Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for Politikker og mål Budgetaftalen for år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5"

Transkript

1

2 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år Generelle bemærkninger til budget Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Likvide aktiver Driftsbudget 2009 på udgiftsområder Bevillingsbinding: Fastlæggelse af bevillingsbinding for budgetåret Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl Retningslinier for lønsumsbudgettering Hovedoversigt Sammendrag af budget Budget 2008 (talmateriale) Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Teknisk Udvalg, udlejning af ejendomme og jord Teknisk Udvalg, bygningsvedligeholdelse Teknisk Udvalg, øvrige serviceudgifter Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Indkomstoverførsler (overførsler til enkeltpersoner): Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Spildevandsområdet / Tømningsordninger Anlægsudgifter og indtægter Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Artsoversigt (fordeling af udgifter på udgiftsarter løn, varekøb mm) Skatteprognose (statsgaranteret udskrivningsgrundlag) Aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening Kommunale takster 2008 og

3

4

5 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 10 september og 8. oktober 2008 behandlet og godkendt budgettet for 2009, samt overslag for årene 2010 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2009: Budgettet for 2009 blev den 8. oktober 2008 vedtaget af 10 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,1 for at bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen. Aftalen betyder endvidere besparelser på en lang række områder på tilsammen 8,8 mio.kr. samt budgetudvidelser på tilsammen 2,2 mio.kr. Anlægsbudgettet er på 93,5 mio.kr. og der forventes solgt bygninger og grunde for 65,6 mio.kr. De samlede udgifter og indtægter i budget 2009 udgør henholdsvis 1.434,6 mio.kr. og 1.430,0 mio.kr. For at opnå budgetbalance er det således indregnet et kasseforbrug på 4,6 mio.kr. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2009: 37,7 mio.kr. til udbygning af Vestermarkskolen (3. spor). 16,4 mio.kr. til renovering af Skovbakkeskolen. 10,8 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 10,2 mio.kr. til renovering af kloaker og kloakering af mindre bysamfund. 7,0 mio.kr. til veje, stier, fortove, grønne områder, trafiksikkerhed og p-pladser 6,5 mio.kr. til renovering af kommunale bygninger. 2,2 mio.kr. til investeringer i IT. 1,0 mio.kr. til projektering af ombygning af ældreboliger. 0,4 mio. kr. nye toiletbygninger ved Hov strand 0,5 mio.kr. til energimærkning af bygninger. 0,5 mio.kr. til specialklasselokaler 0,2 mio.kr. til lysanlæg på kommunale idrætsanlæg. 0,2 mio.kr. til redningsbåd.

6 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 4 Serviceudgifterne udgør 804,7 mio.kr. i 2009 fordelt på 947,9 mio.kr. i udgifter og 143,2 mio.kr. i indtægter. I forhold til budget 2008 er der tale om en udgiftsstigning på 60,0 mio.kr. fordelt på prisog lønstigningerne med 41,7 mio.kr. og realvækst med 18,3 mio.kr. Serviceudgiftsbudgettet for 2009 på 804,7 mio.kr. fremkommer således: kr. Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2008 til Serviceudgiftsbudget 2008 fremskrevet til 2009 pris- og lønniveau Nedjustering af demografibeløb afsat i budget 2008 og budgetoplæg Demografipulje for 2009 afsat under Økonomiudvalget Flere bygningskvadratmeter betyder merudgifter til bygningsvedligeholdelse Flere offentlige arealer der skal vedligeholdes (til Driftscentret) Drift af drejestige hos Redningsberedskabet Forhøjelse af lønbudget til folkeskolefaglig udviklingskoordinator på Rådhuset Pulje til udadrettede aktiviteter under ØK nedsættes fra til kr Oprettelse af2 midlertidige stillinger i Jobcenter til sygedagpenge fra Drift af toiletbygning ved Dyngby strand Tandplejen, leasing af nyt udstyr Det Sociale Udvalgs omstillingspulje inddrages Letbaneprojekt, udgiften nedsættes fra kr. i 2008 til kr. i Forpagtningsindtægter fra jord i Odder vest (afledt af jordkøb i Vestbyen) Lønaftale med kommunaldirektør Udvidelse af Vestermarkskolen (el, vand, varme, rengøring og pedel i ½ år) Forhøjelse af havneafgift ved ombygning af Hou Havn (ydelser på lån) Indtægter fra jordflytningsregulativ 10 kr. pr. ejendom Ramme til voksenhandicap og ældreområdet afsættes under Økonomiudvalget Rettelse på ældreområdets budget som følge af fejlkontering i Korrektion af udgiftsgrænser for særlig dyre enkeltsager (VH) Konstaterede mindreudgifter på revalidering og beskæftigelsesindsatsen KMD har meddelt prisregulering af betalingsaftale og drift af nye IT-systemer Valg til Byrådet, Regionsrådet og EU i Forhøjelse af forsikringspræmier for tjenestemænd fra 15 til 32 %. Præmien var i h.t. vedtagne besparelser nedsat i 2007 og Regulering af budget til tjenestemandspensioner mm Bidrag til svært handicappede elever ifølge statens uddannelsesstøtte (BF) Nedjustering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på grundlag af KL s skøn Merudgifter som følge af ny lovgivning mm. som kompenseres over bloktilskuddet. Specifikation af merudgifter som følge af ny lovgivning fremgår af bilag Udgifter til initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren Udgifter til trepartsaftale vedr. voksenelever på ældreområdet E-klassen, større krav til differentiering Tidlig indsats i spædbørnefamilier Folkeoplysningsudvalget, materialetilskud, særlige formål og foreninger m.v Folkeoplysningsudvalget, Odder Garden aktivitetsforøgelse Folkeoplysningsudvalget, underudvalg til kulturelle aktiviteter og nye tiltag Folkeoplysningsudvalget, forøgelse af konto for mellemkommunal udligning Folkeoplysningsudvalget, fremskrivning af diverse tilskudskonti... 25

7 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Folkeoplysningsudvalget, forhøjelse af timepris i hallerne i Odder Kommune Søndagsrengøring i midtby og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation (ramme på kr. til rengøring af midtby inddrages) Medarbejder primært til varetagelse af opgaver for teknisk direktør og socialdirektør. Der gennemføres undersøgelse vedr. forholdene for de psykisk syge inden m.p.h. forbedring af forholdene for disse Udgifter til drift af børnehaveklasse på Tunø Tilskud til Ålekvase Tilbud til marginaliserede unge Venskabsbysamarbejde p.t. på vågeblus Ørting rideklub er p.t. ikke berettiget til huslejetilskud og lokaletilskud Budgettilpasninger (opgavereformspulje og miljø mm) Pulje til kompetenceudvikling nedsættes til Kompetenceudviklingspulje afsat til byrådet reduceres til kr Forsøgs- og udviklingspulje på daginstitutionsområdet udgår af budget færre plejeboliger fra Driftsbesparelse ved flytning af døgntræningspladser Gradvis forøgelse af brugerbetaling for madservice på plejehjemmene Forældrebetaling på 50 % af taksten for handicappede børn i SFOér Forhøjelse af forældrebetalingen i klubtilbud for de årige i oplandet med 150 kr. pr. måned Bybussen, antal afgange nedsættes med 2 (en formiddag og en om eftermiddagen) og herefter gratis brug af bybussen Tilskud til Øringhallen reduceres svarende til ydelser på lån som bortfalder i Taksterne i SFOér forhøjes med 50 kr Sports- og kulturgalla til kr. afholdes af pulje til udadrettede aktiviteter som udgør kr... 0 Nedsættelse af prisfremskrivning på øvrige varekøb fra 1,7 til 0,3 pct Rammebesparelse på pr. hvert udvalg Nettoserviceudgifter i budget

8 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Opdeling af nettobudget 2009 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. Budget 2009 (netto) Skatte- Bruger- Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +960,0-9,8 Anlægsvirksomhed +72,5 +10,2 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde og bygninger +10,8-65,6 Renter +7,3 Afdrag på lån +11,6 Udligning og tilskud fra staten -215,1 Bidrag til Region Midtjylland +28,0 Låneoptagelse -11,0 Skatter -794,3 Kasseforbrug -4,2-0,4 Balance 0,0 0,0 Den kommunale skatteudskrivning i 2009 : Kommunal indkomstskat 24,9 pct. Skatteprocent uændret i forhold til 2008 Kommunal grundskyld 27,4 prom. Grundskyldspromille nedsat med 0,1 i f.t Kommunal grundskyld for 12,3 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2008 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,8 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 25,53 Der budgetteres med et kasseforbrug i 2009 på kr. Underskud på det skattefinansierede budget Underskud på spildevandsområdet Kasseforbrug i kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat følgende kasseforbrug: 2010: 6,2 mio. kr. 2011: 1,1 mio. kr. 2012: 7,1 mio. kr.

9 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Den strukturelle balance udtrykker bla. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifter på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Det skattefinansierede område: Statsgaranti Skatter -794,3-812,3-819,7-865,8 Generelle tilskud m.v. -211,2-216,1-244,6-251,4 Tilskud fra kvalitetsfond -3,9-7,9-7,9-7,9 Faste bidrag til regionen 28,0 29,3 30,6 32,0 Serviceudgifter 804,7 806,9 809,7 817,4 Overførsler 155,3 155,3 155,3 155,3 PL-stigninger 32,6 71,6 119,4 Renterindtægter og renter på lån (excl. renter af jordkøbslån) 2,1 2,0 1,5 0,9 I alt skattefinansierede driftsudgifter -19,3-10,2-3,4 0,0 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 72,5 30,3 28,2 21,0 Salg af bygninger -29,0 I alt drifts- og anlægsudgifter 24,2 20,1 24,8 21,0 Afdrag på lån (excl. afdrag på jordkøbslån) 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse (forudsættes låneoptagelse til skoleanlæg) -11,0-5,0-5,0-5,0 Skattefinansieret resultat (- = overskud) 24,2 26,3 31,2 27,1 Jordforsyningen - nettooverskud på byggemodning og salg af jord -25,8-25,8-35,7-25,7 Jordforsyningen (renter og afdrag på lån til jordforsyning) 5,8 5,8 5,7 5,7 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 4,2 6,3 1,2 7,1

10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Låneoptagelse i I 2009 optages lån på 11,0 mio.kr. som anvendes til generel finansiering af investeringer på folkeskoleanlægsinvesteringer, fra 2010 forventes optaget 5,0 mio.kr. årligt til investeringer på folkeskoleområdet. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2009 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 10,1 mio.kr. til investeringer på folkeskoleområdet svarende til 18,67 % af investeringsudgifterne på 54,1 mio.kr. Endvidere optages lån på 0,9 mio.kr. til dækning af indtægtstab på indefrosne ejendomsskatter. Langfristet gæld mio.kr Gæld pr ,0 115,1 123,9 130,9 139,7 263,4 Afdrag -10,8-7,6-7,5-8,7-9,8-11,6 Låneoptagelse 11,9 13,5 6,0 3,28 40,0 11,0 Låneoptagelse til jordkøb Netto leasing 2,9 8,3 15,6-1,3 93,5 Gæld pr Låneoptagelse til ældreboliger 115,1 123,9 130,9 139,7 263,4 81,7 264,0 13,6 Gæld pr incl. ældreboliger 115,1 123,9 130,9 139,7 345,1 358,1

11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 24,9 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11, Staten (bundskat) Sundhedsskat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 5,5 8,0 5,04 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 27,5 27,4 Amtet 10,0 10,0 10,0 10, Befolkningstal pr (09 = prognose) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejehjemspladser Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i frie grundskoler Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2007) Alder

12 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Årlig befolkningstilvækst Boligbyggeprogram Antal boliger sum Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt Budget 2009 Hovedoversigt (netto)

13 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 885,9 950,2 Anlægsvirksomhed 101,2 27,9 Renter 3,7 7,3 Afdrag på lån 9,8 11,6 Låneoptagelse -89,1-11,0 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 25,4 0,0 Udligningsordninger og tilskud fra staten -148,7-187,1 Skatter -788,1-794,3 Kasseforbrug -0,1-4,6 Balance 0 0 Udgifter mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 1.200, ,7 Anlægsudgifter 118,8 93,5 Renteudgifter 5,7 11,8 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 454,0 0,0 Afdrag på lån 9,8 11,6 Udligningsordninger 39,6 40,9 Skatter 1,2 0,0 Styrkelse af kassebeholdningen 0 0,0 Udgifter i alt 1.829, ,5 Indtægter mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 169,1 230,9 Renteindtægter 1,9 4,5 Generelle tilskud 188,3 228,0 Låneoptagelse 89,1 11,0 Refusioner 591,5 161,2 Skatter 789,3 794,3 Kasseforbrug 0,1 4,6 Indtægter i alt 1.829, ,5 Skatter. 62 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.)

14 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr , og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune har overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet har vedtaget en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 % således at den kommunale skatteprocent udgør 24,9 fra Skatteprocenter Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet ,2 19,6 7,5 11, ,2 19,6 7,0 11, ,2 19,7 7,0 11, ,2 19,8 7,0 11, ,7 19,9 7,0 11, ,1 20,2 10,5 12, ,1 20,4 10,5 12, ,1 20,5 13,5 13, ,1 20,6 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25,6 Kirkeskatteprocent ,0 1,0 1,0 1,0 Skatteloft ny medfinansieringsgrænse i 2009 og I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 59 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 59 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

15 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,96 pct. i 2009 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2008 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på ca. 2,2 mia. kr., hvilket er ca. 1,4 mia. kr. højere end den skattejustering på 750 mio. kr., der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for Dette indebærer, at den statslige bundskat skal reduceres med 0,22 pct.point fra 5,48 til 5,26 pct., svarende til at kommunernes skatteloft forhøjes til 24,72 pct. i I lyset af, at forskudsopgørelserne og skattekortene for 2008 allerede var udsendt, løser man i stedet dette ved at fastholde bundskatten i 2008 på 5,48 pct., og så give borgerne dobbelt kompensation i I 2009 sænkes bundskatten således med 2x0,22 pct.point = 0,44 pct.point fra 5,48 pct. til 5,04 pct., således at denne nedsættelse også kompenserer for den højere kommuneskat i Det vil sige, at det kommunale skatteloft forhøjes til 24,96 pct. i I 2010 hæves bundskatten således med 1x0,22 pct.point = 0,22 pct.point fra 5,06 pct. til 5,26 pct. Det vil sige, at det kommunale skatteloft reduceres til 24,72 pct. i Det skrå skattelofts betydning for Odder Kommune Kommuneskat 24,90 24,90 24,90 Bundskat 5,48 5,04 5,26 Mellemskat 6,00 6,00 6,00 Topskat 15,00 15,00 15,00 Sundhedsskat 8,00 8,00 8,00 I alt 59,38 58,94 59,16 Topskattegrænse 59,00 59,00 59,00 Afvigelse fra topskattegrænse +0,38-0,06 +0,16 Provenutab kr. 0 kr kr. Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling:

16 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyldspromillen er fastsat til 27,4 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10,0 idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen har overtaget den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Fra 2008 har Byrådet vedtaget en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4 til 27,5 promille. I 2009 er grundskyldspromillen nedsat med 0,1 for at bidrag til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om overholdelse af skattestoppet. Grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat ved lov, og kan højst udgøre 12,3 promille. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 23,5 12,3 27,5 12,3 27,4 12,3 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 13,7 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct. og i 2009 til 4,7 pct. Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække.

17 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2009 til 2012 er der budgetteret med samlet overskud på 90,0 mio.kr. Nedenstående tabel viser forvaltningens forslag til budget for jordforsyningsområdet: Ord Jordforsyningen i kr. Byggemodningsudgifter Ydelser på jordkøbslån I alt Salg af byggegrunde Salg af jord på Hou Havn Slag af jord i Hou (tidl. renseanlæg) Overskud på jordforsyning kø bslån Jordkøbslån i kr. Hovedstol Restgæld primo 2009 Ydelse i 2009 Køb af jord i Odder vest i 2008 (løbetid10 år - stående lån) Køb af Malthes eje i 2007 (løbetid 25 år) Køb af jord i Hou i 2006 (løbetid 10 år stående lån) I alt Endvidere er der i 2009 budgetteret med salg af plejecentre og Bilchergården for 29 mio.kr. Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

18 16 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 63 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 41,5 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 4,2 mia. kr. I alt... 63,0 mia. kr. Odder Kommune modtager 215,1 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning = indtægt Budget 2009 Mio.kr. Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,3949% af 17,3 mia. kr. -68,4 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,325% af 41,5 mia. kr. -134,7 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere, idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,7 Udligning vedr. selskabsskat -9,2 Tilskud til kommuner med mindre øer -1,9 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,5 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (pulje fra 2007) -2,2 Tilskud fra kvalitetsfonden 0,395 % af 1 mia. kr. -3,9 I alt -215,1 Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3949 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til

19 17 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Statstilskud = x 100 / = 0,3949 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2009 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbygger... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 771 x x 50 % kr. 292 kr. 771 kr kr. Udligning af selskabsskat. Udligningsreformen fra 2007 indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / = kr.

20 18 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 851 kr. x x 50 % kr kr. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af levererandør af personlig og praktisk hjælp pr Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 615,5 mio.kr. for Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for samtlige kommuner 533,8 mio.kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i 2009 Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør kr. i Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Art fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 fra 2010 til 2011 fra 2011 til Lønninger 5,3 3,5 4,2 4,2

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere