Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012"

Transkript

1 Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012 Tirsdag den 6. marts havde 2. og 3. klasserne besøg af Strygerfamilien (Musikskolen). Det var meget spændende, og flere elever fik lov at prøve de store, flotte instrumenter. Indhold side Fra ledelsen 2 Skolebestyrelsens årsberetning for Susanne Sanddahl Nielsen 4 Teaterturen der gik i fisk 5 Allan Olsen i Det Musiske Hus 5 Hensynsløse forældres ulovlige parkering ved hovedindgangen 6 Nye malerier 6 Mission: Lokale 1 7 Det er IKKE Peter Plys! 8 Temadag den 1. marts 9 Nyt fra skolebiblioteket 10 Besøg også skolens hjemmeside:

2 Skolebestyrelsen Jan Bjelbak Karsten Larsen Carsten Frost Pedersen Lasse Burholt Rikke Nilsson Kirsten Nielsen-Gøgsig Ole Andersen Lærer Anne Vibeke Ellesøe Lærer Finn Larsen Skoleleder Anette Jensen Souschef Vibeke Spanner Elevrep: Kewin 10.C Michelle 10.C Skolen Tlf Redaktion: Redaktion: Vibeke Spanner, ansvarshavende redaktør Birgit Thrysøe Lisbeth Robenhagen Meiner Østergård Layout og tryk: Jane Falden, Grafik, Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune. Stof til bladet sendes pr. til: Fra ledelsen Endnu en gang står foråret for døren, og afgangsklasserne kan se frem til et forsømt forår med skriftlige prøver, læseferie og eksamen. I år er eksamensperioden en ganske særlig tid, idet vi for sidste gang skal have 10. klasses elever til eksamen. Fra august 2012 skal kommende 10. klasses elever starte på det nye 10. klasses center, som får til huse på Hånbækskolen fremover. At vi ikke fremover skal have 10. klasse har naturligvis betydet, at vi har været nød-saget til at skære i antallet af ansatte. Dette har haft den konsekvens, at vi næste år er 6 ansatte færre. Vi har to lærere på skolen, der har valgt at gå på pension til sommer, men herudover skal vi altså tage afsked med 4 lærere. Heldigvis viste det sig, at de fire overtallige kunne tilbydes beskæftigelse på en anden skole i kommu-nen, bl.a. 10. klasses center. Tysk i 6. klasse En gruppe initiativrige lærere har i samråd med ledelsen og skolebestyrelsen søgt børne- og ungdomsudvalget om tilladelse til at indføre tysk i 6. klasse. B&U-udvalget stillede sig positiv overfor ansøgningen, hvilket betyder, at vi fra næste skoleår tilbyder tysk allerede fra 6. klasse. Erfaringer fra andre skoler viser, at tidlig start i tysk giver mærkbart bedre resultater, når eleverne forlader folkeskolen. Som tysk-lærerne skriver i ansøgningen: Elever har en mere positiv indstilling og større motivation for at tage et nyt sprog til sig, jo yngre de er. Derudover vil der blive mere tid og langt flere muligheder for at lege sproget ind og gøre tyskfaget til en sjov og god oplevelse. Som tidligere nævnt starter vi altså allerede næste år med 2 lektioner tysk i 6. klasse. Der er ikke tale om, at eleverne får flere lektioner i tysk, de bliver blot spredt ud over flere år. Frikvartersordninger Jeg har tidligere omtalt vores nye tiltag med at åbne hallen i de store frikvarterer i vinterhalvåret. Dette har været en stor succes, og rigtig mange elever har gjort brug af tilbuddet. I sommerhalvåret er hallen lukket, og elevrådet har her efterspurgt, at der bliver mulighed for at benytte sportspladsen i 10-frikvarteret. Vi har derfor indført en forsøgsordning, hvor klasse har mulighed for at komme på sportspladsen i 10 frikvarteret. Prøver og dimissionsfest Inden længe går vi, som nævnt i indledningen, i gang med årets prøver såvel skriftlige som mundtlige for skolens 9. og 10. klasser. I den anledning vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at dimissionsfesten i år holdes onsdag d. 27. juni, kl. 17. På ledelsens vegne Anette Jensen 2

3 Skolebestyrelsens årsberetning for 2011 Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer. Der er 7 forældrevalgte, 2 elevrepræsentanter og 2 personalerepræsentanter, som regel lærere. Desuden deltager skolelederen og souschefen som sekretær uden stemmeret. Fra nytår til sommerferien så skolebestyrelsen således ud: Kirsten Nielsen-Gøgsig Lasse Burholt Ole Andersen Rikke Nilsson Susanne Bucholtz (for Carsten Frost Pedersen) Karsten Larsen Jan Bjeldbak Personalerepræsentanter var Anne Vibeke Ellesøe og Finn Larsen, mens elevrådet ikke var repræsenteret. Efter endt eksamen forlod et par børn af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer skolen, hvorfor suppleanterne måtte indkaldes. I skrivende stund ser skolebestyrelsen således ud: Lasse Burholt Ole Andersen Rikke Nilsson Susanne Bucholtz Jan Bjeldbak Carsten Frost Pedersen Eva Helsinghof Der er ingen ændringer blandt lærerrepræsentanterne, men eleverne var nu repræsenteret ved Kewin Nielsen og Michelle Jensen (begge 10.c). Skolebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Karsten Larsen og Kirsten Nielsen-Gøgsig for deres store indsats med arbejdet i skolebestyrelsen. Principper og deltagelse Skolebestyrelsens opnår generelt indflydelse ved at fastlægge de overordnede retningslinier for skolen og føre tilsyn, så er det op til medarbejderne at fylde rammerne ud. Dette sker ved, at skolebestyrelsen fastlægger overordnede principper for skolen, og disse revideres løbende for at tilpasse dem så godt som muligt til den aktuelle situation. Skolebestyrelsen deltager desuden i diverse dialogmøder med og skriver høringssvar til kommunen. Ansættelser En spændende og meget ansvarsfuld opgave er at ansætte lærere og pædagoger. 3 af skolebestyrelsens medlemmer deltager i ansættelsesudvalget sammen med repræsentanter for lærerne/ pædagogerne og ledelsen. Parkeringsforhold Trafikken er fortsat ofte kaotisk især på p-pladsen ved Toftevej. Vi har tidligere haft sagen på dagsordenen og vil endnu en gang opfordre alle forældre til at tænke over, hvor børnene sættes af. Det kan med fordel ske på Kirkens parkeringsplads eller på Nylandsvej. Buskørsel I forbindelse med udvidelsen af skoledistriktet viste der sig en del opstartsproblemer med bustransport til og fra Kilden. Skolebestyrelsen har forgæves forsøgt at få kommunen/nt til at ændre afgange og tider, og det er derfor blevet foreslået, at skolebestyrelsen forhører sig hos forældrene i Kilden.. Fysiske rammer I Spørgsmålet om den nye skolestruktur er efterhånden ved at have lagt sig i vores del af byen, men i forlængelse heraf dukker et andet op. De fysiske rammer på Bangsbostrand skole er ikke gearet til de klassestørrelser, skolestrukturen lægger op til. I skolebestyrelsen er dette problem allerede blevet diskuteret flere gange, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at fylde mere i tiden, der kommer. Det er bl.a. i denne sammenhæng, at skolebestyrelsens PR-udvalg bestående af Susanne og Lasse vil have til opgave at formidle bestyrelsens holdninger til en bredere kreds. Fysiske rammer II Der sker dog fremskridt mht. de fysiske rammer. I årets løb har vi fået en ny toiletbygning, nyt loft på lærerværelset, renoveret omklædningsrum og nyt ventilationsanlæg i bygning C og nye vinduer i dele af bygning C. Skoleblad I år gav skolebladet plads til et indlæg fra en person udenfor skolen. Det drejede sig om et indlæg om kost. Det er skolebestyrelsens håb, at der i fremtiden kommer flere af denne slags indlæg, der kan give stof til eftertanke eller oplæg til dialog. Klasserådsmapper Skolebestyrelsen har besluttet, at klassemapperne, der normalt udleveres til de nye 0.-klasser, fremover skal ligge på hjemmesiden i en moderniseret udgave. Julefest Igen i år fik vi afholdt en julefest, og som sædvanlig var det en stor succes for store og små. Stor tak til Lasse og alle de frivillige, ikke mindst SFO og forældrerådene. Det er med stor tilfredsstillelse at vi kan være Sammen om rammen, men der er ved at være brug for udskiftning af de hjælpende forældre. Skolebestyrelsen vil derfor deltage i næste års forældremøder ( klasse) for at orientere om julefesten. Det er håbet, at hver klasse kan finde en kontakt-forælder, der kan deltage i planlægning af julefesten. Økonomi Skolebestyrelsen holdes løbende orienteret om skolens økonomi af sekretær Gitte Bærbak. Budget og regnskab for 2011 blev godkendt af bestyrelsen på trods af, at der måtte konstateres et underskud i SFO en. Underskuddet skyldes, at det ikke som ventet var muligt at overføre et overskud på kr fra 2010 til Året igennem indløber desuden en del besparelser, der er svære at tage højde for, og det opleves generelt, at der er ved at være skåret ind til benet. 3

4 Susanne Sanddahl Nielsen - Læsevejleder på Bangsbostrand Skole de vokser sig store. Dette gøres i tæt samarbejde med forældrene samt alle fagpersoner omkring barnet. Andre igangværende indsatsområder er: At lave en læsepolitik for Bangsbostrand Skole i samarbejde med lærere og ledelse, så denne bliver et godt informations- og arbejdsredskab for både skolen og hjemmet. At indføre begrebet faglig læsning i alle fag på alle klassetrin Arbejdet med læselyst og fortsat læsning på mellemtrinnet og i overbygningen. Deltagelse i skolens klassekonferencer for evaluering af den enkelte elevs læse-skriveudvikling. Dansk testning i 0. klasse samt klasse. Deltagelse i forældremøder og årgangsteammøder. Vejledning af elever, samt forældre i forhold til deres barns faglige vanskeligheder. I 2009 dimitterede jeg som læsevejleder (PD-uddannelse fra UCN). Jeg har siden fungeret i både almen- og specialundervisningen, som en ressourceperson, inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læselyst, læse-skrivekompetencer i alle fag fra klasse. Dette for at minimere gruppen af elever med læse-skrivevanskeligheder, samt opkvalificere skolens læseindsats i øvrigt. Jeg varetager desuden funktionerne som skolens ressourceperson indenfor pædagogisk special IT samt skolens testlærer i dansk i klasse. Dette giver mig et godt overblik i forhold til de indsatsområder, der er nødvendige. Susanne Sanddahl Nielsen. Et af indsatsområderne har i de forløbne år været den forebyggende indsats i 0. klasse. Dette har udmøntet sig i en effektivisering af den obligatoriske sprogvurdering. Her fanges de vanskeligheder en børnehaveklasseelev måtte være i inden 4

5 Teaterturen der gik i fisk Tirsdag den 20. marts var over 300 børn klar til at tage i teateret i Aalborg kl På Møllehus Allé var syv busser klar til at køre, da vi fik beskeden der er sygdom blandt skuespillerneforestillingen er aflyst. Vi kunne næsten ikke tro, at det var sandt, og vi blev alle så skuffede. Det var svært at gennemføre en undervisning, for ingen børn havde bøger med!!! En hurtig beslutning blev taget på kontoret vi kører til Nordsøcentret i stedet. Det blev simpelthen så dejlig en dag. Mai Lin Zhong fra 4. A beskriver dagen sådanne her: Altså de fleste syntes selvfølgelig at de er træls at man ikke kan komme i teater den sidste gang inden femte klasse, men så fandt de på at tage til Nordsø Centeret. Og jeg syntes det var mega sjovt fordi mig og min klasse var delt op i hold og gik rundt og kikkede på fisk og var ude og lege uden for hvad skal jeg sige Det var SJOVT Mvh Mai Lin 4.a Allan Olsen i Det Musiske Hus Onsdag den 9. marts var alle 7. klasserne på besøg i det musiske hus for at høre et foredrag af Allan Olsen. Foredraget var en del af projektet: Unge og Alkohol brug og misbrug som Lions Club og SSP står bag. Foredragsholder og skuespiller Allan Olsen startede i en meget tidlig alder med at drikke alkohol, allerede som tolvårig begyndte han at drikke, og da han blev sytten, havde drikkeriet udviklet sig til, at han blev alkoholiker. Fra han var sytten, og til han blev 33, var han alkoholiker, men efter det blev han en ædru alkoholiker, som han selv fortæller. Nu har han været en ædru alkoholiker i 17 år. Derfor vil han gerne fortælle unge mennesker om, hvordan de i hvert fald ikke bør begynde at drikke, og at de bør få et godt forhold til alkohol frem for det, han havde som ung og voksen. Allan Olsen holdte et meget levende og lærerigt foredrag om, hvordan han selv som ung begyndte at drikke alkohol, og hvad det udviklede sig til. Han sagde dog også, at det var helt i orden at drikke, men at man bør vente, til man bliver år. Det var spændende at høre ham fortælle om hans eget liv, og om hvordan han var som barn. Nogle 7. klasser har siden foredraget set filmen Mig og Charly, hvor Allan Olsen spillede Charly. SSP kommer også på besøg på skolen den 12. april, hvor klassernes forældre er inviteret til at høre Allan Enevoldsen fortælle om emnet. Emma Kragh 7.c 5

6 Hensynsløse forældres ulovlige parkering ved hovedindgangen Min datter fra 0. klasse blev nær påkørt af en sort Audi, der valgte at bakke ud. Han havde nær ramt os, men hans eget barn var i sikkerhed, fordi de valgte at holde næsten helt oppe ved hoveddøren. Tak til manden i den sorte Audi, nu har Sarah lært, at hun ikke må gå bag ved bilerne ved hovedindgangen. Manden har dog intet lært, han holder der endnu. Kære forældre, tænk på at der er nogle børn, der går alene i skole. Hilsen Sarah s far. Nye malerier Kunstmaleren Margrethe Petrine Jensen havde to malerier, som hun syntes passede godt til en skole. Dem forærede hun os, og de hænger nu på 90-er gangen og lyser op. For en del år siden købte vi et maleri af Margrethe Petrine, som hænger på lærerværelset. Det er et dejligt maleri, som man kun kan blive i godt humør af at kigge på. Vi siger tusind tak for gaven. 6

7 Mission: Lokale 1 Dag 1 Mig og mine kammerater, Lucas og Thor rendte rundt på skolen. Lige med et sagde Thor: Skal vi ikke prøve at finde lokale 1 Mig og Lukas syntes, det var en god ide så vi gik i gang. Vi startede med at se, hvad det laveste nummer vi kunne finde var. Vi kunne ikke finde et lavere nummer end bibliotekets nr. 16. Så begyndte vi at spørge forskellige lærere. Ingen vidste særlig meget, men Tommy kunne dog fortælle, at det vist måtte være nede i den gamle skole. Mere havde han ikke tid til at sige, for han havde travl. Dag 2 Det var blevet onsdag og vi gik igen i gang med jagten på det sagnsomspundne Lokale 1 Vi begyndte at spørge folk. Vi var blandt andet oppe at spørge på kontoret, hvor de fortalte, at nede i SFOén Vi gik op og spurgte flere folk. Vi snakkede med Herluf og pludselig sagde det KLIK i Lukas. Han rev mig og Thor ned i SFOén igen. Det var en plakat, hvorpå der stod at SFOén var blevet renoveret, der havde lokket Lukas. Vi udarbejdede den teori, at før SFOén blev renoveret havde lokalerne haft numrene 1,2,3,4 osv. Så havde man bare sat 100 foran, da der blev renoveret. Det troede vi, men vi havde langt fra ret. Dag 3 Lucas var blevet syg, så vi tog Jacob med i stedet. Vi gik på kontoret og fortalte vores teori. De sagde det var en mulighed, men måske vidste pedellen det. Vi gik ned til pedellen. Han fortalte os, at da bygningen skulle renoveres havde arkitekten givet værelserne numre. Da byggeriet var færdigt havde man givet nye numre. Vi gik for sidste gang ned i SFOén, hvor vi mødte Ole. Han sagde Hvis der er et lokale 1, skulle det have ligget dernede han pegede mod gruppe 4 vi gik derhen for at undersøge og mødte Morten. Han sagde, at gruppe 4 havde nr Øv da også Endnu et fejltrin. Vi havde nu undersøgt overalt på skolen. Vi gik op af trappen for at undersøge 20-er gangen igen. Vi var halvt oppe af trappen, da jeg kom på noget. Vi stormede ned til Morten igen. Lige et sidste spørgsmål Blev denne del af SFOén også renoveret da den anden gjorde? Han svarede ja. Han fortalte os også, at der dengang i var kontorer i gruppe 4 blandt andet inspektørens. Vi gik ud i gården, hvor vi mødte Anders. Vi spurgt ham om det kunne passe, at et af kontorerne havde nr. 1. Han tænkte sig om Jo det gjorde der vist nok Mysteriet var løst. 1. Detektiv:Thor Møller Sørensen 2. Detektiv : Lucas Mørkholt 3. Detektiv: Jacob Junker Jeppesen 4. Forskning og referat: Nikolaj Bang Høfler 7

8 Det er IKKE Peter Plys! C Det er ikke Peter Plys Historien startede faktisk lidt sjovt. Det startede med, at jeg var på EUC NORD til Brobygning, hvor vi så blev inddelt i Grupper, hvor jeg kom sammen med en god Samarbejdspartner. Vi skulle bygge denne "Trekant" det gik sådan set meget godt, det var sådan lidt med "Ja! Det er der ingen som ser efter fire Lag Maling" og "Ingen bemærker det!" på Grund af Mangel på Farver malede vi den, ellers meget søde Golden Retriever, gul og der startede det. Det første folk sagde når de kom over til os var netop "Nå, I maler Peter Plys, den er flot" dette sagde de også selvom vi tilføjede et Kødben... Vi var der i to Dage og første Dag var det en Tømremester som hjalp os, hvor vi så skulle sætte Trekanten sammen og lave den Palme I ser på den ene side. Palmen kom sådan set ud af den Blå Luft, jeg sagde nemlig omkring vores Trekant "Dén! Må vi have inde i Stuen med en Stuepalme i!.." Det blev så, at vi lavede en Stuepalme på siden. Sjovere var næste Dag, hvor vi fik hjælp fra en Maler. Vi skulle male noget indenfor Rammen vi havde lavet, og noget på den Tomme Side. Det blev så "Peter Plys" vi lavede i Rammen, figuren kom fra mig af, jeg havde Aftenen før Tegnet den på et Stykke Papir, som vi så malede efter, men 8 Et kvarter før vi skulle pakke sammen måtte vi skynde os at lave noget på den Tomme side. Dette blev simpelthen en Konstatering på, at det IKKE var Peter Plys, men en Golden Retriever. Stadig i Dag ser jeg nogle stå og sige "Se! Peter Plys" "Neeeej, det er ikke Peter Plys" mens de står og peger imod de røde Bogstaver på den ene side. Oliver W. Wæhrens 8.A

9 Temadag den 1. marts 2. klasserne arbejdede med et emne om Noas Ark, hvor vi bl.a. var på besøg i Bangsbostrand Kirke. Vi lavede også vores egen Noas Ark og arbejdede med forskellige opgaver. Alle 0. klasserne arbejdede med DANSK/BOG- STAVERNE. Der blev arbejdet i værksteder på skift i de 3 børnehaveklasselokaler, hvor børnene f.eks. skulle - gå ord ved hjælp af gulvtastaturet - hoppe bogstaver - finde/huske bogstaver til hentediktat og vokaldiktat - skrive ord i 2 hold - være orddetektiver Alle syntes, det havde været en sjov og spændende dag med læring og bevægelse. 9

10 Nyt fra skolebiblioteket Nyt sækkestolerum på skolebiblioteket Vi har flyttet lidt om på skolebiblioteket. Vores IT- skranke er blevet flyttet længere ned i lokalet, så pludselig var der et tomt hjørne. Her er der kommet 3 sækkestole, og man kan roligt sige, at det er populært. Her ligger 2. B og nyder livet med en god bog. Gækkebrevskonkurrence I ugerne op til påske var der gang i sakse og papir på skolebiblioteket. Man kunne nemlig vinde et påskeæg, hvis man lavede et gækkebrev til udstilling. Vi fik over 100 gækkebreve, og alle havde gjort sig stor umage. Der var 10 heldige elever, som kunne gå hjem med et påskeæg før påske. Tak til alle for de meget flotte gækkebreve. 8. klassernes projekt fra EUC-NORD 8. klasserne har lavet nogle sjove trekanter, som de har dekoreret. Vi har været så heldige at få et par stykker, som rumdelere på skolebiblioteket. Vi syntes, de passede så godt ned til os, fordi Peter Plys var malet på en af siderne. MEN MEN MEN læs Olivers historie om dette på side 8 her i Jonathan. 10

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Besøg også skolens hjemmeside: www.bangsbostrand.dk. Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2011

Besøg også skolens hjemmeside: www.bangsbostrand.dk. Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2011 Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2011 Skolens nye toiletbygning var færdig i slutningen af april, og efter indvielsesfesten den 29. april var de dejlige nye toiletter klar til brug. Indhold side

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2008

Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2008 Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2008 Glade vindere fra Bangsbostrand Skole FFI s skolefodboldsturnering 31. maj 1. juni 2008 Sidste år indkøbte Bangsbostrand skole 100 stk. trøjer, som bl.a. skulle

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Kålormen og Feldborg Skole

Kålormen og Feldborg Skole Kålormen og Feldborg Skole Emne: Fællesbestyrelsesmøde. Dato og tid: Mandag den 16. august 2010 kl. 19.00 21.30 på skolens lærerværelse Deltagere: Lene Frederiksen, Dorte Madsen, Tina Gylling, Frans Nielsen,

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang Kære læser Du sidder med version 2.0 af det nyhedsbrev/yoyo jeg startede op for 1½ år siden. Det nye i YoYo en, er at arbejdet omkring indholdet er blevet delt ud på mange. Ledelse, personale, elever,

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3 Skolebestyrelsens årsberetning Marts 2012 Indledning Endnu et år gået, meget er sket i verden og ikke mindst på Blicherskolen. Skolebestyrelsens valgperiode er gået ind i 2. år, og vi nye har nu et bedre

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Stensnæsskolen. November 2011. Skolernes motionsdag. I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival

Stensnæsskolen. November 2011. Skolernes motionsdag. I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival Stensnæsskolen November 2011 Frederikshavn Kommune Årgang 10 Nummer 9 I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival 2-3 Ny medarbejder 4 Bag for en sag 4 Tværfaglig uge 4 Læsebånd 5 Madpakketips

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2010

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2010 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2010 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2010 Skolebestyrelsens beretning for året 2010 er noget anderledes end tidligere, da det meste af den tidligere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

Hold øje uge 8. så er det tid at ønske god weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 8. så er det tid at ønske god weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 8 Fastelavn J Sikke en dejlig dag at møde ind til efter en, forhåbentlig også for jer, god vinterferie. Som man kan se på billederne, var der dejlig stemning, jubel og glæde ved både tøndeslagning

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole - Den 1. april 2010 til den 31. marts 2011 Den nye skolebestyrelse tiltrådte den 1. august 2010, hvor 4 nye medlemmer blev valgt ind ved forskudt valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Referat Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid 27. maj 2015 klokken 19.00 Møde nr. Møde nr. 26 Mødelokale 82 Åbne sager Lukkede sager 0 Forplejning Kaffe/te og kage Bestyrelsen Mødt Afbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde.

Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. 1 Vindinge Skole Dagsorden til skolebestyrelsesmøde. Dato: Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18.30 til 21.00. Sted: Lærerværelset, Vindinge Skole, indgang i hjørnet ved lærerværelset/kontoret Referent:

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Sidste skoledag. Traditionen tro blev der sprøjtet med vand. Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2009

Sidste skoledag. Traditionen tro blev der sprøjtet med vand. Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2009 Skoleblad for Bangsbostrand Skole juni 2009 Sidste skoledag Traditionen tro blev der sprøjtet med vand Indhold side Fra ledelsen 2 Timen er min 3 Emneuge 4 Lejrskole i Ribe 2009 6 Nyt fra skolebiblioteket!

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.04.08 til 01.05.09 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 13 måneders bestyrelses arbejde, og publiceres på hjemmesiden. Bestyrelsen

Læs mere

Foråret 2012. Indhold. Nyt fra kontoret. Besøg fra Grønland. Elefantparade. Projekt 7. Kl. Idræt for pigerne i 8. og 9. Kl. Projekt i 6. Kl.

Foråret 2012. Indhold. Nyt fra kontoret. Besøg fra Grønland. Elefantparade. Projekt 7. Kl. Idræt for pigerne i 8. og 9. Kl. Projekt i 6. Kl. Foråret 2012 Indhold Nyt fra kontoret Besøg fra Grønland Elefantparade Projekt 7. Kl. Idræt for pigerne i 8. og 9. Kl. Projekt i 6. Kl. Regnehistorier 3. Kl. Musikprojekt 4. Kl. Udstilling på biblioteket

Læs mere

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00 Referat Møde nr. 20 Tilstede: Lars Jeppesen ved pkt. 1 Fraværende: Mødeleder: Jan-Christian Haxthausen Thomas Grønlund ORIENTERING

Læs mere

Bangsbostrand Skole deltog igen i år i Spil Danskdagen

Bangsbostrand Skole deltog igen i år i Spil Danskdagen Bangsbostrand Skole deltog igen i år i Spil Danskdagen d. 29/10. 0. 6. klasserne var samlet i gymnastiksalen, hvor koret og 3. C underholdt, og alle elever sang danske fælles-sange. En god stemning og

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17.00-20.00 Referat Møde nr. 31 Tilstede: Katrine Biune Fraværende: Johannes Agersnap, Jan-Christian Haxthausen (tilstede fra pkt. 4)

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 KALENDER FOR JUNI: Tirsdag

Læs mere

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale Dagsorden og referat Vedrørende: Skolebestyrelse Mødedato: 08.10.2013 kl. 20.00 Deltagere: Jens, Majken, Søren, Helle, HØ, JEN, ML, Ditte, Ayuub, Andreas, tla Afbud: Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Besøg også skolens hjemmeside: www.bangsbostrand.dk. Skoleblad for Bangsbostrand Skole marts 2011

Besøg også skolens hjemmeside: www.bangsbostrand.dk. Skoleblad for Bangsbostrand Skole marts 2011 Skoleblad for Bangsbostrand Skole marts 2011 Filmprojekt i 8.B I januar arbejde 8.B med et stort filmprojekt. Først lærte de om alle de tekniske detaljer ved film, og derefter gik de selv i gang med at

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere