xhjælp til beboere på plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xhjælp til beboere på plejehjem"

Transkript

1 xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1

2 Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp / bytteydelser... 5 Kommunens forpligtelser... 5 Dine forpligtelser... 6 Arbejdsmiljø og krav til dit hjem... 6 Forventninger til dine pårørende... 6 Hvornår følges op på ydelsen?... 7 Tilsyn... 7 Hvis du vil klage... 7 Personlig hjælp og pleje Hvad er målet med hjælp til personlig hjælp og pleje... 8 Hvad kan du få hjælp til... 8 Flytning eller aflysning af hjælpen... 8 Praktisk hjælp Hvad er målet med praktisk hjælp?... 9 Hvad kan du få hjælp til?... 9 Flytning eller aflysning af hjælpen... 9 Døgnkost Hvad er målet med døgnkost Hvad kan du få hjælp til? Til- og afmelding af maden Menu Døgnkost består af En middagsportion består af Kostvejledning Særlige arrangementer Priser Kontaktoplysninger Det siger loven Yderligere oplysninger

3 Kære borger Kvalitetsstandarden giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. Derudover kan du læse om, hvad du kan forvente af de medarbejdere, der hjælper dig i det daglige samt om hvad der forventes af dig. Aalborg Kommunes mål er at tilbyde Danmarks bedste service til de borgere, der har behov for hjælp. Vi ønsker at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Dette gøres igennem rehabilitering, som foregår i tæt samarbejde mellem borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er at gøre dig så selvhjulpen som mulig, så du fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. I Aalborg Kommune dyrkes samarbejdsrelationer præget af nærvær, ansvarlighed og respekt. Værdierne hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig som borger i det daglige. Vi håber, at kvalitetsstandarderne vil kunne bruges som opslagsværk og som udgangspunkt for dialog mellem dig og de medarbejdere, du kommer i kontakt med, når du modtager hjælp i Aalborg Kommune. Venlig hilsen Ældre- og Handicapudvalget 3

4 Generel information Udgangspunktet for hjælpen I samarbejde med dig vil vi bestræbe os på at give dig den hjælp, du har brug for, når du flytter i plejehjemsbolig. Formålet med hjælpen er at gøre dig i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Hjælpen ydes derfor i samråd med dig og med udgangspunkt i en skriftlig aftale, du indgår med plejehjemslederen, og som er beskrevet i afgørelsen om tildeling af den hjælp, du er bevilget. Afgørelsen Når du flytter ind, vil du blive budt velkommen og få alle relevante informationer af plejehjemslederen eller din kontaktperson. Senest fire uger efter indflytningen vil plejehjemsleder og kontaktperson tilbyde dig en samtale, eventuelt sammen med dine pårørende. Samtalen tager udgangspunkt i dine ressourcer, behov og muligheder ligesom der tages hensyn til din livshistorie, vaner og ønsker. Hvis medarbejderen vurderer, at du gennem et rehabiliteringsforløb kan forbedre dit funktionsniveau, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb. Vurderingen foretages ud fra en individuel, konkret vurdering med udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Det vil fremgå af tilbuddet om rehabilitering, hvor mange uger rehabiliteringsforløbet varer. Fastsættelsen af individuelle mål for rehabiliteringsforløbet vil ske i samarbejde med dig. Hvis der i forløbet bliver behov for at ændre på målene, vil det altid ske i samarbejde med dig. Hvis årsagen til din funktionsnedsættelse er uklar, skal du give tilladelse til, at kommunen kan få oplysninger hos din læge. Umiddelbart efter samtalen vil der blive udarbejdet en afgørelse, som beskriver hvilke opgaver, du vil få hjælp til. Endvidere vil der blive udarbejdet en aftale, hvori der indgår, hvilke af dine nedsatte funktioner, der kan forbedres via et rehabiliteringsforløb. Hvis du får helt eller delvist afslag på dele af din ansøgning, vil dette også fremgå af afgørelsen. Når du bor på plejehjem, føres der elektronisk journal og der udarbejdes en plejeomsorgsplan, der løbende tilpasses. Du har til enhver tid ret til at se de oplysninger, plejehjemmet registrerer om dig. Hvem leverer hjælpen? Det er Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, der er leverandør. Det vil sige, at det er plejehjemmets medarbejdere, der leverer hjælpen hos dig. Du har ikke mulighed for at vælge en anden leverandør. Du kan ikke kræve en bestemt medarbejder eksempelvis en medarbejder af et bestemt køn eller med en bestemt etnisk baggrund. Du kan ikke på forhånd fravælge en medarbejder, som du ikke har mødt. Du kan efterfølgende anmode om at få en anden medarbejder, hvis det konstateres, at samarbejdet ikke fungerer, og hvis plejehjemslederen kan få tilrettelagt arbejdet. Medarbejderen kan i samme situation anmode om at blive flyttet fra dig. 4

5 Ældre- og Handicapforvaltningen uddanner socialog sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter. Eleverne arbejder under vejledning af en praktikvejleder. Det betyder, at det i perioder kan være en elev, der kommer og hjælper dig. Fleksibel hjælp / bytteydelser Du har ret til helt eller delvist at erstatte eller bytte den tildelte hjælp med andre ydelser end dem, der er truffet aftale om f.eks. et besøg på kirkegården, en gåtur, særlig hjælp på mærkedage, strygning af et par skjorter eller bluser med videre. Det er den enkelte medarbejder, der fagligt vurderer, om det er forsvarligt at tilbyde en gåtur eller lignende frem for personlig hjælp eller rengøring. Hvis der er tvivl om denne vurdering, tages der udgangspunkt i den konkrete afgørelse, og hjælpen ydes i overensstemmelse med den. Hvis du vedvarende vælger andre ydelser end de, du er bevilget hjælp til, vil plejehjemslederen eller din kontaktperson vurdere, om der er sammenhæng mellem dit behov og afgørelsen, eller om der er grundlag for at ændre afgørelsen. Den ydelse, du har fravalgt, kan ikke efterfølgende kræves leveret, og du kan ikke klage over, at den ikke er udført. Kommunens forpligtigelser Ældre og Handicapforvaltningen har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. til at yde hjælpen efter hjælp til selvhjælpsprincippet, således at du så vidt muligt aktivt inddrages i opgaveløsningen. De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem har tavshedspligt om forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og evt. afskedigelse. Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig. Plejehjemslederen skal tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem, men hvis du får hjælp flere gange i døgnet, skal du forvente, at der kommer flere forskellige medarbejdere hos dig. Medarbejderne er udstyret med legitimationskort med billede. Alternativt skal der være en oversigt over medarbejdere på plejehjemmet med billede og navn angivet, hvormed medarbejderne kan nøjes med at bære navneskilt. Du får en fast kontaktperson, som du trygt kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål. Ældre og Handicapforvaltningen er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af uddannede medarbejdere. Medarbejderne skal være i stand 5

6 Dine forpligtelser Du skal give besked til din kontaktperson eller plejehjemslederen, hvis du ikke er hjemme. Hvis en medarbejder beskadiger ting i dit hjem, skal plejehjemslederen straks have besked med henblik på eventuel erstatning. Forventninger til dine pårørende I det omfang du ønsker det, forventes det, at dine pårørende indgår i en dialog og et samarbejde med medarbejderne om, hvad der godt for dig. Det forventes, at dine gæster selv vasker op og rydder op, når de har besøgt dig. Du skal meddele plejehjemslederen eller din kontaktperson, hvis dine forhold ændres, så det får indflydelse på din hjælp Arbejdsmiljø og krav til dit hjem Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan gøre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit mens hjælpen ydes. Plejehjemslederen er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering, der sikrer, at eksempelvis personlige hjælpemidler og arbejdsredskaber, som medarbejderen skal bruge, er i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp, eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje. Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. 6

7 Hvornår følges op på ydelsen? Plejehjemslederen følger op på hjælpen 3 måneder efter, du er flyttet ind. Herefter er der opfølgning hvert andet år eller hvis der opstår et akut behov. De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige er uddannede til - og er forpligtigede til - at observere ændringer i din almentilstand og give besked til plejehjemslederen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand. Tilsyn Der finder et uanmeldt kommunalt tilsyn sted pr. år, hvor der følges op på om plejehjemmet yder den hjælp og den kvalitet, det er forpligtiget til. Ældre- og Handicapforvaltningen har valgt at indgå aftale med et privat firma, som udfører tilsynene. Derudover fører embedslægen tilsyn med de sundhedsfaglige opgaver. Hvis du vil klage Hvis du er utilfreds med den hjælp du får, har du forskellige muligheder for at klage. Sammen med afgørelsen modtager du en klagevejledning, så du kan se, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over den bevilgede hjælp. Hvis du er utilfreds med den hjælp, du får, skal du kontakte plejehjemslederen eller plejeboligchefen. Hvis du er utilfreds med maden, skal du kontakte plejehjemslederen, køkkenet eller funktionschefen for plejehjem. Du kan også kontakte Den Åbne Linie på telefon Aalborg Kommunes servicetelefon på ældre- og handicapområdet. Så hjælper brugervejlederen dig med at klage. Den Åbne Linie kan kontaktes alle hverdage mellem kl og Den Åbne Linie kan også kontaktes pr. 7

8 Personlig hjælp og pleje Hvad er målet med hjælp til personlig hjælp og pleje? Målet med hjælpen er at sikre, at din hverdag fungerer stabilt. Medarbejderne vil i samarbejde med dig sikre dig hjælp til det, du ikke selv kan udføre. Hvad kan du få hjælp til? Du kan få hjælp alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives dag, aften eller nat alt afhængigt af dit behov. De forskellige ydelser indenfor personlig hjælp og pleje kan f.eks. være: Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til: Personlig hygiejne og bad Psykisk pleje Medicingivning og administration Genvinde, opøve eller vedligeholde fysiske funktioner (træning og aktivering) Hjælp til mad, som kan bestå i at: Anrette mad Hjælpe med indtagelse af mad og drikke Hjælp til indkøb, som kan bestå i at: Hjælpe med at bestille varer og eventuelt hjælpe med at stille på plads I særlige tilfælde ledsage/ hjælpe med f.eks. nødvendige tøj indkøb, tandlægebesøg,oprette betalingsservice og hæve penge efter fuldmagt (højst kroner), hvis pårørende ikke har mulighed herfor. Flytning eller aflysning af hjælpen Din hjælp kan ikke aflyses, men tiden for din hjælp kan i en nødsituation ændres. Får du pleje eller bad dagligt, skal du have erstatningshjælpen samme dag. Er der tale om aflysning af hjælp til bad f.eks. ugentligt, skal du tilbydes en ny tid senest førstkommende hverdag. Hvis du ønsker hjælpen flyttet til en anden dag, og det er praktisk muligt, er det en aftale, der alene træffes mellem medarbejderen/ plejehjemslederen og dig. Hvis det ikke er muligt at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side. 8

9 Praktisk hjælp Hvad er målet med praktisk hjælp? Målet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig. Det er endvidere vores mål, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Det kan f.eks. være et mål, at du selv kan klare at rydde op og tørre støv af i det daglige. Hvad kan du få hjælp til? I ydelsen praktisk hjælp indgår: Rengøring og tøjvask Du kan få hjælp alt efter dine konkrete behov. Serviceniveauet er rengøring og tøjvask hver anden uge. Rengøring i forbindelse med personlig hjælp og pleje, f.eks. aftørring af gulv efter bad, udføres løbende. Rengøring kan f.eks. omfatte hjælp til at: støvsuge / vaske gulv tørre støv af gøre rent i badeværelse gøre hjælpemidler rene skifte sengetøj Tøjvask kan f.eks. omfatte hjælp til at: sortere vasketøj få tøjet vasket og tørret i fælles vaskeløsning lægge tøj sammen / lægge tøj på plads Der er rengøringsopgaver, der som hovedregel ikke bevilges hjælp til f.eks. vinduespudsning og hovedrengøring. Hvis du ønsker dette, skal du selv eller dine pårørende stå for det, eventuelt ved at bestille det ved et privat firma. Flytning eller aflysning af hjælpen Hvis din hjælp undtagelsesvis aflyses, skal du tilbydes en ny tid inden for fem hverdage. Hvis du ønsker hjælpen flyttet til en anden dag, og det er praktisk muligt, er det en aftale, der træffes mellem medarbejderen/plejehjemslederen og dig. Hvis det ikke er muligt at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side. 9

10 Døgnkost Hvad er målet med døgnkost? Målet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem sund og varieret kost. Hvad kan du få hjælp til? Døgnkost tilbydes til beboerne i boenheder på plejehjem. For døgnkosten gælder, at der er: To menuvalg på hovedretten. Beboerne i boenheden beslutter i fællesskab, hvilken menu, der vælges (undtagen ved fisk og indmad) fleksible spisetidspunkter diætkost/ individuel kost, hvis du har behov for det Vegetarmad Beboerne i boenheden kan samlet vælge mellem to modeller for døgnkosten: Model 1: Færdigtilberedt døgnkost, med mulighed for selv at tilberede dele af måltiderne. Det hele leveres fra storkøkkenet. Model 2: Færdigtilberedt middagsportion, med mulighed for selv at tilberede kartofler og grøntsager. Ved model 2 leveres middagsportionen fra storkøkkenet. Beboere og medarbejdere i boenheden står selv for tilrettelæggelse, indkøb og tilberedning af den øvrige døgnkost. Ønsker beboerne i boenheden samlet at skifte fra model 1 til model 2, aftales det med storkøkkenet 3 måneder i forvejen. 10

11 Til- og afmelding af maden Plejehjemslederen bestiller døgnkost, når du flytter ind i boenheden/plejehjemmet. Flytter du ind før kl , betaler du fra indflytningsdagen af. Flytter du ind efter kl betaler du fra dagen efter. Der er mulighed for at afbestille dele af døgnkosten hvis: du ikke er hjemme til et bestemt måltid, f.eks. i forbindelse med et familiebesøg eller hvis du skal på udflugt. Afbestillingen skal ske til plejehjemslederen eller din kontaktperson senest kl , 2 dage før. du fast ikke er hjemme til et bestemt måltid, f.eks. hvis du går i dagcenter og køber måltidet der. Aftales med plejehjemslederen eller din kontaktperson, der sørger for afbestilling. Menu Ved planlægning af menuerne tages højde for sæson og højtider. Maden fremstilles af førsteklasses råvarer, herunder også økologiske varer. Køkkenet udarbejder og udsender en menuplan for hver måned. Den samlede, udfyldte menuplan returneres til køkkenet. I forbindelse med menuvalg vælger du samtidigt, om du ønsker hovedret og biret eller kun hovedret. Her vælges der også for en måned af gangen. Døgnkost består af 3 hovedmåltider og tre mellemmåltider På plejehjemmet udleveres en folder, hvori det er specificeret, hvilke tilbud der er af mad i løbet af dagen. Hele døgnkosten kan afbestilles hvis: du selv eller en pårørende står for alle måltider. Aftales med plejehjemslederen eller din kontaktperson, der sørger for afbestilling. du ved længerevarende sygdom har brug for anden ernæring. Plejehjemslederen eller din kontaktperson sørger for afbestilling. du indlægges på sygehuset. Plejehjemslederen eller din kontaktperson sørger for afbestilling. Indlægges du efter kl betaler du for hele døgnkosten. Indlægges du før kl betaler du ikke for døgnkosten den dag. 11

12 En middagsportion består af 100 gram kød/120 gram fars /120 gram fisk 150 gram kartofler, ris eller pasta 75 gram grøntsager og/eller 25 gram surt, varierende efter menuen 1.5 deciliter sovs 2 deciliter dessert eller 2,5 deciliter suppe Hvis du ønsker at få råkostsalat eller flere grøntsager, er der mulighed for det. Mad af fars er hakket kød, som iblandes andre råvarer. Karbonader og bøf betragtes ikke som mad af fars. Priser Fra har Byrådet fastsat følgende priser: Døgnkost: enhedstakst: 102 kroner per døgn. Ved fravalg af biretten er enhedstaksten: 97,50 kroner pr. døgn. Betalingen for maden sker hver måned via Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS) Afregingsperioden er ved PBS- betaling fra den 10. i måneden til den 9. i den efterfølgende måned. Hvis hovedretten er suppe, er den på en 0,5 liter. Hvis du har behov for det, kan du få proteindrik. For ar undgå madspild, kan det variere hvor meget tilbehør, der er til kødet. Variationen vurderes fra måltid til måltid. Der vil dog altid indgå minimum den angivne mængde kød. Kostvejledning Plejehjemslederen har ansvaret for nærmere vejledning om kost eller diæt. Særlige arrangementer Til særlige arrangementer i boenheder og ved plejehjemsboliger kan der bestilles festmad - f.eks. til fødselsdage. Prisen aftales med storkøkkenet og fastsættes ud fra fuld omkostningsdækning. Du har mulighed for at købe mad til enkelte gæster. 12

13 Kontaktoplysninger Du kan henvende dig til nedenstående telefonnumre, hvis du vil have yderligere oplysninger. Funtionsområder Aktivitet og træning Trænings- og Aktivitetschef Hanne Brusgaard Petersen Storemosevej Vodskov Sygepleje Sygeplejechef Helen Kæstel Storemosevej Vodskov Plejehjem Konstitueret Plejeboligchef Agnete Holm Rasmussen Storemosevej Vodskov 13

14 Det siger loven Kommunen har efter 83, stk. 1 og stk. 2, i Lov om Social Service pligt til at tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Kommunen skal efter 83, stk. 4 i Lov om Social Service ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose, så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. 14

15 Yderligere information Hvis du har behov for yderligere informationer, kan du henvende dig til: Kontaktcenteret - Visitationen Tlf Lindholm Brygge 31, 1. tv Nørresundby Kvalitetsstandarderne er godkendt af Ældre- og Handicpaudvalget, den 10. juni

Bilag 5 - Kvalitetsstandard hjælp til beboere på plejehjem 2015

Bilag 5 - Kvalitetsstandard hjælp til beboere på plejehjem 2015 Kære borger Kvalitetsstandarden giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. Derudover kan du læse om,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem UDKAST xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp /

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp /

Læs mere

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE.

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE. Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 2 For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE Indsæt billede Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord..

Læs mere

xhjælp til beboere på plejehjem

xhjælp til beboere på plejehjem xhjælp til beboere på plejehjem x Kvalitetsstandarder 2020 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?... 4 Fleksibel hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Bilag 2 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk,

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information xgenerel information UDKAST x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Madservice - mad og måltider

Madservice - mad og måltider x Madservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 2020 1 U T S A K D Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med mad og måltider?... 4 Hvad kan du

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

information UDKAST Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder GENEREL INFORMATION

information UDKAST Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder GENEREL INFORMATION xgenerel information x Personlig pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

xpersonlig hjælp og pleje

xpersonlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

xpraktisk hjælp UDKAST Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2020 PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp UDKAST Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2020 PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 2020 1 UDKAST Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

xpraktisk hjælp UDKAST Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP

xpraktisk hjælp UDKAST Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder PRAKTISK HJÆLP xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 UDKAST Indhold Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til

Læs mere

Personlig pleje. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Personlig pleje. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Personlig pleje Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få personlig pleje? 4 Hvad er målet med den personlige pleje? 4 Hvad kan du få hjælp til? 5 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG Information om hjemmehjælp STRUER KOMMUNES ÆLDREPOLITIK Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Senest revideret 05.06. 2019 Emne Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 E-mail: Sundhed-Omsorg@struer.dk

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2018 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Til Medarbejder på DANAHØJ

Til Medarbejder på DANAHØJ Til Medarbejder på DANAHØJ På Danahøj er det besluttet, at tilgangen til beboerne altid skal være med udgangspunktet i brugerindflydelse og den rehabiliterende tankegang, således vi sammen med beboerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere 41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er s grundlag Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Lov om social service 83 og 91 Udbringning af hovedretter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for personlig hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 Punkt 3. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 83 2015 2015-023298 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2016 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005 12 MYNDIGHEDSFUNKTION: Ældre-og Handigcapafdelingen Tlf. nr.: GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP Ældrechef Anette Jensen Fuldmægtig Randi Elbo Jensen Borgergade 39, 9362 Gandrup 99 54 99 99 Telefontid:

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 10 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 10 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 10 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Velkommen til. Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1, 9400 Nørresundby

Velkommen til. Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1, 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1, 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, du og dine pårørende

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Når man bor i plejebolig

Når man bor i plejebolig Når man bor i plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til borgere, som bor i plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes hjælp og støtte til

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

råd og vejledning i udførelse af opgaverne

råd og vejledning i udførelse af opgaverne Personlig hjælp og pleje efter Servicelovens 83 samt træning efter Servicelovens 86 stk 2 samt vedligeholdende træning Indledning Denne tekst beskriver Gribskov Kommunes personlige hjælp og pleje til borgere

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Personlig pleje, praktisk hjælp og ernæring/mad

Borgere i plejeboliger. Personlig pleje, praktisk hjælp og ernæring/mad Borgere i plejeboliger Personlig pleje, praktisk hjælp og ernæring/mad Indholdsfortegnelse Generel information 4 Udgangspunktet for hjælpen 4 Dagligdagen i en plejebolig 4 Hvem leverer hjælpen? 4 Kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for madservice Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 1 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 88 91, 94-95 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen

Læs mere