Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungetilbuddet Kærvej. Godkendelse afventer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungetilbuddet Kærvej. Godkendelse afventer"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungetilbuddet Kærvej Godkendelse afventer Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen Hjørring

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 10 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 12 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 16 Vurdering af temaet Kompetencer 19 Vurdering af temaet Fysiske rammer 21 Økonomisk Tilsyn 23 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 24 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungetilbuddet Kærvej Hovedadresse Kærvej Støvring Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Dorthe Rømer Jensen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig Lejeloven (andet botilbud til voksne) Pladser i alt 7 Målgrupper 17 til 30 år () 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Tilsynet er gennemført Godkendelse afventer Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Nord Janne Mølgaard (socialfaglig konsulent) Nicoline Tobiasen (socialfaglig konsulent) Ja : Kærvej 8, 9530 Støvring (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Socialtilsyn Nord har i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i Ungetilbuddet Kærvej i december 2017 haft fokus på temaerne "Sundhed og trivsel", "Organisation og ledelse" og "fysiske rammer". Ungetilbuddet Kærvej skal regodkendelse hos Socialtilsyn Nord i Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser og modtager den nødvendige støtte hertil. Der er fokus på i samarbejde med borgerne at skabe overskuelighed i hverdagen og opbygge sociale relationer. Der er opmærksomhed på sund kost og motion med respekt for borgernes ønsker. Socialtilsynet vurderer, at der er en kompetent, tilgængelig og engageret leder, som har fokus på både medarbejdernes og borgernes trivsel. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Den enkelte borger i tilbuddet har eget værelse, som borgeren har lejekontrakt på. Herudover rummer tilbuddet servicearealer og til tilbuddet hører desuden have og terrasse. Socialtilsynet har i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december 2017 konstateret fugtskader på en mindre del af loftet i et af husets værelser, som ved tilsynsbesøget ikke var lejet ud til en borger. Leder oplyser, at fugtskaden skyldes utæthed i huset tag og at kommunens driftsenhed er sat på sagen med henblik på at få udbedret skaden. Leder oplyser endvidere, at det forventes, at skaden vil være udbedret, inden værelset igen lejes ud til en borger. Særligt fokus i tilsynet Der har ved tilsynsbesøget primært været fokus på følgende temaer fra kvalitetsmodellen: - Sundhed og trivsel - Organisation og ledelse - Fysiske rammer Opmærksomhedspunkter Socialtilsynet vil ved næstkommende tilsynsbesøg have fokus på, hvorvidt utæthed i tilbuddets tag er udbedret. 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Dette tema er ikke behandlet i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december Temaet vil blive behandlet i forbindelse med re-godkendelse i Gennemsnitlig vurdering Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 6

7 Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Dette tema er ikke behandlet i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december Temaet vil blive behandlet i forbindelse med re-godkendelse i Gennemsnitlig vurdering Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 8

9 af Indikator 02.a Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. af Indikator 02.b Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

10 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Dette tema er ikke behandlet i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december Temaet vil blive behandlet i forbindelse med re-godkendelse i Gennemsnitlig vurdering Udviklingspunkter Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 10

11 af Indikator 03.b Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 11

12 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes sundhed og trivsel ved blandt andet at støtte borgerne i forhold til kost og motion, ved at støtte borgerne i at indgå i sociale fællesskaber, ved at støtte borgerne i at have en stabil døgnrytme med videre. Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i forhold til deres kontakt og adgang til relevante sundhedsydelser, herunder hjemmesygeplejen, som står for at dosere medicin til de borgere, der får det. Herudover administrerer borgerne selv deres medicin. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger magtanvendelser samt vold og overgreb. Det konstateres, at tilbuddet har en beredskabsplan målrettet vold og trusler fra borger mod medarbejder og desuden en seksualpolitik. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Tilbuddet kan med fordel udvide sin beredskabsplan til også at være målrettet vold og overgreb borgere imellem og fra medarbejder mod borger. Tilbuddet kan med fordel udvide sin beredskabsplan til også at beskrive den forebyggende indsats i forhold til vold og overgreb. Tilbuddet kan med fordel udvide sin seksualpolitik til konkret at beskrive håndtering af eventuelle seksuelle overgreb. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet i sin indsats har fokus på at understøtte borgernes selv- og medbestemmelse ved at inddrage borgerne i beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Der afholdes for eksempel ugesamtaler med den enkelte borger, hvor det dels drøftes, hvordan borgeren har det og her har borgeren også mulighed for at drøfte emner efter eget valg. Herudover afholdes der husmøder i tilbuddet, hvor borgerne i fællesskab kan drøfte hverdagen i tilbuddet, komme med ønsker til aktiviteter med videre. For uddybning henvises til indikatorniveau. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 12

13 af Indikator 04.a Der er lagt vægt på, at interviews med to borgere afspejler, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne oplyser samstemmende, at der afholdes husmøder i tilbuddet hver 14. dag, hvor de har mulighed for at drøfte forskellig emner efter deres ønske, komme med ønsker til aktiviteter med videre. Dette understøttes af fremsendte referater fra to husmøder. Der er lagt vægt på, at fremsendte handleplaner, journalnotater og statusrapporter afspejler, at borgerne bliver hørt, respektere og anerkendt. Eksempelvis er journalnotater skrevet i et respektfuldt sprog. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Der er lagt vægt på, at to interviewede borgere samstemmende oplyser under interviews, at de har høj grad af indflydelse på eget liv og på beslutninger, der vedrører hverdagen i tilbuddet. Borgerne oplyser videre, at der ikke bliver truffet beslutninger "hen over hovedet på dem", men at de altid inddrages i beslutninger, som har betydning for dem og hverdagen i tilbuddet. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet blandt andet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved blandt andet at støtte borgerne i forhold til at have en sund døgnrytme, i forhold til vigtigheden af at få sund og varieret kost og motion. Der er lagt vægt på, at tilbuddet støtter borgerne i deres kontakt og adgang til relevante sundhedsydelser. Borgerne, der får medicin, administrerer selv denne, men støttes i kontakten til hjemmesygeplejen, som står for dosering med videre. Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på og yder en indsats i forhold til fællesskabets betydning for den mentale sundhed for borgere, der ellers kan have tendens til at isolere sig på eget værelse. Der er i tilbuddet arrangeret fælles madordning, ligesom der dagligt er minimum et fælles måltid, hvor borgerne spiser sammen. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at to interviewede borgere samstemmende oplyser under interviews, at de trives i tilbuddet. Borgerne fremhæver i den forbindelse positivt, at der i tilbuddet er gode muligheder for socialt samvær, for fælles madordning og at de synes, de får den hjælp og støtte, de har brug for. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Der er lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt dokumentationsmateriale i form af journalnotater og statusrapporter, at borgerne med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Det fremgår for eksempel af dokumentationsmaterialet for en borger, at borgeren selv opbevarer og tager sin medicin, men at tilbuddet støtter borgeren i forhold til at tage kontakt til kommunens hjemmesygepleje, som er ansvarlig for at dosere borgerens medicin. Dette understøttes af interview med leder. Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. 13

14 af Indikator 05.c Der er lagt vægt på, at to borgere oplyser, at de trives i tilbuddet og at en medvirkende årsag hertil er fællesskabet og medarbejderne. Den ene borger oplyser, at vedkommende har tendens til at sidde meget på sit værelse for at spille computer, men at medarbejderne er gode til at støtte vedkommende i at komme mere ud fra værelset for at lave andre ting, deltage i fællesskab med videre. Der er lagt vægt på, at interview med tre medarbejdere afspejler, at medarbejdernes viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgerenes behov. Det afspejles blandt andet under interviews, at medarbejderne har stort kendskab til borgerne, de forskellige borgeres udfordringer og hvordan der kan arbejdes med disse med henblik på at få borgerne i bedre trivsel. Dette kan for eksempel være i forhold til at støtte borgere, der har tendens til at isolere sig på eget værelse, i forhold fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og i forhold til sund kost og motion. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet forebygger vold og overgreb jævnfør indikator 07.a. Det konstateres, at der ikke er medarbejdere tilstede i tilbuddet i alle døgnets 24 timer og der lægges vægt på, at der i tilbuddet tales med borgerne om, hvordan det er hensigtsmæssigt at agere og at det kan være nødvendigt at tilkalde politiet, såfremt der opstår konflikter, som kan udvikle sig til vold eller overgreb. Det konstateres endvidere, at tilbuddet har en beredskabsplan målrettet håndtering af episoder med vold, trusler eller overgreb fra borger mod medarbejder og desuden en seksualpolitik. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at interview med to borgere afspejler, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. Borgerne oplyser for eksempel, at medarbejderne er gode til at hjælpe med at få ro på situationen, hvis der opstår en konflikt eller uoverensstemmelse og at medarbejderne, er gode at snakke med om tingene. Borgerne oplyser videre, at de vil kontakte politiet, såfremt der opstår en konflikt, der kan udvikle sig, hvis det sker i et tidsrum, hvor der ikke er medarbejdere tilstede i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at det fremgår af fremsendte handleplaner for to borgere, at borgerne i deres handleplan besvarer forskellige spørgsmål om blandt andet psykisk tilstand. Det fremgår, at dette for eksempel kan være, om borgeren har svært ved at håndtere stressende og uventede situationer, om borgeren har gjort noget, der er farligt for andres sikkerhed, om det er sket at borgeren bliver hidsig og slår nogen og hvad borgerens selv mener at have brug for hjælp til. Det er socialtilsynets vurdering, at dette fokus på den enkelte borger blandt andet medvirker til øget bevidsthed om egen situation og handlemønstre hos borgeren, at det medvirker til at øge medarbejdernes kendskab til den enkelte borger, at denne viden inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats overfor den enkelte borger. Det er videre vægtet, at en medarbejder oplyser, at der i tilbuddet er stort fokus på at tale med borgerne om henholdsvis hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd, at italesætte observationer i forhold hertil overfor borgerne og at der generelt er stort fokus på, at udvise respekt for den enkelte borger, herunder borgerens ønsker for eget liv, at tilbuddet er borgerens hjem med videre. Ovenstående understøttes af interview med leder, som videre oplyser, at en del af tilbuddets indsats i forhold til at forebygge vold og overgreb består i, at have kompetente medarbejdere, der formår at fremstå som gode rollemodeller. Slutteligt konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet har en beredskabsplan, som er gældende for Rebild Kommunes "Center Familie Handicap" og som er målrettet håndtering af vold eller trusler fra en borger mod en medarbejder. Det konstateres videre, at tilbuddet har en seksualpolitik, som er målrettet tilbuddet og et af kommunens øvrige tilbud. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

15 Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet forebygger magtanvendelser ved at der blandt andet i den daglige praksis er fokus på, at tale med borgerne om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd og ved at medarbejderne fremstår som gode rollemodeller. Endvidere er der lagt vægt på, at der i borgernes individuelle handleplaner er fokus på forhold, for eksempel socialt, seksuelt og psykisk, som kan medvirke til at give den enkelte borger øget indsigt i egne udfordringer og i, hvor borgerne har brug for støtte, ligesom socialtilsynet vurderer, at det medvirker til at øge medarbejdernes indsigt i den enkelte borger og dennes adfærd. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Der er lagt vægt på, at interview med to borgere afspejler, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Borgerne oplyser for eksempel, at medarbejderne er gode til at hjælpe med at få ro på situationen, hvis der opstår en konflikt eller uoverensstemmelse og at medarbejderne videre, er gode at snakke med om tingene. Der er lagt vægt på, at det fremgår af fremsendte handleplaner for to borgere, at borgerne i deres handleplan besvarer forskellige spørgsmål om for eksempel psykisk tilstand, herunder for eksempel om borgeren har svært ved at håndtere stressende og uventede situationer, om borgeren har gjort noget, der er farligt for andres sikkerhed, om det er sket at borgeren bliver hidsig og slår nogen og hvad borgerens selv mener at have brug for hjælp til. Det er socialtilsynets vurdering, at dette fokus på den enkelte borger blandt andet kan medvirke til øget bevidsthed om egen situation og handlemønstre hos borgeren, at det medvirker til at øge medarbejdernes kendskab til den enkelte borger og at denne indsigt medvirker til at forebygge magtanvendelser. Det er videre vægtet, at en medarbejder oplyser, at der i tilbuddet er stort fokus på at tale med borgerne om henholdsvis hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd, at italesætte observationer i forhold hertil overfor borgerne og at der generelt er stort fokus på, at udvise respekt for den enkelte borger, herunder borgerens ønsker for eget liv, at tilbuddet er borgerens hjem med videre. Ovenstående understøttes af interview med leder. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at der aldrig har været foretaget magtanvendelser i tilbuddet. Leder oplyser videre, at der vil blive fulgt op på eventuelle magtanvendelser med pågældende borger, på personalemøder og eventuelt under supervision med henblik på at drage læring og forbedring af indsatsen. 15

16 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets leder har de nødvendige socialfaglige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Tilbuddet benytter sig af ekstern, faglig supervision eller anden form for sparring for såvel leder som medarbejdere. Det er slutteligt socialtilsynets vurdering, at den daglige drift varetages af en stabil medarbejdergruppe og at borgerne med udgangspunkt i deres behov har tilstrækkelig kontakt til medarbejderne. Gennemsnitlig vurdering 4,9 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ledelsen jævnfør indikator 08.a har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet samt at tilbuddet jævnfør indikator 08.b benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for faglig sparring for ledelse og medarbejdere. For uddybning henvises til indikatorniveau. Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. af Indikator 08.a Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at hun er uddannet ergoterapeut i 1989, at hun har arbejdet med socialpsykiatri i mange år og at hun har ledelseserfaring siden Leder oplyser videre, at hun har taget forskellige lederuddannelser, at hun har gennemført fem moduler under en diplomuddannelse i ledelse og at hun har en supervisoruddannelse. Leder oplyser endvidere, at hun er leder for "De socialfaglige tilbud" i Rebild Kommune, hvor blandt andet også tilbuddet Solgården, Familiehuset og indsatsen bostøtte hører under. Ovenstående understøttes af fremsendt CV, hvoraf det ud over ovenstående fremgår, at leder har taget mange forskellige kurser, som vurderes at være relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og i forhold til rollen som leder. Der er lagt vægt på, at en interviewet medarbejder oplyser, tilbuddets leder er let tilgængelig og at det altid er muligt at drøfte aktuelle problemstillinger og få sparring herpå.((der mangler vist et -at-foran tilbuddets leder))) Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 16

17 af Indikator 08.b Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at tilbuddets medarbejder får sagssupervision af en ekstern supervisor cirka fire til seks gang årligt. Leder oplyser videre, at hun benytter sig af sparring i ledergruppen og tilkøber ekstern supervision ved behov. Ovenstående understøttes af interview med en medarbejder. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddets målgruppe er borgere, der bor i egne boliger og som modtager støtte efter servicelovens 85. Det er borgere, som forventes at kunne klare sig selv i flere af døgnets timer, hvorfor der som udgangspunkt ikke er døgndækning i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at den daglige drift varetages af en medarbejdergruppe med relevante uddannelser og/eller flere års erfaring fra arbejdet i tilbuddet. Der er endvidere lagt vægt på, at personalegennemstrømningen i tilbuddet ikke er på et højere niveau end sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet har konstateret, at sygefraværet i tilbuddet er på et lidt højere niveau end sammenlignelige tilbud, men konstaterer samtidig, at dette primært er bundet op på en enkelt medarbejders barsel. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Der er lagt vægt på, at to borgere samstemmende oplyser, at de er glade for at bo i tilbuddet og at de synes, de får den hjælp, de har brug for. Den ene borger oplyser videre, at vedkommende har tendens til at sidde meget på sit værelse for at spille computer/playstation, men at medarbejderne er gode til at hjælpe vedkommende til at komme mere ud fra værelset for at foretage sig andre ting og indgå i socialt samvær. Den anden borger oplyser blandt andet, at vedkommende har brug for struktur og at dette behov med medarbejdernes hjælpe bliver imødekommet i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at det for tilbuddets målgruppe er gældende, at det er borgere, der fra kommunens side er bevilliget et antal støttetimer jævnfør servicelovens 85 og som forventes at kunne klare sig selv nogle af døgnets timer. Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at der som udgangspunkt er medarbejdere tilstede i tilbuddet i hverdagene fra om morgenen og til ved 21-tiden om aftenen og i mindre omfang i weekenderne. Dette understøttes af fremsendte arbejdsplaner. Leder oplyser videre, at tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid justeres efter behovet i tilbuddet indenfor den ramme, som borgerne fra kommunens side er bevilliget støtte. Leder oplyser desuden, at der også har været perioder med døgndækning i tilbuddet. Slutteligt er der lagt vægt på, at det fremgår af en fremsendt medarbejderoversigt, at fire ud af tilbuddets fem medarbejdere har været ansat i tilbuddet i cirka seks til syv år, to af disse medarbejdere er uddannet pædagoger, imens de to andre er uddannet ergoterapeuter. Tilbuddets femte medarbejder er ufaglært, er ansat i fleksjob og har været ansat i tilbuddet i cirka to og et halvt år. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Der er lagt vægt på, at det fremgår af en fremsendt medarbejderoversigt, at fire af tilbuddets fem medarbejdere har været ansat i tilbuddet i cirka seks til syv år. Den femte medarbejder, der er ansat i fleksjob, er ansat i midten af Det er på baggrund af ovenstående socialtilsynets vurdering, at personalegennemstrømningen i tilbuddet ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 17

18 Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at det fremgår af en fremsendt fraværsoversigt, at tilbuddets medarbejdere over en periode på cirka 13 måneder tilsammen har haft 250 syge-/fraværsdage. Det fremgår videre, at de 240 dage skyldes en medarbejders barsel. Det er socialtilsynets vurdering, at det medarbejdergruppens samlede fravær på baggrund af ovenstående oplysninger er på et lidt højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Det bemærkes desuden, at der er tale om en lille medarbejdergruppe på blot fem medarbejdere. 18

19 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Dette tema er ikke behandlet i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december Temaet vil blive behandlet i forbindelse med re-godkendelse i Gennemsnitlig vurdering Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 19

20 Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

21 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgernes behov og mulighed for udvikling og trivsel. Tilbuddets fysiske rammer består af et paracelhus, hvor hver borger har eget værelse, som borgeren har lejekontrakt på. I huset findes desuden servicearealer, som blandt andet indeholder køkken, stue, aktivitetsrum, to badeværelser, som borgerne er fælles om, entre og bryggers. Herudover indeholder huset personaletoilet og kontor. Til huset hører en have og terrasse. Tilbuddet er beliggende i Støvring by tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport, foreningsliv med videre. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i tilbuddets fysiske rammer dels har mulighed for privatliv, ligesom der er mulighed for socialt fællesskab, fælles madlavning med videre. Socialtilsynet har i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december 2017 konstateret fugtskader på en mindre del af loftet i et af husets værelser, som ved tilsynsbesøget ikke var lejet ud til en borger. Leder oplyser, at fugtskaden skyldes utæthed i huset tag og at kommunens driftsenhed er sat på sagen med henblik på at få udbedret skaden. Leder oplyser endvidere, at det forventes, at skaden vil være udbedret, inden værelset lejes ud til en borger. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er beliggende i et parcelhus i Støvring med indkøbsmuligheder, offentlig transport, foreningsliv med videre ligger i umiddelbar nærhed. I huset har hver borger sit eget værelse, som borgeren har lejekontrakt på, og herud over forefindes der servicearealer som for eksempel stort køkken, stue og aktivitetsrum med poolbord, playstation med videre. Her er der gode muligheder for socialt samvær, for madlavning med videre. Huset indeholder to badeværelser, som borgerne er fælles om. Til huset hører en have og terrasse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel ved dels at give den enkelte borger mulighed for privatliv, ved give mulighed for socialt samvær, at skabe rum for at borgerne i fællesarealer for eksempel kan få støtte til madlavning med videre af tilbuddets medarbejdere. Socialtilsynet har i forbindelse med aktuelt tilsynsbesøg i december 2017 konstateret fugtskader på en mindre del af loftet i et af husets værelser, som ved tilsynsbesøget ikke var lejet ud til en borger. Leder oplyser, at fugtskaden skyldes utæthed i huset tag og at kommunens driftsenhed er sat på sagen med henblik på at få udbedret skaden. Leder oplyser endvidere, at det forventes, at skaden vil være udbedret, inden værelset lejes ud til en borger. Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. 21

22 af Indikator 14.a Der er lagt vægt på, at to interviewede borgere samstemmende tilkendegiver, at de trives i de fysiske rammer. Den ene borger oplyser videre, at vedkommende blandt andet synes, at størrelsen på vedkommendes værelser er god. Den anden borger oplyser for eksempel, at vedkommende er glad for det fællesskab der er i huset og at det fungerer fint, at borgerne deler badeværelse. Indikator 14.b af Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet har til huse i et parcelhus, som er beliggende centralt i Støvring by tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport, foreningsliv med videre. Huset indeholder syv værelser til borgerne. Heraf er de fem værelser beliggende på en gang i den ene ende af huset, imens to værelser ligger separat andre steder i huset. Huset indeholder endvidere: to badeværelser til borgerne, stort, fælles køkken, stue, aktivitetsrum, personaletoilet, entré, bryggers med vaskemaskine og tørretumbler og kontor. Til huset hører en have samt terrasse. Der er lagt vægt på, at borgerne på deres værelse, har mulighed for privatliv, ligesom der i fællesarealer er mulighed for socialt samvær, madlavning, tøjvask og lignende. Slutteligt er det konstateret, at der på et af tilbuddets værelser er fugt-/vandskade på en mindre del af loftet. Leder og medarbejdere oplyser, at dette skyldes en utæthed i tilbuddets tag, hvilket tilbuddet har været i dialog med husets udlejer omkring. Dette dog uden at det har ført til udbedring af skaden. Det konstateres videre, at det pågældende værelse aktuelt er ubeboet. Leder oplyser, at kommunens driftsenhed er sat på sagen og at det forventes, at skaden udbedres, inden værelset lejes ud til en ny borger. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. Der er lagt vægt på, at borgerne bor i værelser, der fysisk er placeret i huset, som udgør tilbuddets fysiske rammer. Den enkelte borger har lejekontrakt på sit værelse og støtten, som borgeren modtager udgår fra tilbuddets servicearealer. Der er lagt vægt på, at tilbuddets servicearealer er indrettet med hjemligt præg. Der er videre lagt vægt på, at leder oplyser, at tilbuddet har fokus på, at tilbuddet er borgernes hjem og at der af samme grund ikke skiltes med, at der er tale om et botilbud ved for eksempel at sætte et stort skilt op ved husets facade. 22

23 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Økonomisk bæredygtig? Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 23

24 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Observation Interview Interviewkilder - Medarbejderoversigt - Arbejdsplaner - Referater fra personalemøder - Referater fra husmøder - Borgeroversigt - Fraværsstatistik - Dokumentationsmateriale vedr. to borgere (handleplaner, statusbeskrivelser, journalnotater) - Beredskabsplan vedr. vold og trusler fra borger mod medarbejder - Seksualpolitik - Leders CV Leder Tre medarbejdere To borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 24

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet 14-06-2017

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 04-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund 10-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet 15-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Rønnebæk Opholdssted ApS Dato: 18-04-2018 Kirkevej 9 Sagsnummer: 17/44718 4700 Næstved Sagsansvarlig: chasc Telefon: 72362427 E-mail: chasc@holb.dk Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde 22-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Humlehusene Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Humlehusene Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Humlehusene 22-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 29-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet  Rosenvænget Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Feddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Feddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Feddet 21-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Psykiatri - Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Psykiatri - Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Psykiatri - Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS VALBY ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS VALBY ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS VALBY ApS 08-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen 24-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Valmuen Dato: 05-07-2017 Valmuevej 1 G Sagsnummer: 17/17671 9760 Vrå Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Børne- og AutismeCenter afd. Bihuset Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Børne- og AutismeCenter afd. Bihuset Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Børne- og AutismeCenter afd. Bihuset 02-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poseidon 20-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Merkurvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Handicap basistilbud - Solvænget. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Handicap basistilbud - Solvænget. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Solvænget Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Søskrænten. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Søskrænten. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Søskrænten Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Borgergade Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Borgergade Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Borgergade 23 30-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskab Grønningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskab Grønningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskab Grønningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 14-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. VIRK - Vejledning Roskilde Kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. VIRK - Vejledning Roskilde Kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: VIRK - Vejledning Roskilde Kommune 08-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Børsholt. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Børsholt. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Den Selvejende Institution Børsholt Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Bregnerødvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Bregnerødvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 30-09-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken 14-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen 05-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet "Open Future" Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Open Future Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet "Open Future" Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere