Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder 1) I medfør af 1 og 2 i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer og efter bemyndigelse i henhold til 2, 3, 4 og 8 i bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug mv. af radioaktive stoffer fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Anlæg Rum med tilhørende bygningsdele, der er indrettet med den nødvendige afskærmning til brug af uafskærmede kilder, herunder radiografirum og bestrålingsanlæg. 2) Beholder Indeslutning af en kilde, der ikke er en integreret del af kilden, men er beregnet til håndtering, opbevaring og transport mv. 3) Højaktiv kilde Kilde, hvis aktivitet på fremstillingstidspunktet var lig med eller over den i bilag 1 relevante aktivitetsgrænse. Kendes fremstillingstidspunktet ikke, bruges aktiviteten på tidspunktet for markedsføringen i den Europæiske Union. 4) Ikke-medicinsk brug Brug af kilder til industrielle, forskningsmæssige og lignende formål, veterinærmedicinsk brug samt arbejde med kilder i forbindelse med produktion, eftersyn mv. 5) Kilde Lukket radioaktiv kilde, hvor det radioaktive stof er fast bundet i stabile, inaktive stoffer, eller er indelukket i en inaktiv kapsel af tilstrækkelig styrke til under normal brug at forhindre spredning af det radioaktive stof. 6) Medicinsk brug Brug af kilder til undersøgelse eller behandling af personer. 7) Nyttestråling Den del af strålingen fra en kilde i et udstyr, der ikke er permanent afskærmet, og som anvendes ved brug af udstyret. 8) Opbevaringsrum Rum, hvor kilden er placeret, når den ikke er i brug. 9) Overdragelse Enhver overdragelse af kilder mellem producent/leverandør og virksomhed eller mellem virksomheder samt slutoverdragelse. 10) Patient Person, der undersøges eller behandles i forbindelse med: a) Sygdom b) Arbejdsmedicinsk undersøgelse c) Screeningsprogram d) Biomedicinsk forskningsprojekt e) Retsmedicinsk undersøgelse f) Forsikringsmæssig undersøgelse. 11) Radiografiudstyr Kilde, beholder og udstyr til brug ved gammaradiografi, normalt bestående af en beholder med kilde og kildeskaft, betjenings- 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiver nr. 96/29, De Europæiske Fællesskabers Tidende L. 159 s.1, nr. 97/143, De Europæiske Fællesskabers Tidende L. 180 s.22 og 03/122, De Europæiske Fællesskabers Tidende L. 346 s.57. Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr /1 AI Schultz Grafisk

2 O:\Statens Institut for Stråle-\Bekendtgørelser\560297\Dokumenter\ fm :45 k05 bpe 2 kabel, fremføringsslanger, kollimatorer og andet tilbehør. 12) Sikring Foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes for at forebygge, opdage og reagere på tyveri eller misbrug af kilder. 13) Sikringsbarriere Foranstaltning der sikrer, at uvedkommende personer forhindres adgang til kilden, herunder væg, hegn, lås, beholder eller lign. 14) Sikringsgruppe Kilder over fastsatte aktivitetsgrænser inddeles i sikringsgrupper, jf. bilag 2. 15) Slutoverdragelse Overdragelse af en kilde, der ikke længere skal bruges, til producenten eller til en virksomhed, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til langtidsopbevaring eller bortskaffelse af kilder. 16) Strålebeskyttelse Foranstaltninger eller forholdsregler til beskyttelse af mennesker og miljø mod stråling fra kilder herunder forebyggelse af uheld og ulykker og afhjælpning af konsekvenser heraf. 17) Sårbarhedsvurdering Identifikation af trusler og sikkerhedsmæssige svagheder i forbindelse med opbevaring og brug af kilder. 18) Udstyr Materiel, der bruges i tilknytning til kilde og beholder, herunder lukker- eller kildefremføringssystem, detektor, afskærmningsmateriale og midlertidige fysiske barrierer. 19) Ukontrolleret kilde Kilde, der er efterladt, bortkommet, stjålet eller overdraget til en ny indehaver, der ikke har den fornødne tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. 20) Veterinærmedicinsk brug Brug af kilder til undersøgelse eller behandling af dyr. 21) Virksomhed Fysisk eller juridisk person, der som ejer og/ eller selvstændig bruger, er ansvarlig for en kilde, herunder hospitalsafdeling, institution, organisation, eftersynsvirksomhed mv. Kapitel 2 Gyldighedsområde 2. Denne bekendtgørelse gælder for alle kilder undtagen kilder, der er omfattet af nedenstående bekendtgørelser: 1) Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug mv. af radioaktive stoffer. 2) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 1990 om røgdetektorer og forbrugerartikler indeholdende radioaktive stoffer med senere ændringer. Kapitel 3 Berettigelse 3. Brugen af en kilde skal være berettiget, hvorved forstås, at de økonomiske, samfundsmæssige eller andre fordele ved brugen skal opveje risikoen. Stk. 2. Tilladelse til brug af en kilde vil normalt ikke kunne gives, hvis der findes alternative teknikker, der ikke indebærer brug af radioaktive stoffer. Stk. 3. For at minimere risikoen ved brug af en kilde skal følgende forhold tages i betragtning ved valg af kilde: 1) Radionuklid 2) Aktivitet 3) Indkapsling 4) Følsomhed af eventuelle detektorsystemer. 4. Medicinske undersøgelser og behandlinger skal være berettigede. I vurderingen af berettigelsen skal indgå muligheden for brug af metoder, der ikke er baseret på ioniserende stråling. Stk. 2. Både patientens tilstand og det forventede resultat skal indgå i vurderingen af berettigelsen. 5. Inden indførelse af nye metoder for medicinske undersøgelser, behandlinger eller udstyr, der adskiller sig væsentligt fra de eksisterende, skal der foreligge en analyse, der ud fra en medicinsk teknologisk vurdering beskriver forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende den nye metode eller det nye udstyr. 6. Bestående metoder for medicinske undersøgelser og behandlinger skal revurderes, så snart der foreligger nye oplysninger om deres effektivitet eller den risiko, de medfører.

3 O:\Statens Institut for Stråle-\Bekendtgørelser\560297\Dokumenter\ fm :45 k05 bpe 3 7. En kilde, der ikke længere bruges, skal hurtigst muligt overdrages, medmindre andet er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Kapitel 4 Tilladelse, anskaffelse, overdragelse og registrering Tilladelse 8. Tilladelse fra Sundhedsstyrelsen skal indhentes på forhånd til enhver praksis, der involverer kilder, herunder: 1) Anskaffelse af kilder 2) Opbevaring af kilder 3) Brug af kilder 4) Brug af anlæg 5) Montering og demontering af kilder i apparatur samt af fastmonteret apparatur med kilder 6) Eftersyn af kilder, beholdere, udstyr og anlæg 7) Fremstilling og prøvning af kilder 8) Overdragelse af højaktive kilder til lande uden for den Europæiske Union. Stk. 2. Ansøgning sker ved indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema til Sundhedsstyrelsen. Ansøgningsskemaer kan hentes på Stk. 3. Undervisningsinstitutioner samt virksomheder, der i forvejen har tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til brug mv. af åbne radioaktive kilder, kan uden yderligere tilladelse anskaffe, opbevare og bruge kilder, hvis aktiviteten af den enkelte kilde ikke overstiger aktivitetsgrænsen i bilag Tilladelse gives normalt i form af en rammetilladelse, der dækker specificerede radionuklider, aktivitetsmængder og anvendelsesområder. 10. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte, at udvalgte krav for medicinsk brug også skal gælde for en given veterinærmedicinsk brug. 11. Tilladelsen kan inddrages, hvis betingelser fastsat af Sundhedsstyrelsen ikke overholdes. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan inddrage tilladelsen eller ændre i betingelserne for tilladelsen, når det sker som følge af den teknologiske udvikling eller som følge af ny viden om de anvendte kilder. Anskaffelse og overdragelse 12. Kun kilder, beholdere og tilhørende udstyr, der opfylder denne bekendtgørelses krav, må anskaffes. Stk. 2. Kilder, beholdere og tilhørende udstyr til brug ved undervisning på undervisningsinstitutioner må kun anskaffes, hvis de er godkendt af Sundhedsstyrelsen. 13. For kilder i sikringsgruppe A skal der før anskaffelsen indgås endelig aftale med producenten om, at slutoverdragelsen af kilden skal ske til denne. 14. Ved enhver anskaffelse og overdragelse af en kilde skal procedurerne i bilag 4 følges. 15. Før overdragelse af en kilde, hvor aktiviteten overstiger 1/100 (én hundrededel) af aktivitetsgrænserne i bilag 3, til lande uden for den Europæiske Union, skal virksomheden sikre sig, at modtageren har en tilladelse fra modtagerlandets kompetente myndighed. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen skal give tilladelse til overdragelse af højaktive kilder til lande uden for den Europæiske Union, jf Slutoverdragelse af en kilde må kun ske til producenten eller til en virksomhed, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til langtidsopbevaring eller bortskaffelse af kilder. Stk. 2. For kilder i sikringsgruppe A skal slutoverdragelse ske til producenten i henhold til indgået aftale, jf. 13. Registrering af ikke-højaktive kilder 17. Virksomheden skal føre register over alle kilder, som virksomheden har ansvar for. Registret skal indeholde de oplysninger, som fremgår af registreringsformularen i bilag Samtidig med modtagelse af en kilde til brug skal en registrering, jf. bilag 5, med informationer om den aktuelle kilde sendes til Sundhedsstyrelsen. Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er modtagelse af en kilde, hvor aktiviteten ikke overstiger aktivitetsgrænsen i bilag Samtidig med overdragelse af en kilde, der er registreret hos Sundhedsstyrelsen i henhold til 18, skal der sendes afmelding til Sundhedsstyrelsen.

4 4 Registrering af højaktive kilder 20. Virksomheden skal føre register over alle kilder, som virksomheden har ansvar for. Registret skal indeholde de oplysninger, som fremgår af registreringsformularen i bilag Samtidig med modtagelse af en kilde skal en registrering, jf. bilag 6, med informationer om den aktuelle kilde sendes til Sundhedsstyrelsen. Stk. 2. Virksomheden skal efter enhver ændring sende en opdateret registrering for den aktuelle kilde til Sundhedsstyrelsen. 22. Virksomheden skal med højst 12 måneders interval sende en kopi af registret til Sundhedsstyrelsen. Kapitel 5 Ansvarsforhold og uddannelse Virksomhedens ansvar 23. Virksomheden er ansvarlig for, at alle bestemmelser i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen overholdes. 24. Virksomheden er ansvarlig for, at der ved ikke-medicinsk brug af kilder er tilknyttet en af Sundhedsstyrelsen godkendt strålingsansvarlig med kvalifikationer i henhold til Virksomheden er ansvarlig for, at der ved medicinsk brug af kilder er tilknyttet en af Sundhedsstyrelsen godkendt strålingsansvarlig læge med kvalifikationer i henhold til Virksomheden er ansvarlig for, at der ved medicinsk brug af kilder er tilknyttet en af Sundhedsstyrelsen godkendt strålingsansvarlig fysiker med kvalifikationer i henhold til 36. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en vurdering af et specifikt anvendelsesområde fravige kravet om strålingsansvarlig fysiker. Krav til strålingsansvarlig ved ikke-medicinsk brug 27. Den strålingsansvarlige skal sikre, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen overholdes. 28. Den strålingsansvarlige skal have den fornødne uddannelse og praktiske erfaring i brug af kilder herunder kendskab til: 1) Radioaktivitet og ioniserende stråling 2) Måling af radioaktivitet og ioniserende stråling 3) Strålebiologi og strålebeskyttelse 4) Lovgivning vedrørende strålebeskyttelse. Stk. 2. Den strålingsansvarliges kvalifikationer skal ajourføres efter behov og ved brug af højaktive kilder med højst fem års mellemrum. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte bestemmelser, hvorefter personer, der har gennemgået en af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelse, kan anses for kvalificerede. 29. Den strålingsansvarlige skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udøvelsen af arbejdet. 30. Den strålingsansvarlige skal underrette Sundhedsstyrelsen, hvis virksomheden ikke gennemfører nødvendige tiltag for overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen. 31. Den strålingsansvarlige skal underrette Sundhedsstyrelsen ved fratræden, herunder overførsel til andet arbejde uden ansvar for strålebeskyttelsesmæssige forhold. 32. Den strålingsansvarlige skal skriftligt bekræfte sit ansvar over for Sundhedsstyrelsen. Krav til strålingsansvarlig læge og strålingsansvarlig fysiker 33. Den strålingsansvarlige læge skal sammen med den strålingsansvarlige fysiker sikre, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen overholdes. Stk. 2. Den strålingsansvarlige læge er i særdeleshed ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne vedrørende de kliniske aspekter, herunder henvisning til undersøgelse/behandling, behandlingsplanlægning, berettigelse, optimering, information til patienter og kliniske vejledninger. Stk. 3. I de tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen har fraveget kravet om strålingsansvarlig fysiker, jf. 26, stk. 2, er den strålingsansvarlige læge desuden pålagt den strålingsansvarlige fysikers forpligtelser, jf. 34, stk. 2.

5 5 34. Den strålingsansvarlige fysiker skal sammen med den strålingsansvarlige læge sikre, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen overholdes. Stk. 2. Den strålingsansvarlige fysiker er i særdeleshed ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne vedrørende de tekniske og dosimetriske aspekter, herunder drift og kontroller, dosisplanlægning, afskærmning og sikring, vejledning om betjening af undersøgelses- og behandlingsudstyr samt strålebeskyttelse af personalet. 35. Den strålingsansvarlige læge skal afhængig af anvendelsesområdet have en uddannelse svarende til speciallæge i enten klinisk fysiologi og nuklearmedicin eller i onkologi. Uddannelsen skal have et tilstrækkeligt omfang på følgende områder: 1) Radioaktivitet og ioniserende stråling 2) Måling af radioaktivitet og ioniserende stråling 3) Strålebiologi og strålebeskyttelse 4) Lovgivning vedrørende strålebeskyttelse 5) Medicinsk brug af kilder, herunder behandlingsplanlægning 6) Medicinsk udstyr, herunder kontrol af udstyret 7) Vurdering af stråledosis og risiko for patienten ved undersøgelse og behandling. Stk. 2. Den strålingsansvarlige læge skal ligeledes være tilstrækkeligt uddannet og have nødvendig erfaring til at kunne tage det kliniske ansvar for den medicinske brug af kilder, herunder vurdere berettigelsen og det kliniske resultat af en undersøgelse eller en behandling. Stk. 3. Den strålingsansvarlige læges kvalifikationer skal ajourføres efter behov og ved brug af højaktive kilder med højst fem års mellemrum. 36. Den strålingsansvarlige fysiker skal afhængig af anvendelsesområdet have en uddannelse som hospitalsfysiker inden for enten nuklearmedicin eller radioterapi, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 20. juli 1995 om uddannelse af hospitalsfysikere, eller have tilsvarende uddannelse. Stk. 2. Den strålingsansvarlige fysiker skal ligeledes have tilstrækkelig erfaring med hensyn til drift og vedligeholdelse af udstyr til medicinsk brug af kilder. Stk. 3. Den strålingsansvarlige fysikers kvalifikationer skal ajourføres efter behov og ved brug af højaktive kilder med højst fem års mellemrum. 37. Den strålingsansvarlige fysiker skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udøvelsen af arbejdet. 38. Den strålingsansvarlige læge og den strålingsansvarlige fysiker skal underrette Sundhedsstyrelsen, hvis virksomheden ikke gennemfører nødvendige tiltag for overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen. 39. Den strålingsansvarlige læge og den strålingsansvarlige fysiker skal underrette Sundhedsstyrelsen ved fratræden, herunder overførsel til andet arbejde uden ansvar for strålebeskyttelsesmæssige forhold. 40. Den strålingsansvarlige læge og den strålingsansvarlige fysiker skal skriftligt bekræfte deres ansvar over for Sundhedsstyrelsen. Krav til personale 41. Personer, der arbejder med kilder, skal være gjort bekendt med såvel bestemmelserne i denne bekendtgørelse som betingelserne i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen. Personer må først arbejde selvstændigt med kilder, når de har opnået kyndighed i arbejdet, samt er informeret om den fare, der er forbundet med arbejdet, og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af en sådan fare. Stk. 2. Personalets kvalifikationer skal ajourføres efter behov og ved brug af højaktive kilder med højst fem års mellemrum. Stk. 3. Der skal løbende føres en fortegnelse over de personer, der opfylder kravene i stk. 1. Fortegnelsen skal være tilgængelig for personalet. 42. Sundhedsstyrelsen kan stille krav om, at personalet skal have gennemgået en uddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. 43. Personale, der udfører medicinske undersøgelser eller behandlinger, skal løbende gennemgå efteruddannelse, særligt i forbindelse med indførelse af nye teknikker og udstyr.

6 6 44. Personalet skal følge instrukser givet af den strålingsansvarlige henholdsvis den strålingsansvarlige læge eller fysiker. 45. Personalet skal straks underrette den strålingsansvarlige henholdsvis den strålingsansvarlige læge eller fysiker, hvis der konstateres mangler eller defekter ved kilder, beholdere, udstyr eller anlæg samt ved formodning om utilsigtet stråleudsættelse af en person. 46. Hvis der indtræder en faresituation, skal personalet straks træffe foranstaltninger til at afværge og begrænse faren samt underrette den strålingsansvarlige henholdsvis den strålingsansvarlige læge eller fysiker. 47. Personalet skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udøvelsen af arbejdet. Kapitel 6 Strålebeskyttelse Generelle krav 48. Arbejdet skal tilrettelægges, så stråleudsættelsen bliver mindst mulig. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan stille krav om, at brug af helt eller delvist uafskærmede kilder skal udføres på særligt indrettede pladser og/eller ved brug af særligt udstyr. 49. Kilder, beholdere, udstyr, anlæg og opbevaringssteder skal holdes i god, ryddelig og teknisk forsvarlig stand. Observerede fejl og mangler, der kan medføre utilsigtet bestråling af personer, skal udbedres før yderligere brug, øvrige fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt. 50. Der skal foreligge skriftlige instrukser for brug af kilder, beholdere og udstyr samt for betjening af anlæg, herunder forholdsregler i forbindelse med uheld. Stk. 2. For mobile kilder skal instrukserne tillige omfatte opbevaring og transport. 51. Det skal sikres, at en dertil kvalificeret person planlægger og overvåger arbejdet. Vedkommende skal kunne vurdere strålingsforholdene og iværksætte passende strålebeskyttelsesforanstaltninger. 52. Der skal bruges relevant udstyr til strålebeskyttelse i form af måleinstrumenter, kollimatorer, afskærmnings- og håndteringsudstyr, skilte, afspærringsmateriel mv. Stk. 2. Måleinstrumenter skal med højst 12 måneders interval kontrolleres for korrekt visning. 53. Ingen del af legemet må indføres i nyttestrålingen. Eventuelle adgangsveje, der giver adgang til nyttestrålingen, skal så vidt muligt være blokerede. Stk. 2. Før en blokering fjernes ved servicearbejde eller lignende, skal det sikres, at strålingen fra kilden er afskærmet. Hvis beholderen er forsynet med en lukker for nyttestrålingen, skal denne lukkes og låses. 54. Mobile kilder skal altid holdes under opsyn. Stk. 2. På arbejdssteder, hvor offentligheden ikke har adgang, er det tilladt kortvarigt at efterlade kilden i en aflåst beholder, hvis beholderen er forsvarligt fastlåst til en stabil maskin- eller bygningsdel. Særlige krav for højaktive kilder 55. Hvis kilden på noget tidspunkt er uden for beholder ved brug uden for anlæg, skal der være mindst to personer til stede på arbejdsstedet, der hver for sig er kvalificerede til at arbejde selvstændigt med kilder, jf. 41. Stk. 2. Alle personer omkring arbejdsstedet skal være orienteret om arbejdet og om betydningen af de anvendte advarselssignaler og afspærringer. 56. Efter enhver eksponering, logning eller lignende skal det med et måleinstrument kontrolleres, at kilden er sikret i den skærmede position. Kapitel 7 Særlige krav for medicinsk brug Optimering 57. Der skal for hver type undersøgelse og behandling foreligge oplysninger om patientdosis. 58. Ved undersøgelser skal alle doser holdes så lave, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til de ønskede diagnostiske resultater. Dette gælder i særdeleshed ved undersøgelser af børn og unge.

7 7 59. Ved behandlinger skal targetområdet fastlægges individuelt, og bestrålingen af væv, herunder risikoorganer, der ligger uden for targetområdet, skal være så lav, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til behandlingens formål. Stk. 2. Der skal udføres beregninger af dosisfordelingen i henhold til lægens ordination. Henvisning 60. Der skal være fastsat retningslinier for henvisning til undersøgelse og behandling, og der skal være adgang til oplysninger om patientdoser. Stk. 2. De henvisende skal følge retningslinierne og sikre sig, at undersøgelsen eller behandlingen er berettiget, jf På afdelinger, hvorfra der henvises, skal der findes en instruks for, hvem der må henvise. Instruksen skal godkendes af den strålingsansvarlige læge på den afdeling, hvortil der henvises. 62. Henvisninger skal indeholde følgende oplysninger: 1) Navn og stilling på den, der henviser 2) Den kliniske problemstilling, der berettiger undersøgelsen eller behandlingen 3) Graviditetsforhold, når dette er relevant 4) Tidligere relevante undersøgelser eller behandlinger. Strålebeskyttelse af patienter og pårørende 63. Ved undersøgelser af kvinder i den fertile alder, hvor det undersøgte område er i umiddelbar nærhed af et eventuelt foster, skal følgende retningslinier følges: 1) Graviditetsforhold klarlægges i det omfang, det er muligt. 2) Hvis det er usikkert, om kvinden er gravid, betragtes hun som gravid. 3) Hvis kvinden i henhold til 1) eller 2) må betragtes som gravid, bør undersøgelsen udsættes. Kan undersøgelsen ikke udsættes, skal den udføres under særlig hensyntagen til forholdene. 64. Ved behandlinger af kvinder i den fertile alder, skal følgende retningslinier følges: 1) Graviditetsforhold klarlægges i det omfang, det er muligt. 2) Hvis det er usikkert, om kvinden er gravid, betragtes hun som gravid. 3) Hvis kvinden i henhold til 1) eller 2) må betragtes som gravid, skal dosis til et eventuelt foster beregnes, og denne oplysning inddrages i beslutningen om udførelse af behandlingen. 65. Patienten skal i behandlingsperioden løbende observeres for eventuelle bivirkninger forårsaget af stråling. Om nødvendigt skal behandlingen justeres. 66. Der skal træffes forholdsregler til at begrænse bestrålingen af andre patienter og pårørende. Der skal lægges vægt på særlige forholdsregler ved kontakt med børn. Stk. 2. Patienten og pårørende skal informeres fyldestgørende om disse forholdsregler. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastlægge retningslinier og dosisbindinger for pårørende, der indgår i pasning af patienter. 67. Patienten skal i fyldestgørende omfang informeres om risikoen og eventuelle bivirkninger ved undersøgelse og behandling, jf. afsnit III i lov nr. 546 af 24. juni 2005 (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Retsmedicinske og forsikringsmæssige undersøgelser mv. 68. For omfanget af retsmedicinske undersøgelser af anholdte mv. gælder kap. 72 i lov om Rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse 910 af 27. september 2005 om legemsindgreb. Stk. 2. For andre retsmedicinske undersøgelser gælder, at de skal ske på frivillig basis, og de skal kunne være til den undersøgtes fordel. 69. For undersøgelser til afgørelse af forsikringsspørgsmål gælder, at de skal ske på frivillig basis, og de skal kunne være til den undersøgtes fordel. 70. Ved alle undersøgelser, der ikke direkte kan gavne helbredstilstanden hos den person, der undersøges, skal der lægges særlig vægt på, at de udføres med den mindst mulige dosis. Biomedicinske forskningsprojekter 71. Undersøgelser af forsøgspersoner og behandling af forsøgspatienter må først finde sted

8 8 efter godkendelse af projektet i en videnskabsetisk komité, jf. lov nr. 402 af 28. maj 2003 med senere ændringer om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 72. Behandling af sunde forsøgspersoner er ikke tilladt. 73. Der skal for alle forsøgspersoner på forhånd foretages en beregning af patientdosis og den risiko for en stråleinduceret dødelig cancer, som den beregnede dosis medfører. Både patientdosis og risiko skal fremgå af forsøgsprotokollen. Stk. 2. For forsøgspersoner, der ikke kan forvente nogen direkte nytte af undersøgelsen, gælder de dosisbindinger, der er fastsat i retningslinier om anvendelse af ioniserende stråling i biomedicinske forsøg fra den Centrale Videnskabsetiske Komité. 74. Forsøgspersoner og forsøgspatienter skal informeres om risikoen ved stråleudsættelsen, og de må kun undersøges eller behandles efter afgivelse af deres skriftlige samtykke. Kapitel 8 Opbevaring og transport 75. Kilder skal opbevares sikret mod brand, tyveri, hærværk og miljømæssige påvirkninger. Stk. 2. Kilder må ikke opbevares sammen med eksplosive, korrosive, stærkt brandbare stoffer eller andre stoffer, der kan kompromittere sikkerheden ved opbevaringen. 76. Opbevaringssteder skal afskærmes, så personer, der opholder sig uden for opbevaringsstedet, ikke kan modtage doser, der overskrider 0,3 msv/år, fra kilderne på opbevaringsstedet. 77. Opbevaringssteder skal være mærket med advarselsskilt for ioniserende stråling (DS og 734.2) suppleret med teksten RADIO- AKTIVITET. Stk. 2. Advarselsskiltet skal som minimum have R5 eller T5 format. 78. Opbevaringssteder for højaktive kilder skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. 79. Opbevaring af kilder i køretøjer er ikke tilladt. Stk. 2. Undtaget herfra er særlige tilfælde, hvor kilderne betragtes som værende under transport, jf Transport af kilder skal foregå i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer og de heri omtalte specifikke bestemmelser for de enkelte transportmåder. Stk. 2. Kilder i sikringsgruppe A, B og C skal under transport være fastlåst til køretøjet ved forsvarlig mekanisk sikring. Kapitel 9 Eftersyn 81. Højaktive kilder samt tilhørende beholder, udstyr og anlæg skal efterses med højst 12 måneders mellemrum. Stk. 2. Ikke-højaktive kilder, hvis aktivitet overstiger aktivitetsgrænserne i bilag 3, samt tilhørende beholdere, udstyr og anlæg, skal efterses med højst to års mellemrum. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan ved særlige forhold stille krav om hyppigere eftersyn. 82. Eftersyn må kun udføres af virksomheder, der har tilladelse fra Sundhedsstyrelsen hertil. Stk. 2. For radiografiudstyr må eftersyn af fremføringsslanger, kollimatorer, sikkerhedsudstyr samt anlæg dog foretages af virksomheder med tilladelse til radiografi. 83. Ved eftersynet skal det undersøges, om kilde samt tilhørende beholder, udstyr og anlæg er i teknisk forsvarlig stand samt overholder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og eventuelle betingelser i tilladelsen fra Sundhedsstyrelsen. 84. En eftersynsrapport, som er underskrevet af den person, der har udført eftersynet, skal opbevares af virksomheden, der har tilladelse til kilden. Stk. 2. For den del af eftersynet, der er udført i henhold til 82, stk. 2, skal der føres en protokol, der skal være underskrevet af den strålingsansvarlige for kilden. Stk. 3. For højaktive kilder skal en kopi af eftersynsrapporten sammen med en opdateret registrering, jf. 21, sendes til Sundhedsstyrelsen straks efter eftersynet.

9 9 85. Beholdere og udstyr skal være tydeligt og holdbart mærket med oplysning om tidspunktet for sidste eftersyn. 86. Konstaterede fejl og mangler skal hurtigst muligt udbedres. Stk. 2. Ved alvorlige fejl, der kan medføre utilsigtet bestråling af personer, skal både eftersynsvirksomheden og den strålingsansvarlige for kilden straks underrette Sundhedsstyrelsen. Kilden må ikke tages i brug, før de pågældende fejl og mangler er udbedret. Kapitel 10 Sikring og beredskab 87. Kilder over fastsatte aktivitetsgrænser inddeles i sikringsgrupper A, B og C, jf. bilag 2. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en vurdering af kilde og anvendelsesområde tildele en kilde en anden sikringsgruppe. 88. For kilder i sikringsgruppe A og B skal der udfærdiges en sårbarhedsvurdering. 89. For kilder i sikringsgruppe A skal der på baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering, jf. 88, udfærdiges og gennemføres en sikringsplan, der som minimum skal omfatte følgende: 1) Udpegning af en person, der er sikringsansvarlig for kilden. 2) Procedurer for hvordan det mindst én gang dagligt kontrolleres, at kilden er i virksomhedens besiddelse. Der skal føres protokol over observationerne ved sådanne kontroller. 3) Beskrivelse af et system for adgangskontrol. 4) Beskrivelse af minimum to tekniske sikringsbarrierer. 5) Beskrivelse af et alarmsystem der sikrer, at indtrængen af uvedkommende umiddelbart detekteres, og at der omgående reageres på dette. 6) Procedurer for sikkerhedsgodkendelse af udvalgte personer. 7) Foranstaltninger der sikrer, at følsomme informationer om kilden og om sikringsmæssige forhold ikke videregives til uvedkommende. 8) Indhentning af tavshedserklæringer fra relevante personer. Stk. 2. Sikringsplanen skal godkendes af Sundhedsstyrelsen inden anskaffelse af kilder. 90. For kilder i sikringsgruppe B skal der på baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering, jf. 88, udfærdiges og gennemføres en sikringsplan, der som minimum skal omfatte følgende: 1) Udpegning af en person, der er sikringsansvarlig for kilden. 2) Procedurer for hvordan det mindst én gang ugentligt kontrolleres, at kilden er i virksomhedens besiddelse. Der skal føres protokol over observationerne ved sådanne kontroller. 3) Beskrivelse af et system for adgangskontrol. 4) Beskrivelse af mindst to sikringsbarrierer, heraf mindst én teknisk. 5) Beskrivelse af et alarmsystem der sikrer, at indtrængen af uvedkommende umiddelbart detekteres, og at der omgående reageres på dette. 6) Procedurer for sikkerhedsgodkendelse af udvalgte personer. 7) Foranstaltninger der sikrer, at følsomme informationer om kilden og om sikringsmæssige forhold ikke videregives til uvedkommende. 8) Indhentning af tavshedserklæringer fra relevante personer. 91. For kilder i sikringsgruppe C skal der udfærdiges og gennemføres en sikringsplan, der som minimum skal omfatte følgende: 1) Procedurer for hvordan det mindst én gang halvårligt kontrolleres, at kilden er i virksomhedens besiddelse. Der skal føres protokol over observationerne ved sådanne kontroller. 2) Beskrivelse af mindst én teknisk sikringsbarriere. 92. For mobile kilder i sikringsgruppe A og B, der anvendes uden for anlæg, skal kompenserende foranstaltninger iværksættes, når det under brug eller transport af kilderne ikke er muligt at opfylde alle krav til sikring af kilderne i 89 og 90. Stk. 2. De kompenserende foranstaltninger skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. 93. Iværksættelse af sikringsforanstaltninger må ikke kompromittere strålebeskyttelsen og må ikke udgøre en hindring for en indsats i nødstilfælde.

10 For højaktive kilder skal der udfærdiges og gennemføres en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde følgende punkter: 1) Forholdsregler i tilfælde af uheld med kilder, herunder bortkomst af kilder 2) Forholdsregler i tilfælde af brand 3) Forholdsregler i tilfælde af trusler om eller gennemførte kriminelle handlinger 4) Alarmeringsplan. Stk. 2. Beredskabsplaner for kilder i sikringsgruppe A skal godkendes af Sundhedsstyrelsen inden anskaffelse af kilder. 95. Sikrings- og beredskabsplaner skal løbende vedligeholdes. Kapitel 11 Uheld og ukontrollerede kilder 96. Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålebeskyttelse, telefon , døgnvagt) skal straks underrettes i følgende tilfælde: 1) Tyveri af kilder 2) Uheld, herunder utilsigtet personbestråling, brand og bortkomne kilder 3) Fund af, eller mistanke om, en ukontrolleret kilde. Stk. 2. Uvedkommende skal holdes borte fra alle områder med uheldsramte eller ukontrollerede kilder, indtil Sundhedsstyrelsen har sikret, at der er truffet foranstaltninger til imødegåelse af den mulige fare. Kapitel 12 Krav til kilder 97. Kilder skal opfylde de generelle krav og klassifikationskravene i ISO 2919:1999 eller tilsvarende standard. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en vurdering af et anvendelsesområde fastsætte andre klassifikationskrav. 98. Kilder skal være lækageprøvet i henhold til ISO 9978:1992 eller tilsvarende standard. 99. Kilder til undervisningsbrug på undervisningsinstitutioner skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen Højaktive kilder skal være identificeret af producenten. Identifikationen skal bestå af et unikt nummer, som er indgraveret eller præget på kilden, hvis det er praktisk muligt. Producenten skal ligeledes sørge for, at kilden mærkes med en advarsel om strålingsfaren, hvis det er praktisk muligt. Stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og holdbar. Stk. 3. Er kilden produceret i et land uden for den Europæiske Union, skal leverandøren sikre, at kilden er identificeret ved et unikt nummer For højaktive kilder skal foreligge skriftlige oplysninger om, at kilden er identificeret og mærket i henhold til 100. Oplysningerne skal desuden omfatte relevante fotografier af typen af kilde, beholder og eventuelt udstyr. Stk. 2. Oplysningerne skal opbevares i den virksomhed, som har tilladelse til kilden Kilder skal ledsages af en letforståelig brugsvejledning. Kapitel 13 Krav til beholdere og udstyr 103. Beholdere og udstyr skal som minimum konstrueres og klassificeres i henhold til gældende standard for anvendelsesområdet. Hvis der for specielle anvendelsesområder ikke findes en standard, fastsætter Sundhedsstyrelsen kravene til beholderen og udstyret. Stk. 2. Beholdere og udstyr klassificeret i henhold til ISO 7205 skal som minimum leve op til klassifikationen xx2323xxx. Stk. 3. Beholder og udstyr til radiografi skal som minimum leve op til kravene i ISO kategori Afskærmningen af beholdere skal som minimum leve op til kravene i gældende standard for anvendelsesområdet Beholdere skal være mærket med: 1) Symbolet for ioniserende stråling (DS og 734.2) suppleret med teksten RADIO- AKTIVITET 2) Radionuklid og aktivitet ved opgivet dato 3) For højaktive kilder, kildens unikke nummer 4) Beholderens typebetegnelse og serienummer 5) Producent. Stk. 2. Mærkningen skal være tydelig og holdbar Beholdere og udstyr skal ledsages af letforståelige brugsvejledninger.

11 11 Kapitel 14 Krav til anlæg 107. Anlæg skal afskærmes, så personer, der opholder sig uden for anlægget, ikke kan modtage doser, der overskrider 0,3 msv/år fra kilder i anlægget Anlæg skal indrettes, så risikoen for og konsekvenserne af utilsigtet bestråling minimeres. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan stille specifikke krav til indretning af det enkelte anlæg Anlæg skal være brand- og sammenstyrtningssikret For kilder i sikringsgruppe A eller B skal anlæg indrettes i overensstemmelse med sikringsplanen, jf. 89 og Anlæg til kilder i sikringsgruppe A må kun benyttes til disse kilder og de dertil knyttede arbejdsfunktioner Ved indgange til anlæg skal findes et advarselsskilt med symbolet for ioniserende stråling (DS og 734.2) suppleret med teksten FARLIG STRÅLING. Stk. 2. Advarselsskiltet skal som minimum have R5 eller T5 format Anlæg skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Kapitel 15 Kvalitetsstyring Generelle krav 114. Brug af kilder skal foregå i overensstemmelse med et kvalitetsstyringssystem tilpasset art og omfang af virksomhedens brug af kilder. Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal mindst omfatte de processer, som indgår i virksomhedens brug af kilder, herunder sikrings- og beredskabsmæssige foranstaltninger Alle strålebeskyttelses- og sikringsmæssige foranstaltninger skal kontrolleres med fastlagte mellemrum. Stk. 2. Der skal findes skriftlige instrukser for udførelse af alle kontroller. Stk. 3. Resultaterne af kontrollerne skal løbende dokumenteres på en systematisk måde. Kvalitetsstyring ved medicinsk brug 116. Ved brug af kilder til undersøgelse af patienter skal arbejdet foregå i overensstemmelse med et effektivt kvalitetsstyringssystem. Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal mindst omfatte: 1) Hele processen fra henvisning af patienten, fremskaffelse af resultater fra tidligere undersøgelser, forberedelse af patienten, undersøgelse af patienten til beskrivelse af undersøgelsen og afgivelse af svar 2) Analyse af afvigende resultater såvel billedmæssige som diagnostiske 3) Principper for korrigerende handlinger 4) Dosimetri og kontroller 5) Oplæring af personale Ved brug af kilder til behandling af patienter skal arbejdet foregå i overensstemmelse med et effektivt kvalitetsstyringssystem. Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal mindst omfatte: 1) Hele processen fra henvisning af patienten, fremskaffelse af resultater fra tidligere behandlinger, forberedelse af patienten, behandling af patienten til afslutning af behandlingsforløbet 2) Behandlingsplanlægning 3) Kontrol af behandlingen, dokumentation for udført behandling, kontrol af patienten i behandlingsperioden samt registrering af afvigelser fra planlagte forløb 4) Principper for korrigerende handlinger 5) Dosimetri og kontroller 6) Oplæring af personale Der skal findes skriftlige instrukser for alle typer undersøgelser og behandlinger Der skal for alle kilder, beholdere og udstyr udføres en modtagekontrol, der skal sikre, at de er i overensstemmelse med de specifikationer, der er opstillet i forbindelse med anskaffelsen. Stk. 2. Efter reparationer eller indgreb, der kan have indflydelse på det diagnostiske eller behandlingsmæssige udbytte, skal relevante dele af modtagekontrollen udføres på ny for at sikre, at kilder, beholdere og udstyr fortsat opfylder specifikationerne Der skal for alt udstyr med fastlagte mellemrum udføres status- og konstanskontrol

12 12 for at sikre, at udstyret til stadighed har en tilfredsstillende kvalitet. Stk. 2. Der skal findes skriftlige instrukser for udførelse af alle kontroller. Stk. 3. Resultaterne af kontrollerne skal løbende dokumenteres på en systematisk måde. Kvalitetshåndbog og audit 121. Kvalitetsstyringssystemet skal være systematisk beskrevet i en kvalitetshåndbog Der skal med højst 15 måneders mellemrum udføres en audit med henblik på at konstatere: 1) Om kvalitetsstyringen har været udført på en effektiv måde og i overensstemmelse med det planlagte. 2) Om de opnåede resultater er i overensstemmelse med de planlagte mål, og om kvalitetsstyringen i øvrigt er tilstrækkelig og hensigtsmæssig. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte audit skal udføres af personer med relevant faglig kompetence for medicinsk brug både lægefaglig, sygeplejemæssig og fysisk/teknisk kompetence. Ingen af disse personer bør være ansvarlig for nogen del af kvalitetsstyringssystemet. Kapitel 16 Tilsyn ved Sundhedsstyrelsen 123. Kilder er underlagt tilsyn af Sundhedsstyrelsen, der til enhver tid skal have adgang til kilder, beholdere, udstyr, opbevaringssteder, anlæg, registre, protokoller, sikrings- og beredskabsplaner samt dokumentation i forbindelse med kvalitetsstyring mv. Dokumentation skal på forlangende sendes til Sundhedsstyrelsen. Stk. 2. Ved medicinsk brug omfatter tilsynet tillige behandlingsdata og resultater af undersøgelser Sundhedsstyrelsen kan forbyde brugen af kilderne, indtil kravene til kilder, beholdere, udstyr og anlæg eller til brugen deraf lever op til de krav, som Sundhedsstyrelsen har stillet. Kapitel 17 Bidrag 125. Sundhedsstyrelsen opkræver bidrag i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. september 1999 om opkrævning af bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet med senere ændringer. Kapitel 18 Klageadgang, straf, ikrafttræden og overgangsbestemmelser 126. Sundhedsstyrelsens krav, betingelser og afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan inden 4 uger påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den, der overtræder 4-8, 12-26, og straffes med bøde, med mindre anden straf er forskyldt efter anden lovgivning. Stk. 2. Den strålingsansvarlige eller andet personale, der ved grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed overtræder sine pligter efter denne bekendtgørelse, straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 308 af 24. maj 1984 om industrielle gammaradiografianlæg og nr. 918 af 4. december 1995 om anvendelse af lukkede radioaktive kilder i industrien, på laboratorier og sygehuse mv De tilladelser, som er udstedt i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 308 af 24. maj 1984 om industrielle gammaradiografianlæg og nr. 918 af 4. december 1995 om anvendelse af lukkede radioaktive kilder i industrien, på laboratorier og sygehuse mv. forbliver i kraft, indtil Sundhedsstyrelsen fornyer dem. Stk. 2. Registre for højaktive kilder, jf. 20, skal oprettes senest den 31. december Stk. 3. Sikrings- og beredskabsplaner, jf. kapitel 10, skal udarbejdes hurtigst muligt og senest den 31. december Højaktive kilder, der er produceret før 1. oktober 2007, er ikke underlagt de krav til identificering og mærkning, der er givet i 100. Stk. 2. Virksomheder, der har tilladelse til brug af højaktive kilder, skal dog sikre, at der for sådanne kilder med tilhørende beholdere senest den 31. december 2007 findes skriftlige oplys-

13 ninger, så kildetypen kan identificeres. Oplysningerne skal opbevares i virksomheden. 13 Sundhedsstyrelsen, den 11. juli 2007 P.D.V. E.B. NIELS CHRISTENSEN / Mette Øhlenschlæger

14 14 Bilag 1 Aktivitetsgrænser for højaktive kilder En kilde betragtes som højaktiv, hvis aktiviteten på fremstillingstidspunktet var lig med eller over aktivitetsgrænsen i nedenstående tabel. Kendes fremstillingstidspunktet ikke, bruges aktiviteten på tidspunktet for markedsføringen i EU. Radionuklid Aktivitetsgrænse for højaktiv kilde (GBq) Fe Co-60 4 Se Kr Sr-90 a) 3 Pd-103 a) 400 I Cs-137 a) 20 Pm Gd Tm Ir Tl Ra-226 b) 2 Pu-238 a) 100 Am-241 b) 100 Cm Cf-252 0,5 For radionuklider, der ikke er anført i tabellen, kan aktivitetsgrænser fås ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen. a) Aktiviteten omfatter bidrag fra datternuklider med en halveringstid på under ti dage. b) Omfatter neutronkilder med beryllium.

15 15 Bilag 2 Sikringsgrupper for kilder Radionuklid Nedre aktivitetsgrænse for sikringsgruppe A (TBq) B (GBq) C (GBq) Fe Co ,3 Se Kr Sr Pd I Cs Pm Gd Tm Ir ,8 Tl Ra ,4 Pu ,6 Am ,6 Cm ,5 Cf ,2 Ovenstående grænser a) for sikringsgrupper er vejledende. Sundhedsstyrelsen kan ud fra en konkret vurdering af kilde og anvendelsesområde tildele en kilde en anden sikringsgruppe, jf. 87. Kilder med aktiviteter lavere end den nedre aktivitetsgrænse for sikringsgruppe C tildeles ikke en sikringsgruppe. For radionuklider, der ikke er anført i tabellen, kan aktivitetsgrænser fås ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen. a) Baseret på Security of Radioactive Sources, IAEA-TECDOC-1355 og Categorization of Radioactive Sources, IAEA Safety Guide RS-G-1.9

16 16 Bilag 3 Aktivitetsgrænser for krav om registrering mv. Kilder, hvis aktivitet ligger under aktivitetsgrænsen i nedenstående tabel, er undtaget fra visse krav, jf. 8, stk. 3, 15, stk. 1, 18, stk. 2, 81, stk. 2 samt bilag 4. Radionuklid Aktivitetsgrænse a) (MBq) H C Na Fe Co Co Co Ni Ge Se Kr-85 1 Sr-90 1 Y Pd Cd I I Ba Cs Pm Gd Ir Tl Po Ra Pu Am Cm Cf For radionuklider, der ikke er anført i tabellen, og for apparatur indeholdende flere kilder kan aktivitetsgrænser fås ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen. a) Baseret på 100 gange undtagelsesniveauerne i Tabel A i Rådets direktiv nr. 96/29.

17 17 Bilag 4 Procedurer for anskaffelse, overdragelse og registrering af kilder Reglerne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 546 af 23. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer samt reglerne i denne bekendtgørelse skal overholdes ved anskaffelse, overdragelse og registrering af kilder. Nedenfor er procedurerne beskrevet. Alle nævnte dokumenter, formularer og vejledninger findes på Procedurer for anskaffelse og registrering af kilder fra et EU-land herunder Danmark: 1. Når virksomheden har modtaget tilladelse til anskaffelse mv. af kilder, jf. 8, kan kilder omfattet af tilladelsen anskaffes. 2. Virksomheden sender et udfyldt standarddokument 1493/93 a) til Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS). 3. SIS returnerer det bekræftede standarddokument til virksomheden. 4. Virksomheden sender det bekræftede standarddokument til leverandøren. 5. Når leverandøren har modtaget det bekræftede standarddokument, overdrages kilden til virksomheden. 6. Umiddelbart efter modtagelsen af en kilde, hvis aktivitet overstiger aktivitetsgrænsen i bilag 3, skal virksomheden sende en registrering til SIS. Registreringsformular for ikke-højaktive kilder fremgår af bilag 5, og for højaktive kilder af bilag 6. Procedurer for anskaffelse og registrering af kilder fra lande uden for EU: 1. Når virksomheden har modtaget tilladelse til anskaffelse mv. af kilder, jf. 8, kan kilder omfattet af tilladelsen anskaffes. 2. Virksomheden sender til SIS en udfyldt toldformular til brug ved indførsel af radioaktive stoffer fra lande uden for EU. 3. SIS returnerer den bekræftede toldformular til virksomheden eller speditøren. 4. Den bekræftede toldformular skal fremlægges ved indklarering på dansk toldsted, hvorefter kilden kan udleveres til virksomheden. 5. Umiddelbart efter modtagelsen af en kilde, hvis aktivitet overstiger aktivitetsgrænsen i bilag 3, skal virksomheden sende en registrering til SIS. Registreringsformular for ikke-højaktive kilder fremgår af bilag 5, og for højaktive kilder af bilag 6. Procedurer for overdragelse af kilder inden for EU herunder Danmark: 1. Overdragelse af kilder til en virksomhed i Danmark eller et andet EU-land må først ske, når leverandøren har modtaget et standarddokument 1493/93 a) bekræftet af modtagerlandets kompetente myndighed. 2. Inden 21 dage efter udgangen af hvert kvartal skal leverandøren meddele de kompetente myndigheder i modtagerlandene oplysninger om leverancer i løbet af kvartalet. De krævede oplysninger fremgår af artikel 6 i bilag 2 i Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende overførsel af radioaktive stoffer, 1995 a). 3. Ved overdragelse af en kilde, der er registreret hos SIS, skal SIS umiddelbart efter overdragelsen skriftligt underrettes herom. For højaktive kilder skal en udfyldt registreringsformular, jf. bilag 6, sendes til SIS. Procedurer for overdragelse af kilder til lande uden for EU: 1. Før overdragelse af kilder, hvor aktiviteten af den enkelte kilde overstiger 1/100 (én hundrededel) af aktivitetsgrænserne i bilag 3, skal leverandøren sikre sig, at modtageren har en tilladelse fra modtagerlandets kompetente myndighed. 2. Overdragelse af højaktive kilder må først ske, når der er indhentet tilladelse fra SIS i hvert enkelt tilfælde. a) Standarddokument 1493/93 samt meddelelser om leverancer er kun krævet ved overførsler af kilder med aktivitet over aktivitetsgrænserne givet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 546 af 23. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer. Krav om registrering hos SIS kan være gældende, selvom der ikke er krav om brug af standarddokumentet.

18 18 3. Ved overdragelse af en kilde, der er registreret hos SIS, skal SIS umiddelbart efter overdragelsen skriftligt underrettes herom. For højaktive kilder skal en udfyldt registreringsformular, jf. bilag 6, sendes til SIS.

19 19 Bilag 5 Registreringsformular for ikke-højaktive kilder Registreringsformular for ikke-højaktive kilder (a) 1. Virksomheden 2. Tilladelse 3. Anskaffelse og registrering Navn: Adresse: Land: Producent Leverandør Bruger 4. Beskrivelse af kilde og eventuel beholder Kilde: Radionuklid: Aktivitet: Dato for ovennævnte aktivitet: Journalnr.: Udstedelsesdato: 5. Anvendelsesområde Apparatkontrol Fyldehøjdekontrol Borehulslogging Niveaumåling Densitetsmåling Røntgenflourescensanalyse Modtagelsesdato: Anskaffet fra: Navn: Adresse: Land: Producent Leverandør Tidligere bruger Dato for første registrering: Dato for registreringens ophør: Producent: Navn: Adresse: Land: Leverandør: Navn: Adresse: Land: Fysiske og kemiske egenskaber: Kildens typeidentifikation: Indkapslingens identifikation: Klassificering: Special form certifikat: Beholder: Producent: Typebetegnelse: Serienr.: Flowmåling Strålebehandling 7. Forskning Udvikling Fugtighedsmåling Undervisning Andet: Yderligere oplysninger Tyveri Bortkomst Fundet Sted: Andre oplysninger: 6. Opbevaringssted Navn: Adresse: Betegnelse for opbevaringssted: Stationær brug Mobil brug (a) Jf. 17 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 om lukkede radioaktive kilder.

20 20 Bilag 6 Registreringsformular for højaktive kilder Registreringsformular for højaktive kilder (a) 1. Kildens identifikationsnr., anvendelsesområde og sikringsgruppe Unikt nr.: Anvendelsesområde: Sikringsgruppe: 4. Registrering Dato for første registrering: Dato for registreringens ophør: A B C 2. Virksomheden Navn: Adresse: Land: Producent 5. Tilladelse Journalnr.: Udstedelsesdato: Lever andør Bruger 3. Opbevaringssted Navn: Adresse: Beskrivelse af opbevaringssted: Stationær brug Mobil brug 6. Eftersyn af kilden 7. Beskrivelse af kilde og eventuel beholder Kilde: Radionuklid: (b) Aktivitet på fremstillingstidspunktet : (b) Fremstillingstidspunkt : Producent: Navn: Adresse: Land: Leverandør: Navn: Adresse: Land: Fysiske og kemiske egenskaber: Kildens typeidentifikation: Indkapslingens identifikation: Klassificering: Special form certifikat: Beholder: Producent: 8. Anskaffelse af kilden Modtagelsesdato: Anskaffet fra: Navn: Adresse: Land: 9. Producent Leverandør Tidligere bruger Overdragelse af kilden 10. Overdragelsesdato: Overdraget til: Navn: Adresse: Land: Producent Leverandør Ny bruger Anlæg godkendt til opbevaring eller bortskaffelse af radioaktive kilder Yderligere oplysninger Bortkomst Tyveri Fundet Andre oplysninger: Sted: Typebetegnelse: Serienr.: (a) (b) Jf. 20 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 om lukkede radioaktive kilder. Hvis aktiviteten på fremstillingstidspunktet ikke er kendt, oplyses aktiviteten ved, samt datoen for, første markedsføring i EU.

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009

Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Vejledning om industriel radiografi

Vejledning om industriel radiografi Vejledning om industriel radiografi 2008 Vejledning om industriel radiografi Statens Institut for Strålebekyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: gammaradiografi, røntgenradiografi,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer INDHOLD. Kapitel 2. Tilladelse, underretning, undtagelse, frigivelse og forbud...

Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer INDHOLD. Kapitel 2. Tilladelse, underretning, undtagelse, frigivelse og forbud... Sagsnr. 1-5010-226/2 Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer INDHOLD Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner... 2 Kapitel 2. Tilladelse, underretning, undtagelse, frigivelse og forbud...

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. INDHOLD side Kapitel 1: Definitioner... 2 2: Tilladelse til indkøb og brug

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Avis juridique important 31997L0043

Avis juridique important 31997L0043 Avis juridique important 31997L0043 Rådets direktiv 97/43/Euratom af 30. juni 1997 om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling og om ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om elektronacceleratorer til patientbehandling med energier fra 1 MeV til og med 50 MeV

Bekendtgørelse om elektronacceleratorer til patientbehandling med energier fra 1 MeV til og med 50 MeV Bekendtgørelse nr. 48 af 25. januar 1999 Bekendtgørelse om elektronacceleratorer til patientbehandling med energier fra 1 MeV til og med 50 MeV INDHOLD Kapitel side 1: Definitioner... 2 2: Forhåndsgodkendelse...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Bekendtgørelse nr. 975 af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Sagsnr. 1-5010-226/2 Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 10. juni 2013 SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om fastlæggelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) Danske Bioanalytikere, Dansk Radiologisk Selskab og Radiograf Rådet vil i nærværende notat

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere