Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: Dato: Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind Nielsen, Formand for bestyrelsen Indsæt link til skolens handlingsplan jf. Regler om kvalitetsarbejdet i uddannelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 901 ) 7. stk. 3

2 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat i skabelonen det eksisterende måltal (jf. handlingsplanen for 2010) og resultatet for er ligeledes indsat i skabelonen Skolen skal på baggrund af analysen af udfordringerne og evalueringen af resultaterne for 2010 fastsætte de fremtidige måltal for 2011 og 2012, jf. afsnit 2. Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2010 resultat 2011 måltal 2012 måltal Grundforløb under ét 14 11, Hovedforløb under ét Såfremt skolen søger om finansiering af et ekstra indsatsområde, skal der nedenfor angives en årlig målsætning for nedbringelse af afbrud uden omvalg inkl. medfinansiering. Tabel 2. Målsætning på baggrund af medfinansiering til ekstra indsatsområde Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Fremtidige mål - hvis medfinansiering fra Undervisningsministeriet Grundforløb under ét Se ovenfor Se ovenfor Frivillig Hovedforløb under ét - - Frivillig 2

3 Tabel 3. SOSU Opnåede resultater i (fremtidige mål skrives i tabel 1.) Anvendes til vurdering af målopfyldelse: Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling måltal Mål og resultat 2010 resultat Sosu - grundforløb Sosu - hjælper Sosu - assistent Pgu/Pau 3

4 Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2010 (2 sider) 1. Skolen skal redegøre for, i hvilket omfang skolen har opfyldt sin målsætning for handlingsplanen i 2010, jf. ovenstående tabel. Skolen kan således redegøre for, hvorfor/hvorfor ikke målet er nået. Frederikshavn Handelsskole kan desværre konstatere, at målsætningerne for fastholdelse i 2010 ikke har udviklet sig tilfredsstillende. Grundforløbet: Her er frafaldsprocenten steget fra 11% i 2009 til 13% i Sidste år havde vi særligt stort frafald på de forløb, der startede i januar måned. Dette er nu vendt - blandt med særligt jobkatapult -forløb for disse hold. Desværre har vi haft et uforholdsmæssigt stort frafald på augustforløbene i Der er dog i meget høj grad tale om helt ekstraordinære forhold især har der været tale om elever, der givet vil blive erklæret ikkeuddannelsesparate, hvis de havde søgt optagelse i Vi er således fortrøstningsfulde, idet vi forventer at resultatet i 2011 vil ligge under 2009 tallet. Samtidigt iværksætter vi nye fastholdelsesindsatser (se senere). Bemærk i øvrigt: Der er tale om et forholdsvis begrænset antal elever (25 i alt). Om frafaldet i øvrigt: Kønsfordeling: 56% er kvinder, 44% er mænd. 96% er af dansk herkomst, 4% er efterkommere af indvandrere. 64% er frafaldet allerede efter 3 måneder. Efter 12 måneder er 20% af de frafaldne i gang igen med en uddannelse. Med de konkrete tiltag UU-Vendsyssel har taget det seneste år i forhold til tæt opfølgning af de frafaldne, har vi grund til at tro, at dette tal vil stige det kommende år. Den mest typiske frafaldsårsag (egen opgørelse): Personlige forhold. Hovedforløbet: Det opnåede resultat på 9% afbrud i 2010 (måltal 5%) må siges at være ikke tilfredsstillende set i forhold til realiseret afbrud i 2009 på 5%. Ses tallet i forhold til realiseret afbrud i 2008 på 14% er det stadig positivt. Man må også se de procentuelle udsving i relation til de faktiske tal, som ligger bag. De 9% afbrud dækker over kun 6 elever af en total på 70 elever på hovedforløbet. Få elever med afbrud kan derfor give de store procentuelle udsving. Hvis vi vælger at se tallene over en 3 årig periode ser det stadig ud til, at tendensen med stigende afbrud er ved at være vendt. En mulig forklaring kunne være, at den økonomiske afmatning og den deraf følgende stigning i arbejdsløsheden har gjort, at de unge tænker sig om en ekstra gang inden de afbryder en uddannelsesaftale. Frederikshavn Handelsskole indsats på området er selvfølgelig også en medvirkende årsag som omtalt nedenfor. 2. Skolen skal for hvert indsatsområde i handlingsplanen 2010 redegøre for den opnåede effekt af indsatsen. Redegørelsen skal indeholde en kort beskrivelse af den gennemførte indsats samt 4

5 skolens erfaringer med, hvad skolen vurderer har virket hhv. ikke har virket. Endvidere skal der redegøres for, hvordan erfaringerne med indsatsområdet bruges i det videre arbejde med øget gennemførelse. Indsatsområder på HG, Frederikshavn Handelsskole: 1. Forsættelse og udbygning af mentorordningen herunder elevmentorordningen. Ordningerne blev som omtalt i sidste års handlingsplan reorganiseret og har fungeret godt. Elevmentorordningen fungerer upåklageligt, dog kan vi fortsat blive bedre til at koble mentor og mentee hurtigere. Tovholderne på elevmentorordningen arbejder systematik og velorganiseret. Vi har igennem nogle år haft en særordning med UU-Vendsyssel, der stillede en UU-vejleder til rådighed for Handelsskolens elever med ugentlig træffetid på skolen. UUvejlederen har også virket som ekstra mentor for nogle af vores elever. UU har desværre været nødsaget til at opsige denne ellers velfungerende ordning p.g.a. økonomiske besparelser. Der er til hver klasse knyttet en mentorfunktion, således at eleverne altid har muligheden for at få tilknyttet en mentor. Vi har fortsat et fantastisk godt samarbejde med UU og har mulighed for at tilknytte en UU-vejleder til en frafaldstruet elev. Effekt: Vi formoder, at ovenstående ændringer desværre kan have haft negativ effekt i forhold til frafaldet. 2. Systematisk indsats i forhold til specialpædagogisk støtte. Indsatsen er blevet forbedret og systematiseret. Imidlertid har den tidligere SPS-konsulent fået nyt arbejde, så der er blevet indkørt en ny medarbejder. Dette fungerer fortrinligt nu. Effekt: Det kan ikke udelukkes, at omorganiseringen kan have haft negativ effekt i forhold til frafaldet. 3. Udbyde HG-flex særlig grundforløbspakke. Indsatsen er forbedret og er nu en fast del af uddannelsesudbuddet. HG-flex har særlig betydning for elever, der har store personlige, sociale eller faglige problemer, der her har mulighed for at være i et forløb, hvor der er særligt fokus og opmærksomhed. HG-flex virker videre som sikkerhedsnet under elever, der er tæt på at falde fra øvrige forløb. Effekt: Det er vores vurdering, at HG-flex har meget positiv betydning for frafaldet. 4. Hovedforløbet særlig indsats i forhold til overgang mellem grund- og hovedforløb. Vi forbereder eleverne på grundforløbet til hovedforløbet med praktikforløb på både HG1 og HG2. På HG2 afvikler vi praktikforløbet som et projekt, hvor eleven skal løse en konkret merkantil opgave for praktikvirksomheden, hvilket dels giver eleven en dybere indsigt i branchen og dels giver virksomheden en bedre indsigt i HG-elevers kompetencer. Vores erhvervskonference hvor HG2 eleverne stifter bekendtskab med mange brancher repræsenteret af uddannelsesansvarlige, og ikke mindst deres nuværende elever, virker ubetinget godt. Skolens lære- og praktikpladsafdeling har en rigtig god kontakt til de lokale virksomheder, og er ofte behjælpelig med at finde egnede elever til de pågældende praktikpladser. Effekt: Vi vurderer, at det har stor effekt, at eleverne med praktik og erhvervskonference får et øget kendskab til virksomhederne, som kan hjælpe dem med at træffe det rigtige valg første gang, med en positiv virkning på afbrudsfrekvensen til følge. 5

6 5. Særligt indsatsområde: Jobkatapulten indsatsen er beskrevet i tidligere handlingsplaner. Vi har haft særligt fokus på de forløb, der er opstartet i januar. Netop her har vi tidligere haft massivt frafald. I 2010 er frafaldet begrænset i forhold til tidligere år og vi tilskriver Jobkatapulten en stor del af æren for dette. Det er derfor afgørende, at vi fortsat har ekstraordinære midler til at gennemføre indsats fremadrettet. Effekt: Vi vurderer klart, at Jobkatapulten har positiv effekt i forhold til frafaldet. Vi ser da også klart en positiv effekt i Fremadrettet skal Jobkatapulten have meget stor prioritet både i forbindelse med august og januaroptaget, da en meget stor del af frafaldet er de første måneder på uddannelsen. Det er vigtigt at notere, at eleverne på Frederikshavn Handelsskole i den årlige trivselsmåling vurderer introforløbet meget højt. Sidste år var vi bedst sammenlignet med 42 andre HG-afdelinger, i 2010 er vi i top 5 (se 6. Kontaktlærerkursus. Et antal lærere har deltaget i et særligt tilrettelagt kursus, hvor der overordnet er fokus på fastholdelse. Lærerne er introduceret for en række forskellige samtaleteknikker o.l., der er særdeles nyttige i forhold til elever, der personlige og sociale problemer. Effekt: Vi vurderer, at disse kompetencer på længere sigt har positiv betydning for fastholdelsen. 7. Forbedring af skolemiljøet. Frederikshavn Handelsskole har de senere år investeret ganske betragteligt i bedre fysiske vilkår for eleverne bedre skolemiljø. I trivselsundersøgelsen har vi da også taget nogle massive ryk fremad blandt m.h.t. elevernes vurdering af skolens fysiske miljø (se Generelt opfatter eleverne skolen som helhed som Danmarks næstbedste og undervisningen generelt som Danmarks næstbedste. Også i elevernes vurdering af en række andre forhold vedligeholdelse, rengøring, adgang til IT m.m. ligger vi højere end tidligere (top 5). Effekt: Vi vurderer, at dette har positiv effekt på fastholdelsen på langt sigt 3. Ved afslutning af et eventuelle medfinansierede indsatsområder vedlægges et særskilt regnskab i bilag A over det forbrugte tilskud til indsatsområdet. Se bilag. 6

7 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen skal redegøre for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de falder fra, og hvorfor de falder fra. Skolen skal her knytte an til sin handlingsplan for 2010 og således bygge videre på analysen og indsatsen her. Analysen skal som minimum tage afsæt i en karakteristik af: skolens tilgang overgang mellem grund- og hovedforløb elevsammensætning (fx alder, køn, skolebaggrund, etnicitet) uddannelsesudbud, fx forskelle mellem merkantile og tekniske erhvervsuddannelser mv. Analysen foretages på baggrund af egne undersøgelser og data inkl. frafaldskoderne, udtræk fra UNI- C s database og anden information, eksempelvis fra UU-centrene. Tabel 4. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2008/09 UNI-C data 2009/10 UNI-C data 2010/11 (eget skøn) 2011/12 (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét Grundforløbet: Tilgangen har været stærkt vigende i 2009/10. Vi har dog grund til at tro, at der her har været tale om en enkeltstående situation, idet i hvert fald tilgangen i januar, 2011 er betydeligt bedre en tidligere år. Vi håber, at dette er en tendens, der også vil gøre sig gældende i augusttilgangen. Generelt har de gymnasiale uddannelser herunder især HF haft meget stor fremgang i 2010 i vores lokalområde på bekostning af erhvervsuddannelserne. Hovedforløbet: Den aktuelle økonomiske afmatning har stadig sit tag i Frederikshavn kommune - ikke mindst indenfor detailområdet, hvor vi sandsynligvis stadig ikke har set toppen af butikslukninger endnu. Vi må derfor være realistiske m.h.t. virksomhedernes efterspørgsel efter nye elever. Vore afgangselever vil stadig have svært ved at finde elevpladser, selv om der ses en tydelig stigning i indgåede uddannelsesaftaler fra 2009 til Ungepakken med bonusordningen vil selvfølge til en vis grad trække i den rigtige retning. Der må her gøres opmærksom på, at tallene for hovedforløbet viser de elever, som er optaget på skoleforløb på Frederikshavn Handelsskole og ikke indgåede uddannelsesaftaler i lokalområdet. Hvis en stigning i indgåede uddannelsesaftaler i lokalområdet sker på uddannelser, hvor hovedforløbet ikke udbydes på Frederikshavn Handelsskole, vil det eksempelvis ikke fremgå som en stigning i tilgangen i ovenstående tabel. 7

8 3. Særlige indsatsområder i 2011 Indsatsområder Et indsatsområde er et område indenfor skolens aktivitet, hvor skolen vurderer, at der er behov for en særlig indsats og forbedringer. Indsatsområder kan videreføres og udbygges fra 2010 dog med nye effektmål. Skolen skal udvælge 2-7 indsatsområder afhængigt af udfordringer, størrelse og kompleksitet prioritere sine indsatsområder ud fra, hvilke der vurderes at have den største effekt på gennemførelsen beskrive, hvordan virkningen af et indsatsområde evalueres og måles beskrive hvert indsatsområde på max. én side inddrage erfaringerne fra de foregående år Indsatsområderne skal have en klar sammenhæng til skolens konstaterede udfordringer, jf. afsnit 2. Skolen skal i sin beskrivelse af indsatsområderne inddrage informationer fra afsnit 2 og kort begrunde, hvorfor netop det valgte indsatsområde er prioriteret. Det skal således fremgå klart, hvorfor netop denne indsats vælges. Der skal ligeledes være en klar sammenhæng mellem den valgte indsats og de mål, der opstilles for indsatsen i forhold til at øge gennemførelsen og skolens overordnede måltal for øget gennemførelse i hhv og Et indsatsområde kan strække sig fra et til tre år. Hvis indsatsområdet strækker sig over mere end et år, skal der angives en forventet effekt for hvert enkelt år. Herudover kan skolen vælge at søge om medfinansiering til et ekstra indsatsområde. De indholdsmæssige krav til et sådan ekstra indsatsområde er de samme for de øvrige indsatsområder. Dog skal skolen vedlægge et budget, der angiver udgiften for hovedaktiviteterne i dette indsatsområde. Det skal ikke indeholde oplysninger om timeforbrug og timepriser. 1. Elevmentorordningen fortsættes og udbygges: I det omfang det lykkes at matche de rette par er elevmentorordningen en ubetinget succes, som vi arbejder på fortsat at udvikle og forbedre. Elevmentorordningen har de senere år været tilført betydelige ressourcer. Effekt: Frafaldet forventes forbedret 0,33% i 2011 i forhold til Ordningen forventes at fortsætte til år 2014 under forudsætning af de økonomiske rammer tillader det. 2. Systematisk indsats i forhold til specialpædagogisk støtte: Vi vil nu involvere spskonsulenterne i de introducerende samtaler allerede i maj / december i forbindelse med optaget i august / januar. Det betyder, at der allerede her gennemføres relevante test og søges om SP-støtte. Samtidigt udbygges de test, eleverne gennemgår i løbet af de første 2 uger ved opstart af grundforløbet, således at der her er mulighed for at søge yderligere støtte, hvis det skønnes nødvendigt. SPS-konsulenterne har de senere år været tilført betydelige ressourcer. Effekt: Frafaldet forventes forbedret 0,33% i 2011 i forhold til Ordningen forventes at fortsætte til år

9 3. Udvikling af personalets pædagogiske kompetencer. Via Dialogforum er det lykkedes at få bevilget et projekt til udvikling af personalets pædagogiske kompetencer. Vi er i et samarbejde med 4 andre erhvervsskoler om projektet, der går på: a. Nye medier i undervisningen b. Kommunikation og konflikthåndtering c. Kreativitet i undervisningen Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med en spændende proces, som er medvirkende til at skabe fornyet energi i den pædagogiske udvikling på skolen. Effekt: Frafaldet forventes forbedret 0,33% i 2011 i forhold til Projektet forventes afsluttes i år Ansættelse af fastholdelsesmedarbejder: Pr. 1. april ansættes en fastholdelsesmedarbejder i en nyoprettet funktion. Stillingen er en kombinationsstilling, idet den pågældende medarbejder skal arbejde med fastholdelse i 3 institutioner: Sosu Nord, VUC samt Frederikshavn Handelsskole. Medarbejderen skal dels støtte/vejlede de elever, der har massive problemer, således at disse i højere har mulighed for at sætte uddannelsen højest på dagsordenen. Dels skal medarbejderen udbrede best practice mellem skolerne. Vi har store forventninger til dette. Effekt: Frafaldet forventes forbedret 1% i 2011 i forhold til Fastholdelsesmedarbejderen er ansat foreløbigt til ultimo Fortsættelse af jobkatapulten. Se tidligere. Effekt: Frafaldet forventes forbedret 1% i 2011 i forhold til Denne indsats forventes afsluttet i år Målrettet indsats i det opsøgende arbejde: Vi vil med udgangspunkt i ungepakken med bonusordning gøre en ekstraordinær målrettet indsats i det opsøgende arbejde overfor virksomhederne. Vi har besluttet, at vores markedsføringskampagne Ta en elev det betaler sig, som vi har kørt i 2010 sammen med de andre erhvervsskoler i Nordjylland, forlænges, så den også omfatter en del af Kampagnen indeholder TV-spots og brochuremateriale. Dette, for dels at skaffe flere praktikpladser, og dels at komme i dialog med virksomhederne med henblik på en yderligere reduktion af afbrudte praktikaftaler. Effekt: Frafaldet forventes forbedret 4% i 2011 i forhold til Denne indsats forventes afsluttet i år

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for 2009 2010 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater: Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 30,59 25 29,14

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Unge hjælper unge mentorordning på erhvervsskoler Afrapportering dækkende projektåret 2008

Unge hjælper unge mentorordning på erhvervsskoler Afrapportering dækkende projektåret 2008 Unge hjælper unge mentorordning på erhvervsskoler Afrapportering dækkende projektåret 2008 Afrapporteringen skal være DEL i hænde senest 1.12.2008 Sendes eller mailes til Jane.Olesen@delud.dk 1 Pædagogisk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: 265403 Dato: 27. februar 2009 Underskrift: Jorun Bech Indsæt link til skolens

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2015

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2015 Vejledning om udarbejdelse af Målrapportering 2015 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Social- og Sundhedsuddannelser Styrelsen for Undervisning

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 821409 Dato: 01.03.2010 Underskrift: Preben Vestergaard Bestyrelsesformand Indsæt link

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer: 545406 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Link til

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 26. februar 2009 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Indsæt link til skolens handlingsplan 2011 1

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Forløbsstatistikken og UVM s Databank

Forløbsstatistikken og UVM s Databank Forløbsstatistikken og UVM s Databank Workshop ESB og Uddannelsesbenchmark 28. Januar 2015 02-02-2015 Side 1 Workshops Forløbsstatistikken med særligt fokus på opgørelsesprincipperne Praktiske øvelser

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr: Dato: 29 februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted Institutionsnummer: 565401 Journalnr: 089.88K.391 Dato: 29. februar 2012 Underskrift: Kent

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 086.182.021 Erhvervsuddannelser 2009 Institutionens navn: Aarhus tekniske Skole Institutionsnummer: 751401 28. februar 2009 Peter Bæk Formand / Annette E. Lauridsen Direktør Link til handlingsplanen: http://www.ats.dk/?side=566

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Institutionsnummer: 153 408 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Djurslands Erhvervsskoler Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole Institutionsnummer: 707403 Dato: 19. februar

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251 Indledning I 2010 er det tredje gang, at skolen skal indsende en handlingsplan for øget gennemførelse. Skabelonen følger i store træk strukturen fra de to forrige år. Som i 2009 kan skolerne også i 2010

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Vejen Business College. Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Vejen Business College. Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vejen Business College Institutionsnummer: 573402 Journalnr.: 093.95K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vestfyns Handelsskole Institutionsnummer: 421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orientering om det

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013

1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013 1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår de eksisterende måltal for 2011 og 2012 (jf.

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere