CTC EcoPart Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTC EcoPart Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme"

Transkript

1 Installations- og driftvejledning Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme /

2 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt/Sikkerhedsforskrifter 4 Tilkoblingsalternativ for EcoPart 5 Manøvrepanel 6 For brugeren Drift og pasning 7 Komponentplacering 8 Fejlsøgning 9 For installatøren Introduktion 10 Rørinstallation 10/11/12/13/14 El-installation 15/16 El-diagram/tilkoblingsskema 17 Første start 18 Tekniske data Tabel over modeller 19 Målskitser 19 Garantibestemmelser 20 Prokuktionsdeklaration 21 Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. Dine egne optegnelser Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have hvis der sker noget. Produkt Installatør Prokuktionsnummer Telefonnummer Installationsdato 2

3 Almen information Velkommen Tillykke! Du har nu købt en, som vi håber du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse hvordan du giver din varmepumpe de bedste driftsbetingelser. Et kapitel henvender sig til dig som er bruger og et kapitel til din installatør. Gem denne håndbog med installations- og driftvejledning. Ved rigtig pasning vil du have glæde af din i mange år og det er her du henter den information du behøver. Den komplette varmepumpe for jordvarme. er en varmepumpe som tager varme fra jorden og afgiver den til husets eksisterende varmesystem. udnyttes fuldt ud inden det ordinære varmesystem kobles ind og hjælper til med opvarmningen af huset. Varmepumpen kan tilsluttes CTC EcoEl eller til den eksisterende kedel via styresystemet CTC EcoLogic EXT. Kabler for tilslutning mellem varmepumpen og CTC EcoEl følger med leverancen. er konstrueret til optimal drift med høj virkningsgrad og lavt lydniveau. 2

4 Almen information Vigtigt at vide! Kontroller specielt følgende punkter ved levering og installation: 4 4 skal transporteres og lagerhåndteres stående. Ved indsætning kan varmepumpen for en kort tid lægges ned med fronten opdad. Fjern emballagen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er blevet skadet under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren Placer EcoPart på et fast underlag, helst betonfundament. Hvis varmepumpen skal stå på en blød måtte må der placeres underlagsplader under stativfødderne. Da kølemodulet kan tages ud, må fripladsen foran varmepumpen være mindst en meter. Varmepumpen må heller ikke sænkes under gulvniveau. Undgå at stille EcoPart i rum med let vægkonstruktion da de tilliggende rum kan forstyrres af kompressoren. Sikkerhedsforskrifter Følgende sikkerhedsforskrifter skal iagtages ved håndtering, installation og brug af varmepumpen: 4 Afbryd driftafbryderen før alle indgreb i varmepumpen. 4 Varmepumpen må ikke spules med vand. 4 Ved håndtering af varmepumpen med løfteøje eller lignende, skal kontrolleres at krog, øjer og øvrige dele er fejlfrie. Gå aldrig ind under en ophejset varmepumpe. 4 Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. 4 Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. 4 Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af uddannet montør. 4 Kontrol af sikkerhedsventil.: Sikkerhedsventiler for kedel/system og varmt brugsvand skal kontrolleres regelmæssigt. Se under rubrik Drift og pasning. 4

5 Tilkoblingsalternativer Nedenstående billede viser de forskellige tilkoblingsalternativer som findes for : Alternativ A & B: Både EcoEl og EcoFlex er forberet for EcoPart, hvilket medfører en let og enkel tilkobling. Alternativ C & D: I de tilfælde hvor EcoPart skal kobles til en eksisterende varmekedel (olie, træ, el eller gas) findes to alternative tilkoblingsmuligheder; i tilfældet C kobles EcoPart via EcoLogic EXT og har derved samme høje funktionalitet som i A og B. EcoPart kan også kobles direkte til varmekedlen men med en begrænset funktionalitet og besparelse. Almen information A B C D CTC EcoLogic EXT CTC EcoEl Eksisterende kedel CTC EcoFlex 5

6 Almen information Manøvrepanelet På EcoPart findes et manøvrepanel placeret bag fronten. I de tilfælde EcoPart kobles til EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic EXT justeres varmepumpens indstillinger fra kontrolpanelet på disse. Manøvrepanelet på EcoPart behøver med andre ord ikke anvendes i disse tilfælde. For mere information, se instruktionsbog for de respektive produkter. Hvor EcoPart kobles sammen med en varmekedel (anden end EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic EXT) må varmepumpens indstillinger foretages på manøvrepanelet på. Nedenstående følger en beskrivelse af funktionerne på manøvrepanelet i EcoPart. Billedet viser manøvrepanelet på EcoPart: Med knapperne kan man bladre mellem otte forskellige menuer. For at få adgang til menuerne holdes OK-knappen inde i tre sekunder. Menu 2-8 vises i ti minuter, derefter går visningen tilbage til menu1. Menu Nr. 1 Funktion - Indstilling af varmepumpens stopværdi ( C) (basis-funktion) - Ændre til drift sammen med EcoEl, EcoLogic EXT eller EcoFlex (automatikstilling). 2 Indstilling af stop/startdifferens ( C) Kommentar Indstillingsinterval C Temperaturen i varmepumpen er tilgangstemperatur (returtemperatur). Når vandet inde i varmepumpen når indstillet temperatur stopper kompressoren. Bemærk at udgangstemperaturen (forhøjelsen i varmepumpen) afhænger af vandflowet i systemet. Maks. 55 C tillades på udgangstemperaturen. I normalvisningsstilling (når man ikke er inde i menuen vises aktuel returtemperatur. Ved fejl veksler visningen mellem fejlkode og temperatur, se fejlkoder i næste afsnit. I tilfælde hvor varmepumpen kobles til EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic EXT skal parameterne stilles i automatstilling A som følgende: - Hold OK-knappen inde ca 3 sekunder, hvorved menu 1 vises. - Tryk pil op til A vises (trinet over 48). - Hold OK-knappen inde ca. 3 sekunder for at forlade menuen. Nu skal A blinke = klar Indstillingsinterval 5-10 C Angiv hvor mange grader returtemperaturen tillades at synke inden varmepumpen starter igen, (start/stopdifferens). Eks. Meny 1: indstillet på 40 C Meny 2: indstillet på 5 C Kompressoren stopper på 40 C returtemperatur og starter igen når temperaturen er faldet til 35 C. 3 Viser hedgastemperaturen ( C). Viser kølemediegassens temperatur fra kompressoren. Temperaturen varierer afhængig af systemets temperaturer. 4 Ikke aktuel for EcoPart 5 Viser seneste fejl Her gemmes de senest opståede fejl. 6 Viser udgangsbrinetemperatur ( C). 7 Viser indgangsbrinetemperatur ( C). 8 Viser fremløbstemperaturen ( C). Viser jordslangens udgangstemperatur. Forskellen mellem indgangs og udgangstemperatur er den energi som varmepumpen henter fra vandet. Normalværdien varierer mellem 2-7 grader, og er afhængig af flowet i systemet. Viser jordslangens indgangstemperatur. Den temperatur som kommer fra jorden. Fremløbstemperatur fra varmepumpen ud til varmesystemet. 6

7 Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er i fuld funktionsdygtig stand. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsanordninger og sikringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne efter cirka tre dages drift og efterfyld med vand ved behov. For husejeren Drift og pasning Længere tids driftafbrydelse: Varmepumpen afbrydes med driftsafbryderen. Hvis vandet risikerer at fryse, tappes alt vandet ud af Komponentplacering 1. Kompressor 6. Pressostat lavtryk 2. Kondensator 3. Tørrefilter/Ackumulator 7. Pressostat højtryk 8. Styrepanel 4. Skueglas Ekspansionsventil 10. Hedgasføler Klemrække/el-tilkobling 7

8 For husejer Fejlsøgning/enkle forholdsregler EcoPart er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt desuden en lang levetid. Her får du forskellige oplysninger som kan være til hjælp og vejledning ved eventuelle driftproblemer. Hvis fejl opstår skal du altid tage kontakt med den installatør som har udført installationen. Hvis denne ved sit besøg bedømmer at det drejer sig om en materiel- eller fabrikationsfejl, tager installatøren kontakt med Gastech-Energi før reparation af fejlen. Angiv altid varmepumpens fabrikationsnummer. Fejlsøgning/enkle forholdsregler Hvis der eventuelt opstår fejl vises disse i displayet på manøvrepanelet (ved EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic EXT vises fejlen også i deres display). Følgende fejlkoder kan forekomme i EcoPart s display: Felkode Feltype Årsag til og forholdsregel mod fejl E01 E02 Pressostat højtryk udløst Pressostat lavtryk udløst For lille flow eller stop i vandflowet gennem varmepumpen. Varmepumpen kan ikke afgive sin energi til vandet hvorved kølemedietrykket stiger. - kontroller at vandflowet gennem varmepumpen ikke er for lille, f. eks. lukkede radiatorventiler, cirkulationspumpens hastighedsindstilling, ventiler er lukkede, for lille kapacitet på cirkulationspumpen, at der i styringen ikke er noget der stopper cirkulationspumpen. - kontroller at der ikke er luft i systemet som kan hindre flowet, udluft ved behov. For lille eller stop af vandflowet i jordslangen (brine). - kontroller at hastighedsindstillingen på brinepumpen er stillet på højeste hastighed. - kontroller at jordslangen er omhyggeligt udluftet. - kontroller at lukkede ventiler ikke hindrer flowet. - kontroller filtret på jordslangesystemet, rens ved behov. E03 Termorelæ udløst Unormal højt forbrug, alt for lav fasespænding (netspænding) til kompressoren. Indgreb i el-systemet må kun udføres af elektriker. - kontroller fasespændingens størrelse 230/400V. - kontroller at der ikke mangler en fase til varmepumpen (kontroller sikringerne) - forkert indstillet termorelæ kontrolleres af servicemontør. E04 Fejl på hedgasføler Hedgasføleren ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde. Indgreb i el-systemet må kun udføres af elektriker. - kontroller at føleren er korrekt monteret. - kontroller at føleren er korrekt tilsluttet. - kontroller følerens modstand (Ohm). E05 Fejl på returføler (E05 blinker skiftevis med 0 i displayet.) E06 Fejl på udeføleren (ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). E07 Hedgas over 30 C (E07 blinker skiftevis med hedgasfølerens værdi). E08 Fejl på fremløbsføler (monteret i varmepum pen) (E08 blinker skiftevis med returtemperaturen i displayet.) Returføleren ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde. Indgreb i el-systemet må kun udføres af elektriker. - kontroller at føleren er korrekt monteret. - kontroller at føleren er korrekt tilsluttet. - kontroller følerens modstand (Ohm). Udeføleren ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde. Indgreb i el-systemet må kun udføres af elektriker. - kontroller at føleren er korrekt monteret. - kontroller at føleren er korrekt tilsluttet. - kontroller følerens modstand (Ohm). Kompressoren giver for høj hedgastemperatur, hvilket kan skyldes langvarig høje temperaturforhold, fejl indstilling af ekspansionsventil, eller defekt kompressor. - tilbagestil alarmen, ved gentagne alarmer gør følgende: - nedsæt maksimal tilladt vandtemperatur nogle grader. - hvis dette ikke hjælper bør varmepumpens interne kølemediesystem opmåles af et køle firma for at fastsætte hvilke forholdsregler der er nødvendige. Fremløbsføleren ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde (lavere end 0 C eller over 80 C). Indgreb i el-systemet må kun udføres af elektriker. - kontroller at føleren er korrekt monteret. - kontroller at føleren er korrekt tilsluttet. - kontroller følerens modstand (Ohm). Alle opståede fejl, undtagen E08 forårsager at varmepumpen standser. Ved driftstop skal varmepumpen tilbagestilles for fortsat drift. 8

9 Tilbagestilling ved alarm. For at tilbagestille varmepumpen efter en fejlmelding holdes OK-knappen samt pil ned inde samtidigt. (Ved sammenkobling med EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic EXT tilbagestilles varmepumpen på disse.) Luftproblem Hvis en skvalrende lyd høres fra varmepumpen, kontroller at den er helt udluftet. Drej sikkerhedsventilen på kedlen således eventuel luft kan fjernes. Fyld ved behov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis fænomenet gentager sig, lad en montør kontrollere årsagen. For husejeren Startforsinkelse EcoPart er forsynet med startforsinkelse for at undgå at kompressoren starter med for små intervaller. I displayet i manøvrepanelet blinker det højre punkt når startforsinkelsen er aktiveret. Startforsinkelsen er sat til 10 minutter. Ved at trykke knappen pil op og pil ned samtidig kan startforsinkelsen forbikobles, f. eks. ved service. Skueglas Kontroller at skueglasset (bag fronten) er rent og fri gasbobler ved kontinuerlig drift (ikke direkte efter start eftersom der i dette forløb opstår gasbobler inden driften har stabiliseret sig). Tydelige og vedvarende gasbobler er tegn på gas- eller kølemediefejl, hvilket giver lavere varmeeffekt. Kontakt din installatør før service. 9

10 For installatøren For installatøren Dette kapitel er beregnet for den installatør som har ansvaret for en eller flere af de installationer som kræves for at EcoPart skal kunne fungere optimalt. Aflever anlægget komplet indreguleret og med grundig instruktion i dets opbygning og indstillinger således at brugeren helt klart ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Transport Transporter varmepumpen til opstillingsrummet inden emballagen fjernes. 4Håndter EcoPart så vidt muligt på følgende måder: Gaffeltruck 4Løftebånd rundt om pallen. OBS! Kan kun anvendes med emballagen på. Bemærk at varmepumpen har et højt tyngdepunkt og bør håndteres varsomt. Fjernelse af emballagen Når varmepumpen står i opstillingsrummet kan emballagen fjernes. Kontroller at varmepumpen ikke er blevet skadet ved transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leverancen er komplet i henhold til nedenstående liste.! Varmepumpen skal opbevares og trans porteres stående. Standardleverance 4 Varmepumpe 4 CTC påfyldningssæt 4Kabelsæt for el-tilslutning, 5m, til EcoEl 4Sikkerhedsventil, 3 bar Rørinstallation Installationen skal udføres i henhold til gældende normer. Varmepumpen skal tilsluttes ekspansionsbeholder i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiator/gulvvarmesystemet før tilslutning. Udfør alle installations-indstillinger efter beskrivelsen i kapitlet Første start. Varmepumpen arbejder med fremløbstemperaturer op til cirka 50 C (lavere temperatur hvis ATA aktiveres) men for det meste på 55 C. EcoPart tager ingen skade af højere returtemperatur, men kompressoren stopper og den ønskede besparelse udebliver. Cirkulationspumpe Kontroller at cirkulationspumpen har tilstrækkelig kapacitet så flowet over varmepumpen bliver tilstrækkelig. Vi anbefaler en pumpe med 6 meters trykhøjde, f. eks. Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, som vil være tilstrækkelige i de fleste tilfælde. Ved for lille flow stopper fordi højtrykspressostaten udløser. Dette kan undgås ved at husets termostatventiler altid er helt åbne, undtagen i de bestemte rum hvor man ønsker en lavere temperatur, f. eks. i soveværelse. Findes der ingen termostatventiler må modsvarende ventiler være åbne.! Cirkulationspumpe minimum 6 meters løftehøjde. 10

11 Placering Den normale opstilling er i et rum bestemt som kedelrum, det kan være et bryggers eller lignende. Bemærk at EcoPart indeholder en kompressor som giver lyd og visse vibrationer. Opstilling direkte mod en soveværelsesvæg kan derfor være uheldig. Varmepumpen skal placeres i water ved hjælp af et waterpas. Rørtilslutning, varme side Frem til varmepumpen lægges frem- og returledning i mindst Ø22 mm kobberrør. Læg rørene således at der ikke findes høje punkter hvor luft kan samles og forhindre cirkulation. Hvis dette ikke kan undgås monter da en automatisk udlufter pågældende sted. For installatøren Flowet i den interne kedelkreds For at sikre en god funktion må flowet i den interne kedelkreds ikke være mindre end værdien i nedenstående tabeller. Flowet er beregnet efter en temperaturstigning i varmepumpen på 6 C ved 35 C varmebæretemperatur. Flow l/s l/min l/h Varmepumpe EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 EcoPart 12 l/s 0,25 0,3 0,35 0,40 0, Trykfald kondensator Flow l/h Trykfald kpa EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 EcoPart , ,8 1,2 1,2 1, ,7 2,7 2,7 2, ,7 3,7 3,7 3, ,8 4,8 4,8 4,

12 For installatøren Tilslutning af jordslangesystem Montage og tilkobling af brinesystemet, det vil sige nedgravet jordslange, skal udføres efter gældende bestemmelser og af en fagmand. Vær meget påpasselig med at der ikke kommer snavs i rørene, som skal gennemskylles før tilslutningen til varmepumpen. Lad altid beskyttelsespropperne sidde længst muligt mens rørene samles. Ventiler Ventiler monteres efter skitsen længst nede på denne side. For at lette service på køledelen skal der monteres afspærringsventiler både på frem og returtilslutninger. Monter 3-vejs ventiler så du kan fylde og udlufte jordslangen.! Udluft omhyggeligt (i visse tilfælde op til et døgn). Blandningsbeholder og pumpe skal være rigtig dimensioneret. Udluftning Jordslangen må ikke indeholde luft. Selv den mindste mængde luft kan nedsætte varmepumpens funktion. Se Påfyldning og udluftning længere nede. Kondensisolering Samtlige ledninger i brinesystemet skal isoleres mod kondens, ellers bliver der et kraftigt rimlag og kondensdryp. Påfyldning og udluftning Bland vand og frostvæske i en åben beholder. Tilslut slanger til ventil (8) og (9) som vist forneden. OBS! Slangerne skal være mindst ¾. Tilslut en kraftig pumpe (0) for fyldning og udluftning. Derefter omstilles 3-vejsventilen (7) og ventilerne (8) og (9) åbnes så brinevæsken går gennem blandningsbeholderen. Kontroller at ventil (4) er åben. Lad brinevæsken cirkulere i systemet i lang tid til det er helt fri for luft. Luftansamlinger kan nemlig stadig findes selv om der ikke følger luft sammen med væske ud. Stil trevejsventilen (7) så den luft som endnu er tilbage kan komme ud. Udluft niveaubeholderen (2) ved at løsne proppen på beholderens overside. Nu lukkes ventil (8) medens fyldningspumpen stadig er i gang. Fyldningspumpen (10) sætter nu systemet under tryk. Luk også ventil (9) og stop fyldningspumpen. Hvis niveauet er for lavt i niveaubeholderen. Fjern proppen og fyld beholderen til cirka 2/3. Monter proppen igen. Figuren viser den principielle indkobling af brinesystemet. Påfyldningssættet er de fuldtstregede dele. OBS! Udluftningsmulighed skal forefindes på jordslangerørene hvor luftlommer kan opstå. Kontroller altid filtret i sammenhæng med fyldning og udluftning af brinesystemet.! Hvis EcoPart er sammenkoblet med CTC EcoEl, husk at montere denne med aftapningsmulighed i bunden. 3 1 Sikkerhedsventil 3 bar 2 Niveaubeholder 3 Ventil aflukning 4 Ventil aflukning 5 CTC Påfyldningssæt 6 Smudsfilter 7 Ventil 3-vejs 8 Ventil aflukning 9 Ventil aflukning 10 Fyldningspumpe 11 Blandningskar 12 Brinepumpe 13 Fordamper

13 Efterkontrol af brinesystemet Efter nogle dage skal væskeniveauet kontrolleres i niveaubeholderen. Efterfyld om nødvendigt. Niveaubeholder Niveaubeholderen, som følger med leverancen, skal monteres på det indgående rør fra jordslangen og på systemets højeste punkt. Bemærk at beholderen kan afgive kondensvand. Monter sikkerhedsventilen efter principskitsen og monter en letaftagelig prop på beholderens top. Hvis beholderen ikke kan monteres på det højeste punk kan en lukket ekspansionsbeholder monteres. For installatøren Påfyldningssæt med smudsfilter Med EcoPart følger et påfyldningssæt for påfyldning, spædning og filtrering af brinevæsken. Pile på ventilhuset angiver flowretning. Ved rengøring af filtret, luk ventilerne (4) og (7). Skru filterlåget af, rens filtret. Ved genmontering skal tappen under filterholderen passes ind i et afsat hul i filterhuset. Fyld lidt brinevæske på ved behov inden låget påsættes. Efter kort tids drift efter start af anlæg bør filtret kontrolleres og renses. Brinevæske Brinevæsken cirkulerer i et lukket system. Væsken består af vand og frostbeskyttelsesmiddel. Væsken skal sikres til et frysepunkt på ca (-15 - (-20) C. Regn med at der går cirka 1 liter færdigblandet brinevæske pr. meter jordslange, det vil sige cirka 0,3 liter frostvæske pr. meter slange, ved en slangediameter på 40 mm. Som varmetransmissionsmedium må anvendes det af: Miljøministeriets bekendtgørelse kapitel 4 6. Stk. 2. Som frostsikringsmiddel kan anvendes ethylenglycol, propylenglycol, natriumklorid eller blandinger af calcium- og magnesiumklorid. Stk. 3. For at modvirke korrosion kan ethylenglycol propylenglycol tilsættes op til 0,4% natriumnitrit, 4% natriumbenzoat, 4% borax og 0,2% benzotriazol. For at modvirke korrosion kan natriumkloridopløsninger tilsættes natriumkarbonat (soda). Tilsvarende kan calcium- og magnesiumkloridopløsninger tilsættes natriumhydroxyd. Stk. 4. Andre frostsikringsmidler og korrosionsbeskyttelsesmidler end de, der er nævnt i stk. 2 og stk. 3, må kun anvendes med miljøstyrelsens godkendelse. Luftlommer For at undgå luftlommer skal jordslangerne ligge med en konstant stigning mod varmepumpens tilgang. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes udluftningsmulighed på højdepunkterne. Fyldningspumpen klarer i reglen mindre lokale højdeafvigelser. Kontrol af brinedifferens Når varmepumpen er i gang kontrolleres regelmæssigt at temperaturforskellen mellem ind og udgående brinetemperatur ikke er for stor. Hvis differencen er stor kan det blandt andet skyldes luft i systemet eller snavset filter. I så fald vises alarm for dette. Fabriksindstillingen er 7 C, men 9 C tillades i de første 72 timer som kompressoren er i drift, eftersom mikrobobler i systemet kan reducere flowet af brinevæsken. 13

14 For installatøren Flow i jordslangen For at sikre en god funktion må flowet i jordslangen ikke være mindre end værdien som vist i nedenstående tabeller. Flowet er beregnet efter en temperatursænkning på 3 C til 5 C ved 35 C varmebæretemperatur. Flow ved 3 til 5 C sænkning Varmepumpe EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 0,5 EcoPart 12 l/sek 0,37/0,22 0,46/0,27 0,53/0,32 0,6/0,38 0,76/0,45 l/min 22,2/ 3,2 27,6/ 6,2 3,8/ 9,2 36/22,8 45,6/27 l/h 332/ / / / / 620 Trykfald fordamper Flow l/h Trykfald kpa EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 0,5 EcoPart ,5 4,5 4, ,5 6,5 6, ,5 7,5 7, ,6 7,6 7, ,2 11,2 11, ,3 11,3 11,3 7, ,8 16,8 11, ,2 17,4 14

15 El-installation Hele el-installationen og el- tilkobling af varmepumpen skal udføres af autoriseret el-installatør. Hele installationen skal udføres i henhold til gældende bestemmelser. Kedlen er internt færdigkoblet fra fabrik. Tilslutning skal tilsluttes 400V 3fas~ og jord. Gruppesikringsstørrelse fremgår af tekniske data. Ved tilslutning af CTC EcoEl skal elkedlens effekt medregnes, idet strømforsynes via CTC EcoEl. For installatøren Sikkerhedsafbryder Installationen skal før varmepumpen forsynes med en 5-polet hovedafbryder som ved afbrydelse sikrer adskillelse fra alle øvrige elektriske installationer. Tilslutning til kedel EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic EXT El-tilslutningen mellem varmepumpen og EcoEl sker med det medlevererede 6-polede kabel. I de tilfælde hvor den anden kedel er en EcoEl, tilsluttes kontakten på modsvarende kabelkontakt bag EcoEl s front. Forsikring i EcoEl er 10 A (automatsikring monteret i EcoEl). Hvis EcoPart sammenkobles med en anden varmekedel sker strømforsyningen seperat med et 5-ledet kabel. Hvis styringen EcoLogic EXT eller pillekedlen EcoFlex anvendes, sammenkobles disse enheder med et 1-ledet (230 V~ dobbeltisoleret) kabel til kommunikationsporten. I nedenstående billede vises de forskellige tilkoblingsalternativer som findes for. A: EcoPart + EcoEl (kabler medfølger) EcoPart C: EcoPart + EcoLogic EXT + anden varmekedel EcoPart L1L1L2L3 N N C PE PE L1 L1L2 L3 N N C PE PE O O M M 50 EcoLogic EXT Gul/Grøn EcoEl Gul/Grøn 230 V ~, dobbeltisoleret 400 V 3fas ~ N og jord 400 V 3fas ~ N og jord B: EcoPart + EcoFlex EcoPart EcoFlex D: EcoPart + anden varmekedel EcoPart L1L1L2L3 N N C PE PE O M L1 L1 L2 L3 N N C PE 1 O M 2 3 PE Gul/Grøn V ~, dobbeltisoleret Gul/Grøn 400 V 3fas ~ N og jord 400 V 3fas ~ N og jord 15

16 For installatøren Tilslutning af varmepumpen Tilslutning El-tilslutning til udføres efter billede A - D som forsyner varmepumpen med el til kompressor (400V 3fas ~ N og jord), brinepumpe (230V 1 fas ~ N og jord) og styrespænding. I varmepumpen findes en el-tavle som indeholder: 4 tilkoblingsklemmer 4styrepanel 4varmepumpen levereres med 5 meter kabel for EcoEl På CTC EcoEl tilsluttes cirkulationspumpen med kablet mærket pump värmebär. Hvis pumpen mangler et hun multistik er det nødvendigt at fjerne stikket på kablet for at kunne tilslutte den direkte i pumpen. Cirkulationspumpen, som cirkulerer det varme vand mellem kedel og varmepumpe, skal monteres på venstre kuglehane under kedlen. Visse modeller af CTC EcoEl er forberedt for cirkulationspumpe (EcoEl 550). Husets anlægspumpe CTC EcoEl: Anlægspumpen tilsluttes på klemrækken i kedlen. CTC EcoLogic EXT: Som anlægspumpe anvendes husets normale cirkulationspumpe. OBS: Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift. Indstilling af hovedsikring og effektbegrænsning Indstilling ved tilslutning til CTC EcoEl Udføres efter instruktionsbogen for CTC EcoEl. Indstilling ved tilslutning til CTC EcoLogic EXT CTC EcoLogic EXT indeholder ikke disse funktioner. 16

17 EL-diagram, koblingsskema For installatøren PE PE KOMM. KOMM N L1 L1 L2 L2 L3 X1 L3 X1 Fremløbsføler Returføler FRAML.GIVARE RETURGIVARE X2-HETGASGIV Hedgasføler X3-BRINEGIV Brineføler 1 1 X4-BRINEGIV 2 X4- Brineføler 2 X5- Press. højtryk X5-PRESS HOGTRYCK X6-PRESS LAGTRYCK X6- Press. lavtryk KØLEMODUL KYLMODUL KOMMUNIKATION 17 8 CHASSI Jord 200/ / /101/ /101/102 1/7 1/8 2 A1-KONTROLLER A1-RELAKORT X X G G15 F7 F1 L1 L2 L G14 FR G G12 RTC RTG 9 16 Alarm ind G OK LARM IN G10 18 G G LARM UT G7 Alarm ud G6 N G5 10 HT 25/27 A2 G4 25 G3 24 G2 U V W G2 A G1 A G1 F8 F5 F4 F3 F6 KRETSKORT MED F2 Diagram med MJUKSTARTS-, blødstart, MOTORSKYDDS- overstrømsrelæ LT OCH og KONTAKTORkontaktor FUNKTION MINIFIT MATE-IN-LOK MATE-N-LOK /29 28/29 Kommunikation INNEDEL indedel /7 1/ /2 X7 X7 3-POL. 3-POL MATE- MATE-IN-LOK PE 1 X1 2 3 X BRUN BRUN BLA BLÅ GUL/GRØN G/G L1 L2 L3 L1 L2 L3 Brinepumpe BRINEPUMP Kompressor KOMPRESSOR 17

18 For installatøren Første start 1. Kontroller at varmekedlen og systemet er vandfyldte og udluftede. 2. Kontroller at alle tilslutninger er tætte. 3. Kontroller at blandt andet følere og anlægspumpe er el-tilsluttet. 4. Start varmepumpen ved at slutte hovedafbryderen. 5. Indstil til korrekt driftsalternativ på EcoPart s display: - drift uden EcoEl, EcoLogic EXT eller EcoFlex (basis indstilling). Alternativ. - drift sammen med EcoEl, EcoLogic EXT eller EcoFlex. Hvordan! Læs afsnittet om Styrepanelet, side 6. Når systemet er opvarmet, kontrolleres at alle tilslutninger er tætte, de forskellige systemer er udluftede, varme kommer ud i systemet og varmt brugsvand ud i aftapningshanerne. Gennemgå anlæg og indstillingerne med brugeren. Første start af kompressoren Kontrol af rotationsretningen er ikke nødvendig da EcoPart ikke er koblet til EcoLogic eller EcoEl. Første gang kompressoren starter skal temperaturen på hedgasrøret (det øverste rør som er tilsluttet på kompressoren) kontrolleres. Hvis temperaturen på hedgasrøret ikke stiger, har kompressoren forkert rotationsretning og to af de tre tilsluttede faser til EcoPart må skiftes. 18

19 Tekniske data EcoPart 5 EcoPart 7,5 EcoPart 8,5 EcoPart 10,5 EcoPart 12 El-data 400V 3N~ 400V 3N ~ 400V 3N ~ 400V 3N ~ 400V 3N ~ Mærkeffekt el kw 2,1 2,6 3,2 3,7 4,6 Effektforbrug kompressor ved 35/50 C kw 1,3/1,7 1,8/2,3 2,0/2,5 2,5/3,4 2,9/3,9 Afgiven effekt kompr. ved 35/50 C kw 5,9/5,1 7,6/7,1 8,7/7,7 10,4/10,3 12,4/11,6 COP, i henhold til EN255, varmebær. 35/50, brine 0 inkl. varmebærepumpe og brinepumpe C 4,3/2,9 4,3/3,1 4,3/3,0 4,1/3,0 4,1/2,9 Maks. driftstrøm kompressor A ,6 Min. gruppesikring A Vandvolumen kølebæreside (brine) (TS) l 3 4,7 4,7 4,7 5,6 Brinesystem min./maks. tryk (PS) bar 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 Maks. drifttryk varmebæreside (PS) bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Brinepumpe indstilling hastighed Brinesystem min./maks. temp. (TS) C -15/30-15/30-15/30-15/30-15/30 Kølemediemængde (R407C) kg 1,55 2,1 2,1 2,1 2,5 Brydesetpunkt pressostater HT / LT bar 27/1,5 27/1,5 27/1,5 27/1,5 27/1,5 Vækt kg Målskitser Fra jordslange ø28 2. Til jordslange ø28 3. Til kedel ø22 4. Fra kedel/varmesystem ø

20 Garantibestemmelser Dette er et uddrag af vore garantibestemmelser. For fuldstændige vilkår, se AA VVS 05. Hvis anvisningerne i denne dokumentation ikke følges er Gastech-Energis forpligtelser i disse bestemmelser ikke bindende. På grund af den hurtige udvikling forbeholdes ret til ændrin-ger i specifikationer og detaljer. 1. For samtlige produkter som markedsføres af Gastech-Energi gives garanti for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl i 2 år regnet fra opstartdato. 2. Gastech-Energi påtager sig i den tid at afhjælpe eventuelle opståede fejl ved reparationer eller udskiftning af produktet. I forbindelse med disse reparationer står Gastech-Energi også for transportomkostninger samt øvrige forpligtelser i henhold til AA VVS Hvis kunden selv ønsker at rette en eventuel fejl på produktet skal det forinden besigtiges af os eller af en af os godkendt person. Særskilt overenskomst skal træffes om reparation og omkostninger. 4. Fejl afgøres, efter en fagmands bedømmelse af afvigelse fra normal standard. Fejl eller nedbrud som er opstået ved unormal påvirkning, såvel mekanisk som miljømæssig, er ikke at anse som garanti. 5. Gastech-Energi har således ikke ansvar for fejl som skyldes unormale eller varierende vandkvaliteter, som for eksempel kalkholdigt eller aggressivt vand, elektriske spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser. 6. Gastech-Energi har heller ikke ansvar for fejl som skyldes at installations- og/eller driftanvisningerne ikke er fulgt. 7. Ved modtagelse af produktet skal denne nøje undersøges. Hvis der opdages fejl skal dette reklameres før anvendelse af produktet. I øvrigt skal fejl umiddelbart reklameres. 8. Gastech-Energi er ikke ansvarlig for fejl som ikke reklameres inden for 2 år fra opstartsdagen. 9. Gastech-Energi er ikke ansvarlig for såkaldte indirekte skader, det vil sige skader på anden ejendom end det leverede produkt, personskade eller formuetab, såsom drifttab eller tab på grund af driftstop eller lignende. 10. Gastech-Energis ansvar omfatter heller ikke erstatning for eventuel større energiforbrug forårsaget af fejl i produktet eller installationen. I øvrigt gælder bestem melserne i AA VVS Ved behov af eftersyn eller service som skal udføres af en fagmand, rådføres med installatøren. I første om gang indgår han som ansvarlig for at optimale justeringer er udført. 12. Ved fejlmelding skal produktets fabrikationsnummer, opstartdato og oplysninger om installatøren opgives. 20

21 Forsikring om overensstemmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY forsikrer under eget ansvar at produktet confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, 5 / 7 / 7,5 / 8,5 / 10 / 10,5 / 12 / 13 som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med følgende direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Modul A 1 Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC Low Voltage Directive (LVD) 73/23 EEC, 93/68/EEC Overensstemmelsen er kontrolleret i henhold til følgende EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN 719 EN /-2 EN EN EN EN EN 1418 EN EN EN EN , 3.1B EN EN , S 235 Jr-G2 EN Ljungby Kent Karlsson Technical Manager 21

22

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

CTC EcoAir Model 115/120/125 Udeluftsvarmepumpe

CTC EcoAir Model 115/120/125 Udeluftsvarmepumpe Installations- og driftvejledning CTC EcoAir Model 115/120/125 Udeluftsvarmepumpe 162 101 01/3 2010-11-24 Checkliste DINE EGNE OPTEGNELSER Udfyld nedenstående oplysninger. Produkt: Installatør Produktionsnummer:

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 52-1 2015-05 22 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 55-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart i425-i435 Pro CTC EcoPart 425-435. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart i425-i435 Pro CTC EcoPart 425-435. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 53-1 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 425-435 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik og

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe 161 503 35-5 2015-11-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe VIGTIGT SKAL

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

CTC Projekteringshandbok. Projekteringshåndbog for varmeløsninger Version lll

CTC Projekteringshandbok. Projekteringshåndbog for varmeløsninger Version lll CTC Projekteringshandbok for varmeløsninger Version lll CTC CTC Projekteringshandbok 1. Projektering og dimensionering 1.1 Alment om varme og køling Tabel 1 viser en enkel omregning mellem forskellige

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB JORDVARMEPUMPE 08:930-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER MB 1. Kontroller at METROSAVER MB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere