Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 DANSKE DIATOMÉER AF ERNST ØSTRUP MED 5 TAVLER OG ET ENGELSK RESUMÉ UDGIVET PAA CARLSHERGFONDETS BEKOSTNING y^ \ KJØBENHAVN C. A. REITZELS BOGHANDEL BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI 1910

8

9 INDHOLD. Forord Pag. V VI Indledning VIIXIII Dans^i&^JiatoHiéer 1228 Tabellariske Oversigter Universel Udbredelse Karakteriserende Former Partikulære Former Litteraturfortegnelse Summary Register Tilføjelser

10

11 JJet er nu 47 Aar siden, at P. Å. C. Heiberg's Gonspectus criticus Diatomacearum Danicarum" udkom. Dette ikke en Arts- Arbejde var, som Titelen viser, et kritisk Arbejde og fortegnelse. Foreløbig" siger Forfatteren herom Pag. 22,kan der imidlertid selvfølgelig ikke være Tale om at faa en tilnærmelsesvis udtømmende Fortegnelse over de danske Arter paa Grund af de uhyre Masser, hvori de optræde, og paa Grund af deres almindelige Udbredelse..."., Muligvis" føjer han til,vil man finde det dobbelte eller tredobbelte Antal Arter hos os". Dernæst har Carl Hansen udarbejdet en, Fortegnelse over ny Findesteder for danske Diatoméer" i Bot. Tidsskrift og en Foreløbig Fortegnelse over slesvigske Diatoméer" sammesteds Endvidere har J. P. Jacobsen ligeledes i Bot. Tidsskr givet en Fortegnelse over Diatoméer fra Læsø og Anholt, og endelig Notarisia II Padova har W. West i Notes on Danish Algæ" (Nuova 1891) givet en Fortegnelse over Diatoméer fra Omegnen af Nyborg. Men siden den Tid har denne Gren af vor Flora, fraset Planktonformerne, ligget uopdyrket hen. Det her foreliggende Arbejde over Danske Diatoméer er paabegyndt for over 20 Aar siden og fortsat gjennem denne Aarrække, dog med Afbrydelser, der skyldes andre diatomologiske Arbejder. Naar jeg fremkommer med det nu, da er det ikke, fordi jeg mener, at det nu skulde være afsluttet, thi det bliver et Arbejde af denne Natur aldrig, men fordi jeg i min Alder ikke har troet at burde opsætte Udgivelsen, til den maaske oversteg mine Kræfter. At der her skulde være givet en fuldstændig Fortegnelse over vore danske Diatoméer, er jeg selv meget langtfra at tro, men, er der blot givet et Grundlag, hvorpaa der engang i Tiden kan arbejdes videre, da er dog i hvert Fald noget opnaaet. Selvfølgehg har jeg ikke kunnet udføre dette Arbejde uden Hjælp fra mange Sider, og i hvor høj Grad denne Hjælp er bleven

12 Frederiksberg Ernst Østrup. VI mig ydet, vil fremgaa af, at jeg af de 1402 Prøver, jeg har undersøgt, kun har indsamlet c. 400 selv! Jeg bringer derfor min oprigtigste og hjærteligste Tak til alle dem, der saa redebont have staaet mig bi ved Tilsendelse af Prøver. En særlig Tak bringer jeg Prof. Dr. phil. Eug. Warming, der altid har vist dette mit Arbejde sin usvækkede Interesse, og det ikke mindst ved at sende mig et stort Antal (op imod 200) Prøver, dernæst Museumsinspektør, Dr. phil. G. H. Ostenfeld, der har ydet mig værdifuld Bistand, navnlig ved Affattelsen af de centriske Formers Nøgler", for hvis mulige Mangler jeg dog selv udelukkende bærer Ansvaret, og sidst men ikke mindst til Carlsberg fondet", der ved sin gennem en Aarrække fortsatte Understøttelse har gjort mig det muligt at føre dette Arbejde til Ende og nu at faa det udgivet.

13 INDLEDNING. Uet Materiale, jeg har undersøgt, bestaar af i Alt 1402 Prøver, deraf fra Sjælland: 624, fra Fyn: 211, fra Jylland: 456 og fra andre Landsdele: 111. Disse Prøver er fordelte paa i Alt 428 Lokaliteter, nemlig: fra Sjælland: 183, fra Fyn: 37, fra Jylland: 158 og fra andre Landsdele 50. Ved Lokaliteter" forstaar jeg her Findestedets Navn, men selvfølgelig kan der fra samme Lokalitet godt haves Prøver fra forskellige Forekomster" f. Ex. fra Ferskvand og Strand, fra Rindende Vand" og Mose" osv. osv. Af disse 1402 Prøver er 1115 Ferskvandsprøver, 287 Strandprøver; det vil altsaa ses, at Ferskvandsprøverne ere langt de talrigste. Da nu tilmed Ferskvandsprøverne ere mere ligeligt fordelte hele Landet over end Strandprøverne, saa bliver den naturlige Følge deraf, at Hovedvægten i dette Arbejde maa blive lagt paa det ferske Vand. Det aabne Havs Diatoméer har jeg kun medtaget, forsaavidt som jeg har fundet dem i Strandprøverne. Prøverne er saa godt som alle rensede ad kemisk Vej o: først kogte med fortyndet Saltsyre og dernæst efter Filtrering og Udvaskning behandlede med Svovlsyre og Kaliumbichromat. Slemning af det rensede Materiale har jeg ikke anvendt, thi dels indeholdt Prøverne som Regel ikke Ler i større Mængde, dels er man ved en Slemning udsat for at miste de mindre Former, naar disse ikke er tilstede i større Mængde, og endelig i Regelen jo kun tilstede i forholdsvis ringe Kvantitet. er det rensede Materiale Jeg har derfor ment at arbejde sikkrere, om end noget besværligere, ved til Artsbestemmelserne at benytte Masse-Præparater af renset, uslemmet Materiale. Med Undtagelse af enkelte Permanent- Præparater, som jeg skylder kgl. Translateur P. Klavsen i Odense, har jeg lagt alle mine Præparater selv. Artsbestemmelsen, som jeg udelukkende har foretaget selv, og for hvilken altsaa kun jeg bærer Ansvaret, er da foretaget i Permanent-Præparaterne, hvoraf

14 Vill de allerfleste ere lagte i Styrax, opløst i lige Dele Benzol og absolut Alkohol. Hvert Præparat er ved Hjælp af et i to Retninger bevægeligt Mikroskopbord gjennemgaaet systematisk, mindst to Gange. Ved Betegnelsen for Diatoméernes Udbredelse her i Landet har jeg fulgt følgende Regel: Forekommer en Form i et Antal af 1 7 Prøver, da specificeres disse. 829 kaldes den: ikke, 3099, almindelig. kaldes den: ikke , sjælden. over 200, kaldes den : temmelig eller ret almindelig kaldes den: al-, mindelig. kaldes den: meget almindelig. Navnene : Sjælland, Fyn og Jylland ere abbrevierede til henholdsvis: Sj., F. og J. Prøvernes Antal vedføjes altid og tilhge Udbredelsen: f. Ex. Ikke sjelden", 76 Prøver fra Sj., F., J. ; har jeg fundet den paagjældende Form tillige udenfor disse Landsdele, da tilføjes: Spredt i Landet". Hvor Prøverne er specificerede, tilføjes, under abbrevieret Form, Navnene paa Indsenderne^). Disse ere: Lærer K, Andersen (K. A.), Lindelse, Langeland. Musiker B. Bojesen (B. B.) (f) ^). Dr. phil. Bibliothekar F. Børgesen (Bs.). Pastor J. S. Deichman-Branth (D. B.), Sneptrup, Jylland. Læge E. Fabricius-Bjerre (E. F. B.). Skolediscipel Eigil Fabricids-Bjerre (F. B.), Professor A. Feddersen (A. F.) (f). Inspektør P. Feilberg (F.), Søborg, Sjælland. Dr. phil. N. Hartz (Htz.). Læge A. O. V. Ingerslev (I), Lerbæk, Møen. Apotheker G. E. O. Jensen (Js.) Hvalsø, Sjælland. Seminarie-Lærer J. Jeppesen (Jp.), Ranum, Jylland. Kgl. Translatør P. Klavsen (P. K.), Odense. Lærer F. Kristensen (F. K.), ^) De efter Giverens Navne i Parenthes satte Bogstaver betegne den for de paagældende Navne anvendte Abbreviatur. Et (!) betegner de af mig selv indsamlede Prøver. Hvor ingen Bopæl er anført, er denne Kjøbenhavn, Frederiksberg inclusive. Mulige Fejl bedes venligst undskyldt! 2) (t) betyder, at vedkommende Giver senere er afgaaet ved Døden.

15 IX Tørring, Jylland, Mag. scient. E. Larsen (E. L.). Gand. pharm J. Lind (Ld.). Lærer J. Matthiasen (Mat.), Mullerup, Sjælland. Mag scient. A. Mentz (Mtz.). Viborg. Dr. phil. Th. Mortensen (Th. M.) Apoteker L. Mørk Hansen (M. H.), Bogense. Dr. phil. Museums inspektør C. H. Ostenfeld (Ostf.). Cand. pharm. J. Olsen (Ols.) Dr. phil. G. G. Joh. Petersen (J. P,). Mag. scient. O. Paulsen (O. P.) Højskolelærer P. M. Pedersen (P. M. P.) Sørup, Fyn. Mag, scient M. P. Porsild (M. P.), Disko, Grønland. G. Pfeiffer (Pf.) (f). Pro fessor G, V. Prytz (Ptz,). Docent, Museumsinspektør J, P. J. Ravn (Rvn). Professor, Dr, phil., K. Rørdam (K. Rd.). Mag. scient. G. Raunkiær (Rk.). Docent, Dr. phil. L. Koldercp Rosenvinge (Rsv.). Frøken Garoline Rcsenberg (Rsb.) (f). Forstkandidat, Museumsassistent G, F. L. Saracw (Sw.) Frøken A. Seidelin (Seid.). Dr. phil. K. J. V. Steenstrcp (Stp.). Oberstlieutenant, Trafikinspektør F. W. G. TocssiNG (Ts.) (t). Urmager H. Ussing (H. U.), Randers. Professor, Dr. phil. N. V. Ussing (N. V. U). Professor, Dr. phil. Ecg. Warming (E. W.). Dr. phil. G. Wesenberg-Lcnd (W.-Ld.). Assistent G. G. V. Østrup (V, 0.). En Diatomécelles Kiselskelet ^) er sammensat af to Dele og kan sammenlignes med en Æske med tilhørende Laag, dog saaledes, at Laaget gaar ned over Æsken uden at passe i nogen Fals paa denne. Laagets ydre Tværsnit er derfor altid større end Æskens. Gellens Form kan iøvrigt være meget forskellig. Af Gellens to Dele kaldes den, der har størst Diameter (altsaa Laaget): ^Epitheca", den der har mindst Diameter (altsaa Æsken): ^Hypotheca". Mellem Epitheca og Hypotheca kan være indskudt et forbindende ^Baand", der igen kan være sammensat af jmellembaand". Da Gellen hyppigt er mer eller mindre forskelligt udviklet i de forskellige Retninger, har man, for at kunne orientere sig i den, tænkt sig gjennem den gaaende tre paa hinanden vinkelrette Axer, som i Regelen er rette Linier og i Regelen tillige Symmetriaxer. Betragte vi en saadan treaxet Diatomé f. Ex. en Pinnularia (se omstaaende Figur), da ere Axerne beliggende og benævnes som følger: Den Axe, der gaar fra Midtpunktet af Epitheca til Midtpunktet af Hypotheca kaldes Pervalvaraxen {jpv); den Axe, der gaar ') Denne Beskrivelse af Diatomé-Cellen i og Orienteringen den er affattet efter Otto Muller's,Ueber Achsen, Orientirungs- und Symmetri- Ebenen bel den Bacillarien". (Ber. d. Deut, Bot. Geselis. Jahrg. 1895, Band III, Heft 5, Pag. 222 & flg.)

16 X vinkelret paa Pervalvaraxen gjennem dennes Midtpunkt til Skallens to Poler, hedder Apicalaxen («/>), og den Axe endelig, som gaar gjemmen de to andre Axers Skæringspunkt og vinkelret paa den ved dem bestemte Plan kaldes Transapicalaxen {tr ap). Er Cellen omtrent ligeligt udviklet i alle Retninger, vinkelrette paa Pervalvaraxen, da miste de to andre Axer deres Værdi som tr ap ap ap Ttm særlige Axer, og saadanne Geller have derfor kun én Axe, Pervalvaraxen, ere E n a X e d e. Den Plan, der kan lægges giennem Pervalvarog Apicalaxen kaldes A : p - i calplanen, den, der kan trap pv -~ \--\-- L-.pv lægges gjennem Pervalvarog Transapicalaxen hedder : Transapicaplanen, og den, der gaar gjennem Apical- og Transapical-Axen, kaldes Valvarplanen. Ved Skallens Flade ap pv ap eller Skalfladen forstaas den Del af Skallen, man tr ap -- faar at se, naar man ser i Retning af Pervalvaraxen. '"-^P Ved Gellens S i de eller Kant forstaas det Parti af Gellen, man faar at se, naar man ser i Retning af Transapicalaxen. Paa Siden eller Kanten ses Forbindelsen mellem Epitheca og Hypotheca. Den Del af Skallen, som ligger ved hvert af Apicalaxens Endepunkter, kaldes Skallens Apex. Paa det valgte Exempel, Pinnularia, ses endvidere paa Skalfladeti tre Knuder; pv af disse kaldes den midterste: Gentralnodus hver af dem ved Apices: Terminalnodus. Mellem Gentralnodus og de to Terminalnodi løber en Spalte, den saakaldte Raphe. Gentralnodus, Terminalnodi og Raphe forekommer langt fra hos alle Diatoméer. Ved en A r e a " forstaas et stribefrit (blankt) Parti af Skallen af forskellig Form og Retning. Er en saadan Area

17 XI centralt beliggende og gaaende i transapical Retning, hyppigt helt ud til Skalranden, kaldes den et Fascia*. Undtagelsesvis kan en Area være forsynet med en spredt Punktering. Ved et Stauros" forstaas en Udvidelse af Gentralnodus i transapical Retning. Med Hensyn til Formen af Skallen og dens Apices, da benyttes 1 Forskellige Former af Skallen (Valva). 3 4 \J 1. Valva linearis. 2. V. rhombica (rhomboidea). 3. V. lanceolata. 4. V. rectangulata. 5. V. panduriformis. 6. V. elliplica. 7. V. sigmoidea. 8. V. cymbiformis. 9. V. lunata. 10. V. clavata. Forskellige Former af Skallens Apex. 12 A A A Apex acuminatus. 2. A. apiculatus. 3. A. rostratus. 4. capitatus. 5. A. truncatus. 6. A. cuneatus. her bestemte, fastslaaede Kunstudtryk, som oplyses gjennem de vedføjede Figurer. Er Skallens to Kanter krummede i forskellig Grad, Skallen er f. Ex. halvmaanedannet, da benævnes den konvexe Side : R y g s i d e n, den konkave : B u g s i d e n. I Regelen er Skalfladen forsynet med en Structur, bestaaende

18

19 DANSKE DIATOMÉER

20

21 Diatomaeeæ danieæ. 1. Skallens Structur fjerdannet. Cellen med 3 Axer: Pennatæ Schiitt. 2. concentrisk, radiær eller irregulær. Gellen med 1, 2. Skallen med Raphe. Raphideæ. 3. uden Arraphideæ. sjældnere med 3 Axer: Centricæ Schiitt. 3. Raphe tydelig. nraphideæ. 4. mer eller mindre dækket. Kalyptoraphideæ ^). 5. {Céloraphidées H. v. Heurck.) 4. Raphe ens udviklet paa begge Skaller. Diraphideæ. {Biraphidées H. V. Heurck.) kun paa Hypotheca (undtagelsesvis en rudimentær Raphe ved Apices paa Epitheca). Monoraphideæ. {Uniraphidées H. V. Heurck.) 5. Raphe lang, gaaende gennem hele Skallen. 6. kort, kun udviklet ved Apices. Brachyraphideæ ^). 6. Raphe beliggende langs begge Skallens Rande. Eschatoraphideæ ^). ikke Raphes to Grene gaaende fra Apices langs Skallens Bugside, hvor de støde sammen under opstigende Midten mod i Rygsiden, en Vinkel. Gonyraphideæ *). Raphe beuggende paa en opstaaende Kjøl. Tropidoraphideæ^). ^) Benævnelsen: Kalyptoraphideæ" er dannet af det græske: ^xaåutrrw'', bedækker, tilhyller. ^) Benævnelsen : Brachyraphideæ" er dannet af det græske : /S/ja^us", kort. ^) Benævnelsen:, Eschatoraphideæ" er dannet af det græske: IV^aro?", yderst, fjernest, beliggende ved Randen. *) Benævnelsen: Gonyraphideæ" er dannet af det græske : yoyu'^. et Knæ. ^) Benævnelsen: ^Tropidoraphideæ" er dannet af det græske: Tpumq, en Kjøl. 1

22 Pennatæ. Diraphideæ- 1. Gellen med et kamret Randbælte. Mastogloia. uden Skallen symmetrisk eller næsten symmetrisk. 3. usymmetrisk Gentralnodus udvidet til to Par apicalt rettede i Skalfladen liggende ikke Skallen med apicale Linier. 5. uden 8., Horn ". Diploneis. 5. Raphe S-dannet. 6. retlinet Den apicale Del af Skallen kjøldannet. Amphiprora. ikke Scoliopleura. 7. Striberne tydeligt punkterede. Neidium. ikke Caloneis, delvis. 8. Structur sammensat. Trachyneis. ikke Striberne tilsyneladende glatte. 10. tydeligt punkterede eller tværstribede Skallen mer eller mindre lineær Pinnulariæ. laxicqiåajmelnaviculælcevistriatæ. 11. Raphe S-dannet. 12. ikke Sæt Striber, et transapicalt og 2 hinanden og de transapicale krydsende. Pleurosigma. 2 og et apicalt. Gyrosigma. ikke _ Skallen med to laterale, apicale Areæ, forenede med den centrale Area: N. lyratæ.

23 14. Striberne skraat stillede, krydsende hinanden. N. decussatæ. Anomoeoneis, delvis. ikke Striberne transapicale, fint tværstribede. 16. punkterede Gentralnodus forlænget i apical Retning. Brehissonia. ikke N. lineolatæ. 17. Skallen med en apical Kjøl. Tropidoneis. uden Stribernes Punkter tillige ordnede i tydelige apicale, omtrent lige Rækker. 19. ikke Raphe beliggende mellem to Lister. 20. ikke N. orthostichæ. N. fusiformes, delvis. 20. Gentralnodus forenet med Listerne til en lang apical Ribbe. Amphipleiira. enten ikke, eller kun et kort Stykke forenet med Listerne. Frustulia. 21. Striberne tydeligt punkterede. 22. ikke eller meget fint Punkterne grove. N. punctatæ. smaa Raphe beliggende 23. Midterste Striber af uens Længde. N. heterostichæ, N. tumida. ens eller manglende. N. microstigmaticæ. N. mesolejæ og entolejæ, delvis. mellem to Lister. N. hacillares. ikke Midterste Striber viderestaaende end de andre. N. dedpientes. N. microstigmaticæ, delvis. ikke Apical og central Area forenede til et mer eller mindre lancetdannet Parti N. entolejæ. N. amehcana. Apical Area smal *

24 27. Central Area bred, kvadratisk eller afrundet. N. mesolejæ. utydelig Svagt forkislede Former, Skallen forholdsvis bred, lancetdannet til elliptisk-lancetdannet. N. minusculæ. smal lineær-lancetdannet. N. fusiformes. 29. Skallen køuedannet, usymmetrisk efter Transapicalaxen. ikke, Apicalaxen. 30 Gomphonerna. 30. Skallen ikke stærkt usymmetrisk. Cymhella. Tropidoneis, Trachyneis, N. punctatæ, delvis. stærkt Raphe paa en Kjøl. Auricula. Tropidoneis, delvis. ikke Amphora. Amphiprora. Ehr GL Syn. I, P. 13. Skallen noget vindelsnoet om Apicalaxen og forsynet med en S-dannet svunget Kjøl. Apical Area mangler, transapical Area lille eller manglende. Kjølen er dækket med Punkter, ordnede i transapicale eller i hinanden krydsende Striber. Den lavere Del af Skallen er forsynet med transapicale Striber, sjeldnere med spredte Punkter. Forbindelsen mellem Kjøl og Skal i Reglen markeret som en mer eller mindre bugtet Linie. Baandet sammensat, med tværstribede Mellembaand. 1. Kjøl med hinanden krydsende Punktrækker. A. gigantea decussata. ikke Stærkt forkislet. Striberne tydelige og paa Kjølen tydeligt punkterede. A. alata. Svagt ikke A. paludosa. xi) Amphiprora alata Kiitz. Cl. Syn. Tab. V, fig I, 15. V. H. Trt. 1) Naar en Art eller Variant er mærket med et x, da betyder dette, at den forhen er fundet i Danmark af G. Hansen, P. C. A. Heiberg, I. P. Jacobsen, eller W. West. Antallet af saadanne Former er 187.

25 ' Sj: Holbæk J. P.; F: Odense P. Kl.; J: Aalborg P. Kl., Fanø E. W.; Taasinge: Vaarø P. M. P. Brakv. og Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am. (Ainphiprora) gigantea Syn. I, 18. V. H. Syn. Tab. XXII, fig. 13. Grun. var. decnssata Grun. Cl. Sj: Holbæk J. P., Sømer Strand!, Vellerup Vig! Saltv. Area: Frankrigs og Spaniens Kyster, Afrika. septentrionalis Grun. Cl. Syn. I, 18. GI. & Grun. ark. Diat. 63 ; Tab. V, fig. 87. Sj: Holbæk J.P. Saltv. Area: Finmark. Arkt. ^). X palndosa W. Sm. Gl.^Syn. I, 14. V. H. Trt. 262; Tab. V, fig Sj: Saltbækvig! Brakv. Ferskv. og hovedsagelig Brakv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt. Auricula. Castr Cl. Syn. I, P. 18. Skallen mer eller mindre nyredannet, trukket op en i usymmetrisk buet, men ikke S-dannet Kjøl, Transapicale Striber eller mer eller mindre] krummede uregelmæssige Linier. Cellen i Reglen kugledannet med sammensat Baand. ikke A. duhia. 1. Raphe og Terminalnodi tydelige Skallen mer eller mindre baad-dannet. A. decipiens. nyredannet. A. insecta. ^) Naar jeg under Area" for en Art har tilføjet Betegnelserne:, Arktisk",, Antarktisk", da forstaar jeg herved, at den paagældende Art, uanset dens Udbredelse over Verdensdelene, tillige tindes højt mod Nord eller langt mod Syd, eller begge Dele. Den sydlige Grænse for ^Arktisk" har jeg sat omtrent ved den nordhge Polarkres og den nordlige Grænse for, Antarktisk" omtrent ved Amerikas Sydspids. Jeg har ikke kunnet tinde andre adæqvate korte Benævnelser og gør derfor udtrykkelig opmærksom paa denne extraordinære Brug af disse Betegnelser.

26 fig. 57. Auricula decipiens Grun. Cl. Syn. I, 20. V. H. Trt. 267, Sj: Kastrup paa Amager! Saltv. Area: Skotland. dubia Perag. Perag. Diat. mar. d. Fr. 194; Tab. XLII, figg J : Fanø E. W. i 5 Prøver. Saltv. Area: Frankrigs Vestkyst. - insecta Grun. Cl. Syn. I, 20. V.H. Trt. 267; Tab. XXIX, flg. 808 og Perag. Diat. mar. d. Fr. Tab. XLII, figg Sj: Nykjøbing!; J: Nykjøbing Th. M., begge Steder enkeltvis. Af det i den sidstnævnte Prøve fundne Exemplar giver jeg paa Tab. nostr. I, fig. 1 en Tegning, da den afviger noget i ydre Kontur fra de ovenciterede Afbildninger hos Van Heurgk og Peragallo. Den har Dimensionerne: Long. 127 y«, Lat. (Frust.) 75/^. Saltv. Area: Eur., Am. Tropidoneis. Cl Cl. Syn. I, P. 22. Skallen langstrakt, mer eller mindre konvex og spids. Raphe beliggende paa en central eller excentrisk ikke S-dannet Kjøl. Apical Area utydelig, transapical Area lille eller manglende. Baandet uden Mellembaand. 1. Raphe central, Cellen, set fra Siden, stærkt kontraheret. Tr. excentrisk, ikke eller svagt Smal, omtrent lineær, L /i. T. elegans. Lancetdannet, L, T. vitrea. lepidoptera. Tropidoneis elegans (W. Sm.) Cl. Cl. Syn. I, 27. V.H. Trt. 265; Tab. VI, fig [Plagiotropis elegans (W. Sm.) Grun.) Sj : Holbæk J. Pt. Saltv. Area: Eur., As.

27 (Tropidoueis) lepidoptera (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 25. V. H. Trt. 263 ; Tab. V, fig {Orthotropis lepidoptera (Greg.) Cl.) Sj: Holbæk J. Pt., Lammefjord A. F., Nykjøbing!, Roskilde!; J: Fanø E. W., Tipperne E. W. Saltv. Area: Ubiqvist. x_ yitrea (W.Sm.) Cl. Cl. Syn. I, 27. V. H. Trt. 265; Tab. XXIX, fig {Plagiotropis vitrea (W. Sm.) Grun.) Sj: Audebo A. F. Saltv. Area: Eur., Am. Pleurosigma. W. Sm Cl. Syn. I, P. 32. Skallen langstrakt, mer eller mindre S-dannet. Raphe ligeledes mere eller mindre S-dannet, i hvert Fald altid ude ved Apices vendende til modsatte Sider. Apical Area utydelig, transapical Area lille eller utydelig. Fint punkterede Striber, ordnede i et Sæt transapicalt stillede og tillige i to Sæt hinanden krydsende, skraatstillede Rækker. 1. Skallen tydelig S-dannet. 2. ikke P. Nubecula intermedia. 2. Raphe central. 3. excentrisk De midterste Striber videre staaende end de andre. P. Normanii. ikke Transapicale og skraat stillede Striber lige vidt staaende. P. angidatum. tættere end de skraatstillede. P. elongatum. 5. Skraastriberne danne en Vinkel paa 90. P. formosum. under Lancetdannet, Apices lidt fremdragne. P. Aestuarii. Rhombisk-lancetdannet, Apices ikke P. latum.

28 8 Plenrosigma Aestuarii Biéb. Cl. Syn. I, 42. V. H. Trt. 251; Tab, VI, fig {Pleur. ang. var. Aest.) Sj: Rysensten (Kjøbenhavn, nu forsvunden Lokalitet)! Saltv. Area: Eur., Am., Arkt. X angulatum Quekett. Cl. Syn. I, 40. V. H. Trt. 251 ; Tab. VI, fig {Pleur. ang. W. Sm.) Sj: Dragør!, Langtved!; F: Odensefjord P. KL; Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt. J: Fanø E. W. X - elongatum W. Sm. Gi. Syn. 1,38. V. H. Trt. 253; Tab. VI, lig Sj : Frederikssund!, Frederiksværk!, Holbæk!, Langtved!, Sømer Strand!; F: Holkenhavn Ostf. Brakv. & Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. X - fomosum W. Sm. GI. Syn. I, 45. V. H. Trt. 254; Tab. VI, fig J: Kolindsund Midtkanal A. F., Fanø.Kl. Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. latum GI. GI. Syn. I, 42. GI. & Gr. Ark. Diat. P. 14 og 51; Tab. III, fig. 68. Sj: Vellerup Vig! Her temmelig stor: Long. \hq fx, Saltv. Area: Eur., Afr., Am., Arkt. Lat. 40 «. Normanii Ralfs. GI. Syn. I, 40. V. H. Trt. 252; Tab. VI, fig (P. affine Grun.) : Holbæk! : ; Langel Lohals Ptz. Saltv. Area: Ubiqvist, Arkt. Nnbecula W. Sm. var. mtermedinm W. Sm. GI. Syn. L 35. V. H. Trt. 253; Tab. VI, fig (P. intermedium W. Sm.) Sj : Holbæk J. Pt. og! ; F : Odense Fjord P. Kl. Saltv. Area: Eur., Afr., As., Am., Arkt.

29 Caloneis. Cleve Cl. Syn. I, P. 46. Skallen i Regelen konvex men iøvrigt af meget forskjellig Form. Striberne transapicale, i Regelen parallele, ude mod Apices divergerende (sjældent konvergerende), fint eller utydelig punkterede, krydsede af en eller flere apicale Linier, der undertiden kunne blive til ret brede Baand. 1. Med transapicalt Fascia. 2. Uden Striber tydelige. 3. ikke C. glaherrima. 3. Striber radierende. C. Clevei. parallele Skallens Kanter bølgede. C. Silicula. ikke 5. o. Striber c. 20. C. ætnula. c. 25. C. fasciata. 6. Skallens Kant bølget. 7. ikke Apical Area smal. C. Silicula. bred, transapicale Striber korte, randstaaende Apices afrundede. C. Toussiengii. triangulære. C. Warmingii. 9. Skallens Kanter konvexe. 15. parallele Striber meget fine (28). C. lepidula. tydelige Med halvmaanedannet Mærke paa hver Side af Gentralnodus Uden _ Skallen stærkt opsvulmet i Midten. C. Schilberszkyi. ikke eller meget svagt C. alpestris. 13. Apicale Linier fine. 14. brede. C. blanda. 14. Apicale Linier beliggende ved Randen. C. bacillaris. mediant. C. Liber.

30 Apical Area smal, central Area tydelig. 16. Apical og central Area forenede til en lancetdannet Area Striber 14. C. brevis. mindst apicale Randlinier. C. ladogensis densestriata. 1 C. lanceolata. 18. Apices capitate, rostrate eller apiculate. C. amphishæna. obtuse. C. formosa. Caloneis æmula (A. Sch.) Cl. Cl. Syn. I, 57. V. H. Trt. 223; Tab. XXVIII, fig {Nav. æmula.) Sj: Audebo A. F., Dragør E.W., Kastrup!; J: Hirtshals E.W., Manø E. W. Saltv, Area: Eur., Am., Arkt. alpestris (Grun.) Cl. Cl. Syn. I, 53. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 30. {Nav. alpestris.) Bornh: Hammeren E. W. (Strandklipper); Fænø: K. Rsv. Ferskv. Area: Eur., Aust. I Følge Gleve 1. c. alpine regions". X amphisbæna (Bory) Cl. Cl. Syn. I, 58. V. H. Trt. 219; Tab. V, fig {Nav. amphisb.) var. subsalina Donk. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. amph. subs.) fuscata Schurn. Cl. & Grun. Arct. Diat. 31. Tab. I, fig. 27. Ikke sjelden. 81 Prøver. Spredt i Landet. I Brakvand har jeg den fra Sj : Rysensten (Amager)! var. subsalina: 30 Prøver fra Sjælland, Jylland, Fænø. fuscata : J : Fanø E. W. Ferskv. (Hovedart), Brakv. (Varianterne). Area: Hovedart : Eur., Afr., As., Am., Arkt. var. subsalina : Eur., Arkt. var. fuscata: Eur. bacluaris (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 27. {Nav. bac. thermalis.) Sj: Charlottenlund! (I en nu forsvunden Grøft). Ferskv. Area: Eur., As., Am.

31 11 (Caloneis) blanda (A. Sch.) GL Cl. Syn. I, 62. V. H. Trt. 175; Tab. XXV, fig (Nav. blanda A. S.) J: Fanø E. W. Saltv. Area: Eur., As., Aust. X brevis (Greg.) GI. GI. Syn. I, 61. V. H. Trt. 209; Tab. IV, fig {Nav. brev. Greg.) var. vexans Grun. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. brev. ellipt.) Ikke almindelig. 10 Prøver fra Sjællands og Jyllands Kyster. I Prøver fra J: Kandestederne, Raabjerg-Mile og Skagen, alt E. W., forekommer den med næsten retlinede Sidekanter. var. vexans. J: Fanø E. W., Manø E. W. Saltv. {vexans ogsaa Brakv.). Area: Ubiqvist, Arkt. var. vexans: Eur., As. Clevei (Lgst.) GI. GI. Syn. I, 51. Lgst. Sptsb. p. 34; Tab. I, fig. 10. Tab. nostr. I, fig. 2. Sj: Borup Ts.; J: Borris E. W. Ferskv. Area: As., Arkt. Jeg har vedføjet en Tegning af denne Art, som ikke fuldstændig svarer til Lagerstedt's Afbildning, men som jeg dog mener bør henføres til C. Clevei. Mine Exemplarer har Dimensionerne: Long. 47 /7, Lat. S fi. Str. 20 in 10^. Hos Cl. 1. c. angives Dimensionerne til Long. 5265//, Lat //, Str. 24 in 10 //, medens Lagerstedt 1. c. angiver Stribernes Antal til 17,520 paa 10//. fig. 34. fasciata (Lgst.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Syn. Tab. XII, Herunder indbefatter jeg med Cleve 1. c. følgende Former: Navicula fontinalis Grun. V. H. Trt. 220; Tab. V. flg fonticola Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 32. Lacunarum Grun. E. H. Syn. 1. c, fig, 31. bacillaris Greg. var inconstantissima Grun. V. H. Syn. 1. c, fig. 28.

32 12 Hovedart: Ikke almindelig. 14 Prøver fra Sjælland, Jylland, Lolland, Læsø. Baade Fersk v. og Brakv. var. fontinalis: Sj: Gaunø E.W., Grønholt K.Rd., Kjøbenhavn (Østre Anlæg)!, Roeskilde!; J: Fanø E. W. var. fonticola: Sj : Græse Aa! ; F : Faaborg A.F. ; J: Borris E.W., Raabjerg Mile E. W. ; Læsø Ostf. wav.'lacunarum: 9 Prøver fra Sjælland, Jylland og Bornholm. var. inconst. : Sj : Borup Ts., Saltbæk! ; Bornh : Hammershus E.W. Ferskv. & Brakv. Area : Hovedarten : Ubiqvist, Arkt. For Varianternes Vedkommende har jeg ingen Oplysninger kunnet finde. (Caloneis) formosa (Greg.) Cl. Cl. Syn. I, 57. V. H. Tit. 218; Tab. V, fig {Nav. lihurnica Grun.) var. holmiensis Cl. V. H. Trt. 1. c, flg {Nav. formosa Greg.). Sj: Frederiksværk Pf., Rysensten!; J: Veile Fjord Pf., Vesterhavsøerne E. W. var. holmiensis F: Odense Fjord P. Kl. ; J: Ranum Jp., Vesterhavsøerne E. W. ; Taasinge P. M. P. Brakv. & Saltv. Area: Hovedart: Ubiqvist, Arkt. var. holmensis : Area : Nordeuropa. Caloneis? glaberrima sp. nov. Tab. nost. I, fig. 3. Long /i, Lat. 5 6^. Stries inconspicuis. Valva lineari, interdum leniter medio-contracta, apicibus subcuneatis. Raphe in media modo parte valvæ conspicua. Valva aspectum sicut nebulosum præbente, media parte excepta, ubi, qvoad perspicere potui, fascia transapicalis adest. Sj : Krogenberg K. Rd. (Mosegrøft). Ferskv. Denne lille Art frembyder saa faa sikkre Kjendetegn, at det kun er med Tvivl, at jeg opfører den under Caloneis. Den inframarginale Linie har jeg ikke kunnet se, og det transapicale Fascia er meget utydeligt. Jeg mener at have kunnet skimte en Stribning, vinkelret paa Raphe, men er ikke sikker derpaa. ladogensis Cl. var. deusestriata var. nova. Tab. nost. I, Fig. 4.

33 13 Long. 28;/, Lat. 14;/. Str. minime 22 in 10;/. Valva late-lanceolata, aplcibus subtruncatis, linea inframarginali duplice vel triplice instructa. Raphe area hyalina angustissima, media in parte valvæ in aream centralem parvam dilatata, cincta. Striis delicatis, radiantibus. J: Krog Sø Ld., Madum Sø A. F., Raabjerg Mile E. W., Skagen E. W., Thorsø E. W., Utofte Bs. Alt Ferskv. Denne Art har jeg kun fra Jylland, i ringe Mængde i de nævnte Prøver. Den afviger hvor den forekommer fra Hovedarten væsenligt ved den tættere Stribning og ved at have flere inframarginale Linier. Cai. ladogensis Cl. Syn. I, 62. Cl. Diat. Fini. Tab. II, fig. 3 er en Ferskvandsart fra: Ladoga, on the surface of the lake." (Caloueis) lanceolata sp. nova. Tab. nost. I. fig. 5. Long ;/, Lat. 67;/. Str in 10;/. Valva anguste -lanceolata, apicibus obtuse-rotundatis. Raphe leniter curvata, area hyalina angustissima, media in parte valvæ in aream parvam dilatata, cincta. Striis fere parallelis, summis in apicibus paululum deficientibus. Nodulo centrali excentrice situato. Nodulis terminalibus distinctis. Linea inframarginalis margini proxima, perdifficiliter distingvenda est. Sj : Dragør E. W. (Brunlige Overtræk paa Strandenge) ; Bornh : Malkværn E. W. (Overtræk paa Jord). Begge Prøver Brakv. Det er med nogen Tvivl, at jeg henfører denne Art under Caloneis, da den inframarginale Linie er meget utydelig, men den i Midtpartiet til samme Side bøjede centrale Del af Raphe og den lidt usymmetrisk beliggende Gentralnodus synes mig at anvise den Plads under denne Slægt og da vel nærmest under Caloneis fasciata's, Formkreds. lepidula (Grun.) Cl. Cl. Syn. I, 50. V. H. Trt. 229; Tab. V, fig {Nav. lepidula.) Sj : Vinde-Helsinge P. M. P. ; Langel : Stiglehave Ptz. Ferskv. Area: Belgien.

34 14 (Caloneis) Liber (W. Sm.) Cl. var. gennina Cl. Cl. Syn. I, 54. V. H. Trt. 222; Tab. V, % (Nav. Liber.) linearis (Grun.). V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. Lib. linearis.) var. genuina: Sj: Frederikssund P. Kl., Holbæk J. Pt. og!; F: Svendborg P. M. P.; J: Fanø P. Kl. linearis: F: Enggaard N. V. U.; J: Fanø E. W., Hirshals E. W. (I denne sidste Prøve forekommer den med lunulce'^.) Saltv. Area: var. genuina: Ubiqvist, Arkt., Antarkt. linearis: Ubiqvist. Schilberszkyi (Pant.) Øst. Pant. Bal. S. p. 47; Tab. XVI, fig. 341 og 345. (var. gibba Pant.) J: Moesgaard! Thorsø W-Ld. Ferskv. Area : Ungarn. Det er denne Art, som jeg i mine Danske Diatoméjo rdafl." p. 35 har opført som Cai. Schumanniana Grun. og afbildet paa Tab. II, fig. 3 a og b. Jeg benytter Leiligheden til her at rette en feil Opgivelse af Figurernes Forstørrelse i dette mit Arbejde. Figurerne, som vare tegnede i looo Ganges Forstørelse, skulde ved Reproduktionen have været reducerede til 2/3. Dette sidste er imidlertid ikke sket, idet de ere reducerede til ^U, og de fremtræde altsaa paa Tavlen forstørrede 750 Gange og ikke som angivet: 660 Gange! X Silicula (Ehr.) Cl. Cl. Syn. I, 51. V. H. Trt {Nav. limosa) og 220. {Nav. ventricosa.) var. curta Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 23. {Nav. limosa curta.) var. genuina Cl. V. H. Trt. 219; Tab. V, fig {Nav. limosa Kiitz.) lim. gibb.) var. gibberula Kiitz. V. H. Trt. 1. c, fig {Nav. var. inflata Grun. V. H. Syn. Tab. XII, fig. 20. {Nav. lim. subinflata Grun.)

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien.

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien. Nogle Echiniderester fra Danmarks Senon og Danien. Af K. Brunnich Nielsen. (Hertil en Tavle). v^._ ' -» Æ? Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 29. JS? > :^=* 1925 Ansvaret for Afhandlingernes

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden.

N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. N ogle praktiske' bemærkninger angaaende lysbrydningsmaalinger efter dispersionsmetoden. Af HANS PAULY. Abstract. Some remarks on the determination of refractive indices of minerals by the dispersion method.

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Diatomeerne i nogle i landske Surtarbrand-Lag.

Diatomeerne i nogle i landske Surtarbrand-Lag. Diatomeerne i nogle i landske Surtarbrand-Lag. Af E. ØSTRUP. o I Dansk geologisk Forenings Møde Torsdag den 13. Februar 1896 holdt Dr. phil. TH. THORODDSEN et Foredrag om»nogle Iagttagelser over Surtarbrandens

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Et lift hjem 23. december 2016

Et lift hjem 23. december 2016 Agerskov Lokalrute 15 A og 15 B Nyborg Ans By Lokalrute 18 A og 18 B Randers As-Vig Lokalrute 16 A Randers As-Vig Lokalrute 16 B Brejning Asaa Lokalrute 23 B Ålborg Asferg Lokalrute 19 A og 19 B Randers

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere