Sprog- og læsepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog- og læsepolitik"

Transkript

1 Sprog- og læsepolitik

2 Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet Sprog- og læsepolitik i Favrskov Kommune Oktober 2010 Foto og layout: Favrskov Kommune Kontakt: Baggrund: Den nationale handleplan for læsning 2005 Anbefalinger fra Læsning i folkeskolen - EVA 2005

3 Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- Indledning og læsepolitik Favrskov Kommunes børne- og ungepolitik har som overordnet vision at skabe en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på området, hvor alle aktører samarbejder om at sikre, at børn får samme muligheder. Børn og Skole har valgt at udarbejde en sprog- og læsepolitik for børn og unge fra 0-18 år, da sprog, læsning og skrivning har en indbygget sammenhæng. En god talesprogsudvikling er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling. Grundlaget for denne udvikling dannes i 0-6 års alderen. Derfor er en tidlig, målrettet indsats for børns sproglige udvikling af afgørende betydning for den senere læseudvikling. Det er vigtigt, at sprog, læsning og skrivning bruges aktivt og bevidst i de miljøer, hvor børn og unge færdes. I barnets første år vurderer sundhedsplejersken, ved besøg i hjemmet, barnets udvikling af pludren, sprog, udtryk for stemninger og følelser i samspil med forældrene. Herunder rådgives forældrene om barnets forventede udvikling af kompetencer på dette område. Sundhedsplejen samarbejder med dagtilbud omkring den sproglige indsats for de 0-1 årige. I dagtilbud er der fokus på hele barnets udvikling. De pædagogiske læreplaner i dagtilbud indeholder seks temaer, som alle relaterer til hinanden, hvor sprog udgør ét af disse temaer. Aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, tænkes ind i alle temaer. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Sproglige og kommunikative færdigheder skal ses i sammenhæng med leg, kropslig udfoldelse og anden fysisk aktivitet. Sprogarbejdet i dagtilbuddene har en selvstændig værdi, idet det er barnets læring og udvikling, der er omdrejningspunktet. De sproglige kompetencer har værdi i sig selv som væsentlige redskaber for barnets tænkning og kommunikation med andre, men er samtidig det fundament, hvorpå barnet lærer at læse og skrive. Sprogarbejdet i dagtilbuddene og samarbejdet med hjemmet har en stor betydning for, at barnet ikke senere udvikler læse- og skrivevanskeligheder. Folketinget vedtog i juli 2010 en ny dagtilbudslov, hvor 11 i loven siger: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring tre år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Ved at tilbyde en sprogvurdering sikres det, at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, bliver set og i forlængelse heraf får den nødvendige sprogstimulering. Børnene kan som følge heraf udvikle et nuanceret sprog og dermed få de samme sproglige forudsætninger for at kunne klare sig i skolen som deres jævnaldrende kammerater. De pædagogiske læreplaner, som lægger afgørende vægt på leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud, danner baggrund for den efterfølgende læseindsats i skolen. Der har de senere år været stor opmærksomhed på tidlig indsats vedrørende sprog og læsning i indskolingen, hvilket blandt andet afspejler sig i den seneste nationale læseundersøgelse, Danlæs og i Partnerskab om folkeskolen, hvor der ses fremgang på indskolingsområdet. De internationale PISA-undersøgelser viser, at en del danske folkeskoleelever stadig forlader grundskolen med utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder. Der er derfor grund til at have fokus på, at den positive læseudvikling i de yngste klasser fortsætter gennem hele skoleforløbet, så alle elever har solide læsefærdigheder, når de forlader grundskolen. Folkeskolens afgangsprøve i dansk blev i 2006 suppleret med en prøve i læsning. Desuden har regeringen med virkning fra skoleåret indført it-baserede nationale test i blandt andet dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. årgang, hvor der evalueres på tre områder: sprogforståelse, tekstforståelse og afkodning. Sprog- og læsepolitikken er baseret på institutionernes læreplaner, dagtilbudsloven, folkeskoleloven, Fælles Mål 2009 Dansk, Fælles Mål 2009 Børnehaveklassen, Favrskov Kommunes børne- og ungepolitik, Kvalitetsrapport for folkeskolen, it-strategi for Favrskov Kommunes skoler samt Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO, SFO-klub og fritidsklubber i Favrskov Kommune. National Handlingsplan for Læsning rummer en række hovedanbefalinger til indsats for at styrke børns, unges og voksnes læsefærdigheder. En stor del af anbefalingerne er senere politisk besluttet og iværksat, blandt andet sprogvurdering af 3-årige, med formodning om behov for sprogstimulering, nye trinmål for læsning i hele skoleforløbet og læsning som del af folkeskolens afgangsprøve, mens andre anbefalinger er taget op af kommune og skoler. 4 5

4 Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik og læsepolitik Mål: Det overordnede mål for sprog- og læsepolitikken i Favrskov Kommune er: at alle børn og unge fra 0 18 år udvikler og tilegner sig funktionelle sprog- og læsekompetencer, der gør dem i stand til aktivt at anvende sprog, skrivning og læsning som led i personlig og faglig udvikling at alle unge ved grundskolens ophør har sikre kompetencer i læsning og skrivning, så de kan gennemføre en uddannelse og har mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet Delmål: At alle samarbejdspartnere støtter børn og unge i tilegnelse af sprog, begreber og symboler som redskaber til tænkning, kommunikation og planlægning At alle samarbejdspartnere stimulerer og udvikler børn og unges lyst til og glæde ved at bruge sproget i tale-, læseog skriveaktiviteter At alle samarbejdspartnere har ansvar for at udvikle og styrke børns og unges sproglige forudsætninger og læseskrivekompetencer 6 7

5 Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Børns sproglige udvikling er afhængig af barnets kontakt til og dialog med forældrene. Forældrene er sproglige rollemodeller for deres barn, både når de taler, læser og skriver. Dagtilbuddet skal understøtte og understrege den betydning, forældrene har for barnets sprogudvikling og tilbyder løbende samarbejde, rådgivning og inspiration. Samtidig har dagtilbuddet et stort medansvar for barnets sproglige udvikling. Dagtilbud har iværksat sprogvurderinger af 3-årige, hvor der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogvurderingens funktion er at give pædagogerne indblik i barnets sproglige udvikling. Sprogvurderingen og den pædagogiske læreplan supplerer hinanden, og samlet danner de grundlag for tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats i forhold til børnegruppen og det enkelte barn. Samtlige institutioner har udpeget en sprogansvarlig med en særlig kompetence inden for sprog og sprogudvikling, som er behjælpelig med sprogvurderingen og den opfølgende indsats. Den sprogansvarliges opgave er i samarbejde med institutionsledelsen og de øvrige medarbejdere at medvirke til en øget fokusering på sprog og sprogudviklende aktiviteter i dagtilbud. Ønskede tilstande for sprogindsatsen i dagtilbud: At alle 0-6 årige udvikler et alderssvarende sprog: Det udtalte sprog, forståelse af sprog og den skriftsproglige kommunikation At der er sammenhæng i sprogindsatsen mellem hjem, dagpleje, vuggestue og daginstitution At sundhedsplejen medvirker til at skabe sammenhæng mellem hjem og dagpleje/vuggestue At aktiviteter, som fremmer den sproglige udvikling, tænkes ind i alle temaer og arbejdet med de pædagogiske læreplaner At alle medarbejdere i dagpleje og institutioner har et højt fagligt niveau vedrørende børns sproglige udvikling At alle børn udvikles optimalt i forhold til opmærksomhed, samspil og kommunikation At alle børn udvikler så god en sproglig bevidsthed som muligt og oplever lyst og glæde ved sproglige aktiviteter At alle børn stimuleres, understøttes og udfordres i deres nysgerrighed og tilegner sig viden om verden At alle børn udvikler et så nuanceret og brugbart sprog som muligt og udfordres i deres skriftsproglige nysgerrighed Indikatorer for sprogindsatsen i dagtilbud: At barnets kontaktform i forhold til andre børn tydelig bærer præg af forståelse for brug af sproget i forskellige situationer eksempelvis, når barnet indgår i leg med andre børn At børn, som kræver en fokuseret indsats, registreres kontinuerligt og entydigt ved brug af observationsmaterialet TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) At medarbejderne gennem iagttagelser konstaterer, at det enkelte barn udtrykker tilfredshed og glæde ved brug af sproget. Medarbejderne kan beskrive en positiv udvikling i barnets sproglige udvikling At forældrene kan beskrive en positiv udvikling i barnets sproglige udvikling ved den årlige samtale mellem institution og forældre. Ved samtalen tager medarbejderne udgangspunkt i konkrete iagttagelser, eksempelvis med inddragelse af TRAS Sprogansvarlige I hver børnehave er der udpeget mindst én sprogansvarlig. De sprogansvarlige er tilknyttet netværk, som koordineres af tale/hørelærere. De sprogansvarliges opgaver er, i samarbejde med institutionslederne, at medvirke til at sætte fokus på sprog og sprogudviklende aktiviteter. Formål med kommunens sprogansvarlige: At den sprogansvarlige som resurseperson motiverer de øvrige medarbejdere og sikrer, at viden om børns sproglige udvikling og sproglige aktiviteter udbredes i institutionen At der i den enkelte institution er et samarbejde mellem ledelse og sprogansvarlig At den sprogansvarlige medvirker ved udarbejdelsen af læreplaner 8 9

6 Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet agtilbudsområdet Evaluering Dagtilbudsområdet udarbejder sprogvurderinger af 3-årige, hvor der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Medarbejdernes løbende iagttagelser anvendes som grundlag for opfølgning på barnets sproglige udvikling. TRAS kan anvendes generelt og anvendes under alle omstændigheder, når dagtilbuddet konstaterer, at et barn har behov for en fokuseret indsats. Sproglig udvikling er et af de seks temaer, der evalueres i det enkelte dagtilbuds pædagogiske læreplan. Læreplanen udarbejdes årligt. Her angives mål for børnenes læring inden for området. Desuden beskrives de relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Den sprogansvarlige medvirker ved udarbejdelsen af lærerplanerne. Kommunens plan for mål og rammer for sprogvurdering og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats beskrives i kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet. Herunder også i forhold til tosprogede børn og børn, der ikke er i dagtilbud. Eksempelvis beskrives resultater af sprogvurderingerne i kvalitetsrapporten. Overgange Det er vigtigt, at den sproglige indsats, der ydes i førskolealderen, videreføres i skolen. Lytteforståelse, ordforråd/ordforståelse, benævnelse og ordmobilisering i førskolealderen har stor indflydelse på læsefærdigheden i de ældste klasser. Dagplejere, institutioner og skoler sikrer derfor, at der er samarbejde, kontinuitet og sammenhæng i børn og unges sprog-, læse- og skriveudvikling ved overgange mellem hjem, dagpleje, daginstitution, skole og uddannelse. Dagplejere, institutioner og skoler skal i samarbejde med forældrene sikre, at informationer omkring det enkelte barns kompetencer på sprog- og skriftsprogsområdet indgår i en pædagogisk drøftelse ved overlevering mellem institution og skole. Dette gælder også ved overgange mellem skolernes enkelte klasser, afdelinger, grupperinger og ved lærerskift. Formål med fokus på overgange i et sprog-, læse- og skriveperspektiv: At der er en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på børne- og ungeområdet omkring sprog, læsning og skrivning At alle aktører samarbejder om, at børn og unge får optimale muligheder for udvikling af sprog-, læse- og skrivefærdigheder At skolens indsats omkring elever i risiko for læsevanskeligheder begynder allerede i børnehaveklassen og bygger videre på børnehavernes erfaringer med børnene At der gives feedback fra skoler til dagtilbud i forbindelse med sprogvurderingen i børnehaveklassen At elever, når de forlader grundskolen, har funktionelle læse- og skrivekompetencer, så de har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre ungdoms- og videreuddannelse 10 11

7 Skoleområdet Skoleområdet Skoleområdet koleområdet Læsning er et aktivt samspil mellem en række processer, der gør læseren i stand til at tilegne sig og tolke en tekst ud fra den viden og forståelse, som læseren møder teksten med. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet rapporten Læsning i folkeskolen, hvoraf det fremgår, at indsigt og indsats på læseområdet på kommune-, skole- og individniveau har en positiv effekt på læseudviklingen. Det er derfor vigtigt, at der er klare forventninger, signaler og procedurer fra både kommune- og skoleniveau. Rapporten anbefaler endvidere, at viden bringes i spil, at der formuleres målsætninger for læseindsatsen, og at dialog og samspil omkring læsningen mellem kommune og skole videreudvikles. Den igangværende sprog- og skriftsprogsstimulering fra daginstitutionen fortsættes og udbygges gennem hele skoleforløbet. Med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og klassetrin må det sikres, at både fagligt stærke elever og fagligt svage elever udfordres og udvikles. Læsevejleder og læsekonsulent er naturligt de resursepersoner på den enkelte skole og i kommunen, som i samarbejde med skoleledelsen bidrager til at opkvalificere læseindsatsen. I læseudviklingen etableres strategier på basis af børns erfaringer og indsigt, og disse læringsstrategier vil være i konstant og positiv udvikling, hvis motivation og mulighed for succesoplevelser er til stede. Et anerkendende læringsmiljø præget af gode relationer, god klasseledelse, dialog og oplevelse af daglig mestring har stor indflydelse på børns interesse og indstilling til at lære. Skolens pædagogiske servicecenter danner rammen for et centralt lærings- og læsemiljø, som skal inspirere til og støtte elevens fortsatte læseudvikling og læselyst. Pædagogisk servicecenter præsenterer elever og lærere for inspirerende skøn- og faglitteratur, formidler viden om litteratur og kan bidrage med oplevelser i relation til sprog og læsning samt implementering af nye medieformer. Forældresamarbejde En målrettet og sammenhængende indsats skal ske i tæt samarbejde med forældrene. En positiv læseudvikling kræver hjemmets interesse og opbakning, og at forældrene støtter barnet i at læse dagligt, at forældrene eksempelvis går på biblioteket med børnene, og i det hele taget viser interesse for det, barnet læser. Læsning i SFO I SFO har børnene gode muligheder for at gøre sig erfaringer med sprog, læsning og skriftsprog i funktionelle sammenhænge. Leg og hverdagssituationer giver muligheder for udvikling af kommunikative kompetencer. Det er vigtigt for børnene at opleve, hvordan færdigheder fra undervisningsdelen kan bruges i nye sammenhænge. Sproglige aktiviteter, skrivning og læsning indgår som en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Brug af bøger, litteratur og andre medier er derfor en naturlig del af hverdagen i SFO. De børn, som i fritiden har problemer med at få læst tilstrækkeligt til at udvikle funktionelle læsekompetencer, støttes ved, at der i SFO indgår højtlæsning og fortælling og skabes rum, tid og fred til selvstændig læsning. I forhold til børn, der har brug for særlig opmærksomhed omkring sprog og læsning, samarbejder SFO med skolen. Læsemetodik I indskolingen er fokus rettet mod angrebsteknikker i forhold til den begyndende læsning og skrivning, herunder bogstav-lydforbindelse og strategier for læseforståelse. Samtidig skal ordforråd, sprog og begreber, som børn har ved skolestart, fortsat udbygges og øges. På mellemtrinnet er læsningen automatiseret, vægten lægges på læsesikkerhed og læsehastighed. Undervisningen skal sikre, at eleverne fastholder og udvikler forståelsen for aktiv og målrettet anvendelse af relevante læsestrategier og læsemåder i forhold til læseformål. I udskolingen skaber undervisningen grundlag for, at eleverne selvstændigt kan forholde sig analyserende og vurderende til forskellige teksttyper og genrer. Eleverne skal kunne arbejde selvstændigt med anvendelse af relevant studie- og notatteknik, der tilpasses læsning og forståelsesstrategier. Motivation og læselyst En positiv læseudvikling kræver elevernes interesse og motivation for at arbejde med at læse og skrive. Læselyst og læseglæde må bevares og udvikles gennem hele skoleforløbet. Skolen har en vigtig rolle i at samarbejde med forældrene om læseindsatsen i hjemmet. Derfor er det vigtigt, at forældrene er velinformerede om, hvordan man arbejder med læsning i skolen, hvorfor man gør det på den måde, og hvordan forældrene kan understøtte barnets sprog- og læseudvikling i hjemmet

8 Skoleområdet Skoleområdet koleområdet Læsning som et fælles ansvar i alle fag I vejledningen til Fælles mål for Dansk er understreget, at forpligtelsen til at udvikle elevernes faglige læsning er et fællesanliggende for hele klasseteamet, og at alle lærere er forpligtede til at undervise eleverne i at anvende de tekster og faglige begreber, som er gældende for deres fag. Alle tilgængelige digitale medier inddrages og anvendes didaktisk, så elevers digitale færdigheder, kundskaber og holdninger i relation til sprog og skriftsprog udvikles. På alle klassetrin er udvikling af læsefærdigheder, -strategier og -teknikker et ansvar for samtlige lærere omkring en klasse. Faglæreren skal kende til sit fags særlige sprog og til fagets termer. Faglæreren underviser eleverne i relevante strategier og metoder til at angribe fagteksterne. Læsning er et anliggende for hele klasseteamet og skal jævnligt drøftes på klasseteammøder. Elever i læsevanskeligheder Ved elever i læsevanskeligheder forstås børn, som ikke kan nå frem til en forventet tilegnelse af alderssvarende tekster ved selvstændig læsning. Børn med begrænset ordforråd eller med ringe fonologisk (sproglyde) bevidsthed er i særlig risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Elever med langsom eller mangelfuld afkodningsfærdighed, men med god læseforståelse, skal støttes i deres udvikling, blandt andet ved at anvende computer og lydbøger ved læsning og skrivning. Skolerne skal have en overordnet plan for den forebyggende, foregribende og indgribende indsats i forhold til udviklingen af læse- og skrivefærdigheder for elever i læsevanskeligheder. Denne plan skal være en del af skolens læsehandleplan. Ønskede tilstande for sprog-, læse- og skriveindsatsen i skolen: At sprog, skrivning og læsning anvendes kommunikativt i dagligdagen At fastholde og udvikle tale-, læse- og skrivelyst At eleven inddrages aktivt i forhold til interesse, motivation, forståelse, bevidsthed om og indsigt i læse- skriveudviklingen At eleven oplever daglig mestring i anerkendende læringsmiljøer, der er præget af gode relationer, god klasseledelse og dialog At elever tilegner sig, fastholder og udvikler færdigheder i afkodning og forståelse af alderssvarende tekster, herunder forskellige tekstformer og genrer At mål og udfordringer tilpasses den enkelte elevs forudsætninger At udvikling af læsning og skrivning medtænkes i alle fag i hele skoleforløbet At det enkelte fagområde har ansvar for udvikling og forståelse for fagets særlige forhold vedrørende sprog og læsning At klasseteamet samarbejder omkring klassens og de enkelte elevers læseudvikling At it inddrages som et læringsmiddel i den almene undervisning for at styrke den enkelte elevs tilegnelse af viden At en målrettet og sammenhængende læseindsats sker i tæt samarbejde med forældrene. Indsatsen fremmes af, at forældrene støtter og bakker barnet op i den daglige læsning i fritiden At elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder identificeres tidligst muligt i skoleforløbet, og at der iværksættes en målrettet indsats, som tager udgangspunkt i elevens forudsætninger At elever i læsevanskeligheder sikres optimale muligheder for at udvikle viden og kompetencer ved hjælp af it At kommunens SFO medtænker sprog- og læsepolitikken i deres udviklingsplan At SFO etablerer miljøer, som stimulerer sprog-, læse- og skriveaktiviteter At SFO er opmærksom på og tager initiativer i forhold til de børn, som har størst brug for at beskæftige sig med sprog-, læse- og skriveaktiviteter, herunder lektielæsning 14 15

9 Skoleområdet Skoleområdet koleområdet Indikatorer for læseundervisningen At 85 procent af eleverne på 1. klassetrin og 90 procent af eleverne på 3. klassetrin er hurtige, sikre læsere målt med de læseprøver, der indsamles kommunalt At usikre læsere modtager en målrettet og særlig tilrettelagt indsats, så de udvikler funktionelle læse- skrivekompetencer, og at der foreligger en udvidet elevplan for dette At alle elever i specifikke læsevanskeligheder ved hjælp af relevante digitale tekster og it-udstyr deltager i undervisningen og tilegner sig viden på alderssvarende niveau Læsevejledere Hver skole har mindst én læsevejleder. Læsevejlederens opgaver er, i samarbejde med skoleledelsen, skolebibliotekarerne og den pædagogiske it-vejleder, at medvirke til at udvikle det professionelle læsearbejde på skolen, evaluere læseresultaterne og igangsætte initiativer til at fremme læselyst og motivation. Der er udarbejdet Vejledende funktionsbeskrivelse for læsevejledere i Favrskov Kommune. Der foregår løbende vidensdeling, opkvalificering og sparring mellem skolernes læsevejledere og læsekonsulenterne. At elever i læsevanskeligheder sikres mulighed for at deltage i prøver, nationale test, evalueringer og folkeskolens afgangsprøve på lige fod med andre, evt. på særlige vilkår At elevernes læseresultater ved folkeskolens afgangsprøve i dansk er tilfredsstillende, dvs. at karaktergennemsnittet i 9. klasse er over 6, og i 10. klasse over 5 At samtlige skoler har en Handlingsplan for læsning, som både omfatter almenundervisningen og tidlig indsats i forhold til elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af evidens og den seneste forskning. Handlingsplanen justeres løbende. Der udarbejdes vejledning for indholdet i skolernes Handlingsplan for læsning som bilag til kommunens sprog- og læsepolitik Formål med kommunens læsevejledere: At læsevejlederen er resurseperson i udvikling af skolens læseindsats, både i undervisnings- og skolefritidsdelen At der på den enkelte skole er et formelt samarbejde mellem skoleledelse, læsevejleder og specialundervisningen m.fl. At læsevejlederen medvirker til udarbejdelse af skolens Handlingsplan for læsning At læsevejlederen medvirker til at understøtte lærere og lærerteam i arbejdet med læsning i fagene At læsevejlederen sikrer, at den nyeste viden om læsning gøres tilgængelig på skolen At læsevejlederen sikrer, at skolen har en plan for evaluering af læsningen på skolen og er tovholder på, at denne gennemføres 16

10 Skoleområdet Skoleområdet koleområdet Evaluering Test, prøver og andre evalueringsredskaber anvendes som grundlag for opfølgning og planlægning af læsningen i undervisningen. Skoler, som grundigt, systematisk og løbende følger deres børns læseudvikling med formelle og uformelle evalueringsredskaber, opnår bedre læseresultater. Evaluering af læsefærdighed, strategier og angrebsteknikker i hele skoleforløbet er nødvendig for at kunne støtte det enkelte barns læseudvikling. Elevernes læsekompetencer må være kendt af lærerteamet og være udgangspunkt for undervisningen i alle fag. Gennem formelle og standardiserede test og prøver dokumenteres elevens udbytte af undervisningen, og i relation til Fælles Mål skal elevens individuelle læringsmål udarbejdes med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Til den løbende interne evaluering, hvor der ud fra Fælles Mål og elevens behov og forudsætninger opstilles individuelle læringsmål, kan eksempelvis anvendes LUS, portefølje eller logbog. Den enkelte elev inddrages i aftaler og fastsættelse af mål. Skriftlig selvevaluering kan inddrages, så læreren får svar fra alle elever. Elevplanen er et kvalitativt og fremadrettet redskab til drøftelser om mål, evaluering og planlægning i samarbejde med elev og forældre. Elevplanen er derfor et vigtigt redskab i arbejdet med elevens læseudvikling. Området omkring testning og evaluering af læsning er i stadig udvikling. Hvilke prøver/evalueringsredskaber, der med fordel kan anvendes på de enkelte klassetrin, vil løbende skulle justeres. Det er vigtigt, at læsevejlederne og skolerne i deres overvejelser over, hvilke evalueringsredskaber man vil bruge, reflekterer over, hvad man ønsker viden om og, hvilke redskaber der bedst vil kunne give den viden. Favrskov Kommune ønsker fortsat at følge elevernes læseudvikling på 1. og 3. klassetrin med faste læseprøver. Resultaterne afrapporteres i den årlige kvalitetsrapport for folkeskolen, ligesom skolernes arbejde med at implementere læsepolitikken følges i kvalitetsrapporten. Ønskede tilstande for evalueringskultur på sprog-, læse- og skriveområdet: At undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med resultaterne af evalueringen af undervisningen og af elevernes udbytte At lærerne i den didaktiske proces anvender evalueringsresultater: Til vurdering af, hvor eleven er i sin læring Til fastlæggelse af fremadrettede læringsmål Til vurdering af, hvordan eleven bedst når sit mål At lærerteam regelmæssigt drøfter undervisningen og de enkelte elevers indsats, resultater og faglige progression Indikatorer for evalueringskultur på sprog-, læseog skriveområdet: At der i starten af børnehaveklassen foretages sprogvurdering af samtlige børn At undervisningen i læsning og læseresultaterne på klasseog elevniveau løbende drøftes med skoleledelsen At læsningen på klasseniveau evalueres gennem hele skoleforløbet i form af formelle test og prøver. I 1. og 3. klasse i form af læseprøver og på 2., 4., 6. og 8. klassetrin i form af nationale test. Resultaterne af disse test indgår i kommunens kvalitetsrapport At der som opfølgning på de nævnte test og prøver afholdes klasselæsekonferencer med deltagelse af skoleleder, læsevejleder, klassens lærere og evt. læsekonsulent At skolerne anvender DVO-testen i 3. klasse til at identificere elever i læsevanskeligheder, følge deres udvikling og målrette indsatsen At den enkelte elevs forudsætninger, behov og læseniveau danner grundlag for udformningen af individuelle læringsmål med afsæt i Fælles Mål og følges via en løbende evaluering At elev og forældre inddrages aktivt i læseudvikling, evaluering og opstilling af individuelle læringsmål, og at dette fremgår af elevplanen 18 19

11 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

sprog, læsning og skrivning

sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommune 2 Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Indledning Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema Projekt Danlæs Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere