Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012"

Transkript

1 Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012 Tirsdag den 6. marts havde 2. og 3. klasserne besøg af Strygerfamilien (Musikskolen). Det var meget spændende, og flere elever fik lov at prøve de store, flotte instrumenter. Indhold side Fra ledelsen 2 Skolebestyrelsens årsberetning for Susanne Sanddahl Nielsen 4 Teaterturen der gik i fisk 5 Allan Olsen i Det Musiske Hus 5 Hensynsløse forældres ulovlige parkering ved hovedindgangen 6 Nye malerier 6 Mission: Lokale 1 7 Det er IKKE Peter Plys! 8 Temadag den 1. marts 9 Nyt fra skolebiblioteket 10 Besøg også skolens hjemmeside:

2 Skolebestyrelsen Jan Bjelbak Karsten Larsen Carsten Frost Pedersen Lasse Burholt Rikke Nilsson Kirsten Nielsen-Gøgsig Ole Andersen Lærer Anne Vibeke Ellesøe Lærer Finn Larsen Skoleleder Anette Jensen Souschef Vibeke Spanner Elevrep: Kewin 10.C Michelle 10.C Skolen Tlf Redaktion: Redaktion: Vibeke Spanner, ansvarshavende redaktør Birgit Thrysøe Lisbeth Robenhagen Meiner Østergård Layout og tryk: Jane Falden, Grafik, Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune. Stof til bladet sendes pr. til: Fra ledelsen Endnu en gang står foråret for døren, og afgangsklasserne kan se frem til et forsømt forår med skriftlige prøver, læseferie og eksamen. I år er eksamensperioden en ganske særlig tid, idet vi for sidste gang skal have 10. klasses elever til eksamen. Fra august 2012 skal kommende 10. klasses elever starte på det nye 10. klasses center, som får til huse på Hånbækskolen fremover. At vi ikke fremover skal have 10. klasse har naturligvis betydet, at vi har været nød-saget til at skære i antallet af ansatte. Dette har haft den konsekvens, at vi næste år er 6 ansatte færre. Vi har to lærere på skolen, der har valgt at gå på pension til sommer, men herudover skal vi altså tage afsked med 4 lærere. Heldigvis viste det sig, at de fire overtallige kunne tilbydes beskæftigelse på en anden skole i kommu-nen, bl.a. 10. klasses center. Tysk i 6. klasse En gruppe initiativrige lærere har i samråd med ledelsen og skolebestyrelsen søgt børne- og ungdomsudvalget om tilladelse til at indføre tysk i 6. klasse. B&U-udvalget stillede sig positiv overfor ansøgningen, hvilket betyder, at vi fra næste skoleår tilbyder tysk allerede fra 6. klasse. Erfaringer fra andre skoler viser, at tidlig start i tysk giver mærkbart bedre resultater, når eleverne forlader folkeskolen. Som tysk-lærerne skriver i ansøgningen: Elever har en mere positiv indstilling og større motivation for at tage et nyt sprog til sig, jo yngre de er. Derudover vil der blive mere tid og langt flere muligheder for at lege sproget ind og gøre tyskfaget til en sjov og god oplevelse. Som tidligere nævnt starter vi altså allerede næste år med 2 lektioner tysk i 6. klasse. Der er ikke tale om, at eleverne får flere lektioner i tysk, de bliver blot spredt ud over flere år. Frikvartersordninger Jeg har tidligere omtalt vores nye tiltag med at åbne hallen i de store frikvarterer i vinterhalvåret. Dette har været en stor succes, og rigtig mange elever har gjort brug af tilbuddet. I sommerhalvåret er hallen lukket, og elevrådet har her efterspurgt, at der bliver mulighed for at benytte sportspladsen i 10-frikvarteret. Vi har derfor indført en forsøgsordning, hvor klasse har mulighed for at komme på sportspladsen i 10 frikvarteret. Prøver og dimissionsfest Inden længe går vi, som nævnt i indledningen, i gang med årets prøver såvel skriftlige som mundtlige for skolens 9. og 10. klasser. I den anledning vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at dimissionsfesten i år holdes onsdag d. 27. juni, kl. 17. På ledelsens vegne Anette Jensen 2

3 Skolebestyrelsens årsberetning for 2011 Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer. Der er 7 forældrevalgte, 2 elevrepræsentanter og 2 personalerepræsentanter, som regel lærere. Desuden deltager skolelederen og souschefen som sekretær uden stemmeret. Fra nytår til sommerferien så skolebestyrelsen således ud: Kirsten Nielsen-Gøgsig Lasse Burholt Ole Andersen Rikke Nilsson Susanne Bucholtz (for Carsten Frost Pedersen) Karsten Larsen Jan Bjeldbak Personalerepræsentanter var Anne Vibeke Ellesøe og Finn Larsen, mens elevrådet ikke var repræsenteret. Efter endt eksamen forlod et par børn af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer skolen, hvorfor suppleanterne måtte indkaldes. I skrivende stund ser skolebestyrelsen således ud: Lasse Burholt Ole Andersen Rikke Nilsson Susanne Bucholtz Jan Bjeldbak Carsten Frost Pedersen Eva Helsinghof Der er ingen ændringer blandt lærerrepræsentanterne, men eleverne var nu repræsenteret ved Kewin Nielsen og Michelle Jensen (begge 10.c). Skolebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Karsten Larsen og Kirsten Nielsen-Gøgsig for deres store indsats med arbejdet i skolebestyrelsen. Principper og deltagelse Skolebestyrelsens opnår generelt indflydelse ved at fastlægge de overordnede retningslinier for skolen og føre tilsyn, så er det op til medarbejderne at fylde rammerne ud. Dette sker ved, at skolebestyrelsen fastlægger overordnede principper for skolen, og disse revideres løbende for at tilpasse dem så godt som muligt til den aktuelle situation. Skolebestyrelsen deltager desuden i diverse dialogmøder med og skriver høringssvar til kommunen. Ansættelser En spændende og meget ansvarsfuld opgave er at ansætte lærere og pædagoger. 3 af skolebestyrelsens medlemmer deltager i ansættelsesudvalget sammen med repræsentanter for lærerne/ pædagogerne og ledelsen. Parkeringsforhold Trafikken er fortsat ofte kaotisk især på p-pladsen ved Toftevej. Vi har tidligere haft sagen på dagsordenen og vil endnu en gang opfordre alle forældre til at tænke over, hvor børnene sættes af. Det kan med fordel ske på Kirkens parkeringsplads eller på Nylandsvej. Buskørsel I forbindelse med udvidelsen af skoledistriktet viste der sig en del opstartsproblemer med bustransport til og fra Kilden. Skolebestyrelsen har forgæves forsøgt at få kommunen/nt til at ændre afgange og tider, og det er derfor blevet foreslået, at skolebestyrelsen forhører sig hos forældrene i Kilden.. Fysiske rammer I Spørgsmålet om den nye skolestruktur er efterhånden ved at have lagt sig i vores del af byen, men i forlængelse heraf dukker et andet op. De fysiske rammer på Bangsbostrand skole er ikke gearet til de klassestørrelser, skolestrukturen lægger op til. I skolebestyrelsen er dette problem allerede blevet diskuteret flere gange, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at fylde mere i tiden, der kommer. Det er bl.a. i denne sammenhæng, at skolebestyrelsens PR-udvalg bestående af Susanne og Lasse vil have til opgave at formidle bestyrelsens holdninger til en bredere kreds. Fysiske rammer II Der sker dog fremskridt mht. de fysiske rammer. I årets løb har vi fået en ny toiletbygning, nyt loft på lærerværelset, renoveret omklædningsrum og nyt ventilationsanlæg i bygning C og nye vinduer i dele af bygning C. Skoleblad I år gav skolebladet plads til et indlæg fra en person udenfor skolen. Det drejede sig om et indlæg om kost. Det er skolebestyrelsens håb, at der i fremtiden kommer flere af denne slags indlæg, der kan give stof til eftertanke eller oplæg til dialog. Klasserådsmapper Skolebestyrelsen har besluttet, at klassemapperne, der normalt udleveres til de nye 0.-klasser, fremover skal ligge på hjemmesiden i en moderniseret udgave. Julefest Igen i år fik vi afholdt en julefest, og som sædvanlig var det en stor succes for store og små. Stor tak til Lasse og alle de frivillige, ikke mindst SFO og forældrerådene. Det er med stor tilfredsstillelse at vi kan være Sammen om rammen, men der er ved at være brug for udskiftning af de hjælpende forældre. Skolebestyrelsen vil derfor deltage i næste års forældremøder ( klasse) for at orientere om julefesten. Det er håbet, at hver klasse kan finde en kontakt-forælder, der kan deltage i planlægning af julefesten. Økonomi Skolebestyrelsen holdes løbende orienteret om skolens økonomi af sekretær Gitte Bærbak. Budget og regnskab for 2011 blev godkendt af bestyrelsen på trods af, at der måtte konstateres et underskud i SFO en. Underskuddet skyldes, at det ikke som ventet var muligt at overføre et overskud på kr fra 2010 til Året igennem indløber desuden en del besparelser, der er svære at tage højde for, og det opleves generelt, at der er ved at være skåret ind til benet. 3

4 Susanne Sanddahl Nielsen - Læsevejleder på Bangsbostrand Skole de vokser sig store. Dette gøres i tæt samarbejde med forældrene samt alle fagpersoner omkring barnet. Andre igangværende indsatsområder er: At lave en læsepolitik for Bangsbostrand Skole i samarbejde med lærere og ledelse, så denne bliver et godt informations- og arbejdsredskab for både skolen og hjemmet. At indføre begrebet faglig læsning i alle fag på alle klassetrin Arbejdet med læselyst og fortsat læsning på mellemtrinnet og i overbygningen. Deltagelse i skolens klassekonferencer for evaluering af den enkelte elevs læse-skriveudvikling. Dansk testning i 0. klasse samt klasse. Deltagelse i forældremøder og årgangsteammøder. Vejledning af elever, samt forældre i forhold til deres barns faglige vanskeligheder. I 2009 dimitterede jeg som læsevejleder (PD-uddannelse fra UCN). Jeg har siden fungeret i både almen- og specialundervisningen, som en ressourceperson, inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læselyst, læse-skrivekompetencer i alle fag fra klasse. Dette for at minimere gruppen af elever med læse-skrivevanskeligheder, samt opkvalificere skolens læseindsats i øvrigt. Jeg varetager desuden funktionerne som skolens ressourceperson indenfor pædagogisk special IT samt skolens testlærer i dansk i klasse. Dette giver mig et godt overblik i forhold til de indsatsområder, der er nødvendige. Susanne Sanddahl Nielsen. Et af indsatsområderne har i de forløbne år været den forebyggende indsats i 0. klasse. Dette har udmøntet sig i en effektivisering af den obligatoriske sprogvurdering. Her fanges de vanskeligheder en børnehaveklasseelev måtte være i inden 4

5 Teaterturen der gik i fisk Tirsdag den 20. marts var over 300 børn klar til at tage i teateret i Aalborg kl På Møllehus Allé var syv busser klar til at køre, da vi fik beskeden der er sygdom blandt skuespillerneforestillingen er aflyst. Vi kunne næsten ikke tro, at det var sandt, og vi blev alle så skuffede. Det var svært at gennemføre en undervisning, for ingen børn havde bøger med!!! En hurtig beslutning blev taget på kontoret vi kører til Nordsøcentret i stedet. Det blev simpelthen så dejlig en dag. Mai Lin Zhong fra 4. A beskriver dagen sådanne her: Altså de fleste syntes selvfølgelig at de er træls at man ikke kan komme i teater den sidste gang inden femte klasse, men så fandt de på at tage til Nordsø Centeret. Og jeg syntes det var mega sjovt fordi mig og min klasse var delt op i hold og gik rundt og kikkede på fisk og var ude og lege uden for hvad skal jeg sige Det var SJOVT Mvh Mai Lin 4.a Allan Olsen i Det Musiske Hus Onsdag den 9. marts var alle 7. klasserne på besøg i det musiske hus for at høre et foredrag af Allan Olsen. Foredraget var en del af projektet: Unge og Alkohol brug og misbrug som Lions Club og SSP står bag. Foredragsholder og skuespiller Allan Olsen startede i en meget tidlig alder med at drikke alkohol, allerede som tolvårig begyndte han at drikke, og da han blev sytten, havde drikkeriet udviklet sig til, at han blev alkoholiker. Fra han var sytten, og til han blev 33, var han alkoholiker, men efter det blev han en ædru alkoholiker, som han selv fortæller. Nu har han været en ædru alkoholiker i 17 år. Derfor vil han gerne fortælle unge mennesker om, hvordan de i hvert fald ikke bør begynde at drikke, og at de bør få et godt forhold til alkohol frem for det, han havde som ung og voksen. Allan Olsen holdte et meget levende og lærerigt foredrag om, hvordan han selv som ung begyndte at drikke alkohol, og hvad det udviklede sig til. Han sagde dog også, at det var helt i orden at drikke, men at man bør vente, til man bliver år. Det var spændende at høre ham fortælle om hans eget liv, og om hvordan han var som barn. Nogle 7. klasser har siden foredraget set filmen Mig og Charly, hvor Allan Olsen spillede Charly. SSP kommer også på besøg på skolen den 12. april, hvor klassernes forældre er inviteret til at høre Allan Enevoldsen fortælle om emnet. Emma Kragh 7.c 5

6 Hensynsløse forældres ulovlige parkering ved hovedindgangen Min datter fra 0. klasse blev nær påkørt af en sort Audi, der valgte at bakke ud. Han havde nær ramt os, men hans eget barn var i sikkerhed, fordi de valgte at holde næsten helt oppe ved hoveddøren. Tak til manden i den sorte Audi, nu har Sarah lært, at hun ikke må gå bag ved bilerne ved hovedindgangen. Manden har dog intet lært, han holder der endnu. Kære forældre, tænk på at der er nogle børn, der går alene i skole. Hilsen Sarah s far. Nye malerier Kunstmaleren Margrethe Petrine Jensen havde to malerier, som hun syntes passede godt til en skole. Dem forærede hun os, og de hænger nu på 90-er gangen og lyser op. For en del år siden købte vi et maleri af Margrethe Petrine, som hænger på lærerværelset. Det er et dejligt maleri, som man kun kan blive i godt humør af at kigge på. Vi siger tusind tak for gaven. 6

7 Mission: Lokale 1 Dag 1 Mig og mine kammerater, Lucas og Thor rendte rundt på skolen. Lige med et sagde Thor: Skal vi ikke prøve at finde lokale 1 Mig og Lukas syntes, det var en god ide så vi gik i gang. Vi startede med at se, hvad det laveste nummer vi kunne finde var. Vi kunne ikke finde et lavere nummer end bibliotekets nr. 16. Så begyndte vi at spørge forskellige lærere. Ingen vidste særlig meget, men Tommy kunne dog fortælle, at det vist måtte være nede i den gamle skole. Mere havde han ikke tid til at sige, for han havde travl. Dag 2 Det var blevet onsdag og vi gik igen i gang med jagten på det sagnsomspundne Lokale 1 Vi begyndte at spørge folk. Vi var blandt andet oppe at spørge på kontoret, hvor de fortalte, at nede i SFOén Vi gik op og spurgte flere folk. Vi snakkede med Herluf og pludselig sagde det KLIK i Lukas. Han rev mig og Thor ned i SFOén igen. Det var en plakat, hvorpå der stod at SFOén var blevet renoveret, der havde lokket Lukas. Vi udarbejdede den teori, at før SFOén blev renoveret havde lokalerne haft numrene 1,2,3,4 osv. Så havde man bare sat 100 foran, da der blev renoveret. Det troede vi, men vi havde langt fra ret. Dag 3 Lucas var blevet syg, så vi tog Jacob med i stedet. Vi gik på kontoret og fortalte vores teori. De sagde det var en mulighed, men måske vidste pedellen det. Vi gik ned til pedellen. Han fortalte os, at da bygningen skulle renoveres havde arkitekten givet værelserne numre. Da byggeriet var færdigt havde man givet nye numre. Vi gik for sidste gang ned i SFOén, hvor vi mødte Ole. Han sagde Hvis der er et lokale 1, skulle det have ligget dernede han pegede mod gruppe 4 vi gik derhen for at undersøge og mødte Morten. Han sagde, at gruppe 4 havde nr Øv da også Endnu et fejltrin. Vi havde nu undersøgt overalt på skolen. Vi gik op af trappen for at undersøge 20-er gangen igen. Vi var halvt oppe af trappen, da jeg kom på noget. Vi stormede ned til Morten igen. Lige et sidste spørgsmål Blev denne del af SFOén også renoveret da den anden gjorde? Han svarede ja. Han fortalte os også, at der dengang i var kontorer i gruppe 4 blandt andet inspektørens. Vi gik ud i gården, hvor vi mødte Anders. Vi spurgt ham om det kunne passe, at et af kontorerne havde nr. 1. Han tænkte sig om Jo det gjorde der vist nok Mysteriet var løst. 1. Detektiv:Thor Møller Sørensen 2. Detektiv : Lucas Mørkholt 3. Detektiv: Jacob Junker Jeppesen 4. Forskning og referat: Nikolaj Bang Høfler 7

8 Det er IKKE Peter Plys! C Det er ikke Peter Plys Historien startede faktisk lidt sjovt. Det startede med, at jeg var på EUC NORD til Brobygning, hvor vi så blev inddelt i Grupper, hvor jeg kom sammen med en god Samarbejdspartner. Vi skulle bygge denne "Trekant" det gik sådan set meget godt, det var sådan lidt med "Ja! Det er der ingen som ser efter fire Lag Maling" og "Ingen bemærker det!" på Grund af Mangel på Farver malede vi den, ellers meget søde Golden Retriever, gul og der startede det. Det første folk sagde når de kom over til os var netop "Nå, I maler Peter Plys, den er flot" dette sagde de også selvom vi tilføjede et Kødben... Vi var der i to Dage og første Dag var det en Tømremester som hjalp os, hvor vi så skulle sætte Trekanten sammen og lave den Palme I ser på den ene side. Palmen kom sådan set ud af den Blå Luft, jeg sagde nemlig omkring vores Trekant "Dén! Må vi have inde i Stuen med en Stuepalme i!.." Det blev så, at vi lavede en Stuepalme på siden. Sjovere var næste Dag, hvor vi fik hjælp fra en Maler. Vi skulle male noget indenfor Rammen vi havde lavet, og noget på den Tomme Side. Det blev så "Peter Plys" vi lavede i Rammen, figuren kom fra mig af, jeg havde Aftenen før Tegnet den på et Stykke Papir, som vi så malede efter, men 8 Et kvarter før vi skulle pakke sammen måtte vi skynde os at lave noget på den Tomme side. Dette blev simpelthen en Konstatering på, at det IKKE var Peter Plys, men en Golden Retriever. Stadig i Dag ser jeg nogle stå og sige "Se! Peter Plys" "Neeeej, det er ikke Peter Plys" mens de står og peger imod de røde Bogstaver på den ene side. Oliver W. Wæhrens 8.A

9 Temadag den 1. marts 2. klasserne arbejdede med et emne om Noas Ark, hvor vi bl.a. var på besøg i Bangsbostrand Kirke. Vi lavede også vores egen Noas Ark og arbejdede med forskellige opgaver. Alle 0. klasserne arbejdede med DANSK/BOG- STAVERNE. Der blev arbejdet i værksteder på skift i de 3 børnehaveklasselokaler, hvor børnene f.eks. skulle - gå ord ved hjælp af gulvtastaturet - hoppe bogstaver - finde/huske bogstaver til hentediktat og vokaldiktat - skrive ord i 2 hold - være orddetektiver Alle syntes, det havde været en sjov og spændende dag med læring og bevægelse. 9

10 Nyt fra skolebiblioteket Nyt sækkestolerum på skolebiblioteket Vi har flyttet lidt om på skolebiblioteket. Vores IT- skranke er blevet flyttet længere ned i lokalet, så pludselig var der et tomt hjørne. Her er der kommet 3 sækkestole, og man kan roligt sige, at det er populært. Her ligger 2. B og nyder livet med en god bog. Gækkebrevskonkurrence I ugerne op til påske var der gang i sakse og papir på skolebiblioteket. Man kunne nemlig vinde et påskeæg, hvis man lavede et gækkebrev til udstilling. Vi fik over 100 gækkebreve, og alle havde gjort sig stor umage. Der var 10 heldige elever, som kunne gå hjem med et påskeæg før påske. Tak til alle for de meget flotte gækkebreve. 8. klassernes projekt fra EUC-NORD 8. klasserne har lavet nogle sjove trekanter, som de har dekoreret. Vi har været så heldige at få et par stykker, som rumdelere på skolebiblioteket. Vi syntes, de passede så godt ned til os, fordi Peter Plys var malet på en af siderne. MEN MEN MEN læs Olivers historie om dette på side 8 her i Jonathan. 10

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole!

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! KONTAKTEN SKOLEBLAD FOR MUNKEVÆNGETS SKOLE 4/APRIL 2009 MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000 KOLDING. TLF: 76333500 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere