Provstens ansættelsesforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Provstens ansættelsesforhold"

Transkript

1 Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Dato: 3. januar 2006 Provstens ansættelsesforhold Dok. nr.: Provsteembedet er et gejstligt embede, hvilket indebærer, at det også i fremtiden er vigtigt at fastholde, at provstestillingen skal have et ikke ubetydeligt præsteligt indhold, således at provsten fortsat udfører de almindelige præsteopgaver som afholdelse af gudstjeneste, kirkelige handlinger og sjælesorg. Når det er vigtigt at fastholde, at provstestillingen ikke udelukkende skal være en administrationsstilling, hænger det netop sammen med provsteembedet som et gejstligt embede, hvor sognepræstearbejdet er en forudsætning for, at provsten kan varetage det gejstlige tilsyn med præsterne på en tilfredsstillende måde. Provsterollen kan overordnet siges at indeholde tre hovedopgaver: tilsynet med præsterne og disses bolig (herunder APV og MUS), tilsynet med kirker og kirkegårde og provstens funktion i provstiudvalget. Det er en forudsætning, at provstens opgaver i fremtiden vil blive anderledes end nu, og at der ikke kommer færre opgaver end nu. Provstens opgaver bør bevæge sig væk fra de mere kontrollerende/administrative opgaver og i stedet rette sig mod tilsynsopgaver i forhold til præsten og at skabe rammer og grobund for sognene og provstiets kirkelige liv. Som det er nu, flytter provstikontoret, når der kommer en ny provst. Det overvejes i dette notats afsnit 2 om provstikontoret i fremtiden bør være placeret ét sted i provstiet og ikke flytte rundt hver gang, der er skift i provstestillingen. Overvejelserne skal ses i sammenhæng med, at det er udgiftskrævende at etablere et nyt provstikontor med kontorfaciliteter, mødelokaler og arbejdsplads til provstisekretæren, ligesom et fast provstikontor vil kunne øge bevidstheden om provstiet som en enhed. For at disse præmisser kan opfyldes, er det nødvendigt at se på ansættelsesforholdet for provster. Følgende to modeller for ansættelsesforhold for fremtidens provst kan opstilles: 1. Provstestilling knyttet til et bestemt præsteembede i et pastorat med flere sognepræster ( Domprovstemodellen ). 2. Provstestillingen er ikke placeret i et fast pastorat, men der kan konkret oprettes en kvoteret overenskomstansat sognepræstestilling i provstens pastorat til at varetage en del af præstearbejdet ( Pendlerprovsten ). Herudover kunne det overvejes, om der skal indføres tidsbegrænsning af stillingen som provst. Modellerne er nærmere beskrevet i afsnit 3. Gennemførelsen af en ny ordning bør i alle tilfælde først ske ved ledighed i provstestillingerne.

2 1 Provsten og domprovstens nuværende ansættelsesforhold Side Provstens ansættelsesforhold Kirkeministeriet er ansættelsesmyndighed for folkekirkens provster, hvorfor Kirkeministeriet udøver de traditionelle arbejdsgiverbeføjelser med en række begrænsninger, der følger af lovgivning og praksis. Provsteembedet er ikke knyttet til en bestemt sognepræstestilling i provstiet. Provstestillinger besættes efter internt opslag, og kun præster i provstiet samt ansøgere til den stilling som præst, hvortil en ledig provstestilling har været knyttet kan søge stillingen. Stillingen besættes efter indstilling fra biskoppen, der skal indstille 3 ansøgere i prioriteret rækkefølge, jf. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v Der er ikke i lovgivningen fastsat regler om eller retningslinier for, hvilke kvalifikationer der skal lægges vægt på ved besættelsen af provstestillinger. Det må derfor antages, at der tilkommer kirkeministeren som ansættelsesmyndighed en ret betydelig frihed til at fastlægge de kriterier, der skal anses for afgørende ved provsteudnævnelser, idet dog naturligvis alene saglige kriterier vil kunne lægges til grund. Kirkeministeren er ikke bundet af den vurdering af ansøgerne, der er kommet til udtryk i biskoppens indstilling. Efter Kirkeministeriets praksis lægges der ikke alene vægt på ansøgernes teologiske og administrative kvalifikationer, men også på deres alder og anciennitet regnet i forhold til både kandidattidspunktet og embedstid i provstiet. 1.2 Særligt om domprovstens ansættelsesforhold Domprovsten er sognepræst ved stiftets domkirke og provst i domprovstiet. Domprovsten er tillige biskoppens stedfortræder. Stillingen som domprovst kan kun besættes med en person, der har bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, jf. ansættelseslovens 7. Opslag af domprovstestillinger sker ikke internt, sådan som andre provstestillinger, jf. 3 i cirkulære om internt opslag af provstestillinger i folkekirken 2 men derimod efter normalt opslag af stillingen som sognepræst ved Domkirken, provst i domprovstiet og domprovst over stiftet. Dette skyldes, at domprovstefunktionen er knyttet til en fast stilling nemlig stillingen som sognepræst i domsognet. 1 Lov nr. 310 af 16. maj 1990, som ændret ved lov nr. 390 af 22. maj 1996 og lov nr. 437 af 10. juni 2003, om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 2 Cirkulære nr af 7. september 1979 om internt opslag af provstestillinger i folkekirken.

3 Stillingen besættes efter indhentet udtalelse fra henholdsvis domsognets menighedsråd og biskoppen. Både menighedsråd og biskop skal udtale sig om 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge. Biskoppen er frit stillet med hensyn til, hvilke ansøgere biskoppen vil udtale sig om, jf. ansættelseslovens 15, stk Side 3 Kirkeministeren afgør, hvilken ansøger der skal indstilles til kgl. udnævnelse som domprovst. Kirkeministeren kan dog ikke indstille en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens udtalelse, før sagen har været forhandlet med biskoppen, jf. ansættelseslovens 15, stk. 3. Den særlige ansættelsesprocedure for domprovstestillingen hænger sammen med stillingens delte funktion som sognepræst ved domkirken og domprovst og dermed biskoppens stedfortræder. Menighedsrådets kaldsret i forhold til deres præst er, jf. bestemmelserne i ansættelseslovens 15, således noget anderledes end et menighedsråds almindelige kaldsret i forhold til deres sognepræst. Kaldsretten for et menighedsråd følger af ansættelseslovens 11, stk. 1, hvorefter kirkeministeren ikke kan ansætte en ansøger, som ikke er omfattet af menighedsrådets indstilling. Bestemmelsen i ansættelseslovens 11, stk. 1, gælder imidlertid ikke for stillingen som domprovst, hvilket hænger sammen med denne stillings særlige funktion som stedfortræder for biskoppen. Ved besættelsen af stillingen er det derfor af afgørende betydning, at den der ansættes har de helt særlige kvalifikationer, som er en forudsætning for at kunne varetage domprovstefunktionen. Dette er baggrunden for, at menighedsrådet kun har adgang til at afgive en udtalelse, som ikke er bindende for hverken biskoppen eller ministeren. De ovenfor beskrevne forhold betyder, at domsognets menighedsråd kan få en præst(og domprovst), som de ikke har indstillet/kaldet. Dette opvejes dog af, at der i 9 ud af 10 domsogne er minimum én anden sognepræstestilling, hvor præsten ansættes efter reglerne i ansættelseslovens 11, stk. 1, og hvor domsognsmenighedsrådet har kaldsret i forhold til denne præst. Eneste undtagelse er Ribe domsogn, hvor der kun er ansat en 50 % overenskomstansat sognepræst foruden domprovsten. 2 Fast provstikontor Som det er nu, er provstens kontor placeret i det sogn hvor provsten har sit arbejde som sognepræst (bortset for domprovstestillingerne, hvor domprovstens kontor er fast placeret i domsognet). Den nuværende ordning betyder, at provstens kontor flytter hver gang, der er skift i provstestillingen. Dette er uhensigtsmæssigt for det omkringliggende samfunds forståelse af provstiet som en enhed, idet det er svært at skabe en naturlig tilknytning til et provstikontor, der skifter geografisk placering med jævne mellemrum, og som fx kan være placeret i et lille sogn i udkanten af provstiet.

4 Hertil kommer, at de økonomiske udgifter ved at flytte provstikontor er betydelige, idet provstikontoret skal udstyres med det nødvendige tekniske udstyr, der skal skabes plads og kontorfaciliteter til provstisekretæren, og der skal være de nødvendige mødefaciliteter. Side 4 Disse ulemper vil kunne begrænses, hvis provstikontoret er placeret et fast sted i provstiet. Samtidig vil et fast provstikontor give en nyudnævnt provst den betydelige støtte, at vedkommende kan rykke direkte ind i et fungerende kontor. Faciliteterne for den nyudnævnte provst vil således allerede være på plads fra start, og provsten vil ikke skulle bruge tid og energi på at ordne praktiske ting, men kan gå direkte i gang med at udføre provsteopgaverne. Provstens faste kontor vil mest hensigtsmæssigt kunne placeres i forbindelse med eksisterende lokaler i en sognegård eller lignende. Der vil således kunne opnås samdriftsfordele ved fælles brug af it- og kontorartikler, mødelokaler mv. Der vil også kunne opnås erfaringsudveksling mellem primært provstisekretæren og kordegn og andre administrative ansatte i sognegården. Det vil være hensigtsmæssigt, at provstens faste kontor placeres så geografisk centralt i provstiet som muligt. I mange provstier vil dette sted være den hovedby, der er omdrejningspunktet for den nye kommune efter gennemførelsen af kommunalreformen. I nogle provstier vil det geografiske centrum og kommunens hovedby dog ikke være sammenfaldende. Fordelene ved at placere provstens kontor i kommunens hovedby vil være: - Befolkningens orientering i de nye kommuner vil rette sig mod kommunens hovedby, og dermed vil provstiet kunne fremtræde mere naturligt afgrænset for den almindelige borger. Provstiet som en enhed vil stå klarere frem i folks bevidsthed. - I hovedbyen og omegn findes sandsynligvis det største antal folkekirkemedlemmer i provstiet. - I kommunens hovedby vil borgmesteren og resten af kommunens administration være placeret. - I kommunens hovedby vil de fleste andre af provstens samarbejdspartnere sandsynligvis være placeret. - Andre praktiske forhold, såsom placering af møder o.l., vil nemmest kunne lade sig gøre i kommunens hovedby. Fordelene ved at placere provstens kontor udenfor kommunens hovedby, men i det geografiske centrum af provstiet kunne være: - Kortere rejsetid for provsten og menighedsrådsmedlemmer i forbindelse med møder, provstesyn mv. - Andre særlige lokale forhold, traditioner eller andet, der gør det mest hensigtsmæssigt at placere provstens kontor udenfor hovedbyen, men i det geografiske centrum. Placering af provstikontoret udenfor kommunens hovedby vil være særligt relevant, hvor kommunen består af fx to provstier, og hovedbyen ligger i det

5 ene provsti. Her kan det være relevant at sikre, at provstikontoret i det andet provsti placeres nær dette provstis geografiske centrum. Side 5 Praktiske forhold som for eksempel, hvis der i et givet sogn findes særligt velegnede lokaler for provstikontoret, kan ligeledes tale for en anden placering. Begge modeller for ansættelse af fremtidens provst kan kombineres med forudsætningen om, at der skal være et fast sted i provstiet, hvor provsten har sit kontor, og hvor provstisekretæren vil have sin arbejdsplads. Det bør være det enkelte provstiudvalg, der indenfor disse rammer træffer beslutning om placering af provstikontoret. Udgiften til kontoret bør afholdes af provstiudvalgskassen. Stillingtagen til og placering af et fast provstikontor i provstiet bør gennemføres løbende ved ledighed i provstestillingerne. 3 Forslag til modeller for provstens ansættelsesforhold 3.1 Model 1: Provstestilling knyttet til bestemt præsteembede i et pastorat med flere sognepræster( Domprovstemodellen ) Det kan overvejes, at provstestillingen knyttes til et bestemt sognepræsteembede i et pastorat med flere præstestillinger. Denne model ligner den nuværende ansættelsesform for domprovster, og de regler, der gælder for ansættelsen af en domprovst, vil også kunne anvendes for ansættelse af en provst efter denne model. Modellen adskiller sig dog fra domprovstestillingen ved, at provsten naturligvis ikke vil have de særlige opgaver, som domprovsten har som biskoppens stedfortræder. Ved besættelsen af provstestillingen er det afgørende, at der lægges stor vægt på ansøgernes kvalifikation til de særlige provsteopgaver. Menighedsrådet skal alene have udtaleret til den sognepræstestilling, som også er provstestilling. Der kan oplistes følgende fordele og ulemper ved modellen: Fordele: - Når stillingen placeres i et pastorat af en vis størrelse, vil der pga. størrelsen af pastoratet være ansat mindst en, men oftest flere sognepræster i pastoratet, ud over provsten. Menighedsrådet vil have almindelig kaldsret ved ansættelse i disse sognepræstestillinger. - Provstestillingen vil som udgangspunkt være placeret geografisk der, hvor provstikontoret ligger, jf. afsnit 2. - Provstestillingerne vil blive opslået eksternt, dvs. ikke kun blandt provstiets præster. Det vil øge rekrutteringsgrundlaget og fremme mobiliteten til gavn for både præster i hele landet, men også for nuværende provster, der lettere vil kunne skifte til en anden provstestilling et andet sted i landet. Desuden vil det modvirke, at man havner i en situation, hvor man ik-

6 ke kan få besat en provstestilling, fordi der ikke er kvalificerede ansøgere der opfylder betingelserne om at være ansat i en sognepræstestilling i provstiet. Side 6 - Modellen vil betyde, at det vil være biskoppen, der vil få den afgørende indflydelse på, hvilken ansøger til provstestillingen der indstilles til ansættelse. Både menighedsråd og biskop skal udtale sig om 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge. Biskoppen er frit stillet med hensyn til, hvilke ansøgere biskoppen vil udtale sig om. Kirkeministeren afgør, hvilken ansøger der skal indstilles til kgl. udnævnelse som provst. Kirkeministeren kan dog ikke indstille en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens udtalelse. - Modellen vil betyde, at der gælder stort set ens indstillingsregler ved ansættelse i provste- og domprovstestillinger. Ulemper: - Menighedsrådet i det pastorat, hvor provstestillingen placeres vil alene have udtaleret til den sognepræstestilling som tillige er provstestilling. Under hensyn til, at provstestillingen skal placeres i et pastorat med flere sognepræstestillinger, er der dog tale om en begrænset ulempe for menighedsrådet. Menighedsrådet har kaldsret i forbindelse med ansættelsen af den/de andre sognepræster. 3.2 Model 2: Provstestillingen er ikke placeret i et fast pastorat ( Pendlerprovsten ) Det kan overvejes at fastholde, at provstestillingen ikke er placeret i et fast pastorat, men derimod kombinere besættelsen af provstestillingen med, at der konkret oprettes en kvoteret overenskomstansat sognepræstestilling i provstens pastorat til at varetage en del af præstearbejdet. I en række pastorater er der oprettet deltidstillinger 3 som overenskomstansatte sognepræster til præstelig betjening af provstens pastorat. Modellen vil ligne den nuværende ansættelsesmodel for provster, hvor provsteembedet ikke er knyttet til en bestemt sognepræstestilling i provstiet. Modellen adskiller sig fra den nuværende ordning med personlige hjælpepræster ved, at menighedsrådet vil have udtale-/indstillingsret alt afhængigt af stillingskvoten, når stillingen oprettes i pastoratet. Da provstestillingen ikke er placeret i et bestemt pastorat, vil provsten ofte skulle pendle til det faste provstikontor, der, jf. forslaget i afsnit 2, som hovedregel vil være placeret i provstiets hovedby. Der kan oplistes følgende fordele og ulemper ved modellen: Fordele: 3 Typisk er kvoten på % af fuldtidsbeskæftigelse.

7 Provsten vil typisk blive rekrutteret blandt provstiets præster. Provsten vil herved have et indgående lokalkendskab og en bred kontaktflade til provstiets præster. Side 7 - Menighedsrådet har kaldsretten både til stillingen som sognepræst og til den supplerende sognepræstestilling. Ulemper: - Provsten vil som hovedregel skulle pendle mellem sit pastorat, hvor vedkommende fungerer som sognepræst, og provstikontoret, hvor vedkommende fungerer som provst. Dette vil bidrage til en funktionsopdelt provste/præstestilling, hvor provsten hjemme i sit pastorat kun vil fungere som sognepræst og på provstikontoret kun vil fungere som provst. Oftest vil en provsts arbejdsopgaver som både præst og provst flyde sammen i hverdagen. Derfor vil modellen kunne komme til at virke stiv og ufleksibel med eksempelvis faste kontortider i henholdsvis præstegården og provstikontoret. - Den megen pendlen mellem præstegården og provstikontoret vil naturligvis også være forholdsvis tidskrævende. Tid der ville kunne bruges bedre på opgaverne som henholdsvis præst og provst. Desuden vil der være økonomiske konsekvenser ved at pendle. - Modellen har den ulempe, at det er svært at rekruttere nye provster blandt ansøgere udenfor provstiet. Når en provst, der samtidig også er sognepræst i et pastorat, forlader sin stilling, vil muligheden for, at ansøgere udenfor provstiet kan søge stillingen være åben. Muligheden vil dog i praksis ofte være illusorisk, idet et menighedsråd ofte ikke ønsker på ny at få en præst, der samtidig er provst. Derfor vil menighedsrådet ofte fravælge ansøgere, der også søger provstestillingen. 3.3 Tidsbegrænsning af stillingen som provst Det kan overvejes, om stillingen som provst skal tidsbegrænses. Hvis dette kombineres med model 2 for ansættelse af provsten, jf. afsnit 3.2, vil provsten, når den tidsbegrænsede provstestilling ophører, stadig have sin præstestilling at falde tilbage på. En tidsbegrænsning af provstestillingen vurderes ikke at være hensigtsmæssig, hvis tidsbegrænsningen er kort. Hvis tidsbegrænsning af provstestillingen er relativt lang, kan tidsbegrænsning af provstestillingen have flere fordele, idet det højner mobiliteten og giver flere avancementsmuligheder for præster. Som eksempler som åremålsansættelsesregler kan nævnes: Statens åremålsansættelsesregler:

8 I henhold til statens åremålsansættelsesregler, er åremålsansættelse tidsbegrænset til en periode på minimum 3 og maksimum 6 år. Åremålets længde fastsættes af vedkommende minister. Side 8 Forlængelse af åremålsansættelsen kan ske uden opslag for en periode af maksimalt 3 år. Genansættelse i ny(e) periode(r) kan ligeledes finde sted, men kun efter nyt opslag, og genbesættelse kan højst ske to gange eller i øvrigt, hvis genansættelsen er begrundet i objektive forhold, og under overholdelse af de sædvanlige procedureregler, herunder reglerne om kongelig udnævnelse, der gælder i forbindelse med nybesættelse af stillinger. Den tyske bispevalg-ordning (nordelbiske kirke): Biskoppen vælges i første omgang (af en synode) for 10 år. Derefter skal biskoppens mandat genbekræftes (hvis biskoppen er villig til forlængelse) - der er ikke nødvendigvis en modkandidat, men der kan godt være det efter valgudvalgets afgørelse, eller hvis 30 synodalmedlemmer stiller med en. Er der ingen modkandidat, skal der kvalificeret flertal til genvalg (2/3 af synoden). Opnås dette ikke, udskrives der ordinært valg. Anden valgperiode afhænger af biskoppens alder eller andre forhold. Den kan gå op til 10 år (dog ikke længere end til man fylder 68), men den kan også fastsættes til man fylder 65. Bliver biskoppen ikke genvalgt, eller ønsker biskoppen ikke genvalg, har biskoppen efter de 10 år ret til at gå på pension, også selvom man ikke opfylder kirkens almindelige love om pensionsalder. Biskoppen har desuden, såfremt biskoppen ønsker det, ret til inden for et år efter fratræden som biskop at blive udnævnt til et præste-embede. Eller til en anden kirkelig tjeneste efter aftale med den pågældende. Fordele ved åremålsansættelse: - En tidsbegrænsning af provstestillingen vil sikre en høj grad af mobilitet og en stadig fornyelse af provstiet. - Der vil oftere være ledige provstestillinger. Stillinger som alle præster vil kunne søge. Dermed vil der være øget mobilitet og ledighed i avancementsstillinger for præster indenfor det folkekirkelige system. Ulemper ved åremålsansættelse: - En tidsbegrænset ansættelse er vanskeligt forenelig med domprovstemodellen, fordi provsten i dette tilfælde ikke har en sognepræstestilling at falde tilbage på, når provstestillingen ophører. - Der vil komme til at mangle kontinuitet i provstestillingen, hvis tidsbegrænsning er kort. Det er arbejdsgruppens vurdering, at et åremål på 10 år i givet fald ville være passende. - En provst der kommer fra en stilling udenfor provstiet, vil skulle bruge tid og kræfter på at opbygge et lokalt kendskab og netværk i provstiet. Det skal dog bemærkes, at denne problemstilling både kendes fra ansættelser i domprovstestillinger og fra ansættelse af provster, der først samti-

9 dig med ansættelsen som provst bliver ansat i en sognepræstestilling i provstiet. Det har ikke medført særlige problemer. Side 9 - Åremålsansættelse må samlet set antages at indebære merudgifter for folkekirken.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger

Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger Dokumentnr.: 379681 Kirkeministeriets vejledning af den xx. xx 2009 Vejledning om bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. XXXXXXX

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. til

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. til Forslag til Dokument nr.: 643589/09 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper i folkekirken på længerevarende

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Dokument nr.: 85431/10 (Udvidet beskyttelse af teologisk retningsbestemt mindretal samt indførelse af øget mulighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. januar 2010 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

Provstestillingen og provstiets funktion

Provstestillingen og provstiets funktion Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion Betænkning fra Arbejdsgruppe vedrørende provstestillinger Kirkeministeriet - Oktober 2011 Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion v/ Inge Lise Pedersen 1 Hvad handlede det om? Ansættelse af provster Provstens kompetence, specielt ledelseskompetence Provstiudvalgets kompetence

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 2010/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 124141/10 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer:

I Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken (Ansættelser inden for kirken, gebyr for attester, præsters og kateketers fritagelse fra handlinger af teologiske grunde,

Læs mere

(Til biskopper, provster og præster) Indledning

(Til biskopper, provster og præster) Indledning Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præste- og provstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis (Til biskopper, provster og præster) Indledning

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om åremålsansættelse af biskopper m.v.

Rapport fra arbejdsgruppen om åremålsansættelse af biskopper m.v. Rapport fra arbejdsgruppen om åremålsansættelse af biskopper m.v. Kirkeministeriet december 2008 Dokumentnummer: 371235 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 1.1 REGERINGSGRUNDLAGET NOVEMBER 2007... 5

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de 2.016

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Notat. Fase 1 - Opstart

Notat. Fase 1 - Opstart 5. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

FORANDRINGER I PROVSTIERNE II FORANDRINGER I PROVSTIERNE II PROVSTIERNES UDVIKLING OG PROVSTERNES ARBEJDE Erling Andersen og Mogens Lindhardt FORANDRINGER i PROVSTIERNE 2 PROVSTIERNES UDVIKLING OG PROVSTERNES ARBEJDE Erling Andersen

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALE

FOLKEKIRKENS PERSONALE STEFFEN BRUNÉS FOLKEKIRKENS PERSONALE 3. UDGAVE Nyt Juridisk Forlag Folkekirkens personale Steffen Brunés Folkekirkens personale Nyt Juridisk Forlag 2014 Steffen Brunés Folkekirkens personale 3. udgave,

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2012 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Når en sognepræstestilling skal slås op Opslag af stillingen Henvendelser fra ansøgere Ansøgninger... 11

Når en sognepræstestilling skal slås op Opslag af stillingen Henvendelser fra ansøgere Ansøgninger... 11 Indhold VAV om præste- og provsteansættelse... 3 Ansættelse af sognepræst... 3 Sker der ændringer i stillingen... 4 Vikariat/konstitution/barselsvikariat under 1 års varighed i en sognepræstestilling...

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009

Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009 Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009 Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis (Til biskopper, provster

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift 1 Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti og Aalborg Stift 2 Baggrunden for denne dialogaftale I Aalborg Stift er der i 2013 gennemført en undersøgelse af provsternes ledelsesrum, og de forhold der fremmer

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2010. 27. januar 2010 via mail meddelt provstiudvalget

Læs mere

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Blad nr. 3009 Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Kirkeministeriet om Biskoppens

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. 9.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. 9.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 28. august 2012. Kl. 9.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Asger Holm, Kirsten Berth

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 3. november 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre

Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Betænkning 1544 Folkekirkens styre fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev sendt i høring den 2.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 22. maj 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. Via mail

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster

Cirkulære om tjenestedragt for folkekirkens præster CIR nr 9166 af 06/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 30721/11 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om tjenestedragt

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken 2000 1 Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Til ministerier og styrelser

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016

Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 24. august 2016 Pressekit til menighedsrådsvalget 2016 Kort om menighedsrådene Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og består af et antal valgte medlemmer (mindst fem) og sognets præster. Alle

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Sognebåndsløsning m.v.

Sognebåndsløsning m.v. Sognebåndsløsning m.v. Rapport fra Arbejdsgruppen om sognebåndsløsning m.v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Side 2 1.1 Kommissorium... 4 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat af debatmøde på Bornholm den 22. februar 2006

Referat af debatmøde på Bornholm den 22. februar 2006 Dato: 23. februar 2006 Referat af debatmøde på Bornholm den 22. februar 2006 Ordstyrer: Provst Gotfred Larsen bød velkommen til de ca. 60 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Sang. Formanden for

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010

Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010 Dok.nr. 84840/10 Beslutningsreferat - møde i Stiftsrådet tirsdag den 31. august 2010 Sted Mødedeltagere Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand Til: Alle menighedsrådsmedlemmer i Århus Vestre Provsti Dagsorden: REFERAT Orienteringsmøde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd i Fårup-Sabro Sognegård tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.00 Lis Glibstrup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken

Bekendtgørelse om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken BEK nr 902 af 03/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 381528 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om menighedsråd

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere