Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for Politikker og mål Budgetaftalen for år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5"

Transkript

1

2 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år Generelle bemærkninger til budget Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Likvide aktiver Driftsbudget 2009 på udgiftsområder Bevillingsbinding: Fastlæggelse af bevillingsbinding for budgetåret Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl Retningslinier for lønsumsbudgettering Hovedoversigt Sammendrag af budget Budget 2008 (talmateriale) Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Teknisk Udvalg, udlejning af ejendomme og jord Teknisk Udvalg, bygningsvedligeholdelse Teknisk Udvalg, øvrige serviceudgifter Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Indkomstoverførsler (overførsler til enkeltpersoner): Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Spildevandsområdet / Tømningsordninger Anlægsudgifter og indtægter Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Artsoversigt (fordeling af udgifter på udgiftsarter løn, varekøb mm) Skatteprognose (statsgaranteret udskrivningsgrundlag) Aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening Kommunale takster 2008 og

3

4

5 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 10 september og 8. oktober 2008 behandlet og godkendt budgettet for 2009, samt overslag for årene 2010 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2009: Budgettet for 2009 blev den 8. oktober 2008 vedtaget af 10 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,1 for at bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen. Aftalen betyder endvidere besparelser på en lang række områder på tilsammen 8,8 mio.kr. samt budgetudvidelser på tilsammen 2,2 mio.kr. Anlægsbudgettet er på 93,5 mio.kr. og der forventes solgt bygninger og grunde for 65,6 mio.kr. De samlede udgifter og indtægter i budget 2009 udgør henholdsvis 1.434,6 mio.kr. og 1.430,0 mio.kr. For at opnå budgetbalance er det således indregnet et kasseforbrug på 4,6 mio.kr. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2009: 37,7 mio.kr. til udbygning af Vestermarkskolen (3. spor). 16,4 mio.kr. til renovering af Skovbakkeskolen. 10,8 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 10,2 mio.kr. til renovering af kloaker og kloakering af mindre bysamfund. 7,0 mio.kr. til veje, stier, fortove, grønne områder, trafiksikkerhed og p-pladser 6,5 mio.kr. til renovering af kommunale bygninger. 2,2 mio.kr. til investeringer i IT. 1,0 mio.kr. til projektering af ombygning af ældreboliger. 0,4 mio. kr. nye toiletbygninger ved Hov strand 0,5 mio.kr. til energimærkning af bygninger. 0,5 mio.kr. til specialklasselokaler 0,2 mio.kr. til lysanlæg på kommunale idrætsanlæg. 0,2 mio.kr. til redningsbåd.

6 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 4 Serviceudgifterne udgør 804,7 mio.kr. i 2009 fordelt på 947,9 mio.kr. i udgifter og 143,2 mio.kr. i indtægter. I forhold til budget 2008 er der tale om en udgiftsstigning på 60,0 mio.kr. fordelt på prisog lønstigningerne med 41,7 mio.kr. og realvækst med 18,3 mio.kr. Serviceudgiftsbudgettet for 2009 på 804,7 mio.kr. fremkommer således: kr. Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2008 til Serviceudgiftsbudget 2008 fremskrevet til 2009 pris- og lønniveau Nedjustering af demografibeløb afsat i budget 2008 og budgetoplæg Demografipulje for 2009 afsat under Økonomiudvalget Flere bygningskvadratmeter betyder merudgifter til bygningsvedligeholdelse Flere offentlige arealer der skal vedligeholdes (til Driftscentret) Drift af drejestige hos Redningsberedskabet Forhøjelse af lønbudget til folkeskolefaglig udviklingskoordinator på Rådhuset Pulje til udadrettede aktiviteter under ØK nedsættes fra til kr Oprettelse af2 midlertidige stillinger i Jobcenter til sygedagpenge fra Drift af toiletbygning ved Dyngby strand Tandplejen, leasing af nyt udstyr Det Sociale Udvalgs omstillingspulje inddrages Letbaneprojekt, udgiften nedsættes fra kr. i 2008 til kr. i Forpagtningsindtægter fra jord i Odder vest (afledt af jordkøb i Vestbyen) Lønaftale med kommunaldirektør Udvidelse af Vestermarkskolen (el, vand, varme, rengøring og pedel i ½ år) Forhøjelse af havneafgift ved ombygning af Hou Havn (ydelser på lån) Indtægter fra jordflytningsregulativ 10 kr. pr. ejendom Ramme til voksenhandicap og ældreområdet afsættes under Økonomiudvalget Rettelse på ældreområdets budget som følge af fejlkontering i Korrektion af udgiftsgrænser for særlig dyre enkeltsager (VH) Konstaterede mindreudgifter på revalidering og beskæftigelsesindsatsen KMD har meddelt prisregulering af betalingsaftale og drift af nye IT-systemer Valg til Byrådet, Regionsrådet og EU i Forhøjelse af forsikringspræmier for tjenestemænd fra 15 til 32 %. Præmien var i h.t. vedtagne besparelser nedsat i 2007 og Regulering af budget til tjenestemandspensioner mm Bidrag til svært handicappede elever ifølge statens uddannelsesstøtte (BF) Nedjustering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på grundlag af KL s skøn Merudgifter som følge af ny lovgivning mm. som kompenseres over bloktilskuddet. Specifikation af merudgifter som følge af ny lovgivning fremgår af bilag Udgifter til initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren Udgifter til trepartsaftale vedr. voksenelever på ældreområdet E-klassen, større krav til differentiering Tidlig indsats i spædbørnefamilier Folkeoplysningsudvalget, materialetilskud, særlige formål og foreninger m.v Folkeoplysningsudvalget, Odder Garden aktivitetsforøgelse Folkeoplysningsudvalget, underudvalg til kulturelle aktiviteter og nye tiltag Folkeoplysningsudvalget, forøgelse af konto for mellemkommunal udligning Folkeoplysningsudvalget, fremskrivning af diverse tilskudskonti... 25

7 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Folkeoplysningsudvalget, forhøjelse af timepris i hallerne i Odder Kommune Søndagsrengøring i midtby og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation (ramme på kr. til rengøring af midtby inddrages) Medarbejder primært til varetagelse af opgaver for teknisk direktør og socialdirektør. Der gennemføres undersøgelse vedr. forholdene for de psykisk syge inden m.p.h. forbedring af forholdene for disse Udgifter til drift af børnehaveklasse på Tunø Tilskud til Ålekvase Tilbud til marginaliserede unge Venskabsbysamarbejde p.t. på vågeblus Ørting rideklub er p.t. ikke berettiget til huslejetilskud og lokaletilskud Budgettilpasninger (opgavereformspulje og miljø mm) Pulje til kompetenceudvikling nedsættes til Kompetenceudviklingspulje afsat til byrådet reduceres til kr Forsøgs- og udviklingspulje på daginstitutionsområdet udgår af budget færre plejeboliger fra Driftsbesparelse ved flytning af døgntræningspladser Gradvis forøgelse af brugerbetaling for madservice på plejehjemmene Forældrebetaling på 50 % af taksten for handicappede børn i SFOér Forhøjelse af forældrebetalingen i klubtilbud for de årige i oplandet med 150 kr. pr. måned Bybussen, antal afgange nedsættes med 2 (en formiddag og en om eftermiddagen) og herefter gratis brug af bybussen Tilskud til Øringhallen reduceres svarende til ydelser på lån som bortfalder i Taksterne i SFOér forhøjes med 50 kr Sports- og kulturgalla til kr. afholdes af pulje til udadrettede aktiviteter som udgør kr... 0 Nedsættelse af prisfremskrivning på øvrige varekøb fra 1,7 til 0,3 pct Rammebesparelse på pr. hvert udvalg Nettoserviceudgifter i budget

8 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Opdeling af nettobudget 2009 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. Budget 2009 (netto) Skatte- Bruger- Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +960,0-9,8 Anlægsvirksomhed +72,5 +10,2 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde og bygninger +10,8-65,6 Renter +7,3 Afdrag på lån +11,6 Udligning og tilskud fra staten -215,1 Bidrag til Region Midtjylland +28,0 Låneoptagelse -11,0 Skatter -794,3 Kasseforbrug -4,2-0,4 Balance 0,0 0,0 Den kommunale skatteudskrivning i 2009 : Kommunal indkomstskat 24,9 pct. Skatteprocent uændret i forhold til 2008 Kommunal grundskyld 27,4 prom. Grundskyldspromille nedsat med 0,1 i f.t Kommunal grundskyld for 12,3 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2008 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,8 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 25,53 Der budgetteres med et kasseforbrug i 2009 på kr. Underskud på det skattefinansierede budget Underskud på spildevandsområdet Kasseforbrug i kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat følgende kasseforbrug: 2010: 6,2 mio. kr. 2011: 1,1 mio. kr. 2012: 7,1 mio. kr.

9 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Den strukturelle balance udtrykker bla. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifter på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Det skattefinansierede område: Statsgaranti Skatter -794,3-812,3-819,7-865,8 Generelle tilskud m.v. -211,2-216,1-244,6-251,4 Tilskud fra kvalitetsfond -3,9-7,9-7,9-7,9 Faste bidrag til regionen 28,0 29,3 30,6 32,0 Serviceudgifter 804,7 806,9 809,7 817,4 Overførsler 155,3 155,3 155,3 155,3 PL-stigninger 32,6 71,6 119,4 Renterindtægter og renter på lån (excl. renter af jordkøbslån) 2,1 2,0 1,5 0,9 I alt skattefinansierede driftsudgifter -19,3-10,2-3,4 0,0 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 72,5 30,3 28,2 21,0 Salg af bygninger -29,0 I alt drifts- og anlægsudgifter 24,2 20,1 24,8 21,0 Afdrag på lån (excl. afdrag på jordkøbslån) 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse (forudsættes låneoptagelse til skoleanlæg) -11,0-5,0-5,0-5,0 Skattefinansieret resultat (- = overskud) 24,2 26,3 31,2 27,1 Jordforsyningen - nettooverskud på byggemodning og salg af jord -25,8-25,8-35,7-25,7 Jordforsyningen (renter og afdrag på lån til jordforsyning) 5,8 5,8 5,7 5,7 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 4,2 6,3 1,2 7,1

10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Låneoptagelse i I 2009 optages lån på 11,0 mio.kr. som anvendes til generel finansiering af investeringer på folkeskoleanlægsinvesteringer, fra 2010 forventes optaget 5,0 mio.kr. årligt til investeringer på folkeskoleområdet. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2009 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 10,1 mio.kr. til investeringer på folkeskoleområdet svarende til 18,67 % af investeringsudgifterne på 54,1 mio.kr. Endvidere optages lån på 0,9 mio.kr. til dækning af indtægtstab på indefrosne ejendomsskatter. Langfristet gæld mio.kr Gæld pr ,0 115,1 123,9 130,9 139,7 263,4 Afdrag -10,8-7,6-7,5-8,7-9,8-11,6 Låneoptagelse 11,9 13,5 6,0 3,28 40,0 11,0 Låneoptagelse til jordkøb Netto leasing 2,9 8,3 15,6-1,3 93,5 Gæld pr Låneoptagelse til ældreboliger 115,1 123,9 130,9 139,7 263,4 81,7 264,0 13,6 Gæld pr incl. ældreboliger 115,1 123,9 130,9 139,7 345,1 358,1

11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 24,9 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11, Staten (bundskat) Sundhedsskat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 5,5 8,0 5,04 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 27,5 27,4 Amtet 10,0 10,0 10,0 10, Befolkningstal pr (09 = prognose) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejehjemspladser Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i frie grundskoler Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2007) Alder

12 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Årlig befolkningstilvækst Boligbyggeprogram Antal boliger sum Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt Budget 2009 Hovedoversigt (netto)

13 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 885,9 950,2 Anlægsvirksomhed 101,2 27,9 Renter 3,7 7,3 Afdrag på lån 9,8 11,6 Låneoptagelse -89,1-11,0 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 25,4 0,0 Udligningsordninger og tilskud fra staten -148,7-187,1 Skatter -788,1-794,3 Kasseforbrug -0,1-4,6 Balance 0 0 Udgifter mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 1.200, ,7 Anlægsudgifter 118,8 93,5 Renteudgifter 5,7 11,8 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 454,0 0,0 Afdrag på lån 9,8 11,6 Udligningsordninger 39,6 40,9 Skatter 1,2 0,0 Styrkelse af kassebeholdningen 0 0,0 Udgifter i alt 1.829, ,5 Indtægter mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 169,1 230,9 Renteindtægter 1,9 4,5 Generelle tilskud 188,3 228,0 Låneoptagelse 89,1 11,0 Refusioner 591,5 161,2 Skatter 789,3 794,3 Kasseforbrug 0,1 4,6 Indtægter i alt 1.829, ,5 Skatter. 62 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.)

14 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr , og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune har overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet har vedtaget en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 % således at den kommunale skatteprocent udgør 24,9 fra Skatteprocenter Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet ,2 19,6 7,5 11, ,2 19,6 7,0 11, ,2 19,7 7,0 11, ,2 19,8 7,0 11, ,7 19,9 7,0 11, ,1 20,2 10,5 12, ,1 20,4 10,5 12, ,1 20,5 13,5 13, ,1 20,6 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25,6 Kirkeskatteprocent ,0 1,0 1,0 1,0 Skatteloft ny medfinansieringsgrænse i 2009 og I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 59 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 59 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

15 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,96 pct. i 2009 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2008 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på ca. 2,2 mia. kr., hvilket er ca. 1,4 mia. kr. højere end den skattejustering på 750 mio. kr., der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for Dette indebærer, at den statslige bundskat skal reduceres med 0,22 pct.point fra 5,48 til 5,26 pct., svarende til at kommunernes skatteloft forhøjes til 24,72 pct. i I lyset af, at forskudsopgørelserne og skattekortene for 2008 allerede var udsendt, løser man i stedet dette ved at fastholde bundskatten i 2008 på 5,48 pct., og så give borgerne dobbelt kompensation i I 2009 sænkes bundskatten således med 2x0,22 pct.point = 0,44 pct.point fra 5,48 pct. til 5,04 pct., således at denne nedsættelse også kompenserer for den højere kommuneskat i Det vil sige, at det kommunale skatteloft forhøjes til 24,96 pct. i I 2010 hæves bundskatten således med 1x0,22 pct.point = 0,22 pct.point fra 5,06 pct. til 5,26 pct. Det vil sige, at det kommunale skatteloft reduceres til 24,72 pct. i Det skrå skattelofts betydning for Odder Kommune Kommuneskat 24,90 24,90 24,90 Bundskat 5,48 5,04 5,26 Mellemskat 6,00 6,00 6,00 Topskat 15,00 15,00 15,00 Sundhedsskat 8,00 8,00 8,00 I alt 59,38 58,94 59,16 Topskattegrænse 59,00 59,00 59,00 Afvigelse fra topskattegrænse +0,38-0,06 +0,16 Provenutab kr. 0 kr kr. Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling:

16 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyldspromillen er fastsat til 27,4 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10,0 idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen har overtaget den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Fra 2008 har Byrådet vedtaget en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4 til 27,5 promille. I 2009 er grundskyldspromillen nedsat med 0,1 for at bidrag til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om overholdelse af skattestoppet. Grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat ved lov, og kan højst udgøre 12,3 promille. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 23,5 12,3 27,5 12,3 27,4 12,3 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 13,7 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct. og i 2009 til 4,7 pct. Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække.

17 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2009 til 2012 er der budgetteret med samlet overskud på 90,0 mio.kr. Nedenstående tabel viser forvaltningens forslag til budget for jordforsyningsområdet: Ord Jordforsyningen i kr. Byggemodningsudgifter Ydelser på jordkøbslån I alt Salg af byggegrunde Salg af jord på Hou Havn Slag af jord i Hou (tidl. renseanlæg) Overskud på jordforsyning kø bslån Jordkøbslån i kr. Hovedstol Restgæld primo 2009 Ydelse i 2009 Køb af jord i Odder vest i 2008 (løbetid10 år - stående lån) Køb af Malthes eje i 2007 (løbetid 25 år) Køb af jord i Hou i 2006 (løbetid 10 år stående lån) I alt Endvidere er der i 2009 budgetteret med salg af plejecentre og Bilchergården for 29 mio.kr. Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

18 16 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 63 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 41,5 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 4,2 mia. kr. I alt... 63,0 mia. kr. Odder Kommune modtager 215,1 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning = indtægt Budget 2009 Mio.kr. Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,3949% af 17,3 mia. kr. -68,4 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,325% af 41,5 mia. kr. -134,7 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere, idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,7 Udligning vedr. selskabsskat -9,2 Tilskud til kommuner med mindre øer -1,9 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,5 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (pulje fra 2007) -2,2 Tilskud fra kvalitetsfonden 0,395 % af 1 mia. kr. -3,9 I alt -215,1 Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3949 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til

19 17 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Statstilskud = x 100 / = 0,3949 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2009 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbygger... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 771 x x 50 % kr. 292 kr. 771 kr kr. Udligning af selskabsskat. Udligningsreformen fra 2007 indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / = kr.

20 18 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 851 kr. x x 50 % kr kr. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af levererandør af personlig og praktisk hjælp pr Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 615,5 mio.kr. for Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for samtlige kommuner 533,8 mio.kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i 2009 Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør kr. i Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Art fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 fra 2010 til 2011 fra 2011 til Lønninger 5,3 3,5 4,2 4,2

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere