SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd Tingbjerg I Tingbjerg Ås Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her. Med venlig hilsen Mark Engelgaar Grontmij A/S (Glostrup) Granskoven 8, 2600 Glostrup tlf Mulighederne for Tingbjerg Ås 1, 2700 Brønshøj El Investering* Årlig besparelse BELYSNING Bygn. 1-4 & Kældergang - Belysningen i gangarealer består hovedsageligt af armaturer med et 18W lysstofsrør. Lyset er konstant tændt. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Lysstyringen ændres så den tændes efter styring af bevægelsesfølere kr kr. 16,98 ton CO₂ Varmefordeling Investering* Årlig besparelse AUTOMATIK Bygn Det skønnes ud fra aflæste værdier på frem- og returtemperatur på fjernvarmeforsyningen, at varmeanlægget kan indreguleres til en større afkøling af fjernvarmevand. FORBEDRING Bygn Indregulering af varmeanlægget. Du får herved den bedste udnyttelse af fjernvarmen, når temperaturforskellen på det fjernvarmevand,der løber ind i systemet, og det, der løber retur, er så stor som muligt. Hvis din afkøling afviger mere end 5 grader fra normtallet, reguleres din betaling med en bonus eller merudgift. Er afvigelsen mindre end 5 grader, er din betaling uændret. Du kan læse mere om afkøling på Forudsætninger for indregulering: kr kr. 13,99 ton CO₂ At der er uhindret adgang til anlæggene. At alle radiatorventiler er åbne, dvs. der cirkulerer max. vandmængde i central- Energimærkningsnummer

3 varmesystemet. At varmeanlæggets snavssamlere og vekslere er rensede inden indreguleringen. Udgifter forbundet med udskiftning af eventuelle defekte indreguleringsventiler, eller andre defekte varme og el-komponenter er udover dette forslag. Efterreparationer af isolering o. lign. Er uden for dette forslag. Gulve Investering* Årlig besparelse ETAGEADSKILLELSE Bygn. 1-4 & Gulv mod uopvarmet kælder - Konstruktionen er af beton med trægulve. Gulvet er isoleret med 30 mm. mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og den driftsansvarlige bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås kr kr. 59,25 ton CO₂ * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke D Årligt varmeforbrug 5.100,32 MWh fjernvarme kr Samlet energiudgift Samlet CO₂ udledning kr 719,15 ton Energimærkningsnummer

5 BYGNINGERNE Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering Årlig besparelse LOFT Bygn Loft mod paralleltag og tagrum - Loft mod paralleltag samt mod tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. FORBEDRING Bygn Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 275 mm isolering. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden efterisoleringen udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunker eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand kr kr. 42,90 ton CO₂ Ydervægge Investering Årlig besparelse HULE YDERVÆGGE Energimærkningsnummer

6 Bygn. 6 - Gavle - Begge gavle er udført som 35 cm hulmur. Væggen består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er konstateret ud fra tegningsmateriale ikke at være isoleret. Bygn. 1 & 3 - Vestlig gavl - Gavl er udført som 35 cm hulmur. Væggen består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er konstateret ud fra tegningsmateriale ikke at være isoleret. Bygn. 2 - Nordlig gavl - Gavl er udført som 35 cm hulmur. Væggen består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er konstateret ud fra tegningsmateriale ikke at være isoleret. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 6 - Isolering af uisoleret hulmur af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægggen er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Bygn Isolering af uisoleret hulmur af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægggen er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Bygn. 2 - Isolering af uisoleret hulmur af tegl med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægggen er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden kr. 6,20 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Bygn Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Bygn Kælder - Vægge mod uopvarmet rum består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør ind til vaskeriet. FORBEDRING Bygn Kælder - Efterisolering med 200 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum. Efterisoleringen placeres på den kolde side. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal tekniske installationer føres med ud i ny væg kr kr. 3,65 ton CO₂ LETTE YDERVÆGGE Bygn. 5 - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 50 mm mineraluld. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Udvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Der opsættes ny godkendt pladebeklædning som afslutning kr. 0,24 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 LETTE YDERVÆGGE Bygn. 1-4 & Let ydervæg mod altan - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 90 mm mineraluld. KÆLDER YDERVÆGGE Bygn Kælderydervægge over jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Bygn Kælderydervægge mod jord består af 35 cm væg af letklinkerbeton. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Bygn. 5 - Ovenlys - Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. Bygn Lejligheder - Oplukkelige/faste vinduer med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Ovenlys - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og tolags energiruder med varm kant. Bygn Lejligheder - Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant kr. 23,67 ton CO₂ VINDUER Bygn. 1-4 & Trappeopgange - Vinduer er med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termoruder. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1-4 & Trappeopgange -Vinduerne udskiftes til nye vinduer med tolags energiruder og varm kant kr. 3,01 ton CO₂ VINDUER Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Oplukkelige/faste vinduer med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude og forsatsruder. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med tolags energiruder med varm kant kr. 8,06 ton CO₂ Energimærkningsnummer

8 YDERDØRE Bygn Trappeopgange - 13 stk. yderdøre med ruder af etlags glas. FORBEDRING Bygn Trappeopgange - Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant kr kr. 2,01 ton CO₂ YDERDØRE Bygn. 5 - Indgangsparti - I alt 5 stk. massive yderdøre monteret i lette vægge i indgangsparti til entré. Der er en dør til hver bolig. Dørene er uisoleret. FORBEDRING Bygn. 5 - Indgangsparti - Udskiftning af yderdøre til nye døre med isolerede fyldninger kr kr. 0,32 ton CO₂ YDERDØRE Bygn. 5 - Hoveddør- 5 stk. yderdøre med hver en rude af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Hoveddør - Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant kr. 0,22 ton CO₂ YDERDØRE Bygn. 5 - Terrassedøre - Til hver bolig er der 1 stk. terrassedøre med 2 ruder af tolags termoglas. Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Til hver lejlighed er der 1 stk. altandør med en rude af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Terrassedøre - Terrassedøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant. Bygn. 1-4 & Ud mod altan - Altandøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant kr. 11,73 ton CO₂ YDERDØRE Bygn Trappeopgange - Yderdøre med en rude af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energirude og varm kant kr. 1,44 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 YDERDØRE Bygn. 1-4 & Fransk altaner - Yderdøre er med ruder af tolags termoglas. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1-4 & Fransk altaner - Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant kr. 31,44 ton CO₂ Gulve Investering Årlig besparelse TERRÆNDÆK Bygn. 5 - Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. ETAGEADSKILLELSE Bygn. 1-4 & Gulv mod uopvarmet kælder - Konstruktionen er af beton med trægulve. Gulvet er isoleret med 30 mm. mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og den driftsansvarlige bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås kr kr. 59,25 ton CO₂ Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Bygn. 1-4 & 6 - Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventil i bad. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygn. 5 - Der er naturlig ventilation i de 5 stk. boliger i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygn Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer Energimærkningsnummer

10 og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og udsugning i bad. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Bygn. 9 - Der er monteret 4 stk. nye mekanisk ventilationsanlæg i 2009, der placeret i loftrum over hver trappegang. en anses for at være normal tæt. Energimærkningsnummer

11 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Vingegavl 1. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Vingegavl 1. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Bygårdstræde 25. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Bygårdstræde 25. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Bygårdsstræde 22. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Bygårdstræde 22. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Bygn erne opvarmes med fjernvarme fra varmecentral på Bygårdsstræde 13. Varmecentral er derfor kun medregnet i bygningen på Bygårdstræde 13. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. VARMEPUMPER Alle bygninger - Der er ingen varmepumper i bygningerne og det er ikke rentabel at få installeret, da bygningerne opvarmes med fjernvarme. SOLVARME Bygn Der er intet solvarmeanlæg på bygningen og det er ikke rentabel at få installeret, da bygningen opvarmes med fjernvarme. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Alle bygninger - Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Energimærkningsnummer

12 VARMERØR Bygn. 1-4 & Varmefordelingsrør er gennemsnitligt udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Bygn. 1-4 & Brugsvandsrør og cirkulationsledning er gennemsnitligt udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Bygn. 1-4 & Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 9,86 ton CO₂ VARMERØR Bygn. 5 - Varmefordelingsrør er gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene er fremført i terrændæk og skønnes uisoleret. VARMEFORDELINGSPUMPER Bygn. 8 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Magna3 pumpe med en effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna Bygn. 9 - På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Magna3 pumpe med en effekt på 350 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna UPE F. Bygn På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Magna3 pumpe med en effekt på 1297 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos og er fra 2013 AUTOMATIK Bygn Det skønnes ud fra aflæste værdier på frem- og returtemperatur på fjernvarmeforsyningen, at varmeanlægget kan indreguleres til en større afkøling af fjernvarmevand. FORBEDRING Bygn Indregulering af varmeanlægget. Du får herved den bedste udnyttelse af fjernvarmen, når temperaturforskellen på det fjernvarmevand,der løber ind i systemet, og det, der løber retur, er så stor som muligt. Hvis din afkøling afviger mere end 5 grader fra normtallet, reguleres din betaling med en bonus eller merudgift. Er afvigelsen mindre end 5 grader, er din betaling uændret. Du kan læse mere om afkøling på Forudsætninger for indregulering: kr kr. 13,99 ton CO₂ At der er uhindret adgang til anlæggene. At alle radiatorventiler er åbne, dvs. der cirkulerer max. vandmængde i centralvarmesystemet. At varmeanlæggets snavssamlere og vekslere er rensede inden indreguleringen. Udgifter forbundet med udskiftning af eventuelle defekte indreguleringsventiler, eller andre defekte varme og el-komponenter er udover dette forslag. Efterreparationer af isolering o. lign. Er uden for dette forslag. Energimærkningsnummer

13 AUTOMATIK Alle bygninger - Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Alle bygninger - Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Alle bygninger - Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Energimærkningsnummer

14 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND I beregningen er der indregnet et gennemsnitligt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. VARMTVANDSRØR Bygn. 5 - Brugsvandsrør og cirkulationsledning er gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene er fremført i terrændæk og er skønnet uisoleret. VARMTVANDSPUMPER Bygn. 9 - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en maks. effekt på 245 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS FORBEDRING Bygn. 9 - Montering af ny cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt kr kr. 0,38 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER Bygn. 8 - På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos, Type Magna med en maks. effekt på 85 W. Bygn På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Magna på 85 W fra VARMTVANDSBEHOLDER Bygn. 9 - Varmt brugsvand produceres direkte via 2 stk. Elge rørvekslere fra Bygn. 8 - Varmt brugsvand produceres i 4000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. Den er fabrikeret i Bygn Varmt brugsvand produceres i 3200 l varmtvandsbeholder fra 2013, isoleret med 100 mm isoleringsmateriale. Energimærkningsnummer

15 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Bygn. 1-4 & Kældergang - Belysningen i gangarealer består hovedsageligt af armaturer med et 18W lysstofsrør. Lyset er konstant tændt. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Lysstyringen ændres så den tændes efter styring af bevægelsesfølere kr kr. 16,98 ton CO₂ BELYSNING Bygn. 2 - Kældergang - Belysningen i gangarealer består enkelte steder af armaturer med et 60W glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. FORBEDRING Bygn. 2 - De nuværende glødepærer udskiftes til LED-lyskilder kr kr. 1,28 ton CO₂ BELYSNING Bygn Belysningen i trappeopgange består 50% af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat. FORBEDRING Bygn De nuværende glødepære skiftes ud til LED-lyskilder kr kr. 2,62 ton CO₂ BELYSNING Bygn Trappeopgang - Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med 2x18W kompaktlysrør. Der er 4 armaturer pr. opgang. Lyset styres med bevægelsesmelder indbygget i armaturet. Bygn Belysningen i trappeopgange består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Bygn Belysningen i trappeopgange består af 5 stk armaturer med 7 W sparepære. Lyset styres med trappeautomat. Energimærkningsnummer

16 SOLCELLER Bygn. 1-4 & Der er ingen solceller på bygningen. FORBEDRING Bygn. 1-4 & Montering af solceller på sydvestvendt tag. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 110 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 121,96 ton CO₂ SOLCELLER Bygn. 5 - Der er ingen solceller til de 5 boliger. FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 5 - Montering af solceller på sydvendte tage. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 30 m² til hver bolig. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr. 14,10 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Sags nr Kunde: FSB Afd Tingbjerg I Ejendommens beliggenhed: Tingbjerg Ås 1, 2700 Brønshøj Energimærket omfatter 15 bygninger. Det samlede opvarmede boligareal bliver i følge BBR-meddelelsen på m². erne er fordelt på følgende adresser: - Tingbjerg Ås 1-7 (BBR-bygn. nr. 1) - Stengavl 1-13 (BBR-bygn. nr. 2) - Tingbjerg Ås 9-13 (BBR. bygn. nr. 3) - Vingegavl 1-11 (BBR. bygn. nr. 4) - Stengavl 2-10 (BBR. bygn. nr. 5) - Tårnhusstræde (BBR. bygn. nr. 6) - Gavlhusvej 9-15 (BBR. bygn. nr. 7) - Bygårdstræde (BBR. bygn. nr. 8) - Bygårdstræde (BBR. bygn. nr. 9) - Gavlhusvej 1-5 (BBR. bygn. nr. 10) - Terrasserne (BBR. bygn. nr. 11) - Tårnhusstræde (BBR. bygn. nr. 12) - Hækkevold 9-15 (BBR. bygn. nr. 13) - Bygårdstræde (BBR. bygn. nr. 14) - Tårnhusstræde (BBR. bygn. nr. 15) Energimærkningsnummer

17 erne opvarmes med fjernvarme og anvendes til kollegieboliger. Der er 1-3 etager i bygningerne. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, opmålinger foretaget på stedet samt følgende udleveret bygningstegninger: - Snit i vest- og sydfacader, tegn. nr.: 278, dato: Snit i øst- og nordfacader, tegn. nr.: 280, dato: Snit i hovedskillevæg og tagprofiler, tegn. nr.: 279, dato beliggenhedsplan, dato: Plantegning, blok 1, tegn. nr.: 249, dato: Facader, snit og gavle, blok 1, tegn. nr.: 250, dato: Plantegning, blok 2, tegn. nr.: 255, dato: Facader, snit og gavle, blok 2, tegn. nr.: 256, dato: Plantegning, blok 3, tegn. nr.: 251, dato: Facader, snit og gavle, blok 3, tegn. nr.: 252, dato: Plantegning, blok 4, tegn. nr.: 265, dato: Plantegning, blok 5, tegn. nr.: 257, dato: Plantegning, blok 6, tegn. nr.: 267, dato: Facader, snit og gavle, blok 6, tegn. nr.: 268, dato: Længdesnit, blok 6, tegn. nr.: 286, dato: Plantegning, blok 7, tegn. nr.: 271, dato: Plantegning, blok 8, tegn. nr.: 273, dato: Facader, snit og gavle, blok 8, tegn. nr.: 274, dato: Plantegning, blok 9, tegn. nr.: 261, dato: Facader, snit og gavle, blok 9, tegn. nr.: 262, dato: Plantegning, blok 10, tegn. nr.: 275, dato: Plantegning, blok 11, tegn. nr.: 259, dato: Plantegning, blok 12, tegn. nr.: 263, dato: Plantegning, blok 13, tegn. nr.: 253, dato: Plantegning, blok 14, tegn. nr.: 55-4-B , dato: Facader, snit og gavle, blok 14, tegn. nr.: 270, dato: Energimærket er udarbejdet efter gældende retningslinjer i håndbog for Energikonsulenter. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ". Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag. Energimærkningen er udført af: Mark Engelgaar Energimærkningsnummer

18 ernes lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER 3 vær. lejlighed 1 Adresse Tingbjerg Ås 1-7, 2700 Brønshøj m² 78 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 1 Adresse Tingbjerg Ås 1-7, 2700 Brønshøj m² 67 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 2 Adresse Stengavl 1-13, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 42 Kr./år vær. lejlighed 3 Adresse Tingbjerg Ås 9-13, 2700 Brønshøj m² 76 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 3 Adresse Tingbjerg Ås 1-7, 2700 Brønshøj m² 67 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 4 Adresse Vingegavl 1-11, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 34 Kr./år vær. lejlighed 4 Adresse Vingegavl 1-11, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 5 Adresse Stengavl 2-10, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 5 Kr./år vær. lejlighed 6 Adresse Tårnhusstræde 23-37, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 48 Kr./år vær. lejlighed 7 Adresse Gavlhusvej 9-15, 2700 Brønshøj m² 85 Antal 3 Kr./år Energimærkningsnummer

19 3 vær. lejlighed 7 Adresse Gavlhusvej 9-15, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 8 Adresse Bygårdstræde 25-31, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 24 Kr./år vær. lejlighed 9 Adresse Bygårdstræde 22-28, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 24 Kr./år vær. lejlighed 10 Adresse Gavlhusvej 1-5, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 10 Adresse Gavlhusvej 1-5, 2700 Brønshøj m² 67 Antal 15 Kr./år vær. lejlighed 11 Adresse Terrasserne 31-39, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 29 Kr./år vær. lejlighed 11 Adresse Terrasserne 31-39, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 1 Kr./år vær. lejlighed 12 Adresse Tårnhusstræde 18-24, 2700 Brønshøj m² 81 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 12 Adresse Tårnhusstræde 18-24, 2700 Brønshøj m² 82 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 134 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 92 Antal 8 Kr./år Energimærkningsnummer

20 5 vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 104 Antal 4 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 82 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 13 Adresse Hækkevold 9-15, 2700 Brønshøj m² 52 Antal 2 Kr./år vær. lejlighed 14 Adresse Bygårdstræde 13-19, 2700 Brønshøj m² 83 Antal 21 Kr./år vær. lejlighed 14 Adresse Bygårdstræde 13-19, 2700 Brønshøj m² 91 Antal 3 Kr./år vær. lejlighed 15 Adresse Tårnhusstræde 13-19, 2700 Brønshøj m² 86 Antal 24 Kr./år Energimærkningsnummer

21 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Loft Alle bygninger - Efterisolering af tag med 200 mm. isolering kr. 304,87 MWh Fjernvarme -125 kwh Elektricitet kr. Massive vægge mod uopvarmede rum Bygn Kælder - Efterisolering af vægge mod uopvarmet rum med 200 mm kr. 25,92 MWh Fjernvarme -11 kwh Elektricitet kr. Yderdøre Bygn Trappeopgange - Udskiftning af yderdøre med etlags ruder til yderdøre med tolags energiruder kr. 14,24 MWh Fjernvarme kr. Yderdøre Bygn. 5 - indgangsparti - Montering af 5 stk. nye massive isoleret yderdøre kr. 2,24 MWh Fjernvarme kr. Etageadskillelse Bygn. 1-4 & Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering kr. 421,04 MWh Fjernvarme -172 kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport 0-76 Portugalsgade Portugalsgade 5 2300 København S ernes energimærke: Gyldig fra. april 204 Til den. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gaabensevej 64 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. november 2015 Til den 24. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FW-Jasminalle 4, Videbæk Jasminalle 4 6920 Videbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Fynsgade 26 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. april 2014 Til den 3. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Åfløjen 38 4130 Viby Sjælland Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. august 2015 Til den 17. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Futuravej 14 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts 2025. Energimærkningsnummer 311099444

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4129 Kroggårdsskolen - Bolig Smedebakken 26 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejboparken 83A 4000 Roskilde Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Stockholmsgade 2A 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juli 2015 Til den 1. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildevangen 6 3230 Græsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2021. Energimærkningsnummer 311062089

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Onsholtvej 1-31, 240-242 Onsholtvej 1 8260 Viby J Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. december 2012 Til den 18. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsten Piils Vej 13 2920 Charlottenlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. november 2014 Til den 12. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hallingparken 56 2660 Brøndby Strand Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. april 2013 Til den 10. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stubbevej 13A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stengårds Alle 154 Stengårds Alle 154 2800 Kongens Lyngby Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. april 2014 Til den 28. april

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 53 4500 Nykøbing Sj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Svendsgade 2 8260 Viby J Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. august 2014 Til den 18. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Byfogedvej 21 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2014 Til den 1. marts 2024. Energimærkningsnummer 311040550

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tranumparken 28 9220 Aalborg Øst Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. april 2015 Til den 13. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karrebækvej 11 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gartnervænget 10 8990 Fårup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. maj 2015 Til den 9. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111875

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernstøberiet 18 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egerneholmen 6 3230 Græsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2014 Til den 1. maj 2024. Energimærkningsnummer 311051809

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solvej 21 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5J 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Færøvej 20 4293 Dianalund Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. maj 2015 Til den 6. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111256

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dadevej 32 4171 Glumsø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2015 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ålykken 24 6710 Esbjerg V Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. oktober 2015 Til den 25. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevænget 6 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2015 Til den 3. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rådhusstræde 6 4720 Præstø Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. august 2015 Til den 28. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 08-43 Gyngemosegård (Mørkhøjvej 146-152) Mørkhøjvej 146 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenhøjparken 21 4140 Borup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2-54 kirsebærhaven 2 5540 Ullerslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2012 Til den 17. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tjørnevej 27A, 7442 Engesvang Tjørnevej 27A 7442 Engesvang Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vosnæsparken 2-130 Vosnæsparken 2 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2012 Til den 17. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søballevej 6B - 6N Søballevej 6B 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. januar 2013 Til den 31. januar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Morelgrenen 62 Morelgrenen 62 5500 Middelfart Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. september 2012 Til den 13. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Pilevænget 5 6920 Videbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. september 2015 Til den 14. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vibsigvej 25 9700 Brønderslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fasanvænget 1 6710 Esbjerg V Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korupvej 24 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. november 2014 Til den 26. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skelvangsvej 137 8920 Randers NV Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. april 2014 Til den 25. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøj Alle 6H 2920 Charlottenlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2015 Til den 13. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skærgårdsparken 35, 37, 39 & 41 Skærgårdsparken 10 8250 Egå Bygningernes energimærke: Gyldig fra 7. december 2015 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 21-21 Peter hvitfeldts stræde 8 Peder Hvitfeldts Stræde 8 1173 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Harekæret 18 5220 Odense SØ Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. juli 2014 Til den 16. juli 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørregade 18 7171 Uldum Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer 311107885

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5F 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blomstervænget 5 7570 Vemb Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2014 Til den 8. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nedergade 10 6440 Augustenborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. august 2014 Til den 12. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lærkevej 36 U-X Lærkevej 36U 6600 Vejen Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. marts 2013 Til den 13. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Riishøjsvej 1-9.,19-33 Riishøjsvej 1 9000 Aalborg ernes energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J.nr.: 2295 Emiliehøj 1 8270 Højbjerg ens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2015 Til den 8. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Årshøjen 6 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. august 2014 Til den 13. august 2021. Energimærkningsnummer 311068146

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gøgevej 5 4130 Viby Sjælland Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2015 Til den 14. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112929

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elledevej 17 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bredebrovej 3 6240 Løgumkloster Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sct. Mathias Gade Sct. Mathias Gade 50K 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. juni 2013 Til den 14. juni 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mathilde Parken 21-23-25 Mathilde Parken 21 3400 Hillerød ens energimærke: Gyldig fra 26. maj 2014 Til den 26. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåmejsevej 6, 3390 Hundested Blåmejsevej 6 3390 Hundested Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Algade 59A 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2013 Til den 4. juli 2023. Energimærkningsnummer 311007205

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd. 1-4 Valløesgade 21 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørrebrogade 19 8722 Hedensted Bygningernes energimærke: Gyldig fra 2. november 2015 Til den 2. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ringstedvej 10 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. februar 2013 Til den 17. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2161-15 til 29 Møgelbjergparken 1 8500 Grenaa Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. marts 2015 Til den 18. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kløvervænget 10 4850 Stubbekøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. juli 2015 Til den 31. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Donstedvej 60 9352 Dybvad Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den 29. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stengårdsparken Stengårdsparken 1 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 25. april 2014 Til den 25. april 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svalegangen 1-75 Svalegangen 1 9380 Vestbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E13059 Søndergade 58 7850 Stoholm Jyll Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. december 2013 Til den 6. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 10 4891 Toreby L Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Demantsvej 37C 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. juni 2013 Til den 14. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strømgade 2 Strømgade 2 9330 Dronninglund Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. februar 2013 Til den 11. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holbækvej 260 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. januar 2014 Til den 17. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Købkesvej 30 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vosnæsparken 2-130 Vosnæsparken 2 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2012 Til den 17. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ådalen 2 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2015 Til den 3. juni 2025. Energimærkningsnummer 311116839

Læs mere