SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd Tingbjerg I Tingbjerg Ås Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her. Med venlig hilsen Mark Engelgaar Grontmij A/S (Glostrup) Granskoven 8, 2600 Glostrup tlf Mulighederne for Tingbjerg Ås 1, 2700 Brønshøj El Investering* Årlig besparelse BELYSNING Bygn. 1-4 & Kældergang - Belysningen i gangarealer består hovedsageligt af armaturer med et 18W lysstofsrør. Lyset er konstant tændt. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Lysstyringen ændres så den tændes efter styring af bevægelsesfølere kr kr. 16,98 ton CO₂ Varmefordeling Investering* Årlig besparelse AUTOMATIK Bygn Det skønnes ud fra aflæste værdier på frem- og returtemperatur på fjernvarmeforsyningen, at varmeanlægget kan indreguleres til en større afkøling af fjernvarmevand. FORBEDRING Bygn Indregulering af varmeanlægget. Du får herved den bedste udnyttelse af fjernvarmen, når temperaturforskellen på det fjernvarmevand,der løber ind i systemet, og det, der løber retur, er så stor som muligt. Hvis din afkøling afviger mere end 5 grader fra normtallet, reguleres din betaling med en bonus eller merudgift. Er afvigelsen mindre end 5 grader, er din betaling uændret. Du kan læse mere om afkøling på Forudsætninger for indregulering: kr kr. 13,99 ton CO₂ At der er uhindret adgang til anlæggene. At alle radiatorventiler er åbne, dvs. der cirkulerer max. vandmængde i central- Energimærkningsnummer

3 varmesystemet. At varmeanlæggets snavssamlere og vekslere er rensede inden indreguleringen. Udgifter forbundet med udskiftning af eventuelle defekte indreguleringsventiler, eller andre defekte varme og el-komponenter er udover dette forslag. Efterreparationer af isolering o. lign. Er uden for dette forslag. Gulve Investering* Årlig besparelse ETAGEADSKILLELSE Bygn. 1-4 & Gulv mod uopvarmet kælder - Konstruktionen er af beton med trægulve. Gulvet er isoleret med 30 mm. mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og den driftsansvarlige bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås kr kr. 59,25 ton CO₂ * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke D Årligt varmeforbrug 5.100,32 MWh fjernvarme kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 719,15 ton Energimærkningsnummer

5 BYGNINGERNE Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering Årlig besparelse LOFT Bygn Loft mod paralleltag og tagrum - Loft mod paralleltag samt mod tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. FORBEDRING Bygn Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 275 mm isolering. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden efterisoleringen udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand kr kr. 42,90 ton CO₂ Ydervægge Investering Årlig besparelse HULE YDERVÆGGE Energimærkningsnummer

6 Bygn. 6 - Gavle - Begge gavle er udført som 35 cm hulmur. Væggen består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er konstateret ud fra tegningsmateriale ikke at være isoleret. Bygn. 1 & 3 - Vestlig gavl - Gavl er udført som 35 cm hulmur. Væggen består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er konstateret ud fra tegningsmateriale ikke at være isoleret. Bygn. 2 - Nordlig gavl - Gavl er udført som 35 cm hulmur. Væggen består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er konstateret ud fra tegningsmateriale ikke at være isoleret. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 6 - Isolering af uisoleret hulmur af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægggen er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Bygn Isolering af uisoleret hulmur af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægggen er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Bygn. 2 - Isolering af uisoleret hulmur af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægggen er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden kr. 6,20 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Bygn Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Bygn Kælder - Vægge mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør ind til vaskeriet. FORBEDRING Bygn Kælder - Efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Efterisoleringen placeres på den kolde side. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal tekniske installationer føres med ud i ny væg kr kr. 3,65 ton CO₂ LETTE YDERVÆGGE Bygn. 5 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 50 mm mineraluld. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Der opsættes ny godkendt pladebeklædning som afslutning kr. 0,24 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 LETTE YDERVÆGGE Bygn. 1-4 & Let ydervæg mod altan - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 90 mm mineraluld. KÆLDER YDERVÆGGE Bygn Kælderydervægge over jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn Kælderydervægge mod jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Bygn. 5 - Ovenlys - Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. Bygn Lejligheder - Oplukkelige/faste vinduer med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Ovenlys - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og tolags energiruder med varm kant. Bygn Lejligheder - Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant kr. 23,67 ton CO₂ VINDUER Bygn. 1-4 & Trappeopgange - Vinduer er med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1-4 & Trappeopgange -Vinduerne udskiftes til nye vinduer med tolags energiruder og varm kant kr. 3,01 ton CO₂ VINDUER Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Oplukkelige/faste vinduer med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsruder. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med tolags energiruder med varm kant kr. 8,06 ton CO₂ Energimærkningsnummer

8 YDERDØRE Bygn Trappeopgange - 13 stk. yderdøre med ruder af etlags glas. FORBEDRING Bygn Trappeopgange - Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant kr kr. 2,01 ton CO₂ YDERDØRE Bygn. 5 - Indgangsparti - I alt 5 stk. massive yderdøre monteret i lette vægge i indgangsparti til entré. Der er en dør til hver bolig. Dørene er uisoleret. FORBEDRING Bygn. 5 - Indgangsparti - Udskiftning af yderdøre til nye døre med isolerede fyldninger kr kr. 0,32 ton CO₂ YDERDØRE Bygn. 5 - Hoveddør- 5 stk. yderdøre med hver en rude af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Hoveddør - Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant kr. 0,22 ton CO₂ YDERDØRE Bygn. 5 - Terrassedøre - Til hver bolig er der 1 stk. terrassedøre med 2 ruder af tolags termoglas. Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Til hver lejlighed er der 1 stk. altandør med en rude af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Terrassedøre - Terrassedøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant. Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Altandøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant kr. 11,73 ton CO₂ YDERDØRE Bygn Trappeopgange - Yderdøre med en rude af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant kr. 1,44 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 YDERDØRE Bygn. 1-4 & Fransk altaner - Yderdøre er med ruder af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1-4 & Fransk altaner - Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant kr. 31,44 ton CO₂ Gulve Investering Årlig besparelse TERRÆNDÆK Bygn. 5 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. ETAGEADSKILLELSE Bygn. 1-4 & Gulv mod uopvarmet kælder - Konstruktionen er af beton med trægulve. Gulvet er isoleret med 30 mm. mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og den driftsansvarlige bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås kr kr. 59,25 ton CO₂ Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Bygn. 1-4 & 6 - Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventil i bad. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygn. 5 - Der er naturlig ventilation i de 5 stk. boliger i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygn Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer Energimærkningsnummer

10 og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og udsugning i bad. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygn. 9 - Der er monteret 4 stk. nye mekanisk ventilationsanlæg i 2009, der placeret i loftrum over hver trappegang. en anses for at være normal tæt. Energimærkningsnummer

11 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Vingegavl 1. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Vingegavl 1. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Bygårdstræde 25. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Bygårdstræde 25. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Bygårdsstræde 22. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Bygårdstræde 22. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Bygårdsstræde 13. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Bygårdstræde 13. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. VARMEPUMPER Alle bygninger - Der er ingen varmepumper i bygningerne og det er ikke rentabel at få installeret, da bygningerne opvarmes med fjernvarme. SOLVARME Bygn Der er intet solvarmeanlæg på bygningen og det er ikke rentabel at få installeret, da bygningen opvarmes med fjernvarme. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Alle bygninger - Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Energimærkningsnummer

12 VARMERØR Bygn. 1-4 & Varmefordelingsrør er gennemsnitligt udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1-4 & Brugsvandsrør og cirkulationsledning er gennemsnitligt udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygn. 1-4 & Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 9,86 ton CO₂ VARMERØR Bygn. 5 - Varmefordelingsrør er gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene er fremført i terrændæk og skønnes uisoleret. VARMEFORDELINGSPUMPER Bygn. 8 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Magna3 pumpe med en effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna Bygn. 9 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Magna3 pumpe med en effekt på 350 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna UPE F. Bygn På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Magna3 pumpe med en effekt på 1297 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos og er fra 2013 AUTOMATIK Bygn Det skønnes ud fra aflæste værdier på frem- og returtemperatur på fjernvarmeforsyningen, at varmeanlægget kan indreguleres til en større afkøling af fjernvarmevand. FORBEDRING Bygn Indregulering af varmeanlægget. Du får herved den bedste udnyttelse af fjernvarmen, når temperaturforskellen på det fjernvarmevand,der løber ind i systemet, og det, der løber retur, er så stor som muligt. Hvis din afkøling afviger mere end 5 grader fra normtallet, reguleres din betaling med en bonus eller merudgift. Er afvigelsen mindre end 5 grader, er din betaling uændret. Du kan læse mere om afkøling på Forudsætninger for indregulering: kr kr. 13,99 ton CO₂ At der er uhindret adgang til anlæggene. At alle radiatorventiler er åbne, dvs. der cirkulerer max. vandmængde i centralvarmesystemet. At varmeanlæggets snavssamlere og vekslere er rensede inden indreguleringen. Udgifter forbundet med udskiftning af eventuelle defekte indreguleringsventiler, eller andre defekte varme og el-komponenter er udover dette forslag. Efterreparationer af isolering o. lign. Er uden for dette forslag. Energimærkningsnummer

13 AUTOMATIK Alle bygninger - Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Alle bygninger - Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Alle bygninger - Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Energimærkningsnummer

14 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND I beregningen er der indregnet et gennemsnitligt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. VARMTVANDSRØR Bygn. 5 - Brugsvandsrør og cirkulationsledning er gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene er fremført i terrændæk og er skønnet uisoleret. VARMTVANDSPUMPER Bygn. 9 - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en maks. effekt på 245 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS FORBEDRING Bygn. 9 - Montering af ny cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt kr kr. 0,38 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER Bygn. 8 - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos, Type Magna med en maks. effekt på 85 W. Bygn På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Magna på 85 W fra VARMTVANDSBEHOLDER Bygn. 9 - Varmt brugsvand produceres direkte via 2 stk. Elge rørvekslere fra Bygn. 8 - Varmt brugsvand produceres i 4000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. Den er fabrikeret i Bygn Varmt brugsvand produceres i 3200 l varmtvandsbeholder fra 2013, isoleret med 100 mm isoleringsmateriale. Energimærkningsnummer

15 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Bygn. 1-4 & Kældergang - Belysningen i gangarealer består hovedsageligt af armaturer med et 18W lysstofsrør. Lyset er konstant tændt. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Lysstyringen ændres så den tændes efter styring af bevægelsesfølere kr kr. 16,98 ton CO₂ BELYSNING Bygn. 2 - Kældergang - Belysningen i gangarealer består enkelte steder af armaturer med et 60W glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. FORBEDRING Bygn. 2 - De nuværende glødepærer udskiftes til LED-lyskilder kr kr. 1,28 ton CO₂ BELYSNING Bygn Belysningen i trappeopgange består 50% af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. FORBEDRING Bygn De nuværende glødepære skiftes ud til LED-lyskilder kr kr. 2,62 ton CO₂ BELYSNING Bygn Trappeopgang - Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med 2x18W kompaktlysrør. Der er 4 armaturer pr. opgang. Lyset styres med bevægelsesmelder indbygget i armaturet. Bygn Belysningen i trappeopgange består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Bygn Belysningen i trappeopgange består af 5 stk armaturer med 7 W sparepære. Lyset styres med trappeautomat. Energimærkningsnummer

16 SOLCELLER Bygn. 1-4 & Der er ingen solceller på bygningen. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Montering af solceller på sydvestvendt tag. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 110 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 121,96 ton CO₂ SOLCELLER Bygn. 5 - Der er ingen solceller til de 5 boliger. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Montering af solceller på sydvendte tage. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 30 m² til hver bolig. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr. 14,10 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Sags nr Kunde: FSB Afd Tingbjerg I Ejendommens beliggenhed: Tingbjerg Ås 1, 2700 Brønshøj Energimærket omfatter 15 bygninger. Det samlede opvarmede boligareal bliver i følge BBR-meddelelsen på m². erne er fordelt på følgende adresser: - Tingbjerg Ås 1-7 (BBR-bygn. nr. 1) - Stengavl 1-13 (BBR-bygn. nr. 2) - Tingbjerg Ås 9-13 (BBR. bygn. nr. 3) - Vingegavl 1-11 (BBR. bygn. nr. 4) - Stengavl 2-10 (BBR. bygn. nr. 5) - Tårnhusstræde (BBR. bygn. nr. 6) - Gavlhusvej 9-15 (BBR. bygn. nr. 7) - Bygårdstræde (BBR. bygn. nr. 8) - Bygårdstræde (BBR. bygn. nr. 9) - Gavlhusvej 1-5 (BBR. bygn. nr. 10) - Terrasserne (BBR. bygn. nr. 11) - Tårnhusstræde (BBR. bygn. nr. 12) - Hækkevold 9-15 (BBR. bygn. nr. 13) - Bygårdstræde (BBR. bygn. nr. 14) - Tårnhusstræde (BBR. bygn. nr. 15) Energimærkningsnummer

17 erne opvarmes med fjernvarme og anvendes til kollegieboliger. Der er 1-3 etager i bygningerne. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, opmålinger foretaget på stedet samt følgende udleveret bygningstegninger: - Snit i vest- og sydfacader, tegn. nr.: 278, dato: Snit i øst- og nordfacader, tegn. nr.: 280, dato: Snit i hovedskillevæg og tagprofiler, tegn. nr.: 279, dato beliggenhedsplan, dato: Plantegning, blok 1, tegn. nr.: 249, dato: Facader, snit og gavle, blok 1, tegn. nr.: 250, dato: Plantegning, blok 2, tegn. nr.: 255, dato: Facader, snit og gavle, blok 2, tegn. nr.: 256, dato: Plantegning, blok 3, tegn. nr.: 251, dato: Facader, snit og gavle, blok 3, tegn. nr.: 252, dato: Plantegning, blok 4, tegn. nr.: 265, dato: Plantegning, blok 5, tegn. nr.: 257, dato: Plantegning, blok 6, tegn. nr.: 267, dato: Facader, snit og gavle, blok 6, tegn. nr.: 268, dato: Længdesnit, blok 6, tegn. nr.: 286, dato: Plantegning, blok 7, tegn. nr.: 271, dato: Plantegning, blok 8, tegn. nr.: 273, dato: Facader, snit og gavle, blok 8, tegn. nr.: 274, dato: Plantegning, blok 9, tegn. nr.: 261, dato: Facader, snit og gavle, blok 9, tegn. nr.: 262, dato: Plantegning, blok 10, tegn. nr.: 275, dato: Plantegning, blok 11, tegn. nr.: 259, dato: Plantegning, blok 12, tegn. nr.: 263, dato: Plantegning, blok 13, tegn. nr.: 253, dato: Plantegning, blok 14, tegn. nr.: 55-4-B , dato: Facader, snit og gavle, blok 14, tegn. nr.: 270, dato: Energimærket er udarbejdet efter gældende retningslinjer i håndbog for Energikonsulenter. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ". Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag. Energimærkningen er udført af: Mark Engelgaar Energimærkningsnummer

18 ernes lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 3 vær. lejlighed 1 Adresse Tingbjerg Ås 1-7, 2700 Brønshøj m² 78 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 1 Adresse Tingbjerg Ås 1-7, 2700 Brønshøj m² 67 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 2 Adresse Stengavl 1-13, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 42 Kr./år vær. lejlighed 3 Adresse Tingbjerg Ås 9-13, 2700 Brønshøj m² 76 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 3 Adresse Tingbjerg Ås 1-7, 2700 Brønshøj m² 67 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 4 Adresse Vingegavl 1-11, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 34 Kr./år vær. lejlighed 4 Adresse Vingegavl 1-11, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 5 Adresse Stengavl 2-10, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 5 Kr./år vær. lejlighed 6 Adresse Tårnhusstræde 23-37, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 48 Kr./år vær. lejlighed 7 Adresse Gavlhusvej 9-15, 2700 Brønshøj m² 85 Antal 3 Kr./år Energimærkningsnummer

19 3 vær. lejlighed 7 Adresse Gavlhusvej 9-15, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 8 Adresse Bygårdstræde 25-31, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 24 Kr./år vær. lejlighed 9 Adresse Bygårdstræde 22-28, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 24 Kr./år vær. lejlighed 10 Adresse Gavlhusvej 1-5, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 10 Adresse Gavlhusvej 1-5, 2700 Brønshøj m² 67 Antal 15 Kr./år vær. lejlighed 11 Adresse Terrasserne 31-39, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 29 Kr./år vær. lejlighed 11 Adresse Terrasserne 31-39, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 1 Kr./år vær. lejlighed 12 Adresse Tårnhusstræde 18-24, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 12 Adresse Tårnhusstræde 18-24, 2700 Brønshøj m² 82 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 134 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 92 Antal 8 Kr./år Energimærkningsnummer

20 5 vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 104 Antal 4 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 82 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 52 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 14 Adresse Bygårdstræde 13-19, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 14 Adresse Bygårdstræde 13-19, 2700 Brønshøj m² 91 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 15 Adresse Tårnhusstræde 13-19, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 24 Kr./år Energimærkningsnummer

21 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Loft Alle bygninger - Efterisolering af tag med 200 mm. isolering kr. 304,87 MWh Fjernvarme -125 kwh Elektricitet kr. Massive vægge mod uopvarmede rum Bygn Kælder - Efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm kr. 25,92 MWh Fjernvarme -11 kwh Elektricitet kr. Yderdøre Bygn Trappeopgange - Udskiftning af yderdøre med etlags ruder til yderdøre med tolags energiruder kr. 14,24 MWh Fjernvarme kr. Yderdøre Bygn. 5 - indgangsparti - Montering af 5 stk. nye massive isoleret yderdøre kr. 2,24 MWh Fjernvarme kr. Etageadskillelse Bygn. 1-4 & Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering kr. 421,04 MWh Fjernvarme -172 kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FW-Jasminalle 4, Videbæk Jasminalle 4 6920 Videbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Stockholmsgade 2A 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juli 2015 Til den 1. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 53 4500 Nykøbing Sj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5J 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karrebækvej 11 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gartnervænget 10 8990 Fårup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. maj 2015 Til den 9. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111875

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5F 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenhøjparken 21 4140 Borup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rådhusstræde 6 4720 Præstø Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. august 2015 Til den 28. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blomstervænget 5 7570 Vemb Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2014 Til den 8. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nedergade 10 6440 Augustenborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. august 2014 Til den 12. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elledevej 17 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Harekæret 18 5220 Odense SØ Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. juli 2014 Til den 16. juli 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd. 1-4 Valløesgade 21 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Algade 59A 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2013 Til den 4. juli 2023. Energimærkningsnummer 311007205

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2161-15 til 29 Møgelbjergparken 1 8500 Grenaa Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. marts 2015 Til den 18. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mathilde Parken 21-23-25 Mathilde Parken 21 3400 Hillerød ens energimærke: Gyldig fra 26. maj 2014 Til den 26. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mølle Allé 16 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2015 Til den 15. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildeparken 3 Kildebakkegårds Alle 90A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. marts 2014 Til den 12. marts 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Buddingeparken Buddingevej 203 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejerforeningen Strandboulevarden 31/ Præstøgade 16 Præstøgade 16 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Geerslettevej 8A 3600 Frederikssund Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blågårdsstræde 2 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. februar 2015 Til den 3. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd. 16A, B-fløjen Sygehusvej 5 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2012

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælledvej 7 4350 Ugerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 2A 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. marts 2014 Til den 16. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vesterbrogade 92 1620 København V ens energimærke: Gyldig fra 10. maj 2014 Til den 10. maj 2024. Energimærkningsnummer 311053433

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bøgevænget 16 7330 Brande Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2014 Til den 30. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport factum2 odense Birkevej 21 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Istedgade 100 1650 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lillehøjen Lillehøjen 28 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hængebøgen 2 Hængebøgen 2 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. december 2012 Til den 26. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjulhøj Allé 28 2720 Vanløse ens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den 22. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031770

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 20, Mølleparken 2 (fællesbygning) Gammelmosevej 63 2800 Kongens Lyngby Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2014

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12123FKT Ryttervænget 34 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. november 2012 Til den 3. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport 0-65 Hessensgården Hessensgade 6 300 København S ernes energimærke: Gyldig fra 6. september 03 Til den 6. september 03.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ørnevej 5 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2015 Til den 24. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rolighed 8A 4180 Sorø ens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019. Energimærkningsnummer 310018462

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bagtoften 1D 5762 Vester Skerninge Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2014 Til den 17. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2015 Til den 1. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thor Langes Alle 7 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Donstedvej 61 9352 Dybvad Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. april 2015 Til den 27. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderdalen 35 Sønderdalen 35 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2013 Til den 29. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æblehaven Æblehaven 56 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ove Billes Vej 12 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. januar 2015 Til den 5. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kjærstrupvej 60 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. januar 2015 Til den 23. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Chr. Lehns Vænge 35 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamiliehus Antaresvænget 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjelmensgade 27 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2013 Til den 1. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 36 Grønnegade 32 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2014 Til den 28. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 30-40 Korsvang 30 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Glerupvej 150 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. november 2014 Til den 26. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Arsukvej 1 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2013 Til den 26. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyrdeparken Kidhøj 1 2880 Bagsværd Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. august 2014 Til den 20. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tinghøjparken Tinghøjparken 35 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. juni 2014 Til den 10. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Væggerløsevej 7 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2013 Til den 22. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thor Langes Alle 12 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Halfdansgade 1 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. marts 2015 Til den 8. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Pauls Gade 30 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Vangs Alle 6, 8 og 10 Vangs Alle 6 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rypehusene 62 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. maj 2013 Til den 27. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Plantagevej 28 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. september 2013 Til den 23. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernbanegade 13A 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. september 2013 Til den 8. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Duemosepark 1-52 Duemosepark 1 3520 Farum Bygningernes energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2025.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevej 19 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solskinshøjen 33 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2013 Til den 13. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Balstrupvej 17 4100 Ringsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere