulata. 5. V. panduriformis. 6. V. elliplica. 7. V. sigmoidea. 8. V. cymbiformis. 9. V. lunata. 10. V. clavata. Forskellige Former af Skallens Apex. 12 A A A Apex acuminatus. 2. A. apiculatus. 3. A. rostratus. 4. capitatus. 5. A. truncatus. 6. A. cuneatus. her bestemte, fastslaaede Kunstudtryk, som oplyses gjennem de vedføjede Figurer. Er Skallens to Kanter krummede i forskellig Grad, Skallen er f. Ex. halvmaanedannet, da benævnes den konvexe Side : R y g s i d e n, den konkave : B u g s i d e n. I Regelen er Skalfladen forsynet med en Structur, bestaaende

18

19 DANSKE DIATOMÉER

20

21 Diatomaeeæ danieæ. 1. Skallens Structur fjerdannet. Cellen med 3 Axer: Pennatæ Schiitt. 2. concentrisk, radiær eller irregulær. Gellen med 1, 2. Skallen med Raphe. Raphideæ. 3. uden Arraphideæ. sjældnere med 3 Axer: Centricæ Schiitt. 3. Raphe tydelig. nraphideæ. 4. mer eller mindre dækket. Kalyptoraphideæ ^). 5. {Céloraphidées H. v. Heurck.) 4. Raphe ens udviklet paa begge Skaller. Diraphideæ. {Biraphidées H. V. Heurck.) kun paa Hypotheca (undtagelsesvis en rudimentær Raphe ved Apices paa Epitheca). Monoraphideæ. {Uniraphidées H. V. Heurck.) 5. Raphe lang, gaaende gennem hele Skallen. 6. kort, kun udviklet ved Apices. Brachyraphideæ ^). 6. Raphe beliggende langs begge Skallens Rande. Eschatoraphideæ ^). ikke Raphes to Grene gaaende fra Apices langs Skallens Bugside, hvor de støde sammen under opstigende Midten mod i Rygsiden, en Vinkel. Gonyraphideæ *). Raphe beuggende paa en opstaaende Kjøl. Tropidoraphideæ^). ^) Benævnelsen: Kalyptoraphideæ" er dannet af det græske: ^xaåutrrw'', bedækker, tilhyller. ^) Benævnelsen : Brachyraphideæ" er dannet af det græske : /S/ja^us", kort. ^) Benævnelsen:, Eschatoraphideæ" er dannet af det græske: IV^aro?", yderst, fjernest, beliggende ved Randen. *) Benævnelsen: Gonyraphideæ" er dannet af det græske : yoyu'^. et Knæ. ^) Benævnelsen: ^Tropidoraphideæ" er dannet af det græske: Tpumq, en Kjøl. 1

22 Pennatæ. Diraphideæ- 1. Gellen med et kamret Randbælte. Mastogloia. uden Skallen symmetrisk eller næsten symmetrisk. 3. usymmetrisk Gentralnodus udvidet til to Par apicalt rettede i Skalfladen liggende ikke Skallen med apicale Linier. 5. uden 8., Horn ". Diploneis. 5. Raphe S-dannet. 6. retlinet Den apicale Del af Skallen kjøldannet. Amphiprora. ikke Scoliopleura. 7. Striberne tydeligt punkterede. Neidium. ikke Caloneis, delvis. 8. Structur sammensat. Trachyneis. ikke Striberne tilsyneladende glatte. 10. tydeligt punkterede eller tværstribede Skallen mer eller mindre lineær Pinnulariæ. laxicqiåajmelnaviculælcevistriatæ. 11. Raphe S-dannet. 12. ikke Sæt Striber, et transapicalt og 2 hinanden og de transapicale krydsende. Pleurosigma. 2 og et apicalt. Gyrosigma. ikke _ Skallen med to laterale, apicale Areæ, forenede med den centrale Area: N. lyratæ.

23 14. Striberne skraat stillede, krydsende hinanden. N. decussatæ. Anomoeoneis, delvis. ikke Striberne transapicale, fint tværstribede. 16. punkterede Gentralnodus forlænget i apical Retning. Brehissonia. ikke N. lineolatæ. 17. Skallen med en apical Kjøl. Tropidoneis. uden Stribernes Punkter tillige ordnede i tydelige apicale, omtrent lige Rækker. 19. ikke Raphe beliggende mellem to Lister. 20. ikke N. orthostichæ. N. fusiformes, delvis. 20. Gentralnodus forenet med Listerne til en lang apical Ribbe. Amphipleiira. enten ikke, eller kun et kort Stykke forenet med Listerne. Frustulia. 21. Striberne tydeligt punkterede. 22. ikke eller meget fint Punkterne grove. N. punctatæ. smaa Raphe beliggende 23. Midterste Striber af uens Længde. N. heterostichæ, N. tumida. ens eller manglende. N. microstigmaticæ. N. mesolejæ og entolejæ, delvis. mellem to Lister. N. hacillares. ikke Midterste Striber viderestaaende end de andre. N. dedpientes. N. microstigmaticæ, delvis. ikke Apical og central Area forenede til et mer eller mindre lancetdannet Parti N. entolejæ. N. amehcana. Apical Area smal *

24 27. Central Area bred, kvadratisk eller afrundet. N. mesolejæ. utydelig Svagt forkislede Former, Skallen forholdsvis bred, lancetdannet til elliptisk-lancetdannet. N. minusculæ. smal lineær-lancetdannet. N. fusiformes. 29. Skallen køuedannet, usymmetrisk efter Transapicalaxen. ikke, Apicalaxen. 30 Gomphonerna. 30. Skallen ikke stærkt usymmetrisk. Cymhella. Tropidoneis, Trachyneis, N. punctatæ, delvis. stærkt Raphe paa en Kjøl. Auricula. Tropidoneis, delvis. ikke Amphora. Amphiprora. Ehr GL Syn. I, P. 13. Skallen noget vindelsnoet om Apicalaxen og forsynet med en S-dannet svunget Kjøl. Apical Area mangler, transapical Area lille eller manglende. Kjølen er dækket med Punkter, ordnede i transapicale eller i hinanden krydsende Striber. Den lavere Del af Skallen er forsynet med transapicale Striber, sjeldnere med spredte Punkter. Forbindelsen mellem Kjøl og Skal i Reglen markeret som en mer eller mindre bugtet Linie. Baandet sammensat, med tværstribede Mellembaand. 1. Kjøl med hinanden krydsende Punktrækker. A. gigantea decussata. ikke Stærkt forkislet. Striberne tydelige og paa Kjølen tydeligt punkterede. A. alata. Svagt ikke A. paludosa. xi) Amphiprora alata Kiitz. Cl. Syn. Tab. V, fig I, 15. V. H. Trt. 1) Naar en Art eller Variant er mærket med et x, da betyder dette, at den forhen er fundet i Danmark af G. Hansen, P. C. A. Heiberg, I. P. Jacobsen, eller W. West. Antallet af saadanne Former er 187.

25 ' Sj: Holbæk J. P.; F: Odense P. Kl.; J: Aalborg P. Kl., Fanø E. W.; Taasinge: Vaarø P. M. P. Brakv. og Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am. (Ainphiprora) gigantea Syn. I, 18. V. H. Syn. Tab. XXII, fig. 13. Grun. var. decnssata Grun. Cl. Sj: Holbæk J. P., Sømer Strand!, Vellerup Vig! Saltv. Area: Frankrigs og Spaniens Kyster, Afrika. septentrionalis Grun. Cl. Syn. I, 18. GI. & Grun. ark. Diat. 63 ; Tab. V, fig. 87. Sj: Holbæk J.P. Saltv. Area: Finmark. Arkt. ^). X palndosa W. Sm. Gl.^Syn. I, 14. V. H. Trt. 262; Tab. V, fig Sj: Saltbækvig! Brakv. Ferskv. og hovedsagelig Brakv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt. Auricula. Castr Cl. Syn. I, P. 18. Skallen mer eller mindre nyredannet, trukket op en i usymmetrisk buet, men ikke S-dannet Kjøl, Transapicale Striber eller mer eller mindre] krummede uregelmæssige Linier. Cellen i Reglen kugledannet med sammensat Baand. ikke A. duhia. 1. Raphe og Terminalnodi tydelige Skallen mer eller mindre baad-dannet. A. decipiens. nyredannet. A. insecta. ^) Naar jeg under Area" for en Art har tilføjet Betegnelserne:, Arktisk",, Antarktisk", da forstaar jeg herved, at den paagældende Art, uanset dens Udbredelse over Verdensdelene, tillige tindes højt mod Nord eller langt mod Syd, eller begge Dele. Den sydlige Grænse for ^Arktisk" har jeg sat omtrent ved den nordhge Polarkres og den nordlige Grænse for, Antarktisk" omtrent ved Amerikas Sydspids. Jeg har ikke kunnet tinde andre adæqvate korte Benævnelser og gør derfor udtrykkelig opmærksom paa denne extraordinære Brug af disse Betegnelser.

26 fig. 57. Auricula decipiens Grun. Cl. Syn. I, 20. V. H. Trt. 267, Sj: Kastrup paa Amager! Saltv. Area: Skotland. dubia Perag. Perag. Diat. mar. d. Fr. 194; Tab. XLII, figg J : Fanø E. W. i 5 Prøver. Saltv. Area: Frankrigs Vestkyst. - insecta Grun. Cl. Syn. I, 20. V.H. Trt. 267; Tab. XXIX, flg. 808 og Perag. Diat. mar. d. Fr. Tab. XLII, figg Sj: Nykjøbing!; J: Nykjøbing Th. M., begge Steder enkeltvis. Af det i den sidstnævnte Prøve fundne Exemplar giver jeg paa Tab. nostr. I, fig. 1 en Tegning, da den afviger noget i ydre Kontur fra de ovenciterede Afbildninger hos Van Heurgk og Peragallo. Den har Dimensionerne: Long. 127 y«, Lat. (Frust.) 75/^. Saltv. Area: Eur., Am. Tropidoneis. Cl Cl. Syn. I, P. 22. Skallen langstrakt, mer eller mindre konvex og spids. Raphe beliggende paa en central eller excentrisk ikke S-dannet Kjøl. Apical Area utydelig, transapical Area lille eller manglende. Baandet uden Mellembaand. 1. Raphe central, Cellen, set fra Siden, stærkt kontraheret. Tr. excentrisk, ikke eller svagt Smal, omtrent lineær, L /i. T. elegans. Lancetdannet, L, T. vitrea. lepidoptera. Tropidoneis elegans (W. Sm.) Cl. Cl. Syn. I, 27. V.H. Trt. 265; Tab. VI, fig [Plagiotropis elegans (W. Sm.) Grun.) Sj : Holbæk J. Pt. Saltv. Area: Eur., As.

27 (Tropidoueis) lepidoptera (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 25. V. H. Trt. 263 ; Tab. V, fig {Orthotropis lepidoptera (Greg.) Cl.) Sj: Holbæk J. Pt., Lammefjord A. F., Nykjøbing!, Roskilde!; J: Fanø E. W., Tipperne E. W. Saltv. Area: Ubiqvist. x_ yitrea (W.Sm.) Cl. Cl. Syn. I, 27. V. H. Trt. 265; Tab. XXIX, fig {Plagiotropis vitrea (W. Sm.) Grun.) Sj: Audebo A. F. Saltv. Area: Eur., Am. Pleurosigma. W. Sm Cl. Syn. I, P. 32. Skallen langstrakt, mer eller mindre S-dannet. Raphe ligeledes mere eller mindre S-dannet, i hvert Fald altid ude ved Apices vendende til modsatte Sider. Apical Area utydelig, transapical Area lille eller utydelig. Fint punkterede Striber, ordnede i et Sæt transapicalt stillede og tillige i to Sæt hinanden krydsende, skraatstillede Rækker. 1. Skallen tydelig S-dannet. 2. ikke P. Nubecula intermedia. 2. Raphe central. 3. excentrisk De midterste Striber videre staaende end de andre. P. Normanii. ikke Transapicale og skraat stillede Striber lige vidt staaende. P. angidatum. tættere end de skraatstillede. P. elongatum. 5. Skraastriberne danne en Vinkel paa 90. P. formosum. under Lancetdannet, Apices lidt fremdragne. P. Aestuarii. Rhombisk-lancetdannet, Apices ikke P. latum.

28 8 Plenrosigma Aestuarii Biéb. Cl. Syn. I, 42. V. H. Trt. 251; Tab, VI, fig {Pleur. ang. var. Aest.) Sj: Rysensten (Kjøbenhavn, nu forsvunden Lokalitet)! Saltv. Area: Eur., Am., Arkt. X angulatum Quekett. Cl. Syn. I, 40. V. H. Trt. 251 ; Tab. VI, fig {Pleur. ang. W. Sm.) Sj: Dragør!, Langtved!; F: Odensefjord P. KL; Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt. J: Fanø E. W. X - elongatum W. Sm. Gi. Syn. 1,38. V. H. Trt. 253; Tab. VI, lig Sj : Frederikssund!, Frederiksværk!, Holbæk!, Langtved!, Sømer Strand!; F: Holkenhavn Ostf. Brakv. & Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. X - fomosum W. Sm. GI. Syn. I, 45. V. H. Trt. 254; Tab. VI, fig J: Kolindsund Midtkanal A. F., Fanø.Kl. Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. latum GI. GI. Syn. I, 42. GI. & Gr. Ark. Diat. P. 14 og 51; Tab. III, fig. 68. Sj: Vellerup Vig! Her temmelig stor: Long. \hq fx, Saltv. Area: Eur., Afr., Am., Arkt. Lat. 40 «. Normanii Ralfs. GI. Syn. I, 40. V. H. Trt. 252; Tab. VI, fig (P. affine Grun.) : Holbæk! : ; Langel Lohals Ptz. Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. Nnbecula W. Sm. var. mtermedinm W. Sm. GI. Syn. L 35. V. H. Trt. 253; Tab. VI, fig (P. intermedium W. Sm.) Sj : Holbæk J. Pt. og! ; F : Odense Fjord P. Kl. Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt.

29 Caloneis. Cleve Cl. Syn. I, P. 46. Skallen i Regelen konvex men iøvrigt af meget forskjellig Form. Striberne transapicale, i Regelen parallele, ude mod Apices divergerende (sjældent konvergerende), fint eller utydelig punkterede, krydsede af en eller flere apicale Linier, der undertiden kunne blive til ret brede Baand. 1. Med transapicalt Fascia. 2. Uden Striber tydelige. 3. ikke C. glaherrima. 3. Striber radierende. C. Clevei. parallele Skallens Kanter bølgede. C. Silicula. ikke 5. o. Striber c. 20. C. ætnula. c. 25. C. fasciata. 6. Skallens Kant bølget. 7. ikke Apical Area smal. C. Silicula. bred, transapicale Striber korte, randstaaende Apices afrundede. C. Toussiengii. triangulære. C. Warmingii. 9. Skallens Kanter konvexe. 15. parallele Striber meget fine (28). C. lepidula. tydelige Med halvmaanedannet Mærke paa hver Side af Gentralnodus Uden _ Skallen stærkt opsvulmet i Midten. C. Schilberszkyi. ikke eller meget svagt C. alpestris. 13. Apicale Linier fine. 14. brede. C. blanda. 14. Apicale Linier beliggende ved Randen. C. bacillaris. mediant. C. Liber.

30 Apical Area smal, central Area tydelig. 16. Apical og central Area forenede til en lancetdannet Area Striber 14. C. brevis. mindst apicale Randlinier. C. ladogensis densestriata. 1 C. lanceolata. 18. Apices capitate, rostrate eller apiculate. C. amphishæna. obtuse. C. formosa. Caloneis æmula (A. Sch.) Cl. Cl. Syn. I, 57. V. H. Trt. 223; Tab. XXVIII, fig {Nav. æmula.) Sj: Audebo A. F., Dragør E.W., Kastrup!; J: Hirtshals E.W., Manø E. W. Saltv, Area: Eur., Am., Arkt. alpestris (Grun.) Cl. Cl. Syn. I, 53. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 30. {Nav. alpestris.) Bornh: Hammeren E. W. (Strandklipper); Fænø: K. Rsv. Ferskv. Area: Eur., Aust. I Følge Gleve 1. c. alpine regions". X amphisbæna (Bory) Cl. Cl. Syn. I, 58. V. H. Trt. 219; Tab. V, fig {Nav. amphisb.) var. subsalina Donk. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. amph. subs.) fuscata Schurn. Cl. & Grun. Arct. Diat. 31. Tab. I, fig. 27. Ikke sjelden. 81 Prøver. Spredt i Landet. I Brakvand har jeg den fra Sj : Rysensten (Amager)! var. subsalina: 30 Prøver fra Sjælland, Jylland, Fænø. fuscata : J : Fanø E. W. Ferskv. (Hovedart), Brakv. (Varianterne). Area: Hovedart : Eur., Afr., As., Am., Arkt. var. subsalina : Eur., Arkt. var. fuscata: Eur. bacluaris (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 27. {Nav. bac. thermalis.) Sj: Charlottenlund! (I en nu forsvunden Grøft). Ferskv. Area: Eur., As., Am.

31 11 (Caloneis) blanda (A. Sch.) GL Cl. Syn. I, 62. V. H. Trt. 175; Tab. XXV, fig (Nav. blanda A. S.) J: Fanø E. W. Saltv. Area: Eur., As., Aust. X brevis (Greg.) GI. GI. Syn. I, 61. V. H. Trt. 209; Tab. IV, fig {Nav. brev. Greg.) var. vexans Grun. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. brev. ellipt.) Ikke almindelig. 10 Prøver fra Sjællands og Jyllands Kyster. I Prøver fra J: Kandestederne, Raabjerg-Mile og Skagen, alt E. W., forekommer den med næsten retlinede Sidekanter. var. vexans. J: Fanø E. W., Manø E. W. Saltv. {vexans ogsaa Brakv.). Area: Ubiqvist, Arkt. var. vexans: Eur., As. Clevei (Lgst.) GI. GI. Syn. I, 51. Lgst. Sptsb. p. 34; Tab. I, fig. 10. Tab. nostr. I, fig. 2. Sj: Borup Ts.; J: Borris E. W. Ferskv. Area: As., Arkt. Jeg har vedføjet en Tegning af denne Art, som ikke fuldstændig svarer til Lagerstedt's Afbildning, men som jeg dog mener bør henføres til C. Clevei. Mine Exemplarer har Dimensionerne: Long. 47 /7, Lat. S fi. Str. 20 in 10^. Hos Cl. 1. c. angives Dimensionerne til Long. 5265//, Lat //, Str. 24 in 10 //, medens Lagerstedt 1. c. angiver Stribernes Antal til 17,520 paa 10//. fig. 34. fasciata (Lgst.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Syn. Tab. XII, Herunder indbefatter jeg med Cleve 1. c. følgende Former: Navicula fontinalis Grun. V. H. Trt. 220; Tab. V. flg fonticola Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 32. Lacunarum Grun. E. H. Syn. 1. c, fig, 31. bacillaris Greg. var inconstantissima Grun. V. H. Syn. 1. c, fig. 28.

32 12 Hovedart: Ikke almindelig. 14 Prøver fra Sjælland, Jylland, Lolland, Læsø. Baade Fersk v. og Brakv. var. fontinalis: Sj: Gaunø E.W., Grønholt K.Rd., Kjøbenhavn (Østre Anlæg)!, Roeskilde!; J: Fanø E. W. var. fonticola: Sj : Græse Aa! ; F : Faaborg A.F. ; J: Borris E.W., Raabjerg Mile E. W. ; Læsø Ostf. wav.'lacunarum: 9 Prøver fra Sjælland, Jylland og Bornholm. var. inconst. : Sj : Borup Ts., Saltbæk! ; Bornh : Hammershus E.W. Ferskv. & Brakv. Area : Hovedarten : Ubiqvist, Arkt. For Varianternes Vedkommende har jeg ingen Oplysninger kunnet finde. (Caloneis) formosa (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 57. V. H. Tit. 218; Tab. V, fig {Nav. lihurnica Grun.) var. holmiensis Cl. V. H. Trt. 1. c, flg {Nav. formosa Greg.). Sj: Frederiksværk Pf., Rysensten!; J: Veile Fjord Pf., Vesterhavsøerne E. W. var. holmiensis F: Odense Fjord P. Kl. ; J: Ranum Jp., Vesterhavsøerne E. W. ; Taasinge P. M. P. Brakv. & Saltv. Area: Hovedart: Ubiqvist, Arkt. var. holmensis : Area : Nordeuropa. Caloneis? glaberrima sp. nov. Tab. nost. I, fig. 3. Long /i, Lat. 5 6^. Stries inconspicuis. Valva lineari, interdum leniter medio-contracta, apicibus subcuneatis. Raphe in media modo parte valvæ conspicua. Valva aspectum sicut nebulosum præbente, media parte excepta, ubi, qvoad perspicere potui, fascia transapicalis adest. Sj : Krogenberg K. Rd. (Mosegrøft). Ferskv. Denne lille Art frembyder saa faa sikkre Kjendetegn, at det kun er med Tvivl, at jeg opfører den under Caloneis. Den inframarginale Linie har jeg ikke kunnet se, og det transapicale Fascia er meget utydeligt. Jeg mener at have kunnet skimte en Stribning, vinkelret paa Raphe, men er ikke sikker derpaa. ladogensis Cl. var. deusestriata var. nova. Tab. nost. I, Fig. 4.

33 13 Long. 28;/, Lat. 14;/. Str. minime 22 in 10;/. Valva late-lanceolata, aplcibus subtruncatis, linea inframarginali duplice vel triplice instructa. Raphe area hyalina angustissima, media in parte valvæ in aream centralem parvam dilatata, cincta. Striis delicatis, radiantibus. J: Krog Sø Ld., Madum Sø A. F., Raabjerg Mile E. W., Skagen E. W., Thorsø E. W., Utofte Bs. Alt Ferskv. Denne Art har jeg kun fra Jylland, i ringe Mængde i de nævnte Prøver. Den afviger hvor den forekommer fra Hovedarten væsenligt ved den tættere Stribning og ved at have flere inframarginale Linier. Cai. ladogensis Cl. Syn. I, 62. Cl. Diat. Fini. Tab. II, fig. 3 er en Ferskvandsart fra: Ladoga, on the surface of the lake." (Caloueis) lanceolata sp. nova. Tab. nost. I. fig. 5. Long ;/, Lat. 67;/. Str in 10;/. Valva anguste -lanceolata, apicibus obtuse-rotundatis. Raphe leniter curvata, area hyalina angustissima, media in parte valvæ in aream parvam dilatata, cincta. Striis fere parallelis, summis in apicibus paululum deficientibus. Nodulo centrali excentrice situato. Nodulis terminalibus distinctis. Linea inframarginalis margini proxima, perdifficiliter distingvenda est. Sj : Dragør E. W. (Brunlige Overtræk paa Strandenge) ; Bornh : Malkværn E. W. (Overtræk paa Jord). Begge Prøver Brakv. Det er med nogen Tvivl, at jeg henfører denne Art under Caloneis, da den inframarginale Linie er meget utydelig, men den i Midtpartiet til samme Side bøjede centrale Del af Raphe og den lidt usymmetrisk beliggende Gentralnodus synes mig at anvise den Plads under denne Slægt og da vel nærmest under Caloneis fasciata's, Formkreds. lepidula (Grun.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Trt. 229; Tab. V, fig {Nav. lepidula.) Sj : Vinde-Helsinge P. M. P. ; Langel : Stiglehave Ptz. Ferskv. Area: Belgien.

34 14 (Caloneis) Liber (W. Sm.) Cl. var. gennina Cl. Cl. Syn. I, 54. V. H. Trt. 222; Tab. V, % (Nav. Liber.) linearis (Grun.). V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. Lib. linearis.) var. genuina: Sj: Frederikssund P. Kl., Holbæk J. Pt. og!; F: Svendborg P. M. P.; J: Fanø P. Kl. linearis: F: Enggaard N. V. U.; J: Fanø E. W., Hirshals E. W. (I denne sidste Prøve forekommer den med lunulce'^.) Saltv. Area: var. genuina: Ubiqvist, Arkt., Antarkt. linearis: Ubiqvist. Schilberszkyi (Pant.) Øst. Pant. Bal. S. p. 47; Tab. XVI, fig. 341 og 345. (var. gibba Pant.) J: Moesgaard! Thorsø W-Ld. Ferskv. Area : Ungarn. Det er denne Art, som jeg i mine Danske Diatoméjo rdafl." p. 35 har opført som Cai. Schumanniana Grun. og afbildet paa Tab. II, fig. 3 a og b. Jeg benytter Leiligheden til her at rette en feil Opgivelse af Figurernes Forstørrelse i dette mit Arbejde. Figurerne, som vare tegnede i looo Ganges Forstørelse, skulde ved Reproduktionen have været reducerede til 2/3. Dette sidste er imidlertid ikke sket, idet de ere reducerede til ^U, og de fremtræde altsaa paa Tavlen forstørrede 750 Gange og ikke som angivet: 660 Gange! X Silicula (Ehr.) Cl. Cl. Syn. I, 51. V. H. Trt {Nav. limosa) og 220. {Nav. ventricosa.) var. curta Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 23. {Nav. limosa curta.) var. genuina Cl. V. H. Trt. 219; Tab. V, fig {Nav. limosa Kiitz.) lim. gibb.) var. gibberula Kiitz. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. var. inflata Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 20. {Nav. lim. subinflata Grun.)

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

POLYPDYR GOPLEPOLYPPER FERSK VAN DSPOLYPPER OG DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P. L.

POLYPDYR GOPLEPOLYPPER FERSK VAN DSPOLYPPER OG DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P. L. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP POLYPDYR (COELENTERATA) L FERSK VAN DSPOLYPPER OG GOPLEPOLYPPER

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

La.ni. ' ".''! y./f'. Kaaeayr;

La.ni. ' .''! y./f'. Kaaeayr; La.ni - ' ".''! y./f'. Kaaeayr;

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI 1905 06. Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI 1905-06. » Fortegnelse» Arkæologiske

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539,

DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, Denne kopi er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve 1371-1539, Der i sin tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Dueholm paa Morsø.

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere