SIKKERHED TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK..."

Transkript

1 RESUMÉ INDLEDNING Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Bogstaver i parentes Problemer og reparationer SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsforskrifter TILSIGTET ANVENDELSE BRUGSANVISNING BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af betjeningspanelet Beskrivelse af mælkebeholderen Beskrivelse af tilbehør INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af maskinen Installation af maskinen Tilslutning af maskinen Hvis stikket og stikdåsen ikke passer sammen, udskiftes stikket med et af passende type, af en fagmand Første anvendelse af maskinen TÆNDING AF APPARATET SLUKNING AF APPARATET MENUINDSTILLINGER Skylning Afkalkning Montering af filter Udskiftning af filteret Indstilling af ur Automatisk tændefunktion Automatisk slukkefunktion Kopvarmer Energibesparelse Temperaturindstilling Indstilling af vandets hårdhedsgrad Lydsignal Sprogindstilling Kop belysning Fabriksindstillinger (reset) Statistikfunktion KAFFETILBEREDNING Valg af kaffesmag Valg af kaffemængde i koppen Personalisering af mængden af my coffee (min egen kaffe) Justering af kaffekværnen Gode råd til en varmere kaffe Tilberedning af kaffe med kaffebønner Tilberedning af kaffe med formalet kaffe TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen Justering af mængden af skum Automatisk tilberedning af mælkedrikke Rengøring af mælkeskummeren med CLEAN Programmering af mængden af kaffe og mælk i koppen for knapperne CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MAC- CHIATO og MILK Udledning af varmt vand Ændring af den automatisk udledte mængde vand Udledning af damp Gode råd til mælkeskumning vha. damp Rengøring af cappuccinatoren efter brug RENGØRING Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af drypbakken og kondenssamleren Indvendig rengøring af maskinen Rengøring af vandbeholderen Rengøring af kaffestudsen Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe.129 Rengøring af infusionsenheden Rengøring af mælkebeholderen AFKALKNING INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Måling af vandets hårdhedsgrad VANDFILTER Installation af filteret Udskiftning af filteret Fjernelse af filteret TEKNISKE DATA BORTSKAFFELSE MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET FEJLFINDING

2 INDLEDNING Tak fordi De har valgt denne automatiske kaffe- og cappuccinomaskine. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye maskine. Tag Dem et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå at De bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige maskinen. Symboler, der anvendes i brugsanvisningen De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter. Fare! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Giv agt! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelse af apparatet. Fare for forbrændinger! Manglende overholdelse kan medføre skoldninger eller forbrændinger. Bemærk : Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2 og 3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem ved at følge anvisningerne i afsnittene Meddelelser, der vises på displayet på side 133 og Fejlfinding på side 134. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservicen, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark Kundeservice. Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvend Dem udelukkende til De Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt maskinen. SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Fare! Da maskinen forsynes med elektrisk strøm, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: Rør ikke ved apparatet med våde hænder eller fødder. Rør ikke stikket med våde hænder. Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikdåse, det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt. Hvis stikket skal trækkes ud, skal det gøres ved at hive i selve stikket. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den. Apparatet frakobles fuldstændigt ved at trykke hovedafbryderen bag på apparatet Forsøg ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle opstå fejl. Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem til Assistanceservice. Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør de kun udskiftes af De Longhi Assistanceservice, for at forebygge enhver risiko. Giv agt! Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde. Maskinen må ikke bruges af personer (inklusiv børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fare : Fare for forbrændinger! Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp. Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. TILSIGTET ANVENDELSE Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af apparatet. Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Det er ikke beregnet til benyttelse i: køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller andre arbejdsområder agriturismi (gårde med værelsesudlejning) hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder værelsesudlejninger BRUGSANVISNING Læs omhyggeligt disse anvisninger, inden maskinen tages i brug. DA 119

3 - Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Bemærk: Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen medfølge. BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) A1. Låg til kaffebønnebeholderen A2. Øvre låg A3. Knap til indstilling af malegrad A4. Kaffebønnebeholder A5. Låg til kaffepulverskakt med tryklåg A6. Kaffepulverskakt A7. Hovedafbryder A8. Tilslutning el-forsyningsledning A9. Infusionsenhed A10. Luge infusionsenhed A11. Kopvarmer plade A12. Betjeningspanel A13. Kaffestuds (justerbar højde) A14. Varmtvands-/dampdyse A15. Kondensopsamler A16. Låg vandbeholder A17. Vandbeholder A18. Vandfilter (på nogle modeller) A19. Bakke til kopper A20. Vandniveaumåler drypbakke A21. Drypbakke A22. Kaffegrumsbeholder Beskrivelse af betjeningspanelet (side 2 - B ) Nogle af panelets taster har dobbeltfunktion: den signaleres i parentes i beskrivelsen. B1. knap: til at tænde eller slukke maskinen B2. knap: for at vælge hvor stærk kaffen skal være B3. MENU knap for at udføre en skylning. (I programmeringsmenuen fungerer den som ESC knap: der trykkes på den for at forlade den valgte funktion og vende tilbage til hovedmenuen) B4. Display: vejleder brugeren under anvendelse af maskinen B5. knap: for at tappe varmt vand (I programmeringsmenuen bruges den til at bekræfte det valgte punkt) B6. knap: for at tilberede 1 kop kaffe med de indstillinger, der vises på displayet B7. Aromavalgsknap : tryk for at vælge kaffensmagen B8. CAFFELATTE knap: for at tilberede en caffelatte B9. CAPPUCCINO knap: for at tilberede en cappuccino (I programmeringsmenuen: tryk for at gå tilbage) B10. LATTE MACCHIATO knap: for at tilberede en latte macchiato B11. MILK knap: for at tilberede en kop mælk (I programmeringsmenuen: tryk for at gå frem) B12: knap: for at udlede damp B13. knap: for at tilberede 2 kopper kaffe med de indstillinger, der vises på displayet Beskrivelse af mælkebeholderen (side 2 - C ) C1. Drejeknap til justering af skum og CLEAN-funktion C2. Rør til udledning af opskummet mælk (justerbar) C3. Opsugningsrør mælk C4. Mælkebeholder Beskrivelse af tilbehør (side 2 - D ) D1. Måleske til formalet kaffe D2. Pensel til rengøring A18. Vandfilter (på nogle modeller) D3. Cappuccinator/varmtvandshane D4. Strømkabel D5. Målestrimmel Total Hardness Test D6. Afkalkningsmiddel INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af maskinen Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er i god stand og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke maskinen, hvis der er synlige skader. Henvend Dem til De Longhi Assistanceservice. Installation af maskinen Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforholdsregler overholdes: Maskinen afgiver varme til omgivelserne. Når maskinen er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm ledig plads mellem selve maskinen og sider og bagside, samt et frit område på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Eventuel indtrængning af vand i maskinen kan beskadige den. Den må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaskekummer. Maskinen kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. 120

4 Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Strømføringskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader). Tilslutning af maskinen Kontrollér at netspændingen stemmer overens med den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen. Maskinen må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med en minimumsbelastning på 10 A og udstyret med effektiv jordforbindelse. Hvis stikket og stikdåsen ikke passer sammen, udskiftes stikket med et af passende type, af en fagmand. Første anvendelse af maskinen Maskinen er blevet kontrolleret på fabriken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet Indstilling af vandets hårdhedsgrad (side 130). 1. Indsæt el-forsyningsledningen på maskinens bagside og tilslut maskinen el-nettet (fig. 1) og kontrollér, at hovedafbryderen på maskinens bagside er trykket ind (fig. 2). Det ønskede sprog skal vælges ved at dreje knappen caffelatte eller MILK eller CAPPUCCINO vente, indtil sprogene vises skiftevis på displayet (cirka hvert 3. sekund):: 2. når engelsk vises, holdes knappen (fig. 3) inde i nogle sekunder (fig. 3), indtil følgende meddelelse fremkommer på displayet: ENGLISH set (ENGELSK installeret). Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på maskinens display: 3. FILL TANK! (FYLD VANDBEHOLDER OP!) : træk vandbeholderen ud (fig. 4), fyld den med friskt vand til MAX-linjen (fig. 5), og sæt beholderen i igen. 4. INSERT WATER SPOUT (INDSÆT VARMTVANDSHA- NEN): Kontrollér at varmtvandshanen er indsat på dysen, og anbring en beholder (fig. 6) med en kapacitet på mindst 100ml under den. 5. Displayet viser Hot water Press OK (Varmt vand... Tryk OK); 6. Tryk på knappen for at bekræfte (fig. 3): maskinen udleder vand fra hanen og slukkes herefter automatisk. 121 Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug. Det er nødvendigt at lave 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. Under tilberedningen af de første 5-6 cappuccinoer er det normalt at høre lyden af kogende vand: derefter vil støjen aftage. For en endnu større kaffeglæde og optimal ydelse af maskinen anbefales det, at installere et kalkfilter ved at følge anvisningerne i afsnittet MONTERING AF FILTER. Hvis der ikke medfølger et filter med Deres model, kan dette fås ved henvendelse til autoriserede De Longhi Servicecentre. TÆNDING AF APPARATET Inden maskinen tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen på bagsiden af maskinen er trykket ind (fig. 2). Hver gang maskinen tændes, udfører den en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Maskinen er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet. Fare for skoldning! Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. For at tænde maskinen trykkes på knappen (fig. 7): displayet viser Heating up Please wait (Varmer op... Vent venligst). Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: Rinsing (Skylning) ; på denne måde, udover at opvarme kedlen, lader maskinen varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem. Maskinen har nået driftstemperaturen, når meddelelsen, som viser smag og kaffemængde, fremkommer på displayet. SLUKNING AF APPARATET Hver gang maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe. Fare for forbrænding! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Tryk på knappen (fig. 7) for at slukke apparatet. Apparatet udfører en skylning, displayet viser Turning off Please wait [Slukker Vent venligst], hvorefter apparatet slukker (standby). DA

5 Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal den frakobles strømnettet: sluk først maskinen ved at trykke på knappen (fig. 8); frigiv hovedafbryderen på siden af maskinen (fig. 2). Giv agt! Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, når maskinen er tændt. MENUINDSTILLINGER Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på knappen MENU/ESC; De valgbare funktioner i menuen er: Skylning Med denne funktion er det muligt at udlede varmt vand fra hanen, som ved at opvarme maskinens indre kredsløb gør, at den tilberedte kaffe er varmere. Funktionen aktiveres på følgende måde: Rinsing (Skylning) vises på displayet; 3. Tryk på knappen : displayet viser Confirm? (Bekræft?) ; 4. Tryk på knappen (fig. 3): der udledes varmt vand fra hanen, som opvarmer maskinens indre kredsløb og sørger for, at den tilberedte kaffe er varmere. Du kan når som helst stoppe udledningen ved at trykke på en vilkårlig knap. Afkalkning For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 130. Montering af filter For anvisninger vedrørende installation af filteret, henvises til afsnittet Installation af filteret (side 131). Udskiftning af filteret For anvisninger vedrørende udskiftning af filteret, henvises til afsnittet Udskiftning af filteret (side 132). Indstilling af ur Hvis det ønskes at indstille klokkeslættet på displayet, gøres følgende: Adjust time (Indstil klokken) vises på displayet; 3. Tryk på knappen (fig. 3); Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO (fig. 8) for at ændre timerne; 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO (fig. 8) for at ændre minutterne; 7. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er klokken indstillet: tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Automatisk tændefunktion Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så maskinen er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe. For at kunne anvende denne funktion skal klokken være indstillet korrekt. Den automatiske tændefunktion aktiveres på følgende måde: Auto-start (Automatisk tænding) vises på displayet; 3. Tryk på knappen : Enable? (Aktivér?) vises på displayet; 4. Tryk på knappen for at bekræfte; 5. Premere il tasto MILK o CAPPUCCINO per scegliere le ore; 6. Premere il tasto per confermare; 7. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO for at vælge timerne; 8. Tryk på knappen for at bekræfte; 9. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Når tidspunktet er blevet bekræftet, signaleres aktiveringen af den automatiske tændefunktion på displayet ved symbolet der vises ved siden af klokken og under menupunktet Auto-start. For at deaktivere funktionen: 1. Vælg punktet auto-start i menuen; 2. Tryk på knappen : Disable? (Deaktivér?) vises på displayet; 3. Tryk på knappen for at bekræfte. Displayet viser ikke længere symbolet. Automatisk slukkefunktion Det er muligt at ændre auto-slukningen, så maskinen slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. Omprogrammeringen af den automatiske slukkefunktion udføres på følgende måde: Auto-off (Automatisk slukning) vises på displayet; 3. Tryk på knappen ;

6 4. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO (fig. 8) indtil det ønskede tidsrum vises(15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer); 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Tryk på knappen MENU /ESC for at komme ud af menuen. Nu er den automatiske slukkefunktion omprogrammeret. Kopvarmer Her kan kopvarmerfunktionen aktiveres eller deaktiveres. Gå frem som følger: Cup warmer (Kopvarmer) vises på displayet; 3. Tryk på knappen : Disable? (Deaktivér?) fremkommer på displayet (eller Enable? (Aktivér?), hvis funktionen er deaktiveret); 4. Tryk på tasten for at deaktivere (eller aktivere) funktionen. 5. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Kopperne opvarmes for ikke at afkøle kaffen. Energibesparelse Med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere energibesparelsesfunktionen. Når den er aktiveret, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. For at deaktivere (eller aktivere) energy saving (energibesparelse) funktionen, gøres følgende: Energy Saving (Energibesparelse) vises på displayet; 3. Tryk på knappen : Disable? (Deaktivér?) vises på displayet (eller Enable? (Aktivér?), hvis funktionen er deaktiveret); 4. Tryk på knappen for at deaktivere (eller aktivere) energibesparelsesfunktionen; 5. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Når funktionen er aktiveret, vises Energy saving [Energibesparelse] på displayet efter en periode uden aktivitet. Fra energisparemodus har maskinen brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe eller drik med mælk tilberedes, fordi den skal varme op. For at tilberede en hvilken som helst drik trykkes på en hvilken som helst knap for at forlade energisparemodus, hvorefter der trykkes på knappen for den ønskede drik. Hvis mælkebeholderen er indsat, aktiveres funktionen energibesparelse ikke. Temperaturindstilling Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende: Set Temperature (Indstil temperatur) vises på displayet; 3. Tryk på knappen ; 4. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO indtil den ønskede temperatur vises på displayet ( =lav; =høj); 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Indstilling af vandets hårdhedsgrad For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad, henvises til side 130. Lydsignal Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres lydsignalet, som maskinen udsender hver gang, der trykkes på en knap eller tilbehør påsættes eller fjernes: maskinen er forindstillet med aktiveret lydsignal. For at deaktivere eller aktivere lydsignalet, gøres følgende: Beep (Lydsignal) vises på displayet; 3. Tryk på knappen : Disable? eller Enable? (Deaktivér? eller Aktivér?), vises på displayet; 4. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere lydsignalet; 5. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Sprogindstilling Hvis det ønskes at indstille sproget, der anvendes på displayet, gøres følgende: Set language (Indstil sprog) vises på displayet; 3. Tryk på knappen ; 4. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO til det ønskede sprog vises på displayet; 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Displayet viser en meddelelse, der bekræfter det indstillede sprog; 7. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Kop belysning Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres kop belysningen: maskinen er forindstillet med kop belysning aktiveret. DA 123

7 Belysningen tændes ved hver kaffebrygning og tilberedelse af mælkedrik og ved hver skylning. For at deaktivere eller aktivere funktionen, gøres følgende: Cup lighting (Kop belysning) vises på displayet; 3. Tryk på knappen : Disable? eller Enable? (Deaktivér? eller Aktivér?), vises på displayet; 4. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere kop belysningen; 5. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Fabriksindstillinger (reset) Med denne funktion resettes alle menuindstillinger og alle programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtaget sproget, som forbliver det indstillede). For at resette til fabriksindstillinger, gøres følgende: Default values (Fabriksindstillinger) vises på displayet; 3. Tryk på knappen ; 4. Displayet viser Confirm? (Bekræft?) 5. Tryk på knappen for at bekræfte og forlade menuen. Statistikfunktion Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at visualisere dem på displayet, gøres følgende: Statistics (Statistik) vises på displayet; 3. Tryk på knappen ; 4. Ved at trykke på knappen MILK eller CAPPUCCINO (fig. 8), er det muligt at kontrollere: - hvor mange kopper kaffe, der er blevet lavet; - hvor mange tilberedninger med mælk, der samlet er blevet lavet; - hvor mange liter vand, der samlet er blevet udledt; - hvor mange afkalkninger, der er blevet udført; - hvor mange gange kalkfilteret er blevet udskiftet. 5. Tryk nu 2 gange på knappenmenu/esc for at forlade menuen. KAFFETILBEREDNING Valg af kaffesmag Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag. Det er muligt at vælge mellem følgende smage: Extra-mild taste [Ekstra mild smag] Mild taste [Mild smag] Standard taste [Normal smag] 124 Strong taste [Stærk smag] Extra-strong taste [Ekstra stærk smag] For at skifte smag trykkes gentagne gange på knappen (fig. 9) indtil displayet viser den ønskede smag. Valg af kaffemængde i koppen Maskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe. For at vælge kaffemængden, trykkes på knappen (fig. 10) indtil displayet viser meddelelsen vedrørende den ønskede mængde kaffe: Valgt kaffe MY COFFEE [MIN EGEN KAFFE] SHORT COFFEE [LILLE KOP ESPRESSO] STANDARD COFFEE [NOR- MAL KOP ESPRESSO] LONG COFFEE [STOR KOP ESPRESSO] EXTRA LONG [MEGET STOR KOP KAFFE] Mængde i kop (ml) Programmerbar: fra 20 til Personalisering af mængden af my coffee (min egen kaffe) Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30 ml my coffee [min egen kaffe]. Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende: 1. Placér en kop under kaffestudsen (fig. 11). 2. Tryk på knappen (fig.10) indtil MY COFFE- E (MIN EGEN KAFFE) vises. 3. Hold knappen (fig. 11) inde indtil 1MY COFFEE Program Quantity (1 MIN EGEN KAFFE Program Mængde) vises på displayet, og maskinen begynder at tilberede kaffen, slip derefter knappen; 4. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på knappen (fig. 11). Nu er kaffemængden programmeret iht. den nye indstilling. Justering af kaffekværnen Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i de første tider, fordi den er forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås. Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er lidt for tynd og for lidt cremet eller alt for langsom (dråbevis udskænkning), er det nødvendigt at udføre en justering af malegraden vha. drejeknappen (fig. 12).

8 Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang. Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes et hak i urets retning mod nummer 7. Derimod for at opnå en mindre tynd og mere cremet tilberedning drejes et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis). Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat ikke opnås efter denne justering, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak. Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. Bemærk: Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (FILL TANK [FYLD VANDBEHOLDER], EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER] osv..), hvis betydninger er angivet i afsnittet Meddelelser der vises på displayet (side 133). For at opnå en varmere kaffe henvises til afsnittet Gode råd til en varmere kaffe (side 127). Hvis kaffen udledes dråbevist eller for tynd med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, henvises til de tips, der er angivet i kapitlet Fejlfinding (side 134). Gode råd til en varmere kaffe For at opnå en varmere kaffe, anbefales det: at udføre en skylning ved at vælge Rinsing (Skylning) nel i programmeringsmenuen (side 122). at opvarme kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen); at øge kaffens temperatur i programmeringsmenuen (side 123). Tilberedning af kaffe med kaffebønner Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig. 1. Kom kaffebønnerne i den særlige beholder (fig. 13). 2. Under kaffestudsen placeres: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 14); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe. 3. Sænk kaffestudsen for at nærme den koppen mest muligt: det giver en bedre creme (fig. 15). 4. Tryk på den ønskede tilberedningsknap (1 kop eller 2 kopper, fig. 12 og 16). 5. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. Bemærk: Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens maskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på en hvilken som helst knap. Hvis man ønsker at øge mængden af kaffe i koppen, når tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at holde en af tilberedningsknapperne( eller ) inde (inden for 3 sekunder). 125 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe Giv agt! Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det kan medføre skader på maskinen. Tilsæt højst 1 strøget måleske, i modsat fald kan maskinen blive snavset indvendigt, eller skakten kan tilstoppes. Bemærk: Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk gentagne gange på knappen (fig. 9) indtil displayet viser Pre-ground [Formalet]. 2. Åbn låget til bønnebeholderen ; åbn derefter låget til kaffepulverskakten ved at trykke på PUSH, og når det er hægtet af, hæves det. 3. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 17). 4. Sæt en kop under kaffestudsen. 5. Tryk på knappen tilberedning af 1 kop (fig. 11). 6. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. Hvis Energy saving (Energibesparelse) er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe kræve et par sekunders ventetid. DA

9 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandsdysen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholderen på side 126 og 129. Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen 1. Tag låget af (fig. 18); 2. Fyld beholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 19). Vær opmærksom på at hvert hak, trykt på beholderens side, svarer til 100 ml mælk. For at opnå et mere tykt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (ca. 5 C) skummet- eller letmælk. Hvis Energy saving (Energibesparelse) er aktiveret, kan tilberedningen af drikken kræve et par sekunders ventetid. 3. Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er korrekt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 20). 4. Sæt låget på mælkebeholderen igen. 5. Fjern varmtvandshanen fra dysen. 6. Kobl beholderen til dysen ved at trykke til bunds (fig. 21): maskinen udsender et lydsignal (hvis lydsignalfunktionen er aktiveret). 7. Sæt en passende stor kop under kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk; justér længden af mælkestudsen for at nærme den koppen ved at trække den nedad (fig. 22). 8. Følg nedenstående anvisninger for hver enkelt funktion. Justering af mængden af skum Ved at dreje på knappen til justering af skum på mælkebeholderens låg vælges hvor meget skum, der skal udledes under tilberedning af mælkedrikkene. Drejeknappens Beskrivelse Anbefales til... indstilling Intet skum Lavtskummende CAFFELATTE/ MILK (varm mælk) LATTE MACCHIATO Max. skum CAPPUCCINO/ MILK (FROTHED MILK) (OPSKUMMET MÆLK) Automatisk tilberedning af mælkedrikke På betjeningspanelet findes knapper til automatisk tilberedning af CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO OG MÆLK (MILK). For at tilberede en af disse drikke er det derfor tilstrækkeligt at: 1. Fylde og tilkoble mælkebeholderen, som tidligere illustreret. 2. Indstille drejeknappen til justering af skum på mælkebeholderens låg på den ønskede skummængde. 3. Trykke på knappen for den ønskede drik: drikkens navn vises på displayet sammen med en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. 4. Efter et par sekunder strømmer mælken ud af mælkestudsen og fylder koppen. Hvis det drejer sig om drikke, hvor det kræves, tilbereder maskinen automatisk kaffen efter at have udledt mælken. Hvis det ønskes at afbryde tilberedningen, trykkes på drikkens knap. Lige når tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af mælk eller kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde drikkens knap inde. Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i længere perioder: jo højere mælkens temperatur er (5 C er ideelt), jo dårligere skummer det. Rengøring af mælkeskummeren med CLEAN Giv agt! Fare for forbrænding Under rengøringen af mælkebeholderens indvendige rør kommer der en smule varmt vand og damp ud fra mælkestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Efter hver tilberedning med mælk vises DIAL TO CLEAN [DREJ OVER PÅ CLEAN] på displayet. Rengøringen for at fjerne mælkerester udføres på denne måde: 1. Lad mælkebeholderen sidde på maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den); 2. Placér en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes. 3. Drej knappen til justering af skum over på CLEAN (fig. 23): displayet viser en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem og Cleaning underway, Please wait [Rengøring i gang Vent venligst]. Rengøringen afsluttes automatisk. 4. Drej justeringsknappen over på en af valgmulighederne for skum. 5. Fjern mælkebeholderen og rengør altid dampdysen med en svamp (fig. 26). 126

10 Hvis der skal tilberedes flere mælkebaserede drikke efter hinanden, rengøres mælkebeholderen efter den sidste tilberedning. Beholderen med mælk kan opbevares i køleskab. I nogle tilfælde er det nødvendigt at vente til maskinen varmer op for at kunne rengøre den. Programmering af mængden af kaffe og mælk i koppen for knapperne CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO og MILK Maskinens er forindstillet til at udlede nogle standard mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, skal følgende gøres: 1. Sæt en kop under kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk. 2. Hold en af funktionsknapperne inde til displayet viser PROGRAMMÉR MÆLK Programmér mængde. 3. Slip knappen. Maskinen begynder at udlede mælk 4. Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, trykkes igen på knappen. 5. Maskinen holder op med at udskænke mælk,og hvis det er krævet i tilberedningen, begynder den efter et par sekunder at udskænke kaffen: på displayet vises PRO- GRAMMÉR KAFFE Programmér mængde. 6. Når kaffen i koppen når den ønskede mængde, trykkes igen på knappen. Kaffeudskænkningen afbrydes. Nu er maskinen programmeret til de nye mængder mælk og kaffe. UDLEDNING AF VARMT VAND OG DAMP Fare for skoldning. Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand eller damp. Dysen bliver varm, og man skal derfor kun tage på håndtaget. Hvis Energy saving (Energibesparelse) er aktiveret, kan udledningen af varmt vand og damp kræve et par sekunders ventetid. Udledning af varmt vand 1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet (fig. 6). 2. Placér en beholder under hanen (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter). 3. Tryk på knappen (fig. 3). Hot water (Varmt vand) og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem, vises på displayet Maskinen udleder 250 ml vand og afbryder derefter automatisk udledningen. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes igen på knappen. Ændring af den automatisk udledte mængde vand Maskinen er forindstillet til automatisk at udlede ca. 250ml varmt vand. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende: 1. Placér en beholder under hanen. 2. Hold knappen inde til Hot Water Program Quantity (Varmt vand Program mængde) ; vises på displayet og slip derefter knappen. 3. Når vandet i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på knappen. Nu er maskinen omprogrammeret iht. de nye mængder. Udledning af damp 1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet (fig. 6). 2. Fyld en beholder med den væske, der skal opvarmes/ opskummes, og sæt damprøret/cappuccinatore ned i væsken. 3. Tryk på knappen : Efter nogle få sekunder kommer der damp ud af cappuccinatoren, som varmer væsken, og displayet viser STEAM (DAMP). 4. Når den ønskede temperatur er nået, afbrydes dampen ved at trykke på knappen igen. (Det tilrådes at udlede damp i højst 3 minutter ad gangen). Afbryd altid dampen inden beholderen med væske fjernes, for at undgå skoldning forårsaget af sprøjtene. Gode råd til mælkeskumning vha. damp Når beholderen udvælges, skal det tages i betragtning, at væskens volumen tager til 2 eller 3 gange. For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5 C) skummet- eller letmælk. For at opnå et mere cremet skum, roteres beholderen med langsomme bevægelser nedefra og op. For at undgå at der opnås for lidt opskummet mælk eller skum med store bobler, skal cappuccinatoren altid rengøres, som beskrevet i næste afsnit. Rengøring af cappuccinatoren efter brug Cappuccinatoren skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at det tilstoppes. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren, tryk på knappen for at udlede en smule vand (fig. 3). Afbryd derefter udledningen af varmt vand ved at trykke på knappen igen. DA

11 2. Vent et par minutter til cappuccinatoren afkøles og tag så varmtvandshanen (fig. 24) af ved at trykke på udløserknappen. Hold hanen fast med den ene hånd og drej med den anden, mod urets retning (fig. 24), og træk cappuccinatoren nedad for at tage den af. 3. Tag også dampdysen af ved at trække den nedad (fig. 25). 4. Kontrollér at hullet, indikeret med pilen på fig. 25, ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt rengøres det med en nål. 5. Vask omhyggeligt cappuccinatorens dele med en svamp og lunkent vand. 6. Sæt dysen fast igen og sæt cappuccinatoren fast på dysen ved at trykke og dreje den opad, til den tilkobles. RENGØRING Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. På de fuldautomatiske De Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af maskinen. Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra mælkebeholderen (D). Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når displayet viser EMPTY GROUNDS CONTAINER! (TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER!), er det nødvendigt at tømme og rengøre den. Meddelelsen vil blive vist på displayet, indtil kaffegrumsbeholderen rengøres, og maskinen kan ikke lave kaffe imens. Fare for forbrænding Hvis der laves mange cappuccinoer efter hinanden bliver kop bakken varm. Vent med at røre den til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden. For at udføre rengøringen (med tændt maskine): Tag drypbakken ud (fig. 26), tøm den og rengør den. Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til denne operation. Kontrollér kondensopsamleren (rød) og tøm den, hvis den er fuld. Når man tager kondensopsamleren ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. Rengøring af drypbakken og kondenssamleren Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 27). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken hvor kopperne anbringes, skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet løbe over og forvolde skade på maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser. Drypbakken fjernes på følgende måde: 1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 26); 2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem; 3. Kontrollér den røde kondensopsamler og tøm den, hvis den er fyldt. 4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen. Indvendig rengøring af maskinen Fare for elektrisk stød! Inden maskinen rengøres indvendigt skal den slukkes (se Slukning ), og ledningen skal tages ud af. Kom aldrig maskinen ned i vand. 1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel og en svamp. 2. Støvsug alle rester (fig. 28). Rengøring af vandbeholderen 1. Rengør vandbeholderen (A17) jævnligt (ca. en gang om måneden og hver gang vandfilteret (hvis tilstede) skiftes) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel. 2. Fjern filteret (hvis tilstede) og skyl det under løbende vand. 3. Sæt filteret (hvis tilstede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen. Rengøring af kaffestudsen 1. Rengør jævnligt kaffestudsen med en svamp eller en klud (fig. 29A). 2. Kontrollér at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker (fig. 29B). 128

12 Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (D2). Kontrollér jævnligt, at der ikke er kaffe på lågets krog: fjern alle eventuelle spor ved hjælp af en støvsuger. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A11) skal rengøres mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Det skal sikres, at maskinen er blevet slukket korrekt (se Slukning af maskinen, side 121). 2. Tag vandbeholderen ud. 3. Åbn lugen til infusionsenheden (fig. 30), som befinder sig på højre side. 4. Tryk på de to røde udløserknapper og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 31 ). 5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen. SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDLER - INGEN OPVASKEMASKINE Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den. 6. Vha. penslen (C2) fjernes eventuelle kafferester fra infusionsenhedens sæde, som ses fra infusionsenhedens luge. 7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik. holder infusionsenhed Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag, som vist på figuren. Lille håndtag 8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen. PUSH 9. Luk lugen til infusionsenheden. 10. Indsæt vandbeholderen. Rengøring af mælkebeholderen Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende: 1. Tag låget af. 2. Tag mælkeudlednings- og -opsugningsrøret af. 3. Drej knappen til justering af skum med uret til INSERT (se figur) og træk den opad. 4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele kan vaskes tåle maskinvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. Vær særligt omhyggelig med at fjerne rester af mælk fra fordybningen og rillen under knappen (se figur Rillen kan evt. skrabes med en tandstikker. 5. Skyl knappens sæde indvendigt under løbende vand (se figur). Stort håndtag RILLE FORDYBNING 6. Kontrollér også at opsugnings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester. DA 129

13 7. Sæt drejeknappen på igen ved at placere pilen ud for INSERT, og sæt også mælkeudlednings- og -opsugningsrøret på igen. 8. Sæt låget på mælkebeholderen igen. Rengøring af varmtvands-/ dampdysen Rengør dysen med en svamp efter hver tilberedning med mælk, for at fjerne rester af mælk på tætningerne (se figur ved siden af). AFKALKNING Maskinen skal afkalkes, når der på displayet blinkende vises DESCALEDESCALE!. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets beholder, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne. Anvend udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Afkalkningsmidler baseret på sulfaminsyre eller edikkesyre må aldrig anvendes, i det tilfælde bortfalder garantien. Derudover dækker garantien heller ikke, hvis afkalkningen ikke udføres jævnligt. 1. Tænd maskinen. 2. Tryk på tasten MENU/ESC for at komme ind i menuen. 3. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO indtil Descaling (Afkalkning) vises. 4. Vælg ved at trykke på knappen. Displayet viser Descaling Confirm? (Afkalkning Bekræft?): tryk igen på for at aktivere funktionen. 5. På displayet vises Add descaler Confirm? [Tilsæt afkalkningsmiddel Bekræft] omvekslende med EMPTY DRIP TRAY [TØM DRYPBAKKEN] og REMOVE FILTER [FJERN FILTER] (hvis filteret er til stede). 6. Tøm vandbeholderen fuldstændigt (A17) og fjern vandfilteret (hvis tilstede), tøm derefter drypbakken (fig. 26) og kaffegrumsbeholderen og sæt dem på plads igen. 7. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens side (fig. 32). Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B (fig. 32) og sæt vandbeholderen på plads. 8. Placér en tom beholder med en min. kapacitet på 1,5 l (fig. 6) under varmtvandshanen. Fare for forbrænding Der kommer varmt vand, som indeholder syre ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. 9. Tryk på knappen for at bekræfte påfyldningen af midlet. Displayet viser Descale underway [Afkalkning i gang]. Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen. Efter ca. 30 minutter viser displayet RINSING [SKYLNING] IN- SERT FILTER [INDSÆT FILTER] (hvis til stede) FILL TANK [FYLD BEHOLDER]. 10. Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, indsæt filteret (hvis det er blevet taget ud tidligere), og sæt vandbeholderen på maskinen igen: displayet viser Skylning, TRYK PÅ OK 11. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og placér den igen under cappuccinatoren. 12. Tryk på knappen for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af hanen, og displayet viser RIN- SING, Please wait [SKYLNING, Vent venligst]. 13. Når vandbeholderen er helt tom, vises meddelelsen Afkalkning afsluttet TRYK PÅ OK. 14. Tryk på knappen. 15. Displayet viser Heating up, Please wait [Varmer op, Vent venligst], hvorefter maskinen er klar til brug. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Meddelelsen DESCALE [AFKALK] vises efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Maskinens fabriksindstilling er hårdhedsniveau 4. Hvis man ønsker det, kan maskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte. 130

14 Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag testsstrimlen TOTAL HARDNESS TEST, som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen. 2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i ca. et sekund. 3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad, hver firkant svarer til 1 niveau. blødt vand lidt hårdt vand hårdt vand meget hårdt vand l ll lll llll Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ind i menuen. 2. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO indtil Water hardness (Vandhårdhed) vises. 3. Bekræft ved at trykke på knappen. 4. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO og indstil niveauet på det, som blev målt med teststrimlen (se fig. i foregående afsnit). 5. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 6. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret ifølge den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad. VANDFILTER Nogle modeller er udstyret med vandilter: hvis Deres model ikke er udstyret med vandfilter, anbefaler vi Dem at købe et hos et De Longhi autoriseret servicecenter. For en korrekt brug af filteret, skal nedenstående anvisninger følges. Installation af filteret 1. Tag filteret ud af pakken. 2. Drej datoskiven (se fig. 33) indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises. Bemærk filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen forbliver ubenyttet med filteret installeret. 3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul, som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i over et minut (fig. 34). 4. Tag vandbeholderen ud 33 af maskinen og fyld den op med vand. 5. Kom filteret i vandtanken og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt skråt for at få luftbobler ud (fig. 35). 6. Indsæt filteret på dets plads (fig. 36A) og tryk det i bund. 7. Luk låget på beholderen (fig. 36B), og sæt den 35 tilbage på maskinen. Når filteret installeres på maskinen, skal maskinen informeres om dets tilstedeværelse. 8. Tryk på knappen MENU/ ESC for at komme ind i menuen; 36A 8. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO (fig. 8) indtil Install filter (Installér filter) vises på 35 displayet. 10. Tryk på knappen. 36B 11. Displayet viser Enable? (Aktivér?). 12. Tryk på knappen for at bekræfte valget: displayet viser VANDUDLEDNING, 36A TRYK PÅ OK. 13. Under varmtvandshanen placeres en beholder (kapacitet: min. 500ml). 14. Tryk på knappen for at bekræfte 36B valget: maskinen starter udledningen af vand, og displayet viser Please wait... (Vent venligst). 15. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til Pronto caffè. Nu er filteret aktiveret, og man kan bruge maskinen. DA 131

15 Udskiftning af filteret Når displayet viser REPLACE FILTER [UDSKIFT FILTER], eller når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes: 1. Tag beholderen og det brugte filter ud; 2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt i ovenstående afsnit. 3. Placér en beholder (på mindst 500ml) under varmtvandshanen. 4. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ind i menuen; 5. Tryk på knappen MILK o CAPPUCCINO indtil displayet viser Replace filter [Udskift filter]. 6. Tryk på knappen ; 7. Displayet viser Confirm? (Bekræft?) 8. Tryk på knappen for at bekræfte valget; 9. Displayet viser VANDUDLEDNING, TRYK PÅ OK ; 10. Tryk på knappen for at bekræfte valget: maskinen starter udledningen af vand, og displayet viser Please wait... (Vent venligst). 11. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til Pronto caffè. Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge maskinen. Maskinen er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: EF-forordning Stand-by 1275/2008; Lavspændingsdirektiv 2006/95/CE og senere ændringer; Direktiv EMC 2004/108/CE og senere ændringer; Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004. BORTSKAFFELSE I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter. Fjernelse af filteret Hvis man ønsker at fortsætte med at anvende maskinen ude filteret, skal det fjernes, og maskinen skal informeres om, at man har taget det væk. Gå frem som følger: 1. Tag beholderen og det brugte filter ud; 2. Tryk på knappen MENU/ESC for at komme ind i menuen; 3. Tryk på knappen MILK eller CAPPUCCINO (fig. 8) indtil Install filter Enabled (Installér filter Aktiveret) vises på displayet; 4. Tryk på knappen ; 5. Displayet viser Disable? (Deaktivér?) ; 6. Tryk på knappen for at bekræfte og knappen MENU/ESC for at komme ud af menuen. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Effekt: 1450W Pumpetryk: 15 bar Maks. kapacitet vandbeholder: 2,0 l Mål BxHxD: 238x350x445 mm Ledningslængde: 1,80 m Vægt: 11,8 kg Maks. kapacitet bønnebeholder: 250 g 132

16 MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET VIST MEDDELELSE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING FILL TANK! [FYLD BEHOLDER!] EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER] GROUND TOO FINE ADJUST MILL [FOR FINTMALET JUSTÉR KVÆRN] INSERT WASTE COFFEE CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER] ADD PRE-GROUND COFFEE [TILSÆT FORMALET KAFFE] DESCALE [AFKALK] LESS COFFEE [REDUCÈR KAFFEMÆNGDEN] FILL BEANS CONTAINER [FYLD BØNNEBEHOLDEREN] INSERT BREWING UNIT [INDSÆT BRYGGEENHED] INSERT TANK [INDSÆT BEHOLDER] Der er ikke nok vand i beholderen. Kaffegrumsbeholderen (A22) er fuld. Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen. Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten. Angiver, at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Der er brugt for meget kaffe. Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres (fig. 3). Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken, rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen (fig. 10) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages justeringen ved at dreje justeringsknappen et hak til (se justering af kaffekværnen side 124). Hvis problemet vedvarer, skal det sikres, at vandbeholderen er indsat i bund, tryk på knappen og lad lidt vand løbe ud fra hanen. Træk drypbakken ud og indsæt kaffegrumsbeholderen. Kom formalet kaffe i tragten (fig. 17) eller fravælg formalet funktionen. Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i afsnittet Afkalkning (side 130). Vælg en mildere smag ved at trykke på knappen (fig. 9) eller reducér mængden af formalet kaffe. Der er ikke flere kaffebønner. Fyld bønnebeholderen (fig. 13). Kaffepulverskakten er tilstoppet. Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen. Beholderen er ikke indsat korrekt. Tøm tragten vha. penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af Kaffepulvertragten". Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden". Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund. DA 133

17 GENERAL ALARM [GENEREL ALARM] EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (TOMT KREDSLØB PÅFYLD KREDSLØB) afvekslende med Hot water press OK (VARMT VAND TRYK OK) REPLACE FILTER [UDSKIFT FILTER] DIAL TO CLEAN [DREJ OVER PÅ CLEAN] INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VANDHANE] INSERT MILK CONTAINER [INDSÆT MÆLKEBEHOLDER] Maskinen er meget snavset indvendigt. Vandkredsløbet er tomt Kalkfilteret er udløbet. Der er netop blevet udledt mælk, og det er derfor nødvendigt at rengøre rørene inde i mælkebeholderen. Vandhanen er ikke eller forkert indsat. Rengør omhyggeligt maskinen, som beskrevet i afsnittet ''rengøring og vedligeholdelse''. Hvis maskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter. Tryk OK og lad vandet løbe ud fra hanen (A14), indtil udledningen er regelmæssig. Udskift filteret eller fjern det ved at følge anvisningerne i afsnittet "Kalkfilter". Drej knappen til justering af skum over på CLEAN. Indsæt vandhanen (D3) i bund. Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt. Indsæt mælkebeholderen i bund (fig. 21). FEJLFINDING Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter. PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmede. Aktivér kopvarmeren og lad kopperne stå mindst 20 min., så de opvarmes. Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (Bemærk: man kan anvende varmtvandsfunktionen). Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning. Kaffetemperaturen er lavt sat. Opvarm infusionsenheden med en skylning, inden der laves kaffe, ved at bruge den særlige funktion (side 122). Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen. Kaffen er tynd eller for lidt cremet. Kaffen er malet for groft. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 12). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet justering af kaffekværnen, side 124). Kaffen er ikke egnet. Anvend kaffe til espressomaskine. 134

18 Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud. Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestudsen. Der kommer ikke mælk ud af udledningsrøret Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra udledningsrøret eller er for lidt opskummet Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra udledningsrøret eller er for lidt opskummet Kaffen er malet for fint. Hanerne er tilstoppede. Mælkebeholderens låg er beskidt Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk. Drejeknappen til justering af skum er forkert indstillet. Mælkebeholderens låg eller knappen til justering af skum er beskidte Varmtvands-/dampdysen er beskidt Udledningsrøret er beskidt. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 12). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet justering af kaffekværnen, side 124). Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 29B). Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet. Rengøring af mælkebeholderen. Anvend køleskabskold (cirka 5 C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk. Justér i henhold til anvisningerne i afsnittet tilberedning af drikke med mælk. Rengør omhyggeligt låget og knappen på mælkebeholderen, som beskrevet i afsnittet Rengøring af mælkebeholderen. Rengør dysen som beskrevet i afsnittet Rengøring af varmtvands-/dampdysen. Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af cappuccinatoren efter brug Maskinen tænder ikke Ledningen er ikke indsat korrekt. Indsæt ledningen til bunds på dens plads på bagsiden af maskinen. Infusionsenheden kan ikke trækkes ud Stikket er ikke indsat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hovedafbryderen (A7) er ikke tændt. Tryk på hovedafbryderen (fig. 2). Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt luk maskinen ved at trykke på (side 121). knappen DA 135

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INDLEDNING... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER BRUG ALTID DEMINERALISERET VAND! Strygestationen må ikke bruges som legetøj. Lad ikke børn komme tæt på apparatet når det er tændt. Brug aldrig strygestationen hvis el-kabel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere