Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september Socialafdeling 7800 Skive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive"

Transkript

1 NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade Skive Tlf: Fax: CVR-nr.: Reference.: Henvendelse til: Vagn Mastrup Direkte tlf

2 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Lvgrundlag Frmål med g rganisering af tilsyn... 4 Gennem frskellige tiltag / myndighedspersner føres der tilsyn med Indhld g rammer fr det uanmeldte tilsynsbesøg Orientering m de uanmeldte tilsyn... 7 Gennemførelse af uanmeldte tilsyn... 7 Rapprtering, høring g psamling Indhld g rammer fr det anmeldte dialgbaserede tilsyn... 8 Gennemførelse af det dialgbaserede tilsyn... 9 Rapprtering, høring g psamling Visin m brugerundersøgelser Bilag 1: Skema til det medicinske tilsyn Bilag 2: Ntat m tilsyn Bilag 3. Retningslinjer fr pædaggisk tilsyn med phldssteder fr børn g unge i Skive kmmune. 16 Side 2

3 Indledning Tilsynsmanualen er gældende fr tilbud til vksne indenfr scialafdelingens driftsmråde, herunder tilsyn med gdkendte private phldssteder beliggende i Skive Kmmune. Herudver er det aftalt med Børne- g Familiefrvaltningen, at Scialafdelingen er ansvarlig fr gennemførelse af de dialgbaserede tilsyn med private phldssteder g kmmunale tilbud, hvr der udver vksne, gså er anbragt børn g unge under 18 år. Aftalen fra januar 2011 er gældende fr Uddannelsescenter Hilltp, Arvikavej 4 g Støttecentret Åge Nielsens Vej 21. Den faglige tilsynsknsulent fra Børne- g Familiefrvaltningen deltager sm knsulent i de dialgbaserede tilsyn i tilbud til børn g unge under 18 år. Knsulenten tilsendes endvidere tilsynsrapprter fra de dialgbaserede tilsyn, samt rapprter fra de uanmeldte tilsyn sm gennemføres af en ekstern leverandør. Der er i øjeblikket indgået en driftsaftale med Tilsynsvirksmheden Revas, sm gennemfører 2 uanmeldte tilsyn i tilbud med børn g unge under 18 år g 1 uanmeldt tilsyn i vksentilbud. Der kan hvert år indarbejdes et særligt fkus eller særlige temaer i både de anmeldte g de uanmeldte tilsyn g derfr ligger tilsynsmanualen kun fast i henhld til de mråder, der føres tilsyn med i henhld til servicelven ( 151) g de plitisk vedtagne beslutninger m tilsyn på scialmrådet (bilag 2). Det er vigtigt at påpege, at alle har en tilsynsfrpligtigelse. Derfr skal lederne i de enkelte driftsenheder under Skive Kmmunes Scialafdeling sikre, at alle medarbejderne er bekendte med retten g pligten til at meddele enten driftsenhedens leder eller frvaltningen, hvis de har frmdning m frhld, der bør undersøges nærmere eller sm er bekymrende. Alle medarbejderne i frvaltningen g Scialafdelingen har en tilsynsfrpligtigelse, sm indebærer, at de skal frhlde sig kritisk til, hvad de ser g plever. Derfr er de frpligtiget til at gøre pmærksm på kritisable eller bekymrende frhld. Lvgrundlag Børne- g ungemrådet Skive kmmune skal pr. 1. januar 2007 føre tilsyn med de i Skive kmmune beliggende sciale pædaggiske phldssteder, der er gdkendt efter Servicelvens 66 stk. 5, 14 stk. 2 samt 142 stk. 7. Tilsynet er et generelt tilsyn g føres efter Servicelvens 148a stk. 1. Jf. bekendtgørelsen m Tilbudsprtalen samt gdkendelse af g tilsyn med visse private tilbud jf. 27 føres der tilsyn med de gdkendte tilbud g med, at de krav, der følger gdkendelsesgrundlaget verhldes. Det individuelle tilsyn med det enkelte barn/den unge påhviler handlekmmunen. Side 3

4 Vksenmrådet 151. Den stedlige kmmune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kmmunale pgaver efter 83 g 86 løses i verensstemmelse med de afgørelser, kmmunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser g i henhld til kmmunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Stk. 2. Sm led i tilsynsfrpligtelsen efter stk. 1 skal kmmunalbestyrelsen hvert år fretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejebligbebyggelser, der er mfattet af lv m almene bliger m.v. eller lv m bliger fr ældre g persner med handicap, g i andre, tilsvarende bligenheder i kmmunen. Tilsynet mfatter indsatsen ver fr de bebere g lejere, der mdtager kmmunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller persner, der udfører pgaver på mrådet. Den stedlige kmmunalbestyrelse gdkender private phldssteder jf. lvens 142, stk. 7 g private btilbud jf. lvens 144, stk. 1 sm generelt egnede. Gdkendelsen skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse g skal angive hvilke målgrupper phldsstedet eller btilbuddet er egnet til g antallet af pladser. Jf. 148 a fører den stedlige kmmunalbestyrelse det generelle driftsrienterede tilsyn med tilbuddets persnale, bygninger g øknmi, herunder m grundlaget fr afgørelsen efter 14, stk. 3, m ptagelse af et privat tilbud på Tilbudsprtalen frtsat består. 1. Frmål med g rganisering af tilsyn I Scialafdelingen føres der tilsyn med alle driftsenheder, herunder tilbud efter 85, 99, 101, 103, 104, 107, 108, 141 samt tilbud på undervisningsmrådet (Lv m Specialundervisning Fr Vksne). Herudver føres der tilsyn med de private tilbud eller phldssteder, sm kmmunen har en tilsynsfrpligtigelse verfr; herunder gennemførelse af de dialgbaserede tilsyn med private phldssteder g kmmunale tilbud hvr der udver vksne, gså er anbragt børn g unge under 18 år (Uddannelsescenter Hilltp g Støttecentret Åge Nielsens Vej 21). De enkelte tilsyn tilpasses det enkelte driftsmråde g de særlige frhld, sm gør sig gældende her, g derfr kan rganiseringen samt frmålet med tilsynene variere. Der gennemføres et uanmeldt tilsyn hvert år g et dialgbaseret tilsyn mindst hvert andet år, med undtagelse af undervisningsmrådet, hvr der kun gennemføres dialgbaserede tilsyn. I tilbud hvr der udver vksne, gså er børn g unge under 18 år, gennemføres t uanmeldte tilsyn. Frmål med at gennemføre tilsyn er bla.: At sikre at brugerne (beberne, eleverne etc.) får den hjælp g det tilbud, sm de er visiteret til, samt sikre at dette tilbud er tilstrækkeligt g er det rette. At sikre at den gældende lvgivning verhldes At de gældende kvalitetsstandarder verhldes Side 4

5 At hjælpen / støtten eller ydelsen bliver udført / givet på en faglig g øknmisk frsvarlig måde. At frebygge at prblemer pstår eller udvikler sig til alvrlige prblemer. At medvirke til at der fregår en løbende kvalitetsudvikling på b-, dag- g undervisningstilbuddene samt sikre, at der er kvalitet i de enkelte tilbud. Gennem frskellige tiltag / myndighedspersner føres der tilsyn med Handleplaner g tildeling af individuel service. Herunder at der udarbejdes handleplaner, pædaggiske handleplaner samt serviceskemaer, g at disse revideres hvert år. Desuden føres der tilsyn med m brugerne / pårørende inddrages i udarbejdelsen af disse. Medicinadministratin Kmpetencebeskrivelser g faglig udvikling Magtanvendelser Øknmi Registreringer af vld md persnalet APV (jf. arbejdsmiljølven). Brugernes g medarbejdernes trivsel Fysiske frhld g hygiejne Servicedeklaratiner Tilsynet med øknmi udøves af frvaltningen, sm ligeledes fører tilsyn med magtanvendelser g registrering af vld md persnalet. Tilsynet med elev- / undervisningsplaner på undervisningsmrådet gennemføres af UU. Tilsynet med 141 handleplaner, servicetildeling jf. 85, samt brugernes trivsel, varetages af Specialrådgivningen på vksenmrådet. Tilsynet med anbragte børn g unge, varetages af sagsbehandlere i Børne- g Familiefrvaltningen. Det uanmeldte tilsyn har primært et kntrllerende sigte, mens det anmeldte tilsyn har et kntrllerende dialgbaseret g udviklende sigte. De uanmeldte tilsyn varetages af tilsynsførende fra virksmheden REVAS APS, mens de anmeldte dialgbaserede tilsyn varetages af repræsentanter fra Scialafdelingen. Tilsynet med medicinhåndtering udøves af en sygeplejefaglig medarbejder fra REVAS, sm en del af de uanmeldte tilsyn. De mråder der føres tilsyn med i det medicinske tilsyn fremgår af bilag 1. I tillæg til disse tilsyn er det på sigt visinen, at der hver andet år gennemføres brugerundersøgelser. Ved at føre tilsyn gennem frskellige tiltag g af frskellige fagpersner sikres derfr et løbende tilsyn. 2. Indhld g rammer fr det uanmeldte tilsynsbesøg Uanmeldte tilsyn gennemføres årligt i de sciale tilbud g driftsenheder under Scialafdelingen, samt i de institutiner, phldssteder etc. indenfr psykiatri-, scial- eller handicapmrådet fr vksne, sm Skive Kmmune har en tilsynsfrpligtigelse verfr. I tilbud hvr der udver vksne, gså er anbragt børn g unge, gennemføres t uanmeldte tilsyn. Det primære frmål med uanmeldte tilsyn er bla. kntrl med Side 5

6 handleplaner, servicetildelingen, medarbejdernes g brugernes trivsel, registreringer af vld g magtanvendelser g kmpetencebeskrivelser. De uanmeldte tilsyn fretages sm stikprøver i de enkelte driftsenheders afdelinger. Der gennemføres hvert år mindst et uanmeldt tilsyn i hver driftsenhed, men ikke i alle driftsenhedens afdelinger. Dg gennemføres der ikke et uanmeldt tilsyn på undervisningsmrådet (Lv m Specialundervisning). Denne tilsynsfrm skal sikre, at den pågældende driftsenhed ikke kan nå at frberede tilsynsbesøget på en sådan måde, at tilsynet ikke bliver pmærksmt på eventuelle unævnte prblemer, der skal rettes p på. REVAS APS varetager såvel tilrettelæggelse, udførelse, rapprteringen af samt status på de uanmeldte tilsyn. Indhld i tilsyn fr vksenmrådet At afdække g beskrive m brugerne får den service g de ydelser, sm de er visiteret til, g m disse dækker brugernes behv. At afdække g beskrive, m der er udarbejdet handleplaner, m disse dækker relevante indsatsmråder, g m der løbende følges p på handleplanernes indsatsmråder. At afdække g beskrive m anden relevant lvgivning anvendes g følges i praksis. F.eks. mkring magtanvendelse g APV. At brugerne får mulighed fr at give udtryk fr deres trivsel, g herunder udtryk fr tilfredshed eller utilfredshed med frhldene i tilbuddet. At medarbejderne får mulighed fr at give udtryk fr deres trivsel, g herunder udtryk fr tilfredshed eller utilfredshed med frhldene på deres arbejdsplads eller i tilbuddet sm helhed. At afdække g beskrive særlige frhld sm der ønskes fkus på: F.eks. værdier i det pædaggiske arbejde, mgangstne eller samarbejde. At afdække g beskrive m nye medarbejdere får de nødvendige infrmatiner / instrukser, sm betyder, at de kan udføre deres arbejde i henhld til lvgivningen. Medicin g medicinhåndtering (se emner i skema 1). Indhld i tilsyn fr børne- g ungemrådet At påse, at de indskrevne børn/unge tilhører målgruppen. At vurdere m persnalegruppen samlet har de faglige g persnlige frudsætninger, der skal til, fr at det pædaggiske arbejde er i verensstemmelse med gdkendt målgruppe, pædaggik g metde. At påse, m de fysiske rammer lever p til de gdkendte standarder g arbejdsmiljølvens regler. At påse, m den pædaggiske målsætning g metder frtsat gør phldsstedet generelt egnet til at pfylde målgruppens behv, herunder behv fr nære, stabile relatiner til vksne, pbygning af sciale relatiner g netværk, sklegang, sundhed, trivsel fr frberedelse til et selvstændigt vksenliv. At være sparringspartnere f.eks. ved at kmme med ideer g løsningsfrslag. At behandle g vurdere eventuelle magtanvendelser. Side 6

7 At behandle g vurdere eventuelle nye udviklingstiltag. At behandle ansøgninger m særlige franstaltninger, der ligger ud ver gdkendelsen f.eks. verbelægning m.v. Se endvidere Retningslinjer Fr Det Pædaggiske Tilsyn Med Ophldssteder i Skive kmmune (Bilag 3). 3. Orientering m de uanmeldte tilsyn REVAS udarbejder hvert år et infrmatinsbrev. Med dette brev rienteres rganisatinerne g medarbejderne m gennemførelsen af, indhldet i g særlige fkusmråder i indeværende år i de uanmeldte tilsyn. De særlige fkusmråder udvælges i samarbejde mellem REVAS, Scialafdelingen g fagknsulent i Børne- g Familiefrvaltningen på grundlag af bla. tidligere tilsyn. Gennemførelse af uanmeldte tilsyn Tilsynet gennemføres ved at der aflægges besøg i udvalgte afdelinger / tilbud i driftsenhederne, hvr de brugere / pårørende g medarbejdere, der tilfældigt er tilstede, inddrages i tilsynet. Hvis der afdækkes kritisable frhld, så kan mfanget af enheder, brugere g medarbejdere øges i tilsynet, afhængig af graden af de kritisable frhld. Tilsynet planlægges g gennemføres således at det kmmer mkring de relevante temaer. Dermed kan de indsamlede data fra alle de uanmeldte tilsyn indgå i en fælles g systematiseret datapsamling. Tilsynet gennemføres i dialg med både brugerne g medarbejderne, hvr det er muligt. Alle parter infrmeres m tilsynets frmål, hvem tilsynet er samt rammerne fr tilsynet. Herunder infrmeres alle m, at deres navne ikke nævnes i rapprten g at den tilsynsrapprt, der udarbejdes på grundlag af tilsynet ffentliggøres via Skive Kmmunes hjemmeside. Fr brugere, der er fr ressurce svage til at indgå aktivt i tilsynet, gennemføres tilsynet alene på grundlag af bservatin g ved gennemgang af freliggende materiale i frm af fx handleplaner. Her kan tilsynet vælge supplerende at tage kntakt til brugernes pårørende eller værger, hvis det skønnes nødvendigt. Om muligt, deltager medarbejderne ikke i hele tilsynsbesøget, da brugerne skal have mulighed fr at udtrykke eventuel utilfredshed eller utryghed i et frtrligt rum. Men medarbejderne kan invlveres, fr at indhente nødvendig infrmatin m brugeren g dennes frhld. I særlige tilfælde kan tillids- g arbejdsmiljørepræsentanten inddrages sm et led i tilsynet, hvis der er behv fr uddybning af frhld vedr. trivsel eller samarbejde i driftsenheden. Hvis tilsynet bliver pmærksm på uacceptable eller bekymrende frhld er de frpligtiget til straks at underrette Skive Kmmune. Side 7

8 Rapprtering, høring g psamling Tilsynet udarbejder en tilsynsrapprt på grundlag af hvert tilsyn. Det er alene tilsynet, der definerer indhldet af rapprten. Denne rapprt kmmer mkring følgende temaer: Oplysning m, hvr der er ført tilsyn, hvrnår det er gennemført g hvem der udgør tilsynet Opfølgning på sidste tilsyn Afrapprtering af tilsynet Tilsynets vurderinger g anbefalinger Der er følgende prcedure fr høring: REVAS fremsender tilsynsrapprten til lederen af tilbuddet til gennemsyn fr faktuelle fejl Tilbuddet kvitterer til REVAS indenfr 1 uge uanset, m der er faktuelle fejl eller ej til REVAS fremsender den endelige rapprt til Frvaltningen (Scialafdelingen) indenfr 14 dage efter tilsynet er gennemført. Frvaltningen sender tilsynsrapprten til driftsenheden. Lederen af driftsenheden sikrer, at tilsynsrapprten sendes i høring i lkal MED. Såfremt der ikke er udpeget et MED Udvalg høres rapprten i medarbejdergruppen. Høringsfristen er 4 uger fra lederen mdtager den endelige tilsynsrapprt fra Scialafdelingen g det eventuelle høringssvar skal være skriftlig. Høringssvarene indarbejdes ikke i rapprten, men det sikres, at de eventuelle høringssvar bliver ffentlige via kmmunens hjemmeside (jf. nedenfr) sammen med tilsynsrapprterne. REVAS mdtager høringssvar g evt. handlingsplan, der indgår i det kmmende tilsyn med mindre andet aftales. Såfremt det vurderes nødvendigt, kan der udarbejdes en handleplan på grundlag af tilsynets vurderinger, g aftaler m den videre prces kan træffes af Scialchefen i dialg med driftsenheden. Der kan udarbejdes et bilag til tilsynsrapprten, hvr aftalerne på grundlag af tilsynet anføres, hvis det er aktuelt. REVAS udarbejder ligeledes en rapprt en gang m året, sm giver et samlet billede af de gennemførte uanmeldte tilsyn. Denne status freligges Scial- g ældreudvalget g herefter vil alle tilsynsrapprterne g eventuelle høringssvar være tilgængelige på Skive Kmmunes hjemmeside. Den udarbejdede status i tilbud hvr der udver vksne, gså er anbragt børn g unge, frelægges endvidere Børne- g Familieudvalget. 4. Indhld g rammer fr det anmeldte dialgbaserede tilsyn Frmålet med de anmeldte dialgbaserede tilsyn, sm afhldes mindst hver andet år, er at åbne mulighed fr at både brugere, pårørende, medarbejdere g ledelsen kan frberede sig til tilsynet. Det kan være med til at sikre et gdt grundlag fr dialgen g åbner mulighed fr, at alle parter kan bringe temaer frem, sm anses fr relevante, utilfredsstillende etc. Side 8

9 Dialgen med brugere g pårørende skal bl.a. sikre at frvaltningen får et billede af g en drøftelse af følgende temaer: Inddragelse i handleplan Indflydelse på egen hverdag Afdække g belyse m der har været knflikter på driftsenheden, g hvrdan de i givet fald er håndteret. Omgangstnen mellem brugere g medarbejdere Oplevelse af tilbuddet g trivsel Dialgen med medarbejderne g ledelsen skal bl.a. sikre at frvaltningen får et billede g en drøftelse af følgende temaer: Målsætninger fr driftsenheden Udviklingstendenser Metder g værdier Persnalefrhld g trivsel Kntakt g samarbejdet med frvaltningen / Scialafdelingen Frhldet mellem kmpetencer g krav i arbejdet Der kan hvert år vælges yderligere fkusmråder sm ønskes drøftet. Gennemførelse af det dialgbaserede tilsyn Tilsynet inviterer til det dialgbaserede tilsyn senest 6. uger før det afhldes. Dette tilsyn kan ligeledes planlægges, sm en del af et allerede planlagt bruger-/ pårørende arrangement i driftsenheden. Af denne invitatin skal dagsrdenen fr tilsynet fremgå, g der infrmeres m de temaer, der ønskes drøftet. Desuden infrmeres der i dette brev m, at der udarbejdes en tilsynsrapprt sm bliver ffentlig via kmmunens hjemmeside. Tilsynet gennemføres dels sm en åben dialg g en mere struktureret dialg efter dagsrden, sm sikrer at alle de relevante temaer drøftes i tilsynet. Den strukturerede dialg skal sikre en vis ensartethed i de dialgbaserede tilsyn, samt skabe mulighed fr en fælles datapsamling på tværs af driftsenhederne. Herudver fretages der evt. bservatiner under tilsynet. Disse bservatiner kan fregå dels sm direkte bservatiner hvis tilsynet bevæger sig rundt i driftsenheden, g sm bservatin gennem frskellige frmer fr dkumentatin (f.eks. magtanvendelser). Tilsynet tilrettelægges således at der sikres dialg med alle de relevante parter. Såfremt det er muligt g relevant planlægges det dialgbaserede tilsyn sådan, at tilsynet bevæger sig rundt på driftsenheden g kan bservere livet eller arbejdet i enheden. Det kan åbne mulighed fr en spntan dialg med både Side 9

10 brugere g medarbejdere samt kan give et billede af kultur, værdier, mgangstne g sm helhed trivslen fr såvel brugere sm medarbejdere. Rapprtering, høring g psamling Efter gennemførelsen af det anmeldte dialgbaserede tilsyn udfærdiges en rapprt sm kan indehlde: Opfølgning på frhld eller aftaler fra tidligere tilsyn Afrapprtering af det aktuelle tilsyn, g herunder et krt referat af dialgerne. Aftaler der er truffet under det dialgbaserede tilsyn eller aftaler, der træffes på grundlag af tilsynet. Det er alene tilsynet, der bestemmer indhldet af rapprten, mens eventuelle aftaler vedrørende tilsynet træffes mellem driftsenheden g scialchefen. Senest 14 dage efter det dialgbaserede tilsyn mdtager driftsenheden den freløbige tilsynsrapprt. Herefter har lederen tilsynsrapprten i partshøring (jf. Frvaltningslvens 19) med en skriftlig svarfrist på 10 dage. Frmålet med denne partshøring er at driftsenheden får mulighed fr at krrigere eventuelle faktuelle fejl i tilsynsrapprten inden den endelige rapprt udarbejdes af Scialafdelingen. Scialafdelingen sender herefter den endelige tilsynsrapprt til lederen af driftsenheden. Lederen af driftsenheden skal sikre, at tilsynsrapprten sendes i høring (jf. Servicelvens 151, stk. 3) i lkal MED samt i Bruger- g Pårørenderåd. Såfremt der ikke er udpeget et Bruger- g Pårørenderåd g et MED udvalg sikrer lederen høring i medarbejdergruppen g af brugere g / eller pårørende. Høringsfristen er 4 uger fra lederen mdtager den endelige tilsynsrapprt g det eventuelle høringssvar skal være skriftlig. Høringssvarene indarbejdes ikke i rapprten, men det sikres at de eventuelle høringssvar bliver ffentlige via kmmunens hjemmeside (jf. nedenfr). Såfremt det er nødvendigt kan der udarbejdes en handleplan på grundlag af tilsynets vurderinger, g aftaler m den videre prces træffes af scialchefen i dialg med driftsenheden. Der kan udarbejdes et bilag til tilsynsrapprten, hvr aftalerne på grundlag af tilsynet anføres, hvis det er aktuelt. Scialafdelingen udarbejder ligeledes en rapprt en gang m året eller hvert andet år, sm giver et samlet billede af de gennemførte anmeldte dialgbaserede tilsyn. Denne status frelægges Scial- g ældreudvalget, g herefter vil alle tilsynsrapprterne være tilgængelige på Skive kmmunes hjemmeside. 5. Visin m brugerundersøgelser Det er Scialafdelingens visin, at der hvert andet år gennemføres en brugerundersøgelse i alle Scialafdelingens driftsenheder, sm supplement til de uanmeldte g dialgbaserede tilsyn. Frmålet med undersøgelsen er at få et tydeligt billede af brugernes trivsel, plevelse af tilbuddet g kvaliteten af tilbuddet. Undersøgelsen kan tilrettelægges sådan at de brugere der ikke selv har ressurcer til at deltage i undersøgelsen eventuelt repræsenteres af pårørende. Medarbejderne skal g må ikke være en Side 10

11 aktiv del af undersøgelsen, da frmålet med undersøgelsen bl.a. er at sikre, at den enkelte bruger kan give udtryk fr eventuelle utilfredsstillende frhld mv. Undersøgelsen kan udfrmes således at den kan anvendes ver flere år g dermed kan danne grundlag fr en løbende dkumentatin g evaluering. Side 11

12 6. Bilag 1: Skema til det medicinske tilsyn MEDICINHÅNDTERING Bemyndigelseslister: Ajurførte Data Opbevaring Nøgler: Opbevaring: Frsvarligt g utilgængeligt fr uvedkmmende Aflåst? Præparater på køl Hldbarhed Evt. aflastningspladser Identifikatin: Dsis-æsker PN-æsker Medicinliste: Lægemiddel Styrke g dsis Hyppighed (interval/ds.tidspunkt) Administratins måde Angivelse af dsispakket Cardex kntra medicinliste Etiketten kntra rdinatin på medicinliste Planlægning af næste dsering Bestilling af ny medicin Dkumentatin: Ajurført medicinliste Ajurført sygepleje-cardex Krrekt g tydelig ændring PN-rdinatin indikatin g vurdering Brtskaffelse af medicin: Kanylebxe? Side 12

13 Styring af hldbarhed Aflåst Fejl g utilsigtede hændelser: Dkumenteres Bearbejdes Side 13

14 7. Bilag 2: Ntat m tilsyn (Ntat gdkendt i Scial- g Ældreudvalget) Ntat m tilsyn udført af Scialafdelingen i Skive Kmmune I frbindelse med strukturrefrmen har kmmunerne vertaget tilsynsfrpligtigelsen verfr de sciale institutiner, der verføres fra amterne, svarende til den tilsynsfrpligtigelse kmmunen hele tiden har haft verfr egne tilbud. Den del af tilsynet, der vedrører vksne psykisk syge, udviklingshæmmede, autister eller fysisk handicappede varetages af Scialafdelingen. Der er frskellige elementer i tilsynet g det anbefales derfr at tilsynet gennemføres via en række frskellige tiltag, snarere end enkeltstående frmaliserede tilsynsbesøg. Tilsynet med de sciale institutiner Tilsynet med de sciale institutiner i Skive Kmmune har flere frmål. Der er dels en pgave i frhld til at udøve kntrl med institutinen g derved sikre, at tilbuddet lever p til de krav g frventninger man lvgivningsmæssigt g plitisk har stillet p, g at brugerne får det tilbud de har krav på. Der skal bl.a. føres kntrl med: udarbejdelse g revisin af handleplaner servicetildeling medicinuddeling kmpetencebeskrivelser fysiske frhld øknmi Dels skal der sikres en dialg mellem brugere/pårørende g frvaltningen, så gså spøgsmålet m hvrdan tilbuddet pleves af brugerne jævnligt belyses. Endelig er tilsynet et gdt udgangspunkt fr drøftelser med ledelsen m den faglige udvikling på institutinen. Fr at tilgdese det frskellige frmål gennemføres g afrapprteres tilsynet på en måde, der sikrer en klar adskillelse mellem tilsyn med kntrllerende frmål g tilsyn med udviklende frmål. Kntrllen varetages bl.a. via sagsbehandlernes deltagelse i status- g handleplanmøder, mindst en gang årligt, samt andre både anmeldte g uanmeldte besøg på institutinerne. Besøgene registreres i institutinssagerne, men der udarbejdes alene rapprt i de tilfælde hvr kntrllen giver anledning frmel påtale. Dialgen med brugere g pårørende skal bl.a. sikre frvaltningen et billede af hvrdan brugere g pårørende plever tilbuddet ud fra følgende: Side 14

15 inddragelse i handleplanen indflydelse på egen hverdag har der været knflikter på institutinen, g hvrdan er de i givet fald håndteret mgangstnen mellem brugere g persnale Samtidig skal dialgen sikre, at brugere g pårørende får lejlighed til at få drøftet de prblemstillinger, de måtte ønske. Dialgen vil bl.a. fregå via det kntaktråd, der nedsættes på mrådet samt ved husmøder g fællesarrangementer på de enkelte institutiner, hvr frvaltningens repræsentanter deltager. Endelig fretages hvert andet år et anmeldt tilsynsbesøg, med det frmål at drøfte udvikling, kvalitet g kmpetence. Ud ver drøftelsen med institutinens ledelse, vil medarbejdergruppen gså blive inddraget. Under dette tilsyn vil der bl.a. blive drøftet frhld mkring: målsætninger fr institutinen udviklingstendenser metder g værdier persnalefrhld kntakt til frvaltningen Denne del af det samlede tilsyn skal munde ud i en udviklingsplan fr de kmmende år. Det lægges p til det plitiske udvalg at fastsætte de verrdnede temaer fr udviklingsplanerne fr hele Scialafdelingens mråde. Scialafdelingen december 2006 Side 15

16 8. Bilag 3. Retningslinjer fr pædaggisk tilsyn med phldssteder fr børn g unge i Skive kmmune Skive kmmune skal pr. 1. januar 2007 føre tilsyn med de i Skive kmmune beliggende sciale pædaggiske phldssteder, der er gdkendt efter Servicelvens 66 stk. 5, 14 stk. 2 samt 142 stk. 7. Tilsynet er et generelt tilsyn g føres efter Servicelvens 148a stk. 1. Jf. bekendtgørelsen m Tilbudsprtalen samt gdkendelse af g tilsyn med visse private tilbud 27 føres der tilsyn med det gdkendte tilbud g med, at de krav, der følger gdkendelsesgrundlaget verhldes. Det individuelle tilsyn med det enkelte barn/ unge påhviler handlekmmunen. Indhldet i det pædaggiske tilsyn er baseret på 3 verrdnede principper: Kntrl Kvalitet Udvikling Indhld tilsyn: At påse, at de indskrevne børn/unge tilhører målgruppen. At vurdere m persnalegruppen samlet har de faglige g persnlige frudsætninger, der skal til, fr at det pædaggiske arbejde er i verensstemmelse med gdkendt målgruppe, pædaggik g metde. At påse, m de fysiske rammer lever p til de gdkendte standarder g arbejdsmiljølvens regler. At påse, m den pædaggiske målsætning g metder frtsat gør phldsstedet generelt egnet til at pfylde målgruppens behv, herunder behv fr nære, stabile relatiner til vksne, pbygning af sciale relatiner g netværk, sklegang, sundhed, trivsel fr frberedelse til et selvstændigt vksenliv. At være sparringspartnere fx ved at kmme med ideer g løsningsfrslag. At behandle g vurdere eventuelle magtanvendelser. At behandle g vurdere eventuelle nye udviklingstiltag. At behandle ansøgninger m særlige franstaltninger, der ligger ud ver gdkendelsen fx verbelægning m.v. Udøvelse af tilsyn: Der aflægges kntinuerlige tilsynsbesøg heraf mindst et årligt uanmeldt tilsynsbesøg. Besøgene tilrettelægges individuelt fr hvert phldssted. Det skal tilstræbes, at besøgene er med vekslende indhld, således at knsulenterne får lejlighed til: Side 16

17 At møde hele persnalegruppen, evt. ved deltagelse i et persnalemøde, At møde de anbragte børn g unge, fx ved deltagelse i en aktivitet, et fælles måltid eller et husmøde. At møde lederen g eventuel stedfrtræder. Referat af tilsynsbesøget med vurdering/indtryk, samt eventuelle spørgsmål til drøftelse, fremsendes til phldsstedet. Såfremt der kmmer klager ver phldsstedet, fremsendes disse til phldsstedet til udtalelse, hvrefter sagen vurderes g behandles. Fr at kunne udøve tilsynet tilfredsstillende er det påkrævet: At tilsynsmyndigheden til enhver tid har adgang til phldsstedet At tilsynsmyndigheden har fri adgang til at tale med persnalet g de indskrevne børn/unge At tilsynsmyndigheden løbende rienteres m nye tiltag g ændringer Visitatin g målgruppe: Ophldsstedet har ansvaret fr, at der visiteres indenfr den gdkendte målgruppe. De anbragte børn g unge skal kunne tilgdeses indenfr gdkendt nrmering g takst. Fr at kunne påse, at der visiteres indenfr målgruppen, anses det fr nødvendigt i samarbejdet, at der fremsendes relevante sagsakter til Skive kmmune. Er der tvivl m, hvrvidt den unge falder indenfr målgruppen, drøftes dette med knsulenterne. Såfremt der i ganske særlige tilfælde er behv fr særfranstaltninger i frhld til knkrete unge, skal disse gdkendes særskilt. Persnalefrhld: Ophldsstedets ledelse beslutter g har ansvaret fr ansættelse g afskedigelse af persnale. Skive Kmmune skal gdkende den samlede medarbejdergruppes persnlige g faglige kvalifikatiner. Fr at kunne fretage denne vurdering, skal Familiecentret have fremsendt plysninger m medarbejderens uddannelsesmæssige- g persnlige frudsætninger (CV). Der vil ikke blive gennemført samtaler med den enkelte medarbejder, med mindre der er tale m en utraditinel uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig baggrund, eller hvis pågældende skal løse særlige pgaver. Ledelsen af phldsstedet fr børn g unge skal være pmærksm på Lv m Indhentelse af Børneattest i frbindelse med ansættelse af persnale m.v. Kpi af Børneattest tilsendes Skive Kmmune. Kravet m indhentelse af Børneattest er fastlagt i Bekendtgørelse af 29. juni 2005 m indhentelse af børneattest ved ansættelse g beskæftigelse af persner i visse tilbud efter Servicelven g i frivillige sciale rganisatiner. Frpligtigelsen er underlagt straffeansvar. Fysiske rammer: Side 17

18 Skive kmmune fører tilsyn med, at de fysiske rammer på phldsstedet har en sådan standard, at det er et gdt miljø fr børn g unge at være i. Der kan især lægges vægt på køkken, tilet- g badefrhld. Sm udgangspunkt bør der tilbydes enkeltværelser. Magtanvendelse: Alle tilfælde af magtanvendelse skal indberettes til knsulenterne på Familiecentret. Magtanvendelse er et fast punkt til drøftelse på tilsynsbesøg. Hvrdan udføres tilsynet Knsulenterne v/ Skive kmmune fører et dialgbaseret tilsyn, sm er baseret på samarbejde. Knsulenterne v/ Skive kmmune aflægger kntinuerlige tilsynsbesøg efter en knkret vurdering. Der tilstræbes 4 tilsynsbesøg m året. Heraf 1 uanmeldt tilsynsbesøg. Ved nystartede tilbud eller ved særlige prblemstillinger kan der være behv fr hyppigere besøg. Frslag til dagsrden: 1. Møde med leder g evt. andet persnale: Gdkendelse af referat fra sidste møde. Orientering m frløbet på stedet siden sidste besøg. Krt status ver indskrevne børn/unge eventuelt nye. Se handle- g behandlingsplan på et eller flere af de indskrevne børn/unge. Eventuelt nyt vedrørende persnalet. Se de fysiske rammer. Eventuelt. 2. Deltagelse i persnalemøde: Gdkendelse af referat fra sidste møde. Aktuel status ver persnalet. Drøftelse af den faglige udvikling supervisin. Drøftelse af det pædaggiske arbejde. Aktiviteter på stedet. Magtanvendelse. 3. Deltagelse i en aktivitet sammen med børnene/de unge på stedet samt persnalet: Se børne-/ungegruppen på stedet. Se det pædaggiske arbejde udført i praksis. Se de fysiske rammer. Side 18

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere