Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014"

Transkript

1 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen

2 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle kvaliteten af de kmmunale ydelser. - at styrke dialgen m institutinernes mål, rammer g udvikling. 2. Aftalevilkår Aftalen, herunder vilkår, indhld g rammer, kan genfrhandles fr i fjerde kvartal Både frvaltningschefen g leder af Dagplejen kan tage initiativ til ændringer i aftalen, når væsentlige frhld taler fr det. Aftalen er ikke juridisk bindende, men anses sm en gensidig frpligtende aftale sm begge parter frventes at pfylde g respektere. Aftalen beskriver en række krav til aftalehlderen, men giver gså en række frihedsgrader g kmpetencer i frhld til den daglige ledelse. Hermed bliver aftalen grundlaget fr en dialgstruktur mellem aftalehlderen, frvaltningsledelsen g fagudvalget. 3. Dagplejens pgaver g frmål Faktabks Ledelse Adresse Frvaltningschef Elsemarie Lauvring Afdelingschef Kirsten Jensen Dagplejeleder Pia Mørk Jensen Aagade 25, 9620 Aalestrup Lvgrundlag g pgaver Dagtilbudslven Servicelven Vesthimmerlands Kmmunes sammenhængende børneplitik Overrdnede mål fr 0 til 6 årige i Vesthimmerlands Kmmune. Kerneydelsen består såvel af pasning sm mulighed fr leg, læring g udvikling.

3 Ydelsen leveres i tæt samarbejde med frældrene, g frældrebestyrelsen anses sm en vigtig sparringspartner i udviklingen af de pædaggiske principper. Centrale nøgletal g budget Overrdnede plitiske mål fr mrådet Aftalen skal afspejle de plitisk vedtagne mål fr mrådet. De til enhver tid gældende verrdnede mål, plitikker, retningslinjer, aftaler mv. skal efterkmmes. Med afsæt i servicelven, flkesklelven g dagtilbudslven er den verrdnede frmålsbestemmelse, at det enkelte dagtilbud skal skabe grundlag fr børns trivsel, læring g udvikling, skabe rammer, der sikrer fleksibilitet fr børnefamilier, bidrage til at bryde den negative sciale arv samt give sammenhæng mellem tilbuddene. I Den sammenhængende Børneplitik i Vesthimmerlands Kmmune lægges der blandt andet vægt på, at børn har ret til et sundt g trygt miljø, med fkus på frebyggelse g sundhedsfremme, g ifølge verrdnede mål fr 0 til 6 årige er målet frmuleret således: Alle børn i Vesthimmerlands Kmmune skal have et gdt børneliv 5. Frvaltnings mål fr DBA Fkusmråde Tværgående samarbejde helhedsrienteret indsats Tværgående samarbejde - helhedsrienteret indsats Status Tværfagligt teams, plitisk gdkendt juni 2010, bestående af medarbejdere fra scialfrvaltningen samt børne- g sklefrvaltningen er etableret med faste medlemmer samt netværks teams i kendte sager. Begge teams arbejder på institutiner/skler samt på frvaltningsniveau med henblik på helhedstænkning g fælles strategier/mål. Teamene bruges sm knsultativ bistand til prblemstillinger vedrørende børn g unge. Disse fremstilles annymt g må ikke være kendt af PPR-

4 psyklg eller scialfrvaltningen. De tværfaglige teammøder skal være et udviklende frum. Fkus er på kmmunens sammenhængende børneplitik g på samarbejdet på tværs af faggrupper i mråderne. Der har været afhldt temamøder g temadage med henblik på at pnå større fælles frståelse på plitikmråderne, den faglige udvikling samt faglig sparring. Der er udarbejdet guides/manualer til håndtering af g samarbejdet mkring implementeringen af de udmeldte plitikker på børne- g sklemrådet. Dagplejens tværfaglige teammøder er i frtsat gd udvikling. Der arbejdes seriøst med det tværfaglige samarbejde. Mål i Vesthimmerlands Kmmune Målet med det tværgående samarbejde g den helhedsrienterede tænkning er, at pnå bedst mulig service til brgerne at der skal sættes tidlig ind ver fr børn i udsatte psitiner, således at prblemerne ikke når at vkse sig stre. Dette kan bl.a. gøres gennem sundhedsfremmende tiltag. gså at udbyde en efterspørgelsesstyret tilgang således at sklerne g institutiner får de ydelser, de har brug fr. At tidlig indsats fregår allerede i Dagplejen, hvr et barn eller en familie kan pleve at blive taget alvrligt. At ved tidlig indsats, skal der bruges færre ressurcer fremadrettet. At familier får en reel mulighed fr, at få prfessinel hjælp hvis det påkræves.

5 Veje til målet / knkrete tiltag den administrative styregruppe er ansvarlig fr, at der sker udvikling g den løbende dialg i frhld til de tværfaglige teams g netværks samarbejdet der skabes rum fr vidensdeling g kendskab til hinandens arbejdsmråder g muligheder institutinerne, sklerne g de tværfaglige samarbejdspartnere plever tilgængelighed g synlighed i det daglige samarbejde. Den helt stre frskel er når familien deltager i disse tværfaglige teammøder g får andre øjne på deres barn. Succeskriterier / knkrete tegn på at målet.. Er, at dagplejere g dagplejepædaggers kmpetencer bliver skærpet i frhld til tværfaglig teamsamarbejde. At frældre får en plevelse af, at der handles prfessinelt. At frældre g det tværfaglige teams i fællesskab får nye g andre øjne på deres barn. Status fr målpfyldelse / evaluering I Dagplejen benyttes det tværfaglige teams både til at klæde dagplejere g dagplejepædagger på. Men der hvr det indtil nu har gjrt en frskel, er når familien deltager på disse møder. 95 % af alle unge ønsker g gennemfører en ungdmsuddannelse Fkusmråde 95% af alle unge ønsker g gennemfører en ungdmsuddannelse Status Dagtilbud g skler har et medansvar fr at løfte målsætningen m, at 95% af alle unge søger g gennemfører en ungdmsuddannelse g gøre dem til medskabere af et demkratisk g bæredygtigt samfund scialt, kulturelt, miljømæssigt g øknmisk.

6 Op imd hver fjerde elev frlader flkesklen med fr svage frudsætninger fr at tage en ungdmsuddannelse, g det ser ud sm m, det i udstrakt grad er de krtuddannedes børn, der aldrig får en uddannelse. Der arbejdes stadig langt hen ad vejen i fag g lektiner, med styrende lvgivning g arbejdstidsregler - vi lever imidlertid i en tid, sm stiller nye krav til danske brgeres kmpetencer g dermed nye frdringer til sklernes rganisatin, pædaggik g læringsprcesser. Drengene klarer sig generelt dårligere i sklen end pigerne, g langt flere drenge end piger får udsat sklestart i Vesthimmerlands Kmmune. Sklerådet bemærker i deres sidste rapprt, at der er sket frbedringer fr de yngste, men at der stadig er udfrdringer i udsklingen. Mål i Vesthimmerlands Kmmune at videreudvikle et sklevæsen i særklasse at der på alle niveauer er få, klare mål at udvikle rum g læringsmiljøer, der bygger på g udstråler mtanke g faglig ambitin, der giver plads til leg g inspirerer til læring ved at verskride den rganisatriske, fysiske g faglige ramme. at alle børn g unge mødes med ambitiner. De skal inddrages sm medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed g lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. at alle elever skal have mulighed fr faglig, praktisk g kreativ frdybelse. Ikke alle har lige strt ptentiale, men alle skal udfrdres til deres yderste. at betydningen af scial baggrund i frhld til faglige resultater mindskes Veje til målet / knkrete tiltag Sklernes rganisatin nytænkes, således at der tages udgangspunkt i venstående mål. Éttallernes tyranni (1 klasse, 1 lærer, 1 time) minimeres, således at der etableres fleksibel undervisning g læring på tværs af klasser g

7 årgange Der arbejdes på alle niveauer med en højere grad af sammenhæng mellem dagtilbud, skle g ungdmsuddannelser Øget fkus på undervisning i uddannelses -, erhvervs g arbejdsmarkedsrientering gennem hele frløbet Der etableres mulighed fr at følge udviklingen fra de ca. 84 % til målet m de 95 % (i UU-regi) Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Mariagerfjrd-, Rebild g Vesthimmerlands Kmmune, hvr repræsentanter fra 10. klasserne, UU erne, Erhvervssklerne, Prduktinssklerne g Børne- g skle frvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune samarbejder m et nyt tiltag. Gruppens mål er at beskrive en 10. klasse med erhvervsfaglige sigte. Gruppen udarbejder en indhldsbeskrivelse af samarbejdet mellem 10. klasse, erhvervssklerne, prduktinssklerne g en cach UU får en central rlle i arbejdet. Indsatsen fr de unge påbegyndes evt. med en særlig indsats i 8. g 9. klasse. Gruppen ansøger Sats puljen pr. september 2013 Succeskriterier / knkrete tegn på at målet.. Status fr målpfyldelse / evaluering Fkusmråde Status Den digitale flkeskle Den digitale flkeskle Regeringen har udarbejdet en natinal strategi fr anvendelse af it g digitale læremidler i flkesklen.

8 Børne- g sklefrvaltningen har med baggrund i denne udarbejdet en digitaliseringsstrategi fr skle g SFOmrådet frem til Strategien indehlder 6 fkusmråder: Teknik/drift, kmpetencer, digitale læremidler, kultur, ledelse/styring g Kmmunikatin. Det er plitisk besluttet i Vesthimmerlands kmmune, at 2 årgange på alle skler frsynes med mini-pc ere i hvert af de kmmende år. Mål Alle skler har tidssvarende cmputere g netværk Etablering af en undervisningskultur g nye læringsfrmer, hvr IT understøtter elevernes faglige, sciale g persnlige udvikling. Sklerne har veluddannede didaktiske IT-vejledere i hver afdeling Sklerne har etableret ressurceteam, der samarbejder m den digitale flkeskle. Teamet består af ledere, læsevejledere, didaktiske ITvejledere g sklebiblitekarer Alle elever g lærere har verblik ver g adgang til digitale læremidler, hvr sm helst når sm helst Sklerne kmmunikerer digitalt. Veje til målet / knkrete tiltag Frvaltningen har udarbejdet en Digitaliseringsstrategi fr Børne- g sklefrvaltningen samt et dkument indehldende besluttede tiltag mkring digitaliseringsstrategien I skleåret udleveres mini pc ere til t årgange i indsklingen g til yderligere t årgange de følgende år. Der udbydes didaktisk itvejlederuddannelse til alle skler. Indsklingslærere sm underviser klasser, der mdtager en mini pc tilbydes inspiratinsdage, SFO- persnale tilbydes kmpetenceløft mkring brug af mini pc ere. Der tilbydes temadage g kickff fr ressurceteams på sklerne. Der er etableret FællesNet til at understøtte kmmunikatin g vidensdeling. Succeskriterier / knkrete tegn på at målet m den digitale flkeskle nærmes Der er færre fejlmeldinger på det tekniske mråde FællesNettet benyttes til vidensdeling g kmmunikatin Status fr målpfyldelse / evaluering GUS med frvaltningen anvendes til drøftelse af g evaluering af målene i DBA /Kvalitetsrapprten

9 Fkusmråde Status Frtsat inklusin Frtsat inklusin Salamanca-erklæringen fra 1994 m inklusin Handicap-knventinen fra 2007 Lv m Flkesklen med seneste ændring vedr. inklusin gældende fra skleåret 12/13 Dagtilbudslven Den sammenhængende Børneplitik fr VHK Inklusinsplitikken fr VHK Det har været muligt fra 2012 at tilbageføre midler fra specialtilbud til almenundervisningen g endvidere påbegynde arbejdet med mellemløsninger på dagtilbuddene ligesm der til stadighed iværksættes centrale tiltag bl.a. i frhld til uddannelse At lære sammen er at lære at leve sammen! Yderligere uddannelse af dagplejepædagger sm Marte Me terapeut eller ICDP Uddannelse af dagplejere i ICDP Mål Dagtilbuddet / sklen sikrer, at barnets / elevens udvikling g læring i videst mulig mfang understøttes i almenmrådet g i nærmiljøet g, at læringsmiljøet tilrettelægges så flest muliges behv kan imødekmmes i almenmrådet. Dagtilbuddet / sklen giver muligheder fr, at barnet / eleven plever fællesskab g har psitive relatiner til vksne g andre børn Dagtilbuddet / sklen giver muligheder fr, at barnet / eleven udvikler sig både scialt, fagligt g fysisk, således at de rustes bedst muligt til at tage en ungdmsuddannelse g senere leve et indhldsrigt vksenliv Dagtilbuddet / sklen arbejder fr, at vergange g tværfagligt samarbejde mellem frvaltninger g mellem dagtilbud g skle g familie styrkes Dagtilbuddet / sklen udvikler resursesprg med fkus på muligheder, succeser, det der virker, det der kan lade sig gøre, kmpetencer m.m. Dagtilbuddene / sklerne har fkus på

10 dagtilbuddets / sklens indretning, dagens rganisering, pædaggiske aktiviteter, sprg g kmmunikatin, samspil, lege g de pædaggiske terier g metder der anvendes Veje til målet / knkrete tiltag Sklerne / dagtilbuddene udarbejder en handleplan fr udmøntningen af inklusinsplitikken g supplerende frvaltningsmål. Handleplanen skal være klar til brug Der søges etableret uddannelse / efteruddannelse, sm fremmer medarbejdernes kmpetencer (relatinskmpetence, klasseledelseskmpetence, (fag)didaktisk kmpetence, analyse g refleksinskmpetence, kmpetence til at arbejde it-baseret) med henblik på at pkvalificere almenmiljøet Frvaltningen inviterer til fyraftensmøder m.v. fr bl.a. at etablere fælles sprg g frståelse af pgaven PPR m.fl. arbejder knsultativt g yder vejledning g rådgivning til hjælp til selvhjælp. Inklusinspædaggen i Dagplejen færdiggør sin ICDP uddannelse, så der kan undervises fr dagplejerne g dagplejepædaggerne Mere fkus på ICDP g Marte Me ved, at flere dagplejepædagger tager den ene eller den anden uddannelse Marte Me bliver brugt på den enkelte dagplejer g i legestuegruppen fr at sikre, at alle børn bliver set g mødt på det, de har brug fr Succeskriterier / knkrete tegn på at målet m en inkluderende praksis nærmes Der arbejdes med at identificere tegn bl.a. på nedenstående: Børnefællesskaber viser tegn på inklusin, når alle børn inviteres til leg eller anden frm fr fællesskaber Pædagger g dagplejere fremmer inklusin, når den gde histrie m inklusin i frhld til det enkelte barn italesættes. Dagplejepædagger g dagplejere fremmer inklusin, når de bekræfter det enkelte barn g løfter de andre børns pmærksmhed derp, så de kan danne sig et psitivt indtryk af det enkelte barn Ledelsen fremmer inklusin, når der sættes yderligere fkus på inklusinspædaggen g der

11 Status fr målpfyldelse / evaluering gives plads til refleksin m inklusin på diverse møder Frældre fremmer inklusin, når de tager aktivt del i frældrebestyrelsens arbejde i frhld til at definere, hvad inklusin i frældrekredsen kunne være Frældre fremmer inklusin, når de er samarbejdsvillige, mdtagelige g med på at lave en indsats hjemme sm giver kntinuitet i hjem g dagplejehjem De tværprfessinelle samarbejdspartnere fremmer inklusin, når nysgerrigheden på det enkelte barns inklusinsmuligheder bliver italesat, accepteret g respekteret Sklerne redegør hvert år 1.7. fr brugen af inklusinsmidler i frhld til det plitiske niveau GUS med frvaltningen anvendes til drøftelse af g evaluering af målene i DBA /Kvalitetsrapprten Dagtilbuddene redegør fr det inkluderende arbejde bl.a. ved tilsynsbesøg Der evalueres i frhld til den ventede dkumentatinsmetde, sm ministeriet sammen med bl.a. KL udarbejder Inklusinsarbejdet i Dagplejen evalueres til stadighed frtløbende fr både dagplejere g dagplejepædagger Inklusinspædaggen i Dagplejen tages mere ud af den rdinære dagplejepædaggrlle, fr dermed, at ptimere indsatsen fr inklusin Dagplejepædaggerne undervises i inklusin samt får fælles frståelse af inklusin MUS samtaler, hvr inklusin er på dagsrdenen. Tilsyn hs den enkelte dagplejer, hvr inklusin italesættes g refleksin ver rdet inklusin er på dagsrdenen Sprgudvikling i dagtilbud / LBO Fkusmråde Sprgudvikling i dagtilbud Status Dagtilbudslven (med fkus på 8 g 11) Et alderssvarende g velfungerende sprg er en væsentlig frudsætning fr barnets sciale, følelsesmæssige g intellektuelle udvikling. Sprget kmmer ikke af sig selv, men udvikles når

12 barnet er i samspil med andre de nære vksne har her afgørende betydning. I fråret 2012 har 50 pædagger derfr gennemført et efteruddannelsesfrløb baseret på den ny frskningsbaserede viden m børns sprg g sprglige udvikling i dagtilbudsalderen. Mål Dagtilbuddet har fkus på den tidlige sprglige indsats med henblik på at understøtte barnets senere læseindlæring g frståelse fr skriftsprget g har derfr udvidet fkus på børn, der har behv fr en mere målrettet g systematisk sprgindsats Dagtilbuddet understøtter barnets sprglige udvikling med henblik på at kunne indgå i fællesskaber Dagtilbuddet har fkus på at styrke kvaliteten af det sprglige miljø i den pædaggiske praksis. Dagtilbuddet arbejder med de 3 sprgindsatser fra Sprgpakken : Dialgisk plæsning Samtaler i hverdagen g Tematisk sprgarbejde. Veje til målet / knkrete tiltag Dagtilbuddene udarbejder handleskemaer fr udmøntningen af de 3 sprgindsatser I alle institutiner er der udpeget en til t sprgansvarlige pædagger, sm har en særlig viden g kmpetence indenfr sprgligudvikling. Der prettes et netværk fr de sprgansvarlige med støtte g inspiratin fra tale/sprgknsulenterne i frvaltningen Dagtilbuddet anvender Kmpetencehjulet, sm et redskab til at målrette en kvalificeret pædaggisk indsats. Dagtilbuddet bruger bservatinsmaterialet TRAS Tidlig Registrering Af Sprgudvikling. Tale/sprg-knsulenterne yder faglig g knsultativ rådgivning g vejledning til frældre g persnale m afdækning g afhjælpning af et barns tale/sprg-vanskeligheder Nøglepersnerne i PPR tester 45 børn med rdkendskab- materiale ved sklestart 2012 g igen inden smmerferien Der udarbejdes kmpetencehjul på samtlige 4 årige børn i dagtilbud i efteråret 2012 g igen i efteråret 2013 Alle medarbejdere, både dagplejere g

13 dagplejepædagger skal have øget fkus på sprg, hvilket hænger utrlig gdt sammen med den mtriske del i dagplejen, sm der gså er fkus på Dagplejepædagger g dagplejere arbejder meget bevidst m at benævne børnene hvilket fremmer børns sprgudvikling Mtrisk udvikling fr 0 2 årige er en klar frudsætning fr, senere udvikling af sprglige kmpetencer g udvikling. Derfr har dagplejen fkus på krp g bevægelse Uddannelse af bevægelsesdagplejere Succeskriterier / knkrete tegn på at målet m sprglig udvikling i dagtilbud nærmes Status fr målpfyldelse / evaluering Der arbejdes med at identificere tegn på nedenstående: Børnefællesskaber viser tegn på sprglig udvikling når barnet kan Pædagger fremmer sprglig udvikling, når de klæder dagplejerne på i frhld til fkus på det sprglige g de muligheder der er fr at fremme sprglig udvikling hs barnet Ledelsen fremmer sprglig udvikling, når en dagplejepædagg får mulighed fr at undervise dagplejepædaggerne g muligvis dagplejerne i sprglig udvikling g dets handlemuligheder Frældre fremmer sprglig udvikling, når de støtter p m målet, ved at deltage aktivt g nysgerrigt i barnets sprglige udvikling De tværprfessinelle fremmer sprglig udvikling, når de vidensdeler med deres faglige kmpetencer Dagplejere sætter rd på barnets initiativer. Dermed øges barnets sprglige kmpetencer Barnets lyde / sprglige lyde efterfølges af lignende lyde / sprglige lyde Barnets ufærdige rd gentages g giver dermed barnet en mulighed fr at høre rdene endnu engang uden at blive krrigeret g føle sig frkert Dagplejerne benævner børnene, hvilket fremmer børns sprgudvikling Dagtilbuddet redegør fr tiltag der understøtter sprgarbejdet bl.a. ved tilsynsbesøg Dagtilbuddet redegør gennem handleskemaerne fr, hvrdan der arbejdes med sprgpakken Nøglepersnerne følger p på effekten gennem testningen af de 45 børn Der laves pfølgning på sprgarbejdet via

14 Kmpetencehjulet I Dagplejen sætter vi rd på barnets initiativer, fr dermed at give barnet mulighed fr at kble sprget sammen med handlinger eller følelser 6. Eventuelle institutinsmål Der skal være en intrduktin til målene. Der skal være en begrundelse fr at gennemføre målene. Målene udarbejdes med udgangspunkt i SMTTE mdellen. Fkusmråde Den Skabende Pædaggik Status Dagplejen har de sidste 2 år arbejdet målrettet med den skabende pædaggik. I hverdagen kan vi se en frandring g en bevidstgørelse m betydningen af arbejdet med den skabende pædaggik. Mål Veje til målet / knkrete tiltag Succeskriterier / knkrete tegn Arbejdet med den skabende pædaggik er frtløbende g skal ptimere ved ydereligere uddannelse af dagplejepædagger i frhld til Marte Me g/eller ICDP. Målet er at den skabende pædaggik implementeres g til stadighed bliver en naturlig del af den enkelte dagplejers hverdag. Den skabende pædaggik tager udgangspunkt i relatiner, hvr anerkendelse er en str del af hverdagen. Relatinen er mellem barn/barn, mellem barn/vksen g mellem vksen/vksen. Den skabende pædaggik er på dagsrdenen til alle persnalemøderne, hvr der italesættes, hvad frståelsen af den skabende pædaggik er. Samtidig får hver dagplejer et arbejdspunkt i frhld til den skabende pædaggik, sm dagplejepædaggen g dagplejeren har en drøftelse af på tilsyn. Den skabende pædaggik er blevet en str del af Dagplejens pædaggiske læreplan. Succeskriteriet er frtsat, at dagplejepædaggen i det

15 på at målet m en inkluderende praksis nærmes daglige kan se en frandring g bevidstgørelse hs den enkelte dagplejer. Dagplejeren, sm har den psitive følelse g glæde fr barnet samt har fkus på at skabe en varm g tillidsfuld stemning, sm er præget af anerkendelse. Succeskriteriet er endnu mere dkumentatin i frhld til dagligdagen. Dkumentatin sm er med til at øge bevidstgørelsen hs dagplejerne, samt at frældrene kan se, hvad der sker i hverdagen. Status fr målpfyldelse / evaluering At den gde histrie i frhld til den skabende pædaggik bliver italesat. En italesættelse er medvirkende til øget fkus på g bevidstgørelse af emnet g en øget psitivitet i frhld til pgaven. 7. Øknmiske vilkår g ressurcer Tværgående indsatser Bemærkninger: Alle frhåndsaftaler, plitikker g verenskmster skal verhldes. Institutinen er mfattet af barselsudligningsrdningen, hvr der refunderes 80% af nettudgiften. Institutinen dækker selv resterende udgift. Øknmiske ressurcer fr 2014 udmeldes umiddelbart efter vedtagelse af budget Der vil ske regulering p/ned i juni/juli måned g i december.

16 8. Andre frhld i aftalen Frvaltningschef Leder af Dagplejen Elsemarie Lauvring Pia Mørk

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Højgårdens Børnehave og Børne-& Skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Højgårdens Børnehave og Børne-& Skoleudvalget Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Højgårdens Børnehave g Børne-& Skleudvalget 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at

Læs mere

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser Evaluering Dialgbaseret aftalestyring i Børne- g sklefrvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune. Dagtilbud, skler g de tværgående indsatser Gdkendt i Børne- g skleudvalget den 3. december 2012 Indhld Indledning...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Aftale mellem Aalestrup Skole og Børne - og Skoleforvaltningen. DialogBaseret Aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune

Aftale mellem Aalestrup Skole og Børne - og Skoleforvaltningen. DialogBaseret Aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune 2015-2016 Aftale mellem Aalestrup Skle g Børne - g Sklefrvaltningen DialgBaseret Aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune Indhld 1. Frmål... 2 2. Aftalevilkår... 2 3. Opgaver g frmål... 3 4. Overrdnede plitiske

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi fr en GRØN GENERATION i Fredericia Kmmunen hvr børn g unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia Kmmune ktber 2016 1 Strategi fr en Grøn Generatin i Fredericia kmmune -

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN FOR

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere