Status efter udløb af Musicon-sekretariatets handlingsplan frem til 9. september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status efter udløb af Musicon-sekretariatets handlingsplan frem til 9. september 2009"

Transkript

1 Resultater samt udfordringer og mål i 2010 Dato: 14. februar 2014 Brevid: Status efter udløb af Musicon-sekretariatets handlingsplan frem til 9. september 2009 Baggrund Med udgangspunkt i de af Byrådet godkendte succeskriterier ( , pkt. 3) blev Musiconudvalget den 19/ orienteret om Musicon-sekretariatets handlingsplan frem til den 9. september 2009 ( pkt. 8). Handlingsplanens sigte var at få klargjort arealerne på Musicon til salg (afklaring af forurening, plangrundlag osv.) samt at skabe lokal, national og international interesse for udviklingen af Musicon bl.a. gennem midlertidige aktiviteter og udlejning af eksisterende bygninger. Notatets formål og opbygning Handlingsplanen er nu udløbet, og det er relevant at gøre status over resultaterne og formulere nye målsætninger. Det sker med dette notat, der er opbygget således: Først status: Målsætningerne fra handlingsplanen frem til gentages markeret med kursiv, Resultater i opgøres for handlingsplanens enkelte punkter, Udfordringer i 2010 ridses op i forlængelse af handlingsplanens enkelte punkter. Så de nye mål: Med udgangspunkt i de samlede udfordringer for 2010 formuleres Musicon-sekretariatets konkrete mål for Musicon-sekretariatet Roskilde Kommune Køgevej 172F 4000 Roskilde Trine Schreiner Tybjerg Tel Mail:

2 1. Organisering og dialog Musiconsekretariatet har meget fokus på samarbejde med naboer, brugere, samarbejdsparter m.fl. Disse samarbejder skal udvikles og i nogle tilfælde formaliseres inden udgangen af 2008: Dialogforum med beboerne på Køgevej/Søndre Ringvej om udviklingen på Musicon. Dialogforum med brugerne af Musicon, herunder udformning af rammer for anvendelse af de eksisterende bygninger til midlertidige aktiviteter. Dialog med potentielle investorer om rammer for grundsalg, parkeringsfond osv. Dialogforum med uddannelsesinstitutioner om etablering af fællesfaciliteter på Musicon. Herudover skal mulighederne for etablering af et udviklingsselskab e.l. undersøges. Samarbejde og dialog har løbende været et fokus-område, og der har bl.a. været dialog med samtlige nævnte grupper. - Målene er opfyldt. Dialogen fortsættes, men i 2010 fokuseres særligt på dialogen med og mellem de lejere og aktører, der allerede færdes på Musicon. Målet er at støtte opbygningen af et kreativt, attraktivt miljø, som er interessant for flere kulturerhverv og dermed kan være afsæt for flere lejere og den videre udvikling af en levende bydel. 2. Systematisering af viden om bygninger, aktører og projekter Roskilde Biblioteks nye filial på Musicon skal spille en central rolle i forhold til dialogen med interessenterne særligt i forhold til borgere og medvirke til at systematisere og formidle viden om Musicon og udviklingen af forskellige projekter og initiativer til borgere og andre interesserede. Det store mødelokale i Musiconhuset skal inden udgangen af 2008 være indrettet til bibliotek. Der skal inden udgangen af 2008 være udviklet en dynamisk oversigt over bygninger, aktører og projekter, som kan bruges til at facilitere samarbejde mellem aktørerne. Biblioteket er indrettet, så det kan rumme mange former for møder mv. Medarbejdere fra biblioteket deltager i flere samarbejdsprojekter med Musicon. Den dynamiske oversigt drøftes fortsat. - Målene er delvist opfyldt. Musicon-sekretariatet vil bl.a. i samarbejde med Biblioteket søge at konkretisere behovet for vidensdeling blandt Musicons aktører på kort og længere sigt. Det overordnede mål er at afsøge veje til fremme af et attraktivt miljø for kulturerhverv, og det skal bl.a. ske gennem afprøvning af relevante redskaber til vidensdeling og dialog mv. Side 2

3 3. Udvikling af eksisterende bygninger til midlertidige aktiviteter Alle eksisterende bygninger der skal bruges til midlertidige og mere permanente kultur eller erhvervsaktiviteter skal gennemgås af rådgivere (inden udgangen af 2008), herunder: Afklaring af eventuelle indeklimaproblemer (undersøgelse igangsat). Eventuel istandsættelse af klimaskærm, gulv o.l. Etablering af flugtveje, nødbelysning mv. Der arbejdes pt. på udvikling af følgende bygninger: Hal 7 i samarbejde med Råstof Roskilde. Hal 9 i samarbejde med Roskilde Festival. Hal 10 i samarbejde med Roskilde Festival, Roskilde Højskole, Danmarks Rockmuseum og Inkubator. Hal 12 i samarbejde med Roskilde Skate. Alle eksisterende bygninger er gennemgået af rådgivere, og der har i forskelligt omfang været drøftelser om udvikling af samtlige bygninger. Konkret er der etableret nye kultur- og erhvervsaktiviteter i Laboratoriet (dans, event og kulturerhverv), Værkstedet (kunstner-værksteder), Hal 1 (2 øvelokaler for rytmiske bands), Hal 12 (Skate og event), Kantinen (Roskilde E-sport) og Musiconhuset (nu arbejdsplads for 7 forskellige aktører). Derudover udlejes Smedjen, Hal 10, Hal 7 og Hal 9 løbende til events. - Målene er opfyldt. Sekretariatet vil fortsat søge viden og ideer, der kan føre til afklaring vedr. flere bygningers videre udvikling og deres fremtidige anvendelse, bl.a. gennem midlertidige aktiviteter og dialog med relevante aktører, eksperter mv. Konkret vil sekretariatet starte en proces, der skal målrette profil og igangsætte overvejelser om fremtidig anvendelse af Smedjen, hal 7, hal 9 med tilhørende baglokaler, der alle i dag udlejes til events. 4. Klare rammer for anvendelse af eksisterende bygninger til midlertidige aktiviteter Der skal inden udgangen af 2008 være udarbejdet klare rammer for anvendelse af eksisterende bygninger på Musicon til midlertidige aktiviteter, herunder: Reserveration af lokaler. Planlægning af aktiviteter i forhold til kommunikationsplan o.l. (etablering af arrangement gruppe, årsplan mv.) Tiltrækning af aktiviteter, herunder evt. udarbejdelse af markedsføringsmateriale i samarbejde med Roskilde Festival, Gimle og andre eventarrangører. Klargøring af lokalerne til arrangementer. Mulighed for koordinering med andre aktiviteter. Aflæsning af el, oprydning mv. Indhentning af tilladelser fra brandmyndigheder mv. Side 3

4 Med 35 events i 2009 har sekretariatet opbygget klare rammer og en nyttig rutine omkring udlejning, PR, koordination af aktiviteter, brandsikkerhed mv. - Målene er opfyldt. Vi ønsker fortsat at udleje til events, og vil fortsætte udviklingen af de fysiske rammer, markedsføring mv., men i 2010 vil sekretariatet sætte fokus på at opnå de rigtige events. Vi ønsker flere velbesøgte, kulturelle events, så event-området kan bidrage endnu mere til Musicons profil. 5. Udlejning af eksisterende bygninger til kulturerhverv Flere af de mindre bygninger på Musicon kan udlejes til kulturerhverv. Musiconsekretariatet har udviklet en model for udregning af lejeniveau, der tillader lejer at fratrække udgifter til indvendig istandsættelse (en forudsætning når man arbejder med korte kontrakter). En forudsætning for udlejning af en bygning er: En afklaring af eventuelle indeklimaproblemer En istandsættelse af klimaskærmen En vurdering af hvilke udgifter, der pålægges lejer i forhold til den indvendige istandsættelse og dermed lejeniveauet. Der arbejdes i øjeblikket på udlejning af følgende bygninger: Kantinebygningen til Roskilde esport. Laboratoriebygningen til kreative erhverv. Tømmerværkstedet til kunstnerværksteder Kontorerne i hal 1 til kunstnerværksteder eller øvelokaler Der skal inden udgangen af 2008 være indgået aftaler på alle ovenstående bygninger. Alle ovenstående bygninger er udlejet til de nævnte formål. Derudover er Laboratoriets store sal udlejet til danseformål, kontorbygningen ved hal 9 er udlejet til kunstskole pr , og Musiconhuset har fået flere lejere. - Målene er opfyldt. Vi ønsker, at flere kulturerhverv får deres daglige gang på Musicon, så vi vil sikre en maksimal udnyttelse af alle egnede lokaler. Sekretariatet vil desuden arbejde for et spændende miljø for lejere og aktører, så det forbliver attraktivt at være lejer på Musicon. Side 4

5 6. Etablering af pavilloner eller anden midlertidig bebyggelse Det er Musiconsekretariatets vurdering, at efterspørgslen for midlertidige kontorlokaler til kultur og kulturerhverv overstiger udbuddet og at det vil være hensigtsmæssigt, at Musiconsekretariatet faciliterede udlejningen af pavilloner e.l. til kultur og kulturerhverv. Der skal inden udgangen af 2008 være taget stilling til behovet for etablering af pavilloner. Musicon-sekretariatet kan konstatere, at flere kulturerhverv på Musicon forudsætter en udbygning af kontor-kapaciteten med midlertidige lokaler. - Målet er opfyldt. Vi vil begynde udvidelsen af kontor-kapaciteten med containere eller lignende. Målet er en løsning, der gradvist kan udvides efter behov. Løsningen forudsætter afklaring vedr. bl.a. valg af containermoduler, planforhold, økonomi, jura, tilslutningsforhold, brand og sikkerhed mv. 7. Afklaring af forurening Der er igangsat omfattende undersøgelser af forskellige former for forurening på Musicon (indeklima, forurening i bygningerne, gasforurening og jordforurening) og der er igangsat en fjernelse af alle punktkilder (olietanke o.l.) på Musicon. På baggrund af undersøgelserne skal der: Ansøges om en frigivelse af evt. ikke forurenede områder. Ansøges om en 8 tilladelse for evt. lettere forurenede område. Evt. igangsættes forskellige afværgeforanstaltninger. Evt. ske en revurdering af fordeling af forskellige funktioner på Musicon. Sandsynligvis igangsættes supplerende undersøgelser. Forureningsundersøgelserne forventes færdige ultimo 2008, herefter ovenstående igangsættes. Hvis muligt skal arbejdet med afklaring og afhjælpning af forurening være færdig inden sommerferien Miljøafdelingen har i samarbejde med Niras og Cowi forestået en række undersøgelser, der yderligere belyser forureningsforholdene på Musicon. På baggrund af disse data er det besluttet, at afhjælpning af forureningen først skal ske i forbindelse med realisering af konkrete byggeprojekter, når den fremtidige anvendelse mv. er kendt. - Målene er ikke fuldt opfyldt, hvilket primært skyldes, at strategien for forureningshåndteringen er justeret siden handlingsplanen blev vedtaget. Den konkrete afhjælpning af forureningen gennemføres mest hensigtsmæssigt når fremtidige aktiviteter og projekter skal realiseres. Derfor er Sekretariatets udfordring i 2010 at holde sig løbende orienteret om de forureningsmæssige vilkår på Musicon, bl.a. så developere, aktører mv. Side 5

6 indledningsvist kan få relevant viden fra sekretariatet. Derudover vil sekretariatet inddrage relevante forureningsrelaterede problemstillinger i sit arbejde med midlertidige aktiviteter. 8. Byggemodning Der er etableret en kommunal byggemodningsgruppe, hvor sekretariatslederen er repræsenteret. Byggemodningsgruppen skal planlægge og koordinere byggemodningsaktiviteterne på Musicon. Musiconsekretariatets rolle er, at medvirke til programmeringen af byggemodningen og sikre, at denne ikke unødigt konflikter med de midlertidige aktiviteter på Musicon. Musiconsekretariatet prioriterer følgende områder i forhold til byggemodningen: Udlæg af ikke-forurenet jord på friarealer på Musicon. Etablering af trådløst internet på hele Musicon. Udformning af Rabalderstræde. Etablering af regnvandskanaler og bassin. Ovenstående skal være afklaret inden sommerferien Musicon-sekretariatet har et løbende og konstruktivt samarbejde med andre relevante afdelinger om byggemodning og byudvikling på Musicon. Ovennævnte punkter har været drøftet i forskellig grad, men bl.a. har ændret økonomi og ny tidsplan for byggemodningen udskudt behovet for endelig afklaring og medført, at også andre emner har været vigtige (fx fremtidige adgangsveje, miljø-krav, parkeringsforhold mv.). - Målene er ikke opfyldt, idet strategi for forureningshåndtering samt tidsplan og økonomi for byggemodning er justeret siden handlingsplanen blev vedtaget, hvilket har udskudt fristen for endelig afklaring. Byggemodning, byudvikling og planlægning er i fuld gang, og Musicon-sekretariatet ser det som en vigtig udfordring at medvirke til at sikre sammenhæng mellem: 1. De aktuelle aktiviteter på Musicon bl.a. i form af aktører, events, udlejninger, dialog mv. 2. Visionen om, hvad Musicon skal blive bl.a. formuleret i Strategi og Spilleregler, 3. - og den faktiske udvikling af den varige by bl.a. i valget af byudviklings-metoder, de konkrete byggeprojekter samt bydelens udtryk, miljø mv. Musicon-sekretariatet sammenfatter denne udfordring til et mål om At sikre Musicon-visionen i den varige by. 9. Planlægning og projektering Jf. beslutningen om etablering af Musiconsekretariatet er det Musiconsekretariatet, der i dialog med interessenterne programmerer lokalplanerne, veje og pladser mv., mens det er Teknisk Forvaltning, der står for udarbejdelse af lokalplaner og projektering af anlæg. Der er i øjeblikket tre lokalplaner under udarbejdelse: Side 6

7 Frizonen Hawaii Alla-ting-galla Herudover skal der ske en fastlæggelse af infrastruktur mv. i en: Rammelokalplan e.l. Musiconsekretariatet arbejder på at udvikle følgende områder inden sommeren 2009: Udformning af arealet mellem Laboratoriebygningen og Musiconhuset. Udformning af pladsen foran hal 9. Belysningsplan for Rabalderstræde. Hastighedsdæmpning på Rabalderstræde. Snitfladerne mellem Musicon-sekretariatet og relevante afdelinger i Roskilde Kommune er i den forløbne periode blevet klarere, og i dag løses opgaverne i et godt samarbejde og med en åben aftale om ansvarsfordeling i de enkelte projekter. Ift. ovenstående mål har arbejdsdelingen ændret sig, så parterne i ansvarsfordelingen i højere grad skelner mellem midlertidige og varige projekter. - Målene er ikke fuldført, fordi: - Der udarbejdes ikke en lokalplan for Frizonen og en rammelokalplan, men en lokalplan for Musicon, - Opgaver ift. hastighedsdæmpning, belysning og udformning af pladser betragtes nu i et mere gradvist perspektiv. Således har Musicon-sekretariatet ansvar for at realisere en midlertidig løsning, der løbende tilpasses behov, ideer, økonomi og områdets generelle udvikling. På et passende tidspunkt afløses denne løsning af en varig løsning, hvor Musiconsekretariatet bidrager til projekteringen. Udfordringen bliver en gentagelse af udfordringen under punkt 8 (se dette). 10. Afklaring af kreative virksomheders krav til lokalisering Der skal udarbejdes analyser mv., der kan give input til salgsvilkår for grundsalg mv. på Musicon. Der skal i samarbejde med Erhvervssamarbejdet Sjælland udarbejdes en oversigt over hvilke virksomheder i Roskilde-regionen, der kunne tænkes at flytte til Musicon (færdig ultimo 2008). Der skal laves en analyse af kreative virksomheders krav til lokalisering i samarbejde med Erhvervssamarbejdet Sjælland (færdig primo 2009) Der skal i samarbejde med Kulturforvaltningen udarbejdes en analyse over hvilke kulturinstitutioner m.fl., som kunne være interesseret i at lokalisere sig på Musicon (færdig ultimo 2008). Der skal indledes drøftelse med kreative virksomheder og kulturinstitutioner om deres interesser i forhold til udvikling af Musicon generelt og specifikt i forhold til salgsbetingelser o.l. Side 7

8 Med den økonomiske afmatning fra 2008 har dette mål i 2009 været nedprioriteret ift. målet om at skabe synligt liv, aktiviteter og forandringer på Musicon her og nu. - Målet er ikke opfyldt. Sekretariatet vil tage kultur-erhvervenes interesser og prioriteter i nærmere øjesyn, - for hvordan sikrer vi, at flere vil flytte til Musicon? Målet i 2010 er at skaffe flere kulturerhverv til Musicon. 11. Afklaring af grundvilkår for salg af grunde på Musicon Der er en række forhold udover forurening, byggemodning, planlægning, arkitektur mv., der skal afklares før der kan sælges grunde fra på Musicon; herunder: Integration af bolig og erhverv/kultur/uddannelse i samme bebyggelse. Krav til arkitektur, udearealer mv. Ønske om en høj bebyggelsesprocent. Afklaring af parkeringsbehov, udarbejdelse af parkeringsstrategi og evt. etablering af parkeringsfond. Ovenstående skal være afklaret primo 2009 således, at principperne kan indarbejdes i salgsmateriale og udbudsmateriale og bruges i markedsføringen af Musicon. Arbejdet med og processen omkring udarbejdelse af lokalplanen har vist, at afklaring af ovenstående punkter er særdeles kompliceret, da den enkelte beslutning har indflydelse på mange andre beslutninger. En række af de nævnte grundvilkår forventes at være afklaret med lokalplan Målet er ikke opfyldt, men arbejdet er fremskredent i samarbejde med bl.a. Planafsnittet. Musicon-sekretariatet vil fortsætte sit engagement i lokalplan 540 mhp afklaring af spørgsmål om bl.a. støj, midlertidige anvendelser og gode rammer for kultur og kulturerhverv. Overskriften for Musicon-sekretariatets arbejde i denne sammenhæng vil være at sikre Musicon-visionen i den varige by. 12. Salg af grunde på Musicon Der skal udarbejdes en differentieret salgsstrategi for forskellige former for projekter på Musicon, herunder: Arealer til kunstnere, små virksomheder osv. Arealer til mindre virksomheder. Arealer til de større virksomheder. Arealer langs Rabalderstræde, som skal integrere bolig og erhverv/kultur/uddannelse. Side 8

9 Der skal udarbejdes et egentlig udbud på arealerne langs Rabalderstræde, mens der for de øvrige arealer udarbejdes salgsmateriale. Ovenstående skal være færdig inden sommerferien Det bør overvejes, om der i forbindelse med salg af mindre arealer på Musicon til kreative virksomheder o.l. skal være mulighed for at Musiconsekretariatet får en bemyndigelse fra Byrådet til at sælge uden en behandling i Byrådet. Med viden om markedets udvikling i vurderes dette mål at have været meget ambitiøst, og med Musiconudvalgets godkendelse valgte sekretariatet i foråret 2009 at justere fokus i retning af at skabe mere liv på Musicon her og nu ( , pkt. 1). Flere af disse salgsrelaterede udfordringer er vanskelige at afklare og de indgår løbende i drøftelserne om bl.a. lokalplaner, grundejerforeninger, parkeringsforhold mv. i samarbejdet mellem Musicon-sekretariatet og de relevante afdelinger i forvaltningerne. - Målet er ikke opfyldt. Salgsrelaterede problemstillinger vil løbende skulle afklares i det igangværende samarbejde mellem Musicon-sekretariatet og de relevante afdelinger i forvaltningerne. Musicon-sekretariatet vil også i denne sammenhæng søge at sikre, at beslutningerne sikrer Musicon-visionen i den varige by. *** Musicon-sekretariatets konkrete mål for 2010 På baggrund af de positive erfaringer med et prioriteringsværktøj i 2009 har Musicon-sekretariatet valgt igen at sammenfatte sine udfordringer i 2010 i tre mål, Tre vildt vigtige mål, som er så vigtige, at hvis de ikke nås, kan alt andet være ligegyldigt. I forlængelse af ovenstående status og en fælles proces i sekretariatet er formuleret følgende mål for Musicon-sekretariatets arbejde i 2010: Organisationens mål (Roskilde Kommune): En musisk, kreativ bydel som grundlag for jordsalg. Overordnet mål for sekretariatet: At sikre liv med profil på Musicon Sekretariatets tre vildt vigtige mål : 1. De rigtige events Sekretariatet ønsker med sine events at give plads til eksperimentet, at fremme events med format og at generere omtale. Events på Musicon er et led i byudviklings-processen, så vi vil i 2010 fremme events, der understøtter Musicons profil. Side 9

10 2. Flere kulturerhverv Med et mål om arbejdspladser skal Musicon ikke alene være en kreativ bydel, - den skal også være attraktiv for de kreative erhverv. Musicon-sekretariatet har som mål i 2010 at videreudvikle miljøet for denne gruppe og skaffe flere kulturerhverv til Musicon. 3. Sikre Musicon-visionen i den varige by. Musicon-sekretariatet vil sikre sammenhæng mellem de midlertidige aktiviteter og den varige bydel. F.eks. skal de ideer, der opstår i dialogen med aktørerne, og de erfaringer, der sikres gennem events og by-eksperimenter, indgå i realiseringen af den varige by. Sekretariatet vil desuden være aktiv ift. byggeprojekter, arkitektkonkurrencer mv. for at sikre, at Musicon-visionen integreres i alle projekter. Side 10

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

SIDE VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGEMULIGHEDER Å VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Lige siden Roskilde Kommune i 2003 købte den tidligere betonvarefabrik, Unicon, har ønsket været at udforske

Læs mere

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Bydelen Musicon: 500.000 m2 Udviklingsareal: 250.000 m2 = 40 fodboldbaner Gamle haller & bygninger: 20.000 m2 ÅR 2025 ÅR 2008 4 aktører 3 arrangementer ÅR

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING

MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING At gøre en skaterpark ud af de overfladebassiner og kanaler, som skal sikre den nye bydel mod heftige regnskyl, så de også kan komme

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 17.12.2015 Dagsorden 1) Orientering om rådgiverundersøgelser - Jordforureningsundersøgelse - Geoteknisk undersøgelse - Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19 MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19 oktober 2015 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen

Læs mere

Møde med virksomheder og brugere på havneområderne den 25. februar Plan- og Udviklingsafdelingen

Møde med virksomheder og brugere på havneområderne den 25. februar Plan- og Udviklingsafdelingen Møde med virksomheder og brugere på havneområderne den 25. februar 2009. Plan- og Udviklingsafdelingen Formål med mødet: 1. Give jer en status hvad er der sket siden vinderforslaget Lyset over Kerteminde

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere