Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012"

Transkript

1 Skoleblad for Bangsbostrand Skole maj 2012 Tirsdag den 6. marts havde 2. og 3. klasserne besøg af Strygerfamilien (Musikskolen). Det var meget spændende, og flere elever fik lov at prøve de store, flotte instrumenter. Indhold side Fra ledelsen 2 Skolebestyrelsens årsberetning for Susanne Sanddahl Nielsen 4 Teaterturen der gik i fisk 5 Allan Olsen i Det Musiske Hus 5 Hensynsløse forældres ulovlige parkering ved hovedindgangen 6 Nye malerier 6 Mission: Lokale 1 7 Det er IKKE Peter Plys! 8 Temadag den 1. marts 9 Nyt fra skolebiblioteket 10 Besøg også skolens hjemmeside:

2 Skolebestyrelsen Jan Bjelbak Karsten Larsen Carsten Frost Pedersen Lasse Burholt Rikke Nilsson Kirsten Nielsen-Gøgsig Ole Andersen Lærer Anne Vibeke Ellesøe Lærer Finn Larsen Skoleleder Anette Jensen Souschef Vibeke Spanner Elevrep: Kewin 10.C Michelle 10.C Skolen Tlf Redaktion: Redaktion: Vibeke Spanner, ansvarshavende redaktør Birgit Thrysøe Lisbeth Robenhagen Meiner Østergård Layout og tryk: Jane Falden, Grafik, Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune. Stof til bladet sendes pr. til: Fra ledelsen Endnu en gang står foråret for døren, og afgangsklasserne kan se frem til et forsømt forår med skriftlige prøver, læseferie og eksamen. I år er eksamensperioden en ganske særlig tid, idet vi for sidste gang skal have 10. klasses elever til eksamen. Fra august 2012 skal kommende 10. klasses elever starte på det nye 10. klasses center, som får til huse på Hånbækskolen fremover. At vi ikke fremover skal have 10. klasse har naturligvis betydet, at vi har været nød-saget til at skære i antallet af ansatte. Dette har haft den konsekvens, at vi næste år er 6 ansatte færre. Vi har to lærere på skolen, der har valgt at gå på pension til sommer, men herudover skal vi altså tage afsked med 4 lærere. Heldigvis viste det sig, at de fire overtallige kunne tilbydes beskæftigelse på en anden skole i kommu-nen, bl.a. 10. klasses center. Tysk i 6. klasse En gruppe initiativrige lærere har i samråd med ledelsen og skolebestyrelsen søgt børne- og ungdomsudvalget om tilladelse til at indføre tysk i 6. klasse. B&U-udvalget stillede sig positiv overfor ansøgningen, hvilket betyder, at vi fra næste skoleår tilbyder tysk allerede fra 6. klasse. Erfaringer fra andre skoler viser, at tidlig start i tysk giver mærkbart bedre resultater, når eleverne forlader folkeskolen. Som tysk-lærerne skriver i ansøgningen: Elever har en mere positiv indstilling og større motivation for at tage et nyt sprog til sig, jo yngre de er. Derudover vil der blive mere tid og langt flere muligheder for at lege sproget ind og gøre tyskfaget til en sjov og god oplevelse. Som tidligere nævnt starter vi altså allerede næste år med 2 lektioner tysk i 6. klasse. Der er ikke tale om, at eleverne får flere lektioner i tysk, de bliver blot spredt ud over flere år. Frikvartersordninger Jeg har tidligere omtalt vores nye tiltag med at åbne hallen i de store frikvarterer i vinterhalvåret. Dette har været en stor succes, og rigtig mange elever har gjort brug af tilbuddet. I sommerhalvåret er hallen lukket, og elevrådet har her efterspurgt, at der bliver mulighed for at benytte sportspladsen i 10-frikvarteret. Vi har derfor indført en forsøgsordning, hvor klasse har mulighed for at komme på sportspladsen i 10 frikvarteret. Prøver og dimissionsfest Inden længe går vi, som nævnt i indledningen, i gang med årets prøver såvel skriftlige som mundtlige for skolens 9. og 10. klasser. I den anledning vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at dimissionsfesten i år holdes onsdag d. 27. juni, kl. 17. På ledelsens vegne Anette Jensen 2

3 Skolebestyrelsens årsberetning for 2011 Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer. Der er 7 forældrevalgte, 2 elevrepræsentanter og 2 personalerepræsentanter, som regel lærere. Desuden deltager skolelederen og souschefen som sekretær uden stemmeret. Fra nytår til sommerferien så skolebestyrelsen således ud: Kirsten Nielsen-Gøgsig Lasse Burholt Ole Andersen Rikke Nilsson Susanne Bucholtz (for Carsten Frost Pedersen) Karsten Larsen Jan Bjeldbak Personalerepræsentanter var Anne Vibeke Ellesøe og Finn Larsen, mens elevrådet ikke var repræsenteret. Efter endt eksamen forlod et par børn af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer skolen, hvorfor suppleanterne måtte indkaldes. I skrivende stund ser skolebestyrelsen således ud: Lasse Burholt Ole Andersen Rikke Nilsson Susanne Bucholtz Jan Bjeldbak Carsten Frost Pedersen Eva Helsinghof Der er ingen ændringer blandt lærerrepræsentanterne, men eleverne var nu repræsenteret ved Kewin Nielsen og Michelle Jensen (begge 10.c). Skolebestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Karsten Larsen og Kirsten Nielsen-Gøgsig for deres store indsats med arbejdet i skolebestyrelsen. Principper og deltagelse Skolebestyrelsens opnår generelt indflydelse ved at fastlægge de overordnede retningslinier for skolen og føre tilsyn, så er det op til medarbejderne at fylde rammerne ud. Dette sker ved, at skolebestyrelsen fastlægger overordnede principper for skolen, og disse revideres løbende for at tilpasse dem så godt som muligt til den aktuelle situation. Skolebestyrelsen deltager desuden i diverse dialogmøder med og skriver høringssvar til kommunen. Ansættelser En spændende og meget ansvarsfuld opgave er at ansætte lærere og pædagoger. 3 af skolebestyrelsens medlemmer deltager i ansættelsesudvalget sammen med repræsentanter for lærerne/ pædagogerne og ledelsen. Parkeringsforhold Trafikken er fortsat ofte kaotisk især på p-pladsen ved Toftevej. Vi har tidligere haft sagen på dagsordenen og vil endnu en gang opfordre alle forældre til at tænke over, hvor børnene sættes af. Det kan med fordel ske på Kirkens parkeringsplads eller på Nylandsvej. Buskørsel I forbindelse med udvidelsen af skoledistriktet viste der sig en del opstartsproblemer med bustransport til og fra Kilden. Skolebestyrelsen har forgæves forsøgt at få kommunen/nt til at ændre afgange og tider, og det er derfor blevet foreslået, at skolebestyrelsen forhører sig hos forældrene i Kilden.. Fysiske rammer I Spørgsmålet om den nye skolestruktur er efterhånden ved at have lagt sig i vores del af byen, men i forlængelse heraf dukker et andet op. De fysiske rammer på Bangsbostrand skole er ikke gearet til de klassestørrelser, skolestrukturen lægger op til. I skolebestyrelsen er dette problem allerede blevet diskuteret flere gange, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at fylde mere i tiden, der kommer. Det er bl.a. i denne sammenhæng, at skolebestyrelsens PR-udvalg bestående af Susanne og Lasse vil have til opgave at formidle bestyrelsens holdninger til en bredere kreds. Fysiske rammer II Der sker dog fremskridt mht. de fysiske rammer. I årets løb har vi fået en ny toiletbygning, nyt loft på lærerværelset, renoveret omklædningsrum og nyt ventilationsanlæg i bygning C og nye vinduer i dele af bygning C. Skoleblad I år gav skolebladet plads til et indlæg fra en person udenfor skolen. Det drejede sig om et indlæg om kost. Det er skolebestyrelsens håb, at der i fremtiden kommer flere af denne slags indlæg, der kan give stof til eftertanke eller oplæg til dialog. Klasserådsmapper Skolebestyrelsen har besluttet, at klassemapperne, der normalt udleveres til de nye 0.-klasser, fremover skal ligge på hjemmesiden i en moderniseret udgave. Julefest Igen i år fik vi afholdt en julefest, og som sædvanlig var det en stor succes for store og små. Stor tak til Lasse og alle de frivillige, ikke mindst SFO og forældrerådene. Det er med stor tilfredsstillelse at vi kan være Sammen om rammen, men der er ved at være brug for udskiftning af de hjælpende forældre. Skolebestyrelsen vil derfor deltage i næste års forældremøder ( klasse) for at orientere om julefesten. Det er håbet, at hver klasse kan finde en kontakt-forælder, der kan deltage i planlægning af julefesten. Økonomi Skolebestyrelsen holdes løbende orienteret om skolens økonomi af sekretær Gitte Bærbak. Budget og regnskab for 2011 blev godkendt af bestyrelsen på trods af, at der måtte konstateres et underskud i SFO en. Underskuddet skyldes, at det ikke som ventet var muligt at overføre et overskud på kr fra 2010 til Året igennem indløber desuden en del besparelser, der er svære at tage højde for, og det opleves generelt, at der er ved at være skåret ind til benet. 3

4 Susanne Sanddahl Nielsen - Læsevejleder på Bangsbostrand Skole de vokser sig store. Dette gøres i tæt samarbejde med forældrene samt alle fagpersoner omkring barnet. Andre igangværende indsatsområder er: At lave en læsepolitik for Bangsbostrand Skole i samarbejde med lærere og ledelse, så denne bliver et godt informations- og arbejdsredskab for både skolen og hjemmet. At indføre begrebet faglig læsning i alle fag på alle klassetrin Arbejdet med læselyst og fortsat læsning på mellemtrinnet og i overbygningen. Deltagelse i skolens klassekonferencer for evaluering af den enkelte elevs læse-skriveudvikling. Dansk testning i 0. klasse samt klasse. Deltagelse i forældremøder og årgangsteammøder. Vejledning af elever, samt forældre i forhold til deres barns faglige vanskeligheder. I 2009 dimitterede jeg som læsevejleder (PD-uddannelse fra UCN). Jeg har siden fungeret i både almen- og specialundervisningen, som en ressourceperson, inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes læselyst, læse-skrivekompetencer i alle fag fra klasse. Dette for at minimere gruppen af elever med læse-skrivevanskeligheder, samt opkvalificere skolens læseindsats i øvrigt. Jeg varetager desuden funktionerne som skolens ressourceperson indenfor pædagogisk special IT samt skolens testlærer i dansk i klasse. Dette giver mig et godt overblik i forhold til de indsatsområder, der er nødvendige. Susanne Sanddahl Nielsen. Et af indsatsområderne har i de forløbne år været den forebyggende indsats i 0. klasse. Dette har udmøntet sig i en effektivisering af den obligatoriske sprogvurdering. Her fanges de vanskeligheder en børnehaveklasseelev måtte være i inden 4

5 Teaterturen der gik i fisk Tirsdag den 20. marts var over 300 børn klar til at tage i teateret i Aalborg kl På Møllehus Allé var syv busser klar til at køre, da vi fik beskeden der er sygdom blandt skuespillerneforestillingen er aflyst. Vi kunne næsten ikke tro, at det var sandt, og vi blev alle så skuffede. Det var svært at gennemføre en undervisning, for ingen børn havde bøger med!!! En hurtig beslutning blev taget på kontoret vi kører til Nordsøcentret i stedet. Det blev simpelthen så dejlig en dag. Mai Lin Zhong fra 4. A beskriver dagen sådanne her: Altså de fleste syntes selvfølgelig at de er træls at man ikke kan komme i teater den sidste gang inden femte klasse, men så fandt de på at tage til Nordsø Centeret. Og jeg syntes det var mega sjovt fordi mig og min klasse var delt op i hold og gik rundt og kikkede på fisk og var ude og lege uden for hvad skal jeg sige Det var SJOVT Mvh Mai Lin 4.a Allan Olsen i Det Musiske Hus Onsdag den 9. marts var alle 7. klasserne på besøg i det musiske hus for at høre et foredrag af Allan Olsen. Foredraget var en del af projektet: Unge og Alkohol brug og misbrug som Lions Club og SSP står bag. Foredragsholder og skuespiller Allan Olsen startede i en meget tidlig alder med at drikke alkohol, allerede som tolvårig begyndte han at drikke, og da han blev sytten, havde drikkeriet udviklet sig til, at han blev alkoholiker. Fra han var sytten, og til han blev 33, var han alkoholiker, men efter det blev han en ædru alkoholiker, som han selv fortæller. Nu har han været en ædru alkoholiker i 17 år. Derfor vil han gerne fortælle unge mennesker om, hvordan de i hvert fald ikke bør begynde at drikke, og at de bør få et godt forhold til alkohol frem for det, han havde som ung og voksen. Allan Olsen holdte et meget levende og lærerigt foredrag om, hvordan han selv som ung begyndte at drikke alkohol, og hvad det udviklede sig til. Han sagde dog også, at det var helt i orden at drikke, men at man bør vente, til man bliver år. Det var spændende at høre ham fortælle om hans eget liv, og om hvordan han var som barn. Nogle 7. klasser har siden foredraget set filmen Mig og Charly, hvor Allan Olsen spillede Charly. SSP kommer også på besøg på skolen den 12. april, hvor klassernes forældre er inviteret til at høre Allan Enevoldsen fortælle om emnet. Emma Kragh 7.c 5

6 Hensynsløse forældres ulovlige parkering ved hovedindgangen Min datter fra 0. klasse blev nær påkørt af en sort Audi, der valgte at bakke ud. Han havde nær ramt os, men hans eget barn var i sikkerhed, fordi de valgte at holde næsten helt oppe ved hoveddøren. Tak til manden i den sorte Audi, nu har Sarah lært, at hun ikke må gå bag ved bilerne ved hovedindgangen. Manden har dog intet lært, han holder der endnu. Kære forældre, tænk på at der er nogle børn, der går alene i skole. Hilsen Sarah s far. Nye malerier Kunstmaleren Margrethe Petrine Jensen havde to malerier, som hun syntes passede godt til en skole. Dem forærede hun os, og de hænger nu på 90-er gangen og lyser op. For en del år siden købte vi et maleri af Margrethe Petrine, som hænger på lærerværelset. Det er et dejligt maleri, som man kun kan blive i godt humør af at kigge på. Vi siger tusind tak for gaven. 6

7 Mission: Lokale 1 Dag 1 Mig og mine kammerater, Lucas og Thor rendte rundt på skolen. Lige med et sagde Thor: Skal vi ikke prøve at finde lokale 1 Mig og Lukas syntes, det var en god ide så vi gik i gang. Vi startede med at se, hvad det laveste nummer vi kunne finde var. Vi kunne ikke finde et lavere nummer end bibliotekets nr. 16. Så begyndte vi at spørge forskellige lærere. Ingen vidste særlig meget, men Tommy kunne dog fortælle, at det vist måtte være nede i den gamle skole. Mere havde han ikke tid til at sige, for han havde travl. Dag 2 Det var blevet onsdag og vi gik igen i gang med jagten på det sagnsomspundne Lokale 1 Vi begyndte at spørge folk. Vi var blandt andet oppe at spørge på kontoret, hvor de fortalte, at nede i SFOén Vi gik op og spurgte flere folk. Vi snakkede med Herluf og pludselig sagde det KLIK i Lukas. Han rev mig og Thor ned i SFOén igen. Det var en plakat, hvorpå der stod at SFOén var blevet renoveret, der havde lokket Lukas. Vi udarbejdede den teori, at før SFOén blev renoveret havde lokalerne haft numrene 1,2,3,4 osv. Så havde man bare sat 100 foran, da der blev renoveret. Det troede vi, men vi havde langt fra ret. Dag 3 Lucas var blevet syg, så vi tog Jacob med i stedet. Vi gik på kontoret og fortalte vores teori. De sagde det var en mulighed, men måske vidste pedellen det. Vi gik ned til pedellen. Han fortalte os, at da bygningen skulle renoveres havde arkitekten givet værelserne numre. Da byggeriet var færdigt havde man givet nye numre. Vi gik for sidste gang ned i SFOén, hvor vi mødte Ole. Han sagde Hvis der er et lokale 1, skulle det have ligget dernede han pegede mod gruppe 4 vi gik derhen for at undersøge og mødte Morten. Han sagde, at gruppe 4 havde nr Øv da også Endnu et fejltrin. Vi havde nu undersøgt overalt på skolen. Vi gik op af trappen for at undersøge 20-er gangen igen. Vi var halvt oppe af trappen, da jeg kom på noget. Vi stormede ned til Morten igen. Lige et sidste spørgsmål Blev denne del af SFOén også renoveret da den anden gjorde? Han svarede ja. Han fortalte os også, at der dengang i var kontorer i gruppe 4 blandt andet inspektørens. Vi gik ud i gården, hvor vi mødte Anders. Vi spurgt ham om det kunne passe, at et af kontorerne havde nr. 1. Han tænkte sig om Jo det gjorde der vist nok Mysteriet var løst. 1. Detektiv:Thor Møller Sørensen 2. Detektiv : Lucas Mørkholt 3. Detektiv: Jacob Junker Jeppesen 4. Forskning og referat: Nikolaj Bang Høfler 7

8 Det er IKKE Peter Plys! C Det er ikke Peter Plys Historien startede faktisk lidt sjovt. Det startede med, at jeg var på EUC NORD til Brobygning, hvor vi så blev inddelt i Grupper, hvor jeg kom sammen med en god Samarbejdspartner. Vi skulle bygge denne "Trekant" det gik sådan set meget godt, det var sådan lidt med "Ja! Det er der ingen som ser efter fire Lag Maling" og "Ingen bemærker det!" på Grund af Mangel på Farver malede vi den, ellers meget søde Golden Retriever, gul og der startede det. Det første folk sagde når de kom over til os var netop "Nå, I maler Peter Plys, den er flot" dette sagde de også selvom vi tilføjede et Kødben... Vi var der i to Dage og første Dag var det en Tømremester som hjalp os, hvor vi så skulle sætte Trekanten sammen og lave den Palme I ser på den ene side. Palmen kom sådan set ud af den Blå Luft, jeg sagde nemlig omkring vores Trekant "Dén! Må vi have inde i Stuen med en Stuepalme i!.." Det blev så, at vi lavede en Stuepalme på siden. Sjovere var næste Dag, hvor vi fik hjælp fra en Maler. Vi skulle male noget indenfor Rammen vi havde lavet, og noget på den Tomme Side. Det blev så "Peter Plys" vi lavede i Rammen, figuren kom fra mig af, jeg havde Aftenen før Tegnet den på et Stykke Papir, som vi så malede efter, men 8 Et kvarter før vi skulle pakke sammen måtte vi skynde os at lave noget på den Tomme side. Dette blev simpelthen en Konstatering på, at det IKKE var Peter Plys, men en Golden Retriever. Stadig i Dag ser jeg nogle stå og sige "Se! Peter Plys" "Neeeej, det er ikke Peter Plys" mens de står og peger imod de røde Bogstaver på den ene side. Oliver W. Wæhrens 8.A

9 Temadag den 1. marts 2. klasserne arbejdede med et emne om Noas Ark, hvor vi bl.a. var på besøg i Bangsbostrand Kirke. Vi lavede også vores egen Noas Ark og arbejdede med forskellige opgaver. Alle 0. klasserne arbejdede med DANSK/BOG- STAVERNE. Der blev arbejdet i værksteder på skift i de 3 børnehaveklasselokaler, hvor børnene f.eks. skulle - gå ord ved hjælp af gulvtastaturet - hoppe bogstaver - finde/huske bogstaver til hentediktat og vokaldiktat - skrive ord i 2 hold - være orddetektiver Alle syntes, det havde været en sjov og spændende dag med læring og bevægelse. 9

10 Nyt fra skolebiblioteket Nyt sækkestolerum på skolebiblioteket Vi har flyttet lidt om på skolebiblioteket. Vores IT- skranke er blevet flyttet længere ned i lokalet, så pludselig var der et tomt hjørne. Her er der kommet 3 sækkestole, og man kan roligt sige, at det er populært. Her ligger 2. B og nyder livet med en god bog. Gækkebrevskonkurrence I ugerne op til påske var der gang i sakse og papir på skolebiblioteket. Man kunne nemlig vinde et påskeæg, hvis man lavede et gækkebrev til udstilling. Vi fik over 100 gækkebreve, og alle havde gjort sig stor umage. Der var 10 heldige elever, som kunne gå hjem med et påskeæg før påske. Tak til alle for de meget flotte gækkebreve. 8. klassernes projekt fra EUC-NORD 8. klasserne har lavet nogle sjove trekanter, som de har dekoreret. Vi har været så heldige at få et par stykker, som rumdelere på skolebiblioteket. Vi syntes, de passede så godt ned til os, fordi Peter Plys var malet på en af siderne. MEN MEN MEN læs Olivers historie om dette på side 8 her i Jonathan. 10

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Besøg også skolens hjemmeside: www.bangsbostrand.dk. Skoleblad for Bangsbostrand Skole marts 2011

Besøg også skolens hjemmeside: www.bangsbostrand.dk. Skoleblad for Bangsbostrand Skole marts 2011 Skoleblad for Bangsbostrand Skole marts 2011 Filmprojekt i 8.B I januar arbejde 8.B med et stort filmprojekt. Først lærte de om alle de tekniske detaljer ved film, og derefter gik de selv i gang med at

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

Skolebestyrelsens beretning 2011. Forord

Skolebestyrelsens beretning 2011. Forord Skolebestyrelsens beretning 2011 Forord Valg 2010 Skolebestyrelsens Beretningsmøde blev i 2011 kombineret med et møde om Net- Etik ved Viviann Henriksen som er SSP og ungekonsulent i Frederikshavn ko Sidste

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

S K O L E N Y T. Modvind er en god ting, - når man skal den anden vej. Storm P

S K O L E N Y T. Modvind er en god ting, - når man skal den anden vej. Storm P S K O L E N Y T Modvind er en god ting, - når man skal den anden vej Storm P Vildbjerg Skole Juni 2011 Juni 2011 1. Besøgsdag for kommende 7. klasses elever kl. 07:50 09:20 Besøgsdag for forældre til kommende

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22.

Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22. Dagsorden til skolebestyrelses møde på Trørødskolen Sted: Deltagere Tirsdag d. 15. maj 2012 19 22. Lærerværelset Per Carøe, PC Flemming Dahl Weile FDW afbud Charlotte Koch Hess, CKH Lotte Bruun Oslev Jensen,

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN rden 01.06.2015. Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 45 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand) Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde tirsdag den 25. januar 2011 kl. 18:30 21.00 Medlemmer: Jette Christensen Bjarne Rasmussen Jørgen Bech René Hansen Marlene Elbæk Munk Anne

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Hen over foråret har vi også haft nogle trælse oplevelser i cykelskuret med piftede cykler, stjålne cykler mv.

Hen over foråret har vi også haft nogle trælse oplevelser i cykelskuret med piftede cykler, stjålne cykler mv. FUSK Juni 2008 Hærværk for mange tusinde kroner Vi har i skoletiden 8.00 14.30 - desværre været udsat for groft hærværk på fem biler på parkeringspladsen ved hallen. Onsdag den 4. juni blev der på to biler

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

REFERAT. af møde i. Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

REFERAT. af møde i. Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole Sorø Kommune Dato 27052014 Sidenr 121 REFERAT af møde i Dato: Tirsdag, den 27 maj 2014 Lokale: Banevej 30 på lærerværelset Tidspunkt: Fraværende medlemmer: Med anmeldt forfald: Steen, Nikolaj Med uanmeldt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere