C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869."

Transkript

1 FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI.

2

3 Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det Indre. tet havde været mn oprndelge Plan nærværende Indlednng at meddele en nogenlunde fuldstændg Oversgt over Resultaterne af den Januar Maaned afholdte Folketællng. Forskjellge Omstændgheder, navnlg Ønskelgheden af at afslutte den endnu kke udkomne Beretnng om Rgets økonomske Tlstand Femaaret samt andre det statstske Kontor paahvlende Arbeder, have mdlertd nødsaget mg tl saameget som mulgt at afkorte den tlbagestaaende Del af Folketællngsopgavernes Bearbedelse. Jeg skal derfor det Følgende væsentlg ndskrænke mg tl saadanne Bemærknnger, som ere nødvendge tl den rette Forstaaelse af Tabellernes Indhold, og kan saameget hellere lade det Bero dermed, som de sædvanlge Oversgter allerede ere meddelte dels Tabeller over Folkemængdens Bevægelse Aarene ( >, dels nærværende Tabeller. De Tabellerne No. meddelte Opgaver over Rgets admnstratve, judcelle og gestlge Inddelng slutte sg samtlge tl den ved Udgangen af Aaret bestaaende Jursdctonsnddelng; der er altsaa kke taget Hensyn tl Jursdctonsforandr nger, der ere traadte Kraft fra ste Januar eller senere. For alle Tabellerne No. o. ff. meddelte Detalopgaver vedkommende Folkemængden er den admnstratve Inddelng (Tabel No. og A) lagt tl Grund. Forsaavdt den væsentlge gestlge Stftsnddelng her er bleven medtaget, da har vstnok Hovedgrunden hertl været den statstske Oversgt, som netop denne Inddelng afgver; men ved Sden heraf bør det e forbsees, at Stfterne paa Grund af de Stftsdrektonerne tllagte Forretnnger tldels udgjøre et Led af den admnstratve Ind delng. Her lgger ogsaa Grunden tl den ubetydelge Forskjel som der er mellem den Tabel No. og den Tabellerne forøvrgt opgvne Folkemængde for Hamar og Throndhjems Stfter, det nemlg en lden Del af Røraas Præstegjæld gestlg Henseende hører tl Throndhjems Stft, verdslg Henseende dermod tl Hamar Stft (cfr. Anm. Pag. ). Med Hensyn tl Inddelngen Landdstrkter og Bydstrkter bemærkes, at man overalt har holdt sg tl de legale Grændser mellem Ejøbstæder eller Ladesteder paa den ene Sde og Landdstrkter paa den anden Sde; dersom Forstadbefolknngen blev regnet med tl Byerne, vlde dsses Folkemængde blve at opføre med noget over,000 stedetfor, medregnes alle Tabel No. opførte bymæssgen bebyggede Strøg Landdsstrkterne" (blandt hvlke Røraas Bergstad og Frederks værn), udkommer en samlet By og Flekkebefolknng af,0 Indbyggere. For enkelte Byer gjør det en betydelg Forskjel, om Forstadbefolknngen medregnes eller kke; saaledes: med uden Forstæder Forstæder Chrstana. Frederkstad Arenda.. Bergen.... Aalesujd....,,,0 0,0,0,,0,,0,

4 IV ' C. No,. Forøvrgt sger det sg selv, at Begreberne: Forstæder" og bymæssgen bebyggede Strøg" mange Tlfælder kunne gve Anlednng tl Tvvl, der alene kunne løses ved et vlkaarlgt Skjøn. Mange af vore Byer ere saa smaa, at de kun ldet fortjene Navn af saadanne, saasom Hvtsten med Indbyggere, Hølen (), Holmsbo (00), o. n. a. Hvtsten og Holmsbo udgjøre kke engang selvstændge Kommuner. I adskllge fremmede Lande, hvor der ngen legale Grændser ere mellem By og Land, pleer man tl Byer at henregne bymæssgen bebyggede Strøg med over 000 Indbyggere. Efter denne Regnngsmaade skulde Norge ved Udgangen af tælle Byer med en samlet Folkemængde af, Indbyggere, stedetfor med, Indbyggere. De Tabel No. meddelte Opgaver over Fladendholdet har man erholdt fra den geografske Opmaalngs Kontor; for Throndhjems og Tromsø Stfter samt Bergens Stft med Undtagelse af søndre Ber genhus Amt, ere Opgaverne mere eller mndre Grad uskre, navnlg hvad det egentlge Fnmarken angaar. For den øvrge Del af Rget støtte de sg dermod paa nøagtge Maalnger. I Fladendholdet er medtaget det af Indsøerne (kke dermod af Fjordene) bedækkede Areal, der det Hele udgjør omtrent 0 norske Kvadratml. Med Hensyn tl Antallet af ) e b o e d e Huse (Tabel No. ) er det at befrygte, at kke alle Tællere have fulgt den samme Tællngsmaade. I det Landdstrkterne temmelg hyppgt forekommende Tlfælde, at de tl en Husholdnng hørende Tjenere have Nattelee et fra Hovedbygnngen adsklt Hus, have mange Tællere kun opført beboet Hus, medens formentlg de fleste have^regnet begge Huse som beboede. Paa Grund heraf ere dsse Opgaver for Landdstrkternes Vedkommende, om kke ubrugbare, saa dog temmelg uskre. Hvad Byerne angaar, maa dermod Opgaverne det Hele taget ansees som paaldelge; dog maa for Chrstanas Vedkommende bemærkes, at det Tlfælde, at et og samme MatrkulLøbeNummer eller Ltera har ndbefattet to eller endog flere særsklte Huse (f. Ex. en Hovedbygnng tl Gade og en (beboet) Bagbygnng nde Kvartalet, der kan det enkeltvs hænde, at kun Hus er bleven opført Lsterne; nogen Fel af Betydenhed er dog herved neppe ndløbet. Begrebet H u s h o l d n n g (Tabel No. ) er vstnok de fleste Tlfælde saa klart, at ngen nærmere Defnton tltrænges; men kke ganske sjeldent opstaar dog Tvvl, og hertl kommer, at der af og tl forekommer Extrahusholdnnger, saasom mltære Kaserner, Strafanstalter, Hosptaler etc, hvor det store Antal Indvder, der falder paa den enkelte Husholdnng, udøver en forstyrrende Indflydelse paa Sammenlgnngen. Det maa dog antages, at de paa Grund heraf opstaaende Uregelmæssgheder det Store taget ere af forsvndende Betydnng. F ø d e r a a d s f o l k med egne Tjenere ere Regelen blevne opførte som udgjørende en særsklt Husholdnng, selv om de bo samme Hus som deres Børn, hvem Føderaadet paahvler. Logerende enslge Personer ere blevne medregnede tl vedkommende Husholdnng, forsaavdt kke Leeforholdet alene har havt det nøgne, tomme jværelse tl Gjenstand. Forøvrgt har Bestemmelsen af, hvlke Personer der skulde regnes med eller kke tl de enkelte Husholdnnger, været overladt tl vedkommende Tællere (d. v. s. Byerne Huseerne, Landdstrkterne Skolelærerne). Undertden forekomme Husholdnnger af ganske forbausende Størrelse. Ved et Handelssted Nordlands Amt bestod saaledes Husholdnngen af følgende Personer: Husfaderen og Husmoderen (begge Alderen Aar) dsses Børn ( Alderen fra tl Aar), Husfaderens Pleemoder, Handelsbetjente, Huslærer, logerende Skbsfører, logerende Fskere, hvoraf den ene med Kone og Børn, Tjenestekarle, hvoraf den ene med Kone, Husjomfruer og Tjenestepger, hvoraf den ene med et uægte Barn, alt Personer, der kke alene efter Folketællngslstens Udvsende, men ogsaa efter troværdge Vdnesbyrd skal udgjøre en eneste Husholdnng (om end naturlgvs kke en Husstand)! Ved et andet Handelssted Nordland bestod Husholdnngen af Husfaderen, Husmoderen, Handelsbetjent, Tjenestekarle og 0 Tjenestepger, alt Personer. En Undersøgelse af Antallet af Husholdnnger fordelt efter deres Størrelse blev paabegyndt, men ndstllet af Hensyn tl de forholdsvs betydelge Udgfter ved Folketællngen overhovedet; Resultatet af denne Undersøgelse vl sees af den paa næste Sde ndtagne Tabel:

5 C. No.. Husholdnnger af forskjellg Størrelse. Ide og Markers Fogden. Herreder af Mosse Fogder ). Rakkestad Fogder. Bamble Fogder. SolumHerred af Nedre Telemarkens Fogder. Jæderen og Dalernes Fogder. Ryfylke Fogder. Søndhordlands Fogder. Herreder af Hardanger og Voss Fogder ).. Person Personer... "... g ) 0 0, , !,, ,,,0,0,,,00 0,,0,0 0 0 j!,,0,,,,,,,,, 0 ',0 ') o: Tune, Raade og Mosse Mnde ved Sken. Landsogn. ) o: Røldal, Knservk, Ulvk, Vkør og Jondalen! ) o: Asylet Hans Cappelens Med Hensyn tl Folkemængdens Fordelng efter Alder og Kjøn fndes Procentberegnnger anførte Tabel No. a Pag. og samt No. b Pag. 0 og Pag. ; en Sammenlgnng mellem Aldersfordelngen følge Folketællngerne af 0,,,, og er ndtagen Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse Aarene No 0. Sammesteds er der Tabel No. meddelt en Beregnng over Folkemængden fordelt paa hvert enkelt Aldersaar ved Udgangen af,,, og. Forøvrgt er Folkemængdens Fordelng paa de forskjellge Aldersklasser oftere berørt Indlednngen tl Tabeller over Folkemængdens Bevægelse, Folkemængdens Fordelng med Hensyn tl ægteskabelg Stllng er fremstllet summarsk Tabel No. a, detalleret No. b, hvorhos Resultatet af endel Beregnnger er meddelt No. c. Forøvrgt tllader jeg mg at henvse tl Folkemængdens Bevægelse Aarene " Indlednngen Pag. XX o. f. samt Tabellerne No. og 0. Med Hensyn tl den Tabel No. b Pag. o. f. gjorte Skjelnen mellem den bemdlede og den ubemdlede Klasse maa bemærkes, at Hensgten med dsse Opgaver ngenlunde har været den, at meddele Oplysnng om, hvor stor Del af Folkemængden der er bemdlet og hvor stor Del ubemdlet; men man har vllet tlvee

6 VI C. No.. brnge Materaler tl Undersøgelsen af, hvorvdt der mellem den fattgere og den mere eller mndre velstaaende Del af Befolknngen fandt nogen Forskjel Sted Henseende tl Aldersfordelng, gjennemsntlge Levetd, Indgaaelse af Ægteskaber m. m. De to Hovedklasser, hvlke man har delt Befolknngen, svare paa det nærmeste tl Husmandseller Arbederklassen paa den ene Sde og den øvrge Folkemængde paa den anden. Tl førstnævnte er foruden Daglønnere, Fabrkarbedere og Husmænd bleven henregnet: Tjenestefolk, Haandværkere uden Borgerskab, Svende og Drenge, Styrmænd og Matroser (Sønner af bemdlede Personer dog undtagne), Fskere samt de Gaardbrugere og Lelændnge, der sdde med ganske ubetydelgt Jordbrug. I mange Tlfælde har det naturlgvs været meget vanskelgt at afgjøre, hvorvdt den Enkelte rettest var at henføre tl den ene eller den anden Klasse; men naar man fastholder, hvad der ovenfor er anført om Hensgten med heromhandlede Opgave, vl det skjønnes, at der neppe kan opstaa nogen betydelg Fel Resultaterne, om end enkelte ere blevne henførte tl en urgtg Klasse. Folkemængdens Fordelng efter Stand og Nærngsve er fremstllet Tabellerne No. a, b og c, hvoraf den første meddeler summarske Opgaver med Procentberegnnger, den anden mere eller mndre detallerede Opgaver og den trede detallerede Procentberegnnger for Rget, Rgets Landdstrkter og Bydstrkter. Opstllngen af de forskjellge Nærngsklasser og de enkelte Indvders Indordnng under dsse hører det Hele taget tl de vanskelgste Opgaver for Statstken, og de hdhenhørende Spørgsmaal kunne endnu paa langt nær kke sges at være løste. De nternatonale statstske Kongresser have hdtl ladet denne Del af Statstken saagodtsom ganske uberørt, og de forskjellge Lande ere tldels ganske forskjellge Prncp er lagte tl Grund for Klassfkatonerne.. Vanskelghederne hdrøre vstnok hovedsagelg fra de paa Grund af Orgnalopgavernes Mangelagtghed opstaaende faktske Tvvl, men selv om Opgaverne vare aldeles fuldstændge, vlde det ngenlunde være en let Sag overalt at gjennemføre Klassfkatonen paa en konsekvent og tlfredsstllende Maade. Saameget nødvendgere blver det altsaa at gjøre nogenlunde fuldstændgt Rede for de Prncper, som for nærværende Tabeller ere blevne befulgte. Af de Tabel No. b meddelte detallerede Opgaver vl det for det Første sees, at man for samtlge særsklt opførte Nærngsklasser har skjelnet mellem Hovedpersoner, F a m e e m m e r og Tl Hovedpersoner er henregnet alle de, der Henseende tl Nærngsve eller Indtægtsklder ndtage en selvstændg Stllng, altsaa Famleforsørgere eller enslge Personer (Tyende dog undtagen). Som Famlelemmer har man opført dem, der skjønnedes at have været underholdte af vedkommende Famleforsørgere. Herved maa dog bemærkes, at en stor Del af de som Famlelemmer opførte voxne Kvnder en vs Forstand kunne betragtes som selvstændge, forsaavdt de nemlg ved st Arbede Huset etc. bdrage tl det fælles Underhold. Tl Famlelemmer af Mandkjøn er Regelen henført Børn under Aar, medens hjemmeværende voxne Sønner af Gaardbrugere, Husmænd, Haandværkere etc. ere blevne opførte som Hovedpersoner, det man har forudsat, at de gjøre Nytte for sg ved den Hjælp, de yde Forældrene. 0aars gamle Propretarsønner", Studenter (Huslærere dog undtagne), Kadetter o. s. v. ere dermod som væsentlg uproduktve blevne henregnede tl Famlelemmer. Lgesaa naturlgvs mandlge Slægtnnge en hø Alder. Omvendt er der endel Børn under Aar, der heromhandlede Henseende have ndtaget en selvstændg Stllng, navnlg som Tjenere, Skydsgutter, Fabrkarbedere etc. I det Hele taget slaar mdlertd Aldersgrændsen Aar ganske godt tl, hvad der ogsaa vl sees ved Sammenlgnng mellem Tabel No. og No. ; der var nemlg hele Rget, Famlelemmer af Mandkjøn og, Drengebørn under Aar. Antallet af Tyende af begge Kjøn er lgesom Famlelemmer anført for hver enkelt Nærngsklasse (eller, forsaavdt de kke have nogen fast Tjeneste, som selvstændge Hovedpersoner under den de Hovedgruppe). Tyendearbedet vedkommer en dobbelt Henseende Husbondens Nærngsve, for det første ford Antallet af Tyende tldels betnges af Formuesforfatnngen og saaledes blver en Maalestok for vedkommende Nærngsves Betydenhed, og dernæst ford en stor Del af Tjenerne nærmest ere at betragte som faste Arbedere, sysselsatte ved Husbondens Bedrft. Navnlg er dette Tlfældet med det store Antal af Tyende, der have fæstet sg tl Jordbrugere. En Undtagelse herfra danne Tjenestefolk hos de Landdstrkterne værende Embedsmænd eller Andre, der ved Sden af st egentlge Kald drve Jordbrug; her vedkomme ofte de fleste af Tjenestefolkene Jordbruget, og skulde saaledes egentlg være opførte under Klasse ; men da Folketællngsopgaverne kke ndeholdt nogen Oplysnng om, hvlke af dsse Tjenere der beskjæftgedes ved Gaardsdrften, og hvlke kke, vl det lettelg ndsees, at man kke kunde tage Hensyn tl heromhandlede

7 C. No.. Omstændghed. Tabel No. c (Pag. ) afgver tldels en Maalestok tl Bedømmelse af, hvormange af saadanne Tjenere der kunne betragtes som vedkommende Jordbruget. Naar der saaledes for hvert 00 gestlge Embedsmænd Landdstrkterne gjennemsntlg var Tjenere, Bydstrkterne dermod kun? saa synes man heraf at kunne slutte, at adskllgt over Halvparten af Tjenere, ansatte hos Sognepræster paa Landet, ere beskjæftgede ved Gaardsdrft. Imdlertd sger det sg selv, at man ved saadanne Slutnnger maa være meget varsom. Ved den détallerede Inddelng af de forskjellge Nærngsvee og Erhvervsklder har man hovedsagelg taget Hensyn tl selve Arbedets Gjenstand og Art. De to første Hovedgrupper nemlg ) Jordbrug, Fædrft, Skovdrft, Fsker m. n. og ) Grubedrft og Industr, omfatte paa det Nærmeste Produktonen af samtlge materelle Lvsfornødenheder, den de (Handel, Skbsfart og Landtransport) har Produkternes Omsætnng, den te (Immaterelt Arbede) de mmaterelle Fornødenheder tl sn Gjenstand. Den de Hovedgruppe (Arbede af ubestemt Slags) bestaar væsentlgen af Daglønnere, for hvs Vedkommende man har manglet nærmere Opgave over Beskaffenheden af deres Arbede. Under den te Gruppe (Ikke produktvt Arbede) ere endelg de blevne opførte, der det Hele eller hovedsagelg hente deres Indtægt eller Underhold fra andre Klder end deres eget Arbede. Den vdere Underafdelng af de ovenfor nævnte Hovedgrupper vl dels erfares af Tabel No. b, dels fremgaa af det Følgende. Med Hensyn tl de enkelte Indvders Indordnng under de forskjellge Nærngsklasser har man de meget hyppgt forekommende Tlfælde, at en Person har havt f e r e Erhvervsklder, saavdt mulg søgt at gjennemføre den Regel at henføre enhver Person tl den Klasse, hvor han det Væsentlge hører hjemme, en Regel, der er lgesaa klar Theoren, som den er vanskelg at gjennemføre Praxs. V vlle faa rg Anlednng tl at paavse dette nærmere ved den specelle Gjennemgaaelse af hver enkelt af de opstllede Nærngsklasser, hvortl v nu skulle gaa over. I. Jordbrug, Fædrft, Skovdrft, Fsker m. m.. Jordbrugende Selveere. Eendom af Jord er vort Land meget ofte forbunden med andre Erhvervsklder. Langs hele Vestkysten fra Lndesnæs tl Varangerfjorden er en Mængde Selveere større eller mndre Grad tllge Fskere, uden at Folketællngslsterne have gvet tlstrækkelg Oplysnng om, hvlken af de tonærngsvee der er den overveende. I mange Tlfælder, hvor man med Bestemthed har kunnet slutte sg tl, at vedkommende Selveers hovedsagelge Leveve var Fsker, har han Folketællngslsten været opført som Selveer" uden nærmere Forklarng. Omvendt har det mangen Gang hændt, at Selveere, der drve et forholdsvs betydelgt Jordbrug, men som Fskeret maaske have havt sn største kontante Indtægt, af denne Grund Folketællngslsterne have været opførte som Fskere, uagtet man under Bearbedelsen kke har været Tvvl om, at jo Jordbruget var vgtgere. Hvor mslgt det end er at sætte sg udover Lsternes eget Indhold, saa har man dog af de anførte Grunde mange Tlfælder været nødsaget tl at klassfcere efter eget Skjøn, det man dels har taget Hensyn tl Opgaverne over vedkommende Gaards Udsæd og Kreaturhold, dels tl Fskerernes Betydnng for vedkommende Dstrkt overhovedet At ndhente nærmere Oplysnnger, flygtede man for, vlde blve et altfor vdtløftgt Arbede. I Kystdstrkterne fra Jarlsberg og Laurvgs, Bratsberg og Nedenæs Amter er Skbsreder en meget vgtg Indtægtsklde ved Sden af Jordbrug og ofte langt mere ndbrngende end dette. Allgevel har man her næsten bestandg klassfceret de Folketællngslsterne som Skbsreder og Selveer" opførte Personer som jordbrugende Selveere. Man har nemlg antaget, at det egentlge Vrkefeldt for dsse Skbsredergaardbrugeres Arbede dog er Jordbruget; deres Forhold tl Skbsfarten er som oftest kun dette, at de have sne Penge anbragte Skbsparter, der bestyres af en fordetmeste den nærlggende By bosat corresponderende Reder, og da blver Forholdet kke væsentlgt forskjellgt fra dette: at have Penge staaende en Sparebank, uagtet Speculatonen ofte kan lønne sg bedre«en ganske anden Sag er det med de Byerne eller Byernes nærmeste Omegn bosatte Skbsredere; dsse drve Skbsrederet som deres Forretnng. Skovdrft er adskllge Dstrkter en langt rgere Indtægtsklde end Jordbruget; dette har dog kke været antydet de modtagne Folketællngslster, det Selveere, tl hvs Gaard der hører betydelg Skov, kke have været anderledes betegnede end andre jordbrugende Selveere. Der er forøvrgt adskllgt, som taler for at betragte en Jordbruger, der eer Skov, paa samme Maade som en Jordbruger, der eer Skbsparter.

8 C. No.. Sky d s s k a f fer og Statonshold er paa Landet næsten altd forbunden med Jordbrug; man har her fulgt den Regel at opføre Skydsskaffere ved de vgtgste Landevee under Rubrken Landtransport (III. ), de mndre befærdede Egne dermod som Jordbrugere. Lensmænd, der ved Sden af sn Bestllng drve Jordbrug, ere blevne opførte som Bestllngsmænd vedkommende Retspleen og Styrelsen. I Folketællngslsterne ere Bø rn undertden blevne opførte som Selveere; dsse ere 'da Tabellerne blevne klassfcerede som Kaptalster. I enkelte Tlfælder ere Personer, om hvlke man af Folketællngslsterne forøvrgt har kunn.et se eller slutte sg tl, at deres væsentlgste Erhvervsklde var Fabrkdrft, Søfart, Dagarbede, Lsterne blevne opførte som Selveere, saavdt skjønnes, blot ford de eede det Hus, hvor de boede, med en Smule Jord tl. Det falder af sg selv, at man ved Klassfcatonen kke har taget noget Hensyn tl saadan Brug af Ordet: Selveer. Det Folketællngslsterne oftere benyttede Udtryk: Gaardbruger" er kke tlstrækkelgt oplysende, da Saavel Selveere som Lelændnge og Forpagtere herved kan være ment; man har mdlertd altd opført dsse som Selveere, hvorved neppe nogen Fel af Betydenhed er bleven begaaet. De Hadeland og Land forekommende Benævnelser: Pantebruger" og Panteeer" er bleven forstaaet som væsentlg faldende sammen med Selveer". I.. J o r d b r u g e n d e Lelændnge og Forpagtere. Med Hensyn tl de Lelændnge etc, der ved Sden af Jordbrug have andre Erhvervsklder, gjælder det samme, som ovenfor under I. er forklaret. Beretnngen om Rgets økonomske Tlstand Femaaret (C. No. ) meddeler Tabel No. en Opgave over Antallet af Jordbrug ved Udgangen af, følge hvlken,0 skulde være benyttede af Eerne og, skulde være Ijortfæstede eller bortleede, medens Folketællngen udvser et Antal af, jordbrugende Selveere og, do. Lelændnge og Forpagtere. I var Forholdet mellem Femaarsberetnngens og Folketællngens Opgaver noget anderledes, det nemlg hn opgav ca. 0,00 Jordbrug benyttede af Eerne og,00 bortfæstede, denne dermod,0 Selveere og, Lelændnge og Forpagtere. Da det er af megen Interesse med Hensyn tl Forstaaelsen af de hdhenhørende Opgaver, at Forholdet mellem Femaarsberetnngernes og Folketællngernes Opgaver undersøges ogsaa for de enkelte Dstrkter, hdsættes paa omstaaende Sde for samtlge Fogderer en lgnende Sammenlgnng, som ovenfor for det hele Rge er anstllet. At Antallet af Jordeendomme benyttede af Eerne baade for og saa betydelgt overstger Antallet af jordbrugende Selveere, hdrører derfra, at der blandt de førstnævnte er medtagen en stor Del Jordeendomme, der ees af andre end Jordbrugere, saasom Handlende, Skbsredere, Søfarende, Haandværkere, Fskere, ofte ogsaa Arbedere. Tldels har det ogsaa været Tlfældet, at flere særsklt matrkulerede Jordstykker, der have været forenede og brugte af en Eer, Opgaverne over Jordeendommene have været regnede som flere og kke som et Brug; dette har f. Ex. udtrykkelg været anført ved de fra Solørs Fogder modtagne Opgaver for og har rmelgvs ogsaa været Tlfældet for Østerdalens Fogder ; det Hele taget ere Opgaverne over Antallet af Jordbrug temmelg upaaldelge. Tlvæxten Antallet af jordbrugende Selveere fra tl har rmelgvs været noget større, end Sammenlgnngen mellem Folketællngsopgaverne antyder, det nemlg kke ganske faa Personer ved Tællngen af ere blevne henregnede tl jordbrugende Selveere, som ere blevne klassfcerede som Fskere, Skydsskaffere Lensmænd o. s. v. (se ovenfor). Da noget lgnende gjælder med Hensyn tl de Lelændnge og Forpagtere, der ved Sden af Jordbruget have havt andre Indtægtsklder, vl det ndsees, at den Formndskelse, som vser sg ved Sammenlgnng mellem de to Folketællngers Opgaver over Antallet af jordbrugende Lelændnge, er noget større end den, der Vrkelgheden har fundet Sted. At Folketællngerne udvse et s t ø r r e Antal af jordbrugende Lelændnge, end Femaar s beretnngerne opgve af bortleede Jordbrug, skrver sg formentlg derfra, at der Antallet af bortfæstede Eendomme kun er medtaget de s æ r s k l t m a t r k u l e r e d e J o r d b r u g, hvlket nemlg har havt tl Følge, at de bortforpagtede Dele af Jordbrug kke ere blevne medregnede blandt de bortfæstede Jordbrug. Det fortjener at anmærkes, at der kke er nogen betydelg Forskjel mellem Antallet af bortleede Jordbrug og af Lelændnge eller Forpagtere hele det vesten

9 e. No.. IX og nordenfjeldske Norge fra Jæderen og Dalernes Fogder af, hvlket maaske staar Forbndelse dermed, at Lee paa andre Vlkaar end Byxel dsse Egne af Landet er meget sjelden, men dermod temmelg hyppgt forekommer den øvrge Del af Rget. Antal jordbrugende Selveere. Lelændnge..?.!.. Antal Jordbrug ben}'ttede af Eerne, j bortfæstede..... Ide og Marker Mosse Rakkestad Aker og Follo Nedre Romerge. Øvre Romerge Vnger og Odalen Solør Søndre og Nordre Østerdalen *)... Hedemarken Fogdererne Chrstans Amt*)... Rngerge og Hallngdal*)..... Numedal og Sandsvær Buskerud Jarlsberg Laurvk Bamble Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenæs og Sætersdalen *) Mandal Lster Jæderen og Dalerne Ryfylke Fogdererne Søndre Ber genhus Amt*) Sogn Sønd og Nordfjord Søndmøre Romsdal. Nordmøre Ørkedal og Guldal*) Strnden og Selbu Fosen Stør og Værdalen Inderøen Namdalen Søndre og Nordre Helgeland*) Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø Alten Hammerfest Tanen.. Varanger.,,,,?,,,,,,,,,0,,,0,,0,0,00,0,,0,00,,,,,,,,,,,0,,CT,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0,0,00,,,,,,,00,,0,,0,,,,,, 0,, ,,0, j ' 0!,,, ; 0 0 0,, 0 0, ',,,,0,0,,,,0,,,0,,0,00,,,,,,0,0,0,0,0,000,,,,,,,,0,0,,00,,,,,,0,,,,, 0,0?,,,,0,,,,,,0,,,0,,,,0,0,,,0,,,,.,0,0, m 0,00, ,0,,0, I,, 0,,0, 0 0, 00, ,0,0,0, *) De enkelte Fogderer ere her kke opførte paa Grund af de Aarene ndtraadte Jursdctonsforandrngen

10 C. Nf.l. I.. Rydnngsmænd. Af dsse angver nærværende Folketællng Wot, Folketællngen af dermod, og Folketællngen af,0. Nu har vstnok Antallet af Rydnngsmænd aftaget men Hovedgrunden tl den store Forskjel lgger dog der, at mange Rydnngsrnænd Folketællngslsterjne have været opførte som Husmænd eller Fnmarken som Fskere. Forøvrgt vser der sg ogsaa mellem Folketællngerne af og betydelge Uoverensstemmelser Henseende tl Antallet af Rydnngsmænd de enkelte Dstrkter. Saaledes skulde der Tanens Fogder have været 0 Rydnngsmænd, dermod kun. T Hammerfest Landsogn var dermod Forholdet aldeles omvendt, nemlg Rydnngsmænd mod. Dsse Opgaver maa altsaa mldest talt bruges med Forsgtghed. I.. Jordbrugende Husmænd. Mange af dem, der Folketællngslsterne have været opgvne som Husmænd med Jord, have tllge været opførte som Værksarbedere, Sagbrugsarbedere, Skomagere, Fskere o. s. v. I saa Tlfælde har man kun da regnet dem tl Husmænd, naar man har kunnet skjønne, at Jordbruget var den vgtgste Indtægtsklde, hvlken Henseende man har havt nogen Velednng Opgaverne over Husmandspladsernes Udsæd og Kreaturhold. I Folketællngen af ere rmelgvs de allerfleste af dem, der ved Sden af sn Hovedbedrft have ndehavt en Husmandsplads, blevne opførte som Husmænd med Jord; ^navnlg gjælder dette Værks og Fabrk arbedere med Jord, for hvlke Schemaet for Folketællngen af ngen særsklt Rubrk ndeholdt. V meddele nedenfor en Sammenlgnng af Resultaterne af begge Folketællnger for de enkelte Fogderer: Fogderer. ;Antal Husmænd med Jord følge Folketællngen af Fogderer. Antal Husmænd med Jord følge Folketællngen af Ide og Marker j Mosse Rakkestad I,0 Aker og Folo I, Nedre Romerge, Øvre Romerge ,0 Vnger og Odalen, Solør...,0 Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen..... Hedemarken, Toten!, Søndre Gudbrandsdalen...,0 Nordre Gudbrandsdalen... j, Hadeland og Land \, Valders j, Hallngdal Numedal og Sandsvær...! Rngerge j l? 00 Buskerud :, Jarlsberg Laurvk j Bamble 0 Nedre Telemarken.... ;, Øvre Thelemarken ', Nedenæs.. J. Sætersdalen Mandal j Laters,0",,0,,.,,,,,0,0. 0 ",,,, ^ Lster..... Jæderen og Dalerne Ryfylke Søndhordland... Hardanger og Voss Nordhordland.. Sogn Sønd og Nordfjord. Søndmør.... Romsdal.... Nordmøre.... Ørkedal Guldal Strnde og Selbu. Fosen Stør og Værdalen lnderøen Namdalen Søndre Helgeland.. Nordre Helgeland.. Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsø.. A l t e n Hammer f est.... Tanen Varanger Transport,0 0,,,,0,,*,,,,,,0, 0,,,,,,,0,,,,0, 0 0,00 0,

11 CL No». Næsten alle Fogderer vser der sg altsaa Formndskelse Antallet af Husmænd, hvlket Henhold tl det ovenanførte hovedsagelg maa forklares af en forandret Klassfkatonsmaade. enkelte Fogderer, hvor Bergværksdrft, Fabrkdrft eller Fsker spller en forholdsvs vgtg Rolle, er Forskjellen meget betydelg, navnlg Buskeruds, Bamble, samt Senjen og Tromsø Fogderer. De enkelte Herreder Bamble Fogder afgve heromhandlede Henseende en meget nstruktv Sammenlgnng, og der hdsættes derfor nedenstaaende Opgave: Herreder. Antal Husmænd med Jord følge Folketællngen af. Edanger... Gjerpen... Slemdal... Bamble... Sandøkedal.. Drangedal.. 0 ; Som det vl sees, falder Formndskelsen hovedsagelg paa Gjerpen, Slemdal, Bamble og Sandøkedals Herreder, af hvlke de førstnævnte have en betydelg Bergværksrørelse, medens Sagbrugsdrften er af stor Vgtghed for Sandøkedal. Det fremgaar altsaa temmelgt klart, at en stor Del Værksog Sagbrugsarbedere have været opførte som Husmænd med Jord. * I.. Forvaltere, Opsynsmænd* og Bogholdere ved Jordbrug. Herunder ere blandt andre henførte Agronomer, (dog med Undtagelse af voxne Sønner, der bstaa ved Forældrenes Jordbrug, I. ); lgeledes Brugsfuldmægtge og Husbondskarle", naar Husbonden kke boede paa Stedet (ellers: Tjenestegut)... Landbrugsskoleelever. Andre Elever og Studerende, saasom Skoledscple, Kadetter, Studenter, Semnareelever etc. ere opførte som vedkommende Famleforsørgers Famlelemmer, eller saafremt de kke vare hjemme hos sne Forældre eller Slægtnnge, under VI. Grunden tl? at man for Landbrugsskoleeleverne har gjort Undtagelse fra denne Regel, er den, at alfald Flerheden af dsse paa samme Td, som de modtage Undervsnng, selv yde produktvt Arbede, og altsaa forsaavdt staa Klasse med f. Ex. Haandværkslærlnge. I.. Med Hensyn tl de hjemmeværende voxne Slægtnnge etc. af Selveere og Forpagtere, samt do. af Husmænd tllader jeg mg at henvse tl det Pag. VI om Famlelemmer anførte... Dagarbedere sysselsatte ved Jordbrug. Som saadanne ere opførte: Grøftegravere, Færøgtere, Melkekjørere etc; desuden Husmænd uden Jord og Inderster de Dstrkter, hvor Jordbrug er Hovednærngsveen. Blandt de under IV" opførte Arbedere uden særsklt opgven Beskjeftgelse har uden Tvvl en stor Del været Dagarbedere ved Jordbrug. I. 0. Opsynsmænd ved Skovdrft og Tømmerflødnng, Herunder ogsaa de offentlgt ansatte Forstmestere og Forstassstenter; fremdeles Tømmermærkere o. fl. ' I.. Arbedere sysselsatte ved do. do.; som saadanne ere bl. a. opførte Tømmerkjørere, Tømmerhuggere ; (Vedhuggere ere dermod henførte tl II d.) Ogsaa denne Rubrk angver et for ldet Tal, da vstnok mange af de herhenhørende Arbedere paa Grund af Opgavernes Ufuldstændghed have maattet opføres udder IV. I.. Handelsgartnere etc. Gartnere, ansatte Prvates Tjeneste, ere opførte under Tyende; Antallet af saadanne Gartnere er dog høst ubetydelgt. I.. Fskere (og Jægere, hvlke sdstes Antal dog er saagodtsom for ntet at regne). Denne Rubrk, der tlsgtedes at optage alle dem, hvs Hovednærngsve er Fsker, angver formentlg det Hele et meget for lavt Antal; (for Byerne turde Opgaven dermod være paaldelgere). Af de tdlgere Folketællnger har kun den af en særsklt Rubrk for Fskere, men heller kke de ved denne Folketællng vundne Resultater ere saa Henseende synderlg brugbare, som nedenstaaende Sammenlgnng med Opgaverne for mere end tlstrækkelgt vser: *

12 XII C. No.. Dstrkter. Antal Fskere folge Tællngen af! Landdstrkterne : Smaalenenes Amt Akershus Amt Hedemarkens Amt Chrstans Amt Buskeruds Amt Jarlsbergs og Laurvks Amt. Bratsberg Amt Nedenæs Amt Lster og* Mandals Amt... Stavanger Amt Søndre Bergenhus Amt... Nordre Bergenhus Amt... Romsdals Amt Søndre Throndhjems Amt.. Nordre Throndhjems Amt.. Nordlands Amt! Fnmarkens Amt Landdstrkterne.. Bydstrkterne Rget ,0,0, 0,~~! 0,,,,0,,00,,,0!~ Frå Stavanger Amt og nordover beror Tlvæxten vstnok hovedsagelg paa en forandret Tællngsmaade^ og de hdhenhørende Opgaver maa for denne Del af Rget det Hele betegnes som meget utlfredsstllende (sml., det under I pag. VII Anførte). Bemærkes maa det forøvrgt, at selv under Forudsætnng af, at man erholdt aldeles nøagtge Opgaver over Antallet af de Personer, for hvlke Fsker er Hovednærngen, vlde man endda kke have nogen paaldelg Maalestok for Fskerernes Betydnng det Hele eller for de enkelte Dstrkter, da det store Antal af dem, der større eller mndre Grad drve Fsker som Bnærng, vlde blve udenfor Sammenlgnngen. I.. Andre, der ere sysselsatte ved Jordbrug etc. Blandt dsse skulle exempelvs nævnes: Melkeproducenter, Fjøsforpagtere, Brskesamlere, Brøndgravere, lgeledes Fæhandlere og Drftebønder. Sdstnævnte ere blevne opførte her og kke under Rubrken Handel etc, ford man har betragtet dem som Kvægopdrættere, det man har antaget, at Tyngdepunktet for deres Bedrft snarere laa Opdrætnngen end Omsætnngen. Som sdste Rubrk under Gruppen Jordbrug, Fædrft etc. har man under No. opført Nomader. IL Grubedrft og Industr. For hver enkelt Klasse, hvor nærværende Gruppe er nddelt, er der skjelnet mellem den store og den llle Industr (a. & b. og c. & d.) og for hver af dsse gjen mellem dem, der drve vedkommende Industrgren for egen Regnng og de underordnede x\rbedere (Fuldmægtge, Haandværkssvende etc. derunder ndbefattede).. De Prncper, der denne Henseende ere lagte tl Grund for Klassfkatonen vlle nærmere fremgaa ved den specelle

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat.

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. 1 Finmarken regnedes i Oldtiden til Norge, ansaaes dog ikke som et

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere