Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018"

Transkript

1 Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget Tekniske korrektioner til budgetforslaget for BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune 1. Indledning I dette notat gennemgås forslag til ændringer i forhold til Magistratens budgetforslag for Det drejer sig for det første om en række tekniske ændringer med budgetmæssige konsekvenser, herunder udmøntning af reservebeløb fra årets lov- og cirkulæreprogram samt nye skøn over indtægter fra skatter og generelle tilskud. For det andet drejer det sig om en række andre forhold af betydning for budgetlægningen for 2015, som ikke umiddelbart har budgetmæssige konsekvenser. Dette er der redegjort for i afsnit 3. Særlig opmærksomhed bør henledes til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2015, hvilket er beskrevet nærmere i bilag 4. De tekniske korrektioner forbedrer overskuddet på det skattefinansierede driftsområde med 13,2 mio. kr. i årligt gennemsnit. Der sker ingen ændringer i forhold til anlæg. Ultimo budgetperioden er den finansielle egenkapital således forbedret med 52,9 mio. kr. som følge af ændringerne til 1. Fællesmøde. Budget og Planlægning Rådhuset, Rådhuspladsen Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 14/ Sagsbehandler: Marianne Pedersen 2. Ændringer til Magistratens budgetforslag med økonomiske konsekvenser I det følgende er gennemgået forslag til ændringer til Magistratens budgetforslag Ændringerne er opdelt efter, om de påvirker serviceudgifterne, og dermed servicevækstrammen, overførselsudgifterne, indtægterne eller anlægsudgifterne. Endvidere er beregnet den afledte pris- og renteeffekt af ændringerne. I tabel 1 ses de samlede ændringer.

2 Tabel 1: Oversigt over ændringer i forhold til Magistratens budgetforslag Side 2 af 11 Nr. Tekniske ændringer KB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO kr., 2014 i 2014-priser, øvrige år 2015-priser 1 Reserveudmøntninger - service VAS Folkeskolereformen og interne skoler Halvt behandlingsmæssigt fripladstilskud Busselskabets egenkapital Merindtægter fra Midttrafik, R Rejsekortet Indskud Aarhus Letbane Drift I/S Busdrift - reserve Serviceudgifter, i alt Reserveudmøntninger - overførsler Aktiveringsmodellen - korrektioner til ny model Generel overførselsreserve Overførselsudgifter, i alt Forventet regnskab Pris- og lønstigninger Renter Skattefinansierede driftsudgifter, i alt kr. løbende priser - 9 Ændring i skatteindtægterne Ændringer i generelle tilskud Den sociale særtilskudspulje Garantiprovision Indtægter, i alt Overskud, skattefinansieret drift I alt Fortegn: +=merudgifter/mindreindtægter, -=mindreudgifter/merindtægter.

3 Skattefinansierede driftsudgifter 1. Reserveudmøntninger Der er på både service- og overførselsområderne foretaget fordeling af en række reservebeløb fra Økonomiaftalens lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1. Som hovedregel udmøntes lov- og cirkulæreprogrammet fuldt ud til magistratsafdelingerne, men i enkelte tilfælde, jf. nedenfor, er dette ikke muligt. Side 3 af 11 På serviceområdet er der merudgifter på 5,2 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017 og 2018 som følge af udmøntningen af reservebeløb. På overførselsområdet er der mindreudgifter på -7,6 mio. kr. i 2015, -7,3 mio. kr. i 2016, og -6,4 mio. kr. i 2017 og Udover udmøntning af lov- og cirkulæreporgrammet foretages udmøntning af en række andre optagede reserver til magistratsafdelingerne, herunder reserver vedrørende ændret satsreguleringsprocent, nyt socialt tilsyn, Aarhus Lufthavn og Business Region Aarhus m.v. Digitalisering i administrationen af kontante ydelser I Moderniseringsaftalen for 2014 samt årets og sidste års lov- og cirkulæreprogram indgår de nedennævnte punkter, som alle knytter sig til digitalisering i administrationen af kontante ydelser. Da disse delvist er overlappende, er de vurderet i sammenhæng og foreslås udmøntet som anført nedenfor: Ny sygedagpengemodel (LF L194): Punktet vedrører indførelsen af et nyt sygedagpengesystem, hvor digitaliseringseffekten på landsplan er forudsat at medføre en besparelse på -40 mio. kr. årligt fra Da systemet, der skal give besparelserne, imidlertid først implementeres og sættes i drift i løbet af 2016 og 2017 foreslås punktet udmøntet til Sociale Forhold Beskæftigelse med 0,4 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. i 2017 og frem. Digital kommunikation tilskudsordning (L357): Punktet er fra sidste års lov- og cirkulæreprogram og har afventet samlet vurdering af de forudsatte besparelser vedr. digitalisering i administrationen af kontante ydelser. Besparelserne foreslås udmøntet fuldt ud fra og med 2016 med 0,6 mio. kr. årligt til myndighed (Ydelsescentret) og 0,4 mio. kr. årligt til arbejdsgiverdelen. Arbejdsgiverandelen fordeles mellem magistratsafdelingerne på baggrund af størrelsen af lønrammerne. VAS (kontrolsystem vedr. Validering af Atypisk Sygefravær): Punktet indgik i Moderniseringsaftalen for 2014 og blev her udmøntet til Sociale Forhold og Beskæftigelse. VAS-systemet vurderes dog ikke at medføre administrative besparelser og anføres således også som en af de arbejdsgange, der bidrager til de kommende besparelser vedr. indførelse af den nye sygedagpengemodel (nævnt ovenfor).

4 På den baggrund foreslås besparelsen vedr. VAS neutraliseret og Sociale Forhold og Beskæftigelse kompenseret herfor. Side 4 af 11 Set i forhold til budgetforslaget betyder ovenstående merudgifter på 5,1 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. fra 2017 og frem. Merudgifterne på 1,8 mio. kr. i 2014 vedr. VAS vil blive indarbejdet i forbindelse med forventet regnskab for Udmøntning af reserve til merudgifter vedrørende det sociale tilsyn Tilsynsreformen på det sociale område har betydet, at en række opgaver med godkendelse og tilsyn af tilbud er flyttet til Silkeborg Kommune. Aarhus Kommunes merudgifter ved etableringen af Tilsynet overstiger i væsentlig grad den bloktilskudskompensation, som kommunen har fået. Der er derfor i Magistratens budgetforslag afsat en merudgiftsreserve på 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Der er fortsat usikkerhed omkring det fremtidige udgiftsniveau. På baggrund af en samlet vurdering af de forhold der kan påvirke udgifterne i både den ene og anden retning - herunder Tilsynets seneste udmeldinger omkring takstniveauet - er Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling enige om, at det kan forudsættes at den afsatte reserve er tilstrækkelig og nødvendig til at finansiere de merudgifter som etableringen af Tilsynet medfører for afdelingen. Det foreslås derfor, at den afsatte reserve udmøntes til Sociale Forhold og Beskæftigelse. Grunddataprogrammet Aftalen mellem regeringen og KL om Grunddataprogrammet indebærer en reduktion af bloktilskuddet med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt i 2016 og efterfølgende år. Aarhus Kommunes andel udgør 2,9 mio. kr. i 2015 og herefter 4,4 mio. kr. årligt. Elementerne i Grunddataprogrammet er for de flestes vedkommende kendetegnet ved at have spredte gevinster. Det har derfor på nogle områder vist sig problematisk at identificere besparelserne. På andre områder vurderes noget af besparelsespotentialet allerede at være indfriet. På den baggrund foreslås det at nedskrive reserven vedr. grunddata til -2,0 mio. kr. i 2015 og -2,5 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. Reservebeløbet udmøntes i forbindelse med forventet regnskab. Visse konkrete udgifter som følge af grunddataprogrammet er placeret i Teknik og Miljø. Herunder betyder bortfald af betaling for kortdata en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr. årligt. På den baggrund foreslås udmøntet 1 mio. kr. årligt til Teknik og Miljø. Den samlede merudgift er således samlet set 1,9 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år.

5 Udbetaling Danmark: Som følge af overflytning af nye myndighedsområder fra kommunerne til Udbetaling Danmark stiger administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Kultur og Borgerservices budget vedr. betaling til Udbetaling Danmark foreslås derfor tilført 4,9 mio. kr. årligt fra Som finansiering heraf udmøntes den eksisterende reserve på 0,8 mio. kr., og samtidig optages en ny negativ reserve på 3,4 mio. kr. (mindreudgift). Denne udmøntes i forbindelse med forventet regnskab ved en reduktion af budgettet i de afdelinger, der overflytter opgaver til Udbetaling Danmark. Den samlede merudgift udgør således 0,8 mio. kr. årligt. Side 5 af Folkeskolereformen og de interne skoler Interne skoler er skoler, der ligger på døgntilbud til anbragte børn. Som et led i folkeskolereformen skal undervisningstimetallet på disse skoler løftes på samme vis som på normalområdet. Udgifterne hertil er beregnet til 2,7 mio. kr. Denne merudgiftsberegning bygger på samme principper, som er anvendt ved specialskolerne i Børn og Unge. Når eleverne går længere tid i skole, vil de modsat være kortere tid i de opholdstilbud, hvor de er anbragt. Der er mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling opnået enighed om, at de afledte besparelser heraf udgør 2,35 mio. kr. Der er således nettomerudgifter i sagen på kr. Merudgifterne til de interne skoler betales på det ikke-styrbare område i Børn og Unge, og besparelsen på døgntilbuddet ligger på det styrbare område i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Der skal derfor ske en budgetflytning fra sektor styrbar service i Socialforvaltningen - til sektor ikke styrbar service i Børn og Unge. Denne flytning udgør 2,35 mio. kr. Budgettet i Børn og Unge løftes med 2,7 mio. kr. og de resterende midler tilføres fra kassen. Samtidigt kan Sociale Forhold og Beskæftigelse hæve taksterne for de interne skoler svarende til 2,7 mio. kr. Omlægningerne sker fra august 2014, og effekten i 2014 søges tillægsbevilget i forbindelse med forventet regnskab for Styring af halvt behandlingsmæssigt fripladstilskud I forbindelse med Budget 2012 vedtog Byrådet en opstramning af principperne for ikke-styrbare udgifter i Aarhus Kommune. I forbindelse hermed iværksatte man analyser af en række ikke-styrbare udgiftsområder. Halv behandlingsmæssig friplads var et af disse områder. Som følge af, at der blandt andet var behov for at afvente en principafgørelse i Ankestyrelsen, har det dog hidtil ikke været muligt at komme med en endelig anbefaling omkring områdets styringsmæssige status. Jævnfør bud-

6 getforliget for har Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge frem mod budgetlægningen for haft til opgave at vurdere den fremtidige organisering og den styringsmæssige status af området. Området er pt. kategoriseret som ikke-styrbart hos Sociale Forhold og Beskæftigelse. Side 6 af 11 Sociale Forhold og Beskæftigelse har undersøgt mulighederne for at omlægge praksis, herunder vurderet områdets økonomiske status. Børn og Unge har løbende været inddraget i processen. På baggrund heraf foreslås det, at budgetansvaret fastholdes hos Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er Borgmesterens Afdeling vurdering, at området ikke fuldt ud lever op til kravene for at bevare status som ikke-styrbart. Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer desuden, at omlægning af praksis for tildeling af tilskud vil skabe en vis styringsmulighed. På den baggrund anbefales det, at området gøres styrbart fra og med 2015 med et budget svarende til det der er indeholdt i budgetforslaget for En uddybning heraf fremgår af bilag Busselskabets egenkapital, Midttrafiks regnskab og Rejsekortet Midttrafiks bestyrelse har i juni 2014 besluttet, at der overføres 72,2 mio. kr. fra Busselskabet Aarhus Sporvejes egenkapital til Aarhus Kommune, og at Midttrafik gennemfører en model, der sikrer, at rationaliseringer i Busselskabet årligt tilfalder Aarhus Kommune vedrørende den del af kørslen, der ikke har været i udbud. Endvidere har Aarhus Kommune i forbindelse med Midttrafiks endelige regnskab for 2013 fået tilført en merindtægt på 6,8 mio. kr. i forhold til det tidligere opgjorte forventede regnskabsresultat. 37,4 mio. kr. af disse midler anvendes til finansiering af udgifterne til Rejsekortet i som opfølgning på budgetforliget for Fra 2017 finansieres Rejsekortet via reserven til udvikling af den kollektive trafik. 5. Letbanen og reserve til busdrift Da Region Midtjylland har afsat 5 mio. kr. til ekstraordinært indskud i driftsselskabet i 2015, blev det i Magistratens budgetforslag foreslået, at Aarhus Kommune gør det samme. Dette indarbejdes i forbindelse med 1. fællesmøde. Perioden frem til idriftsættelse af letbanen og overgangen knyttet hertil - hvor busdriften som forudsat skal tilpasses - vil blandt andet indebære behov for, at der i en længere periode af 2017 er overlappende drift mellem busser og letbane. På baggrund heraf foreslås 30 mio. kr. af den ovennævnte overfør-

7 sel af Busselskabets egenkapital afsat på reserven hertil. Reserven foreslås udmøntet, når planen for overgangsperioden og den hertil knyttede reviderede kollektive trafikplan foreligger. Side 7 af Fremtidig regulering af aktiveringsudgifterne En række ændringer i den statslige styring af kommunernes udgifter til aktivering i de senere år har gjort det klart, at den eksisterende model for regulering af den økonomiske ramme til aktivering ikke er hensigtsmæssig. Der er således behov for fremover at ændre reguleringen af aktiveringsrammen på sektor Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling har i samarbejde vurderet dette og foreslår en ny reguleringsmetode, som tager afsæt i den måde, som staten regulerer kommunerne på. Det betyder, at aktiveringsrammen som udgangspunkt fremover alene bliver reguleret med konsekvenser af lovændringer. En nærmere beskrivelse af forslaget til den fremtidige regulering af aktiveringsrammen fremgår af bilag 3. Heraf fremgår også en oplistning af de korrektioner, der foreslås indarbejdet til aktiveringsbudgettet forud for opstarten på den nye model. De indlagte merudgifter modsvares af en ændring af indtægterne fra generelle tilskud. 7. Generel overførselsreserve Den generelle overførselsreserve udgør residualen mellem den budgetterede vækst i overførslerne fra regnskab 2013 til budget 2015 og Aarhus Kommunes andel af væksten i overførslerne på landsplan fra regnskab 2013 til 2015 i Økonomiaftalen. Reserven korrigeres på baggrund af de indlagte overførsler ved 1. Fællesmøde og udgør herefter 65,6 mio. kr. Den kan bruges til en eventuel negativ midtvejsregulering af overførslerne i 2015 eller til finansiering af merudgifter på de ikke-styrbare overførselsområder. 8. Forventet regnskab 2014 Indstilling om halvårsregnskab og forventet regnskab pr. ultimo juni 2014 behandles i byrådet den 10. september I forhold til forudsætningerne i budgetforslaget for vurderes effekten af det forventede regnskab at være en engangsforbedring i størrelsesorden ca. 40 mio. kr. Forbedringen skyldes primært de ændrede forventninger til rentekontoen og størrelsen af mindreudgifterne på de ikke-styrbare overførselsområder, som jf. Økonomiaftalen for 2015 ikke midtvejsreguleres.

8 Indtægter 9. Ændringer i skatteindtægterne KL har udsendt et nyt skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i perioden på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra 26. august Væksten i udskrivningsgrundlaget er nedjusteret betydeligt især i 2014, hvilket påvirker udgangspunktet for alle de efterfølgende år. Justeringerne skyldes primært ændringer i skattetekniske forhold, hvor størrelsesorden af indbetalinger på fradragsberettigede pensionsordninger stadig skaber usikkerhed omkring væksten i udskrivningsgrundlaget. Side 8 af 11 Selvom der generelt er tale om en nedjustering af kommunernes udskrivningsgrundlag fra 2013 og frem, vurderer KL s skattemodel stadig en betydelig mervækst i udskrivningsgrundlaget i Aarhus i forhold til landsplan. Det er kun andet år, at skattedelen er med i KL`s tilskudsmodel, og vi har i Aarhus Kommune indtil videre vurderet den lidt for optimistisk - blandt andet fordi den bygger på Danmarks Statistiks befolkningsprognose, som i disse år forventer en større befolkningsvækst i Aarhus end kommunens egen befolkningsprognose. Der er dog mulighed for at lægge kommunens egen befolkningsprognose ind i skattedelen og stadig få KL`s bud på væksten i udskrivningsgrundlaget. Når Aarhus Kommunes egen befolkningsprognose lægges ind i modellen, giver det en mervækst i udskrivningsgrundlaget i Aarhus i forhold til landsplan på 0,9-1,1 procentpoint i alle årene I 2013 vurderer KL s model mervæksten til 0,9 procentpoint, hvor de faktiske tal i Skats system med over 99 % lignede dog kun viser en reel mervækst på 0,7 procentpoint. Skattemodellen ser derfor stadig ud til at være lidt for optimistisk, men hvis mervæksten nedjusteres med 0,2 procentpoint hvert år (svarende til overvurderingen i 2013), vurderes det realistisk at basere Aarhus Kommunes skatteindtægter på modellens skøn. Det foreslås dog af forsigtighedshensyn, at mervæksten fra KL`s skattemodel nedjusteres med 0,3 procentpoint i overslagsårene, da der er større usikkerhed om skønnene ud i årene. På den baggrund foreslås budgetforslaget for 2015 dermed justeret således, at mervæksten i Aarhus i forhold til landsplan nu budgetteres til 0,7 procentpoint i 2013, 0,9 procentpoint i 2014, 0,7 procentpoint i 2015 og 2017 og 0,6 procentpoint i 2016 og I forhold til Magistratens budgetforslag er mervæksten i Aarhus Kommune derfor øget med 0,2 procentpoint i 2013, sænket med 0,1 procentpoint i 2014, øget med 0,3 procentpoint i 2015 og 2017 og øget med 0,2 procentpoint i 2016 og Udover indkomstskatten har KL også i mindre omfang ændret på forudsætningerne vedrørende grundskyld og selskabsskat. De nye skøn herfor foreslås også indarbejdet i budgetforslaget.

9 Samlet set medfører de nye skøn for de kommunale skatteindtægter mindreindtægter på 77,0 mio. kr. i 2016, 85,4 mio. kr. i 2017 og merindtægter på 54,2 mio. kr. i Heri er også indregnet en forventet negativ regulering af indkomstskatten vedrørende 2014 i 2017 på baggrund af valget af selvbudgettering i Side 9 af Ændringer i generelle tilskud Der er to forhold, som ændrer på indtægterne fra generelle tilskud siden udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag. Først og fremmest har KL som følge af de ændrede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i perioden udsendt en ny tilskudsmodel, der beregner ændrede tilskuds- og udligningsbeløb til kommunerne. Ændringerne medfører et højere statstilskud i overslagsårene. Samtidig forøges tilskuddet fra landsudligningen i 2016, mens det mindskes i 2017 og Herudover er der sket ændringer i budgetforslagets overførselsudgifter, dels som følge af udmøntningen af punkterne på årets lov- og cirkulæreprogram, dels som følge af korrektionerne til den nye regulering af aktiveringsudgifterne. Disse forhold påvirker begge indtægterne fra generelle tilskud. Alt i alt giver ændringerne merindtægter fra generelle tilskud på 98,3 mio. kr. i 2016, 44,6 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i Den sociale særtilskudspulje - udviklingspartnerskab for Aarhus Kommune har netop indgået et udviklingspartnerskab for med Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor der indgår tilskud fra den sociale særtilskudspulje i Tilskuddet i 2015 udgør 55,6 mio. kr. For 2016 og frem budgetteres med et tilsvarende p/l-fremskrevet tilskud. I Magistratens budgetforslag indgik der indtægter fra den sociale særtilskudspulje i alle år på 54,6 mio. kr., svarende til niveauet i Merindtægterne i 2015 og frem indarbejdes ved 1. Fællesmøde. Udviklingspartnerskabet er endnu kun godkendt administrativt. De endelige underskrifter fra ministeren og borgmesteren på aftalen forventes den 16. september. 12. Garantiprovision Der foreslås forudsat optaget et lån i Kommunekredit med kommunegaranti til etablering af biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg samt tilhørende fjernvarmetransmissionsanlæg. Der er endnu ikke fuld klarhed over, hvordan finansieringen bedst sammensættes, og dermed præcis hvor stor kommunal garantistillelse, der bliver brug for og på hvilke vilkår. Kommunal garantistillelse i forhold til et aktieselskab forudsætter i henhold til lovgivningen betaling af en markedsmæssig garantiprovision. Der foreslås foreløbigt budgette-

10 ret med, at den kommunale garantiprovision udgør 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 og frem, hvilket svarer til 17 mio. kr. i budgetperioden. Side 10 af Andre forhold 3.1 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Byrådet skal træffe beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering senest ved 2. behandlingen af budgettet den 9. oktober Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er hvert år behæftet med betydelig usikkerhed, idet en række forhold kan tale henholdsvis for og imod. I bilag 4 er de faktorer, som taler henholdsvis for og imod selvbudgettering, beskrevet nærmere. Hvis byrådet ønsker at gardere sig mod usikkerhed og potentielle negative efterreguleringer af skat og generelle tilskud i 2018, skal der vælges statsgaranti i Ønsker byrådet i stedet muligheden for en økonomisk gevinst, skal der vælges selvbudgettering i Magistratens budgetforslag for 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i valg af selvbudgettering, men på niveauet for statsgarantien. Efter nye skatteskøn og opdatering af skatte- og tilskudsmodellen viser der sig fortsat en mindre fordel ved selvbudgettering på 33 mio. kr., men som følge af stor usikkerhed ændres forudsætningen fra budgetforslaget, så der forudsættes valg af statsgaranti med mindre andet vedtages på 1. fællesmøde. 3.2 Afdelingernes forslag til udmøntning af effektiviseringskrav I budgettet for blev der vedtaget et effektiviseringskrav i forhold til lønrammen på 0,3 pct. i 2014 og 0,5 pct. fra 2015 og frem. I budgetproceduren for budget 2015 er der vedtaget et effektiviseringskrav på 0,5 pct. af lønrammen fra 2015 og frem. I forbindelse med halvårsregnskabet for 2014 behandler byrådet magistratsafdelingernes redegørelser for hvilke effektiviseringstiltag, der er sat i gang i forhold til effektiviseringerne på 0,3 pct. i 2014 og frem. Ultimo august har magistratsafdelingerne fremsendt forslag til, hvorledes de resterende effektiviseringer på 0,7 pct. i 2015 og frem kan udmøntes (heraf 0,2 pct. vedtaget i 2014, hvor en effektivisering på 0,5 pct. blev indfaset med 0,3 pct. i 2014 og 0,2 pct. i efterfølgende år.). Afdelingernes forslag er vedlagt materialet til 1. fællesmøde i bilag 5. Det bemærkes, at Teknik og Miljø som følge af organisationsændringen i løbet af sommeren ikke har kunnet nå at udmønte effektiviseringskravene.

11 På Aarhus Kommunes hjemmeside ( faellesmoede-budget-2015.aspx) er der lagt yderligere materiale vedrørende udmøntningen af effektiviseringskravene, herunder fremsendelsesskrivelser og høringssvar fra MED-udvalgene i Børn og Unge og Sundhed og Omsorg. Side 11 af Henviste sager til budgetdrøftelserne I bilag 6 er vedlagt en opdateret liste med de henviste sager til budgetdrøftelserne. 3.4 Magistratsgodkendte tillægsbevillinger I bilag 7 er vedlagt en liste med de magistratsgodkendte tillægsbevillinger siden udsendelsen af Magistratens budgetforslag Bilagsfortegnelse Bilag 1: Reserveudmøntninger Bilag 2: Notat om organisering og styring af området for halvt behandlingsmæssig fripladstilskud Bilag 3: Fremtidig regulering af aktiveringsudgifterne Bilag 4: Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Bilag 5: Magistratsafdelingernes forslag til udmøntning af effektiviseringskrav i budget Bilag 6: Henviste sager til budgetdrøftelserne Bilag 7: Magistratsgodkendte tillægsbevillinger siden Magistratens budgetforslag 2015

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt andet kravet om nulvækst i de kommunale

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. Forslag til årsbudget for 2012-2015 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere