Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for Politikker og mål Budgetaftalen for år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5"

Transkript

1

2 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år Generelle bemærkninger til budget Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Likvide aktiver Driftsbudget 2009 på udgiftsområder Bevillingsbinding: Fastlæggelse af bevillingsbinding for budgetåret Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl Retningslinier for lønsumsbudgettering Hovedoversigt Sammendrag af budget Budget 2008 (talmateriale) Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Teknisk Udvalg, udlejning af ejendomme og jord Teknisk Udvalg, bygningsvedligeholdelse Teknisk Udvalg, øvrige serviceudgifter Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Indkomstoverførsler (overførsler til enkeltpersoner): Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Spildevandsområdet / Tømningsordninger Anlægsudgifter og indtægter Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Artsoversigt (fordeling af udgifter på udgiftsarter løn, varekøb mm) Skatteprognose (statsgaranteret udskrivningsgrundlag) Aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening Kommunale takster 2008 og

3

4

5 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 10 september og 8. oktober 2008 behandlet og godkendt budgettet for 2009, samt overslag for årene 2010 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2009: Budgettet for 2009 blev den 8. oktober 2008 vedtaget af 10 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,1 for at bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen. Aftalen betyder endvidere besparelser på en lang række områder på tilsammen 8,8 mio.kr. samt budgetudvidelser på tilsammen 2,2 mio.kr. Anlægsbudgettet er på 93,5 mio.kr. og der forventes solgt bygninger og grunde for 65,6 mio.kr. De samlede udgifter og indtægter i budget 2009 udgør henholdsvis 1.434,6 mio.kr. og 1.430,0 mio.kr. For at opnå budgetbalance er det således indregnet et kasseforbrug på 4,6 mio.kr. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2009: 37,7 mio.kr. til udbygning af Vestermarkskolen (3. spor). 16,4 mio.kr. til renovering af Skovbakkeskolen. 10,8 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 10,2 mio.kr. til renovering af kloaker og kloakering af mindre bysamfund. 7,0 mio.kr. til veje, stier, fortove, grønne områder, trafiksikkerhed og p-pladser 6,5 mio.kr. til renovering af kommunale bygninger. 2,2 mio.kr. til investeringer i IT. 1,0 mio.kr. til projektering af ombygning af ældreboliger. 0,4 mio. kr. nye toiletbygninger ved Hov strand 0,5 mio.kr. til energimærkning af bygninger. 0,5 mio.kr. til specialklasselokaler 0,2 mio.kr. til lysanlæg på kommunale idrætsanlæg. 0,2 mio.kr. til redningsbåd.

6 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 4 Serviceudgifterne udgør 804,7 mio.kr. i 2009 fordelt på 947,9 mio.kr. i udgifter og 143,2 mio.kr. i indtægter. I forhold til budget 2008 er der tale om en udgiftsstigning på 60,0 mio.kr. fordelt på prisog lønstigningerne med 41,7 mio.kr. og realvækst med 18,3 mio.kr. Serviceudgiftsbudgettet for 2009 på 804,7 mio.kr. fremkommer således: kr. Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2008 til Serviceudgiftsbudget 2008 fremskrevet til 2009 pris- og lønniveau Nedjustering af demografibeløb afsat i budget 2008 og budgetoplæg Demografipulje for 2009 afsat under Økonomiudvalget Flere bygningskvadratmeter betyder merudgifter til bygningsvedligeholdelse Flere offentlige arealer der skal vedligeholdes (til Driftscentret) Drift af drejestige hos Redningsberedskabet Forhøjelse af lønbudget til folkeskolefaglig udviklingskoordinator på Rådhuset Pulje til udadrettede aktiviteter under ØK nedsættes fra til kr Oprettelse af2 midlertidige stillinger i Jobcenter til sygedagpenge fra Drift af toiletbygning ved Dyngby strand Tandplejen, leasing af nyt udstyr Det Sociale Udvalgs omstillingspulje inddrages Letbaneprojekt, udgiften nedsættes fra kr. i 2008 til kr. i Forpagtningsindtægter fra jord i Odder vest (afledt af jordkøb i Vestbyen) Lønaftale med kommunaldirektør Udvidelse af Vestermarkskolen (el, vand, varme, rengøring og pedel i ½ år) Forhøjelse af havneafgift ved ombygning af Hou Havn (ydelser på lån) Indtægter fra jordflytningsregulativ 10 kr. pr. ejendom Ramme til voksenhandicap og ældreområdet afsættes under Økonomiudvalget Rettelse på ældreområdets budget som følge af fejlkontering i Korrektion af udgiftsgrænser for særlig dyre enkeltsager (VH) Konstaterede mindreudgifter på revalidering og beskæftigelsesindsatsen KMD har meddelt prisregulering af betalingsaftale og drift af nye IT-systemer Valg til Byrådet, Regionsrådet og EU i Forhøjelse af forsikringspræmier for tjenestemænd fra 15 til 32 %. Præmien var i h.t. vedtagne besparelser nedsat i 2007 og Regulering af budget til tjenestemandspensioner mm Bidrag til svært handicappede elever ifølge statens uddannelsesstøtte (BF) Nedjustering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter på grundlag af KL s skøn Merudgifter som følge af ny lovgivning mm. som kompenseres over bloktilskuddet. Specifikation af merudgifter som følge af ny lovgivning fremgår af bilag Udgifter til initiativer som indgår i trepartsaftalen fra sommeren Udgifter til trepartsaftale vedr. voksenelever på ældreområdet E-klassen, større krav til differentiering Tidlig indsats i spædbørnefamilier Folkeoplysningsudvalget, materialetilskud, særlige formål og foreninger m.v Folkeoplysningsudvalget, Odder Garden aktivitetsforøgelse Folkeoplysningsudvalget, underudvalg til kulturelle aktiviteter og nye tiltag Folkeoplysningsudvalget, forøgelse af konto for mellemkommunal udligning Folkeoplysningsudvalget, fremskrivning af diverse tilskudskonti... 25

7 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Folkeoplysningsudvalget, forhøjelse af timepris i hallerne i Odder Kommune Søndagsrengøring i midtby og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag udbydes i licitation (ramme på kr. til rengøring af midtby inddrages) Medarbejder primært til varetagelse af opgaver for teknisk direktør og socialdirektør. Der gennemføres undersøgelse vedr. forholdene for de psykisk syge inden m.p.h. forbedring af forholdene for disse Udgifter til drift af børnehaveklasse på Tunø Tilskud til Ålekvase Tilbud til marginaliserede unge Venskabsbysamarbejde p.t. på vågeblus Ørting rideklub er p.t. ikke berettiget til huslejetilskud og lokaletilskud Budgettilpasninger (opgavereformspulje og miljø mm) Pulje til kompetenceudvikling nedsættes til Kompetenceudviklingspulje afsat til byrådet reduceres til kr Forsøgs- og udviklingspulje på daginstitutionsområdet udgår af budget færre plejeboliger fra Driftsbesparelse ved flytning af døgntræningspladser Gradvis forøgelse af brugerbetaling for madservice på plejehjemmene Forældrebetaling på 50 % af taksten for handicappede børn i SFOér Forhøjelse af forældrebetalingen i klubtilbud for de årige i oplandet med 150 kr. pr. måned Bybussen, antal afgange nedsættes med 2 (en formiddag og en om eftermiddagen) og herefter gratis brug af bybussen Tilskud til Øringhallen reduceres svarende til ydelser på lån som bortfalder i Taksterne i SFOér forhøjes med 50 kr Sports- og kulturgalla til kr. afholdes af pulje til udadrettede aktiviteter som udgør kr... 0 Nedsættelse af prisfremskrivning på øvrige varekøb fra 1,7 til 0,3 pct Rammebesparelse på pr. hvert udvalg Nettoserviceudgifter i budget

8 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Opdeling af nettobudget 2009 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. Budget 2009 (netto) Skatte- Bruger- Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +960,0-9,8 Anlægsvirksomhed +72,5 +10,2 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde og bygninger +10,8-65,6 Renter +7,3 Afdrag på lån +11,6 Udligning og tilskud fra staten -215,1 Bidrag til Region Midtjylland +28,0 Låneoptagelse -11,0 Skatter -794,3 Kasseforbrug -4,2-0,4 Balance 0,0 0,0 Den kommunale skatteudskrivning i 2009 : Kommunal indkomstskat 24,9 pct. Skatteprocent uændret i forhold til 2008 Kommunal grundskyld 27,4 prom. Grundskyldspromille nedsat med 0,1 i f.t Kommunal grundskyld for 12,3 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2008 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,8 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 25,53 Der budgetteres med et kasseforbrug i 2009 på kr. Underskud på det skattefinansierede budget Underskud på spildevandsområdet Kasseforbrug i kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat følgende kasseforbrug: 2010: 6,2 mio. kr. 2011: 1,1 mio. kr. 2012: 7,1 mio. kr.

9 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Den strukturelle balance udtrykker bla. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifter på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Det skattefinansierede område: Statsgaranti Skatter -794,3-812,3-819,7-865,8 Generelle tilskud m.v. -211,2-216,1-244,6-251,4 Tilskud fra kvalitetsfond -3,9-7,9-7,9-7,9 Faste bidrag til regionen 28,0 29,3 30,6 32,0 Serviceudgifter 804,7 806,9 809,7 817,4 Overførsler 155,3 155,3 155,3 155,3 PL-stigninger 32,6 71,6 119,4 Renterindtægter og renter på lån (excl. renter af jordkøbslån) 2,1 2,0 1,5 0,9 I alt skattefinansierede driftsudgifter -19,3-10,2-3,4 0,0 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 72,5 30,3 28,2 21,0 Salg af bygninger -29,0 I alt drifts- og anlægsudgifter 24,2 20,1 24,8 21,0 Afdrag på lån (excl. afdrag på jordkøbslån) 11,0 11,3 11,4 11,1 Låneoptagelse (forudsættes låneoptagelse til skoleanlæg) -11,0-5,0-5,0-5,0 Skattefinansieret resultat (- = overskud) 24,2 26,3 31,2 27,1 Jordforsyningen - nettooverskud på byggemodning og salg af jord -25,8-25,8-35,7-25,7 Jordforsyningen (renter og afdrag på lån til jordforsyning) 5,8 5,8 5,7 5,7 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 4,2 6,3 1,2 7,1

10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Låneoptagelse i I 2009 optages lån på 11,0 mio.kr. som anvendes til generel finansiering af investeringer på folkeskoleanlægsinvesteringer, fra 2010 forventes optaget 5,0 mio.kr. årligt til investeringer på folkeskoleområdet. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2009 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 10,1 mio.kr. til investeringer på folkeskoleområdet svarende til 18,67 % af investeringsudgifterne på 54,1 mio.kr. Endvidere optages lån på 0,9 mio.kr. til dækning af indtægtstab på indefrosne ejendomsskatter. Langfristet gæld mio.kr Gæld pr ,0 115,1 123,9 130,9 139,7 263,4 Afdrag -10,8-7,6-7,5-8,7-9,8-11,6 Låneoptagelse 11,9 13,5 6,0 3,28 40,0 11,0 Låneoptagelse til jordkøb Netto leasing 2,9 8,3 15,6-1,3 93,5 Gæld pr Låneoptagelse til ældreboliger 115,1 123,9 130,9 139,7 263,4 81,7 264,0 13,6 Gæld pr incl. ældreboliger 115,1 123,9 130,9 139,7 345,1 358,1

11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 24,9 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11, Staten (bundskat) Sundhedsskat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 5,5 8,0 5,04 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 27,5 27,4 Amtet 10,0 10,0 10,0 10, Befolkningstal pr (09 = prognose) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejehjemspladser Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i frie grundskoler Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2007) Alder

12 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Årlig befolkningstilvækst Boligbyggeprogram Antal boliger sum Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt Budget 2009 Hovedoversigt (netto)

13 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 885,9 950,2 Anlægsvirksomhed 101,2 27,9 Renter 3,7 7,3 Afdrag på lån 9,8 11,6 Låneoptagelse -89,1-11,0 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 25,4 0,0 Udligningsordninger og tilskud fra staten -148,7-187,1 Skatter -788,1-794,3 Kasseforbrug -0,1-4,6 Balance 0 0 Udgifter mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 1.200, ,7 Anlægsudgifter 118,8 93,5 Renteudgifter 5,7 11,8 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 454,0 0,0 Afdrag på lån 9,8 11,6 Udligningsordninger 39,6 40,9 Skatter 1,2 0,0 Styrkelse af kassebeholdningen 0 0,0 Udgifter i alt 1.829, ,5 Indtægter mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 169,1 230,9 Renteindtægter 1,9 4,5 Generelle tilskud 188,3 228,0 Låneoptagelse 89,1 11,0 Refusioner 591,5 161,2 Skatter 789,3 794,3 Kasseforbrug 0,1 4,6 Indtægter i alt 1.829, ,5 Skatter. 62 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.)

14 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr , og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune har overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet har vedtaget en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 % således at den kommunale skatteprocent udgør 24,9 fra Skatteprocenter Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet ,2 19,6 7,5 11, ,2 19,6 7,0 11, ,2 19,7 7,0 11, ,2 19,8 7,0 11, ,7 19,9 7,0 11, ,1 20,2 10,5 12, ,1 20,4 10,5 12, ,1 20,5 13,5 13, ,1 20,6 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,1 20,7 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,4 20,8 13,5 13, ,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25,6 Kirkeskatteprocent ,0 1,0 1,0 1,0 Skatteloft ny medfinansieringsgrænse i 2009 og I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 59 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 59 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

15 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,96 pct. i 2009 som følge af, at kommunernes budgetlægning for 2008 resulterede i en samlet stigning i det kommunale skatteprovenu på ca. 2,2 mia. kr., hvilket er ca. 1,4 mia. kr. højere end den skattejustering på 750 mio. kr., der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for Dette indebærer, at den statslige bundskat skal reduceres med 0,22 pct.point fra 5,48 til 5,26 pct., svarende til at kommunernes skatteloft forhøjes til 24,72 pct. i I lyset af, at forskudsopgørelserne og skattekortene for 2008 allerede var udsendt, løser man i stedet dette ved at fastholde bundskatten i 2008 på 5,48 pct., og så give borgerne dobbelt kompensation i I 2009 sænkes bundskatten således med 2x0,22 pct.point = 0,44 pct.point fra 5,48 pct. til 5,04 pct., således at denne nedsættelse også kompenserer for den højere kommuneskat i Det vil sige, at det kommunale skatteloft forhøjes til 24,96 pct. i I 2010 hæves bundskatten således med 1x0,22 pct.point = 0,22 pct.point fra 5,06 pct. til 5,26 pct. Det vil sige, at det kommunale skatteloft reduceres til 24,72 pct. i Det skrå skattelofts betydning for Odder Kommune Kommuneskat 24,90 24,90 24,90 Bundskat 5,48 5,04 5,26 Mellemskat 6,00 6,00 6,00 Topskat 15,00 15,00 15,00 Sundhedsskat 8,00 8,00 8,00 I alt 59,38 58,94 59,16 Topskattegrænse 59,00 59,00 59,00 Afvigelse fra topskattegrænse +0,38-0,06 +0,16 Provenutab kr. 0 kr kr. Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling:

16 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyldspromillen er fastsat til 27,4 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10,0 idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen har overtaget den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Fra 2008 har Byrådet vedtaget en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4 til 27,5 promille. I 2009 er grundskyldspromillen nedsat med 0,1 for at bidrag til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen om overholdelse af skattestoppet. Grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat ved lov, og kan højst udgøre 12,3 promille. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 23,5 12,3 27,5 12,3 27,4 12,3 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 13,7 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct. og i 2009 til 4,7 pct. Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække.

17 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2009 til 2012 er der budgetteret med samlet overskud på 90,0 mio.kr. Nedenstående tabel viser forvaltningens forslag til budget for jordforsyningsområdet: Ord Jordforsyningen i kr. Byggemodningsudgifter Ydelser på jordkøbslån I alt Salg af byggegrunde Salg af jord på Hou Havn Slag af jord i Hou (tidl. renseanlæg) Overskud på jordforsyning kø bslån Jordkøbslån i kr. Hovedstol Restgæld primo 2009 Ydelse i 2009 Køb af jord i Odder vest i 2008 (løbetid10 år - stående lån) Køb af Malthes eje i 2007 (løbetid 25 år) Køb af jord i Hou i 2006 (løbetid 10 år stående lån) I alt Endvidere er der i 2009 budgetteret med salg af plejecentre og Bilchergården for 29 mio.kr. Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

18 16 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 63 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 41,5 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 4,2 mia. kr. I alt... 63,0 mia. kr. Odder Kommune modtager 215,1 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning = indtægt Budget 2009 Mio.kr. Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,3949% af 17,3 mia. kr. -68,4 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,325% af 41,5 mia. kr. -134,7 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere, idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,7 Udligning vedr. selskabsskat -9,2 Tilskud til kommuner med mindre øer -1,9 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,5 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (pulje fra 2007) -2,2 Tilskud fra kvalitetsfonden 0,395 % af 1 mia. kr. -3,9 I alt -215,1 Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3949 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til

19 17 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Statstilskud = x 100 / = 0,3949 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2009 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbygger... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 771 x x 50 % kr. 292 kr. 771 kr kr. Udligning af selskabsskat. Udligningsreformen fra 2007 indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / = kr.

20 18 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 851 kr. x x 50 % kr kr. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af levererandør af personlig og praktisk hjælp pr Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 615,5 mio.kr. for Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for samtlige kommuner 533,8 mio.kr. i Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør kr. i 2009 Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør kr. i Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Art fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 fra 2010 til 2011 fra 2011 til Lønninger 5,3 3,5 4,2 4,2

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere