Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 DANSKE DIATOMÉER AF ERNST ØSTRUP MED 5 TAVLER OG ET ENGELSK RESUMÉ UDGIVET PAA CARLSHERGFONDETS BEKOSTNING y^ \ KJØBENHAVN C. A. REITZELS BOGHANDEL BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI 1910

8

9 INDHOLD. Forord Pag. V VI Indledning VIIXIII Dans^i&^JiatoHiéer 1228 Tabellariske Oversigter Universel Udbredelse Karakteriserende Former Partikulære Former Litteraturfortegnelse Summary Register Tilføjelser

10

11 JJet er nu 47 Aar siden, at P. Å. C. Heiberg's Gonspectus criticus Diatomacearum Danicarum" udkom. Dette ikke en Arts- Arbejde var, som Titelen viser, et kritisk Arbejde og fortegnelse. Foreløbig" siger Forfatteren herom Pag. 22,kan der imidlertid selvfølgelig ikke være Tale om at faa en tilnærmelsesvis udtømmende Fortegnelse over de danske Arter paa Grund af de uhyre Masser, hvori de optræde, og paa Grund af deres almindelige Udbredelse..."., Muligvis" føjer han til,vil man finde det dobbelte eller tredobbelte Antal Arter hos os". Dernæst har Carl Hansen udarbejdet en, Fortegnelse over ny Findesteder for danske Diatoméer" i Bot. Tidsskrift og en Foreløbig Fortegnelse over slesvigske Diatoméer" sammesteds Endvidere har J. P. Jacobsen ligeledes i Bot. Tidsskr givet en Fortegnelse over Diatoméer fra Læsø og Anholt, og endelig Notarisia II Padova har W. West i Notes on Danish Algæ" (Nuova 1891) givet en Fortegnelse over Diatoméer fra Omegnen af Nyborg. Men siden den Tid har denne Gren af vor Flora, fraset Planktonformerne, ligget uopdyrket hen. Det her foreliggende Arbejde over Danske Diatoméer er paabegyndt for over 20 Aar siden og fortsat gjennem denne Aarrække, dog med Afbrydelser, der skyldes andre diatomologiske Arbejder. Naar jeg fremkommer med det nu, da er det ikke, fordi jeg mener, at det nu skulde være afsluttet, thi det bliver et Arbejde af denne Natur aldrig, men fordi jeg i min Alder ikke har troet at burde opsætte Udgivelsen, til den maaske oversteg mine Kræfter. At der her skulde være givet en fuldstændig Fortegnelse over vore danske Diatoméer, er jeg selv meget langtfra at tro, men, er der blot givet et Grundlag, hvorpaa der engang i Tiden kan arbejdes videre, da er dog i hvert Fald noget opnaaet. Selvfølgehg har jeg ikke kunnet udføre dette Arbejde uden Hjælp fra mange Sider, og i hvor høj Grad denne Hjælp er bleven

12 Frederiksberg Ernst Østrup. VI mig ydet, vil fremgaa af, at jeg af de 1402 Prøver, jeg har undersøgt, kun har indsamlet c. 400 selv! Jeg bringer derfor min oprigtigste og hjærteligste Tak til alle dem, der saa redebont have staaet mig bi ved Tilsendelse af Prøver. En særlig Tak bringer jeg Prof. Dr. phil. Eug. Warming, der altid har vist dette mit Arbejde sin usvækkede Interesse, og det ikke mindst ved at sende mig et stort Antal (op imod 200) Prøver, dernæst Museumsinspektør, Dr. phil. G. H. Ostenfeld, der har ydet mig værdifuld Bistand, navnlig ved Affattelsen af de centriske Formers Nøgler", for hvis mulige Mangler jeg dog selv udelukkende bærer Ansvaret, og sidst men ikke mindst til Carlsberg fondet", der ved sin gennem en Aarrække fortsatte Understøttelse har gjort mig det muligt at føre dette Arbejde til Ende og nu at faa det udgivet.

13 INDLEDNING. Uet Materiale, jeg har undersøgt, bestaar af i Alt 1402 Prøver, deraf fra Sjælland: 624, fra Fyn: 211, fra Jylland: 456 og fra andre Landsdele: 111. Disse Prøver er fordelte paa i Alt 428 Lokaliteter, nemlig: fra Sjælland: 183, fra Fyn: 37, fra Jylland: 158 og fra andre Landsdele 50. Ved Lokaliteter" forstaar jeg her Findestedets Navn, men selvfølgelig kan der fra samme Lokalitet godt haves Prøver fra forskellige Forekomster" f. Ex. fra Ferskvand og Strand, fra Rindende Vand" og Mose" osv. osv. Af disse 1402 Prøver er 1115 Ferskvandsprøver, 287 Strandprøver; det vil altsaa ses, at Ferskvandsprøverne ere langt de talrigste. Da nu tilmed Ferskvandsprøverne ere mere ligeligt fordelte hele Landet over end Strandprøverne, saa bliver den naturlige Følge deraf, at Hovedvægten i dette Arbejde maa blive lagt paa det ferske Vand. Det aabne Havs Diatoméer har jeg kun medtaget, forsaavidt som jeg har fundet dem i Strandprøverne. Prøverne er saa godt som alle rensede ad kemisk Vej o: først kogte med fortyndet Saltsyre og dernæst efter Filtrering og Udvaskning behandlede med Svovlsyre og Kaliumbichromat. Slemning af det rensede Materiale har jeg ikke anvendt, thi dels indeholdt Prøverne som Regel ikke Ler i større Mængde, dels er man ved en Slemning udsat for at miste de mindre Former, naar disse ikke er tilstede i større Mængde, og endelig i Regelen jo kun tilstede i forholdsvis ringe Kvantitet. er det rensede Materiale Jeg har derfor ment at arbejde sikkrere, om end noget besværligere, ved til Artsbestemmelserne at benytte Masse-Præparater af renset, uslemmet Materiale. Med Undtagelse af enkelte Permanent- Præparater, som jeg skylder kgl. Translateur P. Klavsen i Odense, har jeg lagt alle mine Præparater selv. Artsbestemmelsen, som jeg udelukkende har foretaget selv, og for hvilken altsaa kun jeg bærer Ansvaret, er da foretaget i Permanent-Præparaterne, hvoraf

14 Vill de allerfleste ere lagte i Styrax, opløst i lige Dele Benzol og absolut Alkohol. Hvert Præparat er ved Hjælp af et i to Retninger bevægeligt Mikroskopbord gjennemgaaet systematisk, mindst to Gange. Ved Betegnelsen for Diatoméernes Udbredelse her i Landet har jeg fulgt følgende Regel: Forekommer en Form i et Antal af 1 7 Prøver, da specificeres disse. 829 kaldes den: ikke, 3099, almindelig. kaldes den: ikke , sjælden. over 200, kaldes den : temmelig eller ret almindelig kaldes den: al-, mindelig. kaldes den: meget almindelig. Navnene : Sjælland, Fyn og Jylland ere abbrevierede til henholdsvis: Sj., F. og J. Prøvernes Antal vedføjes altid og tilhge Udbredelsen: f. Ex. Ikke sjelden", 76 Prøver fra Sj., F., J. ; har jeg fundet den paagjældende Form tillige udenfor disse Landsdele, da tilføjes: Spredt i Landet". Hvor Prøverne er specificerede, tilføjes, under abbrevieret Form, Navnene paa Indsenderne^). Disse ere: Lærer K, Andersen (K. A.), Lindelse, Langeland. Musiker B. Bojesen (B. B.) (f) ^). Dr. phil. Bibliothekar F. Børgesen (Bs.). Pastor J. S. Deichman-Branth (D. B.), Sneptrup, Jylland. Læge E. Fabricius-Bjerre (E. F. B.). Skolediscipel Eigil Fabricids-Bjerre (F. B.), Professor A. Feddersen (A. F.) (f). Inspektør P. Feilberg (F.), Søborg, Sjælland. Dr. phil. N. Hartz (Htz.). Læge A. O. V. Ingerslev (I), Lerbæk, Møen. Apotheker G. E. O. Jensen (Js.) Hvalsø, Sjælland. Seminarie-Lærer J. Jeppesen (Jp.), Ranum, Jylland. Kgl. Translatør P. Klavsen (P. K.), Odense. Lærer F. Kristensen (F. K.), ^) De efter Giverens Navne i Parenthes satte Bogstaver betegne den for de paagældende Navne anvendte Abbreviatur. Et (!) betegner de af mig selv indsamlede Prøver. Hvor ingen Bopæl er anført, er denne Kjøbenhavn, Frederiksberg inclusive. Mulige Fejl bedes venligst undskyldt! 2) (t) betyder, at vedkommende Giver senere er afgaaet ved Døden.

15 IX Tørring, Jylland, Mag. scient. E. Larsen (E. L.). Gand. pharm J. Lind (Ld.). Lærer J. Matthiasen (Mat.), Mullerup, Sjælland. Mag scient. A. Mentz (Mtz.). Viborg. Dr. phil. Th. Mortensen (Th. M.) Apoteker L. Mørk Hansen (M. H.), Bogense. Dr. phil. Museums inspektør C. H. Ostenfeld (Ostf.). Cand. pharm. J. Olsen (Ols.) Dr. phil. G. G. Joh. Petersen (J. P,). Mag. scient. O. Paulsen (O. P.) Højskolelærer P. M. Pedersen (P. M. P.) Sørup, Fyn. Mag, scient M. P. Porsild (M. P.), Disko, Grønland. G. Pfeiffer (Pf.) (f). Pro fessor G, V. Prytz (Ptz,). Docent, Museumsinspektør J, P. J. Ravn (Rvn). Professor, Dr, phil., K. Rørdam (K. Rd.). Mag. scient. G. Raunkiær (Rk.). Docent, Dr. phil. L. Koldercp Rosenvinge (Rsv.). Frøken Garoline Rcsenberg (Rsb.) (f). Forstkandidat, Museumsassistent G, F. L. Saracw (Sw.) Frøken A. Seidelin (Seid.). Dr. phil. K. J. V. Steenstrcp (Stp.). Oberstlieutenant, Trafikinspektør F. W. G. TocssiNG (Ts.) (t). Urmager H. Ussing (H. U.), Randers. Professor, Dr. phil. N. V. Ussing (N. V. U). Professor, Dr. phil. Ecg. Warming (E. W.). Dr. phil. G. Wesenberg-Lcnd (W.-Ld.). Assistent G. G. V. Østrup (V, 0.). En Diatomécelles Kiselskelet ^) er sammensat af to Dele og kan sammenlignes med en Æske med tilhørende Laag, dog saaledes, at Laaget gaar ned over Æsken uden at passe i nogen Fals paa denne. Laagets ydre Tværsnit er derfor altid større end Æskens. Gellens Form kan iøvrigt være meget forskellig. Af Gellens to Dele kaldes den, der har størst Diameter (altsaa Laaget): ^Epitheca", den der har mindst Diameter (altsaa Æsken): ^Hypotheca". Mellem Epitheca og Hypotheca kan være indskudt et forbindende ^Baand", der igen kan være sammensat af jmellembaand". Da Gellen hyppigt er mer eller mindre forskelligt udviklet i de forskellige Retninger, har man, for at kunne orientere sig i den, tænkt sig gjennem den gaaende tre paa hinanden vinkelrette Axer, som i Regelen er rette Linier og i Regelen tillige Symmetriaxer. Betragte vi en saadan treaxet Diatomé f. Ex. en Pinnularia (se omstaaende Figur), da ere Axerne beliggende og benævnes som følger: Den Axe, der gaar fra Midtpunktet af Epitheca til Midtpunktet af Hypotheca kaldes Pervalvaraxen {jpv); den Axe, der gaar ') Denne Beskrivelse af Diatomé-Cellen i og Orienteringen den er affattet efter Otto Muller's,Ueber Achsen, Orientirungs- und Symmetri- Ebenen bel den Bacillarien". (Ber. d. Deut, Bot. Geselis. Jahrg. 1895, Band III, Heft 5, Pag. 222 & flg.)

16 X vinkelret paa Pervalvaraxen gjennem dennes Midtpunkt til Skallens to Poler, hedder Apicalaxen («/>), og den Axe endelig, som gaar gjemmen de to andre Axers Skæringspunkt og vinkelret paa den ved dem bestemte Plan kaldes Transapicalaxen {tr ap). Er Cellen omtrent ligeligt udviklet i alle Retninger, vinkelrette paa Pervalvaraxen, da miste de to andre Axer deres Værdi som tr ap ap ap Ttm særlige Axer, og saadanne Geller have derfor kun én Axe, Pervalvaraxen, ere E n a X e d e. Den Plan, der kan lægges giennem Pervalvarog Apicalaxen kaldes A : p - i calplanen, den, der kan trap pv -~ \--\-- L-.pv lægges gjennem Pervalvarog Transapicalaxen hedder : Transapicaplanen, og den, der gaar gjennem Apical- og Transapical-Axen, kaldes Valvarplanen. Ved Skallens Flade ap pv ap eller Skalfladen forstaas den Del af Skallen, man tr ap -- faar at se, naar man ser i Retning af Pervalvaraxen. '"-^P Ved Gellens S i de eller Kant forstaas det Parti af Gellen, man faar at se, naar man ser i Retning af Transapicalaxen. Paa Siden eller Kanten ses Forbindelsen mellem Epitheca og Hypotheca. Den Del af Skallen, som ligger ved hvert af Apicalaxens Endepunkter, kaldes Skallens Apex. Paa det valgte Exempel, Pinnularia, ses endvidere paa Skalfladeti tre Knuder; pv af disse kaldes den midterste: Gentralnodus hver af dem ved Apices: Terminalnodus. Mellem Gentralnodus og de to Terminalnodi løber en Spalte, den saakaldte Raphe. Gentralnodus, Terminalnodi og Raphe forekommer langt fra hos alle Diatoméer. Ved en A r e a " forstaas et stribefrit (blankt) Parti af Skallen af forskellig Form og Retning. Er en saadan Area

17 XI centralt beliggende og gaaende i transapical Retning, hyppigt helt ud til Skalranden, kaldes den et Fascia*. Undtagelsesvis kan en Area være forsynet med en spredt Punktering. Ved et Stauros" forstaas en Udvidelse af Gentralnodus i transapical Retning. Med Hensyn til Formen af Skallen og dens Apices, da benyttes 1 Forskellige Former af Skallen (Valva). 3 4 \J 1. Valva linearis. 2. V. rhombica (rhomboidea). 3. V. lanceolata. 4. V. rectangulata. 5. V. panduriformis. 6. V. elliplica. 7. V. sigmoidea. 8. V. cymbiformis. 9. V. lunata. 10. V. clavata. Forskellige Former af Skallens Apex. 12 A A A Apex acuminatus. 2. A. apiculatus. 3. A. rostratus. 4. capitatus. 5. A. truncatus. 6. A. cuneatus. her bestemte, fastslaaede Kunstudtryk, som oplyses gjennem de vedføjede Figurer. Er Skallens to Kanter krummede i forskellig Grad, Skallen er f. Ex. halvmaanedannet, da benævnes den konvexe Side : R y g s i d e n, den konkave : B u g s i d e n. I Regelen er Skalfladen forsynet med en Structur, bestaaende

18

19 DANSKE DIATOMÉER

20

21 Diatomaeeæ danieæ. 1. Skallens Structur fjerdannet. Cellen med 3 Axer: Pennatæ Schiitt. 2. concentrisk, radiær eller irregulær. Gellen med 1, 2. Skallen med Raphe. Raphideæ. 3. uden Arraphideæ. sjældnere med 3 Axer: Centricæ Schiitt. 3. Raphe tydelig. nraphideæ. 4. mer eller mindre dækket. Kalyptoraphideæ ^). 5. {Céloraphidées H. v. Heurck.) 4. Raphe ens udviklet paa begge Skaller. Diraphideæ. {Biraphidées H. V. Heurck.) kun paa Hypotheca (undtagelsesvis en rudimentær Raphe ved Apices paa Epitheca). Monoraphideæ. {Uniraphidées H. V. Heurck.) 5. Raphe lang, gaaende gennem hele Skallen. 6. kort, kun udviklet ved Apices. Brachyraphideæ ^). 6. Raphe beliggende langs begge Skallens Rande. Eschatoraphideæ ^). ikke Raphes to Grene gaaende fra Apices langs Skallens Bugside, hvor de støde sammen under opstigende Midten mod i Rygsiden, en Vinkel. Gonyraphideæ *). Raphe beuggende paa en opstaaende Kjøl. Tropidoraphideæ^). ^) Benævnelsen: Kalyptoraphideæ" er dannet af det græske: ^xaåutrrw'', bedækker, tilhyller. ^) Benævnelsen : Brachyraphideæ" er dannet af det græske : /S/ja^us", kort. ^) Benævnelsen:, Eschatoraphideæ" er dannet af det græske: IV^aro?", yderst, fjernest, beliggende ved Randen. *) Benævnelsen: Gonyraphideæ" er dannet af det græske : yoyu'^. et Knæ. ^) Benævnelsen: ^Tropidoraphideæ" er dannet af det græske: Tpumq, en Kjøl. 1

22 Pennatæ. Diraphideæ- 1. Gellen med et kamret Randbælte. Mastogloia. uden Skallen symmetrisk eller næsten symmetrisk. 3. usymmetrisk Gentralnodus udvidet til to Par apicalt rettede i Skalfladen liggende ikke Skallen med apicale Linier. 5. uden 8., Horn ". Diploneis. 5. Raphe S-dannet. 6. retlinet Den apicale Del af Skallen kjøldannet. Amphiprora. ikke Scoliopleura. 7. Striberne tydeligt punkterede. Neidium. ikke Caloneis, delvis. 8. Structur sammensat. Trachyneis. ikke Striberne tilsyneladende glatte. 10. tydeligt punkterede eller tværstribede Skallen mer eller mindre lineær Pinnulariæ. laxicqiåajmelnaviculælcevistriatæ. 11. Raphe S-dannet. 12. ikke Sæt Striber, et transapicalt og 2 hinanden og de transapicale krydsende. Pleurosigma. 2 og et apicalt. Gyrosigma. ikke _ Skallen med to laterale, apicale Areæ, forenede med den centrale Area: N. lyratæ.

23 14. Striberne skraat stillede, krydsende hinanden. N. decussatæ. Anomoeoneis, delvis. ikke Striberne transapicale, fint tværstribede. 16. punkterede Gentralnodus forlænget i apical Retning. Brehissonia. ikke N. lineolatæ. 17. Skallen med en apical Kjøl. Tropidoneis. uden Stribernes Punkter tillige ordnede i tydelige apicale, omtrent lige Rækker. 19. ikke Raphe beliggende mellem to Lister. 20. ikke N. orthostichæ. N. fusiformes, delvis. 20. Gentralnodus forenet med Listerne til en lang apical Ribbe. Amphipleiira. enten ikke, eller kun et kort Stykke forenet med Listerne. Frustulia. 21. Striberne tydeligt punkterede. 22. ikke eller meget fint Punkterne grove. N. punctatæ. smaa Raphe beliggende 23. Midterste Striber af uens Længde. N. heterostichæ, N. tumida. ens eller manglende. N. microstigmaticæ. N. mesolejæ og entolejæ, delvis. mellem to Lister. N. hacillares. ikke Midterste Striber viderestaaende end de andre. N. dedpientes. N. microstigmaticæ, delvis. ikke Apical og central Area forenede til et mer eller mindre lancetdannet Parti N. entolejæ. N. amehcana. Apical Area smal *

24 27. Central Area bred, kvadratisk eller afrundet. N. mesolejæ. utydelig Svagt forkislede Former, Skallen forholdsvis bred, lancetdannet til elliptisk-lancetdannet. N. minusculæ. smal lineær-lancetdannet. N. fusiformes. 29. Skallen køuedannet, usymmetrisk efter Transapicalaxen. ikke, Apicalaxen. 30 Gomphonerna. 30. Skallen ikke stærkt usymmetrisk. Cymhella. Tropidoneis, Trachyneis, N. punctatæ, delvis. stærkt Raphe paa en Kjøl. Auricula. Tropidoneis, delvis. ikke Amphora. Amphiprora. Ehr GL Syn. I, P. 13. Skallen noget vindelsnoet om Apicalaxen og forsynet med en S-dannet svunget Kjøl. Apical Area mangler, transapical Area lille eller manglende. Kjølen er dækket med Punkter, ordnede i transapicale eller i hinanden krydsende Striber. Den lavere Del af Skallen er forsynet med transapicale Striber, sjeldnere med spredte Punkter. Forbindelsen mellem Kjøl og Skal i Reglen markeret som en mer eller mindre bugtet Linie. Baandet sammensat, med tværstribede Mellembaand. 1. Kjøl med hinanden krydsende Punktrækker. A. gigantea decussata. ikke Stærkt forkislet. Striberne tydelige og paa Kjølen tydeligt punkterede. A. alata. Svagt ikke A. paludosa. xi) Amphiprora alata Kiitz. Cl. Syn. Tab. V, fig I, 15. V. H. Trt. 1) Naar en Art eller Variant er mærket med et x, da betyder dette, at den forhen er fundet i Danmark af G. Hansen, P. C. A. Heiberg, I. P. Jacobsen, eller W. West. Antallet af saadanne Former er 187.

25 ' Sj: Holbæk J. P.; F: Odense P. Kl.; J: Aalborg P. Kl., Fanø E. W.; Taasinge: Vaarø P. M. P. Brakv. og Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am. (Ainphiprora) gigantea Syn. I, 18. V. H. Syn. Tab. XXII, fig. 13. Grun. var. decnssata Grun. Cl. Sj: Holbæk J. P., Sømer Strand!, Vellerup Vig! Saltv. Area: Frankrigs og Spaniens Kyster, Afrika. septentrionalis Grun. Cl. Syn. I, 18. GI. & Grun. ark. Diat. 63 ; Tab. V, fig. 87. Sj: Holbæk J.P. Saltv. Area: Finmark. Arkt. ^). X palndosa W. Sm. Gl.^Syn. I, 14. V. H. Trt. 262; Tab. V, fig Sj: Saltbækvig! Brakv. Ferskv. og hovedsagelig Brakv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt. Auricula. Castr Cl. Syn. I, P. 18. Skallen mer eller mindre nyredannet, trukket op en i usymmetrisk buet, men ikke S-dannet Kjøl, Transapicale Striber eller mer eller mindre] krummede uregelmæssige Linier. Cellen i Reglen kugledannet med sammensat Baand. ikke A. duhia. 1. Raphe og Terminalnodi tydelige Skallen mer eller mindre baad-dannet. A. decipiens. nyredannet. A. insecta. ^) Naar jeg under Area" for en Art har tilføjet Betegnelserne:, Arktisk",, Antarktisk", da forstaar jeg herved, at den paagældende Art, uanset dens Udbredelse over Verdensdelene, tillige tindes højt mod Nord eller langt mod Syd, eller begge Dele. Den sydlige Grænse for ^Arktisk" har jeg sat omtrent ved den nordhge Polarkres og den nordlige Grænse for, Antarktisk" omtrent ved Amerikas Sydspids. Jeg har ikke kunnet tinde andre adæqvate korte Benævnelser og gør derfor udtrykkelig opmærksom paa denne extraordinære Brug af disse Betegnelser.

26 fig. 57. Auricula decipiens Grun. Cl. Syn. I, 20. V. H. Trt. 267, Sj: Kastrup paa Amager! Saltv. Area: Skotland. dubia Perag. Perag. Diat. mar. d. Fr. 194; Tab. XLII, figg J : Fanø E. W. i 5 Prøver. Saltv. Area: Frankrigs Vestkyst. - insecta Grun. Cl. Syn. I, 20. V.H. Trt. 267; Tab. XXIX, flg. 808 og Perag. Diat. mar. d. Fr. Tab. XLII, figg Sj: Nykjøbing!; J: Nykjøbing Th. M., begge Steder enkeltvis. Af det i den sidstnævnte Prøve fundne Exemplar giver jeg paa Tab. nostr. I, fig. 1 en Tegning, da den afviger noget i ydre Kontur fra de ovenciterede Afbildninger hos Van Heurgk og Peragallo. Den har Dimensionerne: Long. 127 y«, Lat. (Frust.) 75/^. Saltv. Area: Eur., Am. Tropidoneis. Cl Cl. Syn. I, P. 22. Skallen langstrakt, mer eller mindre konvex og spids. Raphe beliggende paa en central eller excentrisk ikke S-dannet Kjøl. Apical Area utydelig, transapical Area lille eller manglende. Baandet uden Mellembaand. 1. Raphe central, Cellen, set fra Siden, stærkt kontraheret. Tr. excentrisk, ikke eller svagt Smal, omtrent lineær, L /i. T. elegans. Lancetdannet, L, T. vitrea. lepidoptera. Tropidoneis elegans (W. Sm.) Cl. Cl. Syn. I, 27. V.H. Trt. 265; Tab. VI, fig [Plagiotropis elegans (W. Sm.) Grun.) Sj : Holbæk J. Pt. Saltv. Area: Eur., As.

27 (Tropidoueis) lepidoptera (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 25. V. H. Trt. 263 ; Tab. V, fig {Orthotropis lepidoptera (Greg.) Cl.) Sj: Holbæk J. Pt., Lammefjord A. F., Nykjøbing!, Roskilde!; J: Fanø E. W., Tipperne E. W. Saltv. Area: Ubiqvist. x_ yitrea (W.Sm.) Cl. Cl. Syn. I, 27. V. H. Trt. 265; Tab. XXIX, fig {Plagiotropis vitrea (W. Sm.) Grun.) Sj: Audebo A. F. Saltv. Area: Eur., Am. Pleurosigma. W. Sm Cl. Syn. I, P. 32. Skallen langstrakt, mer eller mindre S-dannet. Raphe ligeledes mere eller mindre S-dannet, i hvert Fald altid ude ved Apices vendende til modsatte Sider. Apical Area utydelig, transapical Area lille eller utydelig. Fint punkterede Striber, ordnede i et Sæt transapicalt stillede og tillige i to Sæt hinanden krydsende, skraatstillede Rækker. 1. Skallen tydelig S-dannet. 2. ikke P. Nubecula intermedia. 2. Raphe central. 3. excentrisk De midterste Striber videre staaende end de andre. P. Normanii. ikke Transapicale og skraat stillede Striber lige vidt staaende. P. angidatum. tættere end de skraatstillede. P. elongatum. 5. Skraastriberne danne en Vinkel paa 90. P. formosum. under Lancetdannet, Apices lidt fremdragne. P. Aestuarii. Rhombisk-lancetdannet, Apices ikke P. latum.

28 8 Plenrosigma Aestuarii Biéb. Cl. Syn. I, 42. V. H. Trt. 251; Tab, VI, fig {Pleur. ang. var. Aest.) Sj: Rysensten (Kjøbenhavn, nu forsvunden Lokalitet)! Saltv. Area: Eur., Am., Arkt. X angulatum Quekett. Cl. Syn. I, 40. V. H. Trt. 251 ; Tab. VI, fig {Pleur. ang. W. Sm.) Sj: Dragør!, Langtved!; F: Odensefjord P. KL; Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt. J: Fanø E. W. X - elongatum W. Sm. Gi. Syn. 1,38. V. H. Trt. 253; Tab. VI, lig Sj : Frederikssund!, Frederiksværk!, Holbæk!, Langtved!, Sømer Strand!; F: Holkenhavn Ostf. Brakv. & Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. X - fomosum W. Sm. GI. Syn. I, 45. V. H. Trt. 254; Tab. VI, fig J: Kolindsund Midtkanal A. F., Fanø.Kl. Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. latum GI. GI. Syn. I, 42. GI. & Gr. Ark. Diat. P. 14 og 51; Tab. III, fig. 68. Sj: Vellerup Vig! Her temmelig stor: Long. \hq fx, Saltv. Area: Eur., Afr., Am., Arkt. Lat. 40 «. Normanii Ralfs. GI. Syn. I, 40. V. H. Trt. 252; Tab. VI, fig (P. affine Grun.) : Holbæk! : ; Langel Lohals Ptz. Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. Nnbecula W. Sm. var. mtermedinm W. Sm. GI. Syn. L 35. V. H. Trt. 253; Tab. VI, fig (P. intermedium W. Sm.) Sj : Holbæk J. Pt. og! ; F : Odense Fjord P. Kl. Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt.

29 Caloneis. Cleve Cl. Syn. I, P. 46. Skallen i Regelen konvex men iøvrigt af meget forskjellig Form. Striberne transapicale, i Regelen parallele, ude mod Apices divergerende (sjældent konvergerende), fint eller utydelig punkterede, krydsede af en eller flere apicale Linier, der undertiden kunne blive til ret brede Baand. 1. Med transapicalt Fascia. 2. Uden Striber tydelige. 3. ikke C. glaherrima. 3. Striber radierende. C. Clevei. parallele Skallens Kanter bølgede. C. Silicula. ikke 5. o. Striber c. 20. C. ætnula. c. 25. C. fasciata. 6. Skallens Kant bølget. 7. ikke Apical Area smal. C. Silicula. bred, transapicale Striber korte, randstaaende Apices afrundede. C. Toussiengii. triangulære. C. Warmingii. 9. Skallens Kanter konvexe. 15. parallele Striber meget fine (28). C. lepidula. tydelige Med halvmaanedannet Mærke paa hver Side af Gentralnodus Uden _ Skallen stærkt opsvulmet i Midten. C. Schilberszkyi. ikke eller meget svagt C. alpestris. 13. Apicale Linier fine. 14. brede. C. blanda. 14. Apicale Linier beliggende ved Randen. C. bacillaris. mediant. C. Liber.

30 Apical Area smal, central Area tydelig. 16. Apical og central Area forenede til en lancetdannet Area Striber 14. C. brevis. mindst apicale Randlinier. C. ladogensis densestriata. 1 C. lanceolata. 18. Apices capitate, rostrate eller apiculate. C. amphishæna. obtuse. C. formosa. Caloneis æmula (A. Sch.) Cl. Cl. Syn. I, 57. V. H. Trt. 223; Tab. XXVIII, fig {Nav. æmula.) Sj: Audebo A. F., Dragør E.W., Kastrup!; J: Hirtshals E.W., Manø E. W. Saltv, Area: Eur., Am., Arkt. alpestris (Grun.) Cl. Cl. Syn. I, 53. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 30. {Nav. alpestris.) Bornh: Hammeren E. W. (Strandklipper); Fænø: K. Rsv. Ferskv. Area: Eur., Aust. I Følge Gleve 1. c. alpine regions". X amphisbæna (Bory) Cl. Cl. Syn. I, 58. V. H. Trt. 219; Tab. V, fig {Nav. amphisb.) var. subsalina Donk. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. amph. subs.) fuscata Schurn. Cl. & Grun. Arct. Diat. 31. Tab. I, fig. 27. Ikke sjelden. 81 Prøver. Spredt i Landet. I Brakvand har jeg den fra Sj : Rysensten (Amager)! var. subsalina: 30 Prøver fra Sjælland, Jylland, Fænø. fuscata : J : Fanø E. W. Ferskv. (Hovedart), Brakv. (Varianterne). Area: Hovedart : Eur., Afr., As., Am., Arkt. var. subsalina : Eur., Arkt. var. fuscata: Eur. bacluaris (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 27. {Nav. bac. thermalis.) Sj: Charlottenlund! (I en nu forsvunden Grøft). Ferskv. Area: Eur., As., Am.

31 11 (Caloneis) blanda (A. Sch.) GL Cl. Syn. I, 62. V. H. Trt. 175; Tab. XXV, fig (Nav. blanda A. S.) J: Fanø E. W. Saltv. Area: Eur., As., Aust. X brevis (Greg.) GI. GI. Syn. I, 61. V. H. Trt. 209; Tab. IV, fig {Nav. brev. Greg.) var. vexans Grun. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. brev. ellipt.) Ikke almindelig. 10 Prøver fra Sjællands og Jyllands Kyster. I Prøver fra J: Kandestederne, Raabjerg-Mile og Skagen, alt E. W., forekommer den med næsten retlinede Sidekanter. var. vexans. J: Fanø E. W., Manø E. W. Saltv. {vexans ogsaa Brakv.). Area: Ubiqvist, Arkt. var. vexans: Eur., As. Clevei (Lgst.) GI. GI. Syn. I, 51. Lgst. Sptsb. p. 34; Tab. I, fig. 10. Tab. nostr. I, fig. 2. Sj: Borup Ts.; J: Borris E. W. Ferskv. Area: As., Arkt. Jeg har vedføjet en Tegning af denne Art, som ikke fuldstændig svarer til Lagerstedt's Afbildning, men som jeg dog mener bør henføres til C. Clevei. Mine Exemplarer har Dimensionerne: Long. 47 /7, Lat. S fi. Str. 20 in 10^. Hos Cl. 1. c. angives Dimensionerne til Long. 5265//, Lat //, Str. 24 in 10 //, medens Lagerstedt 1. c. angiver Stribernes Antal til 17,520 paa 10//. fig. 34. fasciata (Lgst.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Syn. Tab. XII, Herunder indbefatter jeg med Cleve 1. c. følgende Former: Navicula fontinalis Grun. V. H. Trt. 220; Tab. V. flg fonticola Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 32. Lacunarum Grun. E. H. Syn. 1. c, fig, 31. bacillaris Greg. var inconstantissima Grun. V. H. Syn. 1. c, fig. 28.

32 12 Hovedart: Ikke almindelig. 14 Prøver fra Sjælland, Jylland, Lolland, Læsø. Baade Fersk v. og Brakv. var. fontinalis: Sj: Gaunø E.W., Grønholt K.Rd., Kjøbenhavn (Østre Anlæg)!, Roeskilde!; J: Fanø E. W. var. fonticola: Sj : Græse Aa! ; F : Faaborg A.F. ; J: Borris E.W., Raabjerg Mile E. W. ; Læsø Ostf. wav.'lacunarum: 9 Prøver fra Sjælland, Jylland og Bornholm. var. inconst. : Sj : Borup Ts., Saltbæk! ; Bornh : Hammershus E.W. Ferskv. & Brakv. Area : Hovedarten : Ubiqvist, Arkt. For Varianternes Vedkommende har jeg ingen Oplysninger kunnet finde. (Caloneis) formosa (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 57. V. H. Tit. 218; Tab. V, fig {Nav. lihurnica Grun.) var. holmiensis Cl. V. H. Trt. 1. c, flg {Nav. formosa Greg.). Sj: Frederiksværk Pf., Rysensten!; J: Veile Fjord Pf., Vesterhavsøerne E. W. var. holmiensis F: Odense Fjord P. Kl. ; J: Ranum Jp., Vesterhavsøerne E. W. ; Taasinge P. M. P. Brakv. & Saltv. Area: Hovedart: Ubiqvist, Arkt. var. holmensis : Area : Nordeuropa. Caloneis? glaberrima sp. nov. Tab. nost. I, fig. 3. Long /i, Lat. 5 6^. Stries inconspicuis. Valva lineari, interdum leniter medio-contracta, apicibus subcuneatis. Raphe in media modo parte valvæ conspicua. Valva aspectum sicut nebulosum præbente, media parte excepta, ubi, qvoad perspicere potui, fascia transapicalis adest. Sj : Krogenberg K. Rd. (Mosegrøft). Ferskv. Denne lille Art frembyder saa faa sikkre Kjendetegn, at det kun er med Tvivl, at jeg opfører den under Caloneis. Den inframarginale Linie har jeg ikke kunnet se, og det transapicale Fascia er meget utydeligt. Jeg mener at have kunnet skimte en Stribning, vinkelret paa Raphe, men er ikke sikker derpaa. ladogensis Cl. var. deusestriata var. nova. Tab. nost. I, Fig. 4.

33 13 Long. 28;/, Lat. 14;/. Str. minime 22 in 10;/. Valva late-lanceolata, aplcibus subtruncatis, linea inframarginali duplice vel triplice instructa. Raphe area hyalina angustissima, media in parte valvæ in aream centralem parvam dilatata, cincta. Striis delicatis, radiantibus. J: Krog Sø Ld., Madum Sø A. F., Raabjerg Mile E. W., Skagen E. W., Thorsø E. W., Utofte Bs. Alt Ferskv. Denne Art har jeg kun fra Jylland, i ringe Mængde i de nævnte Prøver. Den afviger hvor den forekommer fra Hovedarten væsenligt ved den tættere Stribning og ved at have flere inframarginale Linier. Cai. ladogensis Cl. Syn. I, 62. Cl. Diat. Fini. Tab. II, fig. 3 er en Ferskvandsart fra: Ladoga, on the surface of the lake." (Caloueis) lanceolata sp. nova. Tab. nost. I. fig. 5. Long ;/, Lat. 67;/. Str in 10;/. Valva anguste -lanceolata, apicibus obtuse-rotundatis. Raphe leniter curvata, area hyalina angustissima, media in parte valvæ in aream parvam dilatata, cincta. Striis fere parallelis, summis in apicibus paululum deficientibus. Nodulo centrali excentrice situato. Nodulis terminalibus distinctis. Linea inframarginalis margini proxima, perdifficiliter distingvenda est. Sj : Dragør E. W. (Brunlige Overtræk paa Strandenge) ; Bornh : Malkværn E. W. (Overtræk paa Jord). Begge Prøver Brakv. Det er med nogen Tvivl, at jeg henfører denne Art under Caloneis, da den inframarginale Linie er meget utydelig, men den i Midtpartiet til samme Side bøjede centrale Del af Raphe og den lidt usymmetrisk beliggende Gentralnodus synes mig at anvise den Plads under denne Slægt og da vel nærmest under Caloneis fasciata's, Formkreds. lepidula (Grun.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Trt. 229; Tab. V, fig {Nav. lepidula.) Sj : Vinde-Helsinge P. M. P. ; Langel : Stiglehave Ptz. Ferskv. Area: Belgien.

34 14 (Caloneis) Liber (W. Sm.) Cl. var. gennina Cl. Cl. Syn. I, 54. V. H. Trt. 222; Tab. V, % (Nav. Liber.) linearis (Grun.). V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. Lib. linearis.) var. genuina: Sj: Frederikssund P. Kl., Holbæk J. Pt. og!; F: Svendborg P. M. P.; J: Fanø P. Kl. linearis: F: Enggaard N. V. U.; J: Fanø E. W., Hirshals E. W. (I denne sidste Prøve forekommer den med lunulce'^.) Saltv. Area: var. genuina: Ubiqvist, Arkt., Antarkt. linearis: Ubiqvist. Schilberszkyi (Pant.) Øst. Pant. Bal. S. p. 47; Tab. XVI, fig. 341 og 345. (var. gibba Pant.) J: Moesgaard! Thorsø W-Ld. Ferskv. Area : Ungarn. Det er denne Art, som jeg i mine Danske Diatoméjo rdafl." p. 35 har opført som Cai. Schumanniana Grun. og afbildet paa Tab. II, fig. 3 a og b. Jeg benytter Leiligheden til her at rette en feil Opgivelse af Figurernes Forstørrelse i dette mit Arbejde. Figurerne, som vare tegnede i looo Ganges Forstørelse, skulde ved Reproduktionen have været reducerede til 2/3. Dette sidste er imidlertid ikke sket, idet de ere reducerede til ^U, og de fremtræde altsaa paa Tavlen forstørrede 750 Gange og ikke som angivet: 660 Gange! X Silicula (Ehr.) Cl. Cl. Syn. I, 51. V. H. Trt {Nav. limosa) og 220. {Nav. ventricosa.) var. curta Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 23. {Nav. limosa curta.) var. genuina Cl. V. H. Trt. 219; Tab. V, fig {Nav. limosa Kiitz.) lim. gibb.) var. gibberula Kiitz. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. var. inflata Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 20. {Nav. lim. subinflata Grun.)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

En Fauna i Bornholms Lias.

En Fauna i Bornholms Lias. En Fauna i Bornholms Lias. Af C. MALLING og K. A. GRONWALL. (Hertil Tavle 10 og 11.) Indledning. Fra Bornholms Lias har man alt længe kendt en marin Fauna, der ogsaa er blevet bestemt og beskrevet paa

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden?

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? 1. december Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? Svar: 14 Forklaring: Der kan godt stå 14, f.eks. sådan: Men kunne der stå flere hvis man stillede dem endnu snedigere

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Saa pakker vi Kufferten

Saa pakker vi Kufferten Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Ekskursioner 1960-1969

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Ekskursioner 1960-1969 Ekskursioner Årg. 54 1960 2 XVIII Hansen, Erik Sövdesjön 8. februar 2 XVIII Munck, Torben Kysing Fjord 8. februar [ingen txt] 2 XVIII - XIX Eriksen, Knud Farum 22. februar 2 XIX Switzer, J. Inddæmningsområdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere