Ved et forlig forstår jeg, at begge parter bidrager med noget, og ikke at den ene part giver alt og den anden part, ingen ting.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved et forlig forstår jeg, at begge parter bidrager med noget, og ikke at den ene part giver alt og den anden part, ingen ting."

Transkript

1 Vittsjö, 17. februar 2014 Jeg har nu to gange lagt op til forlig, men kan ud fra Jeres skrivelse konstatere, at I ikke ønsker dette. Dermed vil sagen blive indbragt til afgørelse ved domstolene. Som jeg læser svaret, så er der en undvigelsesmanøvre, og jeg kan ikke kommentere alt her, hvor I forsøger at dreje sagen 180% og gøre sort til hvidt, for på den måde at skulle opnå et gunstigt forhandlingsgrundlag, og dermed undgå en retsag. I bilagene som er fremsendt, er blot udvalgt dem som er til Sine og Steffen s fordel, der mangler en del bilag og , hvormed det samlede billede er misvisende. Ligeledes kan jeg konstatere, at de bilag og kontrakter som er fremsendt til KK, ikke omfatter den oprindelige kontrakt, som jeg blev bedt om at destruere og aldrig måtte komme frem, men jeg kan jo passende fremsende denne til KK samt erstatningskontrakten, som vist også er udeladt. Når man nøje udvælger de bilag, som tilgodeser én selv og udelader dem som er til last, så er det klart at man kan skabe et positivt billede. Jeg vil ikke gå i dybden med alle forhold her, da det vil være for omfattende og da det ikke har relevans på nuværende tidspunkt. Jeg tager afstand fra den studehandel som er lavet med KK omkring brug af systemet eplatform. Jeg har ikke været involveret i den process, og jeg har ikke godkendt den. Jeg tager derfor forbehold for indsigelser mod dette og at den ikke er gældende. Som medejer af Vision Portal og som indehaver af Exceed som har udviklet systemet, burde jeg selvfølgelig være inddraget. Men dette er et typisk eksempel på Sine s måde at drive forretning på. Jeg er ikke enig i og anerkender ikke Sine s /Steffens (SS) anklagepunkter eller øvrige påstande mod mig. Størsteparten er direkte forkerte. Anklagepunkterne er en konsekvens af SS mislighold, og tilbageføres derfor til dem. Ved et forlig forstår jeg, at begge parter bidrager med noget, og ikke at den ene part giver alt og den anden part, ingen ting. I.flg. Sine s skrivelse, med Henvisning til 15, så er VP alene ejer for det, som der er blevet betalt for. Da, jeg siden samarbejdet startede i november 2011, har ført detaljeret timeregnskab, har jeg opgjort udestående på programmeringsarbejde til kr ,- excl. moms. Hvis VP vil have udleveret kildekoden, bliver det i så fald kun den del der er betalt for, ca. 45%. Man ville så skulle bruge et tilsvarende beløb på at færdiggøre det. At dette bliver betraget som afpresning, har jeg ingen forståelse for. Rollefordelingen har været således, at jeg skulle udvikle systemet og Sine og Steffen skulle skaffe kunder og midler. Det er derfor alene Sine og Steffen som har mulighed for at drive virksomheden videre og gøre den lønsom. Denne mulighed har jeg ikke, og har aldrig ønsket det. Jeg indledte et samarbejde primært på basis af, at Steffen klart udtrykte at både han og Sine havde et stort

2 netværk af kunder og gode muligheder for at skaffe midler, og det kunne tilføre firmaet stor værdi. Hvis jeg havde det samme og tilsvarende evner, så havde jeg etabeleret firmaet selv, og beholdt 100% og ikke som nu, 33%. Sine og Steffen ejer 2/3 af selskabet (dækket ind under Sine). På trods at dette, har de tilsyneladende ingen forpligtelser over for selskabet og skal intet levere. Siden samarbejdets start i november 2011, er det alene Exceed der har tilført virksomheden værdi. Virksomhedens værdi, udgørs primært at det system der er udviklet, som Exceed har finansieret størtsteparten af og programmeret 100% af, ingen andre har været involveret i programmeringsarbejdet. Vital Sundhed og FOF (indirekte Københavns Kommune og dermed skatteyderne) har finansieret og leveret den næststørste part, grafisk layout, funktionsbeskrivelse (omtales nærmere under punktet Timeregistering og leverancer) og tilføjelser til systemet. Hver at de tre parter i VP, har finansieret udviklingen med ,- kr. Det kan være at Københavns Kommune ikke har et problem med at finansiere Steffen og Sine s ambition og planer om at etablere deres eget selskab, men det har jeg. Det var ikke årsagen til, at jeg gik ind i dette samarbejde og etablerede et selskab, som siden har vist sig at være et rent proforma selskab, med det formål at få udviklet så meget som muligt, for så lidt som muligt og på andres bekostning. Dækket ind med én konkret kunde. Jeg har ikke set nogen konkrete leverancer, som har tilført firmaet nogen værdi, fra Sine og Steffen s side. Jeg har gentagne gange rykket for leverancer, men intet af det er leveret. Jeg er ikke i tvivl om, at de har lavet det meste, men at de tilbageholder det, til deres eget fremtidige firma. De har lavet noget test og workshops, men har ikke været aktivt involveret i udviklingen af systemet. Det fremgår af Sine s timebudget, at hun har brugt mange time på udarbejdelse af workshopen med tilhørende materialer, disse er aldrig leveret til VP. Hun mener sikkert at dette stemmer overens med 15, men det gælder så ikke for programmeringsarbejdet og kildekoden! På basis af ovenstående, er en ligelig opdeling af selskabet, et grotesk forslag, som jeg kan afvise blankt. Et forlig vil være betinget af en rimelig økonomisk kompensation. Den evige påstand og unskyldning om at systemet langt fra er færdigt, godtager jeg ikke. De fejl som var under de sidste workshops, skulle Sine have opdaget forinden, i.fm. brugertest som både hende og Steffen har registreret tid på. De er medansvarlige til, at forløbet med FOF ikke har været optimalt. Desuden var det muligt for mig at udbedre alle de kritiske fejl (i øvrigt igen på egen regning), på mindre end én dag og det har været tilfældet hver gang man har påstået, at der var alvorlige brister og mangler. De problemer som brugerne har haft, kunne være afhjulpet med

3 en brugervejledning, som iøvrigt var et krav i den oprindelige ansøgning, samt nogle vejledningskurser, som blev aftalt på det første VP møde. Oprettelse af selskab: Forslag om oprettelse af selskab blev fremført af Steffen ved møde i jan/feb Korrespondancen i denne periode understøtter dette, f.eks. min mail af hvor jeg detaljeret beskriver overvejelser omkring valg af server, til håndtering af vores kunder (dette understøtter også min påstand om, at jeg har udviklet hele systemet for VP, uden kenskab til det forhold at Sine og Steffen var kærester, som de mener er helt uden betydning og ikke vedkommer mig. Systemet var færdigt i første version på dette tidspunkt). Firmaet blev først oprettet i november 2012, da vi endnu ikke have kunder og vi kunne klare os med eksisterende udstyr. Vi blev enige om at udskyde det, til vi havde et faktureringsgrundlag. Jeg blev bedt om at komme med forskellige forslag til oprettelse af selskaber, som det fremgår af min mail 29. august Fremsendelse af I/S kontrakt til bank: Jeg fremsendte I/S kontrakten til banken søndag d kl. 21:00. Kontrakten blev afleveret til mig søndag aften d kl. 20:50, på trods af at der var flere måneder til at udfærdige kontrakten. Aftalen med banken var, at han skulle have alle vigtige dokumenter senest mandag morgen, så han kunne se det hele igennem og forberede sig til mødet onsag d Angående udkørende fogedforretning: Det skal være domstolene der skal tage endelig stilling til, hvem som skal eje hvad og hvorledes tingene skal gøres op og afvikles, dette stemmer iøvrigt overens med Sine s kontrakt, hvoraf det fremgår at enhver tvist skal afgøres ved domstolene. Et forsøg på uretsmæssigt at få udleveret alt kildekode, ved brug af fogedretten er derfor uanstændig og svigagtig og vil ikke blive accepteret, og er som tidligere nævnt i uoverensstemmelse med 15. Fogedretten har ikke mulighed for at træffe afgørelse herfor, da det ville kræve at man skulle gennemgå hele sagsforløbet fra november 2011 frem til dags dato, og selv da, vil det ikke være fogedretten der har den beføjelse, men som nævnt domstollene efter en fremlæggelse af sagen fra begge parter. Web-part til Upload af kursister: Denne del er alene et påfund fra Sine s side. Jeg har aldrig givet tilsagn til dette. Jeg har afvist dette flere gange, og henviser endnu engang til disse s, som jeg desuden har bedt Sine fremsende til kunden. Dette er ikke sket, i stedet har hun fremsendt de s, som jeg tidligere har fremsendt til FOF, som blot beskriver hvordan opgaven skal løses. Sine har gået bag min ryg og lovet noget, som jeg hverken kan eller vil stå til ansvar for. Hun ønsker tydeligvis ikke at kunden skal få kenskab til dette, da det ville betyde at hun ville tabe ansigt. Hun burde have rettet op på dette forhold tilbage i juni/juli 2013, og ikke først reagere ved kundens respons, som er kommer mere end et halvt år efter. Det er dybt uprofessionelt og jeg vil ikke involveres mere i det. Timeregistering og leverancer: Angående Sine og Steffen s timeregistering forud for samarbejdets påbegyndelse, kan jeg konstatere at det er fabrikeret til formålet og først er leveret feb. 2014, jeg

4 kan derfor ikke godtage det. Jeg forespurgte timeregisteringen ved første VP møde, men fik at vide at der ikke var lavet nogen timeregistrering og at det ikke var muligt. Desuden er størsteparten administrativt arbejde, som det er aftalt at man ikke skal have godtgørelse for, da det skulle være en forpligtelse over for selskabet, og skulle være dækket ind af ejerandelen. Af samme årsag, har jeg alene registreret programmeringsarbejde. Jeg kunne tilsvarende samle alle mine timer siden jeg startede med at lave e-learning i 1998, da dette er grundlaget for at jeg i dag kan leverede et system af den kompleksitet og omfang. Flere kodeelementer/funktioner er desuden genbrugt fra tidligere projekter, og de er ikke indregnet i min tid. Jeg forholder mig derfor alene til de konkrete leverancer og omfanget af disse, som er leveret pr. november 2011 af Vital Sundhed. Selve funktionsbeskrivelsen af systemet, det som i dag er eplatform.dk udgør 5 sider (3,2 normalsider ved tegn), og har ingen relevans i relation til det system som findes i dag. Beskrivelsen af Test din viden, er inkluderet i denne 5 siders funktionsbeskrivelse, med en halv sides beskrivelse. Quiz500 som er et mindre delelement i det system vi har i dag, udgør 29 sider Powerpoint præsentation (5,3 normalsider ved tegn). Der er lavet et simpelt layout til systemet, som på mange punkter var mangelfuldt, der var f.eks. intet layout til mediaafspilleren (blot et screendump fra en standard windows medieafspiller), som er et gennemgående element i systemet, dette har Exceed designet og udviklet herunder samtlige knapper. Alt layout til og opbygning af den administrative del (CMS/LMS) er ligeledes designet og udviklet af Exceed, med udgangpunkt i de simple elementer der var leveret. Flere elementer i layoutet har Exceed tilpasset, således at det er muligt at lave individuelt layout til den enkelte kunde, hvilket ikke var muligt med det leverede design. Det er alene design til Test din viden og Quiz500, som er leveret komplet og i en anvendelig form, og som i dag udgør en lille del af det komplette system. Tankerne falder på Kejserens nye klæder. Idé og koncept bag hele systemet som det fremstår i dag, herunder hele CMS/LMS delen er udviklet af Exceed. Herunder bør nævnes oprettelse og håndtering af emner samt oprettelse og håndtering af rettigheder, som gør systemet særdeles anvendeligt og fleksibelt. Alene navnet eplatform er opfundet af Sine/Steffen. Jeg henviser til funktionsbeskrivelsen nævnt ovenfor, som var Sine s (Vital Sundheds) oplæg til et system til e-læring. Alt andet, som de med stor sansynlighed vil fremskaffe (tilbagedateret og godkendt af KK) når de læser dette, godtager jeg ikke som gyldigt bevisgrundlag. Jeg godtager alene det materiale som er blevet leveret til mig og som er kommet til mit kendskab forud for denne skrivelse, og hvor der derfor ikke kan herske tvivl om tilblivelsestidspunktet. Salg af udstyr: I bedes endvidere redegør for, hvad I har tænkt Jer at gøre med alt det udstyr som er indkøbt, med det primære formål at kunne lave en professionel præsentation af systemet, over for potentielle kunder? Dette er som bekendt aldrig sket. Jeg forventer at I sælger det hurtigst

5 muligt, så værditabet ikke bliver for stort. Det skal sælges til markedsværdi og jeg vil have mulighed for at godkende prisen. Det er min umiddelbare vurdering, at det kan indbringe ca ,-. Dette kan passende bruges til at nedskrive gælden i banken, da det er banken der har finansieret udstyret. Angående indberetning af moms for 4 kvartal: Jeg fremsende skrivelse omkring momsangivelse den. 3 februar 2014 til Sine. Dette skyldes at Sine tilsynelandende har bestilt Nem ID adgang til firmaet, uden at orientere mig herom. Jeg kunne derfor ikke længere benytte tastselv koden, som jeg har anvendt hidtil, og er derfor ekskluderet fra offentlig tilgang til firmaet. Jeg forventer derfor at Sine har taget hånd om dette, og hvis ikke, sørger for at dække omkostninger i forbindelse hermed. Afslutningsvis skal jeg endnu engang henvise til mine tidligere skrivelser, hvor jeg afviser gyldigheden af alt kontraktgrundlag. Med venlig hilsen Tommy Clemmensen

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Katolsk Dialog følger op på historien i sidste nummer om biskop Kozons beslutning om at afsætte pastor Georg Nibler. Pastor Nibler er blevet bakket

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere