Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?"

Transkript

1 Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger

2 Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Physiotherapists set the diagnosis which skills are required? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger. Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretsmæssig hjælp: Carina Mølsted Hansen Katrine Kærgaard Monika Grænge Sørensen Kristensen FN FN FN101 Vejleder: Uddannelsessted: Peter Johansen University College Sjælland Fysioterapeut Campus Næstved Fysioterapeutuddannelsen Bachelorprojekt UCSJ Campus Næstved Juni 2013 Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeutstuderende ved University College Sjælland, Fysioterapeutuddannelsen, Næstved, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. ~ Alle personnavne anonymiseres/ændres således, at det ikke på baggrund af opgaven er muligt at genkende eller finde frem til personer, virksomheder m.v. som indgår i studiet. ~ Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret af

3 Abstract Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Af: Carina Mølsted Hansen, Katrine Kærgaard Kristensen & Monika Grænge Sørensen. Kontakt: Vejleder: Peter Johansen, Fysioterapeut, University College Sjælland Campus Næstved. Uddannelse: Fysioterapeutuddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved. Baggrund Fysioterapeuter må som autoriserede sundhedspersoner gerne diagnosticere i Danmark i dag. Dette har gjort, at der er opstået nye arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver på tværs af professioner, de seneste år. Derved er fysioterapeuter begyndt at optræde i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgisk afdeling, og vi stiller os derfor undrende overfor, hvilke kompetencer der forudsættes for at fysioterapeuter kan indgå i en sådan diagnostisk funktion på ortopædkirurgisk afdeling. Formål Dette studie har til formål, at belyse hvilke kompetencer fysioterapeuter skal besidde i en diagnostisk funktion på ortopædkirurgisk afdeling, og derved forsøge at bidrage til kvalitetsudviklingen af den fysioterapeutiske praksis. Materiale og metode Studiet er udarbejdet på baggrund af tre enkelte semistrukturerede interviews, hvoraf det ene er et pilotinterview, med tre fysioterapeuter som er ansat i en diagnostisk funktion på ortopædkirurgisk afdeling på tre forskellige hospitaler i Danmark. Der er valgt en fænomenologisk tilgang til dataindsamling og databearbejdning, og der er i den forbindelse benyttet systematisk tekstkondensering af Malterud, som er en modificeret udgave af Giorgis analyse. Resultater På baggrund af de foretagende interviews blev fem temaer udarbejdet: Vigtige faglige kompetencer, den personlige selvsikkerhed, arbejdsmæssig erfaring, den tværfaglige vidensdeling og de sociale sammenhænge, sikring af kvalitet og vidensudvikling. Konklusion Studiet konkluderer, at det på nuværende tidspunkt er individuelt hvordan denne funktion bliver varetaget. På trods af forskellige fagområder, er der dog nogle fælles kompetencer som er relevante, når man skal indgå i en diagnostisk funktion på en ortopædkirurgisk afdeling. Der blev lagt vægt på at man, mestrede sin undersøgelse, tilegnede sig noget specialiseret viden og havde erfaring, desuden spillede den personlige selvsikkerhed og tværfaglige vidensdeling en væsentlig rolle. Nøgleord Fysioterapeut, ortopædkirurgisk afdeling, diagnosticere, kompetencer. 3

4 Abstract Physiotherapists set the diagnosis - which skills are required? A qualitative case study of physiotherapists diagnostic function in orthopedic departments. By: Contact: Supervisor: Education: Carina Mølsted Hansen, Katrine Kærgaard Kristensen & Monika Grænge Sørensen. Peter Johansen, physiotherapist, University College Sjælland Campus Næstved. Bachelor in Physiotherapy, University College Sjælland Campus Næstved. Background Today, physiotherapists have, as authorized healthcare professionals, the right to diagnose patients in Denmark. This has allowed for new job functions and tasks across professions to occur in the last couple of years. As a result thereof, physiotherapists are starting to appear in diagnostic functions in the orthopedic departments. Therefore, we question the skills that are required for physiotherapists to be part of such a diagnostic function in orthopedic department. Study aim The aim of this study is to clarify which skills physiotherapists must possess in a diagnostic function in orthopedic departments in order to add to the quality of physiotherapy practice. Material and method This study is based on three single semi-structured interviews, of which one is a pilot interview, with three physiotherapists who are employed in a diagnostic function in orthopedic department at three Danish hospitals. There has been chosen a phenomenological approach to data collection and data processing and used systematic text condensation of Malterud, which is a modified version of Giorgi s analysis. Results Based on the interviews five themes were developed; important professional skills, personal confidence, employment experience, interdisciplinary knowledge sharing and the social contexts, and ensuring quality and knowledge development. Conclusion This study concludes that it currently is individual how this function is handled. Despite different fields, some common skills are relevant when you have to be part of a diagnostic function in an orthopedic department. The importance of mastering examination was emphasized as it acquires specialized knowledge and experience to some extent. Furthermore, personal confidence and sharing interdisciplinary knowledge played an important role. Keyword Physiotherapist, orthopedic department, diagnose, skills. 4

5 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af dette studie vil vi gerne takke følgende personer: Vejleder Peter Johansen for engageret vejledning De implicerede fysioterapeuter og hospitaler for deltagelse i studiet Maja Lindal Zachariassen for korrekturlæsningen Pernille Fie Erbo Mortensen for engelsk korrekturlæsning Birgitte Bremholm Persson for design og layout 5

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...8 Baggrund...8 Formål...8 Problemformulering...9 Begrebsafklaring...9 Forforståelse Teori Hvordan en ny funktion implementeres Praksisfællesskab og professionsidentitet Det sociale rum Tværfagligt samarbejde Sammendrag af det teoretiske grundlag Metode Studiets design Litteratursøgning Materiale Etik Dataindsamling & databearbejdning Interview Transskription Systematisk tekstkondensering Trin - Helhedsindtryk Trin Meningsbærende enheder Trin Kondensering Trin - Sammenfatning Resultater Vigtige faglige kompetencer Den personlige selvsikkerhed Arbejdsmæssig erfaring

7 Den tværfaglige vidensdeling og de sociale sammenhænge Sikring af kvalitet og vidensudvikling Diskussion Metodediskussion Reliabilitet Resultatdiskussion Ekstern validitet Konklusion Perspektivering Referenceliste

8 Introduktion Baggrund Den fysioterapeutiske professions arbejdsopgaver har gennem årtier ændret sig i Danmark (1), og fysioterapeuter må som autoriserede sundhedspersoner i dag gerne diagnosticere i Danmark (2). Desuden er der indenfor de seneste år opstået nye arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver på tværs af professionerne (3). For den fysioterapeutiske profession betyder det blandt andet, at fysioterapeuter er begyndt at optræde i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger på hospitaler (4), og at de nu varetager nogle af de opgaver som før var forbeholdt lægerne. Ifølge bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, så kan en person der er autoriseret, uddelegere sundhedsfaglige opgaver til en medhjælp, dog med visse begrænsninger (5). Disse begrænsninger er ret overordnede og det kan derfor være interessant at se nærmere på, hvordan de forskellige hospitaler benytter sig af denne bekendtgørelse. Ifølge vejledningen til ovenstående bekendtgørelse, så er fleksibel arbejdsvaretagelse relevant i forhold til effektiviteten i sundhedsvæsenet. Vejledningen opfordrer således til, at der benyttes opgaveglidning og -flytning professionerne imellem uden at patientsikkerheden forringes (6). Regeringen har i deres regeringsgrundlag fra 2011 et ønske om et moderne sundhedsvæsen, hvor alle patienter kan regne med hurtig og effektiv behandling (7). Dette stiller krav til personalet i sundhedsvæsenet om at skabe et sammenhængende patientforløb, hvor der kræves fælles mål og indsats, for de faglige grupper. Et ideelt samspil er derfor en nødvendighed, så kompetencer og faglige forskelligheder kan udnyttes optimalt (8). Det har ikke været muligt for os at finde nogle danske studier omhandlende kompetencer, men ifølge en artikel af Christensens i Fysioterapeuten fra 2012, som er udarbejdet med den hensigt at indsamle viden og erfaring omkring opgaveflytning af fysioterapeuters (extended scope practitioner) funktioner (3), da viser det, at man i udlandet har fundet kortere ventetider, når fysioterapeuter er med til at diagnosticere. Om reduktionen i disse ventetider, betyder kortere forløb og bedre udnyttelse af ressourcer, mener hun, er svært at konkludere på. Alt andet lige, forholder Christensen sig positivt, set i relation til at passiv ventetid er forbundet med store omkostninger (3). Christensen peger på, at fysioterapeuters specialisering og specialuddannelse har betydning for deres kompetencer i forhold til diagnostik, men at litteraturen ikke siger noget nærmere om disse specialkompetencer (3). Eftersom at der kommer flere fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger, som varetager opgaver der tidligere var forbeholdt lægerne, kunne det være interessant at se på, hvilke kompetencer der forudsættes for at en fysioterapeut kan indgå i en sådan funktion, uden at patientsikkerheden forringes. (Fælles) Formål Formålet med dette kvalitative casestudie, som tager udgangspunkt i fysioterapeuternes perspektiv er, at det skal bidrage til at kvalitetsudvikle den fysioterapeutiske praksis indenfor for det ortopædkirurgiske fag- 8

9 område. Vi har derfor sat fokus på implementeringen af de diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger, som fysioterapeuterne varetager. Ydermere er der set nærmere på hvad der kræves, for at indgå i en sådan funktion. I den forbindelse vil studiet forsøge at skabe mere synlighed og debat omkring det pågældende emne. (Fælles) Problemformulering For at kunne bidrage med viden om dette, har vi derfor set nærmere på: Hvilke kompetencer forudsættes der for, at fysioterapeuter kan indgå i en diagnostisk funktion på ortopædkirurgisk afdeling? (Fælles) Begrebsafklaring Kompetence: Betyder her den faglige viden og kunnen, som man har på et givent område(9). I dette studie dækker begrebet både over de personlige, faglige og sociale kompetencer. Fysioterapeut: Henviser her til de fysioterapeuter, der er ansat i en diagnostisk funktion på ortopædkirurgiske afdelinger, medmindre andet er angivet. Diagnostisk funktion: Omhandler den funktion, hvor fysioterapeuter er med til at stille den primære diagnose hos patienterne, altså dem der er med til at bestemme, hvilken sygdom eller funktionsnedsættelse der ligger til grunde. Ortopædkirurgiske afdelinger: Begrebet ortopædi betyder egentlig: ( )orthós (ret eller lige) og paideía (lære eller opdragelse) (10), men begrebet er siden blevet udvidet og omfatter i dag behandling af bevægeapparatet generelt (10). Ortopædkirurgiske afdelinger omhandler derfor de afdelinger på hospitalerne, der beskæftiger sig med bevægeapparatet generelt. I dette studie er der fokus på den ambulante diagnosticering, som fysioterapeuterne er med til at varetage. Hospital: Et hospital i Danmark. Andre professioner: Andre professioner begrænses i dette studie til læger, som arbejder på ortopædkirurgiske afdelinger på hospitalet, med mindre andet er angivet. Implementering: ( ) implementering som den proces, der går fra beslutningen om at iværksætte et nyt tiltag, til tiltaget er integreret i daglig praksis (11). Kliniske retningslinjer: (...) En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer og er ofte tværfagligt udarbejdet (12). (Fælles) 9

10 Forforståelse I dette afsnit er undersøgernes forforståelse beskrevet og denne er udarbejdet på baggrund af en mundtlig drøftelse internt i gruppen. Forforståelsen er beskrevet nærmere, for at undgå at denne skulle stå i vejen for selve dataindsamlingen. Set i lyset af, at fysioterapeuter er begyndt at varetage nogle af lægernes diagnostiske funktioner, var der en forventning om, at de havde visse ens kliniske retningslinjer, for at sikre kvaliteten i deres arbejde. Da det er en relativt ny funktion disse fysioterapeuter har, havde ingen af os som undersøgere kendskab til, hvilke kompetencer der var nødvendige for at varetage denne funktion. Undersøgerne havde dog alle en forventning om, at det rent fagligt krævede en form for efteruddannelse, men ikke hvilken. (Fælles) 10

11 Teori Hvordan en ny funktion implementeres Udviklingen i samfundet har gjort, at der er kommet øget fokus på kvalitet og effektivitet (13). Dette har betydet, at der i disse år sker en omstrukturering i det danske sundhedsvæsen, hvor behandling samles på færre enheder (14). Her ses, at faggrupper hele tiden må evaluere deres indsats, og kigge på effektiviteten i arbejdet. Udviklingen i samfundet har til formål, at give den mest optimale service til borgerne med de bedste og mest økonomiske midler (7). Dette kan medføre, at man må nytænke sine arbejdsområder og nye professioner eller funktioner kan opstå, hvilket ses på flere ortopædkirurgiske afdelinger, hvor fysioterapeuter har fået en diagnostisk funktion. Det er i den forbindelse vigtigt, at se nærmere på om fysioterapeuternes kompetencer er tilstrækkelige og om patienttilfredsheden sikres. Et kvalitativt casestudie foretaget i Storbritannien fra 2004 af Dawson og Ghazi (15), undersøgte fysioterapeuters (Extended scope practitioners) oplevelse af at bestride en diagnostisk funktion på ortopædkirurgisk ambulatorium. Dette kvalitative studie, af middel til høj kvalitet, viste via sit resultat at følgende anbefalinger vil være relevante, når man etablerer en udvidet praksis for fysioterapeuter på et ortopædkirurgisk ambulatorium (15): Der skal være fuld opbakning fra det ortopædkirurgiske team Ansvaret og forventninger skal være afklaret inden iværksættelse Kompetencer indenfor læsning af blodprøver, røntgen, samt kendskab til farmakologi skal være opnået Der skal være tilstrækkelig tid til oplæring Der skal være økonomiske ressourcer til faglig udvikling Der skal være etableret et netværk til andre praktikere til sparring Mulighed for at udvikle sit karriereforløb Et systematisk review af middel kvalitet fra 2012 af Desmeules et al., som har evalueret på fysioterapeuter der har udvidet ansvarsområder, viste endvidere en generel højere patienttilfredshed ved fysioterapeuter der havde et udvidet ansvarsområde, end ved almen lægebehandling (16). I forhold til professionernes status tilkendte den funktionalistisk orienterede sociolog Merton, professionerne stor værdi. Han mente, at professioner opfyldte betydelige behov, og fremstod som organisationer som samfundet holdte på plads via et belønningssystem. Herigennem mente Merton, at professionerne forsøgte at udfolde sig både inden for samfundets økonomiske og sociale orden. Inden for den økonomiske orden, forsøger faggrupperne at lave og beholde et lovligt monopol, inden for faggruppens ekspertise, som gerne skulle munde ud i en accept eller aftale med staten (17). Det ses blandt andet i forhold til bekendtgørelsen af medhjælp (5), hvor lægerne kan uddelegere opgaver til fysioterapeuter, hvilket kan være en økonomisk gevinst for staten. Indenfor den sociale orden, forsøger faggrupperne at opretholde deres status, og skabe respekt i samfundet. For at kunne opnå det, kræver det at faggrupperne finder nogle kulturelle normer og værdier, som har opbakning fra 11

12 samfundet. Disse værdier spiller sammen, og kan forstærke hinanden i samfundet. Her kan eksempelvis kulturelt betinget tillid og offentlig anerkendelse nævnes (17). Dette kunne også ses i dette studie, hvor fysioterapeuter bliver nødt til at have opbakning fra samfundet i form af tillid fra patienterne, idet de vil søge andre veje, hvis dette ikke blev opnået. Rent økonomisk ville dette ikke hænge sammen, hvis fysioterapeuter ingen indtægt fik fra patienterne, men skete det ville fysioterapeuternes accept fra staten også falde, og aftalen ville eventuelt ophøre. I professionerne forsøger forskellige faggrupper at etablere sig igennem deres særlige ekspertise, de forsøger hver især at beskytte deres rolle for at bevare magt og status. Dette kan eksempelvis forekomme mellem læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter, som alle overlapper hinandens fagområder. Det kan få konsekvenser for det sammenhængende patientforløb, som man ellers gør en stor indsats for at få succes med (17). (Katrine) Praksisfællesskab og professionsidentitet At indgå i et arbejdsteam, er både en måde at handle på, men samtidig er det også en måde at have et tilhørsforhold på. Denne deltagelse, er ikke blot en handling vi foretager os, men er med til at skabe hvem vi er, og hvorfor vi gør som vi gør, altså vores professionsidentitet. Ifølge læringsforsker Wenger, er en vigtig komponent i en social teori om læring - Identitet. Identitet er en betegnelse for, hvordan læring er med til at ændre hvem vi er og skaber forbindelse mellem vores fællesskaber og personlige dannelse (18). Identitet i en social sammenhæng er ikke ensbetydende med, at individualiteten tilsidesættes. Man skal se den som et samspil i det specifikke fællesskabs helhed (19). Hvordan man som fysioterapeut oplever sit arbejde, hvordan man opfatter sin profession, forstår det man foretager sig, hvad man ved og ikke ved; er ikke et individuelt betinget valg eller et resultat af, hvor man samfundsmæssigt hører til. Det er en kombination af samspillet med kollegaer og udførelsen af ens arbejdsopgaver; det bliver skabt af engagement og ved at høre til et fællesskab (19). For at udvikle et team eller en arbejdsfunktion, som på de ortopædkirurgiske afdelinger, i forhold til diagnosticering, kræver det, at medarbejderne fra de forskellige professioner kan indgå i et gensidigt engagement og anerkende hinanden som deltagere. Derved er der altså stor sammenhæng mellem identitet og praksis, og man kan sige at implementering af en ny arbejdsmæssig funktion også er en forhandling af identiteter (20). Når fysioterapi udøves, i den henseende som det er almen kendt, bevæger fysioterapeuterne sig rundt på kendt territorium. Fysioterapeuternes identitet udviser erfaring og kompetence, de forstår hvorfor deres kollegaer gør som de gør, og de ved hvordan de selv skal engagere sig i andre mennesker. Når nye arbejdsfunktioner opstår, som i dette studie, er man pludselig på ukendt grund, og det kan være svært at agere. Samarbejde bliver svært, og fællesskabet bliver begrænset af manglen på kompetencer inden for gensidigt engagement, ansvarlighed for afdelingen og repertoire, da de ikke har en forhistorie på området, at kunne drage nytte af. Herved 12

13 tager identiteten en drejning gennem konfrontationen med det ukendte (20). Når fysioterapeuter indtræder på en ny afdeling, bliver deres identitet derved påvirket og har afsæt både i deres fortid, nutid og fremtid. Det er et samspil af forskellige baner, men i forhold til, at dette studie beskæftiger sig med fysioterapeuter, der skal varetage nogle arbejdsopgaver som tidligere var forbeholdt lægerne, er der tale om grænsebaner, som forsøger at spænde over grænserne og forbinde flere professioner. Det vanskelige ved disse baner er at bevare sin identitet på tværs af grænserne, og ikke bare glemme sine oprindelige fysioterapeutiske rødder (20). At fysioterapeuter indtræder på en ny afdeling, udgør ikke alene deres identitet, men er blot en del af den. Hele menneskets tilværelse, består af mange forskellige medlemskaber; familie, venner, fritid, karriere og så videre. Hele denne kombination af medlemskaber er med til at skabe hvem vi er, da man ikke ser disse som individuelle baner der holdes adskilt. Menneskets identitet er et neksus af disse multiple medlemskaber, og skaber vores identitet, hvad enten de giver konflikter indbyrdes eller forstærker hinanden (20). Disse forskellige medlemskaber, kan have modstridende krav og kan være vanskelige at kombinere. Derfor kan der være en risiko ved, når fysioterapeutens nye arbejdsfunktioner i nye teams opstår, at der kan opstå spændinger i det multiple medlemskab som ikke kan løses (20). Selve praksisfællesskabet og professionsidentiteten bliver derfor relevant at se nærmere på i dette studie, fordi det er en ny arbejdsfunktion der er opstået og dermed en ny professionsidentitet. (Carina) Det sociale rum Den franske sociolog Pierre Bourdieu (Bourdieu), udarbejdede en teori om de sociale grupper og adgangen til disse grupper bliver relevant, når man skal se på, hvordan fysioterapeuter kan implementeres i en ny funktion som diagnostikere på ortopædkirurgiske afdelinger (21). Selvom Bourdieus teori bliver brugt i vidt forskellige sammenhænge, og hans studier oprindeligt omfattede andre områder (22), så kan hans teori om de sociale grupper give os en forståelse af, hvordan omgivelserne og individernes adfærd spiller sammen i denne ramme (23). Bourdieu har fem kernebegreber i sin teori: Feltet, doxa, habitus, kapital og symbolsk magt (23). Feltet er det sociale rum, og er i dette tilfælde sundhedsvæsenet, hvor hvert hospital, afdeling eller profession kan ses som en undergruppe. Feltet har desuden specifikke regelsæt, værdier og interesser, og for sundhedsvæsenet handler det om, at de er afhængige af samfundsmæssige strukturer, politikere og lovgivning som skal overholdes (21, 23). Doxa er derimod menneskets sunde fornuft og hvert felt har sine egne forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Man kan ikke umiddelbart ændre på doxa, da der er ikke-bevidstgjorte regler, men de betragtes som naturlige og noget man ikke behøver at diskutere. Den nytilkommende, som i dette tilfælde er fysioterapeuten, vil altid blive introduceret til den ortopædkirurgiske afdelings doxa. Fysioterapeuterne vil, ifølge Bourdieu, ikke stille spørgsmålstegn herved, da doxaen også har betydning for, hvem man ansætter (21). 13

14 Et tredje vigtigt begreb er habitus. Det handler om de værdier, normer og handlingssystemer som er hos hvert enkelt individ. Det handler altså om, hvad hvert enkelt individ har med sig af erfaringer, og det er denne erfaring der afgør, hvordan de opfatter, bedømmer og handler i verden. Det er specielt her, at det er vigtigt i dette studie at se på, hvilke erfaringer der er til stede hos de fysioterapeuter, som er ansat i en diagnostisk funktion, for at se om der er ligheder eller forskelle mellem dem, der er ansat på forskellige hospitaler. Det handler altså om deres sociale positions karakteristika (21). Noget af det, som kan have indflydelse på fysioterapeuternes status og magt på den ortopædkirurgiske afdeling, er deres kapital. Der findes tre former for kapital: økonomisk, kulturel og social kapital. Den økonomiske kapital handler om de økonomiske og materielle ressourcer man har med sig og er måske ikke den vigtigste i denne sammenligning, men lægerne har som eksempel en højere indtægt end fysioterapeuterne, hvilket kan give dem en højere status. Den kulturelle kapital handler derimod om dannelse og uddannelse. Her vil fysioterapeuterne opnå en vis status og magt afhængig af, hvilken uddannelse og eventuel efteruddannelse de har med sig. Den sociale kapital handler om de ressourcer det enkelte individ har med i kraft af, at man er med i en gruppe. Som ny på en afdeling har man ikke den store sociale kapital endnu. Bourdieu nævner også den symbolske kapital, som er en slags overordnet kapitalform, når de tre andre former bliver slået sammen og betragtet som et på afdelingen. Det er altså den kapitalform, der skaber fysioterapeutens samlede prestige og ry på afdelingen (21). Når alt dette skal tages i betragtning, så kan man ikke undgå at der vil komme konflikter på afdelingen, men den symbolske magt, skal man ikke betragte som noget negativt, men nærmere en måde at skabe dynamik og udvikling på afdelingen (21, 23). (Monika) Tværfagligt samarbejde Tværfaglighed defineres som en arbejdsform på forskellige niveauer og i forhold til forskellige arbejdsopgaver (24). Når de forskellige professioner på ortopædkirurgisk afdeling skal indgå i det tværfaglige samarbejde, er det nødvendigt at der på forhånd er defineret, hvad den enkelte professions ansvarsområde er, så man opnår det bedst mulige helhedsindtryk. I et moderne samfund er tværfaglighed blevet en nødvendighed, ikke mindst grundet af arbejdsfunktioner og professioner i høj grad bygger på specialiseret viden. Dette er samtidig med til at helhed og sammenhæng er blevet vanskeligere at håndtere (24). På landets ortopædkirurgiske afdelinger, er tværfaglighed med til at give patienterne et indtryk af en helhedsorienteret behandling med høj kvalitet, åbenhed blandt personalet og et godt arbejdsmiljø. Det er dog ikke kun for patienternes bedste med et sådant samarbejde; effektivitet og bedre ressourceudnyttelse er også en potentiel faktor (24, 25). På ortopædkirurgisk afdeling foregår der samarbejde på tværs af professioners skillelinjer, men inden for samme område. Det vil sige, at man kan udveksle relevante informationer og oplysningerne med hinanden uden at gå på kompromis med for 14

15 eksempel tavshedspligt. I og med, at der foregår tværfagligt samarbejde inden for samme område, er der også større sandsynlighed for at få samarbejdet til at fungere. Ligeledes er dette samarbejde på tværs af professionernes skillelinje en nødvendighed for, at der kan være et interprofessionelt tværprofessionelt samarbejde tilstede. Interprofessionelt samarbejde er en variant af tværprofessionelt samarbejde, hvor eksempelvis læger og fysioterapeuter arbejder sammen, men med udgangspunkt i hver deres faglighed (25). Gensidig respekt og accept af, at der kan være forskellige perspektiver og kompetencer professionerne i mellem, er en vigtig faktor for at få det tværfaglige samarbejde til at fungere optimalt. De ansatte på ortopædkirurgisk afdeling, skal se hinanden som ligeværdige, der med hver deres styrkemæssige kompetencer kan bidrage til, at afdelingen udbyder den bedst kvalificerede behandling. Lykkes dette vil samarbejdet kunne betragtes som vellykket. Hvis samarbejdet ikke fungerer, er det i sidste ende patienterne det har konsekvenser for, da det er dem der skal mærke udbyttet af det indgåede tværfaglige samarbejde. De konsekvenser det kan medføre er manglende koordination professionerne imellem, at patienterne i langt mindre grad kan forvente et sammenhængende forløb, samt at der er risiko for en øget vente- og behandlingstid (24). I det tidligere omtalte kvalitative studie af Dawson og Ghazi (15), kom det i deres dataanalyse frem, at et af de centrale temaer var at blive en del af teamet. Størstedelen af de interviewede fysioterapeuter (Extended scope practitioners) gav udtryk for, at det var anbefalelsesværdigt at deres funktion var klart defineret, og at forventninger og accept var til stede fra lægestaben inden man udviklede en sådan ny funktion. De enkelte professioner, i dette tilfælde lægerne og fysioterapeuterne, kan have hver deres perspektiv på, hvordan en given opgave skal løses og der kan opstå konflikter. Håndteringen af disse konflikter er vigtig i forhold til, hvordan det tværfaglige samarbejde omkring den bedst mulige behandling af patienterne falder ud. Konflikter skal ikke altid ses i en negativ sammenhæng, men derimod mere som en positiv proces for udvikling og forandring, formår man dette, skaber man de bedste rammer for en succesfuld behandling (24). For at man kan tale om et succesfuldt tværfagligt samarbejde, kræver det ifølge Lauvås og Lauvås, en stor indsats af de involverede parter (24). Selvom professionerne er positivt stemt overfor samarbejdet, kræver det fortsat mange timers arbejde og velvilje for at opnå et optimalt udbytte. På de ortopædkirurgiske afdelinger er succeskriterierne, at læger og fysioterapeuter formår at udnytte hinandens kompetencer optimalt, samt at patienterne oplever et sammenhængende behandlingsforløb uden for lang ventetid. (Carina) Sammendrag af det teoretiske grundlag I forhold til dette studies formål og problemformulering, havde studiets teori til hensigt dels at se nærmere på, hvordan en ny funktion implementeres, samt hvordan disse opstår. I den forbindelse blev der inddraget et udenlandsk kvalitativt studie 15

16 (15), som kom med anbefalinger omkring, hvilke kompetencer og parametre der, ifølge dem, burde være til stede ved implementeringen af en udvidet praksis for fysioterapeuter på et ortopædkirurgisk ambulatorium. Endvidere så teorien nærmere på hvordan selve professionsidentiteten udvikles, samt hvordan denne påvirker praksisfællesskabet, da måden man agerer på kan påvirke implementeringen af funktionerne. Det blev i den forbindelse relevant at se nærmere på Bourdieus teori om de sociale grupper, og hvordan man som individ bliver implementeret i en ny gruppe. Denne teori er derfor med til at belyse hvilke kernebegreber der har indflydelse på fysioterapeuternes status og magt i det sociale rum, herunder hvilken betydning deres kompetencer og erfaring kan få i feltet. Tværfaglighed blev på den måde også et uundgåeligt emne, eftersom at fysioterapeuterne på de ortopædkirurgiske afdelinger skal samarbejde på tværs af professionerne og dermed indgå i et interprofessionelt samarbejde med lægerne. (Monika) 16

17 Metode Studiets design Dette kvalitative casestudie anvender en forstående forskningstype (26). Det tager primært afsæt i samfundsvidenskaben, da det beskæftiger sig med den diagnostiske funktion og de kompetencer der er nødvendige for at bestride denne, og studiet herunder både kommer ind på sociale og faglige kompetencer. Studiet bevæger sig dog også lidt over i humanvidenskaben, da det inddrager de personlige kompetencer og i den forbindelse ser nærmere på kultur og rollefordeling (27). Indsamlingen af empiri skete gennem 3 enkelte semistrukturerede interviews med fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger, og gennem disse interviews blev der benyttet observatørtriangulering (28). Studiets begrundelsesform er induktiv, da resultaterne i studiet bygger på erfaringsdannelse ud fra de foretagne kvalitative interviews. Det var derfor vigtigt, at det var informanternes egne holdninger og erfaringer der kom til udtryk indenfor deres beskæftigelsesområde (29). Der er valgt en fænomenologisk tilgang til dataindsamling og databearbejdning. Indenfor fænomenologisk forskning har Giorgi udviklet metoderegler, hvoraf de tre vigtigste er benyttet i dette studie: Parentesreglen er der hvor det er forsøgt at tilsidesætte undersøgernes forforståelse. Beskrivelsesreglen er der, hvor fænomenet beskrives uden at man som undersøgere fortolker på det. Ligeværdighedsreglen er der, hvor man forsøger at tillægge al det indsamlede materiale samme værdi. Hensigten med disse metoderegler er, at man skal forsøge at åbne undersøgernes bevidsthed, så fænomenerne kan træde frem, uden at blive påvirket af forforståelse og fordomme (28). Den fænomenologiske tilgang forsøger derfor at belyse og forstå de fænomener og det bevidsthedsindhold som de adspurgte fysioterapeuter gav udtryk for i henhold til studiets problemstilling (30). Da disse data er det egentlige analysemateriale, er det vigtigt at pointere, at den opnåede viden bygger på erfaringer og er foretaget på et givent tidspunkt med en bestemt faggruppe. Dette gør at denne viden kan ændre sig, men at den samtidig kan karakteriseres som sandsynlig (29). (Carina) Litteratursøgning Selve litteratursøgningen startede i februar 2013 med usystematiske søgninger på hjemmesider fra Danske Fysioterapeuter, Retsinformation og Statsministeriet (31, 32, 33). Meningen var at finde relevant litteratur, som sagde noget om dette område, dens bekendtgørelser og lovgivning, samt om regeringens ønsker og krav til sundhedsvæsenet generelt. Desuden er der igennem studiets forløb fundet relevant litteratur i diverse fagbøger. I perioden primo marts til medio maj 2013, er der derudover foretaget en mere systematisk søgning på følgende databaser: PubMed, PEDro, The cochrane liberary og Cinahl. Alle søgeord var forsøgt kombineret ud fra studiets PICO (Bilag 1), men dette gav resultater på PubMed. Derfor blev det forsøgt at kombinere ordene på forskellig vis, hvilket gjorde, at det endte med en kombination af søgeordene Ex- 17

18 tended scope practice og Advanced practice i de forskellige databaser. Disse to søgeord blev valgt ud til kombination, da de dels gav en relevant søgning, men samtidig også er to vigtige begreber, når man snakker om fysioterapeuter med udvidet ansvarsområde. Disse søgeord blev ikke MeSH et, og der blev ikke sat nogen begrænsninger, da de gav relativt få resultater, men i Cinahl gav kombinationen dog 528 resultater og derfor blev der tilføjet søgeordet Physiotherapy (Figur 1), da mange af studierne omhandlede andre faggrupper. Der er desuden foretaget søgninger i PE- Dro, The Cochrane library og Cinahl kun på søgeordet Extended Scope practice, da dette alene gav få resultater (Figur 1). De artikler der er gennemlæst og samtidig inkluderet i studiet, er alle blevet kritisk vurderet, inden de blev inddraget, med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens checklister (34). Litteraturen til studiet er desuden fundet ud fra principperne det første, det bedste og det nyeste (35). Derudover er der foretaget kaskadesøgning på Christensens artikel fra Fysioterapeuten (3) og relevante artikler er blevet inddraget i studiet efter de er blevet kritisk vurderet. (Fælles) Database Extended Scope practice I (Intervension) Advanced practice I (Intervension) Physiotherapy I (Intervension) Antal hits PubMed PEDro * * The Cochrane library Cinahl ** Figur 1: * = Antallet af stjerner angiver, at x antal artikler er fundet i tidligere søgninger i andre databaser. Til gennemlæsning 18

19 Materiale Under materialeafsnittet er beskrevet, hvilket materiale der er blevet benyttet, samt hvilke etiske overvejelser der har været, ved udarbejdelsen af dette studie. Der blev kontaktet tre forskellige hospitaler fra hver sin region, og denne kontakt var skabt gennem Danske Fysioterapeuter. Kontakten til hospitalerne foregik gennem mailkorrespondance, hvor der blev givet accept til deltagelse i studiet. Der blev via mail sendt et informationsbrev (Bilag 2) ud med information omkring selve studiet, samt et informationsbrev omkring interviewet (Bilag 3), og en samtykkeerklæring (Bilag 4) som blev underskrevet inden interviewets start. De tre informanter blev valgt ud fra en kvoteudvælgelse; hvilket vil sige, at det ikke var tilfældigt foretaget, men at de var valgt ud fra, hvem der opfyldte specifikke karakteristika (36). På den baggrund blev der udarbejdet nogle inklusions- og eksklusionskriterier for at mindske risikoen for bias (Figur 2). Eksklusionskriterier Fysioterapeut Minimum 1/2 års ansættelse i funktion Ansat på ortopædkirurgisk afdeling Figur 2: Inklusions- og eksklusionskriterier. Profession Inklusionskriterier Ansat i diagnostisk funktion Andre områder end ortopædkirurgi Inklusionskriteriet omkring varighed af ansættelse opstod, da det er væsentligt, at de har en vis erfaring indenfor området og på den baggrund har opnået en viden om, hvad det kræver af kompetencer for at bestride denne funktion. Som tidligere omtalt, er hospitalerne placeringsmæssigt fra tre forskellige regioner, for at få et så bredt billede som muligt af de diagnostiske funktioner. De udvalgte informanter er mellem år. (Katrine) Etik Før undersøgelsens begyndelse, er etiske overvejelser forekommet, for at sikre informanternes deltagelse i dette studie. Dette omhandlede både selve interviewet, men også det samlede materiale til videre analyse. Studiet har derfor overholdt alle relevante retningslinjer, i forhold til deltageres rettigheder, under projektafvikling af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt (37). Før påbegyndelsen af studiets interviews, blev der sendt et informationsbrev (Bilag 2) til alle informanter for at sikre, at de havde indsigt i studiets formål. Her blev beskrevet hvilke intentioner der var med studiet, hvordan studiet ville forløbe, samt hvor mange informanter der skulle indgå. Efterfølgende blev der sendt informationsbrev vedrørende interviewet (Bilag 3) samt en samtykkeerklæring (Bilag 4), som blev underskrevet af informanterne og alle undersøgere. Samtykkeerklæringen er lagt så tæt op af Den Videnskabsetiske Komités standard som muligt, for at øge reliabiliteten (38). Informanterne var alle blevet informeret om, at det til en hver tid var muligt at trække sig fra studiet, at de ville fremstå 19

20 anonymiseret under hele processen, samt at al materiale ville blive destrueret ved studiets afslutning, ultimo juni Anonymiseringen forudsatte, at der ikke ville blive nævnt navne, køn eller stedord i studiet. Da der er få ansatte i disse funktioner endnu, er al materiale, som kan kodes til bage til informanterne derfor omskrevet. Samtidige overvejelser gik på hvilke fremadrettede konsekvenser det kunne have for informanterne at deltage i dette studie; for eksempel kunne udtalelser omkring det kollegiale sammenhold, eller mangel på samme, skabe konflikt. (Katrine) 20

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Bachelor projekt udarbejdet af: Gry Pil Kjær og Nanna Molter West F09C Januar, 2013 Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeut

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie PhysioCam Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie af Randi Wraa Clausen, Jan Holthusen, Mette Jørgensen og Katrine Grønfeldt Kryh Intern

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere