Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital"

Transkript

1 Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet ( Ph.d. stipendiat Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

2 Disposition for oplægget Oplæggets fire dele: 1. Status på viden og mangel på samme 2. Social kapital med fokus på idrætten 3. Demokrati, socialt liv og frivilligt arbejde 4. Foreningsudvikling og social kapital

3 Del 1 STATUS PÅ VIDEN OG MANGEL PÅ SAMME

4 Ikke krise, men udfordringer Vi ved, at foreningsidrætten klarer sig godt Flere foreninger og flere medlemmer Tilfredse medlemmer Voksende mangfoldighed i aktivitetsudbuddet MEN vi ved også, at der er udfordringer Individualisering Kommercialisering Instrumentalisering Professionalisering

5 Udviklingsinitiativer Foreningerne bliver opfordret til at tænke i nye baner Fleksibelt fleksible tidspunkter, fællesskaber, kontingentstrukturer, mv. Markedsorienteret (lokal)områdets efterspørgsel, ikke kun medlemmernes Samfundsorienteret et eksplicit formål at løse samfundsproblemer

6 Udviklingsinitiativer Vi ved, at forandringer bliver igangsat og faciliteret DIFs udviklingspulje (voksenmotionister) DGIs DM i foreningsudvikling DFIFs foreningsudviklingsforløb MEN vi ved endnu ikke : om det er den rette gæring af vinen om, og i hvilket omfang, foreningerne ændrer sig om ændringerne har betydning for foreningernes funktionsmåde og værdier (og dermed for social kapital)

7 Mit ph.d. projekt Titel: Forandringer i den foreningsorganiserede idræt Formål: At studere udfordringer for og forandringer i foreningsidrætten, men med fokus på betydningen for foreningerne (altså det vi ved forholdsvis lidt om) Delstudier: 1. Foreningsledelse med henblik på rekruttering af frivillige 2. Idrætsforeninger og social integration 3. Idrætsforeninger og social kapital

8 Mit ph.d. projekt Datagrundlag: To store spørgeskemaundersøgelser 1. Foreningsstudie Svar fra foreningsledere i foreninger under DIF 2. Medlems- og frivilligstudie 30 udvalgte idrætsforeninger Idrætsgrene: Fodbold, håndbold, gymnastik, cykling og tennis Svar fra medlemmer og frivillige/lønnede Projektets deadline: Ultimo 2013

9 Del 2 SOCIAL KAPITAL - MED FOKUS PÅ IDRÆTTEN

10 Hvad er social kapital? Alt og ingenting forskere er ikke enige! Essens: Social kapital handler om, at det har positiv værdi for individer og samfund, når vi omgås hinanden i sociale netværk Individ: Giver instrumentelle fordele (fx ved jobsøgning) Samfund: Fremmer løsning af kollektive opgaver/problemer Anvendte mål: Generaliseret gensidighed, social tillid, politisk interesse, demokratisk deltagelse, aktivt medborgerskab, civil deltagelse og meget mere

11 Social kapital i idrætten Social kapital-begrebet sætter fokus på kvaliteter ved idrætten, som er svært målbare, og som derfor let bliver overset Idrætten i sig selv: Mange former for idræt kan dyrkes og bliver dyrket sammen med andre altså i sociale netværk => Det er derfor realistisk, at idrætten bidrager til social kapital Foreningsidrætten: Danner en social ramme om selv individuelle idrætsaktiviteter og fremmer, bl.a. gennem demokrati, socialt liv og frivilligt arbejde, den sociale kapital ( Bowling together bedre end Bowling alone )

12 Begrundelse for offentlig støtte Regeringsgrundlaget: Breddeidrætten bidrager til vores samfunds sammenhængskraft og folkesundheden. Det danske foreningsliv og det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet for vores demokrati. Folkeoplysningsloven: Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

13 Det virker så selvfølgeligt Citater: Chris Auld, australsk professor Griffith Business School Mange politikere og idrætsledere ser ud til at tage det for givet, at idræt har positive individuelle og sociale kvaliteter, hvorfor de ikke mener, der er grund til at forske i dette område. Selv om der er udbredt enighed om, at idræt har positive effekter på (lokal)samfundet, så er der en udbredt mangel på kvalificerede empiriske beviser herfor. og altså umiddelbart genkendeligt ift. danske forhold!

14 Men hvad er fakta? Putnam: Fandt samvariationer mellem deltagelse i sociale netværk, social tillid og generaliseret gensidighed Mange kvantitative studier: I bedste fald svage positive sammenhænge mellem medlemskab af foreninger (og andre frivillige organisationer) og social tillid, generaliseret gensidighed, mv. Der mangler formentlig større fokus på aktivt medlemskab frem for på medlemskab alene, da dette kan variere fra helt passivt medlemskab til meget aktivt medlemskab

15 Del 3 DEMOKRATI, SOCIALT LIV OG FRIVILLIGT ARBEJDE

16 Formålet med analyserne Formålet er to-delt: 1. At undersøge danske idrætsforeningers bidrag til den sociale kapital målt på medlemmernes deltagelse i demokrati, socialt liv og frivilligt arbejde 2. At undersøge forskelle i bidraget mellem foreninger med forskellige medlemssammensætninger og organisatoriske karakteristika => Er det selvfølgeligt at idrætsforeninger danner social kapital?

17 Demokrati Idrætsforeninger opbygget efter en repræsentativ demokratisk skabelon Generalforsamling øverste myndighed Medlemsvalgt bestyrelse varetager medlemmernes interesser mellem generalforsamlinger Ideelt set har foreningerne et levende demokrati, hvor medlemmerne søger indflydelse i både formelle og uformelle sammenhænge

18 Generalforsamlingen er for de få Deltager du sædvanligvis i foreningens generalforsamling? 20 Ja Nej 80

19 Holdet vigtigere end foreningen Hvor ofte benytter du dig af følgende muligheder for at øve indflydelse på foreningen? Medlemsmøder, hele foreningen Medlemsmøder, hold/gruppe 0 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig

20 En vis uformel demokratisk dialog Hvor ofte benytter du dig af følgende muligheder for at øve indflydelse på foreningen? Giver mening til kende over for nøglepersoner Deler synspunkter med andre medlemmer 0 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig

21 Mange deltager ikke i demokratiet Hvornår har du sidst forsøgt at øve indflydelse på foreningen? Inden for den seneste måned 1-3 måneder siden 4-6 måneder siden 7-12 måneder siden Mere end 1 år siden Jeg har aldrig forsøgt at øve indflydelse

22 Demokrati og social kapital Det er problematisk for den sociale kapital at så mange medlemmer ikke deltager i demokratiet (formelt og uformelt) at et flertal af medlemmerne er mere fokuserede på deres egne hold end på foreningen I forhold til støtteargumentet om demokratiforståelse, kan den lave deltagelse være problematisk, men vi ved ikke, om deltagelse er en forudsætning for forståelsen

23 Socialt liv Som tidligere nævnt: Idrætten i sig selv kan være social Men foreningsrammen påstås at gøre idrætten mere social, selv når aktiviteterne er individuelle i udgangspunktet Foreningen påstås at være mere end en ramme for vedligeholdelse af sociale relationer. Der bliver dannet nye bekendtskaber, ja endda venskaber og kæresteforhold

24 Et flertal tager del i det sociale liv Hvor ofte deltager du i foreningens sociale liv? Sociale arrangementer Uformel snak Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig

25 De fleste får nye venner Fået nye venner Ses privat med nye venner 21 Ja Nej 37 Ja Nej 63 79

26 De fleste kender mange i foreningen Hvor mange medlemmer af foreningen vil du skønne, at du kender? Ingen 1-2 medlemmer 3-5 medlemmer 6-10 medlemmer medlemmer medlemmer Mere end 50 medlemmer

27 Stærke og pragmatiske fællesskaber Fællesskabsstrukturer Høj Social interaktion Lav Emotionelle bånd Høj Stærke fællesskaber Medierede fællesskaber Lav Pragmatiske fællesskaber Svage fællesskaber Resultater Fordeling af medlemmer i danske idrætsforeninger Stærke 51 pct. Pragmatiske 42 pct. Medierede 5 pct. Svage 3 pct. Total 101 pct. Stærke Pragmatiske Medierede Svage Total Fordeling af medlemmer i norske idrætsforeninger 43 pct. 16 pct. 25 pct. 15 pct. 99 pct.

28 Socialt liv og social kapital Det er positivt for den sociale kapital at så mange medlemmer deltager i det sociale liv at der bliver dannet så mange nye venskaber at de fleste medlemmer har relativt brede netværk Det er negativt for den sociale kapital at så relativt mange medlemmer indgår i pragmatiske fællesskaber (deltagelse uden emotionelle bånd) I forhold til støtteargumentet om forpligtende fællesskaber, er det positivt, når resultaterne antyder relativt dybe relationer

29 Frivilligt arbejde Idealerne om det frivillige arbejde står stærkt i de fleste foreninger Langt hovedparten af foreningernes arbejdsstyrke er frivillig (92 pct. modtager ikke skattepligtigt honorar/løn) Frivilligt arbejde udgør den vigtigste ressource for foreningerne Medlemmernes engagement er afgørende for de fleste foreningers eksistens

30 De faste frivillige er en mindre skare Opdeling af frivillige: Faste: Kontinuerlig frivillig indsats mindst hver anden uge Ad hoc: Frivillig indsats uden en fast rytme Andel faste frivillige 20 Faste frivillige Menige medlemmer 80

31 Men de bruger relativt meget tid Gennemsnitligt 18 timer om ugen i sæsonen Men der er store variationer mellem de faste frivillige Mindre end 5 timer 5-10 timer timer timer timer timer Mere end 30 timer

32 Relativ begrænset ad hoc frivillighed Hvor ofte hjælper du til med frivillige arbejdsopgaver i foreningen? Arbejdsopgaverne kunne eksempelvis være kørsel til kampe, stævner, opvisninger og lign., hjælp ved fester med servering og oprydning samt andre forefaldende opgaver Mindst en Omtrent hver gang om ugen anden uge Omtrent en gang om måneden Omtrent en gang i kvartalet Omtrent en gang hvert halve år Omtrent en gang om året Sjældnere end en gang om året Aldrig

33 Alligevel er det naturligt at hjælpe Jeg ser det som en naturlig del af det at være medlem i en forening, at jeg hjælper med forskellige arbejdsopgaver Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

34 Frivilligt arbejde og social kapital Det er problematisk for den sociale kapital at kun et mindretal af medlemmerne arbejder frivilligt at en mindre skare af faste frivillige trækker læsset Det er positivt for den sociale kapital at der blandt medlemmerne er opslutning om frivilligt arbejde som en vigtig del af at være i en forening I forhold til støtteargumentet om aktivt medborgerskab, er den lave deltagelse problematisk, men vi ved ikke, om dem, der ikke arbejder frivilligt, kompenserer i andre foreninger/fora

35 Status for den sociale kapital Resultaterne både underbygger og nuancerer den generelle opfattelse af, at idrætsforeninger bidrager til social kapital Det at være medlem i en idrætsforening kan bidrage til den sociale kapital, men der er ikke nogen selvfølgelig sammenhæng mellem medlemskab og deltagelse Det er derfor vigtigt at differentiere medlemskaber på graden af aktivitet, og at tage hensyn til de store forskelle i foreningslivet

36 Der er store forskelle i deltagelsen Variable på flere niveauer har betydning Undersøgt ved statistiske multilevel analyser Socioøkonomiske variable betyder relativt lidt Køn, alder og uddannelse Aktivitetsrelaterede variable betyder relativt meget År som medlem, idræts- og konkurrencedeltagelse, holdstørrelse og om man har barn/børn i foreningen Organisatoriske variable betyder relativt meget Foreningsstørrelse og aktivitet

37 Organisatoriske variable Foreningsstørrelse: Mod forventning har foreningsstørrelse næsten ingen indflydelse Aktivitet: Derimod har aktiviteten stor indflydelse Der er således væsentlige forskelle i deltagelsen og dermed bidraget til den sociale kapital mellem de fem inkluderede idrætsgrene: Fodbold, håndbold, cykling, tennis og gymnastik

38 Et par eksempler Fået nye venner Fast frivilligt arbejde 0 Fodbold Håndbold Cykling Tennis Gymnastik Fodbold Håndbold Cykling Tennis Gymnastik

39 En forsimplet social kapital-skala Højeste deltagelse mest social kapital Laveste deltagelse mindst social kapital

40 Mulige forklaringer Holdidrætsgrene vs. individuelle idrætsgrene Høje krav til samarbejde vs. ingen eller lave krav Hold, grupper eller serier Konkret modstander vs. kampen mod/med sig selv Idrætsgrenenes traditioner, historie og kultur MEN husk også potentielt store forskelle på aktiviteter inden for idrætsgrenene

41 Del 4 FORENINGSUDVIKLING OG SOCIAL KAPITAL

42 Konsekvenser for social kapital? Hvis aktiviteter i foreninger bliver gjort mere individuelle og fleksible => Mindre social afhængighed og mindre behov for samarbejde i aktiviteten => Mindre social interaktion og mindre sammenhold? Nye aktiviteter får måske en ny medlemsgruppe ind i foreningerne, som antageligt er mere individuelt orienteret (flere kunder, færre medlemmer)? Det forpligtende får måske svære vilkår, hvis aktiviteterne ikke dyrker netop forpligtelse og samvær i faste grupper?

43 Ikke en romantisering af gamle dage For hvor gode de egentlig? Og hvor langt skal vi tilbage for at finde dem? Efter 2. verdenskrig har idrætsforeningerne mistet deres familielignende karakter [ ] Det overvældende flertal af yngre klubmedlemmer tænker kun på dyrke deres idrætsgren og tror, at det eneste en forening laver er at stille sportsudstyr og baner til rådighed. (En desillusioneret tysk foreningsleder citeret i: Lenk 1966)

44 Udgangsbøn Gamle flasker kan til tider have brug for ny vin Der er med andre nødvendigt at udvikle for ikke at afvikle MEN vi skal gøre det med omtanke og til det har vi brug for mere viden om bl.a. idræt og social kapital, herunder: 1. Hvordan idrætsforeninger bidrager til social kapital 2. Hvilke foreningskarakteristika, der fremmer social kapital 3. Hvilke konsekvenser den udvikling, som kommuner og idrætsorganisationer presser på for, vil have for foreningerne og deres bidrag til den sociale kapital

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere